Homepage

Dr. David Zbíral – curriculum vitae and publications

Contact

Masaryk University
Faculty of Arts
Department for the Study of Religions
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
E-mail: see the Information System of Masaryk University

Academic qualifications

Professional career

Major fields of research and teaching

Grants, research projects and scholarships

Important research grants

Other scholarships and research grants

Teaching grants

Internships

Teaching

Guest lectures

Congresses and conferences

Training schools and workshops

Editorship, membership of editorial boards

Membership and offices in academic associations

Prizes

Publications

Books

Zbíral, David, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy [The Greatest Heresy: Dualism, Scholarly Narratives about Catharism and the Building of Christian Europe], Praha: Argo 2007.

Chapters in books

Zbíral, David, “O Otázkách Janových”, “Otázky Janovy”, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007, 198-203, 217-229.

Articles in English and French

Zbíral, David, “Définir les ‘cathares’: Le dualisme dans les registres d’inquisition”, Revue de l’histoire des religions 227/2, 2010, 195-210.

Zbíral, David, “The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‘Alternative’ Sexual Morals Judged by the Inquisition”, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240.

Zbíral, David, “La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi”, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 44-45, 2006, 135-162.

Zbíral, David, “La Charte de Niquinta: un faux moderne?”, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 139-159.

Zbíral, David, “Les ‘esprits incrédules’ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis”, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 33-40.

Articles in Czech

Zbíral, David, “Pojednání ‚O katarské herezi v Lombardii‘ (1190/1215)”, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, 215-247.

Zbíral, David, “Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě: Případ Grazidy Lizierové (1320)”, Pantheon: Religionistický časopis 8/2, 2013, 5-18.

Zbíral, David, „Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71.

Zbíral, David, „Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení“, Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 193-229.

Zbíral, David, “Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně”, Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 219-232.

Zbíral, David, “Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století”, Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 3-16.

Zbíral, David, “Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století”, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 93-106.

Zbíral, David, “Současné bádání o středověké inkvizici: Stav, směřování, perspektivy”, Český časopis historický 110/1, 2012, 1-19.

Zbíral, David, “Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary”, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

Zbíral, David, “Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky”, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190.

Zbíral, David, “‘Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží’: ‘Alternativní’ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera” [„Always Was and Always Will Be that a Man Will Sleep with Another’s Man Wife”: “Alternative” Sexual Morals and their Regulation in the Inquisitional Register of Jacques Fournier], Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217.

Zbíral, David, “Protikacířské pojednání “Odhalení albigenské a lyonské hereze’” [Anti-Cathar Treatise Revelation of the Albigensian and Lyonese Heresy], Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 241-250.

Zbíral, David, “Náboženství předislámské Arábie” [Religion of the Pre-Islamic Arabia], Nový Orient 63/3, 2008, 17-20.

Zbíral, David, “Zrod ‘katarské sekty’: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní” [Birth of “Cathar Sect”: Ekbert of Schönau’s Struggle Against Heresy in Rhineland], Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 211-231.

Zbíral, David, “Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‚katarského dualismu‘ v inkvizičních registrech” [Thou Shall Not Believe in Two Gods: On Construction of the “Cathar Dualism” in the Inquisitional Registers], Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, 29-46.

Zbíral, David, “Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii” [The Charter of Niquinta and the Narrations about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and Southwestern France], Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 19-40.

Zbíral, David, “Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století” [The Charter of Niquinta and the Historiography of Catharism in 17th Century], Religio: Revue pro religionistiku 13/2, 2005, 307-328.

Zbíral, David, “Za saracénským věštcem: Svědectví o lidovém islámu v inkvizičním registru Jakuba Fourniera” [A Saracene Oracle: Evidence of Popular Islam in the Inquisitional Register of Jacques Fournier], Nový Orient 60/4, 2005, 17-19.

Zbíral, David, “Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise” [The Cathar Gloss on Our Father in the Ritual of Florence], Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 255-264.

Zbíral, David, “Vztah bogomilství a katarství” [The Relationship between Bogomilism and Catharism], Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 77-94.

Zbíral, David, “Náboženství a internet” [Religion and Internet], Sacra 2/2, 2004, 47-57.

Zbíral, David, “Grálová queste jako pouť. Od středověku po Ottu Rahna” [The Grail Quest as a Pilgrimage: From the Middle Ages to Otto Rahn], Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 163-184.

Zbíral, David, “Bogomilsko-katarský apokryf ‘Otázky Jana Evangelisty’” [The Bogomil-Cathar Apocryphon “Questions of John the Evangelist”], Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2003, 109-130.

Papers in conference proceedings

Zbíral, David, “La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question”, “Édition critique de la Charte de Niquinta selon les trois versions connues”, in: Anne Brenon (ed.), 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier?, Portet-sur-Garonne: Loubatières 2010, 31-44, 44-52.

Zbíral, David, “Sibyla den Balle a role žen v jihozápadofrancouzském katarství na počátku 14. století” [Sibyla den Balle and the Role of Women in Southwestern-France Catharism at the Beginning of the 14th Century], in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 211-229.

Zbíral, David, “Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Armanna Pungilupa” [Relic or putrefying flesh? The Disputed Interpretation of the Corpses of Pietro Parenzo and Armanno Pungilupo], in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006, 89-94.

Book reviews

Zbíral, David, “James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu”, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 266-268.

Zbíral, David, “Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)”, Le Moyen Âge 115/3-4, 2010, 720-722.

Zbíral, David, “Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles)”, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 259-264.

Zbíral, David, “Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324”, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 279-283.

Zbíral, David, “Bernhard Dietrich Haage, Středověké alchymie. Od Zósima k Paracelsovi”, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, 127-129.

Zbíral, David, “A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve”, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 229-231.

 

False