• Jump to the content

 • Dr. David Zbíral – curriculum vitae and publications

  Contact

  Masaryk University
  Faculty of Arts
  Department for the Study of Religions
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
  E-mail: see the Information System of Masaryk University

  Education and academic qualifications

  Positions

  Main fields of interest

  Grants, research projects and scholarships

  Major research grants

  Other research grants and scholarships

  Teaching grants

  Other scholarships

  Internships

  Teaching

  Supervised dissertations

  Glomb, Tomáš, Impact of Factors Involved in the Early Spread of the Isiac Cults Across the Aegean Sea: A Quantitative Evaluation, Brno: Masarykova univerzita 2018.

  Guest lectures

  Conferences and workshops

  International

  Local

  Membership in organizing and programme committees

  Participation in workshops and training schools

  Membership of editorial and advisory boards

  Membership and offices in academic associations

  Prizes

  Publications

  Books

  Zbíral, David, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy [The Greatest Heresy: Dualism, Scholarly Narratives about Catharism and Christian Europe in the Making], Praha: Argo 2007.

  Chapters in books

  Zbíral, David, “O Otázkách Janových” [On the Questions of John], “Otázky Janovy” [Questions of John], in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007, 198-203, 217-229.

  Articles in English and French

  Zbíral, David, “Heretical Hands at Work: Reconsidering the Genesis of a Cathar Manuscript (Ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. J.II.44)”, Revue d’histoire des textes 12, 2017, 261-288.

  Brenon, Anne – Zbíral, David, “Le codex cathare occitan de Lyon: Un livre de Pèire Autier?”, Archives ariégeoises 8, 2016, 9-37.

  Zbíral, David, “A Compilation from Old Testament Sapiential Books in the Cathar Manuscript of the Liber de duobus principiis: Critical Edition with Commentary”, Graeco-Latina Brunensia 20/1, 2015, 149-173. Also available online at https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133972.

  Zbíral, David, “Définir les ‘cathares’: Le dualisme dans les registres d’inquisition” [Defining the “Cathars”: Dualism in the Inquisitorial Registers], Revue de l’histoire des religions 227/2, 2010, 195-210.

  Zbíral, David, “The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‘Alternative’ Sexual Morals Judged by the Inquisition”, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240. Also available online at http://www.david-zbiral.cz/articles/zbiral-norm-deviation-model-reconsidered.pdf.

  Zbíral, David, “La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi” [The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and Languedoc], Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 44-45, 2006, 135-162. Also available online at http://www.david-zbiral.cz/articles/zbiral-la-charte-de-niquinta-et-les-commencements-des-eglises-cathares-en-italie-et-dans-le-midi.pdf.

  Zbíral, David, “La Charte de Niquinta: Un faux moderne?” [The Charter of Niquinta: A Modern Forgery?], Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 139-159. Also available online at http://www.david-zbiral.cz/articles/zbiral-la-charte-de-niquinta-un-faux-moderne.pdf.

  Zbíral, David, “Les ‘esprits incrédules’ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis” [The “Distrustful Spirits” in the Bogomil Apocryphon Interrogatio Iohannis], Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 33-40. Also available online at http://www.david-zbiral.cz/articles/zbiral-les-esprits-incredules-dans-l-apocryphe-bogomile-interrogatio-iohannis.pdf.

  Articles in Czech

  Zbíral, David, “Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství” [Myth, Biblical Exegesis and Theology in Cathar Christianity], Religio: Revue pro religionistiku 26/1, 2018, 3-30.

  Zbíral, David – Brenon, Anne, “Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. ‘Lyonského řádu’” [New Findings about the Origin of the Occitan Cathar Codex of Lyon and the So-called “Ritual of Lyon”], Religio: Revue pro religionistiku 24/2, 2016, 189-217.

  Zbíral, David, “Geneze rukopisu ‘Knihy o dvou principech’ a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích” [Genesis of the Manuscript of the “Book of the Two Principles” and Cathar Biblical Exegesis in Its Additions and Marginalia], Religio: Revue pro religionistiku 23/1, 2015, 25-56.

  Zbíral, David, “‘Suma o katarech a leonistech’ od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století” [“Summa de catharis et leonistis” by Raniero Sacconi (1250) and Cathar Groups in the Second Quarter of the Thirteenth Century], Pantheon: Religionistický časopis 9/2, 2014, 54-86.

  Stará, Lenka – Zbíral, David, “Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny” [Formation of a Nonconformist Religious Group in the Records of the Inquisitorial Process with the Devotees of Saint Guglielma], Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014, 55-88.

  Zbíral, David, “Pojednání ‘O katarské herezi v Lombardii’ (1190/1215)” [The Treatise “On Cathar Heresy in Lombardy” (1190/1215)], Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, 215-247.

  Zbíral, David, “Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě: Případ Grazidy Lizierové (1320)” [Hedonistic Christianity, Sexual Morals and the Negotiation of Identity: The Case of Grazida Lizier (1320)], Pantheon: Religionistický časopis 8/2, 2013, 5-18.

  Zbíral, David, “Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala” [Sexual Morals, the Coexistence of Norms, and the Control of Thought in Medieval Europe: The Case of Peter Vidal], Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71.

  Zbíral, David, “Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení” [Inquisitorial Records as a Historical Source: Their Potential, Limitations, and Strategies of Reading], Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 193-229.

  Zbíral, David, “Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně” [A Case of Non-Confessional Religiosity in Medieval Europe: Bompietro of Bologna], Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 219-232.

  Zbíral, David, “Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století” [Legislative Framework, Early Development and Shape of the Inquisitorial Trials in the 13th-14th Centuries], Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 3-16.

  Zbíral, David, “Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století” [Skeptical and Materialistic Current in Medieval Christianity: A Case from 13th-Century Italy], Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 93-106.

  Zbíral, David, “Současné bádání o středověké inkvizici: Stav, směřování, perspektivy” [Contemporary Research in the Medieval Inquisition: State, Directions, Perspectives], Český časopis historický 110/1, 2012, 1-19.

  Zbíral, David, “Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‘Pungilupa’ z Ferrary” [Individual Religiosity, Religion, and Membership: The Case of Armanno “Pungilupo” from Ferrara], Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

  Zbíral, David, “Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky” [Nomenclature, Typologies, and Genealogies of Medieval Heresies: Inspirations and Challenges to Theory in the Study of Religions], Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190.

  Zbíral, David, “‘Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží’: ‘Alternativní’ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera” [“Always Was and Always Will Be that a Man Will Sleep with Another’s Man Wife”: “Alternative” Sexual Morals and their Regulation in the Inquisitorial Register of Jacques Fournier], Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217.

  Zbíral, David, “Protikacířské pojednání “Odhalení albigenské a lyonské hereze’” [Anti-Cathar Treatise Revelation of the Albigensian and Lyonese Heresy], Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 241-250.

  Zbíral, David, “Náboženství předislámské Arábie” [Religion of the Pre-Islamic Arabia], Nový Orient 63/3, 2008, 17-20.

  Zbíral, David, “Zrod ‘katarské sekty’: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní” [Birth of the “Cathar Sect”: Ekbert of Schönau’s Struggle Against Heresy in Rhineland], Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 211-231.

  Zbíral, David, “Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‚katarského dualismu‘ v inkvizičních registrech” [Thou Shall Not Believe in Two Gods: On Construction of the “Cathar Dualism” in the Inquisitorial Registers], Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, 29-46.

  Zbíral, David, “Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii” [The Charter of Niquinta and the Narrations about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and Southwestern France], Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 19-40.

  Zbíral, David, “Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století” [The Charter of Niquinta and the Historiography of Catharism in 17th Century], Religio: Revue pro religionistiku 13/2, 2005, 307-328.

  Zbíral, David, “Za saracénským věštcem: Svědectví o lidovém islámu v inkvizičním registru Jakuba Fourniera” [A Saracene Oracle: Evidence of Popular Islam in the Inquisitorial Register of Jacques Fournier], Nový Orient 60/4, 2005, 17-19.

  Zbíral, David, “Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise” [The Cathar Gloss on Our Father in the Ritual of Florence], Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 255-264.

  Zbíral, David, “Vztah bogomilství a katarství” [The Relationship between Bogomilism and Catharism], Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 77-94.

  Zbíral, David, “Náboženství a internet” [Religion and Internet], Sacra 2/2, 2004, 47-57.

  Zbíral, David, “Grálová queste jako pouť: Od středověku po Ottu Rahna” [The Grail Quest as a Pilgrimage: From the Middle Ages to Otto Rahn], Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 163-184.

  Zbíral, David, “Bogomilsko-katarský apokryf ‘Otázky Jana Evangelisty’” [The Bogomil-Cathar Apocryphon “Questions of John the Evangelist”], Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2003, 109-130.

  Papers in conference proceedings

  Zbíral, David, “La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question” [The Charter of Niquinta and the Meeting at Saint-Félix: State of Research], “Édition critique de la Charte de Niquinta selon les trois versions connues” [Critical Edition of the Charter of Niquinta according to the Three Extant Versions], in: Anne Brenon (ed.), 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier?, Portet-sur-Garonne: Loubatières 2010, 31-44, 44-52.

  Zbíral, David, “Sibyla den Balle a role žen v jihozápadofrancouzském katarství na počátku 14. století” [Sibyla den Balle and the Role of Women in Southwestern-France Catharism at the Beginning of the 14th Century], in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 211-229.

  Zbíral, David, “Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Armanna Pungilupa” [Relic or putrefying flesh? The Disputed Interpretation of the Corpses of Pietro Parenzo and Armanno Pungilupo], in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006, 89-94.

  Editor’s introductions

  Zbíral, David, “Editor’s Introduction to the Discussion”, in: Luther H. Martin – Donald Wiebe, Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion, Leiden – Boston: Brill 2016, 233-235.

  Zbíral, David, “Introduction to the Discussion ‚Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?”, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 5-8.

  Teaching materials

  Zbíral, David, “Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku” [Formation of Christianity and Its Development until the End of the Middle Ages], in: Náboženství světa I: Západ, Brno: Masarykova univerzita 2014, 79-86. Also available online at https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/131663.

  Zbíral, David, “Vývoj křesťanských rituálů” [The Development of Christian Rituals], in: Náboženství světa I: Západ, Brno: Masarykova univerzita 2014, 87-95. Also available online at https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/131663.

  Zbíral, David, “Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku” [Christian Apocalypticism in Antiquity and the Middle Ages], in: Konec světa, Brno: Masarykova univerzita 2014, 22-29. Also available online at https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644.

  Zbíral, David, “Křesťanství a evropské identity” [Christianity and European Identities], in: Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ, Brno: Masarykova univerzita 2011, 85-100.

  Doležalová, Iva – Zbíral, David, “Křesťanství: Proměny na cestě staletími” [Christianity through the Ages], in: kol., Náboženství světa, Brno: Masarykova univerzita 2009, 35-40.

  Book reviews

  Zbíral, David, “James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu”, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 266-268.

  Zbíral, David, “Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)”, Le Moyen Âge 115/3-4, 2010, 720-722.

  Zbíral, David, “Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)”, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 259-264.

  Zbíral, David, “Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324”, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 279-283.

  Zbíral, David, “Bernhard Dietrich Haage, Středověké alchymie. Od Zósima k Paracelsovi”, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, 127-129.

  Zbíral, David, “A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve”, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 229-231.