← Úvodní stránka

Největší hereze – anotace knihy

David Zbíral

Existovala v Evropě ve 12.-13. století tajná církev katarů? Dá se tato církev identifikovat na základě víry ve stvoření světa ďáblem či v existenci dvou proti sobě stojících bohů, dobrého a zlého? Autor knihy Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy kombinuje chronologické a žánrové hledisko a analyzuje rozsáhlý soubor pramenů, které připisují nejrůznějším skupinám dualistické víry a v nejextrémnějších případech je dokonce podezírají z uctívání ďábla. Zároveň sleduje zrod slova „kataři“ a jeho šíření protikacířskou literaturou. O soudobých kacířích slovo „kataři“ poprvé použil Ekbert ze Schönau v 50.-60. letech 12. století, a byl to opět Ekbert, kdo podal dualismus jako jejich základní věroučný článek. Ekbertovo dílo Kniha proti katarským bludům ale chápe soudobé „katary“ jako výhonek dávných manichejců a v klíčových pasážích týkajících se dualismu čerpá z protimanichejských polemik sv. Augustina. Z tohoto zjištění autor vychází v celkové analýze diskurzu o dualismu a klade si otázku, zda nebyl dualismus zprvu polemickou karikaturou, která přetvářela radikálně asketické zvyklosti a víry ve fiktivní teologický systém. Pojem katarství a přesvědčení, že základním rysem katarských skupin byl dualismus, kniha podává jako výsledek učenecké snahy o ovládnutí reality a o klasifikaci nesourodého hnutí náboženského nesouhlasu na jasně vymezené heretické proudy. Autor však otvírá ještě širší perspektivu: klade si otázku, zda není představa elitářských a dualistických katarů jistým kontrastním obrazem společensky konstruktivní racionality, která se prosazovala během 12.-13. století a pokoušela se odsunout na okraj či přímo potlačit „nekonstruktivní“, „protispolečenské“, radikálně asketické proudy v dobovém křesťanství.

Koupit knihu


Publikování této verze: 1. 3. 2008 18:55

Sepsání: 14. 12. 2007

Poslední celková revize: 14. 12. 2007

První vydání na internetu: 15. 12. 2007

Počet normostran (v přepočtu): 1,2

Počet slov: 290

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/nejvetsi-hereze-anotace.htm

← Úvodní stránka