complément m.

1dodatek, doplnění, doplněk

complément du costume doplněk (oděvu)

complément d’une somme doplatek (ak. sl. sic, „d’une“)

complément d’information další informace (PR, ekv. zcela DZ)

complément de salaire odměna (přídavek k běžné mzdě) (ekv. DZ)

en complément jako doplnění, jako doplněk (PR, interpretace DZ)

de complément přídavný, přídatný, doplňkový

acteur de complément komparsista

officier de complément (zast.) (voj.) důstojník v záloze

2(gram.) rozvíjející větný člen (ak. sl. rozvíjející člen (věty), DZ takto)

complément circonstanciel příslovečné určení

complément d’objet předmět

complément d’objet direct předmět přímý

complément d’objet indirect předmět nepřímý

complément du nom přívlastek neshodný

complément d’agent konatel děje (pokud není totožný s podmětem: zejm. - nebo jedině? - se objevuje v pasivu: ils ont été blessés par un fou: un fou je tu c. d’agent)

complément de l’adjectif větný člen vážící se k přídavnému jménu nebo větnému členu s adjektivní funkcí (rouge de colère, couvert de neige apod.)

sans complément absolutně, bez předmětu (PR: employer un verbe sans complément)

3(biol.) komplement, alexin (sic ak. sl., podle něj přesně LL; PR: druh proteinu, převzato z němčiny)

4(inform.) druhá hodnota binární proměnné

(PR dost složitá definice; toto je její oříznutí, ale snad správné; je český výraz komplement? pokud ano, nikdy jsem to neslyšel; pro 1 je v systému 0-1 complémentem 0 a opačně)

{complir} (stfr.) (PR neuv. jasně, ale zdá se, že jako etymon uv. stfr. complir a lat. complere a complementum uv. jen pro srovnání)

(ak. sl., tam dost málo; PR; LL 2000, velmi slabé; Mill.; DZ)
© David Zbíral, http://mujweb.cz/www/david.zbiral/jazyky.htm, david.zbiral@post.cz (lze též použít poštovní formulář na webu)
Zdarma pro soukromé nekomerční použití. Nedistribuovat.