Jan Němec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní universita Bytí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU Brno – Filosofická fakulta

podzimní semestr 2001


    I. Úvod

    Duchovní Universita Bytí (dále jen DUB) je patrně nejznámější genealogicky ryze českou náboženskou skupinou, již můžeme bez problémů zařadit do nové religiozity, a byť mediální agenda k této skupině  probíhala především v polovině devadesátých let minulého století, aktivity DUBu pokračují v nezmenšené míře i dnes.  Tato práce je pouze stručným vhledem do problematiky, jejíž komplexnější zpracování by  jinak vyžadovalo daleko více prostoru.

     Faktické počátky činnosti DUBu spadají do roku 1993, oficiální zakládací listina byla  potom v poměrně patetickém znění uveřejněna dne 30. 3. 1994 v Praze:

 

Z pověření Božího přinašeče zakládám ku prospěchu současných i budoucích generací života Duchovní universitu Bytí. Nechť je kolébkou vzdělanosti a kultury ducha v rovnovážné moudrosti bytí. V nastávajícím jaru vodnářské éry budiž nápomocí přechodu od animala k lidské bytosti. (podepsán) Tomáš Pfeiffer[1].

 

Ve stejný den jako DUB byla založena i Nadace Bytí pro životní filosofii a léčbu biotronikou, v jejíž zakládací listině je mj. uvedeno, že cílem této nadace je podporovat činnost vedoucí k naplnění a uskutečnění odkazu pana Josefa Zezulky[2]. Zde se nám prostřednictvím zakládacích listin objevila dvě nejdůležitější jména, s činností DUBu spjatá: Josef Zezulka (1912–1992) zemřel sice ještě před samotným institucionálním založením, avšak z hledisku učení je klíčovou osobností právě on; Tomáš Pfeiffer (*1953) pak  podle svých vlastních slov jen dále předává Zezulkovo učení a stará se o zachování a rozšiřování  odkazu svého učitele. 

      Prvním výrazným zviditelněným tohoto odkazu byl televizní pořad Biotronik působí. Byl vysílán v průběhu roku 1993 na dnes již zaniklém programu OK3 a po důrazném upozornění České lékařské komory  byl záhy zrušen. Neboť však tento program měl své příznivce, využila zrušení jeho vysílání na veřejnoprávním okruhu komerční televize Nova, která v průběhu roku 1994 zavedla obdobný pořad s názvem Seance. Na rozdíl od vysílání na OK3 byl zde již T. Pfeiffer otočen k divákům tváří, a tak de facto vešel v obecnou známost on a jeho prostřednictvím i učení, jehož je zástupcem. Tento pořad byl vysílán dvakrát týdně s časovou dotací vždy deset minut, s tím, že navíc jednou za  čtrnáct dní proběhla dvacetiminutová Seance, kde T. Pfeiffer nejen biotronicky působil, ale i  odpovídal na dotazy diváků. Pořad měl poměrně velkou sledovanost, avšak pro obavy Vladimíra Železného z odnětí licence kvůli jednostranné propagaci náboženského směru, byl i na televizi Nova zrušen. Následovala poměrně široká mediální debata, v níž původní úzký problém metastázoval do obecných zamyšlení nad místem alternativní medicíny  a alternativních světonázorů vůbec. Tomáš Pfeiffer argumentoval především tím, že je-li svobodným člověkem a v žádném směru nepřekračuje meze české legislativy, není důvod jeho jednání stigmatizovat. Nadto se bránil pravidelným vysíláním  křesťanského magazínu, který –  přísně vzato – také propaguje svébytnou náboženskou ideologii. Taková argumentace samozřejmě vyvolala ostrou reakci jak mezi lékaři, tak mezi představiteli tradičních církví. Jakýmsi vyvrcholením celé kausy pak byla televizní Aréna, v níž do horkého křesla zasedl právě T. Pfeiffer a oponenturu mu zajišťovali představitelé klasické medicíny. Tímto příslušná mediální agenda v podstatě skončila, nepočítáme-li ojedinělé přestřelky mezi společností skeptiků Sisyfos a T. Pfeiffrem.

      Nicméně obraz léčitele se zvednutýma rukama byl do povědomí české veřejnosti zanesen, a tak mohly iniciativy DUBu pokračovat dále. Při dalších aktivitách se ukázal v českých poměrech poměrně pozoruhodný mobilizační potenciál, který se projevil především při stavbě Biotronického centra sociální pomoci  v Praze (viz dále). Celá  DUB se vlastně rozpadá do dvou oddělitelných, třebaže vnitřně prorostlých oblastí: (1) nauka a (2) její aplikace biotronika. Další oblast na jiné úrovni dělení pak tvoří (3) instituce.

 

     II. 1. Nauka

     Celá rozsáhlá a poměrně propracovaná nauka je dílem Josefa Zezulky a  její sevřené vyjádření je obsaženo především v knize Bytí – životní filosofie[3]. Tato kniha podává na malém prostoru ucelenou kosmologii, antropologii a etiku, tak jak Josefu Zezulkovi byla dána – byť má totiž kniha podtitul životní filosofie, není údajně plodem myšlenky, ale čistého zření, zjevení. Kromě uvedeného základního díla vydalo nakladatelství Dimenze 2+2 ještě několik dalších titulů J. Zezulky, např. Otázky, v nichž J. Zezulka odpovídá na dotazy svých žáků, nebo Přednášky I a Přednášky II. Podívejme se teď alespoň na úhelné kameny nauky.

      Zezulkova kosmologie má cyklický charakter, a pokud bychom ji chtěli pro přiblížení přirovnat, jako nejbližší se asi nabízí systém Empedoklův. I Zezulkův systém stojí na dynamice čtyř živlů, přesněji řečeno dvojic voda-oheň a země-vzduch. Tyto čtyři živly všechny pocházejí z prvotní Podstaty, v níž jsou sice též obsaženy, ale v pouhé latenci, a svého vyjádření docházejí až ve výdechu Podstaty, tj. zde v Tvůrčím díle.  Genezi Tvůrčího díla lze podle Zezulky vyjádřit ve zjednodušené grafické podobě takto:

                                                                           O  

                                         hmota                                               duch

                               IE                     UA                           IE                   UA    

                          I           E          U           A                 I         E          U         A

     Ve schématu vyjadřuje „O“ zcela nahoře Podstatu, z níž vše pochází a do níž se vše navrací; hmota a duch jsou analogické entity, složené ze stejných elementů, ale odlišné v projevu; IE je dynamika odstředivost-dostředivost (= vzduch-země),  UA je dynamika klid-nadšení (= voda-oheň). Celý Zezulkův systém je přísně analogický, a tak můžeme například o odstředivém elementu tvrdit, že ve hmotě představuje plynné skupenství, v duchu altruismus, v barevném spektru mu odpovídá modrá barva a jeho vibrace se pomocí  zvuku dají nejlépe vystihnout jako samohláska „I“.  Podobné atributy náleží i dalším třem základním elementům a všechny dohromady je Zezulka označuje jako Tvůrčí čtyřku. Poukazuje přitom na skutečnost, že jejich latentní trvání v Podstatě se dá vyjádřit jako IE-O-UA, tedy čteno JEHOVA., a jejich projev v Tvůrčím díle, kde chybí ono „O“ náležející Podstatě, pak jako IAUE, čteno JAHVE. Celý život vesmíru se odvíjí pod vlivem jednotlivých vlivů IAUE, které jsou dále složitě strukturovány a kombinovány, a v rovině, která je nám nejbližší, se projevují jako zhruba dvoutisíciletá období zodiacu. Vždy na přelomu těchto dvoutisíciletých období se rodí duchovně mimořádně vyspělá bytost, přinašeč, který hlásá čistou nauku. Po Abrahamovi a Mojžíšovi byl posledním známým přinašečem Ježíš, avšak kvůli těžkým osudovým vlivům stačil svůj úkol naplnit jen z malé  části. Nový přinašeč má  po šesti tisících letech opustit židovský národ a zrodit se v Čechách.

      V určitém období vývoje Tvůrčího díla dochází ke vzniku života, který je definován spojením anorganické hmoty s anorganickým duchem – tak vzniká individuální pojem bytí, jehož postupnou diferenciací se vytváří stále složitější a složitější organismy; v evoluci tedy sledujeme  primát ducha., který za sebou hmotu jakoby táhne. Zde již můžeme pomalu mluvit o antropologii, třebaže otázka, kde začíná antropologie v systémech postulujících přerozování duší, je docela problematická. Každopádně duch podle Zezulky prochází postupně zrozeními v jednotlivých živočišných druzích a tak, jak se sám zdokonaluje a komplikuje ve struktuře,  zesložiťuje se i tělo, do nějž přichází. Graficky lze opět rozlišit čtyři fáze tohoto procesu:                  

Elipsa: I        IV

II      III 
             „I“  je oblast pasivního životního projevu i vývoje – rostliny.

          „II“  je oblast aktivního životního projevu a pasivního vývoje –

                  živočichové.

          „III“ je oblast aktivního životního projevu i vývoje – lidé.

            „IV“  je oblast aktivní pasivity - ???

 

Člověk se vývoji objevuje někde na přelomu druhé a třetí fáze, je proto prvou z bytostí, jež má schopnost sebereflexe a s tím spojenou možnost aktivního nastoupení duchovní cesty. Živočichové nižší než je člověk jsou vývojově usměrňováni pouze zákonem odrazu, což je Zezulkova obdoba karmického zákona, tak jak jej známe z východních učení. Člověk samozřejmě zákonu odrazu podléhá neméně, avšak na rozdíl od živočichů  může jednak svým přemýšlením důsledky karmického zákona předjímat a jednak může aktivně přistoupit k procesu vlastní změny, čímž tomuto zákonu jakoby bere vítr z plachet.

    Z toho, že člověk je v tomto učení na ciferníku  evoluce umístěn někam k šesté hodině, vyplývá do značné míry i hlásaná etika. Pokud jsme ontologii poněkud hrubě přirovnali k mladšímu fyzikovi Empedoklovi, pak etiku můžeme připodobnit nejspíše k buddhismu. Klíčovým bodem je zde neubližování ostatním tvorům, přeloženo do jazyka činů pak přísné vegetariánství:

 

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení. Tuto pravdu znali velcí duchovní vůdcové a sdělili ji lidem. Ve vyšších a nedeformovaných náboženských učeních je kladeno na první místo nejedení masa. A zcela právem[4].

 

Je hlásáno, že nezabíjení druhých bytostí je zásadním předpokladem k nastoupení duchovní cesty, a jak uvidíme později, vegetariánství je proto také jedinou podmínkou pro vstup do prvého stupně DUBu. Mezi další doporučení patří zdržování se nervových jedů, jako je alkohol, a samozřejmě drog, které tím, že vedou k závislostem, ať už psychickým nebo fyzickým, jsou brzdící silou na cestě k osvobození. Nicméně koncept osvobození je zde od východních učení odlišný: pro člověka neexistuje žádná absolutní nirvána, která by byla definitivním ukončením karmického koloběhu, a to zase zkrátka  z toho důvodu, že druh homo je vývojově teprve uprostřed a tedy od Podstaty vlastně  úplně nejdále. Co se tedy děje s duchovně vyspělými lidmi? Pokud se sami nerozhodnou dále pomáhat – řečeno s mahájánovým buddhismem: nestanou-li se bódhisattvy -, tlačí v duchovních sférách na vytvoření dalšího evolučního stupně, řekněme nadčlověka, jehož tělesné a psychické funkce budou opět v analogii s vyšší diferencovaností ducha.  Zezulka tedy předpokládá, že v budoucnosti půjde evoluční proces dále k vyšším organismům než je člověk. Existuje dokonce představa, že člověk dnešního typu bude postupně vytlačován ze svého biotopu - v podstatě tedy z celého světa -, až jeho několik málo zástupců bude přežívat pouze v polárních oblastech.

      To je tedy velmi v kostce nauka J. Zezulky; je třeba poznamenat, mnohé oblasti jsme pro nedostatek prostoru zcela pominuli. Co k tomu říci, abychom nevytančili z  parketu religionistického diskursu?  Nemůžeme soudit, zdali je to či ono pravda, nebo nepravda, ale uveďme v této souvislosti alespoň krátkou obecnou poznámku o pravdě jako takové.  Na začátku dvacátého století musela filosofie, konfrontovaná s novými fyzikálními objevy, reformulovat tradiční korespondeční teorii pravdy. Vedle Poincarého konvencionalismu vzešel především z díla Ernsta Macha podivný pokus, kterému se obvykle říká koherenční teorie pravdy – pravdivé je to, co neodporuje přijatým axiomům systému. Jak revolučním myslitelem E. Mach byl, se vyjeví například tehdy, když si uvědomíme, že z jeho hlediska je nauka téměř všech sekt a církví naprosto pravdivá, neboť obvykle vnitřně koherentní. Pokud bychom chtěli mluvit ještě složitěji, mohli bychom to také nazvat efektem faktoru. Ale ať to nazveme jakkoli, jde jednoduše o to, že v momentě, kdy učiníme vnitřní vazby mezi jednotlivými prvky nauky pro posouzení její pravdivosti relevantnějšími, než jsou jejich vazby k prostředí, které je vně nauku, může se lehce stát, že elegantní fikci označíme za pravdivější, než jakou je mnohdy koktavá skutečnost. 

 

       II. 2. Biotronika 

        Biotronika je tou mediálně známější z janusovské tváře DUBu, což je způsobeno především její provokativností pro představitele klasické medicíny. Potýkání se těchto dvou oborů - biotroniky a klasické medicíny -  má už poměrně dlouhou historii, která začala v letech normalizace.  Tehdy ovšem, možná překvapivě,  ještě neřinčely šavle kovaných stanovisek a naopak se otvíral prostor pro spolupráci. Existuje toto prohlášení tehdejšího předsedy ČSAV, Jaroslava Kožešníka:

 

Soudruh Josef Zezulka, bytem Praha 5-Smíchov, J. Plachty čp.25, se zabývá novým vědním oborem – bioenerghoterapií, svého druhu v naší republice dosti ojedinělým. V osobě s. Josefa Zezulky spatřujeme velmi schopného, v tomto směru úspěšného výzkumného pracovníka. Další rozvoj této experimentální činnosti, která slouží zájmům veřejnosti, vyžaduje, aby mu byly vytvořeny také odpovídající pracovní podmínky. V Praze dne 4. ledna 1973, (podepsán) Jaroslav Kožešník, (razítko) ČSAV[5].  

 

Tímto prohlášením byly léčebné aktivity J. Zezulky posvěceny z nejvyšších míst a v následujícím desetiletí opravdu probíhala intenzivnější spolupráce mezi J. Zezulkou a lékaři[6]. Jejím vyvrcholením byl výzkum na interním  oddělení nemocnice ve Vimperku v obdobích 27. 12. 1981 – 3. 1. 1982 a poté 1. 3. 1982 – 15. 3. 1982.  Závěrem tohoto výzkumu bylo přesvědčení vedoucí lékařky, MuDr. Jitky Martínkové, že bioenergie existuje a léčí, byť dotyčná lékařka hned upozorňuje, že z  krátkodobého výzkumu nelze dělat dalekosáhlé a obecné závěry[7]. Podle informací T. Pfeiffera byl poté výzkum předčasně ukončen policií, avšak přesné důvody nejsou známy.

     Druhé období, jehož počátek lze datovat do roku 1993, je charakteristické vzájemnými nedorozuměními a neporozuměními. Po odvysílání několika pořadů Biotronik působí na kanále OK3 zasáhla Česká lékařská komora, která argumentovala, že působení může mít na pacienty negativní účinky. To bylo ovšem  krajně nešťastné vyjádření, protože v sobě implicite obsahovalo informaci, že biotronika působí. Logicky je totiž jasné, že kdyby vůbec nepůsobila, nemohla by na pacienty mít negativní účinky. Toto prohlášení bylo proto později reinterpretováno způsobem, že zanedbání lékařské péče v důsledku spoléhání se na pomoc biotroniky může mít negativní důsledky.  Tak vlastně vznikla otázka, později hojně probíraná v tisku, nakolik je alternativní medicína nebezpečná z toho důvodu, že odvádí pacienty klasické medicíně. V tisku se také objevilo několik kasuistik, kdy u pacienta došlo k výraznému zhoršení stavu v důsledku pozdního příchodu k lékaři. Nicméně zde je třeba uznat, že stanovisko DUBu, prezentované T. Pfeifferem, bylo v tomto ohledu po celou dobu konzistentní, s centrem v ujišťování, že biotronika v žádném případě nesupluje medicínu. Postoj biotroniky k celému problému je zhruba takovýto:

 

(Biotronika) vychází z poznatku, že člověk sestává ze tří základních částí. Hmoty, ducha  a vitality. Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léků nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být léčena psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou, která v této podobě není dnes prováděna. Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak je nutná spolupráce příslušných oborů[8].

 

 Biotronika je podle své vlastní prezentace vhodná především k léčení nádorových onemocnění. Přímou konfrontaci názorů přinesla již zmíněná televizní Aréna z roku 1996, která podle diváckého hlasování skončila výrazným vítězstvím T. Pfeiffera.

    Pro klasickou vědu je bioenergetické působení, často navíc prováděné bez ohledu na prostorové vzdálenosti, teoreticky nepřijatelné.  Z toho  vyplývá jistá rezervovanost jejích představitelů k možnostem empirických šetření a nadto jsou zde legislativní problémy, na půdě jaké instituce by bylo možno výzkum provést. Existuje krátká  korespondence mezi T. Pfeifferem a bývalým předsedou AV Rudolfem Zahradníkem, v níž první žádá druhého o poskytnutí přiměřených podmínek pro výzkum v některé z nemocnic. Rudolf Zahradník končí korespondenci konstatováním, že se mu nepodařilo získat žádného ze svých lékařských kolegů pro spolupráci na podobném projektu[9].  Devadesátá léta tak bohužel neposkytla žádné vědecky přínosné poznatky k léčebnému oboru biotronika a jedinými příspěvky zůstávají jednotlivé ohlasy samotných pacientů, kteří se léčbě v tomto období podrobili. Tyto poznatky jsou však krajně subjektivní povahy, lze předpokládat, že jsou zatíženy nespočetně vlivy, a proto je vcelku vzato lze  použít pouze pro formulování několika základních hypotéz, jejichž vyvrácení či podržení by však muselo být opřeno o dobře organizovaný experiment v reálných podmínkách.  Než takovýto experiment bude proveden, jsou „vědecká“ vysvětlení skrze oblíbený  placebo efekt, případně skrze sugesci, empiricky stejně nepodložená jako samotná seberozumějící prezentace biotroniky.

 

     II. 3. Instituce

    DUB v sobě zahrnuje několik institucí a vyvíjí řadu aktivit, které jsou vlastně opět institucionalizovaným jednáním. Zde se podíváme alespoň na hlavní z nich.

     Již v úvodu jsme zmínili, že existuje Nadace Bytí, jejímž cílem je podle zakládací listiny uskutečňovat odkaz  J. Zezulky. To se v praxi děje pomocí dobrovolných příspěvků širšího okruhu členů, kteří mohou posílat finance buď na příslušné bankovní konto, nebo přispívat  při příležitosti pravidelných přednášek. Tato nadace slouží především na financování dostavby Biotronického centra sociální pomoci, které už několik let postupně vzniká v Praze na Soukenické ulici č. 21., a to především prací dobrovolných brigádníků z řad členů DUBu. Inzeráty s modelem tohoto centra a sloganem Pomozte nám pomáhat byly dříve k vidění na velkoplošných billboardech po celé republice, dnes se objevují spíše sporadicky v tisku[10]. Dá se říci, že Biotronické centrum v Praze na Soukenické je srdcem celého DUBu, v jeho prostorách se už asi dva roky léčí pacienti a probíhá intenzivní přednášková činnost. V budoucnosti se též plánuje otevření vegetariánské restaurace a vybudování zázemí pro ošetřující personál. V této souvislosti je poněkud s podivem, že se vše děje bez pozornosti médií.

     Součástí DUBu je také vydavatelství Dimenze 2+2, jehož péčí vycházejí díla J. Zezulky a v nepravidelných intervalech také časopis Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. Tento časopis vychází od roku 1994 a do dnešní doby vyšlo zatím šestnáct čísel, která slouží jednak jako věstník DUBu, jednak se snaží zpracovávat i širší témata z historie, medicíny a dietologie. Vezmeme-li do ruky zatím poslední číslo (1998/16), vidíme tuto strukturu: motto (text J. Zezulky) úvodník T. Pfeiffera, rubrika Doteky historie (rozhovor neznámo s kým), rubrika Otázky a odpovědi (záznamy sezení J. Zezulky s žáky), rubrika Prevence, přetiskované základní dílo Bytí, rubrika Výživa (obsahy vitamínů a minerálů v sušeném ovoci, zelenině a ořeších), rubrika Dopisy čtenářů, rubrika Medicína o biotronice (přetiskované lékařské protokoly), Všechna čísla E... (klíč k potravinářským konzervantům, barvivům atd.) rubrika Duchovní kuchařka (vegetariánské recepty) a v závěru přehled aktivit T. Pfeiffera. Přední straně obálky dominuje znak DUBu, jímž je žlutá trojnožka v modré kouli, která je posazena na opět žlutém kříži; - trojnožka má symbolizovat přechod z dvojnosti do jednoty; modrá koule je vyjádřením nekonečnosti universa a žlutý kříž je symbolem protnutí hmoty s duchem a zároveň znázorněním Tvůrčí čtyřky. Zadní stranu obálky pak vyplňuje obraz  T. Pfeiffera se zvednutýma rukama. Tato fotografie má sloužit jako prostředník k naladění se k pravidelnému léčebnému působení, které podle informace pod fotografií probíhá každou sobotu večer od 21:00 hodin po dobu pěti minut.  Sama fotografie tedy není považována za léčivou, je pouze pomocí při vizualizaci léčitele, na něhož se má léčený mentálně  napojit.                    

      Důležitou součástí života DUBu jsou přednášky, konané ve všech velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň...) pravidelně, v menších pak nepravidelně, obvykle podle zájmu místních obyvatel. Přednášky mají ustálenou podobu dotazů, které na lístcích posílají příchozí návštěvníci, a ústních odpovědí T. Pfeiffera. Většina dotazů se týká zdravotních problémů a možnosti jejich léčení, další velkou skupinu pak tvoří otázky po duchovních záležitostech, zákonitostech atp., ale výjimkou nejsou ani komentáře k aktuálnímu politickému, společenskému a kulturnímu dění. Podíváme-li se na demografické složení posluchačů, z hlediska věkových skupin vidíme poměrně normální populační rozložení, snad s mírným navýšením na obou koncích křivky. Taktéž muži a ženy jsou zastoupeni poměrně vyrovnaně. Většina dalších znaků je na první pohled nepozorovatelná, a tak se bohužel o vzdělanostní struktuře, politické orientaci či společenské třídě můžeme jen dohadovat – jakékoli výběrové šetření samozřejmě chybí. 

     To jsou přednášky nultého stupně DUBu, pouze ve velkých městech pak probíhají přednášky prvního  stupně[11], na které je vstup umožněn pouze po předložení členského průkazu. Tím se dostáváme k procesu konverze ke skupině.  Člověk, který se chce stát členem prvního stupně DUBu, musí splnit pouze jednu podmínku a tou je vegetariánství. Poté následuje vstupní pohovor s T. Pfeiffrem, jehož obsah je podle všeho poměrně osobní záležitostí, a samotný iniciační rituál pro nové členy  probíhá každoročně 30. 3. na hoře Říp. Toto datum je dnem narození J. Zezulky a v rámci DUBu se jedná o nejdůležitější a v podstatě i jediný  svátek – je to nazýváno Dnem otevřeného nebe. Toho dne se všichni příznivci DUBu sjedou k hoře Říp, která je údajně důležitým silovým centrem v rámci celé Země. Zde potom T. Pfeiffer drží slavnostní proslov, po němž následuje inaugurace nových členů. Děje se tak jejich přísahou dvěma prsty na insignii DUBu, jíž je žezlo. Noví členové přísahají pouze na to, že nic z poznaného nezneužijí proti ničemu a nikomu, a je jim dáno těchto jedenáct bodů, které zároveň dobře vystihují gró celé nauky:

 

 1) Jednota je v rovnováze. Chápej veškerou zákonitost v rovnováze, buď v ní a stávej se jí;

 2) Cesta je jen jedna –měnit sebe;

 3) Nestačí vědět, musíš zažít a zaujmout jiný postoj ke všemu z vlastní změny;

 4) Nebuď domýšlivý na své lidské zrození. Jsi jedním z tvorů teprve uprostřed;

 5) Cena života – každého života – je stejná. V životě se musíš bránit, ale nesmíš útočit. Nevytvářej nikdy zlo;

 6) Nesmíš se pouze ukáznit, pochopením musíš vytvořit vlastní vnitřní změnu;

 7) Nestačí být jenom dobrým, osud by tě zlomil v příštím životě;

 8) Duchovně vyspělý člověk ví, že je zde proto, aby v Tvůrčím díle sloužil, ne aby ovládal;

 9) Poznávej vlivovou oblast svoji i okolních přátel. Nerozvírej svoje srdce, emoční dění, nevhodným, i když třeba dobrým lidem, kteří jsou nežádoucí ve vlivové oblasti, to znamená deformováni vývojově;

10) Cti ducha, který je bytím, a duši, která je životem. Ochraňuj je vždy a všude. Jdi za pravdou – duch a nezabíjej    –duše;

11) Cti všechny základní nauky, protože jsou pravdivé. Odstraňuj z nich lidské nepochopení, které je deformovalo. Pomáhej vytvářet jednotu pravdivého myšlení a postoje, to je jednotné učení.

                                                                                          (podepsán) JEUA ( J. Zezulka) [12].          

 

 

    Zde se z vnějšího hlediska jeví jako problematický snad pouze bod č. 9, který implikuje exkluzivitu, a pokud ne přímo souzení, tak alespoň posuzování druhých lidí podle jim nejasných kritérií. Důležitější je ale povšimnout si, jakým způsobem se zde J. Zezulka podepsal – jako JEUA. Byť to nikde není řečeno zcela přímo, z různých náznaků vyplývá, že za onu vyspělou bytost, jež se rodí vždy na přelomu dvoutisíciletých období zodiacu, je v tomto učení považován právě J. Zezulka.  Nahrává tomu jednak jeho podpis JEUA a dále občasné počítání nového kalendáře od data jeho narození. Např. v úvodu citovaná zakládací listina DUBu je v originále datována nikoli jako 30. 3. 1994, ale jako 30. 3. 82, a nadto ostatně začíná slovy Z pověření Božího přinašeče...

     Pokud jsme se dotkli konverze k hnutí, je třeba doplnit i to, že vystoupení z něj se děje zcela přirozeně osobním rozhodnutím, které není třeba jakkoli formalizovat. Struktura hnutí je ve všech ohledech velmi volná, neklade si nárok na totalitu člověka a naopak jej spíše  vybízí k samostatnosti. Byť zde vidíme jednoznačného vůdce T. Pfeiffera, jenž disponuje charismatickou a díky posvěcení J. Zezulky i  tradiční mocí, nelze se domnívat, že by ze své pozice jakkoli přímo zasahoval do soukromých záležitostí členů DUBu. Zde je poměrně velká parcelizace, kterou v případě zdravé psychické struktury jedince překonává pouze možný  ideový  vliv. Na druhou stranu  ze sociální psychologie víme, že zvláště pro mladé lidi je vždy obtížné zaujmout vyvážený postoj k hierarchicky výše umístěné osobě, postoj,  který by nesklouzával ani do adorace a oportunismu, ani do prvoplánové revolty. V případě náboženského vůdce  samozřejmě nebezpečí adorace roste takřka exponenciálně a je  přítomno zcela nezávisle na jeho chování. 

 

    III. Závěr

    Pokud k závěrečnému shrnutí použijeme některé zavedené typologie, můžeme DUB označit za typicky audienční kult, v němž však přece jen existuje jistá míra systematizace aktivit a vnitřní struktura. S tím nepřímo souvisí, že motiv konverze je pro většinu členů intelektuální povahy, byť to samozřejmě nevylučuje, že později může dojít k mystickým zážitkům, nebo že někteří členové chápou svou participaci pouze jako experiment. Členství je v drtivé většině pouze částečné, avšak v případě potřeby představuje silný mobilizační potenciál, jak se ukázalo např. při stavbě Biotronického centra. Model konverze jako brainwashingu můžeme v tomto případě zcela pominout, protože ke konverzi dochází  postupně a z hlediska vnějších vlivů dobrovolně, je to komplexní kognitivně-emocionální proces internalizace nových hodnot, symbolů a idejí. V dichotomii církev-sekta jednoznačně převažují znaky řadící DUB mezi sekty, samozřejmě v deskriptivním religionistickém smyslu.  Nicméně v dichotomii sekta-kult, jejíž kontinuum definujeme jako (ne)odvozenost od domácích tradic, bychom už DUB řadili spíše mezi kulty, protože zde neexistuje žádná přímá genealogická vazba

      Pokud nepřijímáme sebeprezentující verzi o zjevení nauky, musíme náboženskou filosofii DUBu považovat za velmi eklektický a synkretický celek, který nicméně vykazuje solidní vnitřní konzistenci.  Jde o nauku s propracovanou kosmologií, etikou a především antropologií, která je v mnoha ohledech filosoficky podnětná.  Její aplikovaná část, biotronika, zatím nebyla podrobena vědeckému zkoumání, stále tedy čeká na možnost být falsifikována, a proto by a priori neměla být považována za podvod. Ostatně příběh o meteoritech a Francouzské akademii věd se traduje dodnes.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Použitá literatura:

 

    Zezulka, J.: Bytí – životní filosofie. Dimenze2+2, Praha 2000.

    Zezulka, J.: Otázky. Dimenze 2+2, Praha 1996.

    Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1994/1 – 1998/16.

    Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. MU, Brno 1997.

     

 

  [1] In Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1994/1, s.7.

[2] Ibid., s. 9.

[3] Zatím poslední vydání - Zezulka, J.: Bytí – životní filosofie. Dimenze 2+2, Praha 2000. Celá následující pasáž, reprodukující nauku, je zpracována na základě této knihy, včetně grafických schémat, která jsou přímo převzata.

[4] In Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1996/14, s. 2.

[5]  Podle Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1996/14, s. 17. Zde samozřejmě nejde o nezávislý zdroj a z hlediska validity by bylo žádoucí právě ověření z  nezávislého zdroje. Nicméně vzhledem k podpisu J. Kožešníka, hlavičkovému papíru ČSAV a jejímu razítku je nepravděpodobné, že by šlo o falsifikát. Nadto mi není známo, že by se kdokoli proti přetiskovaným dokumentům ozval a zpochybňoval jejich autenticitu. 

[6] Jedna z rubrik časopisu Bytí je věnována přetiskování lékařských protokolů, které se nějak vztahují k pacientům, na něž bylo působeno pomocí biotroniky; zájemce zde najde podrobné kasuistiky. O autenticitě platí v podstatě totéž jako výše.

[7] Příslušná dokumentace: Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1995/6, s. 14-15.

[8] T. Pfeiffer in Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1995/7, s. 13.

[9] Dokumentace in Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1996/14, s. 17.

[10] Z poslední doby např. Týden, 2002/2, vnitřní zadní strana obálky.

[11] V budoucnosti se počítá se založením dalších, vyšších stupňů DUBu.

[12] in Bytí – časopis pro filosofii a duchovní studia. 1995/8, s. 14.