• Přeskočit na obsah

 • Licence

  Zde publikované texty si lze uložit na vlastní disk a pro vlastní potřebu zálohovat na jiné nosiče, vytisknout atd. Jakékoli jejich další šíření (publikování na jiných internetových stránkách, v časopisech apod.) je podmíněno předchozím výslovným písemným svolením autora (autorů). Podrobněji viz tuto stránku.

  Základní informace

  Základní informace o religionistice
  Předmět religionistiky, typologie vymezení náboženství, vztah religionistiky a teologie.

  Příručky

  David Zbíral: Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby

  Teorie a metodologie

  David Zbíral: Tři úvody do religionistiky: srovnání
  Práce srovnávající knihy J. Hellera a M. Mrázka(Nástin religionistiky), B. Horyny (Úvod do religionistiky) a K. Skalického (Po stopách neznámého Boha) s přesahy do oblasti vztahu religionistiky a teologie. Asi 16 normostran. Religionistika – teorie a metodologie.

  David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství
  Základní pojmy, koncepce a metody jungovského výkladu náboženství, jeho slabá místa, přínos, možnosti dialogu jungovské psychologie a religionistiky. Asi 31 normostran. Religionistika – teorie a metodologie.

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace
  Je možné uchopit některé roviny vztahu některých příznivců žánru fantasy religionisticky? Má pro někoho fantasy náboženské roviny? Úvahy o teorii a metodologii religionistiky. Tolkien, Lewis, Le Guinová, film Conan. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – teorie a metodologie.

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu
  Zpochybnění existence tradice západního esoterismu jako jednoho, byť mnohotvárného proudu. Hlavní obtíže studia západního esoterismu (otázka náboženskosti navazovatelských snah, návaznost na staré náboženské proudy, specifičnost pramenů ke studiu západního esoterismu a především fakt, že dnešní navazovatele nelze snadno ohraničit jako určitou sociální skupinu, s níž by bylo možno dále pracovat). Různé typy víry; víra ne jako vztah k posvátnu, posvátnému spisu či náboženské zkušenosti, nýbrž jako vztah k interpretaci. Asi 14 normostran. Religionistika – teorie a metodologie.

  David Zbíral: Totemismus a problematičnost obsahové definice
  Metodologicky zaměřená religionistická práce o problému definice totemismu a náboženství. Asi 10 normostran. Religionistika – teorie a metodologie.

  David Zbíral: Náboženství a sociální konstrukce reality
  Představení a zhodnocení úvodní kapitoly knihy Petera Bergera The Sacred Canopy o sociální konstrukci reality, socializaci a náboženství.

  David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály
  Přehled Gennepovy knihy Přechodové rituály. Asi 7 normostran.

  Dějiny religionistiky

  Jan Němec: Srovnání vybraných antropologických přístupů ke studiu náboženství
  Přehledová práce pojednávající o antropolozích od Tylora po Harnera, jejichž koncepce se dotýkají náboženství. Religionistika – dějiny religionistiky.

  David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály
  Přehled Gennepovy knihy Přechodové rituály. Asi 7 normostran. Religionistika – dějiny religionistiky.

  Starověká náboženství Předního východu

  David Zbíral: Inanna a Dumuzi (sumerský mýtus)
  Mýtus o Inanně a Dumuzim. Rituály spojené s těmito dvěma důležitými božstvy starých Sumerů. Asi 5 stran. Religionistika – starověká náboženství Předního východu.

  David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie
  Beduínská společnost staré Arábie, staroarabské náboženství a jeho semitské pravzory, Nabatejci, křesťanství a židovství na území předislámské Arábie, hanífové, odkaz staroarabských představ v islámu. Základní religionistický přehled. Vlastním autorovým příspěvkem je zejména oddíl o vlivu gnostiků a jiných heterodoxních skupin na obraz křesťanství v Koránu. Gnostický vliv studie zpochybňuje. Asi 26 normostran. Religionistika – starověká náboženství Předního východu, islám.

  Judaismus

  David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře
  Esejci, jejich komunita a učení, kumránské svitky. Zaměřeno zejména na samotné nálezy u Mrtvého moře, na popis svitků, jejich roztřídění a rozbor. Religionistika – judaismus. Asi 26 normostran.

  David Zbíral: Kataři a židé
  Krátký religionistický příspěvek zvažující vztahy katarů k Židům a židovství. Asi 8 normostran. Dostupné též ve formátu PDF.

  Islám

  David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie
  Beduínská společnost staré Arábie, staroarabské náboženství a jeho semitské pravzory, Nabatejci, křesťanství a židovství na území předislámské Arábie, hanífové, odkaz staroarabských představ v islámu. Základní religionistický přehled. Vlastním autorovým příspěvkem je zejména oddíl o vlivu gnostiků a jiných heterodoxních skupin na obraz křesťanství v Koránu. Gnostický vliv studie zpochybňuje. Asi 26 normostran. Religionistika – starověká náboženství Předního východu, islám.

  Karel Matúš: Historické souvislosti vzniku sekty ší‘a a vysvětlení jejího dogmatu
  Základní religionistický přehled vzniku ší‘y, jeho historických okolností a ší’itských sekt. Asi 11 normostran. Religionistika – islám.

  David Zbíral: Sajjid Kutb a Hasan Hanafí: dva modely islámské společnosti
  Religionistické srovnání pozic Sajjida Kutba a Hasana Hanafího k sociálním otázkám a zejména jejich celkového pojetí islámské společnosti. Asi 7 normostran. Religionistika – islám.

  Helénistická náboženství

  David Zbíral: Základní přehled starověké gnóze
  Vznik a základní podoba gnostického učení, prameny, rituály, sociální kontext, gnostické skupiny. Asi 21 normostran. Religionistika – helénismus – gnóze.

  David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře
  Esejci, jejich komunita a učení, kumránské svitky. Zaměřeno zejména na samotné nálezy u Mrtvého moře, na popis svitků, jejich roztřídění a rozbor. Religionistika – judaismus. Asi 26 normostran.

  Křesťanství

  Viz též oddíly Středověk a Katarství a bogomilství.

  David Zbíral: Ženy v prvním listu Timoteovi a ve Skutcích Pavla a Thekly: srovnání
  Srovnání role a postavení žen v prvním listu Timoteovi a apokryfních Skutcích Pavla a Thekly. Asi 3,5 normostrany. Religionistika – rané křesťanství.

  David Zbíral: Vzkládání rukou v křesťanském kultu 1.-5. století
  Práce mapující pestrou škálu příležitostí, při nichž se v raných křesťanstvích užívalo vzkládání rukou. Asi 12 normostran. Religionistika – rané křesťanství.

  David Zbíral: Didaché – učení dvanácti apoštolů
  Shrnutí a analýza Didaché, jednoho z tzv. Spisů apoštolských otců, raného mimokanonického křesťanského díla, jež informuje o obřadech a rozpracovává některé etické i praktické otázky. Četné citáty z textu. Asi 6 normostran. Religionistika – rané křesťanství.

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století
  Přehled řádů, kterým dala vzniknout poustevnicko-mnišská reforma 11.-12. stol. Kartuziáni, premonstráti, grandmontský řád, camaldoliáni, Fontevrault. Religionistika – středověké křesťanství.

  David Zbíral: Vztah a styky moravských novokřtěnců a Jednoty bratrské
  Práce o vztazích a stycích novokřtěnců a Jednoty bratrské. Podává i stručný vhled do celkové situace novokřtěnců na Moravě. Asi 12 normostran. Religionistika – radikální proudy reformace.

  David Zbíral: František Střížovský, básník Svatého grálu
  Religionistická práce o knězi a básníku Františku Střížovském: poezie v době války, Svatý grál, katolická poezie, katolické vlastenectví, Svatý Václav, svatováclavské milénium. Asi 5 normostran. Religionistika – křesťanství 20. století.

  Vulgáta jako zkomprimovaný samorozbalovací soubor .doc
  Jde spíše o pomocný soubor pro kontrolu, protože existuje bezplatný a výborně prohledavatelný modul Vulgáty pro biblický program Theophilos. Program lze stáhnout z hlavních stránek Theophila, modul Vulgáty z polských stránek.

  Středověk

  David Zbíral: Středověk: Atmosféra, myšlení, imaginace
  Práce, která se snaží podat základní přehled atmosféry středověku a představ, které ovládaly každodenní život středověkého člověka. Smrt, svatí a ostatky, ortodoxie a hereze, jednota středověkého křesťanství, ďábel atd. Asi 22 normostran. Religionistika – středověké křesťanství.

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století
  Přehled řádů, kterým dala vzniknout poustevnicko-mnišská reforma 11.-12. stol. Kartuziáni, premonstráti, grandmontský řád, camaldoliáni, Fontevrault. Religionistika – středověké křesťanství.

  David Zbíral: Křížové výpravy do Palestiny: stručný přehled
  Základní přehled křížových výprav do Palestiny. Asi 5 normostran.

  David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247
  Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy na příkladu kampaně jeruzalémského patriarchy, který se neúspěšně snažil získat pro křižáckou věc anglického krále Jindřicha III. tím, že mu roku 1247 zaslal Kristovu krev.

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna
  Podrobná studie o náboženských rovinách středověkých grálových romancí (eucharistická úcta, křížové výpravy, relikvie) a o nacistickém esoterikovi Ottu Rahnovi, jeho předchůdcích a pokračovatelích. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF.

  David Zbíral: B. D. Haage, Středověká alchymie (recenze)
  Recenze na knihu B. D. Haageho Středověká alchymie.

  Viz též oddíly Křesťanství a Katarství a bogomilství.

  Katarství a bogomilství

  Přehledy

  David Zbíral: Kataři: stručný přehled
  Základní přehled. Původ a rozšíření katarství, učení, organizace, kult, telegrafický přehled dějin katarství v jednotlivých oblastech, kataři a husitství. Asi 14 normostran. Religionistika – katarství a bogomilství.

  David Zbíral: Kataři: starší, ale rozsáhlejší přehled
  Základní přehled. Původ a rozšíření katarství, učení, organizace, kult, katarství v Itálii a Okcitánii, křížová výprava proti albigenským, kataři a trubadúři. Nepracuje příliš s prameny, ale jako doplnění stručného přehledu (odkaz viz výše) postačí. Asi 21 normostran. Religionistika – katarství a bogomilství.

  Prameny a jejich rozbory

  David Zbíral: Prameny ke středověké herezi se zvláštním zaměřením na katarství a bogomilství – přehled
  Podrobný přehled hlavních pramenů k bogomilství a katarství včetně bibliografických údajů rukopisů, edic a překladů. Religionistika – katarství a bogomilství.

  David Zbíral: Katarsko-bogomilský apokryf Interrogatio Iohannis (Otázky Janovy)
  Středověký bogomilsko-katarský apokryf Interrogatio Iohannis (Otázky Janovy či Otázky Jana Evangelisty). Soupis edic a překladů, postava Henocha, Luciferův pád, Eliáš a Jan Křtitel, Dolina Jóšafat, prvotní hřích a sexualita. Asi 43 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – katarství a bogomilství.

  David Zbíral: Le personnage de Satan dans l’apocryphe bogomile « Interrogatio Iohannis »
  Pokus o uchopení postavy Satana v bogomilském apokryfu Otázky Janovy. Analýza nejdůležitějších funkcí, v nichž zde Satan vystupuje. Pro odborníka bezcenné, určeno zájemcům, kteří apokryf znají jen zběžně či vůbec. Religionistika – katarství a bogomilství.

  David Zbíral: Les éditions des sources concernant le catharisme et le bogomilisme : corrigenda
  Quelques corrigenda d’éditions de certaines sources pour servir à l’histoire du catharisme et du bogomilisme : le registre de Geoffroi d’Ablis, le registre de Jacques Fournier, le registre GGG de l’Inquisition de Carcassonne etc.

  Speciální otázky

  David Zbíral: Katarství a židovství
  Krátký religionistický příspěvek zvažující vztahy katarů k Židům a židovství. Asi 8 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – katarství a bogomilství.

  Historiografie katarství

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn
  Nacistický esoterik Otto Rahn – základní religionistický přehled. Jihofrancouzský esoterický kroužek navazovatelů na katarství. Antonin Gadal. Asi 15 normostran. Religionistika – esoterismus.

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna
  Podrobná studie o náboženských rovinách středověkých grálových romancí (eucharistická úcta, křížové výpravy, relikvie) a o nacistickém esoterikovi Ottu Rahnovi, jeho předchůdcích a pokračovatelích. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF.

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví
  Stručná čítanka ukázek ke studii Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna. Jihofrancouzský esoterický kroužek, Otto Rahn, Antonin Gadal. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – katarství a bogomilství – historiografie.

  Moderní navazovatelé na katarství

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn
  Nacistický esoterik Otto Rahn – základní religionistický přehled. Jihofrancouzský esoterický kroužek navazovatelů na katarství. Antonin Gadal. Asi 15 normostran. Religionistika – esoterismus.

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví
  Stručná čítanka ukázek ke studii Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna. Jihofrancouzský esoterický kroužek, Otto Rahn, Antonin Gadal. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – katarství a bogomilství.

  Recenze

  David Zbíral: A. Brenonová, Kataři: Život a smrt jedné křesťanské církve (recenze)
  Recenze na první česky vydanou vědeckou monografii o katarství (2001). Asi 5 normostran. Religionistika – katarství a bogomilství.

  Stručná shrnutí zde nepublikovaných prací

  David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)
  Stručné shrnutí studie o myšlení katarského filosofa 13. století Jana z Lugia, jak ji představuje dílo Liber de duobus principiis a inkvizitor Rainer Sacconi. Religionistika – katarství a bogomilství.

  Nová náboženská hnutí

  David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí
  Sociologický a religionistický výzkum nových náboženských hnutí v protikladu k antikultovnímu, teorie konverze, reakce majoritní společnosti na nová náboženská hnutí od starověku po dnešek, bližší rozbor vybraných hnutí a proudů (Hnutí Grálu, Církev sjednocení, angažovaný buddhismus, satanismus, scientologie, Rodina, Haré Kršna, Šrí Činmoj). Asi 32 normostran. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  David Zbíral: New Age a novopohanství
  Práce o dvou významných náboženských směrech moderního světa. Asi 35 normostran. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita
  Jung je v některých proudech nové religiozity chápán jako guru, alchymista, ufolog a šaman. Práce se zabývá Jungovou rehabilitací duchovna a v neposlední řadě reálným dosahem a rozsahem Jungova vlivu v konkrétních hnutích a proudech včetně New Age. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  Jan Němec: Duchovní universita bytí
  Práce mapuje vývoj, nauku, instituce a náboženskou praxi skupiny Duchovní universita bytí. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu
  Práce problematizuje existenci západní esoteriky jako jednotného proudu či tradice i kontinuitu hermetických a jiných prvků New Age, která by sahala až k helénistickému hermetismu či jiným starým náboženským směrům. Jejich prvky New Age zahrnuje, ale tyto tradice jsou dnes mrtvé. Práce se věnuje rovněž problematice náboženskosti New Age, pojmu víry, filmu Hvězdné války a pramenům ke studiu západního esoterismu. Asi 14 normostran. Religionistika – nová náboženská hnutí, esoterismus.

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna
  Podrobná studie o náboženských rovinách středověkých grálových romancí (eucharistická úcta, křížové výpravy, relikvie) a o nacistickém esoterikovi Ottu Rahnovi, jeho předchůdcích a pokračovatelích. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF.

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn
  Nacistický esoterik Otto Rahn – základní religionistický přehled. Jihofrancouzský esoterický kroužek navazovatelů na katarství. Antonin Gadal. Asi 15 normostran. Religionistika – esoterismus.

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví
  Stručná čítanka ukázek ke studii Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna. Jihofrancouzský esoterický kroužek, Otto Rahn, Antonin Gadal. Dostupné též ve formátu PDF.

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace
  Je možné uchopit některé roviny vztahu některých příznivců žánru fantasy religionisticky? Má pro někoho fantasy náboženské roviny? Úvahy o fantasy a teorii a metodologii religionistiky. Tolkien, Lewis, Le Guinová, film Conan atd. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – teorie a metodologie.

  Moderní doba

  David Zbíral: Náboženství a internet
  Religionistický přehled vybraných otázek spojených s působením a praktikováním náboženství na internetu. Asi 20 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – teorie a metodologie, moderní doba.

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace
  Je možné uchopit některé roviny vztahu některých příznivců žánru fantasy religionisticky? Má pro někoho fantasy náboženskou rovinu? Úvahy o fantasy a teorii a metodologii religionistiky. Tolkien, Lewis, Le Guinová, film Conan atd. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – teorie a metodologie.

  Západní esoterismus

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu
  Práce problematizuje existenci západní esoteriky jako jednotného proudu či tradice i kontinuitu hermetických a jiných prvků New Age, která by sahala až k helénistickému hermetismu či jiným starým náboženským směrům. Jejich prvky New Age zahrnuje, ale tyto tradice jsou dnes mrtvé. Práce se věnuje rovněž problematice náboženskosti New Age, pojmu víry, filmu Hvězdné války a pramenům ke studiu západního esoterismu. Asi 14 normostran. Religionistika – esoterismus.

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna
  Podrobná studie o náboženských rovinách středověkých grálových romancí (eucharistická úcta, křížové výpravy, relikvie) a o nacistickém esoterikovi Ottu Rahnovi, jeho předchůdcích a pokračovatelích. Asi 48 normostran. Dostupné též ve formátu PDF.

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn
  Nacistický esoterik Otto Rahn – základní religionistický přehled. Jihofrancouzský esoterický kroužek navazovatelů na katarství. Antonin Gadal. Asi 15 normostran. Religionistika – esoterismus.

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví
  Stručná čítanka ukázek ke studii Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna. Jihofrancouzský esoterický kroužek, Otto Rahn, Antonin Gadal. Dostupné též ve formátu PDF. Religionistika – esoterismus.

  Buddhismus

  David Zbíral (ed.): Dhammačakkappavattanasutta
  Základní buddhistický text, podle tradice první Buddhova rozprava. Spojení několika překladů.

  Bibliografie

  David Zbíral: Bibliografie
  Tematicky členěná bibliografie tištěných prací, zaměřená zejména na religionistiku.

  David Zbíral: Knihy zakoupené z grantů Davida Zbírala do Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

  Odkazy

  David Zbíral: Rozcestník
  Tematicky členěný rozcestník, zaměřený z velké části na religionistiku.

  Religionistika na FF MU: Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity