← Religionistika

Vztah a styky
moravských novokřtěnců
a Jednoty bratrské

David Zbíral

Vztah mezi reformací a Jednotou bratrskou

Když začali pronásledovaní novokřtěnci od roku 1526[1] hledat útočiště na jižní Moravě, dostávali se do styku s Jednotou bratrskou, která byla na Moravě poměrně hojně zastoupena a těšila se podpoře mnoha moravských pánů. Příchozí nevěděli o české reformaci ani Jednotě bratrské prakticky nic. Možnost poznat Jednotu z literatury, např. z katolických polemik, tu byla,[2] ale novokřtěnci ji zřejmě nevyužívali;[3] nemířili na Moravu kvůli Jednotě, nýbrž aby unikli pronásledování. Dokonce ani vzdělaný zakladatel moravského novokřtěnectví Balthasar Hubmaier neměl před příchodem na Moravu žádné znalosti o Jednotě a během svého ročního pobytu v Mikulově je aktivně neshromažďoval;[4] znal Jednotu spíše z doslechu, a to jen špatně. Jeho vztah k české reformaci lze charakterizovat jako neznalost a lhostejnost.[5]

Zdá se, že novokřtěnci jevili vůbec ve srovnání s jinými reformačními proudy nižší zájem o „první reformaci“.[6] S myšlenkou, že reformátoři prostě probouzejí spící hereze, jako je valdenství či husitství, přišli zpočátku katolíci (už např. Jan Eck na lipské disputaci).[7] Reformátoři rychle odstoupili od původního nezájmu o odsuzovaná středověká hnutí, převzali tuto myšlenku a využili ve svůj prospěch, když se snažili zbavit obvinění z novitas – z toho, že přinášejí cosi, co nemá žádnou návaznost na dobu apoštolů.[8] Naopak když se Bratři novokřtěnců na setkání v Ivančicích roku 1559 dotázali na jejich původ, novokřtěnci neváhali odpovědět, že jejich společenství vzniklo před 36 lety (tj. roku 1523);[9] nedovolávali se žádných středověkých hnutí.

 

Vztah Jednoty bratrské k reformaci byl složitý a lišil se v jednotlivých etapách bratrského vývoje. Bratři navíc nebyli v této otázce jednotní. Stejně tak je dobré mít na paměti, že ani reformace rozhodně nebyla jednolitým proudem se společnými zájmy a cíli. Právě v tom tkví klíč k pochopení vztahů Jednoty bratrské a moravských novokřtěnců. Novokřtěnci byli z hlediska většinových proudů reformace i z hlediska habsburské moci kacíři. Spolupráce s nimi či jejich přijímání do vlastních řad s sebou proto neslo velká rizika pro Jednotu, dokonce i na Moravě, kde panovalo ovzduší neobvyklé náboženské snášenlivosti[10] (což z Moravy právě učinilo zaslíbenou zemi novokřtěneckých uprchlíků).

S Lutherem navázala Jednota styky ještě před počátkem 20. let 16. století, bratr Lukáš si však uchovával zřetelný odstup od luterství i evangelického humanismu,[11] a zejména od zwingliánství a Zwingliho nauky o svátostech, jehož šíření v Jednotě se aktivně postavil.[12] Naopak s novokřtěnci přivedlo Bratry do styku až přesidlování novokřtěneckých skupinek na Moravu.

Učení a praxe Jednoty se v některých ohledech blížila novokřtěnectví, zejména v praxi křtu dospělých a ve vytváření menších samosprávných obcí. V Jednotě i v novokřtěnectví také existovaly jak proudy přiklánějící se k účasti členů na politickém dění a v obranné válce, tak proudy toto odmítající,[13] takže některé z frakcí mohly teoreticky navázat spolupráci. Avšak pokus o sloučení se uskutečnil jen jeden, na samém počátku období, kdy byla Morava útočištěm novokřtěnců (1526-1628[14]).

Rozhovory o sloučení (1528)

Rok 1528 přinesl první pronásledování novokřtěnců na Moravě. Zakládalo se na císařských výnosech, zejm. Špýrském ediktu. Ferdinand I. argumentoval Münsterskou komunou a mínil, že podobné krvavé povstání novokřtěnci chystají i nyní. Několik novokřtěnců bylo v královských městech upáleno.[15]

Asi právě kvůli tomuto pronásledování roku 1528 některá z novokřtěneckých skupin zahájila s Jednotou bratrskou rozhovory o možném sloučení. Jednota měla v té době za sebou několik ostrých debat, vnitřních i vnějších, s proudy blízkými zwingliánství. Byla přesvědčena o tom, že zastává pravou a obecnou křesťanskou víru, a v jednom ze sporů deklarovala, že neodmítá jednání s katolíky, utrakvisty ani těmi, kdo se chtějí poučit o nauce a řádech Jednoty, avšak že odmítají jednat s kdejakou sektou, protože je zkušenost naučila neházet perly sviním. Novověrci totiž chtějí mluvit a disputovat, místo aby víru zakusili.[16] Do této poměrně bojovné a nekompromisní atmosféry přichází na jaře či v létě 1528 první delegace novokřtěnců.

O setkáních v roce 1528 se dochoval jediný pramen, a to oficiální zpráva vyhotovená Jednotou 11. listopadu 1528.[17] Zpráva tedy podává bratrský výklad celé události, nikoli nezávislé svědectví. Následuje parafráze jejího obsahu:

Na žádost některých šlechticů a samotných novokřtěnců Jednota souhlasila, že bude s novokřtěnci jednat. Uskutečnilo se vícero rozhovorů. V Litomyšli novokřtěnci uznali učení Jednoty jako pravé křesťanství a tam, kde se vyskytla neshoda, ustoupili z vlastních pozic. Skupiny se rozešly v přátelském duchu. Potom se uskutečnila další schůze v Mladé Boleslavi. Zde novokřtěnci na dotaz, zda Jednotu pokládají za pravé křesťany a zda věří, že v Jednotě najdou spásu, odpověděli „zcela odlišně“ od litomyšlské odpovědi, tedy očividně záporně (ať už přímo či nepřímo). Zástupci Jednoty jim doporučili, aby si lépe prostudovali jejich knihy. Oni souhlasili a také přislíbili, že jednání uchovají v tajnosti. Slovo však nedodrželi. Vyhotovili zkreslenou a jednostrannou zprávu o jednáních a vydali ji, takže se dostala i do rukou katolíků. Pak jeden novokřtěnec, který Jednotu navštívil v Boleslavi, přišel do Dačic a požádal, zda by si prostřednictvím tlumočníka mohl něco vypsat ze zpěvníku Jednoty; důvod nechtěl uvést. Jednota svolila, ale záhy se dověděla, že o slovech těchto písní pohrdavě mluvil jako o modloslužebnických. Proto byl vyhotoven tento záznam a poslán jistému pánu, aby sám posoudil, kdo nese vinu za neúspěch jednání.[18]

Chybí jakákoli jména i informace, o jakou skupinu novokřtěnců šlo. Něco se ale dá dovodit, když vezmeme v úvahu historický kontext a také teologii Jednoty na jedné straně a jednotlivých novokřtěneckých skupin na straně druhé.

O jednání očividně požádali nějací moravští páni. Pohnula je k tomu zřejmě měnící se politická situace a nebezpečí pronásledování novokřtěnců; připojením novokřtěnců k tolerované Jednotě bratrské by byli mimo bezprostřední nebezpečí. Museli to být páni, kteří podporovali novokřtěnce a byli v kontaktu s Jednotou; v úvahu přichází např. Jan z Pernštejna, Jan z Lipé či Dobeš z Boskovic.[19]

Pozice Bratří je jasná: nesnaží se o teologii diskutovat, nýbrž zjišťují, zda jsou novokřtěnci ochotni bezpodmínečně přijmout teologii Jednoty. A právě počáteční svolnost novokřtěnců i poté, co si v několika diskusích ujasnili naukové pozice Jednoty, umožňuje s jistou pravděpodobností blíže určit, o jakou novokřtěneckou skupinu se jednalo. Asi nešlo o Hubmaierovy následovníky (Schwertler), protože Lichtenštejnové, na jejichž panství Mikulov ležel, nebyli v přímém kontaktu s Jednotou a navíc sám Leonhart z Lichtenštejnu byl přesvědčený novokřtěnec a nezdá se, že by po zatčení Hubmaiera a jeho smrti roku 1528 a po začátku pronásledování změnil názor. Dle Zemana lze také vyloučit Hubmaierovy odpůrce (Stäbler) z Mikulova a okolí a od Slavkova, a to na základě jejich nesmlouvavě odmítavého stanoviska k přísaze, válce včetně obranné a podílu na státní správě, protože Velká stránka Jednoty tyto činy v dané době neodmítala. Ve hře zůstávají – pokud tuto argumentaci přijmeme – gabrielité.

Pro gabrielity hovoří zejména postoj k několika zásadním teologickým otázkám: (1) křtu dětí, (2) eucharistii a (3) spasení pouhou vírou a pouhou milostí. V případě, že by totiž delegace novokřtěnců zastávala v tak základních otázkách naprosto opačné názory než Jednota, tak by novokřtěnci na prvním setkání v Litomyšli sotva uznali, že víra Jednoty je správnou křesťanskou vírou.

Novokřtěnci včetně filipitů[20] zcela odmítali křest dětí – který Jednota bratrská praktikovala – jako vynález ďáblův. Výjimkou jsou gabrielité. Jejich zakladatel a vůdce Gabriel Ascherham pokládal křest dětí za nepodstatný a neviděl na něm nic hříšného. Dále je tu stanovisko k eucharistii, jež bylo jedním z nejspornějších bodů ve vztahu Jednoty k zwingliánství a novokřtěnectví (a koneckonců i jedním z nejspornějších v rámci celé reformace). Novokřtěnci obvykle mluvili pouze o symbolické připomínce. Gabriel odmítal jak skutečnou přítomnost Krista v eucharistii, tak čistě symbolickou přítomnost, a tím spíše hutteritské pojetí eucharistie jako pouhé připomínky; hutteritským novokřtěncům vyčítal příliš lehkovážný postoj k eucharistii a sám k eucharistii přistupoval velmi obřadně.[21] Zde lze spatřovat bod dotyku s eucharistickou naukou Jednoty; bratr Lukáš učil, že je Kristus svátostně, duchovně, potenciálně a skutečně přítomen v eucharistii. To je samozřejmě velmi významná podrobnost, protože Jednota velmi energicky odmítala zwingliánské stanovisko k eucharistii, ze kterého vycházela většina novokřtěneckých skupin, čímž se možnost teologického dialogu redukovala na minimum.[22] Ač jsou toto Gabrielovy názory z roku 1544 a těžko říci, zda všechny zastával v této podobě už v roce 1528, jde rozhodně o dobré východisko k předpokladu, že skupina, která se s Jednotou sešla, patřila ke gabrielitům.[23] Existuje ostatně ještě jeden prvek Gabrielovy teologie, na který Zeman nepoukazuje, ale který je jedním z nejpodstatnějších styčných bodů s teologií Jednoty a mohl mít při jednání zásadní význam: je jím Gabrielovo odmítnutí nauky o spasení pouhou vírou (sola fide) a jeho důraz na zbožné činy, žitou víru, na „putování ve světle“. Spásu si sice nelze vysloužit, ale skutky zbožnosti jsou ke spasení nutné.[24] Přesvědčení, že víra bez skutků je mrtvá a že teprve skutky dosvědčují víru, představovalo jeden z nejtrvalejších teologických názorů Jednoty,[25] který byl zásadním problémem při rozhovoru s luterskou reformací a který přetrvával houževnatěji než např. počáteční nedůvěra Jednoty k učenosti, dokonce i než praxe druhého křtu (od kterého Jednota odstoupila roku 1534 právě ve snaze odlišit se od pronásledovaných novokřtěnců, jejichž jméno provázela temná vzpomínka na Münsterskou komunu).[26]

Velmi pravděpodobně šlo tedy o gabrielity. Zeman dokonce míní, že Gabriel delegaci osobně vedl,[27] což je ovšem obtížné potvrdit a mohla by tomu protiřečit i Gabrielova poměrně nesmlouvavá povaha, jistá ctižádostivost a žárlivost pokud jde o vedení obce.[28] Bylo by dobré pokusit se přesněji datovat příchod gabrielitů a zjistit, zda existují doklady, že byl Gabriel mezi květnem a srpnem 1528 na Moravě, a případně jak centralizovaný dohled měl nad jednotlivými obcemi. Je známo,[29] že podnikal cesty do Slezska, Polska, Pruska a dokonce prý až do Litvy, aby si tam získával stoupence. Nelze vyloučit, že mohl být na jedné z takových výprav, případně na cestě pro další část obce zanechanou dosud ve Slezsku a Polsku (takto postupně své následovníky převáděl Jacob Hutter; někteří gabrielité ostatně ve Slezsku vůbec zůstali či se tam z Moravy vrátili[30] a Gabriel k nim mohl načas zamířit). Na moravskou obec a její šlechtické ochránce mohly mezitím dolehnout obavy z právě zahajované vlny pronásledování novokřtěnců a tyto obavy je mohly vést ke snaze o zahájení předběžných rozhovorů s Jednotou bratrskou. Zlom v jejich postoji k Jednotě, jenž se projevil na setkání v Boleslavi, by pak bylo možné vyložit prostě jako důsledek Gabrielova návratu, a nikoli důsledek příchodu zakladatele filipitů Philipa Plenera, jeho usazení v Rosicích v 1. či 2. týdnu září 1528 a jeho vlivu na zdejší gabrielity, který by během několika týdnů vedl k jejich náhlému strohému odmítnutí křtu dětí a jakéhokoli jiného výkladu eucharistie než striktně připomínkového, jak míní Jarold K. Zeman.[31]

Takže závěrem se dá říci, že patrně některá skupinka gabrielitů zahájila na popud nějakých moravských pánů rozhovory o sloučení s Jednotou bratrskou, ale posléze stanovisko změnila a jednání nebyla dovedena ke konci (ostatně i kdyby byla, hlavní proud moravského novokřtěnectví by to nijak nezasáhlo[32]). Novokřtěnci začali svým postupem (publikace zprávy o jednání, obvinění z modloslužebnictví) poškozovat Jednotu bratrskou a ta k nim zaujala značně chladný postoj, jenž v podstatě přetrval až do konce soužití těchto dvou skupin na Moravě.

V následujících desetiletích se uskutečnilo několik dalších setkání, o kterých bude řeč za chvíli, ale na žádném už nešlo o sloučení, nýbrž o teologické diskuse mající v podstatě za cíl přesvědčit druhou stranu o správnosti svého stanoviska.

Pozdější kontakty a vlivy

Pozdější kontakty už neměly takový dosah a šlo v podstatě o teologické disputace, které nezměnily stanoviska ani jedné, ani druhé strany.

Základním trendem v Jednotě bratrské bylo mezi lety 1528 a 1628 postupné přibližování k hlavním proudům reformace, což zároveň znamenalo odcizování radikální reformaci – novokřtěncům. Stále více hodnostářů Jednoty získávalo vzdělání na luterských či reformovaných univerzitách.[33]

Během této doby se uskutečnilo několik setkání s novokřtěnci.

 

Setkání v Hustopečích roku 1543 mezi novokřtěnci a „pikarty“ se vůbec nemuselo týkat Jednoty bratrské, protože nejen ona byla shrnována pod označení pikarti. Z novokřtěnců zde byli přítomni zástupci hutteritů – což byla nejpočetnější skupina novokřtěnců na Moravě – a filipitů. Shody se nedosáhlo.[34]

Setkání v Ivančicích a Znojmě roku 1559 se odehrála v době, kdy se již centrum Jednoty přesunulo pod tlakem okolností na Moravu a kdy Jednotu vedl Jan Blahoslav. Ten musel odcestovat, takže v diskusi Jednotu zastupovali Václav Solín a Jan Jelecký. Byli to novokřtěnci, kdo požádal o rozhovor. Předmětem byl mimo jiné způsob přijímání členů, církevní disciplína, biblický základ křtu dětí praktikovaného Jednotou a možnost křesťanské účasti na státní správě. Nejcitlivější otázkou byl křest dětí, jejž zástupce novokřtěnců Balcar (snad totožný s Balthasarem Grasbanntnerem) označil za ustanovení Antikrista a papeže. Jednota zase zjišťovala, kolik je novokřtěnců a kolik sekt novokřtěnectví má. Další diskuse se odehrála ve Znojmě, kde disputoval Solín a Jelecký s nejmenovaným novokřtěneckým hodinářem.[35]

Na schůzi roku 1565 se setkal pastor Jednoty Petr Herbert s novokřtěncem Martinem Behemem z Bzence.[36] Dochovaný latinský pramen ukazuje, že se jednalo zejména o dědičném hříchu a vykoupení.[37]

Roku 1589 se objevilo dílko zvané Psaní Panu F. z Ž. učiněné od B. O. S. proti novokřtěncům o tom, že dítky mají křtěny býti. Bratr O. S. je samozřejmě členem Jednoty; dost možná jde o Ondřeje Štefana, nástupce Jana Blahoslava. F. z Ž. bude asi ochránce hutteritů Fridrich ze Žerotína. Autor předkládá argumenty pro křtění dětí. Jde prý o znamení smlouvy mezi Bohem a daným člověkem, a je tudíž třeba děti křtít. Kromě toho autor podniká několik výpadů proti novokřtěncům: např. jim vyčítá, že berou práci domácím řemeslníkům, a odsuzuje hutteritskou praxi výchovy dětí v jeslích, protože Písmo ustanovuje, aby děti vychovávali rodiče. K dílku je přidána také zpráva o krádeži dřeva hutterity v Žeravicích, která má hutterity diskreditovat.[38]

Kromě toho se dochovalo několik stručných apologetických zmínek o novokřtěncích v dalších pramenech Jednoty bratrské.[39]

Závěr

Otázka vztahů Jednoty bratrské a novokřtěnců je spíše okrajovou záležitostí. Jarold K. Zeman sice svým důkladným topografickým studiem prokázal (třebaže ne všechny jeho identifikace lokalit musejí být nutně spolehlivé), že ke stykům muselo tu a tam docházet,[40] avšak kontakty na oficiální úrovni, které by se týkaly náboženských otázek, byly spíše omezené. Hlavním přínosem Jednoty bratrské novokřtěncům tak bylo, že přispěla k vytvoření ovzduší náboženské snášenlivosti na Moravě a k tomu, že moravští nekatolíci zaujali k novokřtěncům smířlivé stanovisko.[41]

Snáze než teologické názory se šířily a sdílely duchovní písně. Novokřtěnecké písně vykazují vliv písňové tradice Jednoty[42] a do zpěvníků Jednoty byl po revizi Janem Rohem zase začleněn jeden hymnus složený ivančickým novokřtěncem Sylvánem (Johannem Sylvanem).[43]

Nedá se říci, že by jistá hořkost pramenící z prvního bližšího setkání roku 1528 byla později moc připomínána. Zástupce Jednoty bratrské Jiří Strejc se například zasloužil o to, aby v České konfesi zbyl jen obecný odsudek kacířů, ale aby nebyl začleněn jejich seznam zmiňující se o zwingliánech, kalvinistech, ariánech[44] a novokřtěncích.[45]

Obě hnutí se o sebe příliš nezajímala, ale navzájem se tolerovala.

Použitá literatura

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 31985 sqq.

Kol., Historiographie du catharisme, (Cahiers de Fanjeaux 14), Privat, Toulouse 1979.

Molnár, Amedeo, Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru, Evangelické nakladatelství, Praha 21991.

Pánek, Jaroslav, „Moravští novokřtěnci: Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů“, Český časopis historický 92/2, 1994, s. 242-255.

Rozehnalová, Jana, „Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme“, Religio 10/1, 2002, s. 25-44.

Zeman, Jarold Knox, The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628: A Study of Origins and Contacts, Mouton, The Hague – Paris 1969.


Publikování této verze: 19. 11. 2006 8:42

Sepsání: 8.-10. 10. 2004

Poslední celková revize: 11. 10. 2004

Počet normostran (v přepočtu): 12,4

Počet slov: 2521

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/novokrjb.htm[1] Jarold Knox Zeman, The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628: A Study of Origins and Contacts, Mouton, The Hague – Paris 1969, s. 50.

[2] Viz J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 132-140.

[3] Hutteritské kroniky později přebírají informace z díla Sebastiana Francka Chronica, jež samo čerpá z polemiky Aenease Sylvia Piccolominiho, což je poměrně paradoxní, vzhledem k tomu, jak blízko sebe žily novokřtěnecké a českobratrské obce (J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 271).

[4] V Mikulově ani nejbližším okolí nebyla obec Českých bratří (J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 174), takže ani příležitostí k pasivnímu seznámení s Jednotou nebylo mnoho.

[5] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 141, 162, 173, 311.

[6] Je dobré upozornit na jeden poměrně rozšířený omyl. Molnárova teze o první reformaci není snahou co nejvíce přiblížit českou a světovou reformaci, nýbrž naopak snahou o výrazné odlišení dvou typů reformace (první zaměřené podle Molnára apokalypticky, hodně čerpající z Kázání na hoře a kladoucí důraz na osvědčování víry skutky, druhé zaměřené na autoritu Písem, na spisy apoštola Pavla a zdůrazňující spasení pouhou milostí; viz Amedeo Molnár, Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru, Evangelické nakladatelství, Praha 21991, s. 303).

[7] Marie-Humbert Vicaire, „Les Albigeois ancêtres des protestants: assimilations catholiques“, in: kol., Historiographie du catharisme, (Cahiers de Fanjeaux 14), Privat, Toulouse 1979, s. 26-27; A. Molnár, Valdenští..., s. 272.

[8] M.-H. Vicaire, „Les Albigeois...“, s. 41, 44. Postupně se načrtává schéma skryté církve existující od Kristových dob, již teď představují reformované církve (Guy Bedouelle, „Les Albigeois, témoins du véritable Évangile: L’historiographie protestante du XVIe et du début du XVIIe siècle“, in: kol., Historiographie du catharisme, [Cahiers de Fanjeaux 14], Privat, Toulouse 1979, s. 48-49, 54). Reformátoři však rozhodně nehodlali své názory upravovat podle valdenských či bratrských nauk.

[9] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 252. Bylo by samozřejmě třeba vzít v úvahu větší množství údajů než tento detail a celkovou lhostejnost Hubmaiera a moravských novokřtěnců pokud jde o Jednotu, aby se dal závěr o poměrném nezájmu novokřtěnců o českou reformaci a o katolíky odmítaná středověká křesťanství pokládat za spolehlivý. V této podobě jde o pouhý dohad.

[10] Jaroslav Pánek, „Moravští novokřtěnci: Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů“, Český časopis historický 92/2, 1994, s. 247.

[11] A. Molnár, Valdenští..., s. 273.

[12] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 77-78.

[13] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 105, 192, 224; 237-238, pozn. 263.

[14] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 47, 300.

[15] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 194-198.

[16] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 207-209.

[17] Podle J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 217 ji možná sepsal sám biskup Lukáš.

[18] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 214-217.

[19] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 219-221. Ke stejnému vysvětlení pohnutek nejmenovaných moravských pánů se přiklání i J. Pánek, „Moravští novokřtěnci...“, s. 248.

[20] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 229. Eucharistii filipité vykládali jako pouhou připomínku (ibid., s. 229). Vzhledem k těmto dvěma rysům lze patrně filipity také vyloučit.

[21] Viz Jana Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme“, Religio 10/1, 2002, s. 36.

[22] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 81.

[23] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 225-227, dodatkový argument s. 227, pozn. 214 (doklad, že Jednota o gabrielitech měla jisté povědomí); srv. J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 40. Striktně vzato není jisté, kdy vlastně gabrielité na Moravu přišli; někteří badatelé kladou jejich příchod již do roku 1527, nejzazším termínem je však až podzim 1528 (J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 28), což už by bylo pochopitelně příliš pozdě na to, aby byli účastníky jednání právě oni.

[24] Viz J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 40.

[25] Základním východiskem byl Jednotě samozřejmě List Jakubův, který dělal Lutherovi zákonitě tolik potíží: „Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?“ (Ja 2,14; srv. Ja 1,22-25; 2,15-26).

[26] Viz J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 244.

[27] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 227.

[28] Viz J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 32, 35-36.

[29] Viz J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 28.

[30] J. Rozehnalová, „Gabrielité na jižní Moravě...“, s. 28, 30.

[31] Viz J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 228-229.

[32] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 240.

[33] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 243-245.

[34] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 248-249.

[35] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 249-254.

[36] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 259-261.

[37] Viz edici J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 346-349.

[38] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 262-268.

[39] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 271.

[40] Viz J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 275-309.

[41] J. Pánek, „Moravští novokřtěnci...“, s. 246.

[42] J. Pánek, „Moravští novokřtěnci...“, s. 255.

[43] J. K. Zeman, The Anabaptists..., s. 230.

[44] Tj. v dobovém kontextu antitrinitářích.

[45] J. Pánek, „Moravští novokřtěnci...“, s. 246.

← Religionistika