← Jazyky, slovníky

Seznam zkratek a značek

David Zbíral

Úvodní poznámka

Zkratky se tu pro čtenářovu rychlou orientaci uvádějí abecedně, bez dalšího členění na prameny, zdroje zpracování apod. Seznam je ale rozdělen na obecnou část a zvláštní části slovníků jednotlivých jazyků. Některé zkratky byly zařazeny do obecné části, ač se používají v podstatě jen v jedné databázi (např. zkratky dór., ión. v řecké), protože potenciálně mohou být užity i jinde a zejména protože jsou analogií zkratek jako ie., angl. apod. (které se užívají ve více databázích, a patří tedy pod obecnou část). Pod zvláštními částmi se uvádějí zejména zkratky zdrojů zpracování (slovníků, databází apod.) a zkratky pramenů. Ty zdroje zpracování či prameny, na které se odkazuje ve více databázích, jsou uvedeny obvykle pod obecnými zkratkami. Zkratky biblických knih (které se často objevují např. v latinské, řecké a staroslověnské databázi), jsou zpracovány ve zvláštní kapitole.

Někdy může dojít k tomu, že se zkratka uvedená zde jako užívaná jen v jedné konkrétní databázi objeví i v databázi jiné; v případě nenalezení zkratky tam, kde ji hledáte, můžete použít vyhledávací políčko (Ctrl+F).

Některé zkratky tu uvedeny nejsou; je tomu tak – kromě opomenutí – tam, kde byl překlad převzat z jiného slovníku, který postrádá seznam zkratek, popřípadě jehož seznam zkratek není dostupný na internetu, pokud byla verze na internetu zdrojem zpracování.

Čísla u pramenů odkazují, pokud není některou zkratkou (sl., ř. apod.) řečeno jinak, na zažité číslování, a pokud žádné číslování u daného pramene zažité není, tak na stranu či sloupec edice (popř. za dvojtečkou i na řádek; pokud se odkazuje na více řádků či veršů v jedné kapitole, dělí se tečkami: např. 33:10.13 znamená nejčastěji 10. a 13. řádek, popř. verš, na straně / na sloupci / v kapitole 33). U odkazů na Bibli se dodržuje zažitá podoba (zkratka knihy – kapitola – čárka – verš); zkratky biblických knih viz níže ve zvláštní kapitole.

U pramenů se většinou uvádí doba vzniku, případně i místo vzniku. Pokud pramen vznikal postupně mezi dvěma daty, je mezi daty spojovník (např. 1250-1260), pokud vznikl někdy mezi dvěma daty tvořícími terminus post quem a terminus ante quem, dělí data lomítko (např. 1250/1260). U inkvizičních registrů se uvádí data, kdy bylo vedeno vyšetřování; vlastní pramen je někdy mírně upraveným čistopisem pořízeným podle notářských záznamů ke konci doby vymezené danými dvěma daty, popřípadě dokonce o něco málo později.

Zkratky, značky a konvenční výrazy obecné či používané ve více databázích

*

hypotetická, nedosvědčená nebo chybná podoba (u sousloví je hvězdička oddělena mezerou v tom případě, že jednotlivé výrazy dosvědčeny jsou, ale sousloví ve svém celku nikoli; naopak pokud se vztahuje jen k jednomu výrazu, není od něj oddělena mezerou)

|

předěl veršů v citacích poezie a písní

/

Logické „nebo“. Když se „nebo“ vztahuje k bezprostředně sousedícím výrazům, tak se vedle lomítka nepíší mezery, když k širšímu syntagmatu, tak jsou mezery po obou stranách lomítka. Příklad: vezmu si dobrá jablka/hrušky znamená „vezmu si dobrá jablka nebo vezmu si dobré hrušky“, kdežto vezmu si dobrá jablka / hrušky znamená „vezmu si dobrá jablka nebo vezmu si hrušky“.

( )

závorky jsou obecně užívány – samozřejmě vedle jejich užití jako grafického znaku poznámek různého druhu – na výraz, jejž lze doplnit. Proto „své (drahé) Marii“ je třeba číst „své Marii nebo své drahé Marii“, kdežto „své/drahé Marii“ se přečte „své Marii nebo drahé Marii“

[ ]

značí doplnění textu (např. když bylo některé slovo v příkladu upraveno na jiný čas, tak je tento pozměněný tvar v hranatých závorkách; stejná značka se tu užívá, pokud bylo nějaké slovo či syntagma pro lepší srozumitelnost či pro správnost věty doplněno); značí segment výslovnosti zachycený fonetickou abecedou

?

(mimo dokladový materiál) značí nejistotu (např. „err.?“ značí příznak err., který je nejistý; otazník v samostatné stylové poznámce na začátku řádku značí nejistotu, zda slovo vůbec má význam vyjádřený v heslovém oddíle, či zda je příklad, který následuje, správně zařazen – k samotnému příkladu se v takovém případě už otazník nedodává; toto je třeba odlišovat od otazníku za nějakou poznámkou; např. <s.střv.?> značí nikoli nejistotu o celém heslovém oddíle, nýbrž jen nejistotu o tomto konkrétním příznaku)

(!)

skutečně takto (např. u chybně vypadajících tvarů v citaci)

...

označuje místo, kde byl text citace zkrácen

,

(mezi ekvivalenty) odděluje jednotlivé ekvivalenty; (v příkladech a slovních spojení ve výchozím jazyce) je součástí příkladů a slovních spojení; (v oblasti ekvivalentů slovních spojení) odděluje jednotlivé ekvivalenty nebo (zř.) je součástí ekvivalentních syntagmat (podle smyslu); (ve značce valence) odděluje jednotlivé alternativní valence tam, kde by užití lomítka vedlo k nepřehlednosti či nejednoznačnosti (zejm. tam, kde je již lomítko použito k vyznačení alternativy mezi dvěma jinými členy formalizovaného syntagmatu)

;

(mezi ekvivalenty) odděluje jednotlivé ekvivalenty (užíváno tam, kde nejsou synonymní, popř. jen vzdáleně, nebo tam, kde je některým z ekvivalentů sousloví obsahující čárku)

-

(mezi gramatickými tvary slova, např. v latinském slovníku u některých sloves) značí, že gramatický tvar zaujímající obvykle danou pozici neexistuje, přesně řečeno že lexikografovi není známo, že by byl dosvědčen; (v oblasti valence) značí, že valence nebyla v dané chvíli lexikografovi známa nebo že předpokládaná valence dosud nebyla ověřena dostatečně na to, aby se dala uvést (jiné je neuvedení valence, které znamená valenci absol.)

+

značí spojitelnost (zejm. se slovesnými časy a způsoby; např. + konj.: s konjunktivem); (v etymologiích) značí spojení slov

×

značí protiklad; (v etymologiích) značí zkřížení slov

~

uvozuje synonyma

!=

logické „nerovná se“ (jiné je „ד)

abl.

ablativ

abrev.

zkratka

absol.

absolutně (zejm. v protikladu k transitivnímu či předložkovému užití)

adj.

adjektivum (přídavné jméno); adjektivní

adv.

adverbium (příslovce); adverbiální

aiol.

aiolsky, aiolský

AJ

anglický jazyk

ak.

akuzativ

akt.

aktivně, aktivum (rod činný)

al.

alia (ve zpracovaném materiálu zjištěno ještě dalších 1-9 výskytů)

alch.

alchymistický, alchymický, alchymisticky, alchymicky

amer.

americký, americká angličtina, amerikanismus

anat.

anatomicky, anatomický výraz

angl.

anglický, anglicky, anglicismus

anglosas.

anglosaský, anglosasky

anon.

anonym, anonymní

antroponym.

antroponymum, antroponymický, související se jmény lidí

arab.

arabsky, arabismus

arch.

archaicky, archaický výraz (zejm. pro slova či jejich jednotlivé významy, které se v psané ani mluvené řeči běžně nepoužívají a nejsou bez vysvětlení či předchozí průpravy srozumitelné; jiné je v těchto databázích hist., které je příznakem vymizelých mimojazykových skutečností, jejichž označení se užívá v podstatě jen v odborném jazyce, zast., které označuje zastaralé a neužívané, ale celkem srozumitelné významy; a kniž., které znamená, že jde o slovo zcela srozumitelné, ale neužívané v mluvené řeči a působící knižně; srovnání se stylovými poznámkami slovníku Le Petit Robert: anciennt = hist., Vx = arch., Vieilli = zast. [nicméně zde je předěl ve slovnících z těchto stránek umístěn trochu jinde], littér. = kniž.)

archit.

architektonicky, architektonický výraz

arg.

argotický výraz

art.

člen

astr.

astronomicky, astronomický výraz

astrol.

astrologicky, astrologický výraz

att.

atticky, attický

bás.

básnicky

belg.

belgický, belgická francouzština

běž.

běžně (dodává se pro zdůraznění, že jde o význam běžně srozumitelný a běžně užívaný; uvádí se zejména tam, kde jsou ostatní významy či význam popsaný nadřazeným heslovým oddílem zřídkavé, zastaralé, technické, odborné apod. či tam, kde je potřeba zdůraznit nesoulad mezi výrazem zdrojového jazyka a jeho ekvivalentem, z nichž jeden nese nějaký takovýto příznak, kdežto druhý nikoli)

bibl.

biblicky, biblický výraz

biol.

biologicky, biologický výraz

BNF

Bibliothèque nationale de France

boh.

bohemismus

bot.

botanika, botanický výraz

bulh.

bulharština, bulharský

cís.

císařský, císařství

CF

Cahiers de Fanjeaux, Toulouse, Privat 1966-  .

comp.

komparativ, komparativní

conj.

spojka; spojkový

círk.

církevní, církevně

corr.

corrige; correxit

csl.

církevní slovanština, církevněslovanský

č.

číslo

čas.

časový

ČEP

Český ekumenický překlad bible

čes.

český, česky

dat.

dativ

děj.

dějepisně, dějepisecký výraz

del.

deleatur

dem.

ukazovací

demin.

zdrobněle, zdrobnělina

dep.

deponentní

dět.

dětsky, dětský výraz

dial.

nářeční výraz, nářečně, dialektálně

dór.

dórština, dórský, dórsky

dopr.

dopravnictví a spoje

dosl.

doslovně, doslova

DZ

David Zbíral

ed.

edidit; editio (vydal; vydání)

ekon.

ekonomický, ekonomicky

el. sl.

elektronický slovník (v některých databázích zastarale pro slovník Millennium)

ep.

epika, epický

epic.

epicenní, bezrodý (neměnný podle rodu)

err.

error (chyba, chybný tvar, chybné užití...)

err. ed.

error editionis (chyba vydání)

etnonym.

etnonymum, etnonymický, související se jmény národů a etnik

eufem.

eufemicky, eufemický výraz

exclam.

zvolací, ve větě zvolací

f.

femininum

fam.

familiárně, familiární výraz (prakticky se kryje s „hovor.“, ale ve francouzských databázích užíváno někdy fam.)[1]

fem.

femininum, v ženském rodě

fil.

filosoficky, filosofický výraz

film.

filmařsky, filmařský výraz

form.

forma(e); podoba slova (např. „eris form. aeris“ znamená: „eris je jednou z dosvědčených podob slova aeris“).

fot.

fotograficky, fotografický výraz

fr.

francouzský, francouzsky, francouzština

frk.

francký, francky, frančtina

fut.

futurum (budoucí čas)

fyz.

fyzikálně, fyzikální výraz

gen.

genitiv

geogr.

geograficky, geografický výraz

geol.

geologicky, geologický výraz

geom.

geometricky

germ.

germánský, germanismus

Google

vyhledavač Google, http://www.google.com

gram.

gramaticky, gramatický výraz

hebr.

hebrejský, hebrejsky, hebraismus

herald.

heraldika, heraldicky, heraldický výraz

hic sic

zde skutečně takto (pozn.: nejde o zkratku)

hist.

historicky (příznak připojovaný k označení vymizelých skutečností)

hl.

hlavní

hovor.

hovorový výraz (prakticky se kryje s příznakem fam.)

hud.

hudebně, hudební výraz

hut.

hutnictví

chcsl.

chorvatská církevní slovanština, chorvatskocírkevněslovanský

chem.

chemicky, chemický výraz

ibid.

ibidem (tamtéž)

ie.

indoevropský

imp.

imperativ (rozkazovací způsob)

imperf.

imperfektivní (nedokonavý)

impers.

neosobně; neosobní

impf.

imperfektum

ind.

indikativ

indoevr.

indoevropský

inf.

infinitiv

indecl.

nesklonné

indir.

nepřímo

inform.

informatický, informaticky; související s počítači (tj. užíváno šířeji než jen pro informatiku jako vědu)

instr.

instrumentál (7. pád)

interj.

interjekce (citoslovce)

interrog.

tázací, ve větě tázací

intrans.

nepřechodně, netranzitivně, bezpředmětově

ión.

iónský, iónsky

iron.

ironicky

isl.

islámský

it.

italský, italština; italianismus

jaz.

jazykovědně, jazykovědný výraz

jihofr.

jihofrancouzský

kanad.

kanadský, kanadská francouzština

kat.

katalánský, katalánsky, katalanismus

katol.

katolický

klas.

klasický, klasicky

kniž.

knižně, knižní výraz (jiné je lit.)

kodikol.

kodikologicky, kodikologický výraz

kolekt.

kolektivní, kolektivum

konj.

konjunktiv

konkr.

konkretizovaně, konkretizovaný význam

krét.

krétská řečtina

kř.

křesťanský

kuch.

kuchařsky, kuchařský výraz

kyper.

kyperská řečtina

lat.

latina, latinský, latinsky

lék.

lékařsky, lékařský výraz

les.

lesnicky, lesnický výraz

lexikogr.

lexikograficky, lexikografický výraz

lid.

lidový výraz, lidově (týká se zčásti i sociální příslušnosti, nikoli pouze výpovědní situace, narozdíl od „hovor.“)[2]

lid. lat.

lidová latina, lidovělatinský

lit.

literární, související s literaturou (jiné je kniž.)

liturg.

liturgicky, liturgický výraz

LL

Lingea Lexicon (počítačový program; případné číslo za LL znamená verzi)

loc.

slovní spojení, sousloví

lok.

lokál

log.

logika

m.

maskulinum

mat.

matematicky

med.

medium, střední rod slovesný, mediální (související se středním rodem slovesným)

medpas.

mediopasivum, mediopasivní

meteor.

meteorologicky, meteorologický výraz

metr.

metricky, metrický výraz

Mill.

Millennium (počítačový program; případné číslo za Mill. znamená verzi)

mod.

moderní, moderně (zdůrazňuje, že nejde o slovo či význam zastaralý)

morav.

moravský, na Moravě

ms.

rukopis

mysl.

myslivecky, myslivecký výraz

n.

neutrum; (v bibliografickém údaji) a následující (právě jedna následující jednotka: jedna strana, jeden sloupec, jedna folie atd.)

náb.

nábožensky, náboženský výraz

námoř.

námořnictví

např.

například

nedep.

nedeponentní

neklas.

neklasický, neklasicky (ne v klasické latině apod.)

něm.

německý, německy

neměn.

neměnné slovo

nenal.

nenalezeno

nesklon.

nesklonný

nevhod.

nevhodně, nesprávné užití

NJ

německý jazyk

nom.

nominativ

num.

číslovka

NZ

Nový zákon

nz.

novozákonní

ob.

obecně (obvykle užíváno jako protiklad „spec.“ či oborových a kontextových příznaků jako „fil.“ apod.)

obch.

obchod

obyč.

obyčejně

oc.

okcitánština, starookcitánský

ojed.

ojediněle

om.

omittit / omisit

opt.

optativ

paleogr.

paleograficky, paleografický výraz

par.

a paralela (u biblických odkazů: paralela v jiných biblických textech, zejm. jiných evangeliích)

part.

participium; (v bibliografickém údaji) částečný (ed. part.: částečná edice)

partic.

částice

pas.

pasivně

pejor.

pejorativně, s příhanou

perf.

perfektivní (dokonavý)

pers.

osobně; osobní

pf.

perfektum

piemont.

piemontský, piemontsky, piemontismus

pl.

plurál, množné číslo

pleon.

pleonasticky, nadbytečně

plpf.

plusquamperfektum

podm.

podmět; podmětový

pozd.

pozdní (pozdní latina apod.; v případě latinského slovníku období 200 n. l. - 500 n. l.)

praes.

praesens, prézens, přítomný čas

práv.

právnicky, právnický výraz

pref.

prefix, předpona

prep.

předložka; předložkový

pron.

zájmeno; zájmenný

propr.

proprium (vlastní jméno)

prot.

protestantský

proverb.

přísloví, pořekadlo, rčení

předl.

předložka

předm.

předmět; předmětový

přel.

přeložil(a)

přivl.

přivlastňovací

r

(v bibliografickém údaji) recto

r.

roku

rcsl.

ruská církevní slovanština, ruskocírkevněslovanský

refl.

reflexivně (zvratně), reflexivní

reg.

regionalismus, regionální, regionálně

rel.

vztažný

rkp.

rukopis

ř.

řádek

řec.

řecký, řecky, řecký jazyk

řidč.

řidčeji

sic

skutečně takto

s.

strana

s.v.

sub voce (pod heslem...)

saepe

ve zpracovaném materiálu zjištěno ještě dalších 10-29 výskytů

saepiss.

ve zpracovaném materiálu zjištěno ještě dalších 30 a více výskytů

samohl.

samohláska

sc.

scilicet (to jest)

sec.

secundum (podle)

sg.

singulár, jednotné číslo

sl.

(v bibliografickém údaji pramene) sloupec; (v údaji o zdroji zpracování) slovník

souhl.

souhláska

spec.

speciálně, speciální užití

sport.

sportovní výraz

srov.

srovnej

stfr.

stará francouzština, starofrancouzský

stkat.

stará katalánština, starokatalánský

stoc.

stará okcitánština, starookcitánský

střv.

středověk, středověký (v latinském slovníku r. 500-1500)

stsl.

staroslověnština, staroslověnský

stšp.

stará španělština, starošpanělský

subj.

subjonctif

subst.

substantivum (podstatné jméno)

suf.

sufix, přípona

superl.

superlativ, superlativní

sv.

(v bibliografickém údaji) svazek; (u jména) svatý

SZ

Starý zákon

sz.

starozákonní

šp.

španělský, španělsky, kastilanismus

táz.

tázací, ve větě tázací

tech.

technicky, technický výraz

telev.

televize, výraz související s televizí

teol.

teologicky, teologický výraz

trans.

přechodově, tranzitivně, předmětově (pozor, neplatí, že tranzitivně = český 4. pád; ve francouzštině je např. „répondre à q.“ tranzitivní – jde o tzv. nepřímo tranzitivní sloveso, verbe transitif indirect; tranzitivnost znamená obecně dopad děje či činnosti na nějaký objekt)

typogr.

typograficky, typografický výraz

v

(v bibliografickém údaji) verso

v šir. smyslu

v širokém smyslu

v.t.

viz toto (odkaz na jiné heslo;[3] užívá např. Pražák et al.)

var.

varianta

vedl.

vedlejší

verb.

verbum (sloveso)

vl.

ve vlastním (nepřeneseném) významu

vl. jm.

vlastní jméno (upřednostňuje se zkratka propr.)

voj.

vojenský, vojensky

vok.

vokativ

vůb.

vůbec

vulg.

vulgárně, vulgární výraz

výtv.

výtvarnicky, výtvarnický výraz

vztaž.

vztažný

zahr.

zahradnictví, zahradnický výraz

zájm.

zájmeno

zápor.

zápor, záporný, záporně, v záporné větě

zast.

zastarale, zastaralý výraz

zejm.

zejména

zeměd.

zemědělsky, zemědělský výraz

zkr.

zkratka

zř.

zřídka, zřídkavý výskyt (slova, významu, pravopisné varianty apod.)

Angličtina

sb

somebody

st

something

Francouzština

NH

Neumann, Josef – Hořejší, Vladimír a kol., Velký francouzsko-český slovník, Academia, Praha 21992.

PR

Le Petit Robert

q.

quelqu’un

qc.

quelque chose

TLFI

Trésor de la langue française informatisé (http://www.inalf.fr/_ie/index_tlfi.htm)

VL

Vlasák, Václav – Lyer, Stanislav, Česko-francouzský slovník / Dictionnaire tchèque-français, I-II, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1993.

Latina

Ablis

Inkviziční registr Geoffroie d’Ablis, ed. Annette Palès-Gobilliard, L’inquisiteur Geoffroy d’Ablis et les cathares du Comté de Foix (1308-1309), Paris 1984; jiná edice Jean Duvernoy, „Registre de Geoffroy d’Ablis“, in: http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/geoffroi_d_ablis.pdf. Výslechy r. 1308-1309, jižní Francie. Uvádějí se odkazy na listy rukopisu (Palès-Gobilliard uvádí proti paleografickým zvyklostem původní středověké stránkování, kdežto Duvernoy moderní a vedle římskými číslicemi středověké; zde se cituje moderní stránkování, tj. podle Duvernoy, text je kontrolován v obou verzích a citována je ta správnější).

ACLL

Archive of Celtic Latin Literature (databáze středověké iroskotské literatury, Royal Irish Academy a Brepols Publishers, na http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html)

ActArmPung

Proces Armanna Pungilupa, ed. Gabriele Zanella, Itinerari ereticali: Patari e catari tra Rimini e Verona, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1986, s. 48-98. Itálie, 1270-1301.

ActConcLumb

Acta concilii Lumbariensis, ed. Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorium nova et amplissima collectio... XXII, Venetiis: Antonius Zatta 1778, col. 157-168.

AlanSumQuad

Alanus ab Insulis, Summa quadripartita, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologiae cursus completus: Patrologia Latina 210, J.-P. Migne, Paris 1855, col. 305-430.

alci

alicui

alcis

alicuius

alcis rei

alicuius rei

alqa

aliqua

alqa re

aliqua re

alqam

aliquam

alqas

aliquas

alqd

aliquid

alqm

aliquem

alqo

aliquo[4]

alqos

aliquos

alqs

aliquis

AndreasPetrus

Professio fidei Ondřeje a Petra, Firenze, Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Santa Maria Novella, 26 giugno 1229, ed. Carol Lansing, Power and Purity: Cathar Heresy in Medieval Italy, New York – Oxford: Oxford University Press 1998, s. 179-180. Itálie, 26. 6. 1229.

AnnOttak

Annales Ottakariani, ed. J. Emler, http://www.clavmon.cz/clavis/frrb/chronica/ANNALES%20OTTAKARIANI.htm.

ArchPr

Archivum Pragense

BernardGratia

Bernardus Claraevallensis, De gratia et libero arbitrio, in: Bernard z Clairvaux, O milosti a svobodném rozhodování, přel. Markéta Koronthályová, Praha: Karolinum 2004.

BilinoPolje

Úmluva z Bilino Polje, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina CCXV, col. 154-155. 30. 4. 1203.

BonacManif

Bonacursus, Manifestatio heresis catharorum, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina CCIV, Parisiis: J.-P. Migne 1855, col. 775-792.

BrevSummula

Brevis summula, ed. Célestin Douais, La Somme des autorités à l’usage des prédicateurs méridionaux au XIIIe siècle, Paris: Picard 1896, s. 114-143.

BTL

Bibliotheca Teubneriana Latina (databáze na http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html)

CantBoh

Cantiones Bohemicae, ed. G. M. Dreves, in: Analecta hymnica medii aevi I, Leipzig 1886. 13.-15. stol., české země.

cap.

caput / capitulum

CartAgde

Listinář kapituly Agde, ed. J. Rouquette, Cartulaire de l’Église d’Agde: Cartulaire du chapitre, vl. n., Montpellier [1923].

Castanet

Inkviziční registr Bernarda z Castanetu, ed. Georgene Webber Davis, The Inquisition at Albi, 1299-1300: Text of Register and Analysis, Columbia University Press, New York 1948 (přetisk 1974), s. 103-266. 1299-1300, jižní Francie.

Caux

Inkviziční registr Bernarda z Caux a Jana ze Saint-Pierre, Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Doat, sv. 22, fol. 1r-106v, ed. part. Jean Duvernoy, „Cahiers de Bernard de Caux, Agen, Cahors, Toulouse, 1243-1247“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/bdecaux.pdf. 1243-1247, jižní Francie.

Caux609

Inkviziční registr Bernarda z Caux a Jana ze Saint-Pierre (rkp. 609), ed. Jean Duvernoy, „Le manuscrit 609 de la bibliothèque municipale de Toulouse“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/ms609_a.pdf, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/ms609_b.pdf, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/ms609_c.pdf (Toulouse, Bibliotèque municipale, ms. 609). 1245-1253, jižní Francie.

CETEDOC

CETEDOC Library of Christian Latin Texts (databáze na http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html).

ChristLeg

Legenda Christiani = Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius, ed. http://www.clavmon.cz/clavis/frrb/chronica/legenda%20christiani.htm.

ChronGuillPodLaur

Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 5212, ed. Jean Duvernoy, Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1976. Kolem 1275, jižní Francie.

ChronRobAlt

Chronica Roberti Altissiodorensis, ed. Michel-Jean-Joseph Brial, Recueil des historiens des Gaules et de la France XVIII, Paris: Victor Palmé 1879.

ChronRogHov

Chronica magistri Rogeri de Hovedene, ed. William Stubbs, Chronica Magistri Rogeri de Houedene I-II, London: Longmans – Green 1869.

ConfHer

De confessione hereticorum et fide eorum, ed. Antoine Dondaine (ed.), „Durand de Huesca et la polémique anti-cathare“, Archivum Fratrum Praedicatorum 29, 1959, s. 272-273. 1. pol. 13. stol., Itálie.

CosmCont II

Monachi Sazaviensis continuatio Cosmae, ed. J. Emler, in: Fontes rerum Bohemicarum 2, 1874, s. 238-269. 1162, Čechy.

DC

Du Cange, Charles Dufresne et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis I-X, Librairie des Sciences et des Arts, Paris 1938.

DHC

De heresi catharorum, ed. Antoine Dondaine, „La hiérarchie cathare en Italie I: Le De heresi catharorum“, Archivum Fratrum Praedicatorum 19, 1949, s. 306-312. Poč. 13. stol., severní Itálie.

DocWaldh

F. Menčík, Konrád Waldhauser, mnich řádu svatého Augustina, Pojedn. KČSN, ser. VI, sv. XI, Praha 1882, s. 14-33.

Douais

Douais, Célestin, Documents pour servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Languedoc, I-II, Paris 1900. 13. stol., jižní Francie.

DubEccl

Dubia ecclesiastica, ed. Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.), Zagreb: Barbat 2003, s. 266-280. Avignon (Francie), 1373.

EbervinBernard

Dopis Ebervina ze Steinfeldu sv. Bernardovi z Clairvaux, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina CLXXXII, Parisiis: Garnier – J.-P. Migne 1879, col. 676-680. Porýní, 1143/1147.

EckbertSalutInfant

Eckbert z Schönau, Salutatio ad infantiam Salvatoris nostri, ed. F. W. E. Roth, Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Aebte Ekbert und Emecho von Schönau, Brünn 1886, s. 320-322. Schönau, 1154/1184?

EckbertSerm

Eckbert z Schönau, Sermones tredecim contra hereticos, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologiae cursus completus: Patrologia Latina 195, J.-P. Migne, Paris 1855, col. 9-102. Schönau, 1163/1167.

ErmengContraHer

Ermengaudus, Contra hereticos, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina CCIV, Parisiis: J.-P. Migne 1855, col. 1235-1272.

FlorRit

Florentský obřadní spis, ed. Christine Thouzellier, Rituel cathare: Introduction, texte critique, traduction et notes, Paris: Cerf 1977, s. 194-260. 13. stol, Itálie.

FontCl

Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově, ed. A. Neumann, Studie a texty VI, Olomouc 1926, s. 29-226. České země, 1330-1415.

FormThob I

Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, ed. J. B. Novák, Praha 1903. 1279-1296, Čechy.

Fournier

Inkviziční registr Jakuba Fourniera, Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4030, in extenso, ed. Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325), I-III, Privat, Toulouse 1965; Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325): Corrections, Privat, Toulouse 1972 (errata byla vzata v úvahu u všech citací uváděných ve slovníku). 1318-1325, jižní Francie.

FournierSent

Zlomek rozsudků a kázání Jakuba Fourniera, Archives départementales de l’Ariège, ms. 127 J, ed. Jean Duvernoy, „Sermon de Pamiers – 8 mars 1320“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/sentences_pamiers.pdf. 1320, jižní Francie.

FrancPr

Francisci Pragensis Chronicon, ed. J. Emler, http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chronica/CRONICA%20FRANCISCI%20PRAGENSIS.htm. Čechy, před r. 1353.

Galand

Registre Jana Galanda, ms. Doat XXVI, malá část vydána na http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/jean_galand_lagarrigue.pdf.

GalVosChron

Galfridius Vosiensis (Geoffroi z Vigeois), Chronicon, Martin Bouquet et al. (eds.), Recueil des historiens des Gaules et de la France XII, Paris: Victor Palmé 1877. 80. léta 12. stol., Francie.

GeorgDisp

Georgius, Disputatio inter catholicum et paterinum hereticum, ed. Carola Hoécker (ed.), Disputatio inter Catholicum et Paterinum hereticum: Die Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit den italienischen Katharern im Spiegel einer kontroverstheologischen Streitschrift des 13. Jahrhunderts, Firenze: Sismel 2001, s. 3-88. Asi 1220/1260, Itálie.

GerlAnn

Gerlaci Milovicensis (Siloensis) Annales, ed. J. Emler, http://www.clavmon.cz/clavis/frrb/chronica/ANNALES%20GERLACI%20MILOVICENSIS.htm.

GervCantChron

Gervais z Canterbury, Chronica, ed. William Stubbs, The Historical Works of Gervase of Canterbury I: The Chronicle of the Reigns of Stephen, Henry II., and Richard I., London: Longman – Trübner 1879.

GestHenr

Gesta regis Henrici secundi, ed. William Stubbs, Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis: The Chronicle of the Reigns of Henry II. and Richard I. A.D. 1169-1192 I, London: Longmans – Green – Reader – Dyer 1867

GregLibDecr

Gregorius IX, Liber decretalium, ed. Emil Ludwig Richter – Emil Friedberg, Corpus Iuris Canonici II: Decretalium Collectiones, Leipzig 1881.

GuiPract

Bernard Gui, Practica inquisitionis hereticae pravitatis.

GuiSent

Liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae (Bernard Gui), ed. Annette Palès-Gobilliard, Le livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui, 1308-1309, I-II, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 2002. 1308-1323, jižní Francie.

HusColl

Ioannes Hus, Sermones de tempore qui Collecta dicuntur, ed. A. Schmidtová, Praha 1959. 1405, Čechy.

HystAlbig

Petr z Vaux-de-Cernay, Hystoria albigensis, ed. Pascal Guébin – Ernest Lyon (eds.), Petri Vallium Sarnai Monachi Hystoria Albigensis I-III, Honoré Champion, Paris 1926-1939. Jižní Francie, 1213-1218.

i. e.

id est (to jest)

IntIoh

Interrogatio Iohannis, ed. E. Bozóky, Le livre secret des Cathares: Interrogatio Iohannis, apocryphe d’origine bogomile, Beauchesne, Paris 1980 (přetisk 1990), s. 42-92. 12.-13. stol., Itálie, možná Dalmácie, původně asi řecký, staroslověnský či dalmatský text.

IntIohC

Interrogatio Iohannis, carcassonská recenze, ed. E. Bozóky, Le livre secret des Cathares: Interrogatio Iohannis, apocryphe d’origine bogomile, Beauchesne, Paris 1980 (přetisk 1990), s. 42-86.

IntIohV

Interrogatio Iohannis, vídeňská recenze, ed. E. Bozóky, Le livre secret des Cathares: Interrogatio Iohannis, apocryphe d’origine bogomile, Beauchesne, Paris 1980 (přetisk 1990), s. 42-92.

IusRegMont

Ius regale montanorum, ed. H. Jireček, in: Codex juris Bohemici, Pragae 1867, s. 266-435. R. 1300, Čechy.

Kábrt et al.

Kábrt, J. et al., Latinsko-český slovník, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 31991.

KarVita

Karolus IV. imperator, Vita, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum III, 1982, s. 336-368. C. 1360, Čechy.

LegPetrPar

Legenda Petri Parentii, Orvieto, Archivio Capitolare del Duomo di Orvieto, legendář katedrální kapituly, k roku 1936 bez signatury, sv. 1, fol. 165ra-177vb, ed. Vincenzo Natalini (ed.), S. Pietro Parenzo: La Leggenda scritta dal Maestro Giovanni canonico di Orvieto, Romae: Facultas theologica Pontificii Athenaei seminarii Romani 1936, s. 151-205.

LibDuobPrinc

Liber de duobus principiis, ed. Christine Thouzellier, Livre des deux principes: Introduction, texte critique, traduction, notes et index, Le Cerf, Paris 1973. 30./50. léta 13. stol., severní Itálie.

DurandLibManich

Durand de Osca, Liber contra manicheos, ed. Christine Thouzellier, Une somme anti-cathare: Le Liber contra Manicheos de Durand de Huesca, Spicilegium sacrum Lovaniense, Louvain 1964. 1222/1224, jižní Francie.

LibSuprastella

Salvo Burci, Liber Suprastella, ed. Caterina Bruschi, Salvo Burci, Liber Suprastella, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2002.

LMALB

Kol., Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum / Slovník středověké latiny v českých zemích, Praha 1977-   .

LS

Lewis, Charlton T. – Short, Charles, A Latin Dictionary, elektronická edice na http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform.

LyonRit

Lyonský obřadní spis, ed. Léon Clédat, Le Nouveau Testament traduit au XIIIe siècle en langue provençale, suivi d’un rituel cathare. Reproduction photolithographique du manuscrit de Lyon..., Slatkine Reprints, Genève 1968 (edice a faksimile). 13. stol., jižní Francie.

Manifestatio

Manifestatio haeresis Albigensium et Lugdunensium, ed. Antoine Dondaine, „Durand de Huesca et la polémique anti-cathare“, Archivum Fratrum Praedicatorum 29, 1959, s. 268-271. 1208/1213, jižní Francie.

MatthPar IV

Luard, Henry Richards (ed.), Matthaei Parisiensis Chronica majora IV: A.D. 1240 to A.D. 1247, London etc., Longman et al., 1877. Anglie, 13. stol.

MGH

Monumenta Germaniae historica

MLLM

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus, E. J. Brill, Leiden 1976.[5]

mod.

moderní latina (19.-21. století)

MonAdvCath

Moneta z Cremony, Adversus catharos et valdenses, ed. Thomas Augustinus Ricchinius (ed.), Venerabilis patris Monetae Cremonensis ... Adversus Catharos et Valdenses libri quinque..., Romae: Nicolaus et Marcus Palearini 1743 (přetisk Ridgewood: Gregg Press 1964).

Niquinta

Niquintova listina, Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Baluze 7, fol. 42v-40v. Jižní Francie, 1223 nebo padělek ze 17. stol.

novov.

novověká latina (16.-18. století)

Parnac

Registr toulouské inkvizice (1273-1280), ed. Jean Duvernoy, „Registre de l’Inquisition de Toulouse (1273-1280)“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/Parnaclatin.pdf, 1993. 1273-1280, jižní Francie.

PetrZittChron

Petri abbatis Zittaviensis Chronicon monasterii Aulae Regiae, ed. http://www.clavmon.cz/clavis/frrb/chronica/petri%20zittaviensis.htm; citováno podle kapitol.

PL

Jacques-Paul Migne, Patrologiae cursus completus, series Latina.

PG

Jacques-Paul Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca.

Pražák

Pražák, J. M. – Novotný, F. – Sedláček, J., Latinsko-český slovník, 1955 sqq.

ProcVald

Processus contra Valdenses in Lombardia Superiori, anno 1387, Roma, Biblioteca Casanatense, ms. lat. 3217, ed. Girolamo Amati, „Processus contra Valdenses in Lombardia Superiori, anno 1387 I-II“, Archivio Storico Italiano 3/1, 1865, s. 16-52 (3-52); 3/2, 1865, s. 3-61.

PunctaPrinc

Hic sunt omnia puncta principalia et auctoritates extracte de Disputatione inter christianum Romanum et patarenum Bosnensem, ed. Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.), Zagreb: Barbat 2003, s. 166-232. Cca 1250, Bosna?.

RadCogChronAng

Radulphus de Coggeshall, Chronicon anglicanum, ed. Josephus Stevenson, Radulphi de Coggeshall Chronicon anglicanum..., London: Longman – Trübner 1875. Cca 1175/1200, Anglie.

RegBon

Registr boloňské inkvizice, ed. Lorenzo Paolini – Raniero Orioli, Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310 I-II, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1982-1984.

RegDipl

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I, ed. K. J. Erben, Pragae 1855, II-IV, ed. J. Emler, Pragae 1882-1892, V/1-2, ed. B. Rybešová – J. Spěváček, Pragae 1958-1960, VI/1-2, ed. B. Mendl, Pragae 1928-1929, VI/3 ed. B. Mendl – M. Linhartová, Pragae 1954, VII, ed. B. Mendl – M. Linhartová, Pragae 1954-1963.

RegFFF

Registr FFF carcassonské inkvizice, Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Doat, sv. 22, fol. 107r-296v, sv. 23 in extenso, sv. 24, fol. 1r-237v, ed. part. Jean Duvernoy, Le dossier de Montségur: Interrogatoires d’inquisition 1242-1247, édition latine, CVPM, Carcassonne 1998 (některé části citovány podle jiných výňatků).

RegGGG

Registr GGG carcassonské inkvizice, Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Doat, sv. 27 in extenso, ed. Jean Duvernoy, „Registre GGG de l’Inquisition de Carcassonne“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/GGG.pdf. 1328-1329, jižní Francie.

RegHHH

Registr HHH carcassonské inkvizice, Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Doat, sv. 24, fol. 240r-286v, ed. Jean Duvernoy, „Registre de Bernard de Caux, Pamiers, 1246-1247“, Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, samostatná příloha, Foix 1990. 1246-1247, jižní Francie.

RegUrbevet

Orvieto, Liber inquisitionis, Orvieto, Archivio di Stato, Fondo Comunale, Matricola 861, ed. Mariano d’Alatri, L’inquisizione francescana nell’Italia centrale del Duecento: con il testo del „Liber inquisitionis“ di Orvieto trascritto da Egidio Bonanno, Roma: Istituto Storico dei Cappuccini 1996, s. 209-338.

Regula Benedicti

Regula Benedicti / Řehole Benediktova, přel. Alžběta Franecová, upravili Vojtěch Engelhart a Ondřej Koupil, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 1998. 6. stol., Itálie.

RS

Rainer Sacconi, Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno, ed. Franjo Šanjek, „Raynerius Sacconi O.P. Summa de Catharis“, Archivum Fratrum Praedicatorum 44, 1974, s. 42-60. 1250, severní Itálie.

Sat I

Satira regni Boemie in regem Hungarie Sigismundum, ed. J. Daňhelka, Husitské skladby Budyšínského rukopisu, Praha 1952, s. 167-173.

Sat II

Corone regni Boemie satira in regem Hungarie Sigismundum, ed. J. Daňhelka, Husitské skladby Budyšínského rukopisu, Praha 1952, s. 173-178.

SumHer

Summa contra hereticos, ed. Dino Bazzocchi, L’eresia catara II (Appendice): Disputationes nonnullae adversus haereticos, codice inedito Malatestiniano del sec. XIII., Bologna: Licinio Cappelli 1920. Itálie, 20./60. léta 13. stol.

SumHerManich

Summa contra hereticos et manicheos, ed. Célestin Douais, La Somme des autorités à l’usage des prédicateurs méridionaux au XIIIe siècle, Paris: Picard 1896, s. 34-55. 1225/1250, jižní Francie?.

SumPatar

Summa contra patarenos, ed. Thomas Käppeli, „Une Somme contre les hérétiques de S. Pierre Martyr (?)“, Archivum Fratrum Praedicatorum 17, 1947. s. 320-335. Itálie, 1235/1238.

SummulaHer

Summula contra hereticos, Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 379, ed. Célestin Douais, La Somme des autorités à l’usage des prédicateurs méridionaux au XIIIe siècle, Paris: Picard 1896, s. 67-113. Itálie nebo jižní Francie, 1240?/1270?.

TDH

Anselm z Alessandrie, Tractatus de hereticis, ed. Antoine Dondaine, „La hiérarchie cathare en Italie II: Le Tractatus de hereticis d’Anselme d’Alexandrie“, Archivum Fratrum Praedicatorum 20, 1950, s. 308-324. 1266/1280, severní Itálie.

TLL

Thesaurus linguae Latinae

TFTL

Thesaurus formarum totius Latinitatis (databáze Cetedoc index of Latin forms na http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html)

Vg.

Vulgáta. 383-405.

VincAnn

Vincentius Pragensis, Annales Bohemorum (1140-1167), ed. J. Emler, http://www.clavmon.cz/clavis/frrb/chronica/Annales%20Bohemorum%20Vincentii.htm. Čechy, 1167 (?).

VocLact

Vokabulář Lactifer, Plzeň 1511. Čechy, 1511.

Různé zkrácené bibliografické údaje a odkazy na edice

Následuje seznam dalších zkrácených údajů podle abecedního pořádku.

Cahiers de Fanjeaux 3 = kol., Cathares en Languedoc, (Cahiers de Fanjeaux 3), Privat, Toulouse 1968 (přetisky 1989, 2000).

Dopis jeruzalémského patriarchy Roberta anglickému králi Jindřichu III., ed. Nicholas Vincent, The Holy Blood: King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 202-204.

F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani... = Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.), Barbat, Zagreb 2003.

Okcitánština

a.

alcun (někdo)

ac.

alcuna causa (něco)

acs.

alcunas causas (nějaké věci)

as.

alcuns (někteří)

Blandin

Le Roman de Blandin de Cornoalha, ed. Sabrina Galano, http://www.rialto.unina.it/narrativa/blandin/blandin.htm, 3. 1. 2003 (chybějící číslování veršů od verše 100 dále bylo doplněno vlastním očíslováním, které se přesně shoduje s verzí z Rialc, http://www.rialc.unina.it/_private/blandin-testo.htm).

Clédat

Okcitánský překlad Nového zákona, faksimile Clédat, Léon, Le Nouveau Testament traduit au XIIIe siècle en langue provençale, suivi d’un rituel cathare. Reproduction photolithographique du manuscrit de Lyon..., Slatkine Reprints, Genève 1968, ed. Jean Duvernoy, „Nouveau Testament occitan“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/. 13. stol., jižní Francie.

COM

Ricketts, Peter T. (dir.), Concordance de l’occitan médiéval, Brepols, Turnhout 2001 (CD).

COM2pre

Ricketts, Peter T. (dir.), Concordance de l’occitan médiéval: Development release – 23 November 2003, Brepols, Turnhout 2003 (CD).

Daurel

Daurel e Beton, ed. Charmaine Lee, http://www.rialto.unina.it/narrativa/daurel.htm, 27. 2. 2002 (starší, tištěná edice: Charmaine Lee [ed.], Daurel e Beton, Parma 1991).

DublinRit

Dublinský obřadní spis, Dublin, Trinity College, ms. 269, fol. 1-77, ed. Enrico Riparelli, „La ‚Glose du Pater‘ du ms 269 de Dublin: Description, histoire, édition et commentaire“, Heresis 2001, č. 34, s. 82-106 (částečná edice); novější verze Enrico Riparelli (ed.), „Glossa al ‚Pater‘“, http://www.rialto.unina.it/prorel/glossa/Glossa.htm, 30. 4. 2002 (starší vydání: Théo Venckeleer, „Un recueil cathare : le manuscrit A 6 10 de Dublin“, Revue belge de philologie et d’histoire 39, 1961, s. 759-793). Edice komentáře o Boží církvi: Théo Venckeleer, „Un recueil cathare : le manuscrit A 6 10 de Dublin“, Revue belge de philologie et d’histoire 38, 1960, s. 815-834. 14. století, jihovýchodní Francie či severozápadní Itálie.

Duv. Rit.

Lyonský obřadní spis, ed. Jean Duvernoy, „Rituel“, http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/cledat_rituel.pdf. 13. stol., jižní Francie.

FEW

Wartburg, Walther von (dir.), Französisches Etymologisches Wörterbuch: Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes I-XXV, Bonn – Bâle, 1922-  .

Fournier

Inkviziční registr Jakuba Fourniera, Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4030, in extenso, ed. Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325), I-III, Privat, Toulouse 1965. 1318-1325, jižní Francie.

Jaufre

Jaufre, ed. Charmaine Lee, „Jaufre“, http://www.rialto.unina.it/narrativa/jaufre/jaufre-i.htm, 28. 2. 2002.

Judici

Judici, ed. Anne Brenon, „Judici: trois sermons vaudois sur le Jugement dernier“, Heresis 1987, č. 9, s. 11-32. Uvádí se též zkratka rkp.: Du 2 (Dublin) či Ge 6 (Ženeva). 15. stol., jihovýchodní Francie či severozápadní Itálie.

LegAur

Legenda aurea, ed. Monika Tausend, „Legenda aurea“, http://www.rialto.unina.it/prorel/LA/LA.htm, 7. 9. 2002 (tištěná edice Monika Tausend [ed.], Die altokzitanische Version B der «Legenda aurea» (Ms. Paris, Bibl. Nat., n. acq. fr. 6504), Niemeyer, Tübingen 1995).

LyonRit

Lyonský obřadní spis, ed. Léon Clédat, Le Nouveau Testament traduit au XIIIe siècle en langue provençale, suivi d’un rituel cathare. Reproduction photolithographique du manuscrit de Lyon..., Slatkine Reprints, Genève 1968 (edice a faksimile). 13. stol., jižní Francie.

NovasHeretje

Las novas del heretje, ed. Peter T. Ricketts, „Las novas del heretje“, http://www.rialto.unina.it/poerel/heretje(Ricketts).htm, 10. 5. 2002 (tištěná edice Peter T. Ricketts [ed.], Contributions à l’étude de l’ancien occitan: Textes lyriques et non-liriques en vers, Birmingham 2000).

PDPF

Levy, Emil, Petit dictionnaire provençal-français, Carl Winter Universitätverlag, Heidelberg 1973.

R

Raynouard, F.-J.-M., Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours I-VI, Silvestre, Paris 1844 (přetisk C. Lacour, Nîmes 1996).

SW

Levy, Emil – Appel, Carl, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch: Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards „Lexique roman“, I-VIII, G. Olms, Hildesheim – New York 1973.

Tribulacions

Las Tribulacions, ed. Anne Brenon, „Las tribulacions“, Heresis 1983, č. 1, s. 25-31; „Las tribulacions: traité vaudois“, Heresis 1984, č. 2, s. 21-33; „Las tribulacions: traité vaudois“, Heresis 1984, č. 3, s. 35-43; „Las tribulacions: traité vaudois“, Heresis 1985, č. 4, s. 25-36.

Řečtina (stará)

Antiph.

Antifón

GEL

Liddell, Henry George – Scott, Robert – Jones, Henry Stuart, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford 91940 a přetisky.

Hér.

Hérodotos

EnergDaim

Peri energeias daimonón, ed. J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus: Patrologia Graeca CXXII, col. 819-876.

EuthAkm

Euthymios z Akmonie, Epistula invectiva contra Phundagiagitas sive Bogomilos haereticos, ed. Gerhard Ficker, Die Phundagiagiten: Ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantinischen Mittelalters, Barth, Leipzig 1908, s. 1-86. Kolem pol. 11. stol., Konstantinopol.

EuthZigabPD

Euthymios Zigabénos, Panoplia dogmatiké, ed. Jacques-Paul Migne, Patrologiae cursus completus: Patrologia Graeca 130, J.-P. Migne, Paris 1865, col. 1289-1332. Počátek 12. stol., Konstantinopol.

EuthZigabNarr

Euthymios Zigabénos, De haeresi bogomilorum narratio, ed. Gerhard Ficker, Die Phundagiagiten: Ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantinischen Mittelalters, Barth, Leipzig 1908, s. 89-111. Počátek 12. stol., Konstantinopol.

GR

Niederle, Jindřich – Niederle, Václav – Varcl, Ladislav, Mluvnice jazyka řeckého, Vyšehrad, Praha 1998.

LH

Lepař, F., Homérovský slovník řecko-český, 1909.

LN

Lepař, F., Nehomérovský slovník řeckočeský, Karel Vačlena, Mladá Boleslav [1909].

LXX

Septuaginta

ML

Liddell, Henry George – Scott, Robert, An Intermediate Greek-English Lexicon, http://www.perseus.tufts.edu/.

PG

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca.

Sofokl.

Sofoklés

Thúk.

Thúkydidés

Xen. Mem.

Xenofón, Memorabilia

Zkratky biblických knih a apokryfů

Latinské zkratky[6]

Gn

Genesis

Ex

Exodus

Lv

Leviticus

Nm

Numeri

Dt

Deuteronomium

Ios

Iosue

Idc

Iudicum

Rt

Ruth

1Sm

Samuelis I

2Sm

Samuelis II

1Rg

Regum I

2Rg

Regum II

1Par

Paralipomenon I

2Par

Paralipomenon II

Esr

Esdrae

Neh

Nehemiae

Tob

Tobiae

Idt

Iudith

Est

Esther

Iob

Iob

Ps

Psalmi

Pr

Proverbia

Ecl

Ecclesiastes

Ct

Canticum Canticorum

Sap

Sapientia

Sir

Ecclesiasticus

Is

Isaias

Ir

Ieremias

Lam

Lamentationes

Bar

Baruch

Ez

Ezechiel

Dn

Daniel

Os

Osee

Ioel

Ioel

Am

Amos

Abd

Abdias

Ion

Ionas

Mch

Michaeas

Nah

Nahum

Hab

Habacuc

Soph

Sophonias

Agg

Aggaeus

Zach

Zacharias

Mal

Malachias

1Mcc

Machabaeorum I

2Mcc

Machabaeorum II

Mt

Matthaeus

Mc

Marcus

Lc

Lucas

Io

Ioannes

Act

Actus Apostolorum

Rom

ad Romanos

1Cor

ad Corinthios I

2Cor

ad Corinthios II

Gal

ad Galatas

Eph

ad Ephesios

Phlp

ad Philippenses

Col

ad Colossenses

1Thes

ad Thessalonicenses I

2Thes

ad Thessalonicenses II

1Tim

ad Timotheum I

2Tim

ad Timotheum II

Tit

ad Titum

Phlm

ad Philemonem

Hbr

ad Hebraeos

Iac

Iacobi

1Ptr

Petri I

2Ptr

Petri II

1Io

Ioannis I

2Io

Ioannis II

3Io

Ioannis III

Iud

Iudae

Apc

Apocalypsis

Man

Oratio Manassae

3Esr

Esdrae III

4Esr

Esdrae IV

České zkratky

Starý zákon

Gn

Genesis

Ex

Exodus

Lv

Leviticus

Nu

Numeri

Dt

Deuteronomium

Joz

Jozue

Sd

Soudců

Rt

Rút

1S

První Samuelova

2S

Druhá Samuelova

1Kr

První Královská

2Kr

Druhá Královská

1Pa

První Paralipomenon

2Pa

Druhá Paralipomenon

Ezd

Ezdráš

Neh

Nehemjáš

Est

Ester

Jb

Jób

Ž

Žalmy

Přísloví

Kaz

Kazatel

Pís

Píseň písní

Iz

Izajáš

Jr

Jeremjáš

Pl

Pláč

Ez

Ezechiel

Da

Daniel

Oz

Ozeáš

Jl

Jóel

Am

Ámos

Abd

Abdijáš

Jon

Jonáš

Mi

Micheáš

Na

Nahum

Abk

Abakuk

Sf

Sofonjáš

Ag

Ageus

Za

Zacharjáš

Mal

Malachiáš

Tób

Tóbijáš

Júd

Júdit

Est

Přídavky k Ester

Mdr

Kniha moudrosti

Sír

Sírachovec

Bár

Báruk a List Jeremjášův

Da

Přídavky k Danielovi

1Mak

První Makabejská

2Mak

Druhá Makabejská

Nový zákon

Mt

Evangelium podle Matouše

Mk

Evangelium podle Marka

L

Evangelium podle Lukáše

J

Evangelium podle Jana

Sk

Skutky apoštolské

Ř

Římanům

1K

První list Korintským

2K

Druhý list Korintským

Ga

Galatským

Ef

Efezským

Fp

Filipským

Ko

Koloským

1Te

První list Tesalonickým

2Te

Druhý list Tesalonickým

1Tm

První list Timoteovi

2Tm

Druhý list Timoteovi

Tt

Titovi

Fm

Filemonovi

Žd

Židům

Jk

List Jakubův

1P

První list Petrův

2P

Druhý list Petrův

1J

První list Janův

2J

Druhý list Janův

3J

Třetí list Janův

Ju

List Judův

Zj

Zjevení Janovo

Apokryfy

Laod

list Laodikejským

TmEv

evangelium podle Tomáše


Publikování této verze: 18. 11. 2006 21:16

Počet slov: 6047

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/elslzkr.htm[1] „Francouzské fam.“ v Petit Robertovi znamená běžné užití, např. i v psaném osobním styku; týká se výpovědní situace, nikoli sociální příslušnosti.

[2] Takto rozdíl zkratek fam. a pop. vymezuje slovník Le Petit Robert, jen ještě více zdůrazňuje aspekt sociální příslušnosti u pop.

[3] Příklad: <e.intellegere <m.subst.>> <x.v.t.> (místo nadbytečného opakování <e.intellegere <m.subst.>> <x.viz intellegere>).

[4] Naopak nezkrácené aliquo znamená v uvádění valence „někam“.

[5] Seznam zkratek lze nalézt v Jan Frederik Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus I: ab-berewicus, E. J. Brill, Leiden 1954.

[6] Pramen: http://davinci.marc.gatech.edu/catholic/scriptures/lv-names.htm podle P. Michael Hetzenauer, Biblia Sacra Vulgatæ Editionis: Sixti V Pont. Max. Iussa Recognita et Clemens VIII Auctoritate Edita, Neo Eboraci et Cincinnati: apud Fr. Pustet, 1914.

← Jazyky, slovníky