← Úvodní stránka

Úvodní stránka

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. – životopis

nar. 23. 7. 1980

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2014: habilitace v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, akademická hodnost docent (doc.). Habilitační práce Podoby a hranice religiozity ve vybraných inkvizičních záznamech z let 1270-1330, veřejná přednáška „Organizační struktury v katarských skupinách: Mezi polemickou představou kacířské proticírkve a utvářením nekonformní identity“ (15. 11. 2012), přednáška před Vědeckou radou FF MU „Aktuální otázky studia katarského hnutí ve středověké Evropě“ (31. 10. 2013).

2008: vysokoškolské doktorské vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (prezenční forma studia, studijní program P6101 D-PH Filozofie, studijní obor 6101V014 religionistika), titul doktor (Ph.D.). Disertační práce Qui duo ponunt principia: Role dualismu v tradici myšlení o katarech (školitel: prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.).

2006: rigorózní řízení v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul doktor filozofie (PhDr.). Rigorózní práce „Dualismus“ v učeneckých vyprávěních o katarství.

2005: vysokoškolské magisterské vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (prezenční forma studia, studijní program 6107T M-HS Humanitní studia, studijní obory 6101T014 religionistika a 7310T054 francouzský jazyk a literatura), titul magistr (Mgr.). Diplomová práce Niquintova listina a katarské setkání v Saint-Félix (1167) (vedoucí: prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.).

Přehled zaměstnání

2008-dosud: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (2008-2014: odborný asistent; 2014-dosud: docent).

2012-2013: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Centrum pro komplexní inovaci studijních oborů (odborný asistent).

2011-2012: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (koordinátor).

2008-2010: Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Oddělení speciální informatiky (odborný pracovník).

Akademické a administrativní funkce

2016-dosud: člen Ekonomické komise děkana FF MU.

2015-dosud: člen Ekonomické komise Akademického senátu FF MU.

2014-dosud: člen oborové komise religionistiky na FF MU.

2014-2018: člen hodnoticí komise Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU.

2012-2014, 2015-2017, 2018-dosud: Akademický senát FF MU.

2011-dosud: zástupce vedoucího Ústavu religionistiky FF MU.

Hlavní oblasti odborného zájmu

Historická antropologie a interdisciplinární historie.

Analýza sociálních sítí, digitální humanitní vědy.

Středověké křesťanství.

Katarství.

Studium rukopisů, kodikologie.

Středověká inkvizice, inkviziční záznamy.

Osobní religiozita v inkvizičních záznamech.

Překlady středověkých pramenů z latiny a staré okcitánštiny.

Počítačová lexikografie, značkovací jazyky.

Granty a výzkumné projekty

Nejvýznamnější výzkumné granty

2019-2023: grant EXPRO (projekty excelence) Grantové agentury České republiky č. GX19-26975X „Nekonformní náboženské kultury ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů (DISSINET)“. Přidělená částka: 17,3 mil. Kč.

2013: grant magistrátu města Paříže „Research in Paris“ na řešení postdoktorského výzkumného projektu „Scholastic Rationality and Its ‚Other‘: Searching for the Place of Cathar Dualism in Theological Discourses on Good and Evil, Society, and the World, 1160-1300“ na École des hautes études en sciences sociales v Paříži (Centre de recherches historiques). Přidělená částka: 15 000 € (v přepočtu asi 415 000 Kč).

2012-2015: grant Grantové agentury České republiky č. P401/12/0657„Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“. Přidělená částka: 1 291 000 Kč.

2009-2011: postdoktorský grant Grantové agentury České republiky č. 401/09/P191 „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“. Přidělená částka: 894 000 Kč.

Další výzkumné granty a stipendia

2017: interní rozvojový projekt FF MU (kód ROZV/25/FF/ERCZ/2017) na podporu přípravy přihlášky grantu ERC. Přidělená částka: 108 000 Kč.

2009: výzkumný projekt „Repenser le consolament cathare“ („Nové promýšlení katarského consolamenta“), podpořený pobytovým stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 855 € a ubytování v celkové hodnotě 4 340 € (celkem v přepočtu asi 146 000 Kč).

2008: výzkumný projekt „Norme et écart dans les registres d’inquisition méridionaux“ („Norma a odchylka v jihofrancouzských inkvizičních registrech“), podpořený pobytovým stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 800 € a ubytování v celkové hodnotě 7 250 € (celkem v přepočtu asi 240 000 Kč).

2007-2008: grant Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů zn. 20071421F0010 „Inkviziční koncept hereze a jeho ozvuky v soudobé historiografii“. Přidělená částka: 47 000 Kč.

2007: grant Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity „Inkviziční modely abnormality: ‚alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera (1318-1325)“. Přidělená částka: 40 000 Kč.

2006-2007: grant Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů zn. 20061421F0019 „Konstrukce ‚katarské hereze‘ v polemických pramenech“. Přidělená částka: 74 000 Kč.

2006: výzkumný projekt „Approche critique des sources de l’histoire du catharisme“(„Kritický přístup k pramenům o dějinách katarství“), podpořený pobytovým stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 540 € a ubytování v celkové hodnotě 6 600 € (celkem v přepočtu asi 230 000 Kč).

2002-2004: účast na grantu Grantové agentury University Karlovy č. 333/2001 „Překlad novozákonních apokryfů II“.

Výukové granty

2013: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 773/2013 „Inovace kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství“. Přidělená částka: 112 000 Kč.

2012: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1804/2012 „Inovace kurzu Religionistická analýza textových subjektivit“. Přidělená částka: 116 000 Kč.

2011: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 983/2011 „Inovace kurzů Křesťanství I a Proseminář ke Křesťanství I“. Přidělená částka: 126 000 Kč.

2010: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1920/2010 „Zavedení kurzu Vývoj křesťanského kultu“. Přidělená částka: 88 000 Kč.

2009: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 1366/2009 „Zavedení kurzu Svatost a autorita v dějinách křesťanství“. Přidělená částka: 77 000 Kč.

2007: grant Vzdělávací nadace Jana Husa č. 0604/NIF „Zavedení kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství“. Přidělená částka: 68 000 Kč.

2003: grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 663/2003„Svatý grál: symbol a recepce“. Přidělená částka: 58 000 Kč.

Ocenění vědeckou komunitou

Členství v redakčních radách a redakcích časopisů

2017-dosud: člen redakční rady časopisu Religio: Revue pro religionistiku.

2015-2018: člen redakční rady časopisu Pantheon: Religionistický časopis / Journal for the Study of Religions.

2014-dosud: člen redakční rady ediční řady „Christentum und Dissidenz“ nakladatelství LIT Verlag (Berlin – Münster – Wien – Zürich – London).

2009-2016: výkonný redaktor časopisu Religio: Revue pro religionistiku.

2006-2009: člen vědecké a redakční rady časopisu Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales.

Vyznamenání a ocenění

2005: 1. místo v Ceně rektora Masarykovy univerzity v Brně pro studenty magisterských programů.

2004: 1. místo ve fakultním, 2. místo v mezifakultním česko-slovenském kole studentské soutěže odborných religionistických prací.

2001: 3. místo ve studentské soutěži odborných religionistických prací.

Přednášky

Zahraniční

2018, 27. 10.: „L’endura: Relecture des sources“, Journées d’étude „Aux sources du catharisme“, Mazamet (Palais des Congrès), CIRCAED a Musée du catharisme de Mazamet.

2018, 25. 10.: „Le manuscrit du ‚Liber de duobus principiis‘ et du Rituel de Florence et ses lecteurs: La genèse d’un livre dissident“, Journées d’étude „Aux sources du catharisme“, Carcassonne (Cité de Carcassonne, Château Comtal), CIRCAED a Monuments nationaux.

2017, 17.-19. 5.: „The Reliability of Inquisitional Records: Source Criticism“, „The Reliability of Inquisitional Records: Discourse Analysis“, and „Cathar Ritual Suicide? Reconsidering the Endura I-II“, Nijmegen, Radboud University Nijmegen.

2013, 19. 11.: „Problems in the Study of Religious Dissent in Medieval Europe“, Leipzig, University of Leipzig.

2013, 8. 3.: „The Holy Spirit Incarnate: Guglielma of Milan and Her Followers“, Bern, University of Bern (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).

2013, 7. 3.: „Narratives about Medieval Heresy: Searching for Origins and Explanations II“, Bern, University of Bern (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).

2013, 6. 3.: „Narratives about Medieval Heresy: Searching for Origins and Explanations I“, Bern, University of Bern (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).

2013, 5. 3.: „Introduction: Medieval Christianity and the Problem of Heresy“, Bern, University of Bern (kurz Orthodoxy and heresy in medieval Christianity).

2011, 9. 9.: „Bogomils and Cathars: Real or Imagined Genealogical Link?“, Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

2011, 15. 4.: „The Problem of Manichean-Bogomil-Cathar Relationship“, Amsterdam, University of Amsterdam.

2011, 12. 4.: „Current Research in ‚Alternative‘ Sexual Morals in Medieval Inquisitorial Records“, Amsterdam, University of Amsterdam.

2011, 12. 4.: „Medieval Christian Dualisms: An Introduction“, Amsterdam, University of Amsterdam.

2006, 9. 11.: „Comment devient-on un saint hérétique? Deux procès posthumes d’Armanno Pungilupo“, Paříž, École des hautes études en sciences sociales.

Domácí

2013, 13. 3.: „‚Alternativní‘ sexuální morálky ve středověkém křesťanství“, Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice a Česká společnost pro religionistiku.

2011, 6. 12.: „‚Alternativní‘ sexuální morálky ve středověkém křesťanství“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.

2010, 1. 11.: „Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.

2009, 20. 11.: „Živoucí světci a modely autority v křesťanství“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká společnost pro religionistiku.

2009, 12. 11.: „Náboženství předislámské Arábie“, Brno, Baraka a Moravské zemské muzeum.

2007, 27. 3.: „Secundum ritum hereticorum: Rituální život katarských skupin v Itálii a jihozápadní Francii ve 13. století“, Praha, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

Konference a workshopy

Mezinárodní

2018, 1.-5. 7.: International Medieval Congress 2018: Memory, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „The Participation of Women (and Some Men) in Languedocian Catharism: A Network Science Perspective II“. Spoluorganizace panelů „Network Analysis for Medieval Studies, I-III“, „Memories of Heresy and Counter-Heresy, I-III“ a „Memory and Inquisitio, I-II“.

2018, 11.-12. 4.: Heretical Self-Defence, Nottingham (Velká Británie), The Medieval Heresy and Dissent Research Network at University of Nottingham. Pozvání k přednášce „The Ultimate Flight: Revisiting the Cathar Endura“.

2017, 3.-6. 7.: International Medieval Congress 2017: Otherness, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „The Participation of Women (and Some Men) in Languedocian Catharism: A Network Science Perspective“. Zorganizování panelů „Inquisitional Records from the Perspective of Social Network Analysis“, „Inquisitors’ Knowledge at the Crossroads of Various Cultural Resources, I-II“ a „Biblical Exegesis and the Boundaries of Orthodoxy, I-II“.

2017, 30. 5. až 4. 6.: XXXVII Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis, Peking, Čína. Příspěvek „The Role of Women and Men in the Structures of Dissident Christianity in Medieval Languedoc from the Perspective of Social Network Analysis“. Zorganizování panelu „Historical Network Research“.

2016, 4.-7. 7.: International Medieval Congress 2016: Reform and Renewal, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Between Fasting and Ritual Suicide: Reconsidering the Cathar Endura“. Zorganizování panelu „Religious Communities and Food, I-III“.

2016, 28. 6. až 1. 7.: Relocating Religion, Helsinki (Finsko), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Ascetics Getting Wild: A Reinterpretation of Fasting to Death in One Medieval Religious Culture“. Zorganizování panelu „Reconfiguring Reformism in Medieval Europe: Practices and Representations“.

2015, 23.-29. 8.: XXI IAHR World Congress 2015: Dynamics of Religion: Past and Present, Erfurt (Německo), International Association for the History of Religions. Příspěvek „Medieval Inquisitors’ Theory of Sects“.

2015, 6.-9. 7.: International Medieval Congress 2015: Reform and Renewal, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „‚In novissimis temporibus sustinere debent multa scandala et tribulationes et persecutiones‘: Evidence for Apocalyptic Catharism in Firenze, Conventi sopressi, MS J II 44“. Zorganizování panelu „Religious Nonconformism II-IV“.

2014, 7.-10. 7.: International Medieval Congress 2014: Empire, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Games with Names: Advances in, and Shortcomings of the Debate on the Invention of Heresy“. Zorganizování panelu „Heresy and Repression, I-III“ a panelové diskuse „Righteous Persecution, or Doing Justice to the Inquisitors“. Účast v panelové diskusi „Are Theoretical Models Useful for the Study of Medieval Religion, Heresy, and Dissent?“.

2014, 10.-14. 5.: Religion and Pluralities of Knowledge, Grøningen (Nizozemí), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Theorizing the Repression of Religious Dissent in Medieval Europe: The State of Research and Its Prospects“. Zorganizování panelu „Violence and Repression in Christianity: Discourses and Practices I-II“.

2013, 25.-27. 11.: Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, Kraków (Polsko), Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński. Příspěvek „Narratives about the Beginnings of Cathar Groups: Historical Accounts or Polemical Fantasies?“. Spoluorganizace panelu „Catharism – an invented heresy?“.

2013, 3.-6. 9.: Religion, Migration and Mutation, Liverpool (Velká Británie), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Being Fair Towards the Dead? Historians and Power Relations in Research into Inquisitional Records“.

2013, 1.-4. 7.: International Medieval Congress 2013: Pleasure, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Forming Identity and Legitimizing Leadership: Why the 12th-13th Century Narratives about the History of Cathar Groups are Not Pure Polemical Fantasy“. Zorganizování panelu „Goodbye to Heretics? Discussing Polemical and Inquisitional Discourses on Heresy, I-III“ a panelové diskuse „Perspectives in the Study of Medieval Heresies and Inquisitions“.

2012, 29. 11. až 1. 12.: Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism, Brno, Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku. Příspěvek „Should Historians Care about Symmetry? The Example of Research into Medieval Inquisitional Records“.

2012, 23.-26. 8.: Ends and Beginnings, Stockholm (Švédsko), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Identity-Construction, Leadership and the Uses of History in the Narratives about the Beginnings of the Cathars (12th-13th Century)“.

2012, 9.-12. 7.: International Medieval Congress 2012: Rules to Follow (or Not), Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „Cathars as Cultural Waste: A Global Theory of Cathar Heresy as ‚the Other‘ of a New Social Order“. Účast v panelové diskusi „Re-Describing Religious Change, III: A Round Table Discussion on Current Projects and Perspectives“. Zorganizování panelu „Constructing Social Order and Its ‚Other‘: Heresy and Formation of Persecuting Societies in Medieval Europe“.

2012, 1.-3. 3.: Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religion, Brno, Laboratory for the Experimental Research of Religion (LEVYNA). Příspěvek „‚Poor of Christ‘ Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy“.

2011, 18.-22. 9.: New Movements in Religion: Theories and Trends, Budapešť (Maďarsko), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Theories and Methods for a Case Study Research in Individual Religiosity and Religious Bricolage in Medieval Inquisitional Registers“. Zorganizování panelu „Religious Innovation and New Religious Movements in the Christian Middle Ages: Theories and Methods“.

2011, 11.-14. 7.: International Medieval Congress 2011: Poor... Rich, Leeds (Velká Británie), Institute for Medieval Studies, University of Leeds. Příspěvek „‚Poor of Christ‘ Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy“. Zorganizování panelu „Spiritual Poverty and Lay People I-II“.

2010, 16.-18. 12.: Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, Brno, ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association). Příspěvek „Introduction to the Panel ‚Inspiring the Present: What Historical Cases Can Teach Us about Method and Theory in the Study of Religions‘“.

2010, 15.-22. 8.: Religion: A Human Phenomenon, Toronto (Kanada), International Association for the History of Religions. Příspěvek „The Norm-Deviation Model Reconsidered: ‚Alternative‘ Sexual Morals Judged by the Inquisition“. Zorganizování panelu „Reconsidering the Norm-Deviation Model“.

2009, 14.-18. 9.: Religion in the History of European Culture, Messina (Itálie), European Association for the Study of Religions. Příspěvek „Mapping Religious Diversity: The Inquisitorial Classifications of Heresy“.

2009, 15.-17. 5.: 1209-2009: Catharisme: Une histoire à pacifier?, Mazamet (Francie), Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain. Příspěvek „La Charte de Niquinta et le rassemblement à Saint-Félix: État de la question“.

2008, 7.-11. 9.: Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, Brno, European Association for the Study of Religions. Příspěvek „The Inquisitorial Concept of Religious Group and Its Resonance in European Historiography“.

2008, 24. 5.: Le catharisme européen: Un mouvement structuré?, Mazamet (Francie), Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain. Příspěvek „Revenir sur les sources: Le lien présumé entre le bogomilisme et le catharisme“.

Lokální

2015, 26. 3.: Giornata interdisciplinare di studi: Seminario per i dottorandi di romanistica, Brno, Ústav románských jazyků a literatur FF MU. Příspěvek „What Can the Intensive Study of a Well-Known Manuscript Yield? The Example of the Cathar Manuscript Conventi Soppressi J.II.44 of the National Central Library in Florence“.

2012, 16. 11.: Inkvizice, hereze a reformace v pozdním středověku, Praha, Centrum medievistických studií AVČR. Příspěvek „Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie“.

2008, 3.-4. 12.: Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv, Bratislava, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV. Příspěvek „Problémy konceptualizace a predikce přenosu náboženských představ: Příklad ‚dualistických mýtů‘“.

2008, 27. 11.: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Lublin (Polsko), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Příspěvek „Počátky inkvizice v jihozápadní Francii“.

2007, 9.-11. 10.: Various Interpretations of Religions: Methods & History, Pardubice, CERES – Central European Religious Studies. Příspěvek „Fingerprinting the Concept of Religion: The Legacy of Medieval Inquisitors“.

2005, 11.-12. 10.: Náboženství a tělo, Brno, CERES – Central European Religious Studies. Příspěvek „Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Pietra Parenza a Armanna Pungilupa“.

Organizace konferencí

2012: workshop Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism, Brno, 29. 11. až 1. 12., Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku: spoluorganizátor.

2010: 9. konference ISORECEA (The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association) Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, Brno: člen organizačního výboru, autor konferenčního webu, koordinátor panelu „Inspiring the Present: What Historical Cases Can Teach Us about Method and Theory in the Study of Religions“, koordinátor registrace, redaktor knihy anotací.

2008: 8. konference European Association for the Study of Religions Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, Brno: člen organizačního výboru, autor konferenčního webu, koordinátor panelu „Reading between the Lines: Textual Sources and the Study of Religions“, koordinátor registrace, redaktor knihy anotací.

Výuka

Pravidelné kurzy

Křesťanství I.

Digital Humanities v medievistice.

Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství.

Náboženství v historické a srovnávací perspektivě.

Doktorský seminář I a III.

Křesťanství na Wikipedii.

Sexualita v dějinách křesťanství.

Vývoj křesťanského kultu.

Náboženské racionality: četba.

Četba latinských náboženských textů I.

Seminář k bakalářské práci I-II.

Seminář k diplomové práci I-II.

Dlouhodobé vzdělávací projekty

2012-dosud: „Křesťanství na Wikipedii“ (součást projektu Wikipedie „Studenti píší Wikipedii“).

Příležitostná přednášková činnost

2009, 2008: přednáška „Křesťanství: Proměny na cestě staletími“ v rámci Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě.

2009: pozvání k přednáškám na středních školách v rámci projektu spolupráce Masarykovy univerzity a středních škol „Partnerství ve vzdělávání“ (2009, 9. 12.: „Křesťanství v konfliktu: Vnitřní a vnější střety v dějinách křesťanství od starověku po současnost“, Valašské Meziříčí, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí; 2009, 4. 11.: „Křesťanství“, Brno, Gymnázium Matyáše Lercha; 2009, 13. 10.: „Křesťanství“, Brno, Gymnázium Brno, Elgartova 3; 2009, 9. 10.: „Co to je religionistika?“, Brno, Gymnázium Slovanské náměstí).

Vedení závěrečných prací (seznam obhájených)

Disertační práce

Glomb, Tomáš, Impact of Factors Involved in the Early Spread of the Isiac Cults Across the Aegean Sea: A Quantitative Evaluation, Brno: Masarykova univerzita 2018.

Magisterské diplomové práce

Novotný, František, Antirituál: Procesy s templáři a pozdně středověké představy o antinomické herezi, Brno: Masarykova univerzita 2015.

Marša, Vít, Dílo Petra Chelčického z hlediska „historizace sekularizační debaty“, Brno: Masarykova univerzita 2015.

Hassanin, Lenka, Chudoba u sv. Terezie z Ávily a sv. Jana od Kříže, Brno: Masarykova univerzita 2010.

Stará, Lenka, Vilemína z Milána a její stoupenci, Brno: Masarykova univerzita 2009.

Magisterské oborové práce

Dudová, Markéta, Lollardi jako textová komunita, Brno: Masarykova univerzita 2010.

Bakalářské diplomové práce

Král, Jan, Analýza sociální sítě náboženského nonkonformismu podle záznamů z biskupských vyšetřování lollardů v Coventry v letech 1486-1522, Brno: Masarykova univerzita 2018.

Jedličková, Anna, Konstrukce identity učeného mága v textech Arbatel (1575) a Čtvrtá kniha okultní filozofie (1559) a její vztah k démonologii, Brno: Masarykova univerzita 2018.

Ketman, Václav, Kolektivní paměť a identita ve vybraných dílech pozdní valdenské literatury, Brno: Masarykova univerzita 2018. [Práce získala druhé místo v Ceně děkana FF MU za rok 2018 v kategorii bakalářských prací.]

Vašíčková, Jana, Lidová zbožnost na pomezí magie a legitimní víry v Opatovickém homiliáři a díle Largum sero, Brno: Masarykova univerzita 2018.

Hořínková, Hana, Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy, Brno: Masarykova univerzita 2017.

Brázda, František, Komparace pojetí náboženské svobody a tolerance v Ediktu nantském, Rudolfově majestátu a Tolerančním patentu, Brno: Masarykova univerzita 2017.

Chalupová, Jana, Komunita a nadpřirozeno: Podoba společenství a charakter nadpřirozených činitelů ve vybraných františkánských legendách (1228-1306), Brno: Masarykova univerzita 2016.

Grebeňová, Kristýna, Výchova k sebekontrole prostřednictvím literárního žánru vidění zásvětí ve středověké Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2015.

Seiferová, Renata, Pojetí čarodějnictví a jeho persekuce podle Normana Cohna a Margaret Murrayové: Metahistorie, Brno: Masarykova univerzita 2015.

Vidličková, Kateřina, Morgana le Fay a motivy Jiného světa v rytířské romanci Sir Gawain a zelený rytíř, Brno: Masarykova univerzita 2015.

Večeřová, Jana, Interpretace netypických pohřbů v 8./9. až 12. století v Čechách, na Moravě a jihozápadním Slovensku, Brno: Masarykova univerzita 2014.

Hájková, Lucie, Funkce vyobrazení pekelné tlamy v křesťanské středověké malbě v komunikaci mezi vrstvami středověké kultury, Brno: Masarykova univerzita 2014.

Loskotová, Barbora, Vlasy a vousy jako symbol sociálního postavení ve středověké Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2013.

Novotný, František, Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310, Brno: Masarykova univerzita 2013.

Masláková, Magdaléna, Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu, Brno: Masarykova univerzita 2013.

Kaplan, Vojtěch, Ekumenický dialog starokatolického hnutí s anglikánským společenstvím od vzniku starokatolických církví po ustavení plného svátostného společenství (1870-1931), Brno: Masarykova univerzita 2012.

Ferstová, Renata, Proměna „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života v 6.-10. století: Prověření na případu Irska, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Balcarová, Lydie, Pojetí náboženství a společnosti a jejich vztahu v dobových pramenech k českému selskému povstání roku 1775, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Brhelová, Eva, Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na Moravě, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Marša, Vít, Role liturgie a liturgických textů v procesu budování identity a vzájemné diference reformních českých křesťanů v letech 1916-1924, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Mazálková, Iva, Změny v tradiční zbožnosti v reformační Anglii na příkladu exeterské diecéze, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Šuba, Josef, Komentovaná databáze fotografií božítělových procesí na jihovýchodní Moravě ve 20. století, Brno: Masarykova univerzita 2012.

Koudelková, Veronika, Kritika zlořádů v církvi u Mistra Jeronýma Pražského, Brno: Masarykova univerzita 2011.

Malenová, Anna, Teologické pohledy na sebevraždu ve starověkém a středověkém křesťanství, Brno: Masarykova univerzita 2011.

Paulasová, Aneta, Nemoc jako boží trest: Vnímaní nemoci v křesťanském kontextu do 18. století, Brno: Masarykova univerzita 2011.

Ševčíková, Marie, Sacerdotium et regnum – duše a tělo: Posvátná královláda v západním křesťanství a její proměny během církevní reformy 11.-13. století, Brno: Masarykova univerzita 2010.

Rýznarová, Kateřina, Role Mistra Jana Husa v prvorepublikových pojetích českého národa, Brno: Masarykova univerzita 2010.

Laštovicová, Iveta, Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů, Brno: Masarykova univerzita 2009.

Čermáková, Gabriela, Počátky premonstrátů v Čechách a na Moravě v kontextu církevní reformy 12. století, Brno: Masarykova univerzita 2009.

Bakalářské oborové práce

Janková, Veronika, Speculum sanctorale Bernarda Guie, Brno: Masarykova univerzita 2009.

Vědecké společnosti

2012-dosud: zakládající člen Collectif International de Recherche sur le Catharisme et les Dissidences (CIRCAED).

2008-dosud: tajemník České společnosti pro religionistiku.

2005-2010: člen Centre d’Études Cathares.

2002-dosud: člen České společnosti pro religionistiku (členská organizace IAHR – International Association for the History of Religions a EASR – European Association for the Study of Religions).

Výzkumné, výukové a studijní pobyty

Delší výzkumné pobyty

2014, 1. 2. až 31. 7.: Paříž, École des hautes études en sciences sociales (Centre de recherches historiques, Groupe d’anthropologie scolastique). Postdoktorský výzkumný projekt „Scholastic Rationality and Its ‚Other‘: Searching for the Place of Cathar Dualism in Theological Discourses on Good and Evil, Society, and the World, 1160-1300“, podpořený grantem magistrátu města Paříže v rámci programu „Research in Paris“.

2009, 1.-28. 2.: Paříž, École des hautes études en sciences sociales (Centre de recherches historiques, Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval). Výzkumný projekt „Repenser le consolament cathare“ („Nové promýšlení katarského consolamenta“), podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (1 měsíc). Školitel: Jean-Claude Schmitt.

2008, 1. 1. až 29. 2.: Paříž, École des hautes études en sciences sociales (Centre de recherches historiques, Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval). Výzkumný projekt „Norme et écart dans les registres d’inquisition méridionaux“ („Norma a odchylka v jihofrancouzských inkvizičních registrech“), podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (2 měsíce). Školitel: Jean-Claude Schmitt.

2006, 18. 9. až 15. 11.: Paříž, École des hautes études en sciences sociales (Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux). Výzkumný projekt „Approche critique des sources de l’histoire du catharisme“ („Kritický přístup k pramenům o dějinách katarství“), podpořený stipendiem Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (2 měsíce). Školitel: Jacques Chiffoleau.

Krátkodobé výzkumné a studijní pobyty

2015, 28. 7. až 4. 8.: výzkumný pobyt v Toulouse v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.

2014, 14.-27. 9.: výzkumný pobyt v Bologni a Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.

2013, 5.-19. 7.: výzkumný pobyt v Krakově v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.

2012, 13.-27. 7.: výzkumný pobyt ve Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství“.

2011, 26. 8. až 8. 9.: výzkumný pobyt v Londýně v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“.

2010, září: výzkumný pobyt v Římě v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (2 týdny).

2010, červenec: výzkumný pobyt v Centre d’études cathares v Carcassonnu v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (2 týdny).

2010, duben: výzkumný pobyt ve Vídni v rámci grantu FRVŠ č. 1920/2010 „Zavedení kurzu Vývoj křesťanského kultu“ (1 týden).

2009, srpen: výzkumný pobyt ve Vídni v rámci grantu FRVŠ č. 1366/2009 „Zavedení kurzu Svatost a autorita v dějinách křesťanství“ (1 týden).

2009, červen-červenec: výzkumný pobyt ve Florencii v rámci grantu Grantové agentury České republiky „Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici“ (3 týdny).

2008, březen: studijní pobyt ve Vídni v rámci grantu Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity „Inkviziční modely abnormality: ‚alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera (1318-1325)“ (1 týden).

2007, leden-únor: studijní pobyt ve Vídni v rámci grantu Vzdělávací nadace Jana Husa č. 0604/NIF „Zavedení kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství“ (1 týden).

2003, srpen: studijní pobyt ve Vídni v rámci grantu FRVŠ 663/2003 „Svatý grál: symbol a recepce“ (1 týden).

Výukové pobyty

2015, květen: Wien, Universität Wien (CEEPUS), Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research.

2013, 17.-21. 11.: Leipzig, University of Leipzig (ERASMUS).

2013, 4.-9. 3.: Bern, University of Bern (ERASMUS).

2011, 11.-15. 4.: Amsterdam, University of Amsterdam (ERASMUS).

Účast na workshopech a konferencích bez příspěvku (výběr)

2014, 12. 6.: workshop Les systèmes d’information géographique (SIG) et leurs applications aux sciences humaines et sociales, Paříž.

2014, 26. 4.: workshop The Connected Past: Networks in Archaeology and History, Paříž, The Connected Past Network.

2014, 31. 3. až 4. 4. 2014: intenzivní seminář Transmission of Texts: New Tools, New Approaches, Paříž, Institut de recherche et d’histoire des textes.

Stipendia

2009: pobytové stipendium Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky (1 měsíc). Přidělená částka: 560 € a ubytování v celkové hodnotě 4 340 € (celkem v přepočtu asi 137 000 Kč).

2008: pobytové stipendium Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 800 € a ubytování v celkové hodnotě 7 250 € (celkem v přepočtu asi 240 000 Kč).

2008: stipendium v rámci rozvojového projektu „Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání Ph.D.“ (řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.). Přidělená částka: 20 000 Kč.

2007: stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa. Přidělená částka: 60 000 Kč.

2007: stipendium v rámci rozvojového projektu „Podpora konkurenceschopnosti doktorských studentů a post-doktorských pracovníků jako členů výzkumných týmů“ (řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.). Přidělená částka: 10 000 Kč.

2006: stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa. Přidělená částka: 60 000 Kč.

2006: pobytové stipendium Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Přidělená částka: 1 540 € a ubytování v celkové hodnotě 6 600 € (celkem v přepočtu asi 230 000 Kč).

Vybrané publikace

Knihy

Zbíral, David, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, (Každodenní život 37), Praha: Argo 2007.

Kapitoly v knihách

Zbíral, David, „O Otázkách Janových“ a „Otázky Janovy“, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, (Knihovna rané křesťanské literatury 3), Praha: Vyšehrad 2007, 198-203 a 217-229.

Články v odborných časopisech

Články v angličtině a francouzštině

Zbíral, David, „Heretical Hands at Work: Reconsidering the Genesis of a Cathar Manuscript (Ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. J.II.44)“, Revue d’histoire des textes 12, 2017, 261-288.

Brenon, Anne – Zbíral, David, „Le codex cathare occitan de Lyon: Un livre de Pèire Autier?“, Archives ariégeoises 8, 2016, 9-37.

Zbíral, David, „A Compilation from Old Testament Sapiential Books in the Cathar Manuscript of the Liber de duobus principiis: Critical Edition with Commentary“, Graeco-Latina Brunensia 20/1, 2015, 149-173. Dostupné též online na <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133972>.

Zbíral, David, „Définir les ‚cathares‘: Le dualisme dans les registres d’inquisition“, Revue de l’histoire des religions 227/2, 2010, 195-210.

Zbíral, David, „The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‚Alternative‘ Sexual Morals Judged by the Inquisition“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240.

Zbíral, David, „La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi“, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 44-45, 2006, 135-162.

Zbíral, David, „La Charte de Niquinta: Un faux moderne?“, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 139-159.

Zbíral, David, „Les ‚esprits incrédules‘ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis“, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 33-40.

Články v češtině

Zbíral, David, „Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství“, Religio: Revue pro religionistiku 26/1, 2018, 3-30.

Zbíral, David – Brenon, Anne, „Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. ‚Lyonského řádu‘“, Religio: Revue pro religionistiku 24/2, 2016, 189-217.

Zbíral, David, „Geneze rukopisu ‚Knihy o dvou principech‘ a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích“, Religio: Revue pro religionistiku 23/1, 2015, 25-56.

Zbíral, David, „‚Suma o katarech a leonistech‘ od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století“, Pantheon: Religionistický časopis 9/2, 2014, 54-86.

Stará, Lenka – Zbíral, David, „Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny“, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014, 55-88.

Zbíral, David, „Pojednání ‚O katarské herezi v Lombardii‘ (1190/1215)“, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, 215-247.

Zbíral, David, „Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě: Případ Grazidy Lizierové (1320)“, Pantheon: Religionistický časopis 8/2, 2013, 5-18.

Zbíral, David, „Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71.

Zbíral, David, „Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení“, Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 193-229.

Zbíral, David, „Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně“, Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 219-232.

Zbíral, David, „Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století“, Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 3-16.

Zbíral, David, „Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století“, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 93-106.

Zbíral, David, „Současné bádání o středověké inkvizici: Stav, směřování, perspektivy“, Český časopis historický 110/1, 2012, 1-19.

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

Zbíral, David, „Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190.

Zbíral, David, „‚Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží‘: ‚Alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217.

Zbíral, David, „Protikacířské pojednání ‚Odhalení albigenské a lyonské hereze‘“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 241-250.

Zbíral, David, „Náboženství předislámské Arábie“, Nový Orient 63/3, 2008, 17-20.

Zbíral, David, „Zrod ‚katarské sekty‘: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní“, Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 211-231.

Zbíral, David, „Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‚katarského dualismu‘ v inkvizičních registrech“, Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, 29-46.

Zbíral, David, „Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 19-40.

Zbíral, David, „Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století“, Religio: Revue pro religionistiku 13/2, 2005, 307-328.

Zbíral, David, „Za saracénským věštcem: Svědectví o lidovém islámu v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Nový Orient 60/4, 2005, 17-19.

Zbíral, David, „Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise“, Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 255-264.

Zbíral, David, „Vztah bogomilství a katarství“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 77-94.

Zbíral, David, „Náboženství a internet“, Sacra 2/2, 2004, 47-57.

Zbíral, David, „Grálová queste jako pouť: Od středověku po Ottu Rahna“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 163-184.

Zbíral, David, „Bogomilsko-katarský apokryf ‚Otázky Jana Evangelisty‘“, Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2003, 109-130.

Příspěvky ve sbornících

Ve sbornících mezinárodního významu

Zbíral, David, „La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question“ a „Édition critique de la Charte de Niquinta selon les trois versions connues“, in: Anne Brenon (ed.), 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier?, Portet-sur-Garonne: Loubatières 2010, 31-44 a 45-52.

Ve sbornících lokálnějšího významu

Zbíral, David, „Sibyla den Balle a role žen v jihozápadofrancouzském katarství na počátku 14. století“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 211-229.

Zbíral, David, „Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Armanna Pungilupa“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006, 89-94.

Recenze

V časopisech mezinárodního významu

Zbíral, David, „Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)“, Le Moyen Âge 115/3-4, 2010, 720-722.

V časopisech lokálnějšího významu

Zbíral, David, „James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 266-268.

Zbíral, David, „Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 259-264.

Zbíral, David, „Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 279-283.

Zbíral, David, „Bernhard Dietrich Haage, Středověké alchymie. Od Zósima k Paracelsovi“, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, 127-129.

Zbíral, David, „A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve“, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 229-231.

Bibliografie

Zbíral, David, „Bibliography of Ancient, Medieval, and Early Modern Christian Heresy, Inquisition, and Witchcraft“ [online], http://www.david-zbiral.cz/bgher.htm.

Zbíral, David, „Bibliography of the Christian Middle Ages in Europe“ [online], http://www.david-zbiral.cz/bgstrv.htm.

Zbíral, David, „Bibliography of the History of Christianity“ [online], http://www.david-zbiral.cz/bgkr.htm.

Zbíral, David, „Bibliography – History, Social Sciences, and Miscellaneous“ [online], http://www.david-zbiral.cz/bg.htm.

Zbíral, David, „Prameny ke středověké herezi se zvláštním důrazem na katarství a bogomilství“ [online], http://www.david-zbiral.cz/prameny.htm, [7. 8. 2013].

Editorství sborníků, tematických čísel a tematických oddílů časopisů

„Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?“, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 5-72.

„Mosaic of the Felicissimus Mithreum in Ostia: New Interpretations“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 9-55.

Úvodníky

Zbíral, David, „Editor’s Introduction to the Discussion“, in: Luther H. Martin – Donald Wiebe, Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion, Leiden – Boston: Brill 2016, 233-235.

Zbíral, David, „Introduction to the Discussion ‚Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?“, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 5-8.

Zprávy

Zbíral, David, „Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu v Torontu“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 239-242.

Učební texty

Zbíral, David, „Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku“, in: Náboženství světa I: Západ, Brno: Masarykova univerzita 2014, 79-86. Dostupné též online na https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/131663.

Zbíral, David, „Vývoj křesťanských rituálů“, in: Náboženství světa I: Západ, Brno: Masarykova univerzita 2014, 87-95. Dostupné též online na https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/131663.

Zbíral, David, „Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku“, in: Konec světa, Brno: Masarykova univerzita 2014, 22-29. Dostupné též online na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644.

Zbíral, David (ed.), „Křesťanství I (2012-2013)“ [online], http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_píší_Wikipedii/Křesťanství_I_(2012/2013). [Koordinační a autorský příspěvek ke vzniku či zkvalitnění několika desítek hesel.]

Zbíral, David, „Křesťanství a evropské identity“, in: Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ, Brno: Masarykova univerzita 2011, 85-100.

Doležalová, Iva – Zbíral, David, „Křesťanství: Proměny na cestě staletími“, in: kol., Náboženství světa, Brno: Masarykova univerzita 2009, 35-40.

Popularizační texty

Zbíral, David, „Cathares et bogomiles: Deux courants, une tradition“, Histoire et images médiévales 22, 2010, 50-57.

Zbíral, David, „Bogomiles d’Orient et Cathares d’Occident: Un nécessaire retour aux sources“, Histoire du catharisme 8, 2008, 14-18.

Zbíral, David, „Religionistův kapesní průvodce po pařížských knihovnách“, Sacra 5/1, 2007, 82-85.

Odborná vystoupení ve sdělovacích prostředcích

Vystoupení v televizi

Vánoční zvyky“, Dobré ráno, Česká televize, 22. 12. 2010.

Hromnice“, Dobré ráno, Česká televize, 2. 2. 2010.

„Advent“, Dobré ráno, Česká televize, 30. 11. 2007.

„Katolictví“, Duchovní kuchyně, Česká televize, 7. 10. 2007.

„Dospělost“, Znamení a rituály, Česká televize, 10. 6. 2007.

Vystoupení v rozhlase

„Kázání Mistra Jana Husa v Betlémské kapli“, Český rozhlas – Rádio Česko, 11. 3. 2007.

Další vědeckovýzkumná činnost

Rozsáhlá odborná a popularizační publikační činnost na internetu, zejm. v oblasti religionistiky (http://www.david-zbiral.cz/religionistika.htm) a počítačové lexikografie (http://www.david-zbiral.cz/jazyky.htm).

2001: bibliografické konzultace při přípravě knihy Josef Prokop – Jiří Holub (eds. et trans.), Přátelé, přiléhavý složím vers: Písně okcitánských trubadúrů, Praha: Argo 2001.

2002: spolupráce na projektu informovanosti české veřejnosti o okcitánské kultuře a historii. Výsledek: přehled katarství sepsaný pro stránky http://romanistika.ff.cuni.cz/okcitanie/.

2001-2005: projekt doplňování, zkvalitňování a vytváření databází slovní zásoby živých i mrtvých jazyků pro počítačové slovníky (http://www.david-zbiral.cz/jazyky.htm).

2007: odborné konzultace ohledně projektu elektronické verze českého slangového slovníku (nakladatelství Euroslavica).

2004: zahájení práce na okcitánsko-českém a okcitánsko-francouzském počítačovém slovníku na bázi rozšiřitelných značkovacích jazyků.

2003-dosud: práce na latinsko-českém počítačovém slovníku na bázi rozšiřitelných značkovacích jazyků se zvláštním zaměřením na středověkou latinu a lexikografické zpracování inkvizičních registrů (ve formátu pro Lingea Lexicon, s naprogramováním bezztrátových převaděčů do jazyků XML a HTML). Rozsah základního slovníkového modulu k 12. 4. 2007: 278 normostran (s poznámkami o zdrojích zpracování apod.: 527 normostran).

2002-2004: spolupráce na kontrole a opravování modulů „Český ekumenický překlad bible“ a „Vulgáta“ pro počítačový program Theophilos (http://www.theophilos.sk/sk/download.htm).


Publikování této verze: 22. 2. 2019 15:48

Počet slov: 6473

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/zivotopis.htm

← Úvodní stránka