kata/ (před ostrým přídechem) kaq', (před některými souhláskami) ka/g, ka/d, ka/k, ka/m, ka/n, ka/p, ka/r, ka/t (předl./adv.)

(zkrácené podoby; kráceno tak dle GEL v někt. dialektech, zejm. Ep., před g, d, k, m, n, p či f, r(, t či q, v tomto pořadí; LN uv. kaq' před ostrým přídechem)

předl. s gen.

1čeho (shora dolů), dolů z čeho

a(la/menoi kata\ th=j pe/traj skočivše ze skály (Xenofón) (LN)

kaq' i(/ppwn a)i/+cante (Homér)

2po čem, dolů po čem (LN, a uv. příklad th=j xio/noj - po sněhu: asi sklouznout, sloveso neuv.)

3na co, při čem (přísahat)

(LN zmatečně dolů nad a příklad ať přísahají nad oběťmi, takto upravil DZ; GEL jasně uvádí příklad, kt. je přísahat při nás: tj. ne jen vysloveně „nad“, ač to je asi pův. význ.)

o)mnu/ntwn kaq' i(erw=n ať přísahají na oběti (Thúkydidés) (LN zkracuje jako k., ale uvádí, že před ostrým přídechem to bývá kaq', takže jistě takto)

kaq' h(mw=n o)mnu/nai (Dem.) (GEL)

4pod čím, dole v čem

kata\ gh=j pod zemí (dávám jako q.)

o( kata\ gh=j pohřbený, zemřelý (Xenofón)

oi( kata\ xqono\j qeoi/ podzemní bohové (Aischylos)

5do čeho (dovnitř)

ba=te kat' a)ntiqu/rwn vstupte do předsíně (Sofokl.) (LN)

6proti komu

le/gein kata/ tinoj kaka/ (Sofokl.) (GEL; „pomlouvat koho“)

e)a\n au)to\j kaq' au(tou= a)lhqh= le/gh| říkal-li by sám proti sobě pravdu (Platón) (LN; tam ještě za tečkou dodáno „i v soudě“)

7o kom/čem

kata\ pa/ntwn Persw=n le/gein mluvit o všech Peršanech (Xenofón) (přel. LN)

(zde zač. II.)

předl. s ak.

8do čeho, dolů do čeho

9po čem, dolů po čem

kaq' r(o/on po proudu (LN jako p.; tam zkráceno k., kaq' dal DZ podle pravidla o změně kata/ před ostrým přídechem)

10po čem, dále po čem, dále čím (v češtině leckdy postačí prostý instrumentál) (LN dost příkladů, např. po zemi i po moři, cestou po návrších, tou stranou)

kata\ th\n diw/ruxa průkopem (Hérodotos)

11do čeho (dovnitř)

12k čemu (k bráně apod.) (DZ: vlastně „do brány“)

13čem (místně)

14po čem, za čím (vyjadřuje pronásledování)

kat' i)/xnoj a)/|ssw pádím po stopě (Sofokl.)

15u, vedle koho/čeho

16podle koho

to\ kata\ )Iwa/nnhn eu)agge/lion evangelium podle Jana (zde podle Euth. Zigab. PD 1312)

17podle čeho, ve shodě s čím

kata\ no/mon podle zákona (LN bez odkazu)

kata\ tro/pon podle zvyku; patřičně, náležitě, řádně (GEL ani LN nic víc)

18ke komu/čemu, směrem ke komu/čemu (zdroje; příklad DZ)

eu)/xontai de\ ou) kata\ a)natola/j nemodlí se směrem k východu (Euth. Akm. 77)

19naproti čemu

20proti komu/čemu

21na co, za čím (účelově)

22čem, za čeho, za koho (časově)

kata\ to\n po/lemon za bitvy (Hérodotos) (GEL, přel. DZ)

23po kom/čem (distributivně)

kaq' e(/na po jednom (Xenofón) (LN)

kat' e)/poj den co den, denně (GEL, v tomto významu; uv. jako p. - bez odkazu)

24čím, v čem (způsobově) (GEL potvrzuje)

kata\ ta/xoj v rychlosti (Thúkydidés)

25pro co, kvůli čemu, z čeho (příčinně)

mi/an kaq' h(me/ran jednoho dne

kata\ ti/; proč? (Aristofanés) (GEL)

kata\ fw=j za světla (Xenofón) (LN uv. odkaz, a jen jeden, takže dávám jako q.)

26pokud se týče koho/čeho, ke komu/čemu

27přízní koho (boha apod.) (GEL, několik příkladů)

kata\ qei=on (Aristofanés)

28okolo, kolem čeho (u přibližných údajů) (GEL číselných, ale jejich vlastní příklad to vyvrací jako příliš úzké omezení)

kat' ou)de/n téměř nic, skoro nic (Platón) (GEL)

předpona

29viz kata-

adv.

30až dolů

31úplně, zcela, veskrze (LN, GEL)

(LN, GEL)
© David Zbíral, http://mujweb.cz/www/david.zbiral/jazyky.htm, david.zbiral@post.cz (lze též použít poštovní formulář na webu)
Zdarma pro soukromé nekomerční použití. Nedistribuovat.