Homepage

You are here: Bibliography of the History of Christianity (bgkr)

Bibliography of Ancient, Medieval, and Early Modern Christian Heresy, Inquisition, and Witchcraft (bgher)

Bibliography of the Christian Middle Ages in Europe (bgstrv)

Bibliography – History, Social Sciences, and Miscellaneous (bg)

Bibliography of the History of Christianity

David Zbíral

Contents in brief (full contents below)

 

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Blasi, Antony – Duhaime, John – Turcotte, Paul-André (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek: Altamira 2002.

Bowden, John (ed.), Encyclopedia of Christianity, New York: Oxford University Press 2005. [Oceňován je zejména systematický a logický přístup. Spíše asi zastarávající. BNCF, v.]

Buchberger, Michael (ed.), Lexicon für Theologie und Kirche I-XII, Freiburg i. B. 21957-1986.

Fahlsbusch, Erwin – Bromiley, Geoffrey W. (eds.), The Encyclopedia of Christianity I-V, Grand Rapids: William B. Eerdmans – Leiden: Brill 1999- . [Překlad Evangelisches Kirchenlexicon. Navrženo k akvizici FF 2012.]

Ferguson, Everett, Encyclopedia of Early Christianity, New York – London: Garland 1990. [983 s. Encyklopedie zřejmě již trochu zastaralá. Obsahuje hesla nejrůznějších typů: regiony (Itálie), lokality, osobnosti, texty, žánry... Hesla obsahují poměrně rozsáhlé bibliografie. BNCF (VV CONS FIL.TEOL.19/D1), v.]

Livingstone, Elizabeth A. – Cross, Frank Leslie (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford University Press 31997 (1. vyd. 1974). [1518 stran. Církevní historie, teologie, svátosti, liturgie, pod každým heslem odkaz na literaturu. Anotovala LS. Starší vyd. FF MU, s.?]

McGrath, Alister E. (ed.), Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů 2001.

Patte, Daniel (ed.), The Cambridge Dictionary of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2010. [lxx, 1343 s. Velmi užitečně vypadající slovník křesťanství od počátků do dneška. Povětšinou dost kvalitně zpracovaná hesla od velkého množství odborníků. KTF Wien, v.; FF MU (DZ).]

Pavlincová, Helena a kol., Judaismus – křesťanství – islám, Mladá fronta, Praha 1994. [Takto název v předmluvě.[1]]

Pavlincová, Helena – Horyna, Břetislav (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003. [Přepracovaná verze; editoři: tak přímo na tit. str.; název s čárkami: v předmluvě.]

Stubhann, Matthias (ed.), Encyklopedie Bible I-II, Bratislava: Gemini 1992.

Maps and atlases / Mapy a atlasy

Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization [online], <http://darmc.harvard.edu/icb/icb.do>, [14. 10. 2014]. [Summary in bgstrv.]

Heussi, Peter – Mulert, Hermann, Atlas zur Kirchengeschichte: 66 Karten auf 12 Blättern, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1905 (přetisk b.m.: Kessinger 2010). [Trochu zastaralé. FF MU (DZ).]

Jedin, Hubert – Latourette, Kenneth Scott – Martin, Jochen (eds.), Atlas zur Kirchengeschichte: Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart, Freiburg – Basel – Rom – Wien: Herder 1970. [83 + 152 + xxxviii s., včetně 257 vícebarevných map a schémat. Velmi užitečný atlas. Od počátků do 20. století, východní i západní církev. Komentáře k mapám, mapy, rejstřík. CEC, v.; h.]

Littell, Franklin H., Atlas zur Geschichte des Christentums, přel. Erich Geldbach, : R. Brockhaus 1989. [168 s., váz., větší formát (větší než A4). Něm. překlad The Macmillan Atlas History of Christianity (1976). Dvoubarevné mapy. O dost více textu než Jedin – víc než 50 % je text, u toho mapy a jiné obrázky („atlasová historie“, tj. orig. název, je skutečně přesnější). Asi nemá tak vysokou prioritu (kdyžtak zakoupit angl. verzi). ETF Wien, v.]

Meer, F. van der – Mohrmann, Ch., The Atlas of the Early Christian World, London – Edinburgh: Nelson 1958. [Odkaz Hazlett (ed.), Rané kř., zřejmě stále základní.]

Chronological tables / chronologické tabulky

Walton, Robert C., Chronological and Background Charts of Church History, Grand Rapids: Zondervan 22005. [Učební pomůcka – tabulky shrnující vývoj křesťanství: papežové, časová osa starověké církve, rané symboly, kult, hereze, vývoj nz. kánonu... FF MU, s.]

Historiography of Christianity / Historiografie křesťanství

State of research / Stav bádání

Thayer, Anne T., „What’s New in the History of Christianity?“, Religion Compass 1/2, 2007, 279-293. [PVS: Nebylo z čeho článek recenzovat. Citován je, ale počet ani výskyt citací v tomto případě žádnou možnost hodnocení nepřinesl. Dostupná verze článku v pdf je od jiného vydavatele, ale měla by odpovídat (p.).]

Theory and method / Teorie a metodologie

Miscellaneous / Různé

Bradley, James E. – Muller, Richard Alfred, Church History: An Introduction to Research, Reference Works, and Methods, Grand Rapids: William B. Eerdmans 1995. [xvi, 252 s., brož. Praktická učebnice uvádějící do církevní historie jako disciplíny a do koncipování výzkumu; zajímavá i pro návrh výzkumu křesťanských témat v historické religionistice. Definice pojmů; kritická církevní historiografie; metody a modely (obecné/speciální, speciální/diachronické, model velkých myslitelů, integrální, synchronní a organický model); perspektiva a význam v historii (problém pramenů, význam historie atd.); počáteční fáze výzkumu a užívání bibliografických a referenčních zdrojů; primární prameny, textové databáze, mikroformy; praxe výzkumu a dovednost psaní; příprava přednášek a psaní monografií a článků. Podrobná strukturovaná bibliografie (167-214). KTF Wien, v.; FF MU (DZ).]

Forrester, F. – George, T., Continuity and Discontinuity in Church History: Essays Presented to Huntston Williams on the Occasion of his 65th Birthday, Leiden 1979. [Jde zřejmě spíš o případové studie než přímo o metodologii.]

Christianity and violence / Křesťanství a násilí

Miscellaneous

Our EASR 2014 panel in Groningen, see http://muni.academia.edu/DavidZb%C3%ADral.

Geljon, Albert C. – Roukema, Riemer (eds.), Violence in Ancient Christianity. Victims and Perpetrators, (Supplements to Vigiliae Christianae 125), Leiden – Boston: Brill 2014.

Mack, Burton L., Christian Mentality: The Entanglements of Power, Violence and Fear, Equinox.

Clerics and monks in battle

As a theological and/or moral problem

Gerrard, Daniel, „Fighting Clergy, Church Councils and the Contexts of Law: The Cutting Edge of Orthodoxy or the Ambiguous Limits of Legitimacy?“, in: Andrew P. Roach – James R. Simpson (eds.), Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern perspectives, Farnham – Burlington: Ashgate 2013, 275-288. [FF MU (DZ), s.]

Christianity and the European Identity / Křesťanství a evropská identita

Lason, Alexandra, „Talking about the Christian Occident in the Context of European Unification“, Journal of Religion in Europe 2, 2009, 285-308. [h.]

Zbíral, David, „Křesťanství a evropské identity“, in: Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ, Brno: Masarykova univerzita 2011, 85-100. [h.]

Overviews and textbooks / Přehledy a učebnice

Filipi, Pavel, Křesťanstvo: Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 21998 (1. vyd. 1996). [198 s. Velmi přehledná a užitečná příručka českého autora.]

Frankielová, Sandra Sizer, Křesťanství: Cesta spásy, Praha: Prostor 1999.

Harries, Richard – Mayr-Harting, Henry (eds.), Dva tisíce let křesťanství, přel. Jana Ogrocká – Jiří Ogrocký, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010. [200 s., váz. Pův. angl. vyd. Oxford: Oxford University Press 2001. Celkem dobře vypadající sborník přehledové povahy. Má nicméně určité hodnotící záměry, v pozadí je cítit snaha o situování správného křesťanství do polohy náboženství tolerance (tato snaha je spojena s poukazováním na „hříchy křesťanských dějin“). Styl není jednotný, někde si hodně zachovává rys přednášky (např. pozdní středověk). Rané křesťanství; pozdní antika; raný středověk; východní křesťanství; pozdní středověk 1000-1500; reformace 1500-1650; konec 17. stol. a 18. stol.; 19. stol.; 20. stol.; vyhlídky. Doporučená další četba, jmenný rejstřík. FF MU, v.]

Harvey, Susan AshbrookHunter, David G. (eds.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies, Oxford – New York: Oxford University Press 2008. [xxviii, 1020 s. Velmi významná přehledová práce. Úvod. Úvodní kapitoly: od patristiky ke studiu raného křesťanství; literatura, patristika, raně křesťanské spisy; které rané křesťanství? Doklady: materiální doklady: archeologie; materiální doklady: vizuální kultura; nápisy; paleografie a kodikologie. Identity: křesťané a židé; pohané a křesťané; „gnosticismus“; manicheismus; Areios a ariáni; Pelagius a pelagiáni. Oblasti: Západ – Itálie, Galie, Španělsko; Západ: severní Afrika; východ: Řecko a Malá Asie; východ: Egypt a Palestina; východ: Sýrie a Mezopotámie. Struktury a autority: klerici a laici; kánon; kréda, koncily, kánony; církev a císařství; ženy a gender; mnišství. Výrazy křesťanské kultury: raná apokryfní literatura; apologeti; homiletika; historikové; umučení a hagiografie; poezie a hymnografie latinská, řecká, syská; filosofie. Rituál, zbožnost a praxe: iniciace; eucharistie; modlitba; askeze; pokání; mučednictví a kult svatých; pouť. Teologie: výklad Písma; učení o Bohu; Kristus a různé christologie; nauka o stvoření; raně křesťanská etika. Nástroje studia. Podrobné (ale skoro výhradně anglické) bibliografie za jednotlivými kapitolami. Rejstříky (věcný, osob, biblických citací). ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Hastings, Adrian (ed.), A World History of Christianity, Grand Rapids: Eerdmans 1999. [Velmi pozitivní recenze, jejichž autoři chválí především neetnocentrický pohled na dějiny křesťanství. Anotoval VK.]

Irvin, Dale T. – Sunquist, Scott W., History of the World Christian Movement I: Earliest Christianity to 1453, Maryknoll: Orbis 2001. [xvi, 519 s., brož. V recenzích doporučovaná jako učebnice a kladně hodnocen důraz na pluralitu a křesťanství a význam žen. Pozitivně chválen i globální geografický zájem. Poněkud stranou stojí kult a spiritualita. Anotoval VK. FF MU (DZ).]

Lindberg, Carter, A Brief History of Christianity, Malden: Blackwell Publishing 2006. [xii, 216 s. Dosti pozitivní recenze: na malém rozsahu nečekané množství hodnotných dat. Nicméně DZ: na přehled příliš ploché a bez poznámek, na učebnici nedostatečně pedagogicky psané (bez shrnutí, eventuálně cvičení). Určitě lepší než Franzen, ale není třeba kupovat. p.]

Potestà, Gian Luca – Vian, Giovanni, Storia del cristianesimo, Bologna: Il Mulino 2010. [iv, 472 s. Přehledová práce o dějinách křesťanství od počátků po dnešek se stručným pozn. aparátem, dobře opřená o prameny. Poněkud opomenuty zůstaly neevropské církve. Byla by velmi vhodná k překladu. Ježíš a počátky křesťanství (sice se neubrání snaze rekonstruovat historického Ježíše, ale jde na to od textů, nesrovnatelně lepší než běžné učebnice); konfrontace s hebrejskou tradicí; gnosticismus; postavení křesťanů v římské říši, od Nerona po Konstantina; formy života a rozšíření kř. ve 4.-5. stol.; kř. jako náboženství římské říše; biskupové, mniši a vládcové v 5.-7. stol.; arabská expanze a postavení křesťanů na islámských územích; křesťanství ve francké Evropě; církevní struktury, misie a kultura v 9.-11. stol.; římská církev 11. stol. a její nepřátelé; náboženská a intelektuální hnutí 12. stol.; mendikanti; avignonské papežství; mezi konciliarismem a papežskou monarchií – reforma, profécie a zbožnost v 15. stol.; reformace; boj s herezí a věk zpovídání; dlouhé 17. století; kř. církve a modernost; církve mezi restaurací, liberalismem a socialismem; církve, války a totalitarismy; církve na prahu 3. tisíciletí. FF MU (DZ).]

Quadflieg, Josef, Die Geschichte des Christentums, Düsseldorf: Patmos 2002. [238 s. Poněkud zjednodušujícím způsobem psaný přehled, spíše nedoporučuji. Rané křesťanství; Bonifác – pokřesťanštění Germánů; mniši v Africe a Evropě; počátky křesťanské Evropy; záblesky v temném století; církevní politika a víra ve středověku; křesťanství a islám; křesťanské osobnosti středověku; heretici, inkvizice, čarodějnice; hledání Boha; počátek novověku; Martin Luther; rozkol; moderní svět; křesťanské církve dnes. Obrázky v textu. KTF Wien, v.]

Suchánek, Drahomír – Drška, Václav, Církevní dějiny: Antika a středověk, Praha: Grada 2013. [428 p., hardback. An overview of ancient and Western medieval Church history intended to fill a gap in Czech overviews which are, as the authors put it, either confessional (as Franzen, Kadlec or Říčan & Molnár) or far too brief (10-11). Footnotes, recommended literature. h.]

Tomkins, Stephen, Stručné dějiny křesťanství, přel. Vladimír Cinke, Praha: Volvox Globator 2009. [260 s., brož. Přehledová práce věnovaná nejvýznamnějším událostem z dějin západního křesťanství. Psané spíše popularizačním jazykem. Obsahuje jmenný a věcný rejstřík (dohromady), poznámkový aparát a bibliografie chybí. Anotovala GČ.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Cambier, Guy (ed.), Christianisme d’hier et d’aujourd’hui: Hommages à Jean Préaux, Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles 1979. [160 s. Ve svém celku nepříliš zajímavý sborník studií, v některých případech skrytě neoapologetických. Medailon Jeana Préauxe; proč křesťanství uspělo; sv. Augustin a neomylnost bible; od byzantských ikon k bulharským;. Despy, „Les cathares...“; Apocalipsis cum figuris Albrechta Dürera; církevníci a antiklerikalismus v 19. stol.; nová katolická apologetika. BNF, v.]

Ditchfield, Simon (ed.), Christianity and Community in the West: Essays for John Bossy, Aldershot: Ashgate 2001. [Kataři a smírčí soud; kult sv. Cuthberta z Durhamu a kult sv. Tomáše z Canterbury v 15. stol. – kontrastní srovnání; Suffolk – analýza tří dokumentů (poslední vůle); gildy, očistec a kult svatých – odpověď na Herbert Westlake, The Parish Gilds of Mediaeval England (1919), dosud jedinou monografii o farních gildách středověké Anglie (argumentuje, že Westlake má příliš úzké vidění gild – spojuje je jen s přímluvnou praxí, zatímco jejich aktivita byla širší); převorství mnicha Brettona v 16. stol. – náboženský dům v Yorkshire; konzervativní hlas v anglické reformaci; proměny biblí v balady v tištěných obrázcích za reformace; raně novověké anglické město a jeho zpochybňovaná kultura; protestantismus a hudba v raném novověku; černá legenda o jezuitech – historie sociálních stereotypů (P. Burke); věda a teologická imaginace v 17. stol. – křest a původ jednotlivce/individuality (A. Prosperi; zabývá se symbolikou křtu dětí, očistcem a také kazuistikou o tom, zda má při těžkém porodu přednost fyzický život matky, nebo duchovní život dítěte, tj. aby bylo pokřtěno i za cenu „zmasakrování“ matky); případová studie o dovolávání se raně křesťanských panenských mučednic v Římě v 16. stol.; francouzské křesťanské svátky a jejich historie (J.-L. Flandrin); Richard Mead a jeho komunity víry v Londýně 18. stol.; církev, společenství a kultura ve venkovské Anglii, 1850-1900: Atkinson a fara Danby v Clevelandu; sv. František a moderní anglická sensibilita. ETF Wien, v.; c. tit., obsah, 1-23.]

Flis, Andrzej, Chrześcijaństwo i Europa, Kraków: Nomos 22003.

Janda, Jan – Frolíková, Alena – Burian, Jan (eds.), Problémy křesťanství: Sborník referátů z konference Problémy křesťanství (Liblice 4.-7. června 1985), Praha: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV 1986. [306 s. Raně kř. sarkofág v Praze, vztah kř. obcí k římskému státu, novoplatónismus, pronikání polyteistických prvků do pokonstantinovského kř., problémy sovětského bádání o raném kř., J. B. Metz, H.-G. Gadamer, Engels a rané kř., úloha etnografie, biblická řečtina, pronásledování kř., pojetí času u kappadockých otců, válka a mír v raném kř., nejstarší svědectví nekřesťanských autorů o křesťanství. Autorství: mezi editory uvedena ještě Z. Vaněčková (technická redakce). Náklad 250 výtisků (interní tisk).]

The Bible / Bible

Concordances, dictionaries, encyclopedias / Konkordance, slovníky, encyklopedie

Library of the Catholic Reformation. [Searchable by references to a precise verse in the Bible, which is very useful. For MU, it is available at http://litterae.phil.muni.cz.ezproxy.muni.cz/.]

Bič – Souček, Biblická konkordance, I-III. [Obsahuje i původní řecké a hebrejské výrazy. Mimořádně obsáhlé.]

Novotný, A., Biblický slovník, I-II, Praha: Kalich 21992. [Velmi pečlivá práce, velká báze odkazů.]

Pacomio, Luciano. Malý biblický atlas : historie, geografie a archeologie bible . - Praha : Portál, 1992

Alter, Robert. The literary guide to the Bible . - Cambridge (Mass.) : Belknap Press of Harvard University Press, 1987 [MZK.]

Bibliographies / Bibliografie

Vernet, André – Genevois, Anne-Marie, La Bible au Moyen Âge: Bibliographie, Paris: CNRS 1989. [Recenze Heresis 19, 91.]

Manuscripts and studies on manuscripts / Rukopisy a studie o rukopisech

Middle Ages / Středověk

See bgstrv.

Editions and translations / Edice a překlady

Miscellaneous / Různé

Halas, František X., Jeruzalémská bible: Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou, Praha: Krystal OP 1998.

Vetus latina

Sabatier, P., Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu vetus italica I-VI, Paris 1751.

Vulgate / Vulgáta

Weber, Robertus – Gryson, Roger (eds.), Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 41994. [1980 s. Jednosvazkové vydání, patrně se stručnějším kritickým aparátem (soudě podle poznámky „brevi apparatu critico instruxit...“. FF MU (DZ), s.]

Weber, R. – Fischer, B. (eds.), Biblia sacra iuxta vulgatam versionem I-II, Stuttgart 31983. [Autoritativní kritické vydání Vg. Jihočeská univerzita (Pedagogická fakulta – Ústřední knihovna); ETF; FF MU (PVH); MZK nic.]

Wordsworth – White (eds.), Novum Testamentum latine secundum editionem sancti Hieronymi I-III, Oxford 1889-1898; 1913-1941; 1954. [Starší vydání Vg. – NZ. Cituje Thouz. Un traité s. 15.]

Czech translations / České překlady

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 31985 sqq.

Sýkora, L., Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše..., Dědictví svatojanské, Praha 1922. [Překlad z Vulgáty s přihlédnutím k řeckému originálu; komentované poznámkách pod čarou, ale jen zcela minimálně. Komentáře jsou dosti kusé. Úvod je zcela stručný (3 s.). Nakladatelství nejednoznačné.]

Introductions / Úvody

Čapek, Vladimír, Historie bible, Praha: Advent 31990 (1. vyd. 1952). [Upravil Luděk Svrček. Místy užitečný konfesní přehled bez poznámek pod čarou a bibliografie. Obrazová příloha.]

Heckel, Ulrich – Pokorný, Petr, Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie, Praha: Vyšehrad 2013.

Krovina, M., Zvláštny úvod do Nového zákona, Církevne nakladateľstvo, Bratislava 41970. [256 s. Rozbor jednotlivých knih. Vydal Spolek sv. Vojtěcha v CN. Nutno ověřit, zda neexistují i novější vydání než toto.]

Pokorný, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993.

Tenney, M. C., O Novém zákoně, b.r.

Vlková, Gabriela Ivana, Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: Univerzita Palackého 2005. [89 s.]

History of scholarship / Dějiny bádání

Hurtado, L. W., „New Testament Studies in the 20th Century“, Religion 39/1, 2009, 43-57. [p.]

Studies on manuscripts / Rukopisy Bible – studie

Bártl, Stanislav, Ďáblova bible, Praha: Paseka 1993. [Codex Gigas.]

Boldan, Kamil, Codex Gigas, ďáblova bible: Tajemství nejvetší knihy světa, Praha: Národní knihovna České republiky 2007. [h., k.]

Bible in ancient Christianity: history of the text / Bible ve starověku: dějiny textu

Armstrong, Karen, Historie Bible: Od ústní tradice do současnosti, Praha: Slovart 2010.

Ehrman, Bart D., The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, Oxford – New York: Oxford University Press 1993. [xiv, 314 s. Monografie věnovaná úpravám novozákonního textu pod vlivem starověkých christologických diskusí. Specifické je zaměření ne na rekonstrukci původního textu, ale sledování úprav samotných (xi). Text NZ v čase disentu; protiadopciánské zásahy; protiseparatistické zásahy; protidokétické zásahy; protipatripasiánské zásahy; kdo do Písma zasahoval. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík (též rejstřík biblických citací). c. ID? ETF Wien, v.]

Hull, Robert F., The Story of the New Testament Text: Movers, Materials, Motives, Methods, and Models, Atlanta: Society of Biblical Literature 2010. [xiv, 229 s. Jiné, dražší vydání: Leiden: Brill 2011 (230 s.). Monografie o dějinách nz. textu a o jeho textové a pramenné kritice (včetně „předkritické“ fáze – středověkého čtení apod.). Obsahuje též informace o nejdůležitějších rukopisech NZ a papyrech a uvedení do metod textové a pramenné kritiky NZ. Výběrový pozn. aparát, bg, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Hurtado, Larry W., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006. [h.]

Bible in medieval Christianity: history of the text / Bible ve středověku: dějiny textu

Viz též kapitolu Biblická exegeze. Zde spíše studie a sborníky věnované samotnému textu.

Armstrong, Karen, Historie Bible: Od ústní tradice do současnosti, Praha: Slovart 2010.

Heinzelmann, Martin, „Le Psautier de Grégoire de Tours“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 771-786. [c.]

Lourdaux, Willem – Verhelst, Daniel (eds.), The Bible and Medieval Culture, (Medievalia Lovaniensia – Studia 7), Leuven: Leuven University Press 1979. [ÖNB (sign. 1125767-C.1,7 Neu Per), c. tit., obsah, 140-189.]

Picasso, Giorgio, „La Bibbia nelle collezioni canoniche e nei concili medievali“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 133-145. [FF MU (DZ), s.]

Riché, Pierre – Lobrichon, Guy (eds.), Bible de tous les temps IV: Le Moyen Âge et la Bible, Paris: Beauchesne 1984. [631 s. Nepostradatelný sborník přehledové povahy. Bible v inventářích středověkých knihoven; verze a revize; glosy; slovní konkordance; překlady. Příručky karolínského exegety; univerzitní exegeze; rabínská exegeze. Přítomnost bible v consuetudines; bible a kanonisté; bible a politika. Pastorace: biblická imaginace, apokryfy (Bozóky), kázání, bible v liturgii (Gy). Doporučuje PS. ENC, v.]

Smalley, B., The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1983. [Doporučuje PS.]

Czech Bible / Česká Bible

Czech translations

Bible: Český ekumenický překlad – Bible kralická, Praha: Česká biblická společnost 2008. [1856, 432 p. Mirror edition of the Czech Ecumenical Translation (new revision 1998-2000) and the Kralice Bible (full ed. from 1613). h.]

Literature

Kyas, V., Česká bible v dějinách národního písemnictví, Vyšehrad – Křesťanská akademie v Římě, Praha 1997.

Pavlincová, Helena – Papoušek, Dalibor (eds.), Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno: Česká společnost pro studium náboženství – Ústav religionistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity 1994.

Formation of the Christian canon / Utváření křesťanského kánonu

Overall interpretations

For canon in general, see bg / Canon.

Kraft, Robert A., ..., <http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/other/journals/kraftpub/Christianity/Canon>. [The author argues that the introduction of the codex had an influence on the perception of the canon and the Bible, compared to the times of the scrolls.]

Lundhaug, Hugo, „Canon and Interpretation: A Cognitive Perspective“, in: Einar Thomassen (ed.), Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture, Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2010, 67-90. [This chapter inquires into the consequences the idea of canon as internally consistent and never contradictory has had in early Christianity for the process of interpretation, and tries to make sense of it using cognitive theories, mostly that of conceptual blending. Explains what is a canon following Aichele (e.g., canon as both limiting and stimulating interpretation). Works with the notions of „interpretive community“ (from Fish, Is There a Text in this Class?, 1980, i.e. before Stock’s „textual communities“) and intertextuality. Summarizes the Conceptual Blending Theory and applies it to the blending of Matt 2:1-12 and Luke 2:1-20 into the account of Jesus’ birth, the examples from the blended space being e.g.: stable; since the magi bring gifts, the shepherds do so too; nice inn-keeper offering at least the stable; animals (here, to my mind, Lundhaug misses that this is an application of Isaiah 1,3 on Jesus – recognition of the Lord’s Messiah by animals – i.e. not an inference in the blending space but an intertextual reference). The function of a canon is to restrict the number of intertexts available for blending (83-84); „heretical“ texts are excluded (84). The text concludes with an exposition of enhancing control (already established by the canon) by creeds and rules of faith, and alludes to the notion of „interpretive communities“. Academia.edu, p.; FF MU.]

Proceedings and collections of articles

Thomassen, Einar (ed.), Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture, Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2010. [232 p., hardback. Footnotes, literature, contributors. Development of the ideas about the canon; formation of the NT canon; canon, ideology and the emergence of an imperial Church; canon and interpretation: a cognitive perspective (H. Lundhaug, summary here, p.); NHC II and circumventing canonicity; canon formation in Greek literary culture; canonizing Platonism; Lutheran canon; Ole Hallesby’s (1910-1950) fundamentalism; canon formation and canon interpretation. BNF, v.; p. 67-90; FF MU.]

Old Testament / Starý zákon

Zaman, Luc, Bible and Canon: A Modern Historical Inquiry, Leiden: Brill 2008. [Rozsáhlé dílo založené na doktorské disertaci na oddělení teologie na Bruselské univerzitě. Mohutný poznámkový aparát. Zaměřuje se hlavně na Starý zákon. Klade důraz na historické ukotvení kánonu. Zabývá se dějinami studia kánonu a kriticky hodnotí některé stereotypy o kánonu (zejm. poukazuje na to, že se promítá stav z konečných fází kanonizace do starší doby – stále o starozákonním kánonu). Recenzent kritizuje překlad do angličtiny a redakční práci Brillu.]

Biblical exegesis / Biblická exegeze

Ve středověku: viz pod oddílem Středověk.

Sources – miscellaneous / Prameny – nesourodé

Theophylacti Bulgariae achiepiscopi Enarratio in Evangelium Lucae, ed. J.-P. Migne, Patrologia Graeca, sv. 123, col. 847-854.

Miscellaneous / Různé

Klee, Howard Clark. Understanding the New Testament . - Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1957. [MZK.]

Mánek, J., Ježíšova podobenství, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1972. [205 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Vydal Blahoslav v Ústředním církevním nakladatelství. Forma podobenství, vztah s alegorií, stavba podobenství, Ježíšova volba obrazů, podobenství v TmEv, Ježíšova podobenství a svitby od Mrtvého moře (Kumrán). Potom konkrétní analýza jednotlivých podobenství. Poněkud populární, ale v únosné míře. Používá pracovní text české ekumenické nz. překladatelské komise (přípravná verze ekumenického překladu, publikovaného r. 1979). Vydal Blahoslav v ÚCN.]

Sázava, Zdeněk. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí . - Brno : L. Marek, 2001.

Tresmontant, Claude. Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení . - Praha : Vyšehrad, 1998.

Wendland, Erich. Biblia a jej výklad vo svetle pravdy : [skrátené vydanie] . - Slovenská Ąupča : Efezus, [2000]. [MZK.]

Introductions

Krovina, M., Novy zákon – Spoločenské zásady evanjelia, Cirkevne nakladateľstvo, Bratislava 21982. [205 s. Geografické, etnografické, historické a kulturní souvislosti, teologie SZ a její prvky v NZ, společenské zásady evangelia; evangelium a práce, občanské povinnosti, sociální hříchy a ctnosti, spol. význam evang. Nutno ověřit, zda neexistují i novější vydání než toto.]

Oeming, Manfred, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad 2001. [264 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík.]

Porsch, F., Mnoho hlasů, jedna víra, Praha: Zvon 1993. [255 s. Odborná literatura – biblická teologie. Nejstarší formule víry, raně křesťanské písně, SZ jako pozadí výkladu, zkoumání pozemského Ježíše, kázání Jana Křtitele, Ježíšovo poselství a praxe, mravní pokyny, poslední večeře, Ježíšova smrt, teologie Mk, Mt, Lk + Sk, J, Pavlova teologie (značně obsáhlé), teologie deuteropavlovských listů, teologie Žd, Jk, Zj. Bibliografie, jmenný a věcný rejstřík, rejstřík biblických citátů. Kvalitní zpracování, nicméně v nejedné konkrétní jednotlivosti zkreslené. Katolický pohled.]

Tichý, L., Úvod do Nového zákona, MCM, Olomouc 1992. [142 s. Odborná literatura – bible. Standardní úvod: rukopisy, překlady, synoptická otázka, adresáti jednotlivých biblických spisů, autoři, struktura, teologie atd.]

Popularization

Bič, M. – Pokorný, Petr, Co nevíš o Bibli: Úvod do studia Starého a Nového zákona, Česká biblická společnost, Praha 1997. [166 s. Populární, odborná literatura – bible, biblická exegeze. Bible v českých zemích, kánon, inspirace, Starý zákon, Nový zákon.]

Pokorný, Petr – Veselý, Josef, Perspektiva víry: Úvod do eschatologie, Praha: Kalich 1992. [208 s. Úvod do novozákonní eschatologie, opřený o prameny a zohledňující i helénistické ozvuky. Zohledňuje i poselství novozákonní eschatologie pro současné křesťany. v.]

Sázava, Z., Padesát novozákonních záhad, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1981. [256 s. Populárně vědecká literatura – biblická exegeze. Popularizující, ale o historická fakta opřená kniha profesora novozákonní vědy na Husově fakultě v Praze. Vydal Blahoslav v ÚCN.]

Sokol, Jan, Člověk a svět očima bible. Pokus o uvedení do biblické antropologie, Ježek, Praha 1993. [96 s. Populární teologie – bible. Pro vědeckou práci s biblickým textem prakticky bezcenné.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Interpretation of the Bible: International Symposium on the Interpretation of the Bible, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Sheffield Academic Press, Ljubljana – Sheffield 1998. [1910 s. (sic!) Odborná literatura – biblická exegeze, bible. Rejstřík osobních jmen, bibliografie. Příspěvky v AJ, NJ, FJ. Mesianismus v Septuagintě, raná biblická interpretace, nanebevzetí Henochovo, Saul, Antiochos IV., apoštolové, kánon a apokalyptika, řecké překlady bible, syrský SZ, moderní a klasické překlady NZ do syrštiny, komentovaná bibliografie východních překladů bible (sogdijské, arménské, íránské...), Sofie v rabínské hermeneutice, midraš, Regula fidei v patristické exegezi, slovanské překlady SZ, slovanský žaltář, rekonstrukce staroslověnských evangelií, Konstantinovo (Cyrilovo) pojetí překladu, slovinské překlady bible (vč. bibliografie), bible v chorvatských liturgických knihách, bible v Makedonii, české překlady bible, polské překlady bible, bible v lužické srbštině, maďarštině, tunguzských jazycích, kecharitómené, překlady SZ, Kazatel, pravoslavný výklad a překlad Písma, teologie NZ, Matthias Flacius Illyricus jako otec moderní biblické hermeneutiky, idea překladu bible, zakladatelé biblické hermeneutiky, postmoderní přístupy, hermeneutika utopie a štěstí v bibli, výklad a konkordance biblických motivů ve slovinském folklóru, recepce bible ve slovinské lit., ďábel v lit. Ivana Cankara, gregoriánský chorál, zpodobení Boha, bible a ekoetická krize, vztah bible a vědy, role bible u několika NNH, recepce Písma u Slovanů a mnoho dalších. MZK, FF MU.]

Mrázek, J. – Brodský, Š. – Dvořáková, R. (eds.), EΠITOAYTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, Mlýn, Třebenice 1998. [240 s. Odborná literatura – bible – sborník. Výklady snů v bibli, panenská bohorodička ve světle SZ, následování a napodobování JK v NZ, „historický Ježíš“ jako filosofický problém, metafyzika a imaginace, obrat k misii pohanům v Mt, nejnovější český překlad NZ, apoštol Pavel, církev podle 1P, Žd, L a dnešní teologie.]

Mrázek, J. – Brodský, Š. – Dvořáková, R. (eds.), EΠITOAYTO. Studies in Honour of Petr Pokorný on his sixty-fifth birthday, Mlýn, Třebenice 1998. [332 s. Odborná literatura –bible – sborník. NJ, AJ. „Česká verze“ obsahuje zcela jiné studie! Stati zabývající se např. překladem bible, Ježíšem, janovskými epištolami, Tatiánem, vlivem nz. apokryfů, Ódami Šalomounovými atd. MZK.]

Pavlincová, H. – Papoušek, D., The Bible in Cultural Context, Czech Society for the Study of Religions – Institute of Religious Studies of the Faculty of Arts of the Masaryk University, Brno 1994. [368 s. Odborná literatura – teologie, religionistika – bible, biblická exegeze. Nedlouhé příspěvky v NJ, v menší míře též AJ. Bible a religionistika, Cassuto, bible v indické a africké teologii, česká bible, kralická bible, helénistické prameny nz. legendy, překlady bible, český ekumenický překlad bible, bible a Komenský, bible v rodiném a veřejném životě českého národa, muslimský výklad bible, Tóra.]

Helmer, Christine – Petrey, Taylor G. (eds.), Biblical Interpretation: History, Context, and Reality, Atlanta: Society of Biblical Literature 2005.

Ancient biblical exegesis / Biblická exegeze ve starověku

Blowers, Paul M., „Interpreting Scripture“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 618-636. [FF MU (DZ); p.]

Kannengiesser, Charles, Handbook of Patristic Exegesis: The Bible in Ancient Christianity, Leiden – Boston: Brill 22006. [1532 s., váz. (jemný papír). Původně vydáno 2004 ve 2 svazcích. Monumentální dílo a nepostradatelná příručka k dějinám biblické exegeze. Některé kapitoly pocházejí od jiných autorů. Obecné úvahy: patristická exegeze – 50 let mezinárodního výzkumu; judaismus a rétorská kultura – dva zakládající kontexty; patristická exegeze biblických knih. Historický přehled: 2. století; řecká literatura 3. stol.; latinská literatura 3. stol.; Mání a manicheismus; řecká literatura 4.-5. stol.; řecká literatura 6.-8. stol.; latinská literatura 4.-5. stol.; latinská literatura 6.-7. stol.; syrská křesťanská literatura; patristická exegeze v arménské, gruzínské, koptské a etiopské křesťanské literatuře; epilog – Beda. Obsahuje speciální bibliografie, např. o výkladu jednotlivých knih, pojmů či pasáží. Zabývá se i exegezí jednotlivých myslitelů. Poznámkový aparát. Trochu škoda je, že chybí celkový rejstřík biblických pasáží (jsou jen dílčí rejstříky u některých spisovatelů). KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Medieval biblical exegesis / Biblická exegeze ve středověku

See bgstrv.

Early modern biblical exegesis / Biblická exegeze v novověku

Histoire de l’exégèse au XVIe siècle: Textes: Colloque international sur l’histoire de l'exégèse biblique au XVIe siècle, Genève: Droz 1978. [413 p.; 18 cm. BNUS.]

Particular books of the Bible / Jednotlivé biblické knihy

Torah

Výklady ke Starému zákonu I: Zákon, Praha 1991. [600 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Podrobná práce o Pentateuchu.]

The Song of the Songs / Píseň písní

Nevěsta v uzavřené zahradě. [Publikace věnovaná Písni písní a jejímu grafickému zpodobení. Obrazová dokumentace.]

Matthew

Hájek, Miloslav, Evangelium podle Matouše. sv. 1. Výklad kapitol 1-9, Praha: Kalich 1995. [264 s. Velice přínosná a pečlivá studie.]

Kok, Michael J., The Gospel on the Margins: The Reception of Mark in the Second Century, Minneapolis: Fortress Press 2015.

Limbeck, M., Evangelium sv. Matouše, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996. [280 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Podrobný komentář z katolického úhlu pohledu.]

Mrázek, J., O kozlech, ovcích a lidech. Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia, Mlýn, Třebenice 1997. [Rozbor podobenství z Mt. Dosti popularizující.]

Scott, J., Kázání na hoře: Hledat nejprve Boží království. 13 studií pro jednotlivce i skupiny, Návrat, Praha b.r. [Sic, Praha. Dílo populární exegeze.]

Mark

Kovář, F., Výklad evangelia Markova, Praha 1945.

Limbeck, M., Evangelium sv. Marka, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997. [208 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Podrobný rozbor. Místy přílišně emfatické, ale není to kniha neseriózní. Psáno z katolického úhlu pohledu.]

Pokorný, Petr, Výklad evangelia podle Marka, Praha: Kalich 1974. [371 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Velmi podrobná práce rozebírající po jednotlivých verších Mk. Podrobná strukturovaná bibliografie s. 339-368. Problém s ÚCN: vydalo ÚCN, edice Kalich, jak to je u více knih.]

Rienecker, F., Evanjelium podľa Marka, Bratislava 1993.

Luke

Pokorný, Petr, Der Brief des Paulus an die Kolosser, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin [1987]. [176 s. (c) 1. vyd. (tj. tohoto) 1987. Podrobná práce, poznámkový aparát, ]

Caird, G. B., The Gospel of St Luke, Penguin Books, Hardmondsworth 1963. [Komentář k evangeliu podle Lukáše. Popularizující komentář, ale ne určený jen křesťanům ke kontemplaci a modlitbě.]

Müller, P. G., Evangelium sv. Lukáše, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998. [176 s. Kvalitní rozbor.]

Pokorný, Petr, Vznešený Teofile. Teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských, Mlýn, Třebenice 1998. [160 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Autorem zkrácený a přepracovaný text původního německého vydání Theologie der lukanischen Schriften. Nejde o systematický komentář jednotlivých odstavců evangelia, nýbrž tematicky členěná práce o Lukášově teologii. Autor, předchůdci a prameny, Lukášův přínos. Spasení a čas, zdvojená eschatologie; Boží lid u Lukáše; christologie a soteriologie, člověk.]

John

Becker, J., Das Evangelium des Johannes I-II, Gütersloh – Würzburg 1979-1981. [In Porsch, ESJ, 209 zařazeno pod „vědecké komentáře pro čtenáře s určitým teologickým vzděláním“.]

Popovič, J., Evanjelium podľa svätého Jána (text a výklad), Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov 1994. [Překlad ze srbštiny.]

Porsch, F., Evangelium sv. Jana, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998. [216 s. Odborná literatura – biblická exegeze. Kvalitní a podrobný výklad, poznámky o „milovaném učedníku“, janovském dualismu, zázracích v J, apoštolu Tomášovi... Jde o historicko-kritický výklad, neztrácí ze zřetele specifičnost janovské komunity.]

Schnackenburg, R., Das Johannesevangelium, I-III, Freiburg 1972, 1977, 1976. [In Porsch, ESJ, 209 zařazeno pod „vědecké komentáře pro čtenáře s určitým teologickým vzděláním“. Data vydání: hic sic.]

Colossians

Souček, J. B., Epištola Pavlova Kolosenským, Praha: Kalich 1947. [Překlad a podrobný výklad.]

1 Peter

Kreitzer, Larry J., „On Board the Eschatological Ark of God: Noah-Deucalion and the ‚Phrygian Connection‘ in 1 Peter 3.19-22“, in: Stanley E. Porter – Anthony R. Cross, Baptism, the New Testament and the Church: Historical and Contemporary Studies in Honour of R. E. O. White, Sheffield: Sheffield Academic Press 1999, 228-272. [EBSCO.]

Topics / Témata

Sons of God and daughters of men / Synové božští a dcery lidské (Gen 6:1-4)

De Launay, Marc, „Les fils du texte: Genèse 6,1-4“, Archives des sciences sociales des religions 54/147, 2009, 41-59. [p.]

Spirit / Duch

Pilarczyk, Krzysztof, „Pojęcie ‚ducha‘ we wczesnych księgach Nowego Testamentu i jego geneza“, Studia religiologica 15, 1986, 89-104. [FF MU.]

Apokryfy

Edice a překlady

Výbory a různé

Corpus Christianorum: Series Apocryphorum.

Basset, R. (trans.), Les apocryphes éthiopiens traduits en français I-X, Paris 1893-1900.

Evangelios apócrifos [recopilado por Joseph Carter]. Málaga, Sirio, D.L. 1996.

Evangelios apócrifos. Barberŕ del Vallčs (Barcelona), Humanitas, D.L. 1994.

Los evangelios apócrifos: para esclarecer el Nuevo Testamento.Textos escogidos y presentados por Pierre Crépon; [traducido por M. García Vińó]. Madrid, Edaf, D.L. 1993.

Evangelios Apócrifos, según la versión de Uriel Koss. Pedro Muńoz (Ciudad Real), Perea, D.L. 1990.

Nelli, René (ed. et trans.), Écrivains anticonformistes du moyen-âge occitan, vol. II. Hérétiques et politiques, Phébus, Paris 1977. [416 s. Vydání pramenů, antologie – trubadúři, středověká hereze, apokryfy. (c) a vytištění je 1997. Bilingvní edice (okcitánské originály a jejich fr. překlad). S celkovým úvodem i úvody k jednotlivým dílům či trubadúrům (Vidal, Montanhagol. Figueira, Cardenal...). Dobré vydání; někdy tu sice nenalezneme dost poznámek k textu, ale pokaždé tu je přinejmenším několika slovy uveden a zasazen do času. Za texty se uvádí pramen, podle kterého Nelli publikuje a překládá. Barlaam a Josaphat, katarské a valdenské texty, Nikodémovo evang. atd. FF MU.]

Petorelli, J.-P. – Kaestli, J.-D. – Frey, A. – Outtier, B. (eds.), Vita latina Adae et Evae: Synopsis Vitae Adae et Evae Latine, Graece, Armeniace et Iberice, (Corpus Christianorum: Series Apocryphorum 19), Turnhout: Brepols 2012.

Santos Otero, Aurelio de, Los Evangelios Apócrifos: Colección de textos griegos y latinos. Versión crítica, estudios introductorios, comentarios e ilustraciones, Madrid: Biblioteca de autores cristianos 1956. [Existují i novější vydání (1999). Vydání 1956 ÖNB, c. tit., obsah.]

Viz též bibliografii knihy Bozóky, Le livre secret...

Translations / Překlady

České

Dospěl, Marek (trans.), Jidášovo evangelium, Praha: Koniasch Latin Press 2006. [64 s., malý formát. Úvod a kritický překlad. FF MU; c. (jednostr.).]

Dus, Jan A. – Pokorný, Petr (eds.), Novozákonní apokryfy I: Neznámá evangelia, Praha: Vyšehrad 2001. [464 s. První z řady tří zamýšlených svazků věnovaných kritickým překladům novozákonních apokryfů z prvních staletí křesťanského letopočtu, v mnoha případech dosud v češtině nepublikovaných. Tento díl se zaměřuje na apokryfní evangelia. Překlady jsou doplněny poznámkovým aparátem a cennými úvody přibližujícími vznik, teologii, vývoj i nejdůležitější edice a překlady daného textu. V knize nechybí ani kvalitně zpracované rejstříky. Pozn.: J. A. Dus to cituje tak, že nejdřív je Neznámá evangelia, pak teprve nz. apokryfy; to odpovídá i uspořádání na titulní stránce.]

Dus, Jan A. (ed.), Novozákonní apokryfy II: Příběhy apoštolů, Praha: Vyšehrad. [h.]

Dus, Jan A. (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007. [h.]

Šípová, P., Tomášovo evangelium dětství, diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita v Brně 1999.

Pokorný, Petr, Tomášovo evangelium: Překlad s výkladem, Praha: Kalich 21982. [Obsaženo i v knize Neznámá evangelia s pozměněným komentářem; komentář původní je jinak zaměřen a nepozbývá zajímavosti. 1. vyd. 1981, 2. vyd. 1982.[2]]

Francouzské

Crépon, Pierre (ed.), Les évangiles apocryphes, b.m.: Retz [2]1989. [183 s., malý formát. 1. vyd. 1983, soudě dle c1983. Výbor z apokryfů (nekritické překlady bez jakýchkoli pozn. pod čarou. Neobsahuje IntIoh. BNF, v.]

Polské

Starowieyski, Marek (ed.), Apokryfy Nowego Testamentu I: Ewangelie apokryficzne 1. Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, Kraków: WAM 2003.

Starowieyski, Marek (ed.), Apokryfy Nowego Testamentu I: Ewangelie apokryficzne 2. Św. Józef i Św. Jan Chrzciciel. Męka i Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowzięcie Maryi, Kraków: WAM 2003.

Starowieyski, Marek (ed.), Apokryfy Nowego Testamentu III: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, Kraków: WAM 2001. [Cenná kniha. Obsahuje mj. Interrogatio Iohannis a překlad několika sad „listů z nebe“.]

Španělské

Bergua, Juan Bautista – González Blanco, Edmundo (trans.), Los Evangelios apócrifos II, Madrid: Ediciones Ibéricas 2012, 331-343 (first ed. Madrid: Librería Editorial Bergua 1934). [h. (2012 ed.).]

González-Blanco, Edmundo (trans.), Los Evangelios apócrifos, Hyspamérica, Barcelona 1987. [Los Evangelios Apócrifos, por Edmundo González Blanco, Madrid, 1934, 3 tomos. Reimpresión en 2 tomos de Hyspamérica Ediciones Argentina, 1985. Obsahuje následující texty: El Protoevangelio de Santiago, El Evangelio del Pseudo-Mateo, El Evangelio de la Natividad, El Evangelio de Santo Tomás, Historia de la Infancia de Jesús según Santo Tomás, El Evangelio Arabe de la Infancia, El Evangelio Armenio de la Infancia, El Evangelio de Nicodemo, El Evangelio de San Pedro, El Evangelio de la Venganza del Salvador, El Evangelio de la Muerte de Pilatos, El Evangelio Cátaro del Pseudo-Juan, Historia Copta de José el Carpintero, Historia Arabe de José el Carpintero, Tránsito de la Bienaventurada Virgen María, Tránsito de la bienaventurada Virgen María según la versión de Vicente De Beauvais, Tránsito de la bienaventurada Virgen María según la versión de Dulaurier, Correspondencia Apócrifa entre Jesús y y Abgaro, Rey de Edesa, Fragmentos de Evangelios Apócrifos:, Fragmento del Evangelio de San Bernabé, Fragmento del Evangelio de San Bartolomé, Fragmento del Evangelio de San Felipe, Fragmento del Evangelio de los Ebionitas, Fragmento del Evangelio de los Egipcios, Sentencias atribuidas a Jesús por los Padres de la Iglesia, de Evangelios perdidos, El Evangelio de Taciano, El Evangelio de Ammonio, El Evangelio de Valentino. Přesné stránkové rozsahy ale na internetu nenalezeny.]

 

Miscellaneous / Různé

Baert, Barbara, A Heritage of Holy Wood: The Legend of the True Cross in the Text and Image, přel. Lee Preedy, Leiden – Boston: E. J. Brill 2004. [527 s.,váz.]

Bovon, François, „Canonical and Apocryphal Acts of Apostles“, Journal of Early Christian Studies 11/2, 2003, 165-194. [p.]

Poirier, Paul-Huber – Crégheur, E., „Foi et persuasion dans le Livre des Lois des Pays: À propos de l'épistémologie bardesanienne“, Le Muséon 116/3-4, 2003, 329-342. [Not in MU e-resources.]

 

S. Baring-Gould, The Lost and Hostile Gospels, Smith Elder, London, 1874.

C.K.Barrett, The New Testament Background: Selected documents, Macmillan, New York, 1957.

Charlotte Baynes, A Coptic Gnostic Treatise, Cambridge University Press, 1933.

T.C.Skeat & H.I.Bell, Fragments of an unknown Gospel, British Museum, London, 1935.

A.A.Bevan, The Hymn of the Soul, Cambridge University press, 1897.

Alexander Bôhlig , The Gospel of the Egyptians, E.J.Brill, Leiden - Eerdman, Grand Rapids, Michigan, 1975.

R.H.Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Oxford, 1913 (2 vols.)

J.H.Charlesworth, The Odes of Solomon, Oxford University Press, 1976.

J.Finegan, Hidden Records of the Life of Christ, Pilgrim Press, Philadelphia, 1961.

E.R.Goodenough, Light, Light , The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism, Yale University Press, 1935.

Robert Graves – Joshua Podro, The Nazarene Gospel restored, Cassell, London, 1957.

A.S.Hunt – B.P.Grenfel, Logia Jesou: Sayings of Our Lord from an Early Greek Papyrus, Oxford University Press, 1897.

Adolf Harnack, The Sayings of Jesus, Putnam, New York, 1908.

A.A. Mingana – J.Rendel Harris, The Odes and Psalms of Solomon, 2.vols, Manchester University Press, 1916, 1920.

R.K.Harrison, The Dead Sea Scrolls, English University Press, London, 1961.

M.R.James, The Apocryphal New Testament, Oxford University Press, 1924.

Joachim Jeremias, Unknown Sayings of Jesus, SPCK, London, 1964.

Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, SCM Press, London, 1966.

Donovan Joyce, The Jesus Scroll, Angus and Robertson, London, 1973.

A.F.J.Klijn, The Acts of Thomas, E.J.Brill, Leiden, 1962.

H.Odeberg, 3 Enoch or the Hebrew Book of Enoch, Cambridge University Press, 1928.

W. Schneemelcher, New Testament Apocrypha, Westminster Press, London, 1965.

Morton Smith, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Harvard University Press. 1973.

Morton Smith, The Secret Gospel : The discovery and interpretation of the Secret Gospel according to Mark, Harper–Roe, New York, 1974.

R.Summers, The Sayings of the Living Jesus : studies in the Coptic Gospel according to St.Thomas. Word Books, Waco, Texas , 1968.

Šmelhaus, V., Řecká patrologie, Praha: Kalich 1972.

C.Taylor, The Teachings of the Twelve Apostles, with illustrations from the Talmud, Cambridge University Press, 1886.

C.Taylor, The Oxyrhynchus Logia and the Apocryphal Gospels, Oxford University Press, 1899.

H.G.E White, The Sayings of Jesus from Oxyrhynchus, Cambridge University Press, 1920.

Overviews and introductions / Přehledy a úvody

Foster, Paul, The Apocryphal Gospels: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2009.

Textová a kulturní tradice apokryfů na latinském Západě

Baert, Barbara, A Heritage Of Holy Wood: The Legend Of The True Cross In Text And Image.

Clayton, Mary, The Apocryphal Gospels of Mary in Anglo-Saxon England, Cambridge: Cambridge University Press 1998. [xii, 355 s. Monografie věnovaná evangeliím o Marii (nikoli Evangeliu Mariinu = Marie Magdalské). Zabývá se ustavením tradice, syrskou a řeckou tradicí, latinskou tradicí a poté tradicí v anglosaské Anglii. Představuje rukopisy a vydává staroanglické texty s moderními anglickými překlady na protilehlých stranách: Pseudo-Matoušovo evangelium a dvě homilie o nanebevzetí obsahující apokryfní témata. KTF Wien, v.]

Murdoch, Brian, The Apocryphal Adam and Eve in Medieval Europe: Vernacular Translations and Adaptations of the Vita Adae et Evae, Oxford: Oxford University Press 2009. [xiv, 292 s., váz. Irsko; Anglie, Wales a Cornwall; Svatá říše římská a za jejími hranicemi; Francie, Bretaň a Itálie; ikonografie; závěr. Stručný pozn. aparát, bg, rejstřík. FF MU (DZ).]

Rose, Els, Ritual Memory: The Apocryphal Acts and Liturgical Commemoration in the Early Medieval West (c. 500-1215), (Mittellateinische Studien und Texte 40), Leiden – Boston: Brill 2009. [xiv, 334 s. Autorka. Velmi kvalitně a pečlivě vypadající monografie věnovaná liturgickým oslavám apoštolů na středověkém Západě a začlenění apokryfů do praxí liturgické připomínky. Založena na pramenech i sekundární literatuře. Zdůrazňuje roli, kterou liturgie hrála v přenosu apokryfních skutků, a jak se dané narativní tradice proměňovaly začleněním do rituálního kontextu. Úvod (otázka, volby, prameny); apokryfní skutky – odmítané, nebo zakořeněné?; současný přístup k fenoménu apokryfů (od „nz. apokryfů“ ke „kř. apokryfní literatuře“, apokryfy a hagiografie); středověké přístupy k apokryfům; Bartoloměj a boj proti modlám; Filip a Jakub, kultičtí bratři; Matěj – hříšník a svatý; Šimon a Juda, bratři v mučednictví; obrazy apoštolů. Podrobný pozn. aparát (pod čarou), bg, rejstřík. BNCR, v.; EBSCO; c.]

Individual texts

The Secret Gospel of Mark

Pearson, Birger A., „The Secret Gospel of Mark: A 20th Century Forgery“, Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2008.

Apocalypse of Paul

Jiroušková, Lenka (ed.), Die Visio Pauli: Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluß der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen, (Mittellateinische Studien und Texte 34), Leiden – Boston: Brill 2006. [ÚKS FF MU (abs.).]

Vision and Ascension of Isaiah

Tisserant, E., Ascension d’Isaie, Paris 1909.

Apocalypses, apocalypticism / Apokalypsy, apokalyptika

In medieval Christianity: see bgstrv.

Miscellaneous / Různé

Smith, Jonathan Z., „Wisdom and Apocalyptic“, in: id., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: University of Chicago Press 21993, 67-87.

Overviews / Přehledy

Dus, Jan A. – Horňanová, Sidonia – Hoblík, Jiří, „Úvod“, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007. [h. (bis).]

Overall interpretations

Collins, Adela Yarbro, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, Philadelphia: Westminster 1984.

State of research

Collins, Adela Yarbro, „Apocalypse Now: The State of Apocalyptic Studies Near the End of the First Decade of the Twenty-First Century“, The Harvard Theological Review 104/4, 2011, 447-457. [A review of apocalyptic studies since their boom in the 1970. Cites various important contributions. EBSCO, p.]

Terminology, definition of the genre

Hartman, Lars, „Survey of the Problem of Apocalyptic Genre“.

Wisdom and Apocalyptic

Searches: 22. 11. 2014, mostly by the keywords „wisdom apocalyptic“.

Research groups and centres: Wisdom and Apocalypticism Group of the SBL.

Burkes, Shannon, „Wisdom and Apocalypticism in the Wisdom of Solomon“, The Harvard Theological Review 95/1, 2002, 21-44. [JSTOR, p.]

Collins, John J., „Cosmos and Salvation: Jewish Wisdom and Apocalyptic in the Hellenistic Age“, History of Religions 17/2, 1977, 121-142. [JSTOR, p.]

Collins, John J., „The Eschatologizing of Wisdom in the Dead Sea Scrolls“, in: John J. Collins et al. (eds.), Sapiential Perspectives: Wisdom Literature in Light of the Dead Sea Scrolls, Leiden: Brill 2004, 49-66.

Gammie, John G., „Spatial and Ethical Dualism in Jewish Wisdom and Apocalyptic Literature“, Journal of Biblical Literature 93/3, 1974, 356-385. [Notes a consensus that apocalyptic literature is dualistic but criticizes the lack of distinction between different types of dualism, as well as the attribution of cosmic and eschatological dualism to the entire apocalyptic movement at all stages in its development (356). Here, the author sets up to distinguish different types of dualism, and show that the spatial and ethical dualism were modes of thought also prominent in Jewish wisdom circles (356). He demonstrates, e.g., spatial dualism in the Wisdom literature (362-366). JSTOR, p.]

Harrington, Daniel. J., „Wisdom and Apocalyptic in 4QInstruction and 4Ezra“, in: F. García Martínez (ed.), Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition, Leuven: Leuven University Press 2003, 343-355.

Kim, Daewoong, „Wisdom and Apocalyptic in 2 Baruch“, Henoch 33/2, 2011, 250-274. [Argues that the Syriac Apocalypse of Baruch (2 Baruch) combines sapiential traditions and connects them with the apocalyptical tradition in Daniel. Academia.edu (proof-reading version, or final version?).]

Murphy, Frederick James, „Sapiential Elements in the Syriac Apocalypse of Baruch“, Jewish Quarterly Review 76, 1986, 311-327.

Nickelsburg, George W. E., „Wisdom and Apocalypticism in Early Judaism: Some Points for Discussion“, in: Lawrence M. Wills – Benjamin G. Wright (eds.), Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism, Atlanta: Society of Biblical Literature 2005, 17-37. [Originally a 1994 paper that raised the discussions of the Wisdom and Apocalypticism Group within the SBL published in this volume. He argues that there are apocalyptic elements in sapiential texts and sapiential elements in apocalyptic texts (in the central part of the paper), and thereby complicates the relationship of these categories considered hitherto as mutually exclusive. Nature and interrelationship of the wisdom, prophetic, and eschatological components in Jewish apocalyptic writings (18). The interest for New Testament scholarship: Q, Epistle of James. But there are different emphases: some apocalypses are strongly dualistic – spatially (26), temporally (27), and ontologically, humans × spirits (27); eschatology is more dominant in apocalypses (27); claims to revelation in Wisdom literature tend to be tied to the Torah and the prophets while apocalyptic has new revelations (27). There are texts complicating the categories: the Wisdom of Solomon and the 1QS (Community rule). Than (30-), the author focuses on institutions and social settings of particular texts: Sirach, 1 Enoch, Daniel, the Wisdom of Solomon etc. with the conclusion leading to scribes as prophetic successors with responsibility for teaching Torah and with interest in eschatology (34); they were scholars and teachers, also preachers, titles as „the wise“ and „scribe“ (34); refers to J. Z. Smith for whom apocalypticism is a learned, scribal phenomenon (34). Serious disagreements between Wisdom and Apocalyptic but different species of the same genus (35). Allusions to different settings: school, synagogue, sect, market place... hard work is needed (35). Ebrary MU.]

Perdue, Leo G., „Wisdom and Apocalyptic: The Case of Qoheleth“, F. García Martínez (ed.), Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition, Leuven: Leuven University Press 2003, 231-258.

Rad, Gerhard von, Wisdom in Israel, trans. James D. Martin, London: SCM Press 1972.

Reed, Annette Yoshiko, „Beyond Revealed Wisdom and Apocalyptic Epistemology: The Redeployment of Enochic Traditions about Knowledge in Early Christianity“, <https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/Reed_Redeployment.pdf>, [22. 11. 2014]. [Conference paper prepared for the Wisdom and Apocalypticism Group, SBL Annual Meeting, 2006. Distinction Wisdom/Apocalyptic has been deconstructed; apocalyptic texts have rich relationships to Wisdom texts and traditions: commonalities and continuities between their authors/redactors. There is contrast, but in the sense of competition of different circles, schools and communities (1). New stress on scribal and/or priestly setting (1). p.]

Smith, Jonathan Z., „Wisdom and Apocalyptic“, in: Jonathan Z. Smith, Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: University of Chicago Press 21993, 67-87. [First published in B. Pearson (ed.), Religious Syncretism in Antiquity: Essays in Conversation with Geo Widengren, Missoula: Scholars Press 1975, around p. 140. l.]

VanderKam, James, „The Prophetic-Sapiential Origins of Apocalyptic Thought“, in: James VanderKam, From Revelation to Canon: Studies in Hebrew Bible and Second Temple Literature, Leiden: Brill 2000, 241-254.

Wills, Lawrence M. – Wright, Benjamin G. (eds.), Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism, Atlanta: Society of Biblical Literature 2005. [250 p. Ebrary MU, v.]

Social setting of apocalyptic literature

Albertz, Rainer, „The Social Setting of the Aramaic and Hebrew Book of Daniel“, in: John J. Collins – Peter W. Flint (eds.), The Book of Daniel: Composition and Reception I, Leiden: Brill 2001, 171-204.

Collins, Adela Yarbro (ed.), „Early Christian Apocalypticism: Genre and Social Setting“, Semeia 36, 1986, 1-180. [Special issue.]

Davies, Philip R., „Reading Daniel Sociologically“, in: A. S. van der Woude (ed.), The Book of Daniel: In the Light of New Findings, Leuven: Leuven University Press 1993, 345-361

Davies, Philip R., „The Social World of Apocalyptic Writings“, in: Ronald E. Clements (ed.), The World of Ancient Israel: Social, Anthropological, and Political Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 251-271.

Gordis, Robert, „The Social Background of the Wisdom Literature“, Hebrew Union College Annual 18, 1944, 77-118. [Cited as a seminal article. For a new printing, see below.]

Gordis, Robert, „The Social Background of the Wisdom Literature“, in: Poets, Prophets, and Sages, Bloomington: Indiana University 1971, 160-197. []

Gottwald, Norman, „Social Class as an Analytical and Hermeneutical Category in Biblical Studies“, Journal of Biblical Literature 112/1, 1993, 3-22. [Cited by Sneed 1994: 653 as „the scholar best known for integrating biblical studies with the field of sociology“.]

Horsley, Richard A., „Empire, Temple, and Community, But No Bourgeoisie“, in: Philip R. Davies (ed.), Second Temple Studies I: Persian Period, Sheffield: Sheffield Academic Press 1991, 163-174.

Horsley, Richard A., „Social Relations and Social Conflict in the Epistle of Enoch“, in: Randal A. Argall – Beverly A. Bow – Rodney A. Werline (eds.), For a Later Generation: The Transformation of Tradition in Israel, Early Judaism, and Early Christianity, Harrisburg Trinity Press International 2000, 100-115.

Horsley, Richard A. – Tiller, Patrick A., After Apocalyptic and Wisdom: Rethinking Texts in Context, Eugene: Cascade 2012. [Partly available on Google Books.]

Nickelsburg, George W. E., „Social Aspects of Palestinian Jewish Apocalypticism“, in: David Hellholm (eds.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East: Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, 1979, Tübingen: Mohr Siebeck 21989, 641-654.

Sneed, Mark, „Wisdom and Class: A Review and Critique“, Journal of the American Academy of Religion 62/3, 1994, 651-672. [Cites scholars believing sages to be a class, and not. The author aims to 1) discuss sociology of knowledge (Berger, Luckmann, Mannheim; knowledge as produced and maintained by persons in particular social contexts) as the broadest assumption in class membership determination; 2) define class within the context of social theory in order to give a definite meaning to this concept; 3) criticize three particular attempts to determine the class membership of the sages. Some notes in apocat-soukr.doc (local file). JSTOR, p.]

Wright, J. Edward, „The Social Setting of the Syriac Apocalypse of Baruch“, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 16, 1997, 81-96.

Wright, Benjamin G. III, “1 Enoch and Ben Sira: Wisdom and Apocalyptic in Relationship“, in: Gabriele Boccaccini – George W. E. Nickelsburg (eds.), The Early Enoch Tradition, Leiden: Brill.

Wright, Benjamin G. III, „Putting the Puzzle Together: Some Suggestions concerning the Social Location of the Wisdom of Ben Sira“, in: Lawrence M. Wills – Benjamin G. Wright (eds.), Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism, Atlanta: Society of Biblical Literature 2005, 89-112. [Ebrary MU.]

Wright, Benjamin G. III, „Wisdom, Instruction and Social Location in Ben Sira and 1 Enoch“, in: Esther G. Chazon – David Satran – Ruth A. Clements (eds.), Things Revealed: Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone, Leiden: Brill, 2004, 105-121.

Apocalypticism and identity

The community of the faithful (righteous) in apocalyptic literature

Search also with the keyword „righteous remnant“.

Kooij, A. van der, „The Concept of Covenant (Berît) in the Book of Daniel“, in: A. S. van der Woude (ed.), The Book of Daniel: In the Light of New Findings, Leuven: Leuven University Press 1993, 495-501.

The sinful

Retribution, punishment of the sinful

Towner, W. Sibley, „Retributional Theology in the Apocalyptic Setting“, Union Seminary Quarterly Review 26/3, 1971, 203-214.

Non-violence, pacifism and passive resistance

Zerbe, Gordon, „‚Pacificism‘ and ‚Passive Resistance‘ in Apocalyptic Writings: A Critical Evaluation“, in: James H. Charlesworth – Craig A. Evans (eds.), The Pseudepigrapha and Early Biblical Interpretation, Sheffield: Sheffield Academic Press 1993, 67-69.

Particular writings and traditions

Apocalypticism in Q

Hartin, P. J., „The Wisdom and Apocalyptic Layers of the Sayings Gospel Q: What Is Their Significance?“, HTS 50/3, 1994, 556-582. Available online at <http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/viewFile/2571/4384>, [22. 11. 2014]. [p.]

Kloppenborg, John S., „Symbolic Eschatology and the Apocalypticism of Q“, The Harvard Theological Review 80/3, 1987, 287-306. [p.]

Christian origins / Počátky křesťanství, vznik křesťanství

Overviews / Přehledy

Papoušek, Dalibor, Počátky křesťanství, Brno: Masarykova univerzita 2014. Also vailable online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130732>. [152 p., softback. Textbook with parameters of a monograph. h.]

„Historical Jesus“ / „Historický Ježíš“

Bornkamm, Günther, Ježíš Nazaretský, Praha: Kalich 1975.

Brown, Raymond E., Ježíš v pohledu Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1998. [264 s. Nekritická teologická práce. FF MU, v.]

Carpenter, Humphrey, Ježíš, Praha: Odeon – Argo 1994. [Kritické, převážně životopisné dílo založené na kanonické literatuře; dílčí kritičností přínosné, ale problematické svým projektem. FF MU, v.]

Flusser, David, Ježíš, Praha: Oikúmené 2002. [286 s. Syntetický životopis podložený prameny, ale založený na nekritickém předpokladu možnosti plastické rekonstrukce historického Ježíše a jeho výroků. Zaměřuje se zejm. na židovské kořeny. FF MU, l.]

Holtz, Traugott, Ježíš z Nazareta, Praha: Vyšehrad 1991.

Moxnes, Halvor – Blanton, Ward – Crossley, James G. (eds.), Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity, London: Equinox 2009.

Pokorný, Petr, Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace, Praha: Oikúmené 2005. [176 s. FF MU, l.]

Trilling, Wolfgang, Hledání historického Ježíše, Praha: Vyšehrad 1993. [197 s. Z něm. orig. ... (1969) přel. Jindřich Slabý. Kniha hledající profil a učení historického Ježíše. Poznámkový aparát. FF MU, v.]

Young, Frances M., „Prelude: Jesus Christ, Foundation of Christianity“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 1-34. [An intelligent account, even if perhaps too optimistic as to the possibilities of minimal reconstructions. Takes into consideration the complex history of the discussion. FF MU (DZ).]

Obrazy Ježíše, rané christologie

Bucur, Bogdan G., „The Son of God and the Angelomorphic Holy Spirit: A Rereading of the Shepherd’s Christology“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche 98/1-2, 2007, 120-142. [p.]

Müller, Mogens, The Expression „Son of Man“ and the Development of Christology, London: Equinox 2008.

Wolfson, Elliot R., „Inscribed in the Book of the Living: Gospel of Truth and Jewish Christology“, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 38/2, 2007, 234-271. [p.]

Metodologické diskuse, přehledy bádání

Giri, Jacques, Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme: Enquête sur les recherches récentes, Paris: Karthala 2007. [312 s., brož. Monografie o současných diskusích o počátcích křesťanství. Autor zná Jesus Seminar, Macka aj., ale kniha budí – alespoň po rychlém prolistování – jisté pochyby o hloubce tohoto poznání. Ovšem soupis kapitol (následuje) by mohl ukazovat knihu v horším světle, než jaká je: navzdory dosti konvenčním a „obsahovým“ názvům kapitol jde skutečně ne o přehledovou práci o raném křesťanství, ale o přehled diskusí. Prameny našeho poznání: židovské prostředí, rukopisy od Mrtvého moře, římské a židovské, křesťanské, kritika pramenů a hledání historického Ježíše. Hledání historického Ježíše – narození a křest, učení a zázraky, smrt a zmrtvýchvstání, výsledky. Hledání prvních křesťanských komunit: Jeruzalém; další komunity v Palestině?; Pavel a majoritní paradigma; Pavel a jeho církve v jiných paradigmatech; kult Krista a mysterijní kulty; náznaky další historie – od Klémenta Římského po Markióna, od Justina Mučedníka po Ireneje a Tertulliána; gnostikové. BEFR, v.]

Luomanen, Petri – Pyysiäinen, Ilkka – Uro, Risto (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden: Brill 2007. [FF MU (long-term loan); E-brary FF MU.]

Vývoj v letech 30-100

Různé

Funda, Otakar A., Ježíš a mýtus o Kristu, Praha: Karolinum 2007. [368 s. Zajímavá a mnohé úvahy podněcující práce věnovaná hypotéze o vzniku křesťanské víry. Pohybuje se na pomezí kritických východisek (žádoucím způsobem osvětlených) a ozvuků teologického vzdělání autora, který se nyní hlásí k metodologickému ateismu a religionistickému přístupu. FF MU, l, c tit., 34-41.]

Kaše, Vojtěch, „Proč ‚Pomazaný‘? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře“, Sacra 7/1, 2009, 25-38. [h.]

Mack, Burton L., A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins, Philadelphia: Fortress Press 1988.

Mack, Burton L., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001.

Mack, Burton L., The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins, HarperOne 1994. [288 s.]

Mack, Burton L., Who Wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth, New York: HarperCollins 1996. [FF MU (DP), l.]

Papoušek, Dalibor, „Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství“, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, 95-112. [h.]

Papoušek, Dalibor, „‚Nezůstane kámen na kameni‘: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 127-162.

Papoušek, Dalibor, „Pella a Javne: Dvě legendy o kontinuitě“, Religio: Revue pro religionistiku 6/2, 1998, 167-188. [h.]

Schmitz, Bertram, Vom Tempelkult zur Eucharistiefeier: Die Transformation eines Zentralsymbols aus religionswissenschaftlicher Sicht, Berlin: LIT 2009.

Theissen, Gerd, Studien zur Sociologie des Urchristentums, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 31989. [p.]

Theissen, Gerd, The Sociology of Early Palestinian Christianity, trans. John Bowden, Philadelphia: Fortress 1978.

Pavel z Tarsu

Pollock, John, Svatý Pavel: Apoštol pohanů, Praha: Návrat domů 2003. [296 s. Nekritický, románovou formou psaný syntetický životopis. FF MU.]

Porter, Stanley E. – Stanley, Christopher D. (eds.), As It Is Written: Studying Paul‘s Use of Scripture, Leiden: Brill 2008.

Souček, Josef B., Teologie apoštola Pavla, Praha: Kalich 1982. [252 s. h.]

Stendahl, Krister, „The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West“, The Harvard Theological Review 56/3, 1963, 199-215. [p.]

Trilling, Wolfgang, Apoštol Pavel: Misionář a teolog, Praha: Vyšehrad 1994. [182 s., malý formát. Nepříliš přínosná popularizující kniha s teologickým profilem. MZK, l.]

Lukáš a lukášovská teologie

Hengel, Martin, Evangelista Lukáš: První křesťanský dějepisec, Praha: Vyšehrad 1994. [184 s. Přínosná a kritická, byť v něčem problematická kniha bez významnějšího poznámkového aparátu. Tematicky členěný seznam doporučené literatury. MZK, l.]

Seo, Pyung Soo, Luke’s Jesus in the Roman Empire and the Emperor in the Gospel of Luke, Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2015.

Tomášovo evangelium

Asgeirsson, Jon Ma – DeConick, April – Uro, Risto (eds.), Thomasine Traditions in Antiquity: The Social and Cultural World of the Gospel of Thomas, Leiden: E. J. Brill 2006. [308 s., váz.]

Zjevení Janovo

Poucouta, Paulin, La dynamique missionnaire de l’Apocalypse, Paris: Le Cerf 1991. [289 s. Podrobná kniha konžského profesora exegeze. Úvod; království a poslání Beránka; jazyk misie; prorocké poslání církve; závěr. Podrobný poznámkový aparát, rejstříky. FF MU, v.]

Raně křesťanská literatura – různé

Sandt, Huub van de – Zangenberg, Jürgen K. (eds.), Matthew, James, and Didache: Three Related Documents in Their Jewish and Christian Settings, Atlanta: Society of Biblical Literature 2008. [FF MU (DZ).]

Mimokřesťanské prameny

Frolíková, Alena (ed.), Rané křesťanství očima pohanů: Svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1.-2. století, Praha: H&H 1992. [96 s. Členěno dle úryvků; obsahuje vždy přepis edice, český překlad, poznámky, údaje o autorovi, kontext, dochování textu, dějiny bádání a výběr z literatury.]

Kulturní kontext antiky a helénismu

Různé

Viz též „Helénismus“.

Steuernagel, Dirk, „Les villes portuaires: Des nœuds de communication de la mobilité religieuse?“, Trivium 4, 2009, http://trivium.revues.org/index3403.html.

Esejci a křesťané

Elledge, Casey Deryl, The Bible and the Dead Sea Scrolls, Atlanta: Society of Biblical Literature 2005. [148 p., hardback.]

Gnosticismus, mandejství, manicheismus

Gnosticism / Gnosticismus (gnóze)

Sources / Prameny

Gnostic writings / Gnostické spisy

Dus, Jan A. – Pokorný, Petr (eds.), Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I, přel. kol., Praha: Vyšehrad 22006 (1. vyd. 2001). [J. A. Dus to cituje tak, že uvádí nejprve neznámá evangelia, pak teprve Nz. apokryfy I. To odpovídá též uspořádání titulní strany, která je směrodatná.]

Dus, Jan A. (ed.), Příběhy apoštolů: Novozákonní apokryfy II, přel. kol., Praha: Vyšehrad 2003. [566 s. Překlad pramenů – novozákonní apokryfy.]

Meyer, Marvin, Evangelium svatého Tomáše: Skryté výroky Ježíše, Praha: Volvox Globator 2007. [151 s. Koptsko-české vydání, nicméně český překlad pořídil Radek Hanzl z angličtiny (Meyer 1992). Obsahuje též edici a překlad řeckých zlomků z Oxyrhynchu. Výkladové poznámky (84-128). FF MU, v.]

Nag Hammadi Codices: The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, 1972-1984.

Oerter, Wolf B. – Pokorný, Petr (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí I: Kodex II/2-7, (Knihovna rané křesťanské literatury 4), Praha: Vyšehrad 2008. [340 s. h.]

Oerter, Wolf B. – Vítková, Zuzana (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí II: Kodex VI/2 a 4, kodex IX/1-3, (Knihovna rané křesťanské literatury 5), Praha: Vyšehrad 2009. [208 s. Z koptských originálů přel. a komentovali Wolf B. Oerter, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková. h.]

Oerter, Wolf B. (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí III: Kodex III/3-4, kodex V/1 a 5: Požehnaný Eugnóstos, Moudrost Ježíše Krista, Zjevení Adamovo, (Knihovna rané křesťanské literatury 6), Praha: Vyšehrad 2010. [h.]

Pokorný, Petr, Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků, Praha: Vyšehrad 21998.

Pokorný, Petr, Tomášovo evangelium: Překlad s výkladem, Praha: Kalich 21982. [Obsaženo i v knize Neznámá evangelia s pozměněným komentářem; komentář původní je jinak zaměřen a nepozbývá ceny. 1. vyd. 1981, 2. vyd. 1982.[3]]

Kratochvíl, Zdeněk, Evangelium pravdy, Praha: Herrmann a synové 1994. [118 s. Překlad (z polštiny!) a komentář dvou spisů – Evangelium pravdy a List Rheginovi (Reginovi) a přílohy. Občas zvláštní, jakoby stoupenecký přístup (např. rekonstruovaná gnostická liturgie s. 109-114. h.]

Polemics / Polemiky

Rousseau, Adelin – Doutreleau, Louis (eds.), Irénée de Lyon: Édition critique, Cerf, Paris 19??.

Desolda, Jan N. F. (trans.), Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky, Praha: Dědictví sv. Prokopa 1876. [FF nemá. MZK préz.]

Ephiphanius: Ancoratus und Panarion, (ed. K. Holl, 3 vols) Hinrichs, Leipzig, 1915-33.

Ephiphanius of Salamis: The Panarion, Book I, NHS 35, E.J.Brill, Leiden, 1987.

F.R.M Hitchcock: Against the Heresies (Adversus Haereses, Ireneaus of Lyons), SPCK, London, 1916.

F.Legge (ed.): Philosopheumena.(Hippolytus of Rome). 2vols, SPCK, London, 1921.

C.W.Mitchell: St.Ephraim`s Prose Refutations of Mani, Marcion and Bardaisan. 2.vols, Faith Press, London, 1921.

C.C.Richardson: Against the Heresies (Adversus Haereses, Ireneaus of Lyons), Library of Christian Classics, London, 1921.

W.H.Rambaut & A.Roberts: Adversus Haereses. (Adv.Haereses, Ireneaus of Lyons), Ante-Nicene Christian Library, Edinburgh, 2.vols, 1868-1869.

Miscellaneous / Různé

Filoramo: A History of Gnosticism = L´attesa della fine: Storia della gnosi, Oxford 1990.

Hilhorst, Anthony – Kooten, George H. van (eds.), The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian, and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen, Leiden – Boston: Brill 2005. [viii, 575 s. Velké množství příspěvků o tematizaci Egypta ve SZ, NZ, apokryfní literatuře a gnostických textech. Příspěvek např. van de Sandt, Czachesz či Marvin Meyer; c. VK.]

Kovář, F., Filosofické myšlení helénistického židovstva, Herrmann & synové, Praha 21996 (1. vyd. 1922). [216 s. Odborná literatura – dějiny filosofie, religionistika – helénismus. Poznámkový aparát, rejstřík, bibliografie. Helénismus v Palestině, diapora, Aristobúlos, Filón Alexandrijský, Moudrost Šalomounova, 4. kniha makabejská. Kvalitní, pečlivá kniha. Užitečná i pro studium myšlenkového pozadí gn.]

Kratochvíl, Z., Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky, Hermann a synové, Praha 1991. [126 s. Odborná literatura – religionistika, dějiny filosofie – pozdní antika. Eklektická filosofie, fil. helénizovaného židovstva, Filón, fil. a NZ, fil. a gn., řecké hermetické spisy, středoplatónská fil., Plútarchos (85-89), fil. u křesťanů, Kléméns Alexandrijský (105-118).]

Merillat, H. C., „The Gnostic Apostle Thomas“, http://members.aol.com/didymus5/toc.html. [Cca 86 000 slov. Odborná, populárně vědecká literatura – religionistika – gnóze, manich., tomášovští křesťané v Indii. Poznámkový aparát, bibliografické údaje. 30 kapitol. Místy metodologicky problematické, ale dosti pečlivé.]

Montserrat-Torrents, Josep, „Sociologie et methapysique de la gnose“, Heresis 23, 1994, 57-73.

Müller, Daniela, „Cosmologie et rédemption: le modèle valentinien“, Heresis 23, 1994, 75-96.

Puech, Henri-Charles, En quête de la Gnose, I: La Gnose et le temps, II: Sur l´Evangile de Thomas.

Pokorný, Petr, Počátky gnose: Vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk, Praha: Academia 21969. [72 s. Odborná literatura – religionistika – gnóze. Velmi dobrý přehled; oproti Písni o perle má jednu velkou výhodu, ač její šíře nedosahuje a zabírá jen menší výsek: jsou tu odkazy na literaturu.]

Pokorný, Petr, Řecké dědictví v Orientu: Helénismus v Egyptě a Sýrii, Praha: Oikúmené 1993.

Stroumsa, Guy G., Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mysticism, (Numen Book Series 70), Leiden – Boston: Brill 22005. [xviii, 211 s. Monografie o mysticko-esoterickém výkladu mýtů v tradicích pozdní antiky se zaměřením na gnózi. Mýtus jako hádanka – kulturní hermeneutika; esoterické tradice raného křesťanství; gnostické tajné mýty; esoterismus u Máního; kanonizace NZ v kontextu; esoterické trendy v patristické exegezi; Klémens, Órigenés a židovské esoterické tradice; Augustin a konec antického esoterismu; od esoterismu k mysticismu v raném kř.; mystické sestupy; židovsko-kř. a gnostické „teologie jména“. Podrobný pozn. aparát (pod čarou), bg, rejstříky. FF MU (DZ), s.]

Šmelhaus, V., Řecká patrologie, Praha: Kalich 1972.

Vlčková, Zuzana, „Gnostické interpretace biblického příběhu o stvoření člověka“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 87-100. [h.]

Studie o pramenech

Landman, Christina, „The Gospel of Mary (Magdalene) and the Embodiment of Wisdom“, Acta Patristica et Byzantina 14, 2003, 176-185. [Not in MU e-resources.]

Wolfson, Elliot R., „Inscribed in the Book of the Living: Gospel of Truth and Jewish Christology“, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 38/2, 2007, 234-271. [p.]

Teorie a metodologie, interpretace

Băncilă, Ionuţ Daniel, „Ugo Bianchis Religionsgeschichtliche ‚Gnosis‘ und die Gnosisdefinition der Messinakonferenz (1966)“, Archaeus 14, 2010, 69-91. [p.]

King, Karen L., What Is Gnosticism?, Cambridge – London: Harvard University Press 2003. [AC.]

Williams, Michael A., Rethinking „Gnosticism“: An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton: Princeton University Press 1996. [AC; p.]

Overviews / Přehledy

Chalupa, Aleš, Gnosticismus, Brno: Masarykova univerzita 2013. Also available online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128598>. [82 p., softback. h.]

Culdautová, F., Nástin gnostické theologie, Praha: Oikúmené 1999.

Jonas, La religion gnostique.

Matoušek, J., Gnose čili Tajné učení náboženské posledních století pohanských a prvních křesťanských, Herrmann, Praha 1994. [296 s. Odborná literatura – religionistika – gnóze. Tiráž uvádí jako rok vydání 1995. Sice zastarávající, před objevem NHC psaná práce, ale mimořádně pečlivá ve studiu polemiků (tehdy hlavního pramene bádání o gn.). Mandejci, mystéria, hermetismus, kř. gnóze, Šimon Mág, karpokratovci, ofité, naasejci, setovci, valentinovci, markionismus a jeho pokračovatelé, soustava gn. podle knihy Pistis Sofia a Knihy o velkém Logu. Dodnes více než stojí za přečtení, ale je zřejmě lépe k tomu přistoupit až po prostudování některé novější práce, např. Pokorný, Píseň o perle.]

Pokorný, Petr, Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků, Praha: Vyšehrad 21998.

Rudolph, Kurt, Gnosis: The Nature and History of Gnosticism. [FF MU (podnět DZ).]

Rudolph, Kurt, Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, přel. Jiří Gebelt, Praha: Vyšehrad 2010. [456 s. Stále zásadní přehledová práce, z dnešního hlediska ovšem deformovaná viděním gnosticismu jako jasně vymezitelného proudu. h.]

Sociology of Gnosticism

Wortham, Robert, „Urbanization, Religious Pluralism, Cultural Continuity, and the Expansion of Gnostic Communities“, Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2006. [p.]

Tomášovo evangelium – výklady komentáře

Pokorný, Petr, A Commentary on the Gospel of Thomas: From Interpretations to the Interpreted, New York – London: T. & T. Clark 2009. [FF MU, s.]

Gospel of Philip – interpretations

Iricinschi, Eduard, „If You Got It, Flaunt It: Religious Advertising in the Gospel of Philip“,in: Eduard Iricinschi – Holger M. Zellentin (eds.), Heresy and Identity in Late Antiquity,(Texte und Studien zum antiken Judentum 119), Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 253-272.

Gnostické učení a teologie

Miscellaneous

Brakke, David, „The Body as/at the Boundary of Gnosis“, Journal of Early Christian Studies17/2, 2009, 195-214. [p.]

Pétrement, Simone, Le Dieu séparé, 1984.

Mystery, secrecy, esotericism

Bull, Christian H. – Lied, Liv Ingeborg – Turner, John D. (eds.), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 76), Leiden – Boston: Brill 2012. [xx, 540 p., hardback. BNF, v.]

Female figures in Gnostic myths

Brankaer, Johanna, „De Pistis à Ève: Des figures salvifiques féminines dans le récit de la chute et de lʼorigine du monde (ÉcrST NH II,5)“, Le Muséon 121/3, 2008, 265-283. [Není dostupné online.]

Protignostická polemika

Dubois, Jean-Daniel, „Polémiques, pouvoir et exégèse: L’exemple des gnostiques anciens en monde grec“, in: Monique Zerner (ed.), Inventer l’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice: Centre d’Études Médiévales 1998, 39-55. [FF MU (DZ), s.]

Rituals / Rituály

Logan, Alastair, „The Mystery of the Five Seals: Gnostic Initiation Reconsidered“, Vigiliae christianae 51, 1997, 188-206. [Bradshaw, Search, 154: má za to, že pokřestní pomazávání u gnostiků mělo paralely i u ortodoxnějších skupin, ale neuvádí pro to dostatečné doklady (tím se Bradshaw ale asi vyjadřuje jen k okrajovému tématu, ne ke kvalitě celé studie). JSTOR, p.]

Lundhaug, Hugo, „The Fruit of the Tree of Life: Ritual Interpretation of the Crucifixion in the Gospel of Philip“, in: Bonnie G. Howe – Joel B. Green (eds.), Cognitive Linguistic Explorations in Biblical Studies, Berlin: Walter de Gruyter 2014, 73-97.

Turner, John D., „The Sethian Baptismal Rite“, in: Louis Painchaud – Paul-Huber Poirier (eds.), Coptica – gnostica – manichaica: Mélanges offerts à Wolf-Peter Funk, Québec – Louvain – Paris: Les presses de l’Université de Laval – Peeters 2006. [ÖNB Pap; c. (vč. obsahu knihy).]

Tradice o gnosticích, historická paměť o gnosticismu v křesťanství

Ferreiro, Alberto, Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern Traditions, Leiden: Brill 2005. [371 s., váz. Soubor článků věnovaných dějinám komentování postavy Šimona Mága od patristiky do raného novověku. Ač jde o soubor článků, je vidět, že autora vedla jasná otázka, což zajišťuje koherenci celku. Práce důležitá i pro poznání středověké hereziologie. FF MU (DZ), s.]

Navazovatelé

Miscellaneous

Dawson, Andrew, „The Gnostic Church of Brazil: Contemporary Neo-esotericism in Late-Modern Perspective“, Interdisciplinary Journal of Research on Relgion 1, 2005. [Není dostupné online.]

Bibliotheca gnostica

Pozn.: nakladatelství Bibliotheca gnostica vydává druhotné překlady gnostických (příležitostně i buddhistických) textů; samotnou praxi sekundárního překladu není třeba démonizovat, ale jako větší problém se jeví komentář, který texty zkresluje, spojuje gnózi s průnikem buddhistických myšlenek na Západ atd. Je třeba pozorně diferencovat mezi různými přístupy: pokud studujeme starověkou gnózi, pak je na místě maximální opatrnost při používání produkce tohoto nakladatelství, pokud studujeme nová náboženská hnutí a komentáře a poznámky jsou pro nás tak nikoli sekundární, nýbrž pramenná literatura a náš přístup bude zcela odlišný.

Hippolytus, Vymítání všeho kacířstva, přel. Jan Kozák, Bibliotheca gnostica, Praha 1997. [334 s. Název je poněkud přibarvený; ve skutečnosti má znít Vyvrácení všeho kacířství. Komentáře a poznámky nemají vědecký charakter.]

Kozák, J. (ed.), Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha, Bibliotheca gnostica, Praha 1993. [243 s. Méně komentované, překladatel více nechává promlouvat buddhistické texty, než je u něj obvyklé. Sekundární překlad.]

Kozák, J. (ed.), Evangelium „neznámého“ boha. Původní předkatolický soupis Ježíšových výroků – tzv. Tomášovo evangelium, Evangelium pravdy a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammadí, Bibliotheca gnostica, Praha 1994. [251 s. Sekundární překlady gn. pramenů: Tomášovo a Filipovo evang., Evangelium pravdy, Kniha Tomášova, Výklad o duši, Apokalypsa Petra.]

Kozák, J. (ed.), Příběh o povstání hada. Gnostický mýtus v několika podobách, Bibliotheca gnostica, Praha 1996. [215 s. Úryvky z Ireneje a Hippolyta, Tajná kniha Janova (NHC II/1...), Kniha Báruch, Naasejský traktát, Zósimos.]

Bibliografie

Culdautová, F., Nástin gnostické theologie, Praha: Oikúmené 1999.

Spřízněná témata

Petrželka, J., „Vztah duše a boha u Platóna“, in: Religio: Revue pro religionistiku 6, 1998, č. 2, 157-166 [v obsahu uvedeno „božstva“, v samotném textu „boha“].

Mandejství

Prameny

Rudolph, Kurt, Der mandäische „Diwan der Flüsse“, Akademie-Verlag, Berlin 1982. [72 s. + černobílé přílohy. Vydání jednoho z důležitých pramenů k mandejství od předního odborníka s překladem do němčiny a úvodem. ISSN 0080-5297. FF MU (sign. 1-29644).]

Přehledy

Gebelt, Jiří, „Mandejské náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 4/1, 1996, 37-66. [h.]

Gebelt, Jiří, „Vývoj a proměny mandejské komunity“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 33-55. [h.]

Rudolph, Kurt, Antike Baptisten: Zu den Überlieferungen über frühjüdische und -christliche Taufsekten, Berlin: Akademie-Verlag 1981. [38 s. Odborná literatura – religionistika – helénismus. Zabývá se křtitelskými sektami kolem přelomu letopočtu (Jan Křtitel, elchasaité, rané křesťanství). FF MU, c.]

Theology

Salvation, soteriology

Bermejo Rubio, Fenando, „El sacrificio del Hijo de Dios en el maniqueísmo“, Bandue 3, 2009, 49-79.

Cinal, Stanisław, „Zbawienie duszy w religii mandejskiej“, Studia religiologica 31, 1998, 17-33. [FF MU.]

Medieval mandeism

Goldman, Marion S., „Conversion and Other VIIIth Century Community Issues in Mandaeism“, Le Muséon 121/3-4, 2008, 285-296.

Současní mandejci

Gebelt, Jiří, „Mandejský rituál ‚předání roucha‘ (ahaba d-mania)“, Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 82-105. [h.]

Manichaeism / Manicheismus

Slovníky a encyklopedie

Blois, F. de – Sims-Williams, N. (eds.), Dictionary of Manichaean Texts II: Texts from Iraq and Iran (Texts in Syriac, Arabic, Persian and Zoroastrian Middle Persian), (Corpus Fontium Manicheorum), 2006. [XIV+157 p., 210 × 297 mm. ISBN 978-2-503-51862-6.]

Durkin-Meisterernst, D. (ed.), Dictionary of Manichaean Texts III/1: Texts from Central Asia and China (Texts in Middle Persian and Parthian), 2004. [XXX, 428 s., 210 × 297 mm. ISBN 978-2-503-51776-6.]

Lieu, N. C. – Clackson, – Hunter, E. (eds.), Dictionary of Manichaean Texts I: Texts from the Roman Empire (Texts in Syriac, Greek, Coptic and Latin), (Corpus Fontium Manicheorum), 1999. [262 p., 210 x 297 mm. ISBN 978-2-503-50819-1.]

Sources / Prameny

Miscellaneous / Různé

Alfaric, P., Les Écritures manichéennes, sv. I- , Paris 1919-.

Allberry, C. R. C., A Manichean Psalmbook II, Stuttgart 1938.

Corpus fontium Manichaeorum I-, Turnhout: Brepols.

Kol., Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997.

Pedersen, N. A. (ed.), Manichaean Homilies, (Corpus Fontium Manicheorum), Turnhout: Brepols 2006. [260 s., 210 × 297 mm. ISBN 978-2-503-51045-3.]

Richter, (ed.), The Manichaean Coptic Papyri in the Chester Beatty Library. Psalm Book II/2: Die Herakleides-Psalmen, (Corpus Fontium Manicheorum), Turnhout: Brepols 1999. [134 s., 4 obrazové přílohy, 210 × 297 mm. Německý text.]

Villey, André, Psaumes des errants: Écrits manichéens du Fayyūm, Paris: Le Cerf 1994. [528 s., 51 €. ISBN 2-204-04767-8.]

Wurst, G. (ed.), The Manichaean Coptic Papyri in the Chester Beatty Library. Psalm Book II/1: Die Bema-Psalmen, (Corpus Fontium Manicheorum), Turnhout: Brepols 1996. [140 s., 8 obrazových příloh, 210 × 297 mm. Německý text. ISBN 978-2-503-50526-8.]

Anti-Manichean polemics

Jolivet, Régis – Jourjon, Maurice (eds. et trans.), Œuvres de Saint Augustin XVII: Six traités anti-manichéens: De duabus animabus – Contra Fortunatum – Contra Adimantum – Contra Epistulam fundamenti – Contra Secundinum – Contra Felicem manichaeum, Paris: Desclée de Brouwer 1961. [FF MU (DZ), s.]

Manichean art – reproductions / Manichejské umění – reprodukce

Gulácsi, Zsuzsanna, Manichaean Art in Berlin Collections, 2001. [CCLXXXVIII, 350 s., + ill., 210 × 297 mm, 145 €. ISBN 978-2-503-50649-4.]

Prameny k manicheismu v Číně

Tajadod, Nahal, Mani le bouddha de lumière: Catéchisme manichéen chinois, Paris: Le Cerf 1991. [362 s. ISBN 973-2-204-04064-9. Spíše kritická recenze v Asian Folklore Studies (JSTOR).]

Přehledy

Decret, F., Mání a tradice manicheismu, CAD Press, Bratislava 1994. [150 s. Odborná literatura – religionistika – manicheismus. Z fr. originálu Mani et la tradition manichéenne přel. Zdeněk Müller. Náklad 2000 výtisků. Poznámkový aparát, obrazová dokumentace (reprodukce ilustrací, fotografie). Autorův pozitivní vztah k manicheismu je velmi zřejmý a některé tendenční poznámky o Augustinovi apod. nelze přijmout jako religionistické, nicméně kniha zůstává dobrým stručným uvedením do manicheismu.]

Lieu, N. C., Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China: A Historical Survey, Manchester: Manchester University Press 1985. [Recenze Jeana Duvernoye Heresis 6, 1986, 80-81. Velmi knihu chválí, ale lituje nedostatku obrázků, poznámek pod čarou a citací z textů.]

Lieu, N. C., The Religion of Light, An Introduction to Manichaeism in China.

Theory and method / Teorie a metodologie

BeDuhn, Jason David, The Manichaean Body: In Discipline and Ritual, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 2000. [Available for download at <https://muse.jhu.edu/books/9780801874611>.]

Van Oort, Johannes, Augustine and Manichaeism: Studies on Augustine, Mani, Manichaeism and Augustinianism, Leiden-Boston: Brill 2018.

Mání a počátky manicheismu

Ataç, Mehmet-Ali, „Manichaeism and Ancient Mesopotamian ,Gnosticism‘“, Journal of Ancient Near Eastern Religions 5, 2005, 1-39. [p.]

Decret, F., Aspect du manichéisme dans l’Afrique romaine, Paris 1970. [Hlavně z Augustinových polemik.]

Decret, F., Recherches sur la gnose manichéenne. Contribution des traités de saint Augustin à la connaisance d’une histoire et d’une doctrine, .

Klíma, O., Manis Zeit und Leben, Praha 1962.

Puech, H.-C., Le Manichéisme, son fondateur – sa doctrine, Paris 1949. [Decret, MTM, 135: souhrnný přehled vycházející z velmi solidního historického výzkumu, klasická práce.]

Puech, H.-C., Sur le manichéisme et autres essais, .

Vaňková, Kristýna, Máního původní komunita: Kritická reflexe, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2013. [„The original community of Mani: A critical assessment“. Supervisor: Aleš Chalupa. Will be reworked into an article.]

Widengren, G., Mani und der Manichäismus, Stuttgart 1961. [Anglický překlad: Mani and Manicheism, London 1965. Důležitá práce světoznámého religionisty.]

Protimanichejská polemika

Weiss, Jean-Pierre, „La méthode polémique d’Augustin dans le ‚Contra Faustum‘“, in: Monique Zerner (ed.), Inventer l’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice: Centre d’Études Médiévales 1998, 15-38. [FF MU (DZ), s., S.]

Manichejská teologie

Băncilă, Ionuţ Daniel, „Ants, or Moths? Insects Not To Be Found in the Manichean Kingdom of Light, according to the Partian Huyadagmān“, Archaeus 13, 2009, 189-198. [h. separát.]

Băncilă, Ionuţ Daniel, „Manichean Entomology and Spontaneous Generation“, Studia asiatica 10, 2009, 21-40. [Cf. also Moazami, „Evil Animals in the Zoroastrian Religion“. h. (offprint).]

Woszczek, Marek, „Pugna sempiterna: Dualizm światła i ciemności a triadyczna dynamika kreacji w manicheizmie“, Nomos 49-50, 2005, 105-124.

Manichejské sakrální umění

Gulácsi, Zsuzsanna, Manichaean Art in Berlin Collections, 2001. [CCLXXXVIII, 350 s., + ill., 210 × 297 mm, 145 €. ISBN 978-2-503-50649-4.]

Klimkeit, H. J., Manichean Art and Calligraphy, Leiden: Brill 1982. [ISBN 9789004064782.]

Manichean rituals

van Oort, Johannes, „‚Human Semen Eucharist‘ Among the Manichaeans? The Testimony of Augustine Reconsidered in Context“, Vigiliae Christianae: A Review of Early Christian Life and Language 69, 2015, 1-24. [Academia.edu, p.]

Staré zdroje o manicheismu (16.-19. století)

Wolfius, J. Christophorus, Manichaeismus ante Manichaeos, et in Christianismo Redivivus..., Hamburgi: Typis Philippi Ludovici Stromeri 1707. [[x], 528 s. Nezměněný přetisk Leipzig 1970 – FF MU, s.]

Bibliografie

Mikkelsen, G. (ed.), Bibliographia Manichaica: A Comprehensive Bibliography of Manichaeism through 1996, 1997. [360 s., 210 × 297 mm. ISBN 978-2-503-50653-1.]

Několik zajímavých příspěvků, ale někdy bez přesného bibliografického údaje: Heresis 6, 1986, 69.

Sabejci

Chwolsohn, D. A., Die Ssabier und Ssabismus, 2 sv., St. Petersburg 1856.

Ancient Christianity (2nd-6th century) / Starověké křesťanství (2.-6. stol.)

Overviews / Přehledy a přehledové sborníky

Brown, Peter, Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD, 2012. [Navrženo k akvizici 22. 4. 2013.]

Casiday, Augustine – Norris, Frederick W. (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [758 p., hardback. A broad overview of Christian history, c. 300-600. From regional developments (Western Christianities; Germanic and Celtic Christianities; Greek Christianities; Early Asian and East African Christianities) and contestations (Jews; paganism; pagan intellectuals; manichaeism; heresiology) to Christian culture and society (including organization, synods etc.), beliefs and practices (interpretation of the Scripture; marriage; asceticism; etc.). FF MU (DZ); p.]

Esler, Philip (ed.), Early Christian World I-II, London: Routledge 2000.

Frend, William Hugh Clifford, The Rise of Christianity, London: Darton, Longman & Todd 1984. [1022 s. Podrobná přehledová práce starověkého křesťanství (do r. 604). Přes určité konfesní pozadí a dílčí zastaralost stále dost užitečná práce. Židovské pozadí; Ježíš z Nazareta (jako obvykle dost problematická kapitola); Pavel a první šíření; křesťanská synagoga, 70-135; opoziční kult v ířmském impériu; rychlá helénizace, 135-193; vzestup ortodoxie, 135-193; výstup ze stínů; boj a pokrok; 3. století na Západě; křeťanský platonismus v Alexandrii a jeho odpůrci; církev a lid ve 3. století; Diokleciánova doba; Konstantinovská revoluce; směrem k byzantinismu; od pohanské ke křesťanské společnosti, 330-360; Julián Apostata; nové perspektivy na Východě a Západě koncem 4. stol.; severní Afrika; křesťanství a barbaři – Západ 380-450; cesta k Chalkedonu; katolická obnova na Západě, 451-536; Justinián a dotvoření Byzance; vztahy Východu a Západu. Za jednotlivými kapitolami bibliografie a celkem podrobný poznámkový aparát. Odkaz in Hazlett. KTF Wien, v.]

Hazlett, Ian (ed.), Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2009. [320 s. Sborník přehledového charakteru. Proč studovat dějiny rané církve?; svět římského impéria; zrození křesťanství; židovská dimenze; pohanské náboženské pozadí; křesťanská misie a expanze; Bible; vyznání víry; církevní úřady, uctívání a křesťanský život; křesťanský asketismus; koncily a synody; řečtí otcové; latinští otcové; orientální otcové; řecký vliv na křesťanské myšlení; gnóze; ortodoxie a hereze; mystika; schizma a jednota církve; pohanská percepce křesťanství; vztahy církve a státu; chudoba a bohatství; patristická historiografie; archeologie; raná církev v renesanci a reformaci. h.]

Chadwick, Henry, The Church in Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great, Oxford – New York: Oxford University Press 2001. [x, 730 s., brož. Obsažná přehledová práce o starověkém křesťanství. Celkově na mě působí jako příliš pojatá podle myslitelů a málo po problémech a vývojových trendech na to, aby dostatečně překročila rámec „patristických studií“, též některé recenze jsou nepříznivé, VK také nedoporučuje. První Ježíšovi následovníci; židovské podhoubí; židé a křesťané přežívají římské drcení povstání; hebrejská písma a církev; výklad Písma – Filón a Pavel; apoštolové a evangelisté; ženy mezi Ježíšovými následovníky; Barnabáš, židovské křesťanství, problémy v Korintu; Ignác z Antiochie; Didaché; Markion; Justin; Irenej z Lyonu; novozákonní text; Kelsos; montanismus; Tertullián, Minucius Felix; Klémens Alexandrijský; Julius Africanus; Hippolytus; Órigenés; Cyprián; Dionysios z Alexandrie; Pavel ze Samosaty, Mání; Plótínos, Porfyrios; Dioklecián; Konstantin; reakce; modlící se církev; Athanasios; Ambrož; Ambrosiaster; donatismus; mniši; messaliáni; Jeroným a Rufinus, spor o Órigena; Augustin; Jan Zlatoústý; christologické diskuse; atd. Stručný pozn. aparát, doporučená literatura, rejstřík. KTF Wien, v.]

Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: Dějiny prvních pěti století církve,Praha: Návrat domů 2009. [Brož., 158 s. Publikace věnovaná stručným dějinám raného křesťanství (kniha je založená na cyklu přednášek určeným dálkovým studentům teologie). Stručné a přehledové představení dějin prvotní církve včetně „zamyšlení nad různými aspekty společenského, rituálního života a věrouky prvních křesťanských společenství“ (z předmluvy). Bez poznámkového aparátu i bibliografie.]

Lynch, Joseph H., Early Christianity: A Brief History, Oxford: Oxford University Press 2009. [xxii, 266 s., brož., větší formát, dvousloupcová sazba. Přehledná, užitečná učebnice, která vznikla na oddělení historie (ne teologie) a zdá se, že je vědecky pojatá, kritická (např. se zabývá prameny o Ježíšovi a jejich obrazem Ježíše, nikoli „Ježíšem“). K získání systematického přehledu bych doporučil ještě více než Hazletta. Za každou kap. doporučená četba (prameny a literatura); rejstřík. Ježíš; židovský kontext Ježíšova hnutí; řecký a římský kontext raného křesťanství; Ježíšovské hnutí v 1. stol.; křesťanská různorodost ve 2. a 3. stol.; vznik protoortodoxního konsensu – biskup, krédo, kánon; římská společnost a křesťané; křesťanští intelektuálové; protoortodoxní křesťanské komunity ve 3. stol.; Dioklecián, pronásledování a Konstantinova konverze; křesťanská říše a říšské křesťanství; správa církve; trojiční spory; christologické spory; kult a zbožnost; asketické hnutí (včetně kap. o kritice asketů); myslitelé 4. a 5. stol.; konverze a christianizace; rozchodný pohyb východní a západní církve; epilog – Muhammad a islám. FF MU (DZ), s.]

Markschies, Christoph, Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství, Praha: Vyšehrad 2005. [252 s. Přel. Kateřina Rynešová. Celkem užitečný přehled, byť popularizující a s jasně konfesním profilem; nevyrovná se ovšem moderním přehledům jako Lynch či Hazlettovi. Výstižnější je původní název – struktury antického křesťanství. Scéna, jednotlivec, formy života, společenství. FF MU, l.]

Markus, Robert, The End of Ancient Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 1990. [258 s. K roku 2011 stále doporučovaná kniha. Má do určité míry charakter přehledu antického křesťanství. Navazuje na Browna, tuším autorova učitele. Krize identity; křesťanské časy a minulost; místa a komunita. FF MU (DZ), s.]

Young, Frances M. – Mitchell, Margaret M. (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [740 p., hardback. From the context (Galilee and Judaea, the Jewish diaspora, and the Roman empire) through the Jesus movements (Jewish Christianity, Gentile Christianity, and Johannine Christianity with an introduction to social life) to traditions and self-definitions (written record, Marcion and the ‚canon‘, Gnostics etc.) to chapters on all major geographical areas and to theology (institutions in the Church; monotheism and creation; monotheism and Christology; ecclesiology; teaching – paideia). Finishes with an account of the relationship between Christianity and the Empire. FF MU (DZ); p.]

Collections of essays / Sborníky

Aune, David E. –Young, Robin Darling (eds.), Reading Religions in the Ancient World: Essays Presented to Robert McQueen Grant on his 90th Birthday, Leiden: Brill 2007.

Ayres, Lewis – Jones, Gareth (eds.), Christian Origins: Theology, Rhetoric and Community, London – New York: Routledge 1998. [x, 219 s., brož. Pozn. aparát (za jednotlivými studiemi), rejstřík. Středně provázaný sborník. Úvod; Órigenés mezi Kristem a Platónem o zjevení a člověku; alegorické čtení a vtělení duše v Órigenovi; 4. století jako trojiční kánon; nauka a patriarchální autorita ve sporu Theophila z Alexandrie a Janna Zlatoústého; Řehoř z Nyssy; Konstantin, Nikája 325 a „úpadek“ církve; Dionysios Areopagita a Tomáš Akvinský – antimoderně studený a postmoderně horký; čísla a Augustinovo De musica v západní tradici. KTF Wien, v.]

Frend, William Hugh Clifford, Orthodoxy, Paganism and Dissent in the Early Christian Centuries, Aldershot – Burlington: Ashgate 2002. [xii, 372 s. Nezměněné přetisky jinde vydaných studií s nezměněným stránkováním. Církev za Konstancia II. (337-361) – misie, mnišství, kult; pohané, křesťané a „barbarské spiknutí“ v římské Británii 367; kult relikvií v římsko-britské církvi?; mučednictví a politická represe; mučednictví na Východě a Západě – sága o sv. Jiřím z Nobatie a Anglie; sv. Ambrož a jiné církve; donatisté a katolíci – organizace kř. společenství na severoafrickém venkově; donatistická církev a sv. Pavel; faktory Donatova úspěchu; pythagoreismus a hermetismus v Augustinových „skrytých letech“; Augustin a státní autorita – příklad donatistů; Augustinovy reakce na barbarské vpády – srovnání se současníky; nový očití svědkové barbarského vlivu na Španělsko, 409-419; Augustin a Orosius; pád Makedonia 511 – návrh; severní Afrika a byzanští svatí; Edward Gibbon a rané křesťanství. KTF Wien, v.]

Hušek, Vít – Kitzler, Petr – Plátová, Jana (eds.), Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie: Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008), Brno: CDK 2009. [Brož., 211 s. Sborník dvanácti referátů: Lucernarium v liturgii křesťanského starověku (F. Kunetka), Disciplina arcani ve výkladu 118. žalmu sv. Ambrože (D. Vopřada), Hlavní telogické důrazy paschálního kánonu Jana Damašského a byzantské velikonoční jitřní (W. Bugel), Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů (I. Adámková), Kazatel' hercom. Význam obrazu mímického divadla v Augustínových kázňach a v jeho teológii krstu (M. Andoková), Terra caecatus, terra sanatus. Analýza oftalmologických obrazov z I. a II. výkladu Augustínovho Komentára k Jánovmu evanjeliu na podklade VI. Knihy Celsov spisu De medicina (R. Horka), Athénagorás a střední platonismus (M. Recinová), Stasis aeikinétos – tautokinésis stasimos. Dialektika eschatologického stavu u Maxima Vyznavače (L. Chvátal), Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech (J. Plátová), Iohannes Cassianus – pojetí milosti (V. Ventura), Dvojí koncepce svobody rozhodování. Faustus z Riez a Fulgentius z Ruspe (V. Hušek), Hřích v Moráliích Řehoře Velikého (T. Poštová).]

What is Christianity in 2nd-6th century – Christian identities / Co je křesťanství v 2.-6. stol. – křesťanské identity

Miscellaneous / Různé

Limberis, Vasiliki, „‚Religion‘ as the Cipher for Identity: The Cases of Emperor Julian, Libanius, and Gregory Nazianzus“, The Harvard Theological Review 93/4, 2000, 373-400. [p.]

Livesey, Nina E., „Theological Identity Making: Justinʼs Use of Circumcision to Create Jews and Christians“, Journal of Early Christian Studies 18/1, 2010, 51-79. [p.]

Defining itself against others / Definování sebe sama vůči „jiným“

Benga, Daniel, „‚Defining Sacred Boundaries‘: Processes of Delimitation from the Pagan Society in Syrian Christianity according to the Didascalia Apostolorum“, Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 17/3, 2013, 526-559. [EBSCO, p.]

Approaches and methodologies / Přístupy a metodologie

Anthropology of ancient Christianity / Antropologie starověkého křesťanství

See also: Peter Brown.

Collections of articles / Sborníky

Scheid-Tissinier, Evelyne – Payen, Pascal (ed.), Anthropologie de l’Antiquité: Anciens objets, nouvelles approches, Turnhout: Brepols 2012.

Cognitive historiography of Christianity, 2nd-6th century / Kognitivní historiografie křesťanství v 2.-6. stol.

See also bg / Cognitive historiography (some contributions there).

Some scholars: Vojtěch Kaše, István Czachesz.

Czachesz, István, Grotesque Body in Early Christian Literature: Hell, Scatology, and Metamorphoses, London: Equinox 2011. [Přepracovaná verze habilitační práce jednoho z nejproduktivnějších autorů v aplikaci kognitivních přístupů na problematiku raného křesťanství. Autor argumentuje, že většina fantastických detailů v raně křesťanské literatuře je vysvětlitelná s odkazem na dva archaické kognitivní mechanismy naší mysli: 1) manipulace s ontologickými očekáváními, 2) groteskní představy spouští nedobrovolnou imitaci a aktivují archaický výstražný systém, který produkuje strach a odpor. Anotoval V. Kaše. FF MU?]

Křesťanská vzdělanost a literatura 2.-6. století, církevní otcové, patristika

Křesťanská vzdělanost vs. oralita, literatura, rukopisy v 2.-6. stol. – různé

Draper, Jonathan A. (ed.), Orality, Literacy, and Colonialism in Antiquity, Leiden – Boston: Brill 2004.

Gamble, Harry Y., Books and Readers in the Early Church: A History of Early Christian Texts, New Haven: Yale University Press 1995. [Uvádí Hurtado, Early Chr. Artifacts, 192, jako 1 ze 3 nejdoporučenějších knih. Diskuse, jak raní křesťané produkovali a užívali texty a uváděli je do oběhu.]

Hurtado, Larry W., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006. [xiv, 248 s., brož. Kodikologická monografie o křesťanských rukopisech z 2. a 3. stol. Vychází z výhrady, že navzdory rostoucímu zájmu o historické zpracování raného křesťanství zůstávají rukopisy, nejstarší křesťanské materiální památky, často výhradní oblastí paleografů (včetně koncepce, která implicitně vyřazuje rukopisy z artefaktů a zabývá se jen odhmotněným textem, srov. 1). Uvádí, že před r. 313 máme asi 400 papyrů od křesťanů, z toho asi polovina jsou zlomky sz. a nz. textů, přičemž některé jsou z 2. stol., kdežto nejstarší identifikovatelně křesťanský nápis je asi z 200 (3). Ač jde o malé zlomky, mohou nám po pečlivé analýze dát významná data o různých otázkách raného kř. (3-4). Texty; křesťanské upřednostnění kodexu; nomina sacra; staurogram (tau + ró – piktogram Krista na kříži kolem r. 200? – 6, stauros = kříž); další písařské rysy. Pozn. aparát, bibliografie, rejstříky rukopisů a autorů. Dodatky: tabulka rukopisných křesťanských literárních textů z 2. a 3. stol.; obrazová příloha. ETF Wien, v.; h.]

Millard, Alan, Reading and Writing in the Time of Jesus, Sheffield: Sheffield Academic Press 2004. [Není v ČR, odkaz Hurtado.]

Slovníky a encyklopedie

Kraft, Heinrich, Slovník starokřesťanské literatury: Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005. [320 s.; vázaná; z něm. originálu z roku 1966 přeložil Jiří Kaplan. Původní název zněl Kirchenväterlexikon, tedy přesnější by bylo Slovník církevních otců. Úvodní slovo k českému vydání napsal kardinál Špidlík – teologický nádech. Jinak slovník erudovaně informuje, pravověrnost z hlediska pozdější tradice tematizuje, avšak bez přílišného hodnocení. Hesel je několik set. Kromě tzv. církevních otců jsou v knize také např. hesla o jednotlivých apokryfních spisech. Zatímco některým heslům je věnováno jen několik řádek, Augustin je důkladně zpracován v rozsahu 16 stran (s. 37-53). Cennou součást překladu tvoří výběrová bibliografie českých překladů a sekundární literatury, jíž jsou jednotlivá hesla doplněna. Praktická knížka, nikoli však základní, zásadní a objevná. Anotoval VK.]

La narrativa cristiana antica.

Starowieyski, Marek, Slovník raněkřesťanské literatury Východu, Praha: Pavel Mervart 2012.

Přehledy

Molnár, Amedeo, Pohyb teologického myšlení: Přehledné dějiny dogmatu, Praha: Kalich 1982. [440 s. Odborná literatura – teologie, religionistika – starověk, patristika, středověk, husitství, reformace. V mnoha ohledech cenný přehled, ač knize ubírají na ceně některé hodnotící pasáže (viz např. s. 116) a nepřesnosti.]

Šmelhaus, Vratislav, Řecká patrologie, Praha: Kalich 1972.

Young, Frances – Ayres, Lewis – Louth, Andrew (eds.), The Cambridge History of Early Christian Literature, Cambridge: Cambridge University Press 2004. [xxviii, 538 s., váz. Důležitá přehledová práce, v některých otevřeních problémů se zdá čerstvá, jinde ale dost klasická (podržující tradiční kolonky). Všechny velké oddíly jsou rozděleny na podčásti Literární průvodce a Kontext a interpretace. Literární kultura nejranějšího křesťanství; apoštolské a poapoštolské spisy – NZ a apoštolští otcové; gnostická literatura; apokryfy a akta mučedníků; apologeti; Eirénaios; sociální a historický kontext; identita; křesťanské učení; hermeneutika textů 2. století. 3. století: alexandrijská škola; počátky latinské křesťanské literatury; Hippolytos, Pseudo-Hippolytos; Cyprián a Novacián; nejranější syrská literatura; sociální a historický kontext – kř. jako kulturní kritika; identita; učení; význam kř. literatury 3. století. Od Diokleciána po Cyrila: klasické žánry v kř. hávu a kř. žánry v klasickém hávu; Arnobius a Lactantius; Eusébios; Atnahasios a Didymos, Alexandrijci 4. století; Palestina – Cyril Jeruzalémský a Epifanios; kappadočtí otcové; Hilarius, Victorinus, Ambrosiaster, Ambrož; Jeroným a Rufinus; Augustin; Jan Zlatoústý a antiohijská škola; Cyril Alexandrijský; hagiografie; Efraim Syrský; literatura mnišského hnutí; texty o ženách a od žen; koncilní záznamy; sociální a historické pozadí; identita; učení; interpretace a přivlastňování. ETF Wien, v.]

Edice a překlady – různé

http://www.documentacatholicaomnia.eu/a_1010_Conspectus_Omnium_Rerum_Alphabeticus_Littera.html [Plné texty, např. z Patrologia Latina.]

Machielsen, Iohannis (ed.), Clavis patristica pseudepigraphorum medii aevi II: Ascetica. [MVS.]

Studie – různé

Hušek, Vít – Chvátal, Ladislav – Plátová, Jana (eds.), Miscellanea patristica: Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007. [119 s. Filosofie víry Klementa Alexandrijského; Klement Alexandrijský, Hypotyposes; metafyzické systémy v díle Maria Victorina; Ambrosiaster a Kristův sestup do pekel; pohyb přímý, kruhový a spirálovitý v řecké filosofické tradici – filosofické zdroje Maxima Vyznavače. MZK, v., c. tit., obsah.]

Karfíková, Lenka, Řehoř z Nyssy: Boží a lidská nekonečnost, Praha: Oikúmené 1999. [316 s. Nekonečno v řeckém a kř. myšlení, život a dílo, edice Řehořových děl... Velmi důkladná práce.]

Karfíková, Lenka, Studie z patristiky a scholastiky, Praha: Oikúmené 1997. [176 s. Odborná literatura – religionistika – patristika, scholastika, teologie. Témata jednotlivých studií: Origenova biblická hermeneutika, Řehoř z Nazianzu a Duch svatý, Lidská mysl jako model Trojice podle Augustinova De Trinitate, univerzum Dionysia Areopagity, výklad Areopagity z pera Hugona ze Svatého Viktora.]

Patrologia Graeca (Jacques-Paul Migne)

Dvousloupcové, řecko-latinské. Nejde o kritická vydání. Doporučený způsob hledání: pokud má celá série ve vaší knihovně stejnou signaturu a mění se jen její část a přitom číslo svazku nelze do vyhledávacího řetězce zadat, resp. to k ničemu nevede, tak je nejlepší hledat podle signatury: např. v MZK 4-0006.233,210 , kde 210 nahradíte požadovaným číslem svazku.

MZK: 5. 8. 9. 122. 4. 3. 30. 26. 28. 32. 35. 2. 1. 29. 27. 36. 31. 6. 25. 7. 158. 159. 87, pars prima. 87, pars secunda. 86, pars 1. 92. 89. 86, pars posterior. 87, pars 3. 93. 151. 91. 85. 66. 65. 73. 69. 43. 82. 68. 83. 84. 80. 72. 113. 77. 78. 67. 70. 71. 16, pars secunda. 44. 41. 40. 42. 90. 76. 46. 74. 45. 16, pars tertia. 75. 39. 51. 37. 38. 53. 50. 49. 54. 14. 16, pars prima. 13. 52. 48. 59. 63. 55. 64. 57. 56. 79. 81. 10. 21. 24. 12. 15. 23. 17. 20. 18. 22. 19. 11. 33. 88.

S roky vydání: 5: 1894. 8: 1891. 9: 1890. 122: 1889. 4: 1889. 3: 1889. 30: 1888. 26: 1887. 28: 1887. 32: 1886. 35: 1886. 2: 1886. 1: 1886. 29: 1886. 27: 1886. 36: 1886. 31: 1885. 6: 1884. 25: 1884. 7: 1882. 158: 1866. 159: 1866. 87, pars prima: 1865. 87, pars secunda: 1865. 86, pars 1: 1865. 92: 1865. 89: 1865. 86, pars posterior: 1865. 87, pars 3: 1865. 93: 1865. 151: 1865. 91: 1865. 85: 1864. 66: 1864. 65: 1864. 73: 1864. 69: 1864. 43: 1864. 82: 1864. 68: 1864. 83: 1864. 84: 1864. 80: 1864. 72: 1864. 113: 1864. 77: 1864. 78: 1864. 67: 1864. 70: 1864. 71: 1864. 16, pars secunda: 1863. 44: 1863. 41: 1863. 40: 1863. 42: 1863. 90: 1863. 76: 1863. 46: 1863. 74: 1863. 45: 1863. 16, pars tertia: 1863. 75: 1863. 39: 1863. 51: 1862. 37: 1862. 38: 1862. 53: 1862. 50: 1862. 49: 1862. 54: 1862. 14: 1862. 16, pars prima: 1862. 13: 1862. 52: 1862. 48: 1862. 59: 1862. 63: 1862. 55: 1862. 64: 1862. 57: 1862. 56: 1862. 79: 1860. 81: 1859. 10: 1857. 21: 1857. 24: 1857. 12: 1857. 15: 1857. 23: 1857. 17: 1857. 20: 1857. 18: 1857. 22: 1857. 19: 1857. 11: 18--. 33: 18--., , . 88. (ten nevím kdy byl vydán). [Upraveno podle katalogizace MZK. Zde vypsány všechny svazky, které MZK vlastní.]

Následují obsahy vybraných svazků.

88: Jan Scholastik, jistý Kosmas, Konstantin Jáhen, Řehoř, biskup antiochijský, křesťanská topografie (+ obr. příloha kolem col. 470).

122: Michael Psellos (De operatione daemonum col. 818-882, démoni u Řeků, O ctnostech kamenů, Chaldejská orákula col. 1123-1154, o Poimandrovi Herma Trismegista, ale dost stručné a obecné, 1153-1156 aj.), Cedrenus, Jan Cimisces, psychogeneze u Platóna, duše, Testamentum Salomonis, Antiquitates, Geografie od anonyma, takový cestopis.

Patrologia Latina (Jacques-Paul Migne)

Nejde o kritická vydání. Pokud jsou dostupná kritická vydání daného textu, je lépe dát přednost jim, ale u mnoha spisů neexistují. Doporučený způsob hledání: pokud má celá série ve vaší knihovně stejnou signaturu a mění se jen její část a přitom číslo svazku nelze do vyhledávacího řetězce zadat, resp. to k ničemu nevede, tak je nejlepší hledat podle signatury: např. v MZK 4-0006.233,210 , kde 210 nahradíte požadovaným číslem svazku. [Nově ale neumožňuje hledání podle signatury, pokud jsem nic nepřehlédl, takže spíš použijte rok uváděný v seznamu níže.]

Doporučuji přenechat hledání v následujících číslech počítači, nedívat se na to okem, protože to není seřazené podle čísel.

MZK: 66. 211. 210. 209. 208. 206. 205. 204. 213. 203. 212. 202. 200. 195. 194. 181. 174. 193: , 144. 145. 68. 39. 43. 102. 44. 38. 36. 122. 37. 45. 46. 67. 70. 69. 99. 107. 106. 105. 104. 103. 108. 109. 110. 111. 80. 87. 62. 89. 158. 101. 100. 93. 98. 92. 96. 91. 97. 88. 94. 85. 84. 83. 81. 95. 217. 162. 161. 34. 218. 40. 55. Pars 1-2: -. 42. 178. 198. 164. 146. 134. 131. 23. 149. 197. 143. 154. 117. 115. 136. 151. 133. 140. 139. 138. 153. 156. 150. 132. 160. 130. 128. 121. 119. 118. 176. 192. 196. 142. 155. 141. 191. 185. 184. 183. 182. 177. 175. 152. 74. 147. T.137. 135. 129. 127. 126. 219. 125. 71. 124. 123. 120. 116. 114. 113. 73. 76. 82. 148. 72. 21. 112. 47: : , 186., . 65., . 3., . Suppl. Vol. 5., Paris, . Suppl. Vol. 4/5., Paris, . Supplementum Vol. 4/4., Paris, . Suppl. Vol. 4/2., Paris, . Suppl. Vol. 4/1., Paris, . Suppl. Vol. 3., Paris, . Suppl. Vol. 4/3., Paris, . Suppl. Vol. 2., Paris, . Suppl. Vol. 1., Paris, . 167. 90. 207. 165. 201. 79. 159. 35. 180. 33. 75. 41. 199. 179. 157. 77. 173:

S rokem vydání: 66: 1859. 211: 1855. 210: 1855. 209: 1855. 208: 1855. 206: 1855. 205: 1855. 204: 1855. 213: 1855. 203: 1855. 212: 1855. 202: 1855. 200: 1855. 195: 1855. 194: 1855. 181: 1854. 174: 1854. 193: 1854, 144: 1867. 145: 1867. 68: 1866. 39: 1865. 43: 1865. 102: 1865. 44: 1865. 38: 1865. 36: 1865. 122: 1865. 37: 1865. 45: 1865. 46: 1865. 67: 1865. 70: 1865. 69: 1865. 99: 1864. 107: 1864. 106: 1864. 105: 1864. 104: 1864. 103: 1864. 108: 1864. 109: 1864. 110: 1864. 111: 1864. 80: 1863. 87: 1863. 62: 1863. 89: 1863. 158: 1863. 101: 1863. 100: 1863. 93: 1862. 98: 1862. 92: 1862. 96: 1862. 91: 1862. 97: 1862. 88: 1862. 94: 1862. 85: 1862. 84: 1862. 83: 1862. 81: 1862. 95: 1861. 217: 1889. 162: 1889. 161: 1889. 34: 1887. 218: 1887. 40: 1887. 55. Pars 1-2: 1886-1888. 42: 1886. 178: 1885. 198: 1885. 164: 1884. 146: 1884. 134: 1884. 131: 1884. 23: 1883. 149: 1882. 197: 1882. 143: 1882. 154: 1881. 117: 1881. 115: 1881. 136: 1881. 151: 1881. 133: 1881. 140: 1880. 139: 1880. 138: 1880. 153: 1880. 156: 1880. 150: 1880. 132: 1880. 160: 1880. 130: 1880. 128: 1880. 121: 1880. 119: 1880. 118: 1880. 176: 1880. 192: 1880. 196: 1880. 142: 1880. 155: 1880. 141: 1880: , 191: 1879. 185: 1879. 184: 1879. 183: 1879. 182: 1879. 177: 1879. 175: 1879. 152: 1879. 74: 1879. 147: 1879. T.137: 1879. 135: 1879. 129: 1879. 127: 1879. 126: 1879. 219: 1879. 125: 1879. 71: 1879. 124: 1879. 123: 1879. 120: 1879. 116: 1879. 114: 1879. 113: 1879. 73: 1879. 76: 1878. 82: 1878. 148: 1878. 72: 1878. 21: 1878. 112: 1878. 47: 1877: , 186., . 65., . 3., . Suppl. Vol. 5., Paris, 1974. Suppl. Vol. 4/5., Paris, 1971. Supplementum Vol. 4/4., Paris, 1970. Suppl. Vol. 4/2., Paris, 1968. Suppl. Vol. 4/1., Paris, 1967. Suppl. Vol. 3., Paris, 1963. Suppl. Vol. 4/3., Paris, 1963. Suppl. Vol. 2., Paris, 1960. Suppl. Vol. 1., Paris, 1958. 167: 1920. 90: 1904. 207: 1904. 165: 1904. 201: 1903. 79: 1903. 159: 1903. 35: 1902. 180: 1902. 33: 1902. 75: 1902. 41: 1900. 199: 1900. 179: 1899. 157: 1898. 77: 1896. 173: 1895. Bibliografické údaje se ale poměrně dost liší, není to spolehlivé. Např. kdesi na internetu nal. jako vydání PL 182 rok 1862 (pravděpodobnější je ale 1879, ač je pravdou, že svazky nevycházely vždy tak, jak jdou po sobě) a u PG 122 nal. na internetu 1848, což je příliš brzy, to ještě PG ani myslím nevycházela. Jako nakladatelství někde uvedeno Petit-Montrouge, ale ve skutečnosti je to místo; nakladatel je sám Migne, jak lze vyvodit z titulní strany: „excudebatur et venit apud J.-P. Migne, editorem, in via ... seu Petit-Montrouge“. Další roky vydání podle rešerší DZ (ověřeny v PLD): 12: 1845, myslím b.n. 78: 1849, b.n. 190: J.-P. Migne 1854. 204: J.-P. Migne 1855.

Spisy apoštolských otců

Edice

Holmes, Michael W., The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, Baker 1999. [640 s. ISBN 978-0801022258.]

Překlady

Varcl, Ladislav – Drápal, Dan – Sokol, Jan (eds.), Spisy apoštolských otců, Praha: Kalich 1986.

Studie – různé

Gregory, Andrew Tuckett, Christopher (eds.), The Reception of the New Testament in the Apostolic Fathers, Oxford: Oxford University Press 2007.

Shepherd of Hermas / Hermův Pastýř

Bucur, Bogdan G., „The Son of God and the Angelomorphic Holy Spirit: A Rereading of the Shepherd’s Christology“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche 98/1-2, 2007, 120-142. [p.]

Bibliografie

in: Varcl, L. – Drápal, D. – Sokol, J. (eds.), Spisy apoštolských otců, Praha: Kalich 1986.

Zlomek o Ježíšově ženě („Evangelium Ježíšovy ženy“)

Vítková, Zuzana, „Nově objevený koptský zlomek tzv. ‚Evangelia Ježíšovy ženy‘“,Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 95-118. [h., p.]

Ancient Church orders / Staré církevní řády

Bradshaw, Paul F., Ancient Church Orders, (Alcuin/GROW Joint Liturgical Studies 80), Norwich: Hymns Ancient and Modern 2015. [58 p. ISBN 978-1848257801. Updates the relevant chapter in Search for the Origins..., second ed. (p. 8). Rejects Mueller’s opinion that these are mostly works of scriptural exegesis and argues that it is a group, though probably not a genre (p. 7-8). Partly defends the designation „ancient Church orders“. h.]

Maclean, Arthur John, The Ancient Church Orders, Cambridge: Cambridge University Press 1910. [A classical, foundational work.]

Mueller, Joseph G., „The Ancient Church Order Literature: Genre or Tradition?“, Journal of Early Christian Studies 15/3, 2007, 337-380. [Summary in lyon-soukr.doc (local file).]

Steimer, Bruno, Vertex traditionis: Die Gattung der altchristlichen Kirchenordnungen, ???: Walter de Gruyter 1992.

Marcion, marcionism / Markión, markionismus

Lieu, Judith M., Marcion and the Making of a Heretic: God and Scripture in the Second Century, New York: Cambridge University Press 2015. [Pp. xvi + 502. FF MU.]

Tatianos z Hierapole

Hunt, Emily J., Christianity in the Second Century: The Case of Tatian, (Routledge Early Church Monographs). [p.]

Koltun-Fromm, Naomi, „Re-imagining Tatian: The Damaging Effects of Polemical Rhetoric“, Journal of Early Christian Studies 16/1, 2008, 1-30. [Není dostupné online.]

Tertullian / Tertullianus, Tertullián

Edice a překlady

Tertullianus, O hrách / De spectaculis, přel. Petr Kitzler, Praha: Oikúmené 2004. [280 s. Úvod, překlad, poznámky a bibliografie Petr Kitzler. Polemicko-apologetické dílo proti hrám. ISBN 80-7298-100-5. FF MU, v., c. tit., 138-143, 166-169, 188-199.]

Studie

McGowan, Andrew Brian, „Tertullian and the ,Heretical‘ Origins of the ,Orthodox‘ Trinity“,  Journal of Early Christian Studies 2006, 437-457. [p.]

Rankin, David, Tertullianus a církev, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2002. [248 s. Z angl. orig. 1995 přel. Tomáš Suchomel. Kniha zaměřená zejm. na Tertullianovo učení o církvi. Zasazuje Tertulliana do širšího kontextu doby. Poznámkový aparát (207-229), bibliografie. FF MU, v.; k.]

Klémens Alexandrijský

Edice a překlady

Kléméns Alexandrijský, Který boháč bude spasen?, .

Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, přel. Matyáš Havrda, Praha: Herrmann 2001. [224 s. Vydání a překlad pramenů – rané křesťanství, mystéria. Vydání řeckého textu a český překlad na protilehlých stranách. Úvodní studie, poznámkový aparát, podrobný věcný i jmenný rejstřík. Zásadní pramen k poznání antických mystérií, byť pramen polemický. Překlad do češtiny byl významným počinem.]

Klement Alexandrijský, Stromata I, přel. Jana Plátová, Praha: Oikúmené 2004. [539 s. ; 22 cm. - ISBN 80-7298-103-X.]

Klement Alexandrijský, Stromata II-III, přel. Veronika Černušková – Jana Plátová, Praha: Oikúmené 2006.

Klement Alexandrijský, Stromata IV, přel. Veronika Černušková – Jana Plátová, Praha: Oikúmené 2008.

Literature / Literatura

Ashwin-Siejkowski, Piotr, Clement of Alexandria: A Project of Christian Perfection, Continuum 2008.

Ashwin-Siejkowski, Piotr, Clement of Alexandria on Trial: The Evidence of „Heresy“ from Photius’ Bibliotheca, Leiden – Boston: Brill 2010. [BNF.]

Itter, Andrew C., Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria, (Supplements to Vigiliae Christianae 97), Leiden – Boston: Brill 2009. [x, 233 s. Zajímavě vypadající monografie. Úvod; učení, výuka a psaní v Alexandrii 2. a 3. století; počet a sled děl; logika a hádanka; učení o anamnésis; fyziologie, kosmogonie a teologie; učení o apokatastasis (apokatastázi). Poznámky, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; p.]

Korczak, Andrzej, „Porównanie alegorezy Filona i Klemensa“, Nomos 78, 2012, 72-91.

Órigenés

Prameny

Blanc, Cécile (ed.), Origène, Commentaire sur saint Jean: T. III, Livre XIII, (Sources chrétiennes 222), Paris: Le Cerf 2006 (1. vyd. 1975). [Not in the Czech Republic.]

Órigenés, O Písni písní, trans. Martin C. Putna – Jakub Sitár, Praha: Herrmann & synové 2000. [260 s. Překlad textu, podrobné komentáře, poznámkový aparát. Velký pozornost je věnována recepci (vč. středověké). První Órigenovo dílo přeložené do češtiny.]

Órigenés, O svobodě volby, trans. Martin Navrátil, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

Órigenés, Proti Kelsovi: Řecko-české vydání, trans. Miroslav Šedina, Praha: Oikúmené 2016.

Literatura

Berner, Ulrich, Origenes, Darmstadt: Wissenschftliche Buchgemeinschaft 1981.

Decock, Paul B., „Myth and Truth in Origen of Alexandria“, Acta Patristica et Byzantina 14, 2003, 112-135. [Not in MU e-resources.]

Heine, Ronald E., Origen: Scholarship in the Service of the Church, Oxford: Oxford University Press 2010.

Milko, Pavel, Órigenés učitel, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2008. [On some aspects of Origen’s thought, mainly his attitude to philosophy and the koncept of theology as science, on the basis of the letter to Gregory Thaumaturgos and the Prologue of Peri archon.]

Putna, M. C., Órigenés z Alexandrie: Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře, Praha: Torst 2001. [252 s. O prameny opřený, literárně bohatý a faktograficky cenný pokus nahlédnout do duchovního klimatu, které utvářelo Órigenovu osobnost a myšlení, a rozebrat v základních rysech jeho filosoficko-teologický systém. Autor dokázal v knize pozorně rozlišovat autentickou Órigenovu nauku, jak se nám zachovala ve zlomcích jeho díla, od tezí, které mu podsouvali odpůrci. Přínosné jsou oddíly věnované ozvukům Órigenových myšlenek. l.]

Cyprián z Kartága

Edice a překlady

 

Literatura

Brent, Allen, Cyprian and Roman Carthage, Cambridge: Cambridge University Press 2010.

Ley, Peter, Kirche im Konflikt: Der Bußstreit: Konstellationen – Lösungwege – Folgen eines sozialen Konflikts in der Alten Kirche, (Christentum und Dissidenz 3), Berlin: Lit 2016. [xii, 519 p., softback. A very instructive book about Cyprian of Cathago and the conflicts of his time. FF MU (DZ), s.]

Eusebios z Kaisareje

Edice a překlady

Eusebius Pamphili, Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), přel. Josef J. Novák, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1988. [228 s. Překlad pramenů – pozdní antika. Překlad Eusebios, HE. Krátký úvodní text, překlad, stručný poznámkový aparát, rejstřík.]

Literatura

Carriker, Andrew James, The Library of Eusebius of Caesarea, Leiden: Brill 2003.

Johnson, Aaron P., „Identity, Descent, and Polemic: Ethnic Argumentation in Eusebiusʼ Praeparatio Evangelica“, Journal of Early Christian Studies 12/1, 2004, 23-56. [Not in MU e-resources.]

Basileios Veliký (Basileios z Kaisareje)

Edice a překlady

Basileios Veliký, Devět kázání o stvoření světa, přel. Karla Korteová, Praha: Oikúmené 2004. [ISBN 80-7298-102-1. FF MU (3×).]

Basileios Veliký, Výbor z řečí, přel. J. N. Desolda, in: Blahověst 2 (1856), 3 (1857), 4 (1858), 15 (1865), 16 (1866), 24 (1874), 26 (1876), Časopis katolického duchovenstva 17 (1876).

Jan Zlatoústý

Edice a překlady

Jan Zlatoústý, Božská liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého: Pracovní verze nového českého překladu, přel. Marek Krupica – Jiří Stránský, Litoměřice: Vodnář 2006. [Váz., 89 s.]

Literatura

Andrade, Nathanael, „The Processions of John Chrysostom and the Contested Spaces of Constantinople“, Journal of Early Christian Studies 18/2, 2010, 161-189. [p.]

Maxwell, Jaclyn L., Christianization and Communication in Late Antiquity: John Chrysostom and his Congregation in Antioch, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Jeroným

Edice a překlady

Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví: De viris illustribus, Praha: Herrmann & synové 2010.

Jeroným, Výbor z dopisů, přel. Jiří Šubrt, Praha: Oikúmené 2006. [Knihovna raně křesťanské tradice 6. Latinsko-české vydání. Úvodní studie překladatele. FF MU, v.]

Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve I, přel. Antonín Ludvík Stříž, b.m., 1917. [Jako nakladatel uveden rovněž Antonín Ludvík Stříž, tj. zřejmě to lze považovat za vydané vlastním nákladem. Vytištěno ve Vyškově, jinak b.m. Bibl. údaj sic: Jeronyma atd.]

Augustine of Hippo / Augustin z Hipponu

Edice a překlady

Scrinium Augustini: The World of Augustine’s Letters, <http://www.scrinium.umk.pl/>. [Database of letters with some tools.]

Augustinus Aurelius, Katechetické spisy, přel. Marie Kyralová et al., Praha: Krystal OP 2005. [176 s.; 21 cm. ISBN 80-85929-78-3 (váz.).]

Augustinus Aurelius, O milosti a svobodném rozhodování – Odpověď Simplicianovi, přel. Stanislav Sousedík – Ondřej Koupil, Praha: Krystal OP 2000. [137 s.]

Augustinus Aurelius, O Boží obci knih XXII I, přel. Julie Nováková, Praha: Karolinum 22007 (1. vyd. Praha: Vyšehrad 1950). [447 s. (1. vyd. 696 s.). Překlad pramenů – pozdní antika, středověk. 1. vyd. má církevní imprimatur. Náklad 2000 výtisků. První díl (ze dvou) obsahuje knihy I-XIII. Úvodní text překladatelky. h.]

Augustinus Aurelius, O Boží obci knih XXII II, přel. Julie Nováková, Praha: Karolinum 2007 (1. vyd. Praha: Vyšehrad 1950). [445 s. (1. vyd. 740 s.). Překlad pramenů – pozdní antika, středověk. Má církevní imprimatur. Náklad 2000 výtisků. Druhý díl (ze dvou) obsahuje knihy XIV-XXII. h.]

Augustinus Aurelius, Vyznání, Praha: Kalich 1999 (přetisk staršího vydání Praha: Ladislav Kuncíř 1926).

Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, přel. a úvod napsal Radislav Hošek, Praha: Vyšehrad 2000. [352 s. Bg údaj: zkontrolován s titulní stranou. Obsahuje úvodní studii R. Hoška (bez názvu, nejvyšší úroveň členění jsou již její jednotlivé kapitoly) a překlady textů: Augustin Nebridiovi, Proti Felikovi, O svobodném rozhodování, Žalm proti donatovcům, Proti nositeli roztržky Crispinovi, O dobru manželském, O věštění démonů, Augustin Marcellinovi, Dopis o milosti Boží. Velkou výhodou knihy je přístupnější jazyk než u některých starých překladů Augustinových spisů. FF MU, v.]

Starověké životopisy a pohledy na Augustina
Literature / Literatura

Hamilton, Louis I., „Possidiusʼ Augustine and Post-Augustinian Africa“, Journal of Early Christian Studies12/1, 2004, 85-105. [p.]

Moderní kritické životopisy

Chadwick, Henry, Augustine of Hippo: A Life, Oxford University Press 2010.

Literatura – různé

Boeft, Jan den – Oort, Johannes van (eds.), Augustiana Traiectiana, Paris 1987. [Např. studie o vlivu manicheistického vidění chtíče na sv. Augustina.]

Bonaiuti, Ernesto – Piana, Giorgio La, „The Genesis of St. Augustineʼs Idea of Original Sin“, The Harvard Theological Review 10/2, 1917, 159-175. [p.]

Karfíková, Lenka, Milost a vůle podle Augustina, Praha: Oikúmené 2006. [382 s. Pečlivá kniha věnovaná rozboru problému milosti a víry u Augustina, založená na různých Augustinových spisech. Autorka problém studuje s neustálým zřetelem k chronologii a biografickým aspektům. FF MU, v.]

Rist, John, Augustine: Ancient Thought Baptised, Cambridge 1995.

Protimanichejská pojednání (edice, překlady a studie)

Cayré, F. – van Steenberghen, F., Six traités anti-manichéens, Paris: Desclée de Brouwer 1961.

Coyle, J. Kevin, „Anti-Manichean Works“, in: John C. Cavadini, Augustine through the Ages: An Encyclopedia, http://books.google.cz/books?id=GcVhAGpvTQ0C [10. 11. 2010].

Coyle, J. Kevin, Augustine’s „De moribus Ecclesiae catholicae“: A Study of the Work, Its Composition and Its Sources, Fribourg: University Press 1978.

Coyle, J. Kevin et al., De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, De quantitate animae di Agostino d’Ippona, Palermo: Augustinus 1991.

Douais, Célestin, „Augustin contre le manichéisme de son temps I“, Revue thomiste 1, 1893, 393-426

Douais, Célestin, „Augustin contre le manichéisme de son temps II“, Revue thomiste 1, 1893, 560-576.

Douais, Célestin, „Augustin contre le manichéisme de son temps III“, Revue thomiste 2, 1894, 205-228.

Douais, Célestin, „Augustin contre le manichéisme de son temps IV“, Revue thomiste 2, 1894, 516-539.

Douais, Célestin, „Augustin contre le manichéisme de son temps V“, Revue thomiste 3, 1895, 44-60.

Hopper, S. R., „The Anti-Manichean Writings“, in: R. W. Battenhouse (ed.), A Companion to the Study of St. Augustine, New York: Oxford University Press 1955, 148-174.

Maher, J. P., Saint Augustine’s Defense of the Hexaemeron against the Manicheans, Rome: Universitas Gregoriana 1946.

Mayer, C. P., „Die antimanichäischen Schriften Augustins: Entstehung, Absicht und kurze Charakteristik der einzelnen Werke unter dem Aspekt der darin verwendeten Zeichentermini“, Augustinianum 14, 1974, 277-314.

Moon, A. A., The „De natura boni“ of Saint Augustine: A Translation with an Introduction and Commentary, Washington: Catholic University Press of America 1955.

Pelland, G. et al., „De Genesi contra Manichaeos“, „De Genesi ad litteram liber imperfectus“ di Agostino d’Ippona, Palermo: Augustinus 1992.

Rickaby, J., The Manicheans as Saint Augustine Saw Them, London: Burns, Oates and Washbourne 1925.

Ries, J., „La Bible chez saint Augustin et chez les manichéens I“, Revue d’études augustiniennes et patristiques 7, 1961, 231-243.

Ries, J., „La Bible chez saint Augustin et chez les manichéens II“, Revue d’études augustiniennes et patristiques 9, 1963, 201-215.

Ries, J., „La Bible chez saint Augustin et chez les manichéens III“, Revue d’études augustiniennes et patristiques 10, 1964, 309-329.

Roché, Déodat, „Saint Augustin et les manichéens de son temps“, Cahiers d’études cathares 1, 1949, 21-50. Přetisk v Cahiers 40, 2. sér., 121 (1989), 3-33 a v Cathares: Études manichéennes et cathares, Aude: Arques 1952, 56-86. [Bude zřejmě trochu pochybné, vzhledem k autorovu novognostickému přístupu.]

Augustine’s theology

van Oort, Johannes, Jerusalem and Babylon: A Study of Augustine’s City of God and the Sources of his Doctrine of the Two Cities, Leiden – Boston: Brill 2013.

Nestorios and the Nestorian controversy / Nestorios a nestoriánská kontroverze

See also Nestorian church.

Kundt, Radek, „Can Cognitive Science of Religion Help Us to Better Understand the Reasons for Nestorius’ Downfall?“, Sacra 5/1, 2007, 56-64.

Wessel, Susan, Cyril of Alexandria and the Nestorian Controversy: The Making of a Saint and of a Heretic, Oxford: Oxford University Press 2004.

Cyril Alexandrijský

Beeley, Christopher A., „Cyril of Alexandria and Gregory Nazianzen: Tradition and Complexity in Patristic Christology“, Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/3,http://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif 2009, 381-419. [p.]

Wessel, Susan, Cyril of Alexandria and the Nestorian Controversy: The Making of a Saint and of a Heretic, Oxford: Oxford University Press 2004.

Řehoř z Nazianzu

Beeley, Christopher A., „Cyril of Alexandria and Gregory Nazianzen: Tradition and Complexity in Patristic Christology“, Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/3,http://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif 2009, 381-419. [p.]

Dionýsios Areopagita

Edice a překlady

Dionysios Areopagita, Listy – O mystické theologii, přel. Vojtěch Hladký – Martin Koudelka, Praha: Oikúmené 2005. [196 s. Řecko-české vydání s úvodní studií Martina Koudelky.]

Dionýsios Areopagita, O mystické teologii – O božských jménech: S komentáři sv. Maxima Vyznavače, Praha: Dybbuk 2003. [296 s. Přeloženo z ruského překladu starořeckých originálů.]

Medieval reception and reactions

Poirel, Dominique, Des symboles et des anges: Hugues de Saint-Victor et le réveil dionysien du XIIe siècle, (Bibliotheca Victorina 23), Turnhout: Brepols 2013.

Řehoř Veliký

Prameny

Řehoř Veliký, Čtyřicet homilií na evangelia, přel. Timotheus Vodička, Olomouc: Krystal 1946. [490 s. Překlad pramenů – středověká biblická exegeze. Úvodní studie o životě, díle a významu sv. Řehoře. Potom následuje 40 homilií na různá místa evangelií: klanění mudrců, pokušení na poušti, vyslání apoštolů, Jan Křtitel, hřivny, 10 panen, královská svatba, pokání Marie Magdaleny, neplodný fíkovník, ztracená ovce a drachma, boháč a Lazar, předpověď zkázy Jeruzaléma, Emauzy, dobrý pastýř, Petr a Jan u hrobu, nevěřící Tomáš, různá zjevení Páně., andělé a řády andělské...]

MZK dále má: Epistolae ex registro, Liber regulae Pastoralis, The Pastoral Care, XL Homilien..., Dialogen (velmi staré něm. vydání). 8/2002 projito vše pod řetězcem „Řehoř“ a vše od Řehoře Velikého vypsáno sem.

Literatura

Santo, Mathew Dal, „Gregory the Great and Eustratius of Constantinople: The Dialogues on the Miracles of the Italian Fathers as an Apology for the Cult of Saints“,  Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/3, 2009, 421-457. [p.]

Wolińska, Teresa, „Polityka, przyjaźnie i podarunki w świetle korespondencji papieża Grzegorza Wielkiego“, Studia religiologica 41, 2008, 141-156. [FF MU, p.]

Raní církevní historikové

Socrates Scholasticus, Církevní dějiny I, přel. J. Novák, Praha: Česká katolická Charita 1989. [112 s. Překlad pramenů. Bibl. údaj: sic, velké C. ve slově Charita. Socrates navázal na Eusebiovy Dějiny církve. Konstantin křesťanem, ariánství, vyloučení Areia, novatián Eutychianus, Pavel ze Samosaty, sv. Helena nalezla kříž, pokřesťanštění Indů, sv. Antonín, původ manichejské sekty, synoda v Tyru, smrt Konstantina, Eusebios z Nikomedie propaguje arianismus, Konstans a Konstantius, synoda v Sardice, Athanasius, hereziarcha Fotinus, milánská synoda, Makedónius, apollinaristé, Konstantiova smrt. Přel. podle Migne, PG 67 z r. 1864.]

Patristická čítanka IX [Evagrios Scholastikos.]

Bibliografie

Šmelhaus, Vratislav, Řecká patrologie, Praha: Kalich 1972.

Historický vývoj křesťanství v 2.-6. století

Různé

Andresen, Carl, Die Kirchen der Alten Christenheit, Berlin – Köln – Mainz: Kohlhammer [1971]. [FF MU.]

Brown, Peter, Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. [108 s. Ed. Historia Ecclesiastica 2. Esejistická, přístupná práce věnovaná některým aspektům christianizace. Klade otázku na vyšší teoretickou úroveň. Odmítá přílišný důraz na násilnost pokřesťanšťování a ptá se po důvodech, proč tak soudobé elity pokřesťanštění podávali. Zabývá se postavou svatého muže a tím, jak přispěla k vnesení kř. řádu do nadpřirozeného světa neprivilegovaných vrstev. Stručnější poznámkový aparát. FF MU, l.; c.; h.]

Brown, Peter, Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire, Madison 1992.

Brown, Peter, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200-1000, Oxford – Malden: Blackwell 22003. [x, 625 s. Brilantní přehledová práce. Impérium 200-500 (kř. a říše, křesťanské časy, svatí, hranice: Noricum, Irsko, Francia); různá dědictví 500-600 (Caesarius z Arles, Řehoř z Toursu, Řehoř Veliký); konec starověkého křesťanství 600-750 (mnišství, vědení, Kolumbán, kř. v Asii a vzestup islámu, Irsko, Sasové, mikrokřesťanství); nové křesťanství 750-1000 (byzantský ikonoklasmus, Frísko a Německo, Karel Veliký, severní křesťanství). Poznámkový aparát (za textem), bibliografie, rejstřík. FF MU, s.]

Češka, Josef, Římský stát a katolická církev ve IV. století, Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně 1983. [164 s., větší formát. Velmi užitečná a o prameny opřená monografie, zpracovávající mj. politicko-společenské pozadí christologických sporů. Poznámkový aparát, obrazová příloha. MZK, l.]

Češka, Josef, Zánik antického světa, Praha: Vyšehrad 2000. [280 s. Přehledová práce věnovaná 3.-5. století. Zčásti se kryje se starší Češkovou monografií. Rejstřík. Neobsahuje bibliografii ani pozn. aparát. FF MU, v., k.]

Duval, Yvette, Chrétiens dAfrique à laube de la paix constantinienne: Les premiers échos de la grande persécution, Turnhout: Brepols 2000. [524 s. + obraz. příloha, brož. Nejen o pronásledování; jde o monografii o africkém křesťanství na počátku 4. stol. Spec. kapitola věnovaná sakrálním stavbám a pokladům. FF MU (DZ), s.]

Mandouze, André, Prosopographie de l’Afrique chrétienne (303-533), Paris: Centre national de la recherche scientifique 1982.

Steinová, Eva, Náboženstvo vo vzťahoch Rímskej ríše a Perzskej ríše v období christologických konfliktov, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2008. [p.]

Svencická, Irina Sergejevna, Rané kresťanstvo – Apokryfy, Bratislava: Spektrum 1990. [337 s. Spojení dvou knih: Od kř. obcí k církvi a Tajné spisy prvních křesťanů. Z ruského originálu (1987) přel. Juraj Zelman. Věcná kniha, stále zčásti užitečná jako rychlý přehled (bez pořádných odkazů na zdroje), jen málo poznamenaná polemickým postojem. Rozdělena na 2 části: Od kř. obcí k církvi a Tajné spisy prvních kř. Římská říše v 1. stol., vznik křesťanství, první obce, vznik episkopální církve, římská říše a křesťanství, Nový zákon a apokryfy, rané apokryfy, Petrovy spisy a Hermův Pastýř, boj mezi křesťanskými směry ve 2. stol., evangelia z Nag Hammádí, apokryfy o Ježíšově dětství a evangelijních postavách. Velmi sporadické poznámky pod čarou. MZK, l.]

Organization and administration / Organizace a správa

Monarchický episkopát

Widok, Norbert, „Ignacy z Antiochii wobec ugrupowań chrześcijańskich w Efezie: Postulat jedności chrześcijan w osobie jednego biskupa“, Nomos 71-72, 2010, 83-88. [FF MU, p.]

Christians and their neighbours

Křesťanství a společnost ve starověku – různé

Brown, Peter, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. [436 s. Z angl. orig. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity (New York 1988) přel. Eva Lajkepová. Monografie věnovaná praxi trvalého sexuálního odříkání mezi Pavlem a Augustinem (1.-5. stol.). Tělo a město; od apoštola k apologetovi; od Herma k Tertulliánovi; Markión, Tatiános a enkratité; Valentinos a gnosticismus; Klémens; Órigenés; Cyprián, Mání, Eusebios; pouštní otcové; mniši, ženy a manželství v Egyptě; Řehoř z Nyssy; Jan Zlatoústý; Ambrož; Jeroným; Augustin. MZK prez., FF MU, v.]

Christians and Jews

Blumell, Lincoln, „A Jew in Celsusʼ True Doctrine? An Examination of Jewish Anti-Christian Polemic in the Second Century C.E“, Studies in Religion 32/2, 2007, 297-315. [p.]

Křesťanství a antika, křesťanství a helénismus, křesťanství a pohanství

Armstrong, Arthur Hilary (ed.), Classical Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman, (World Spirituality Series 15), London: Routledge – Kegan Paul 1986. [517 p., Collection of 20 essays on classical Greek, Roman and Egyptian religion, volume is focused on the piety and spirituality of individuals. Covering a period of nearly 2000 years, from Pharaonic Egypt and archaic Greece to the end of antiquity, the volume is divided into two parts: “Histories” (treating individuals and periods) and “Themes” (treating selected topics of importance).Contents: I. Histories. The Faith of the Pharaonic Period (J. Gwyn Griffiths); The Great Egyptian Cults of Oecumenical Spiritual Significance (J. Gwyn Griffiths); The Ancient and Continuing Pieties of the Greek World (A. H. Armstrong); The Spirituality of Socrates and Plato (J. B. Skemp); Aristotle (Patrick Atherton); Epicureans and Stoics (A. A. Long); Roman Spirituality (John Pinsent); The Piety and Prayers of Ordinary Men and Women in Late Antiquity (H. D. Saffrey); Plutarch and Second Century Platonism (J. M. Dillon); II. Neoplatonist Spirituality – Themes. Monotheistic and Polytheistic Elements in Classical Mediterranean Spirituality (John Peter Kenney); The Love of Beauty and the Love of God (Werner Beierwaltes); The City in Ancient Religious Experience (Patrick Atherton); The Self in Ancient Religious Experience (Frederick M. Schroeder); Body and Soul in Ancient Religious Experience (K. Corrigan); The Religious Experience of Time and Eternity (Peter Manchester); Cosmic Piety (Jean Pépin); The Spiritual Guide (I. Hadot); The Spiritual Importance of not Knowing (R. T. Walli; In Praise of Nonsense (Patricia Cox Miller). WorldCat. Not available online or in the MU e-resources.]

Bremmer, Jan N., Greek Religion and Culture, the Bible and the Ancient Near East, Leiden: Brill 2008.

Brent, Allen, The Imperial Cult and the Development of Church Order Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian, Leiden: Brill 1999.

Brown, Peter – Lizzi Testa, Rita (eds.), Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.), (Christianity and History 9), Zürich – Berlin: Lit 2011. [641 s., brož. Příspěvky v italštině, angličtině a francouzštině. Warburg Institute; Momigliano a reflexe jeho díla (několik příspěvků); Julián a jeho stoupenci – podporovatelé, neo kritikové?; Julián v Césareji; náboženský konflikt v Juliánově syrské romanci; badatelské přístupy k theurgii od 1963; pozdně antický hrdina; důležitost bytí pohanem; christianizace řecké poezie a interkulturní dialog; pokřesťanštěný Homér; náboženské obsahy scholastických disciplín; rodiné a evangelizační sítě v Passio Sebastiani; pohanská reakce na sekularizaci – svědectví nápisů z pozdně římské Afriky; přetrvávání antiky a křesťanské inovace v ikonografii a epigrafii Benátek; pohled z Antiochie, od Libania přes Jana Zlatoústého k Jan Malalas a dál; od božského císaře ke svatému císaři; adventus senátorů do měst v centru dialogu pohanů a křesťanů; pontifices – případ jazykové osmózy; poslední pohanští kněží v Římě na základě nápisů; císařská legislativa a pohanská reakce – meze konfliktu; římští aristokraté a christianizace Říma; Vergilius a jeho komentátoři; kryptopohanství a hranice povoleného – hra masek?. KTF Wien, v.]

Cameron, Alan, The Last Pagans of Rome, Oxford: Oxford University Press 2011.

Dodds, E. R., Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha: Petr Rezek 1997. [181 s. Z angl. originálu (Cambridge 1994) přel. Martin Pokorný. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. Hmota, démoni, bohové v době helénismu, dialog pohanství a křesťanství. Cenný přehled.]

Dölger, Franz Joseph, Antike und Christentum: Kultur- und religionsgeschichtliche Studien I, Münster: Aschendorff 21974 (přetisk vydání z r. 1929). [Zabývá se tu mj. kollyridianami. KTF Wien (vícero svazků), v.]

Hock, Ronald F. – Chance, J. Bradley – Perkins, Judith (eds.), Ancient Fiction and Early Christian Narrative, Atlanta: Scholars Press 1998. [x, 317 s., váz. Sborník věnovaný antické fiktivní literatuře, část příspěvků (zdaleka ne všechny) také jejím analogiím v raně křesťanské kanonické a mimokanonické literatuře. Vynález fikce; autorita a tautor; náboženská témata v Chariton; fokalizace v Ephesiaca; Xenofón z Efezu a ekfráze; Ezopův život; proč by měli novozákoníci číst antické romány; tajnost a rozpoznání v Odysseji a Markovi; vytváření zápletky v epizodických vyprávěních – Ezopův život a Marek; barvy v Achilles Tatius a Markovi; božské zrození a zdánliví rodiče – zápletka Jana; intertextuální průzkum Xenofontových Ephesiaca a Skutků apoštolských; Skutky Thekliny a antický román; příběhy bez textů a autorů – problém tekutosti antických románů a raně křesťanské literatury. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. ETF Wien, v.]

McGiffert, Arthur Cushman, „The Influence of Christianity upon the Roman Empire“, The Harvard Theological Review 2/1, 1909, 28-49. [p.]

Nock, Arthur Darby, Early Gentile Christianity and Its Hellenistic Background, New York: Harper Torchbooks 1964. [155 s. Zastaralá, ale zčásti stále zajímavá kniha s poznámkami pod čarou. Zasazuje křesťanství do helénistického kontextu, v dalším oddíle pak srovnává helénistická mystéria s křesťanskými svátostmi. FF MU, v.]

Pettipiece, Timothy, „From Cybele to Christ: Christianity and the Transformation of Late Roman Religious Culture“, Studies in Religion/Sciences Religieuses 37/1, 2008, 41-61. [p.]

Rebillard, Éric, Transformations of Religious Practices in Late Antiquity, Farnham – Surrey – England – Burlington – VT: Ashgate 2013.

Wittkowsky, Vadim, „,Pagane‘ Zitate im Neuen Testament“, Novum Testamentum 51/2, 2009, 107-126. [p.]

Zetterholm, Magnus, „Purity and Anger: Gentiles and Idolatry in Antioch“, The Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2005. [p.]

Authority, leadership, politics / Autorita, vůdcovství, politika

Authority / Autorita

See also Organization and administration.

Koester, Helmut, „Writings and the Spirit: Authority and Politics in Ancient Christianity“, The Harvard Theological Review 84/4, 1991, 353-372. [p.]

Politics and the people / Politika a lidové vrstvy

Magalhães de Oliveira, Julio Cesar, Potestas populi: Participation populaire et action collective dans les villes de l’Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr. J.-C.), (Bibliothèque de l'Antiquité tardive 24), Turnhout: Brepols 2012.

Everyday life / Každodenní život

Overviews / Přehledy

Grossi, Vittorino – Siniscalco, Paolo, Křesťanský život v prvních staletích, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1995. [240 s. Popularizující, trochu nekonkrétní, spíše hůře podložená monografie věnovaná „vnitřnímu životu“ křesťanství: čtení bible, kosmické jevy, příroda, mezilidské vztahy, vztah císařství a církve, pozemské statky, rytmus existence, kultura. FF MU, k.]

Sommer, Carl, We Look for a Kingdom: The Everyday Lives of the Early Christians, San Francisco: Ignatius Press 2007.

Sexuality, marriage, and the family / Sexualita, manželství, rodina

Miscellaneous / Různé

Hunter, David G., „Sexuality, Marriage and the Family“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 585-600. [FF MU (DZ); p.]

Sexual morals / Sexuální morálka

Bailey, Lisa Kaaren, „,These Are Not Men‘: Sex and Drink in the Sermons of Caesarius of Arles“, Journal of Early Christian Studies[p.]

Prieur, Jean-Marc, „Lʼéthique sexuelle et conjugale des chrétiens des premiers siècles et ses justifications“, Revue dʼhistoire et de philosophie religieuses 82/3, 2002, 267-282. [Not in MU e-resources.]

Pronásledování křesťanů v římské říši

Duval, Yvette, Chrétiens dAfrique à laube de la paix constantinienne: Les premiers échos de la grande persécution, Turnhout: Brepols 2000. [524 s. + obraz. příloha, brož. Nejen o pronásledování; jde o monografii o africkém křesťanství na počátku 4. stol. Spec. kapitola věnovaná sakrálním stavbám a pokladům. FF MU (DZ).]

Frend, William Hugh Clifford, „Persecutions: Genesis and Legacy“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 503-523. [FF MU (DZ).]

Maraval, P., Les persécutions durant les quatre premiers siècles du christianisme, Paris 1992.

Twomey, D. Vincent – Humphries, Mark (eds.), The Great Persecution: The Proceedings of the Fifth Patristic Conference, Maynooth, 2003, Dublin: Four Courts Press 2009. [176 s., váz. Sborník věnovaný Diokleciánovu pronásledování, zajímavý víceméně jen pro toto úzké téma. Mysl pronásledovatelů; filosofické námitky křesťanům v předvečer pronásledování; lekce Diokleciánova pronásledování; připravenost k mučednictví v rané církvi; koncepce pronásledování u Eusebia s Kaisareje jako klíč k Církevním dějinám; mučednictví a eucharistie; původ kultu sv. Jiřího; závěrečná úvaha. ETF Wien, v.]

Křesťanští císařové

Konstantin Veliký a konstantinovský obrat

Cameron, Averil, „Constantine and the ‚Peace of the Church“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 538-551. [FF MU (DZ).]

Clauss, Manfred, Konstantin Veliký: Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha: Vyšehrad 2005.

Dam, Raymond Van, The Roman Revolution of Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Koncily a koncilní výnosy

Prameny – různé

Alberigo, G. (ed.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1991. [Odkaz in Bernard z Clairvaux, O milosti..., 7.]

Tanner, Norman et al. (eds. et trans.), Decrees of the Ecumenical Councils I-II, London 1990. [Např. 4. laterán.]

Council of Nicaea (325) / Nicejský koncil (325)

Edwards, Mark, „The First Council of Nicaea“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 552-567. [With a bg (end of the book). FF MU (DZ).]

Šíření křesťanství ve 2.-6. stol., křesťanské misie, christianizace

For the spread of Christianity among German tribes in late Antiquity and early Middle Ages, see bgstrv.

Bar, Doron, „The Christianisation of Rural Palestine during Late Antiquity“, Journal of Ecclesiastical History 54/3, 2003, 401-421. [p.]

Bazzana, Giovanni Battista, „Early Christian Missionaries as Physicians: Healing and its Cultural Value in the Greco-Roman Context“, Novum Testamentum 51/3, 2009, 232-251. [p.]

Bowes, Kim, „,Christianization‘ and the Rural Home“, Journal of Early Christian Studies 15/2, 2007, 143-170. [p.]

Latourette, K. S., A History of the Expansion of Christianity I: The First Five Centuries, New York – London: Harper 1937. [Odkaz in Hazlett. Zřejmě bude trochu zastaralé.]

Maxwell, Jaclyn L., Christianization and Communication in Late Antiquity: John Chrysostom and his Congregation in Antioch, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Mullen, Roderic L., The Expansion of Christianity: A Gazetteer of its First Three Centuries, (Supplements to Vigiliae Christianae 69), Leiden – Boston: Brill 2004. [x, 407 s., váz. Nejde o souvislý text o šíření křesťanství, nýbrž o abecedně uspořádaný zeměpisný slovník míst, pod každým z nich jsou odkazy na prameny, které o křesťanství v daném místě hovoří. Ani tato hesla nejsou příliš narativní, obsahují jen prvky líčení. Jde skutečně spíš o odkazy na literaturu. Bibliografie, rejstřík míst. BL, v.]

Veyne, Paul, When Our World Became Christian, 312-394, přel. Janet Lloyd, Cambridge – Malden: Polity Press 2010. [viii, 248 s., brož. Prozkoumává 3 vysvětlení přijetí křesťanství: (1) upřímná konverze Konstantina a snaha spasit svět, (2) hledání podpory ve velkém náboženství, (3) jen založil síť biskupství a křesťanství bylo přijato spontánně. Poznámkový aparát (177-235), rejstřík. KTF Wien, v.]

Lidové křesťanství ve 2.-6. stol.

MacMullen, Ramsey, The Second Church: Popular Christianity A.D. 200-400, Atlanta: Society of Biblical Literature 2009. [p.; FF MU (DZ), s.]

Počátky mnišství, pozdně antické mnišství

Miscellaneous / Různé

Bitton-Ashkelony, Brouria – Kofsky, Aryeh, The Monastic School of Gaza, (Supplements to Vigiliae Christianae 78), Leiden – Boston: Brill 2006. [x, 249 s. Zajímavá monografie věnovaná pozdně antickému mnišství v Gaze. Založeno hodně na korespondenci mezi mnichy a jejich klientelou. Zrod a vzestup mnišského centra; Petr Ibér a protichalkedonský odpor v Palestině; Petr Ibér ve stopách Mojžíše; neviditelní svatí mužové – Barsanuphius a Jan; poradenství skrze hádanky; užitečnost hříchu; nutnost pokání; duchovní exercicie – stálá konverzace s Bohem; denní život; sociální interakce; osudy protichalkedonské mnišské komunity; závěr. Pozn. aparát, bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Brakke, David, Demons and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Christianity, Cambridge – London: Harward University Press 2006. [Summary here. h.]

Goodrich, Richard J., Contextualizing Cassian: Aristocrats, Asceticism, and Reformation in Fifth-Century Gaul, Oxford: Oxford University Press 2007.

Hatlie, Peter, The Monks and Monasteries of Constantinople, ca. 350-850, Cambridge: Cambridge University Press 2011. [xvi, 549 s., brož. Významná přehledová práce. Trendy 300-565; zakladatelská generace mnichů v Konstantinopoli, 350-430; konflikt a důvěra, 430-518; kompromis a jeho výsledky v době Justiniána a Theodory; užiteční partneři v pozdně antickém městě; nepříznivé doby; mniši a společnost – počty, rodiny, přátelství; vzestup mnišských institucí; mniši ve světě; mniši a kultura. Poznámkový aparát, mapy, obrazová příloha, dodatky, bibliografie, rejstřík. h.]

Merrils, Andrew H., „Monks, Monsters, and Barbarians: Re-Defining the African Periphery in Late Antiquity“, Journal of Early Christian Studies 12/2, 2004, 217-244. [p.]

Muc, Agnieszka, Architektura monastyczna na terenie Egiptu, Kraków: Nomos 2008.

Øistein Endsjø, Dag, Primordial Landscapes, Incorruptible Bodies: Desert Asceticism and the Christian Appropriation of Greek Ideas on Geography, Bodies, and Immortality, New York: Peter Lang [2008]. [x, 195 s. Poněkud metaforická monografie čtoucí počátky křesťanského poustevnictví prizmatem prostoru a koncepcí prostoru v řecké a křesťanské kultuře. Čerpá zejména z Vita Antonii. Antonínova poušť jako řecká krajina; řečtí bohové v kř. kontextu; kulturní konstrukce krajin; kulturní kontinuita; Athanasios a egyptská kultura; divočina jako antiprostor; nalezení Edenu v pustině; bohové a démoni; trable v ráji; geografická podstata primordiality; biblická minulost; člověk proměněný prostorem; zvířata jako nástroje božství; jídlo, sex a geografie; místo, bezmístnost a autorita; asketický atlét, zasvěcený na periferii, konstrola smrti a těla, asketa jako mučedník; hrdina, který se nevrátil; neporušitelná těla; prvotní tělo; těla, démoni a neexistence; úrovně napodobování; volání těla. FF MU, s.]

Overviews / Přehledy

Dunn, Marilyn, „Asceticism and Monasticism II: Western“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 669-690. [FF MU (DZ); p.]

Rousseau, Philip, Ascetics, Authority and the Church in the Age of Jerome and Cassian, Oxford: Oxford University Press 1978. [Vzhledem k tomu, jak přínosná je kap. Rousseau v Hazlettovi, zřejmě půjde o velmi zajímavou práci.]

Rubenson, Samuel, „Asceticism and Monasticism I: Eastern“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 637-668. [FF MU (DZ); p.]

Vogüé, Adalbert de, Regards sur le monachisme des premiers siècles: Recueil d’articles, (Studia Anselmiana 130), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 2000. [xxvi, 908 s. Velká sbírka článků k počátkům mnišství. Zaznamenávám názvy oddílů, ne jednotlivých příspěvků: úvod o raném mnišství; dílo sv. Basileia; řehole sv. Augustina; klášter Lérins; Řehole Mistrova a řehole Benediktova; dialogy sv. Řehoře; sv. Kolumbán a jeho životopis; komentář ke Knihám královským přisuzovaný Řehoři Velikému; další studie. KTF Wien, v.]

Sborníky

Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri: XXVI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 8-10 maggio 1997, Roma: Institutum Patristicum Augustinianum 1998. [418 s. Sborník z konference o západním mnišství do Řehole Mistrovy. Studie v italštině, němčině, angličtině, francouzštině, španělštině. Západní mnišství od počátků po Mistra; klášter a řehole v prvních fázích západního mnišství; západní a východní mnišství – kritéria a limity odlišení v počáteční fázi; předvání ideálu mnišského života z generace na generaci; ženy a počátky mnišství – srovnání Východu a Západu; západní mnišství viděné z východu; Vita Antonii, Vita Hilarionis; obraz člověka v Řeholi Mistrově; mnišsko-kulturní zkušenost Cassiodórova vivaria; mnišský ideál u: Martin z Toursu; Cassiánův vliv na Řeholi Mistrovu; Jeroným a toulouští mniši; Jeroným jako mnich; mnišství v Africe; opuštění mnišského života; vztah Augustinovy řehole a dopisu 189; a pár dalších. KTF Wien, v.]

Overall interpretations

Goehring, J. E., „Monastic Diversity and Ideological Boundaries in Fourth-Century Christian Egypt“, in: id., Ascetics, Society, and the Desert: Studies in Early Egyptian Monasticism, Harrisburg, PA: Trinity Press 1999, 196-218.

Goehring, J. E., „The Origins of Monasticism“, in: id., Ascetics, Society, and the Desert: Studies in Early Egyptian Monasticism, Harrisburg, PA: Trinity Press 1999, 13-35.

Lundhaug, Hugo, „Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 98-120. [Summary in bg.]

Ideas and ideals, beliefs, ethos / Myšlenky a ideály, představy, étos

Crislip, Andrew, „The Sin of Sloth or the Illness of the Demons? The Demon of Acedia in Early Christian Monasticism“, The Harvard Theological Review 98/2, 2005, 143-169. [p.]

Nieścior, Leon, „Mistyczne perspektywy apathei w nauce Ewagriusza z Pontu“, Studia religiologica 32, 1999, 65-83. [FF MU.]

Trzcińska, Izabela, „O duszy ludzkiej, czyli niektóre aspekty antropologii w Homiliach duchownych Pseudo-Makarego“, Studia religiologica 32, 1999, 85-99. [FF MU.]

Mnišství v Egyptě

Různé

Layton, Bentley, „Rules, Patterns, and the Exercise of Power in Shenouteʼs Monastery: The Problem of World Replacement and Identity Maintenance“, Journal of Early Christian Studies 15/1, 2007, 45-73. [p.]

Trzcińska, Izabela, „O duszy ludzkiej, czyli niektóre aspekty antropologii w Homiliach duchownych Pseudo-Makarego“, Studia religiologica 32, 1999, 85-99. [FF MU.]

Pachomios

Veilleux, Armand, La liturgie dans le cénobitisme pachômien au quatrième siècle, (Studia Anselmiana 57), Roma: Herder 1968. [xxxii, 393 s. Monografie věnovaná dílčímu problému liturgie pachomiovského mnišství. Odkaz Ruffin. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík užitých pachomiovských textů, jména osob a míst. KTF Wien, v.]

Prameny

Theodórétos z Kyrru, Historia religiosa: Bohumilá historie mnichů syrských, přel. Jiří Pavlík, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2005. [146 s. Přeloženo z řeckého originálu. Úvod Jiří Pavlík. Stručné výkladové poznámky za textem. FF MU, v., c. 2:1 tit., 60-63, 82-83, 122-125.]

Život jurských otců, přel. Ondřej Koupil – Jan Zdichynec – Zdeněk Žalud, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2004. [xxxvii, 68, A-U s. MZK.]

Svatí, svatost, hagiografie ve starověkém křesťanství

Různé

Beaujard, Brigitte, „Cités, évêques et martyrs en Gaule à la fin de l’époque romaine“, in: Les fonctions des saints dans le monde occidental, IIIe-XIIIe siècle, Rome: École française de Rome 1991, 175-191. [Tématu se týkají i další studie v tomto sborníku. BNF, l.; c.]

Brown, Peter, Authority and the Sacred: Aspects of the Christianization of the Roman World, 1995. [Přeloženo do češtiny (l.).]

Brown, Peter, Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. [108 s. Ed. Historia Ecclesiastica 2. Esejistická, přístupná práce věnovaná některým aspektům christianizace. Klade otázku na vyšší teoretickou úroveň. Odmítá přílišný důraz na násilnost pokřesťanšťování a ptá se po důvodech, proč tak soudobé elity pokřesťanštění podávali. Zabývá se postavou svatého muže a tím, jak přispěla k vnesení kř. řádu do nadpřirozeného světa neprivilegovaných vrstev. Stručnější poznámkový aparát. FF MU, l.; c.; h.]

Brown, Peter, The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago: University of Chicago Press 1981. [xvi, 187 s. Základní teze zní, že kult svatých nelze spojovat s jakousi vágní lidovou zbožností, nýbrž byl naopak tvořen, teologicky podbudováván a využíván vyššími vrstvami, zejména biskupy. Fr. překlad Paris 1983. FF MU, s., l.]

Burrus, Virginia, The Sex Lives of Saints: An Erotics of Ancient Hagiography, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2004. [vi, 216 s. Dosti subjektivní, „divoká“ monografie věnovaná tématu erotiky v antické hagiografii. Fantazie poustevníků; mučednictví, masochismus a ženská (auto)biografie; císařství, sadismus a vojenský světec; životy svatých nevěstek. Poznámkový aparát (163-197), bibliografie, rejstřík. FF MU, s.]

Davis, Stephen J., The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women’s Piety in Late Antiquity, Oxford: Oxford University Press 2008 (1. vyd. 2001). [xvi, 288 s. Kniha zaměřující se na kult v. Thekly zejm. v Malé Asii a Egyptě, kde se tento kult nejvíce rozvinul (vi). Argumentuje, že tento kult byl spojen se ženskými společenstvími (vi). Původ Theklina kultu; Theklin kult v Seleukii; úcta k Thekle u asketiček v Alexandrii; poutnictví a kult sv. Thekly v Mareotis (včetně poutnických ampulí s obrázky sv. Thekly); šíření Theklina kultu mimo Alexandrii a okolí. Podrobný pozn. aparát, obrazové přílohy, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; p.]

Droge, Artur J. – Tabor, James D., A Noble Death: Suicide and Martyrdom among Christians and Jews in Antiquity, New York: HarperSanFrancisco 1992. [FF MU (DP).]

Frend, William Hugh Clifford, „The North African Cult of Martyrs: From Apocalyptic to Hero-Worship“, in: „Jenseits Vorstellungen in Antike und Christentum“, Jahrbuch für Antike und Christentum 9/1982, 154-167.

Harvey, Susan Ashbrook, Asceticism and Society in Crisis: John of Ephesus and the Lives of the Eastern Saints, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1990. [xviii, 226 s. Jméno × příjmení dle katalogizace v knize. Kvalitní studie věnovaná monofyzitskému mnichu, misionáři a spisovateli Janovi z Efezu v kontextu doby, kdy žil (asi 507-589). Zakládá se mimo jiné na jeho dvou dochovaných dílech (Církevní dějiny a zejména Životy východních svatých). Janův svět; Životy východních svatých; asketická vize; severomezopotámské město Amida; místa a komunity; misie; ženy v hagiografickém díle Jana z Efezu. Podrobný poznámkový aparát (151-198), bibliografie (199-218), rejstřík. BNF, v.]

Klauser, Theodor, „Christliche Märtyrerkult, heidnischer Heorenkult und spätjüdische Heiligenverehrung: Neue Einsichten und neue Probleme“, in: Ernest Dassmann (ed.), „Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und Christlichen Archäologie“, Jahrbuch für Antike und Christentum 3/1974, 221-229.

Picard, J.-C., Évêques, saints et cités en Italie et en Gaule: Études d’archéologie et d’histoire, Rome: École française de Rome 1998.

Seeley, David, The Noble Death: Graeco-Roman Martyrology and Paul’s Concept of Salvation, (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 28), Shefield: Shefield Academic Press 1990. [FF MU (DP).]

Van Dam, Raymond, Saints and Their Miracles in Late Antique Gaul, Princeton: Princeton University Press 1993. [xii, 349 s., brož. Standardní, kvalitní monografie věnovaná kultu svatých v Galii 5. stol., s teoretickými přesahy do tematiky těla. Studii (9-151) doplňuje rozsáhlá čítanka překladů (153-317). Svatí a kulty – Martin, Hilarius, Julián; Řehoř z Toursu a jeho patroni; tělesné zázraky – tělo a společnost, tělo a moc, tělo a teologie; poutě a vyprávění o zázracích – do Toursu, z Toursu, Řehořův slib. Překlady: Fortunatus, Zázraky Hilariovy; Řehoř z Toursu, Utrpení a zázraky mučedníka sv. Juliána; Řehoř z Toursu, Zázraky biskupa sv. Martina; epigrafický materiál. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, mapa Galie, rejstřík. BNF, v.]

Saxer, Victor, Morts, martyrs, reliques en Afrique chrétienne aux premiers siècles: Les témoignages de Tertullien, Cyprien et Augustin à la lumière de l’archéologie africaine, Paris: Beauchesne 1980. [Odkaz Boesch Gajano a Bynum. Mj. 141-149 prokazuje, že ne všichni následovali Augustina v jeho odmítnutí hostin se zemřelými.]

Zocca, Elena, Dai „santi“ al „santo“: Un percorso storico-linguistico intorno all’idea di santità (Africa romana, secc. II-V), Roma: Studium 2003. [364 s., měkká vazba. Zajímavá monografie s podrobným poznámkovým aparátem. Termín sanctus v severoafrických dopisech; Tertullián; Cyprián; sanctus u donatistů; Augustin (podrobné); interpretace vývojového procesu. Poznámky pod čarou, podrobná bibliografie, rejstříky. BNF, v.]

Analýza ideologie mučednictví a psychologické pohledy

Moss, Candida, The Other Christs: Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyrdom, Oxford: Oxford University Press 2010.

Hagiografie

Saxer, Victor, Bible et hagiographie: Textes et thèmes bibliques dans les Actes des martyrs authentiques des premiers siècles, Bern – Frankfurt am Main – New York: Lang 1986. [293 s. Pozn. aparát (za jednotl. kapitolami), bibliografie, rejstřík biblických citací a aluzí, rejstřík mučedníků, rejstřík pramenů, rejstřík moderních autorů. Členěno podle mučedníků: Štěpán, Justýn, Polykarp, lyonští mučedníci, Apollonius Římský, Perpetua a druhové, ... Cyprián z Kartága; statistika citací a biblická kultura rané hagiografické literatury o mučednících; analýza citací a témat; závěry. KTF Wien, v.]

Hagiografické prameny, legendy o mučednících a světcích

Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků [I]: Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, Praha: Vyšehrad 2009. [h.]

Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II: Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století, Praha: Vyšehrad 2011. [h.]

Holy men / Svatí mužové

Brown, Peter, „Arbitři posvátného: Křesťanský svatý muž v době pozdního starověku“, in: id., Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 69-91, 99-101. [c.; h.]

Brown, Peter, „The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity“, Journal of Roman Studies 61, 1971, 80-101. [Widely cited.]

Frankfurter, David, „Syncretism and the Holy Man in Late Antique Egypt“, Journal of Early Christian Studies 11/3, 2003, 339-386. [p.]

Rapp, Claudia, „Saints and Holy Men“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 548-566. [FF MU (DZ); p.]

Křesťanská mystika ve starověku

Louth, Andrew, The Origins of the Christian Mystical Tradition: From Plato to Denys, Oxford: Oxford University Press 22007.

Midura, Maria, „Wizje anielskie w Pasterzu Hermasa“, Ex nihilo 2, 2009, 145-154. [FF MU.]

Nieścior, Leon, „Mistyczne perspektywy apathei w nauce Ewagriusza z Pontu“, Studia religiologica 32, 1999, 65-83. [FF MU.]

Sociologie raného křesťanství

Různé

Markus, R. A., „The Problem of Self-Definition: From Sect to Church“, in: Jewish and Christian Self-Definition I, 1-15. Available online at <http://www.haverford.edu/relg/courses/122a/markus.pdf>, [18 May 2014]. [On 2nd to 4th c., e.g. on Eusebius’ HE. p.]

Neufeld, Dietmar – DeMaris, Richard E. (eds.), Understanding the Social World of the New Testament, London – New York: Routledge 2010.

Poorthuis, Marcel – Schwartz, Joshua (eds.), A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity, Leiden/Boston: Brill 2006. [Celá řada podnětných studií k různým oblastem.]

Overviews and state of research texts

Bryant, J. M., „The Sociology of Early Christianity from History to Theory, and Back Again“, in: Bryan S. Turner (ed.), The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, Chichester – Malden: Wiley-Blackwell 2010, 311-339. [FSS MU.]

Women in ancient Christianity / Ženy ve starověkém křesťanství

Marcos Sánchez, María del Mar, „El lugar de las mujeres en el Cristianismo: Uso y abuso de la Historia Antigua en un debate contemporáneo“, Studia historica: Historia antigua 24, 2006, 17-40. [Temat. číslo Cristianismo y poder en la antigüedad. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1376, p.]

Marcos Sánchez, María del Mar, „Mujeres y herejía en el mundo antiguo“, Edades: Revista de historia 8, 2000, 145-157.

Též další články Marie Marcos.

Kazatelství, kázání ve starověkém křesťanství

Cunningham, Mary B. – Allen, Pauline (eds.), Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill 1998. [x, 370 s. Zajímavě vypadající sborník. Úvod; reflexe o problémech raně křesťanského kazatelství; Hermas Prorok a Hippolytus Kazatel – římská homilie a její sociální kontext; Órigenés – vzdělanec a pastýř; kappadočtí otcové o dobročinění; Jan Zlatoústý; formy komunikace v homiliích Severiána z Gabaly – přijetí diatriby jako metody výkladu; Proklus z Konstantinopole; řecké kázání v 6. stol.; Anastasios ze Sinaje; Jan Damašský jako kazatel a básník; Ondřej z Kréty, vzletný kazatel 8. stol.; historicita a poezie v kázáních 9. stol. – Fótios a Jiří z Nikomédie; homiletická aktivita v Konstantinopoli kolem 900. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstříky (i rejstřík biblických citací). KTF Wien, v.]

Paměť, přenos idejí, představy o historii

Kirk, Alan – Thatcher, Tom (eds.), Memory, Tradition, and Text: Uses of the Past in Early Christianity, Atlanta:Society of Biblical Literature 2005. [296 s., brož.]

Theology, beliefs / Teologie, představy

Christ, christology

Mary, mariology, the cult of Virgin Mary

Shoemaker, Stephen J., „Epiphanius of Salamis, the Kollyridians, and the Early Dormition Narratives: The Cult of the Virgin in the Fourth Century“, Journal of Early Christian Studies 16/3, 2008, 371-401. [p.]

Salvation, soteriology

Botha, J. E., „Soteriology under Construction: The Case of James“, Acta Patristica et Byzantina 17, 2006, 100-118. [Není dostupné online.]

Body / Tělo

Brakke, David, „The Body as/at the Boundary of Gnosis“, Journal of Early Christian Studies17/2, 2009, 195-214. [p.]

Corrigan, Kevin, „Body and Soul in Ancient Religious Experience“, in: Armstrong, Arthur Hilary (ed.), Classical Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman, (World Spirituality Series 15), London: Routledge – Kegan Paul 1986, 360-383. [Not available online or in the MU e-resources.]

Miller, Patricia Cox, „On the Edge of Self and Other: Holy Bodies in Late Antiquity“, Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/2, 2009, 171-193. [Not in MU e-resources.]

Seim, Turid Karlsen - Økland,Jorunn (eds.), Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2009. [Sborník o vzkříšení. Příspěvky např. Czachesz, Lundhaug či Thomassen. c. VK.]

Soul / Duše

Reis, David M., „Thinking with Soul: Psyche and Psychikos in the Construction of Early Christian Identities“, Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/4, 2009, 563-603. [p.]

Death / Smrt

Mutie, Jeremiah, Death in Second-Century Christian Thought: The Meaning of Death in Earliest Christianity, Cambridge: James Clarke 2015.

Sexuality / Sexualita

Dauzat, Pierre-Emmanuel, „The Mythology of Begetting and Sex in the Church Fathersʼ Writings“, Diogenes: Diogène 52/4, 2005, 15-26. [Not in MU e-resources.]

Devil, demons, demonology / Ďábel, démoni, démonologie

Miscellaneous

Albrile, Ezio, „I pargoli di agatodemone: Frammenti di mitologie alchemiche“, Aries 6/2, 2006, 180-204. [Agathodaemonʼs Children: Fragments of Alchemical Mythologies. p.]

Crislip, Andrew, „The Sin of Sloth or the Illness of the Demons? The Demon of Acedia in Early Christian Monasticism“, The Harvard Theological Review 98/2, 2005, 143-169. [p.]

Mitchell, Matthew W., „Bodiless Demons and Written Gospels“, Novum Testamentum 52/3, 2010, 221-240. [p.]

Reed, Anette Yoshiko, „The Trickery of the Fallen Angels and the Demonic Mimesis of the Divine: Aetiology, Demonology, and Polemics in the Writings of Justin Martyr“, Journal of Early Christian Studies 12/2, 2004, 141-171. [p.]

Smith, Gregory A., „How Thin Is a Demon?“, Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20141.1.1-2/core/spacer.gif16/4,http://search.proquest.com/assets/r20141.1.1-2/core/spacer.gif2008, 479-512. [p.]

Overviews and introductions

Brenk, Frederick E., „In the Light of the Moon: Demonology in the Early Imperial Period“, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II/16/3: Religion: Heidentum: Römische Religion, Allgemeines, Berlin: Walter de Gruyter 1986, 2068-2145.

Ling, Trevor Oswald, The Significance of Satan: New Testament Demonology and Its Contemporary Relevance, (S.P.C.K. Biblical Monographs 3), London: SPCK 1961. [114 p. Contents: 1. New Testament Demonology in its Biblical Perspective, 2. Satan: The Central Emphasis of New Testament Demonology, 3. The Chief Features of the Symbol of Satan in the New Testament, 4. Satan and Angelic Powers, 5. The Limitations, and Special Value, of the New Testament Symbol of Satan, 6. The Conquest of Satan. WorldCat. Not available online or in the MU e-resources.]

Russell, Jeffrey Burton, Satan: The Early Christian Tradition, Ithaca: Cornell University Press 1981. [258 p. The author takes up the development of the Christian concept of the Devil until Augustine in the mid-fifth century. The publication has a twofold purpose: first, to gain a better understanding of the nature of evil and to develop a method for the history of concepts and the historical theology of concepts. Russell discusses the apostolic fathers, the apologetic fathers, and the Gnostics. He goes on to treat the thought of Irenaeus and Tertullian, and to describe the diabology of the Alexandrian fathers, Clement and Origen, as well as the dualist tendencies in Lactantius and in the monastic fathers. Finally he addresses the syntheses of the fifth century, especially that of Augustine, whose view of the Devil has been widely accepted in the entire Christian community ever since. Amazon.com. Contents: 1. Preface, 2. The devil, 3. The Apostolic fathers, 4. The Apologetic fathers and Gnostics, 5. Human sin and redemption: Irenaeus and Tertullian, 6. Mercy and damnation: the Alexandrians, 7. Dualism and the desert, 8. Satan and Saint Augustine, 9. Conclusion: Satan today. WorldCat. Not available online or in the MU e-resources.]

Russell, Jeffrey Burton, The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity, Ithaca, NY: Cornell University Press 1977. [276 p. The ook traces the history of the concept of evil from its beginnings in ancient times to the period of the New Testament. This wide-ranging study contains four chapters of background material on evil and personifications of it. Jeffrey Burton Russell probes the roots of the idea of evil, treats the development of the idea in the Ancient Near East, and then examines the concept of the Devil as it was formed in late Judaism and early Christianity. Contents: 1. The question of evil, 2. In search of the Devil, 3. The Devil East and West, 4. Evil in the classical world, 5. Hebrew personifications of evil, 6. The Devil in the New Testament, 7. The face of the Devil. Not available online or in the MU e-resources.]

Proceedings and collections of essays

Lange, Armin – Eichtenberger, Hermann – Römheld, Diethard (eds.), Die Dämonen: Die Dämonologie der Israelitisch-jüdischen und Frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt / Demons: The Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of their Environment, Tubingen: Mohr Siebeck 2003. [xix, 687 p. The book contains 34 contributions date from an international symposium held in Tübingen in the fall of 2001. Most of the essays here show little originality, and even the better ones make only a small contribution to our understanding of demons or ancient Judaism and Christianity. Overall focus is on Israelite-Jewish and early Christian literature, with an emphasis on canonical and non-canonical scriptures. The participants put emphasis on the question of ontology and the "actually experienced background" of demons. There are two introductory essays and 32 papers are divided into seven sections: 1. Dämonen im Alten Ägypten und im Alten Orient, 2. Dämonen im altiranischen Zoroastrismus, 3. Dämonen im Alten Israel in der vorexilischen und exilischen Zeit, 4. Dämonen in Juda und Israel in der der persischen Zeit, 5. Dämonen in der griechisch-römischen Welt, 6. Dämonen im Neuen Testament und in der Gnosis, 7. Dämonen und der Tod des Gottessohns im Markusevangelium. Not available online or in the MU e-resources.]

Vos, Nienke – Otten, Willemien (eds.), Demons and the Devil in Ancient and Medieval Christianity, (Supplements to Vigiliae Christianae 108), Leiden: Brill 2011. [xii, 257 p. Collection of articles arose out of a conference in Heeze, the Netherlands, in 2006 entitled “Devils and Demons in Ancient Christianity.” This collection of essays approaches the role of demons and the devil in ancient and medieval Christianity from a variety of scholarly perspectives: historical, philosophical, and theological as well as philological, liturgical, and theoretical. In the opening article Gerd Theissen presents a wide-ranging overview of the role of the devil, spanning the Hebrew Bible, the New Testament, and patristic literature. The contributions that follow address texts on the devil, demons, and evil, and are drawn from ancient philosophy, the New Testament, early Christian apologetics, hagiography, and history. Covering primarily the patristic period, the volume also contains articles on medieval sources. Brill. Unfortunately the topics and texts about Neoplatonic demonology and a section on the Latin patristic tradition are left out. Available at the library Central FF MU. EBSCO.]

Older roots of Christian demonology: Platonism, Judaism etc.

Timotin, Andrei, La démonologie platonicienne: Histoire de la notion de daimōn de Platon aux derniers néoplatoniciens, (Philosophia antiqua 128), Leiden: Brill 2012. [x, 404 p. This book, a history of a religious category of ancient philosophy, deals with Platonic demonology from the Old Academy to the last Neoplatonists by reinterpreting Plato’s texts concerning demons. The present work illuminates the modus operandi of this exegesis by analysing the relationship between demonology and, respectively, cosmology, the philosophical hermeneutics of religion, and theories of the soul. (Brill) Cinquième chapitre: Démonologie et religion dans le monde gréco-romain. FF MU.]

Evil and demons – transcultural comparisons

Boyd, James Waldemar, Satan and Māra: Christian and Buddhist Symbols of Evil, (Studies in the History of Religions 27), Leiden: Brill 1975. [This book proposes a comparison of the primary symbols of evil as they developed in the early phases of the two traditions. The first part of the study deals exclusively with the figure of Satan as it appears in the early Greek sources. In the second part author focuses exclusively on the figure of Mara as it appears in the early texts of Hinayana and Mahayana Buddhism. Not available online or in the MU e-resources.]

Anthropological approaches

Brakke, David, Demons and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Christianity, Cambridge – London: Harward University Press 2006. [xiv, 308 s., váz. Značně metaforická, ale zajímavá monografie věnovaná démonům v pramenech o raném mnišství, přesněji dvojici mnich-démon v křesťanském Egyptě ve 4.-poč. 5. stol., kdy se utváří nová křesťanská identita – monachos (5). Klade důraz na význam, jaký v tomto symbolickém objevení identity měla postava démona (5). Toto by bylo blízká D. Elliottové. Jediný (monachos) mnich proti démonům; nový mučedník a světec – Život Antonínův; gnostik Evagrius Ponticus; Pachomios a jeho společenství; prorok – Shenoute a Bílý klášter; mniši, démoni a vyprávění příběhů; etiopští démoni – mnišské já a ďábelské „jiné“; mužské ženy, ženští démoni a další zvláštní zjevy – gender v boji; od Bohů k démonům; doslov – vnitřní boj. KTF Wien, v.; h.]

Valantasis, Richard, „Daemons and the Perfecting of the Monkʼs Body: Monastic Anthropology, Daemonology, and Asceticism“, Semeia 58, 1992, 47-79. [EBSCO.]

Hell / Peklo

Bremmer, Jan N., „Christian Hell: From the Apocalypse of Peter to the Apocalypse of Paul“, Numen 56/2-3, 2009, 298-325. [p.]

Kyrtatas, Dimitris J., „The Origins of Christian Hell“, Numen 56/2-3, 2009, 282-297. [p.]

Jednotlivé oblasti a lokální církve

Miláno

Cattaneo, Enrico, La Chiesa di Ambrogio: Studi di storia e di liturgia, Milano: Vita e Pensiero 1986. [340 s. Nezměněné přetisky studií (kromě původní paginace dodána souvislá nová) věnované milánské církvi. Ambrož a ustavení církevních provincií severní Itálie; sv. Evžen; Galdono della Sala; Ottone Visconti; ambrožovská tradice a ritus v lombardském středověkém prostředí; východní misionáři v Miláně v lombardské době; sv. Dionýsios – starokřesťanská bazilika?; ambrožovský kult; svatba v Miláně. Poznámkový aparát, rejstříky. KTF Wien, v.]

Křesťanství na prahu starověku a středověku, pád římské říše a jeho kontext

Bravo Castaneda, Gonzalo – Marcos Sánchez, María del Mar, La caída del Imperio Romano y la genesis de Europa: Cinco nuevas visiones, Madrid: Universidad Complutense 2001.

Oriental churches / Staré východní církve

Různé

East of Byzantium: Syria and Armenia in the formative period, Dumbarton Oaks symposium (Washington), Washington : Dumbarton Oaks, 1982. [XII-222 p.-16p. de pl. ; 29 cm. Syrie. Religion. Christianisme.-IXe s. Mélanges. Arménie. Christianisme.-IXe sChristianisme. Orrient(Proche-).-IXe.s. BNUS.]

Overviews / Přehledy a přehledové sborníky

Angold, Michael (ed.), The Cambridge History of Christianity V: Eastern Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [xx, 722 p., hardback. A good overview book of eastern Christianity (including the Old Eastern Churches) from 1000 up to the present (for earlier history, see vol. III). Summary here. FF MU (DZ).]

Atiya, Aziz S., Historia kościołów wschodnich, Warszawa: Instytut wydawniczy Pax 1978. [431 s. Koptské křesťanství; jakobité; nestoriáni; arménská církev; indičtí křesťané; maronité; vymřelé církve – Kartágo, Pětiměscí, Nubie. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. FF MU.]

Dorfmann-Lazarev, Igor, „Beyond Empire I: Eastern Christianities from the Persian to the Turkish Conquest, 604-1071“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 65-85. [FF MU (DZ).]

Syrská církev

Různé

Menze, Volker L., Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church, Oxford: Oxford University Press 2008.

Wood, Philip, „We have no king but Christ“: Christian Political Thought in Greater Syria on the Eve of the Arab Conquest (c.400-585), Oxford: Oxford University Press 2010.

Pešitta (syrská Bible)

Romeny, Bas ter Haar (ed.), The Peshitta: Its Use in Literature and Liturgy: Papers Read at the Third Peshitta Symposium, Leiden: Brill 2006.

Koptská církev (včetně raného křesťanství v Egyptě)

Griggs, C. W., Early Egyptian Christianity: From Its Origins to 451 C.E., Leiden 1990.

MacCoull, Leslie S. B., Documenting Christianity in Egypt, Sixth to Fourteenth Centuries, Aldershot: Ashgate 2011. [xii, 336 s., váz. Nezměněné přetisky starších studií. Klášter Apa Apollos a jeho papyrový archiv; vztahy řeckých a koptských dokumentů v 6. a 7. stol.; datovatelné koptské ruce z doby před 700; proč máme koptské dokumentární papyry z doby před 641?; církevní finance; Jan Philoponus (několik studií: angelologie, christologie, eucharistie, Velikonoce); Dioscorus z Afrodito a jeho nauka o trojici; nechalkedonská eucharistie v pozdně antickém Egyptě a její kontext; Charourovo proroctví; koptická mudroslovná poezie; rituál kalicha – odpadnutí a znovuusmíření ve středověké koptské církvi. Pozn. aparát, rejstřík (jednostránkový!). KTF Wien, v.]

Mojsov, Bojana, Alexandria Lost: Fron the Advent of Christianity to the Arab Conquest, London: Duckworth 2010. [155 s., brož., černobílé obrazové přílohy. Studie o politických a zčásti i kulturních dějinách Alexandrie. KTF Wien, v.]

Myszor, Ks. Wincenty, „Chrześcijaństwo koptyjskie przed inwazją islamu“, Studia religiologica 32, 1999, 11-32. [FF MU.]

Wipszycka, Ewa, Moines et communautés monastiques en Égypte (IVe-VIIIe siècles), (The Journal of Juristic Papyrology Supplement 9), Warszawa: Warsaw University 2009. [xxiv, 687 s., váz. Literární prameny; papyry a nápisy; geografie mnišského Egypta; výzkumy o sv. Antonínovi; mnišská terminologie; představení; mniši; počet mnichů; klerici v mnišských komunitách; ekonomické otázky; ženský asketismus; nebezpečí. Pozn. aparát (pod čarou, trochu výběrový), rejstřík pramenů, osob, míst a moderních badatelů. KTF Wien, v.]

Etiopská církev

Raineri, Osvaldo, Lettere tra i pontefici romani e i principi etiopici (secoli XII-XX), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 2003. [280 s. MZK.]

Nestoriánská církev

Molnár, J., „Osudy nestoriánskej církvi“, Hieron 3, 1998, 17-24.

Arménská církev

Conybeare, F. C., Rituale Armenorum Being the Administration of the Sacraments and the Breviary Rites of the Armenian Church together with the Great Rites of Baptism and Epiphany, Oxford 1905. [Odkaz Raffin.]

Cowe, Peter, „Armenian Christology in the Seventh and Eighth Centuries with Particular Reference to the Contributions of Catholicos Yovhan jnec‘I and Xosrovik T‘Argmanič‘“, The Journal of Theological Studies 55, 2004, 1-54. [p.]

Dorfmann-Lazarev, Igor, „Travels and Studies of Stephen of Siwnik‛ (c.685-735): Redefining Armenian Orthodoxy Under Islamic Rule“, in: Andrew P. Roach – James R. Simpson (eds.), Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern perspectives, Farnham – Burlington: Ashgate 2013, 355-381. [FF MU (DZ), s.]

Garsoïan, Nina G., Church and Culture in Early Medieval Armenia, Aldershot: Ashgate 1999. [(various pagings) ; 24 cm. Includes bibliographical references and index. BNUS.]

Garsoïan, Nina G., L’église arménienne et le grand schisme d'orient, Lovanii : Peeters, 1999. [lxxi, 631 p., [2] p. de dépl. ; 2 cartes ; 24 cm. Collection : Corpus scriptorum Christianorum Orientalium ; v. 574. Index. Bibliogr. : p. [xvii]-lxxi. Sujets: Schisme d'Orient. BNUS.]

Haleblian, Krikor, „Heresy and Orthodoxy in the Armenian Church“, Exchange 31/1, 2002, 51-80. [p.]

Hamilton, Bernard, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997. [Přetisky prací k různým tématům: Řím a vých. církve v 10. stol., mnišské oživení v Římě 10. stol., řecké vlivy na západní mnišství, sv. Petr Damián; původ drugontské církve, albigenská výprava, Saint-Félix; cisterciáci v křižáckých státech, svatá místa, kostely a kláštery v Jeruzalémě ve 12. stol., arménská církev a papežství, Reynald z Châtillonu. Zdá se, že 1. vyd. se uskutečnilo již r. 1977 – uvádí to r. 94 Jiménez in Heresis 22, 8.]

Próchniak, Daniel, „Początki Kościoła armeńskiego“, Studia religiologica 32, 1999, 33-47. [FF MU.]

Stone, Michael E., „Armenian Canon Lists III: The Lists of Mechitar of Ayrivankc (c. 1285 C.E.)“, The Harvard Theological Review 69/3-4, 1976, 289-300. [p.]

Gruzínská církev

Iamanidzé, N., Les installations liturgiques sculptées des églises de Géorgie (VIe-XIIIe siècles), 2011. [304 s., 174 černobílých obr. příloh, 85 €.]

Mgaloblishvili, Tamila (ed.), Ancient Christianity in the Caucasus, Richmond: Curzon 1998. [xvi, 272 s. Sborník příspěvků převážně (ale nejen) o gruzínské církvi, kolísavé kvality, německé, anglické, francouzské. Rozšíření křesťanství v Gruzii; sv. Ondřej v Samtskhe – archeologický důkaz?; židovská diaspora a rané křesťanství v Gruzii; místo Jeruzaléma v „konverzi Gruzie“; nový rukopis Rufinova vyprávění o obrácení Gruzie a jeho odkaz na V7chodě a Západě; raně středověké stély v Gruzii v kontextu východokřesťanského umění; židovské prvky v původu severoafrického křesťanství; Juliánův projekt nového vybudování chrámu – dramatická epizoda ve vztazích křesťanů a židů; počátky mnišství v Palestině; Jan Zlatoústý a židé; ?armazské? písmo; evangelium epifanie, katholikos Gruzie; reprodukce legendy o Iloriho býku na ikoně sv. Jiřího v kostele Zugdidi; o původních podobách křesťanských církví. Poznámky (na konci knihy), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Maronité

Cinal, Stanisław, „Perpetua orthodoxia Maronitów“, Studia religiologica 32, 1999, 49-64. [FF MU, p.]

Orthodoxy, eastern Christianity / Pravoslaví, východní křesťanství

Miscellaneous / Různé

Aleš, Bohumír, Pravoslavná liturgika pro žáky škol národních a středních, Praha: Pravoslavná církev v Československu 1952. [68 s., brož., černobílé obrazové přílohy. Konfesní úvod do soudobé pravoslavné liturgiky. MZK, v.]

Aleš, Pavel, Pravoslavná církev u nás: Přehled dějinné cesty, Brno 1993.

Cankov, Stefan, Pravoslavné křesťanství východní, 1931.

Dvorník, František, Fotiovo schizma: Historie a legenda, přel. Tereza Heiderová, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008. [Váz., 575 s., 480 Kč.]

Špidlík, Tomáš, Spiritualita křesťanského Východu: Systematická příručka, Křesťanská akademie, Řím 1983. [440 s. Odborná literatura – religionistika, teologie – východní křesťanství. Velmi podrobný poznámkový aparát, přečetné odkazy na prameny, stručný rejstřík. Cenná kniha, ucelený přehled.]

Špidlík, Tomáš, Spiritualita křesťanského Východu II: Modlitba, Refugium Velehrad-Roma, Velehrad 1999. [558 s. Odborná literatura – religionistika, teologie – východní křesťanství. Z fr. orig. Questions monastiques en Orient, Roma: PIO 1999 přel. Juvenál Valíček. Bibliografie, rejstřík, poznámkový aparát. Celkový přehled pramenů, prosebná modlitba, tělesná modlitba, liturgická modlitba, rozjímavá četba, kontemplace, mystika, hésychasmus... Refugium Velehrad-Roma je celé název nakladatelství.]

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Farrugia, Edward G. – Ambros, Pavel (eds.), Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008. [1040 s., váz., 750 Kč. Kvalitně vypadající, rozsáhlý slovník pravoslaví z produkce Papežského východního institutu. Každé heslo je vybaveno bibliografií. Česká redakce (Pavel Ambros) doplnila 555 nových hesel (zejm. zohledňujících reálie střední a východní Evropy), mnohá hesla rozšířila a doplnila jejich bibliografie (srov. např. heslo „bogomilové“). FF MU (DZ); h.]

Golitzin, Alexander, Historical Dictionary of the Orthodox Church.

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Angold, Michael (ed.), The Cambridge History of Christianity V: Eastern Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [xx, 722 p., hardback. A good overview book of eastern Christianity (including the Old Eastern Churches) from 1000 up to the present (for earlier history, see vol. III). Historical overviews, lay piety, hesychasm, art and liturgy, Athos, reformation and Enlightenment, French Revolution; the Russian church. Includes also accounts of recent topics: Russian diaspora, the Orthodox Church and Communism, and modern spirituality. Footnotes, bg, index. FF MU (DZ).]

Hussey, Joan Mervyn, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford – New York: Oxford University Press 22010 (1. vyd. 1986). [xx, 408 s. Významná přehledová práce zaměřující se hodně na vývoj pravoslaví, méně na politiku – jde ve vlastním smyslu přehled pravoslaví od 7. do 15. stol. I. Historická část: Christologická problematika v raném středověku; ikonoklastické spory; doba Fótíova; dilema Lva VI.; patriarchát 925-1025: nadvláda Konstantinopole; sílící tlaky na Konstantinopol a prohlubování propasti, 1025-1204; důsledky 4. křížové výpravy, 1204-1261; kontakty: selhání a úspěchy. II. Správa a život pravoslavné církve v Byzanci: kolegialita, pentarchie, pozice Konstantinopole; patriarchát a císař; zákonapravidlo; vyšší klérus a císařský obřad; ekumenický patriarcha; patriarchální správa; patriarchální synod (metropolité); světský klérus v eparchiích a diecézích; mniši a kláštery; duchovní život. KTF Wien, v. (vyd. 1986); FF MU (DZ).]

Louth, Andrew, „The Emergence of Byzantine Orthodoxy, 600-1095“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 46-64. [FF MU (DZ).]

Prameny – různé

Jan Zlatoústý, Božská liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého: Pracovní verze nového českého překladu, přel. Marek Krupica – Jiří Stránský, Litoměřice: Vodnář 2006. [Váz., 89 s.]

Řehoř z Nyssy, Proč neříkáme, že jsou tři bohové, přel. Lenka Karfíková, Praha: OIKOYMENH 2009. [Váz., 108 s.]

Smith, Allyne, Filokalia: Duchovní texty křesťanského Východu: Výbor s vysvětlivkami a komentářem, přel. Radek Hanzl, Praha: Volvox Globator 2008. [Brož., 126 s. 199 Kč.]

Dějiny (odkaz)

Viz kap. Středověk / Byzanc.

Literatura a vzdělanost

Brockelmann, C. – Finck, Franc Nikolaus – Leipoldt, Johannes – Littmann, Enno, Geschichte der christlichen Litteraturen des Orients, Leipzig: C. F. Amelangs 21909. [Cca 280 s. Syrská a arabská křesťanská literatura, arménská literatura, koptská literatura, etiopská literatura. FF MU.]

Dostálová, Růžena, Byzantská vzdělanost, Praha 22003.

„Césaropapismus“

Dagron, G., Empereur et prêtre: Étude sur le „césaropapisme“ byzantin, Paris 1996. [Odkaz Howard-Johnston – Hayward (eds.), The Cult of Saints, 97.]

Velké schizma (1054) a vývoj k němu směřující

Chadwick, Henry, East and West: The Making of a Rift in the Church: From Apostolic Times to the Council of Florence, Oxford: Oxford University Press 2003. [Odkaz Ferguson.]

Runciman, Steven, The Eastern Schism: A Study of the Papacy and the Eastern Churches during the XIth and XIIth Centuries, Oxford: Clarendon Press 1955. [Odkaz Ferguson.]

Zbožnost

Ikony

Novotný, Jiří, Světlo ikon, Refugium Velehrad-Roma, Velehrad [1997]. [B.r., c.1997. Užitečná knížka s obrazovou přílohou.]

Timkovič, Gorazd A., Ikonostas a jeho teológia, Prešov: [Gorazd A. Timkovič] 2004. [74 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-968896-1-3. MZK.]

Hésychasmus

Krausmüller, Dirk, „The Rise of Hesychasm“, in: Michael Angold (ed.), The Cambridge History of Christianity V: Eastern Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 101-126. [FF MU (DZ).]

Meyendorff, J., A Study of Gregory Palamas, trad. G. Lawrence, Faith Press, London 1964.

Meyendorff, J., Byzantine Hesychasm..., Variorum, London 1974.

Svatí blázni, jurodiví

K tématu je vícero monografií (např. BL).

Ivanov, Sergey A., Holy Fools in Byzantium and Beyond, přel. Simon Franklin, Oxford: Oxford University Press 2006. [xii, 479 s., váz. Přehledová práce věnovaná „svatým bláznům“ v pravoslaví, široce založená na pramenech i dosavadní sekundární literatuře. Autor prokazuje i rozhled po antropologických tématech, ač se rozhodl jurodivé v této knize do srovnávacího kontextu nezasazovat. Předchůdci a vznik; blázniví svatí; chlípníci a žebráci; posvátné pohoršení; druhý dech svatých bláznů; „noví teologové“; úpadek; staroruské jurodivství; jurodiví a car; jurodivství v době změn; jurodiví a modernita; východní periferie; západní periferie; závěr. Podrobný pozn. aparát, bg (415-456), rejstřík. BL, v.]

Kajícnost a zpověď

Antonova Šniter, Marija (ed. et trans.), Folklorei erotikon VI: Starobălgarski tekstove. Izpovejni činove, Sofija: Orodo 1998. [200 s., brož., nekvalitní papír. Monografie věnovaná zpovědním rituálům (potvrzuje angl. verze titulní strany) v bulharské pravoslavné církvi. Obsahuje bulharský a anglický úvod a edici staroslověnského textu, doprovázenou bulharským překladem. BNF, v.]

Orthodox monasticism / Pravoslavné mnišství

Miscellaneous

Wolski, Janek, „(Pseudo-)Basilian Rules for Monks in Late Medieval Bulgaria: A Few Remarks on a Bulgarian Nomocanon from the End of the 14th Century“, Palaeobulgarica 36/2, 2012, 39-44. [Academia.edu, p.]

Overviews / Přehledy

Halkin, François, Saints moines d’Orient, London: Variorum Reprints, 1973. [360 s. Slovanská knihovna.]

Špidlík, Tomáš, Spiritualita křesťanského Východu: Mnišství, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2004. [Obsahuje podrobnou bibliografii Richarda Čemuse.]

Vows / Professio (mnišské sliby)

Pontifikály; RegBen.

Besse, J.-M., Les moines d’Orient antérieurs au concile de Chalcédoine, Paris 1900, zejm. s. 131-146. [Odkaz Raffin jako na studii, ze které čerpal.]

Oppenheim, Ph., Das Mönchskleid im christlichen Altertum, 1931. [Starověké křesťanství. Odkaz Raffin jako na monografii, ze které čerpal.]

Raffin, Pierre, Les rituels orientaux de la profession monastique, Bellefontaine: Abbaye de Bellefontaine 21992. (1. vyd. 1969) [196 s., brož. Se jménem Raffín cituje bibliografie Špidlík, Mnišství, 320; v knize všude kapitálkami, tj. je to možné. Vydání [2.], opravené a aktualizované. Konfesní dílo (v míře běžné u většiny monografií o mnišských liturgiích), které se věnuje nejdříve počátkům professio a poté pozdějšímu stavu (spíše než vývoji) na základě dokumentů z velmi různých dob, což je poněkud problematický přístup. Jde nicméně o velmi užitečnou knihu. Na zadní straně obálky kniha konstatuje, že tyto obřady dosud nebyly předmětem žádného monografického přehledu. Stručnější poznámkový aparát (pod čarou). BNF, l.]

Thivierge, Benoît, Le rituel cistercien de profession monastique, disertační práce, Romae: Pontificium Institutum Liturgicum 1992.

Vuillaume, C., „La profession monastique, un second baptême?“, Collectanea Cisterciensia 53/4, 1991, 275-292.

Wawryk, M., Initiatio monastica in liturgia byzantina: Officiorum schematis monastici magni et parvi necnon rasophoratus exordia et evolutio, Roma 1968. [Odkaz Raffin jako na studii, ale zár. odkazuje v souvislosti s údajně četnými edicemi rituálu professio, takže možná obsahuje edice.]

Athos

Müller, Andreas, Hora Athos: Dějiny mnišské republiky, Praha: Pavel Mervart 2013.

Společnost a instituce

Sexualita

Puškareva, I. L. (ed.), „A se grechi zlye, smertnye“: Ljubovь, jerotika i seksuaľnaja jetika v doindustriaľnoj Rossii (X – pervaja polovina XIX. v.). Teksty, issledovanija, Moskva: Ladomir 1999. [862 s. ISBN 586218285-3. Výběr z testů, v 2. části pak studie různých badatelů (v ruštině). BNF, v.]

Svatí, svatost, hagiografie ve východním křesťanství

Prameny

Byzantské legendy: Výběr textů ze IV.-XII. století, Praha: Vyšehrad 1980. [h.]

Různé

Komendová, Jitka, Světec a šaman: Kulturní kontexty ruské středověké legendy, Praha: Argo 2011. [208 s., váz. Analýza Života Stěfana Permského (14. stol.) nikoli jako svědectví o životě reálné osoby, nýbrž o vnímání světa autora legendy. Práce na pomezí historie, historické antropologie a literární vědy. Klíčovým tématem je střet s jinou kulturou v rámci misie. h.]

Lizzi, Rita, Il potere episcopale nell’oriente romano: Rappresentazione ideologica e realtà politica (IV-V sec. d. C.), Roma 1987. [Odkaz Howard-Johnston – Hayward, The Cult of Saints, 57.]

Motta, Daniela, Percorsi dell’agiografia: Società e cultura nella Sicilia tardoantica e bizantina, Catania: Edizioni del Prisma 2003. [410 s. Společnost a kultura na Sicílii v pozdně antické a byzantské době ve světle hagiografických pramenů. První dokumenty, mučedníci, jednotliví svatí, mlčení hagiografické literatury o Vandalech, sv. Bartoloměj, sv. Pankrác, sv. Filip z Agiry. Dobře podložená deskriptivní práce s poznámkami pod čarou. Metodologicky, zdá se, spíše nevýrazná. Bibliografie, jmenný rejstřík. BNF, v.]

Rigo, Antonio, Santità e culto dei santi nella civiltà bizantina. [BNF nemá.]

Bibliografie

Halkin, François, Bibliotheca hagiographica graeca I-III, Bruxelles: Société des bollandistes 1957. [Řazeno abecedně podle jména svatého. I: Aaron-Iohannes Baptista. v.]

Theology / Teologie

Devil, demons, demonology in Orthodoxy / Ďábel, démoni, démonologie v pravoslaví

Delatte, Armand – Josserand, Christophe, ,„Contribution à l’étude de la démonologie byzantine“, in: Joseph Bidez (ed.), Mélanges Bidez, (Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves), Bruxelles: Secrétariat de l’Institut 1934, 207-232. [Text contains data on generic and individual names of demons, their nature, their appearance, their classification systems and finally the various forms of their activity in Byzantine orthodoxy. A necessary basis for a comprehensive study of Byzantine demonology. Not available online or in the MU e-resources. Bibliothèque de Genève.]

Greenfield, Richard P. H., Traditions of Belief in Late Byzantine Demonology, Amsterdam: Hakkert 1988. [lxxxvi, 369 p. Not available online or in the MU e-resources. Bayerische Staatsbibliothek.]

Mango, Cyril, „Diabolus Byzantinus“, in: Homo Byzantinus: Papers in Honor of Alexander Kazhdan, (Dumbarton Oaks Papers 46), Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection 1992, 215-223. [Research article interested in theme of demonology in Christianity and Paganism. The article included mention of imaging of the devil. EBSCO.]

Missions and expansion

Ivanov, Sergej A., Byzantské misie aneb je možné udělat z „barbara“ křesťana?, Praha: Pavel Mervart 2012.

Slavic orthodoxy / Slovanské pravoslaví

Overviews / Přehledy

Shepard, Jonathan, „Slav Christianities, 800-1100“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 130-155. [FF MU (DZ).]

Russian orthodoxy (Russia, Belarus, Ukraine) / Ruské pravoslaví (Rusko, Bělorusko, Ukrajina)

Miscellaneous / Různé

Andrusiewicz, Andrzej, „Idea Nowej Jerozolimy w Moskwie“, Studia religiologica 32, 1999, 177-200. [FF MU.]

Arrignon, J.-P., Les Églises slaves des origines au XVe siècle, Paris: Desclée 1991.

Hatłas, Jerzy, „Dwa najważniejsze obiekty prawosławne w rejonie bołgradskim“, Nomos 71-72, 2010, 17-30. [FF MU.]

Komendová, Jitka, „Vyrvat ďáblu prostor, nebo národy? K ruské zbožnosti 14. století“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 149-155. [h.]

Stradomski, Jan, „Literacka, polityczna i cerkiewna działalność prawosławnego metropolity kijowskiego Grzegorza Cambłaka w świetle współczesnych mu źródeł“, Studia religiologica 41, 2008, 167-182. [FF MU.]

Vodoff, V., Naissance de la chrétienté russe, Paris 1988.

Overviews / Přehledy

Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha: Síť 1997. [348 s. + 12 s. barevné obrazové přílohy. Poznámkový aparát, seznam pramenů a literatury. FF MU, l.]

Svatost, svatí, hagiografie na pravoslavné Rusi

Florja, B. N., „Václavská legenda a borisovsko-glebovský kult: Shody a rozdíly“, Československý časopis historický 26/1, 1978, 82-95. [MZK, c.]

Hollingsworth, P. (trans.), The Hagiography of Kievan Rus’, 1992. [Angl. překlady hagiografické literatury, např. o Borisi a Glebovi. BNF, v.]

Komendová, Jitka, Světec a šaman: Kulturní kontexty ruské středověké legendy, Praha: Argo 2011. [208 s., váz. Analýza Života Stěfana Permského (14. stol.) nikoli jako svědectví o životě reálné osoby, nýbrž o vnímání světa autora legendy. Práce na pomezí historie, historické antropologie a literární vědy. Klíčovým tématem je střet s jinou kulturou v rámci misie. h.]

Lenhoff, Gail, The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts, Columbus: Slavica Publishers 1989. [168 s. Columbus, Ohio. Jak přistupovat k literatuře středověké Rusi, kyjevský kult Borise a Gleba, rituální připomínky, „památníky“, kroniky. Poznámky za textem (126-142), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Poppe, A., „La naissance du culte de Boris et Gleb“, Cahiers de civilisation médiévale 24/1, 1981, 29-53. [Je v ČR, c.]

Old believers / Starověrci, staroobřadníci

Przybył, Elżbieta, „O możliwości zbawienia w świecie Antychrysta (zarys soteriologii staroobrzędowej do 1682 r.)“, Studia religiologica 31, 1998, 183-200. [FF MU.]

Przybył, Elżbieta, „Symbolika krzyża w polemikach staroobrzędowych 1653-1682 i jej źródła“, Studia religiologica 32, 1999, 201-212. [FF MU.]

Siažik, Michal, „Starověrci – poutníci a Petr I. jako Antikrist: K problematice starověrecké eschatologie“, Religio: Revue pro religionistiku 17/1, 2009, 37-55. [h.]

Russian orthodoxy in the 20th-21st centuries / Ruské pravoslaví ve 20.-21. století

Smaga, Józef, „W poszukiwaniu własnej drogi: Cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego końca stulecia“, Studia religiologica 32, 1999, 213-227. [FF MU.]

Pravoslaví v Polsku

Naumow, Aleksander, „Król w polsko-litewskim piśmiennictwie prawosławnym pierwszej połowy XVII wieku“, Studia religiologica 32, 1999, 125-135. [The figure of the king in Polish-Lithuanian orthodox writing in the first half of the 17th century. FF MU.]

Urban, Kazimierz, „Z dziejów Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1944-1947“, Studia religiologica 32, 1999, 159-173. [FF MU.]

České a slovenské pravoslaví

Marek, Pavel, Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942: Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Brno: L. Marek 2004. [423 s. ; 22 cm. - ISBN 80-86263-52-5.]

Millenarism in Byzantium / Milenarismus v Byzanci

Russell, Peter A., „Searching for Revolutionary Millenarism in Byzantium: The Dog That Didn’t Bark“, Fides et historia 37/1, 2005, 93-116. [p.]

Řeckokatolíci

Timkovič, Jozafát V., Letopis Bukovského monastyra (Bukovej Hory) a historické zmienky o iných baziliánskych monastyroch na východnom Slovensku, Prešov: Rád sv. Bazila Veľkého 2004. [304 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. - ISBN 80-968862-7-4. MZK?]

Vladimirus de juxta Hornad, Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Košice: [Jozafát V. Timkovič] 2004. [MZK.]

Medieval CHristianity (Reference) / Středověké křesťanství (odkaz)

See bgstrv.

History of CHristianity / Dějiny křesťanství

Overviews / Přehledy

See also bgstrv.

Ferguson, Everett, Church History I: From Christ to Pre-Reformation, Grand Rapids: Zondervan 2004. [544 s. Přehledná učebnice. Klade větší důraz na starověk, středověk zpracován stručněji. Černobílé obrazové přílohy, doporučená literatura, rejstřík. FF MU, s.]

Franzen, August, Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 32006 (1. vyd. Malé církevní dějiny, Praha: Zvon 1992).

Kadlec, J., Dějiny katolické církve I, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 31993. [Kniha opravdu narozdíl od dalších dvou dílů nemá podtitul: v tiráži, na obálce ani na titulní straně.]

Kadlec, J., Dějiny katolické církve II: Církevní středověk, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 31993.

Kadlec, J., Dějiny katolické církve III: Církevní novověk, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 31993.

North, James B., Dějiny církve od Letnic k dnešku, Praha: Návrat domů 2001. [Odborná literatura – církevní dějiny, religionistika – přehledy. Vcelku dobrá přehledová práce, cenné je pojednání o dalším vývoji protestantismu, které zejm. mnoha katolickým historikům z jejich přehledových prací o dějinách církve zcela vypadlo. Zpracování starověkého křesťanství neodráží novější bádání a není kvalitní.]

Říčan, Rudolf – Molnár, Amedeo, Dvanáct století církevních dějin, Praha: Kalich 22008. [538 s. Odborná literatura – církevní dějiny. 1. vyd. 1989. 12 století: na tit. str. 1. vyd. číslovkou (v tiráži slovy), ale nové vyd. Dvanáct. Rozsáhlá práce o prvních dvanácti stoletích církve. Obecný úvod o církevních dějinách. Ježíš. Počátky církve. Apoštolští otcové. Gnóze. Stát a církev. Patristika. Hnutí odporu proti zesvětštění církve: donatismus, priscillianismus aj. Koncily. Poustevnictví a mnišství. Východní církev za Justiniána I. Ariánské národní církve a jejich přechod ke katolictví. Paulikiáni. Islám. Francká říše. Ikonoklasmus. Křesťanství v Británii a Irsku. Fotiovo schizma. Počátky kř. u Jihoslovanů. Kř. na Velké Moravě. Počátky kř. mezi Bulhary. Reformy. Boj o investituru. Bogomilství. Křesťanství na Rusi. Křížové výpravy. Mnišství ve 12. stol. Raná scholastika. Bernard. Kataři, valdenští. Žebravé řády, inkvizice. Mongolové. Vrcholná scholastika. Románské a gotické umění. V předmluvě je uvedeno autorství jednotlivých kapitol. FF MU (1. vyd.); FF MU (DZ), s.]

Vouga, François, Dějiny raného křesťanství, Vyšehrad – Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha – Brno 1997.

Křesťanství v jednotlivých oblastech (kromě středověkého období)

For Middle Ages, see bgstrv.

Sborníky

Carozzi, Claude – George, Philippe (eds.), Rome et les églises nationales VIIe-XIIIe siècle, Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence 1991. [159 s. Sic, George. Nejde o zásadní sborník podávající ucelený přehled, spíš o studie na velmi roztroušená detailní témata. Mýtus o římském původu Remeše v 10. stol.; dopis Ecclesia Leodiensis papeži L. (c.), renesance práva a opat Wibald ze Stavelot-Malmedy (+ 1158). MSH, c. tit., obsah, 75-113.]

Evropa

České země (křesťanství v českých zemích)

Miscellaneous

Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin IV, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2008. [Brož., 413 s., 484 Kč.]

Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin V, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2008. [Brož., 414 s., 495 Kč.]

19.-21. století

Marša, Vít, Role liturgie a liturgických textů v procesu budování identity a vzájemné diference reformních českých křesťanů v letech 1916-1924, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral. IS MU.]

Rýznarová, Kateřina, Role Mistra Jana Husa v prvorepublikových pojetích českého národa, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2010. [Ved. D. Zbíral. IS MU.]

Salajka, Milan, Proces ustavování a duchovní správy náboženských obcí Církve československé husitské 1920 až 2000: komentovaný přehledný manuál, Praha: Církev československá husitská 2003.

Wolf, Vladimír (ed.), Počátky církve československé v severovýchodních Čechách 1920-1925, Trutnov: Lupus 2008. [Brož., 173 s.]

Asia / Asie

Overviews / Přehledy

Phan, Peter C. (ed.), Christianities in Asia, Oxford – Malden: Blackwell 2011. [xviii, 271 s., pbk. Collective overview (handbook). Introduction; India, Pakistan, Bangladesh, Burma; Sri Lanka; Indonesia; Malaysia and Singapore; the Philippines; Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand; Mainland China; Taiwan, Hong Kong, Macau; Japan; South Korea; the Middle East. Without footnote references. KTF Wien, v.]

Canon law / Kanonické právo

Středověké: pod kapitolou Středověk.

Codex iuris canonici / Kodex kanonického práva, Praha: Zvon 1994.

Materiály dostupné na internetu uvádí rozcestník.

Teologie, křesťanské myšlení, dějiny dogmatu

Čítanky

Evans, G. R. (trans.), Fifty Key Medieval Thinkers, London – New York: Routledge 2002. [183 s. Čítanka, mnoho myslitelů. Augustin, Ambrož, Boethius, Beda, Rupert z Deutzu, Abélard, Bernard z Clairvaux... FF MU.]

Placher, William C. (trans.), Readings in the History of Christian Theology I: From Its Beginnings to the Eve of the Reformation, Westminster: Westminster John Knox Press 1988. [204 s. Čítanka, mnoho myslitelů. TmEv, Ignác z Antiochie, Justin Mučedník, Tertullián, Augustin, Cassián, Anselm z Canterbury, závěť Františka z Assisi... FF MU.]

Různé

Lane, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů 1996.

Molnár, Amedeo, Pohyb teologického myšlení: Přehledné dějiny dogmatu, Praha: Kalich 1982.

Molnár, Amedeo, Přehled dějin dogmatu, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha 1952. [Skripta, která sledují především počátky dogmatiky. Členěno tematicky.]

Šmelhaus, Vratislav, Řecká patrologie, Praha: Kalich 1972.

Lohse, Bernhard, Epochy dějin dogmatu, Jihlava: Mlýn 2003. [246 s. Pozn. aparát je velmi výběrový. ISBN 80-86498-04-2.]

Vouga, F., Dějiny raného křesťanství, Vyšehrad – Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha – Brno, 1997.

Viz též kap. „Středověk“.

God / Bůh

Miscellaneous / Různé

Early Christianity / Rané křesťanství

McGowan, Andrew B. – Daley, Brian E. – Gaden, Timothy J. (eds.), God in Early Christian Thought: Essays in Memory of Lloyd G. Patterson, (Supplements to Vigiliae Christianae 94), Leiden – Boston: Brill 2009. [vi, 407 s. Sborník věnovaný představám o Bohu v raném křesťanství. Úvod; kdo je démiurg? Irenejův obraz Boha v Adversus haereses; Bůh v latinské teologii – Tertullián a Trojice; Bůh v Pěti teologicích řečích – Řehoř z Nazianzu; termín aprosdeés v popisu Boha – Metoděj Olympský; patristická exegeze a aritmetika božského od apologetů k Athanasiovi; Duch svatý u Řehoře z Nazianzu; sémiotika Boha a cesta k Trojici v Augustinově De Trinitate; Efraimovo učení o Bohu; trinitární teologie a raně křesťanské anafory; teofanie a neviditelnost Boží v raně křesťanské teologii; Bohové a chudí v raně křesťanském myšlení; Boží osoby a osoba Krista v patristické teologii – argument pro paralelní vývoj; Bůh a bouřky v raně křesťanském myšlení. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Nawrocki, Andrzej, O powinności Boga: Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji, Kraków: Nomos 2006.

Paulsen, David L., „Early Christian Belief in a Corporeal Deity: Origen and Augustine as Reluctant Witnesses“, The Harvard Theological Review 83/2, 1990, 105-116. [p.]

Monotheism / Monoteismus

Antiquity / Starověk

May, Gerhard, „Monotheism and Creation“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 434-451. [Somewhat schematic. FF MU (DZ).]

Young, Frances M., „Monotheism and Christology“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 452-469. [FF MU (DZ).]

Christology / Christologie

Antiquity / Starověk

Anatolios, Khaled, „Discourse on the Trinity“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 431-459. [Includes a bg. FF MU (DZ); p.]

Uthemann, Karl-Heinz, „History of Christology to the Seventh Century“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 460-500. [FF MU (DZ); p.]

Eklesiologie

Different periods / Různá období průřezově

Iogna-Prat, Dominique, Cité de Dieu, cité des hommes: L’église et l'architecture de la société, Paris: Presses universitaires de France 2016.

Antiquity / Starověk

Hall, Stuart George, „Ecclesiology Forged in the Wake of Persecution“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 470-483. [FF MU (DZ).]

Středověk (odkaz)

See Bibliography of Christian Middle Ages / Bibliografie – křesťanský středověk, středověká Evropa.

Poverty / Chudoba

Middle Ages

See Bibliography of Christian Middle Ages / Bibliografie – křesťanský středověk, středověká Evropa.

18th-21st century

Szymczak, Wioletta, Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Nomos 2003.

Moderní teologie (bez rozlišování konfesních hranic)

Zatorski, Tadeusz, „Heretyk czy apologeta?: O teologii Eugena Drewermanna“, Nomos 12-13, 1995-1996, 91-120. [Theologian fostering biblical exegesis in the framework of depth psychology. FF MU.]

Eschatology / Eschatologie

Miscellaneous

Flusser, David, „Salvation Present and Future“, Numen 16/2, 1969, 139-155. [Argues that neither ancient Christian sources, nor later historical examples confirm the thesis of unfulfilled parousia as a major critical moment and turning point in Christian history.]

Middle Ages (reference)

bgstrv

Soteriology; sin, salvation / Soteriologie; hřích, spása

Different periods / Různá období

Prokop, Krzysztof Rafał, „Symbolika harfy (cytry) w soteriologii chrześcijańskiej“, Studia religiologica 31, 1998, 113-144. [FF MU.]

Stawiński, Piotr, „Wybrane aspekty soteriologii amerykańskich purytanów“, Studia religiologica 31, 1998, 169-182. [FF MU.]

Trzciński, Łukasz, „Związek etyki i łaski w aspekcie soteriologii“, Studia religiologica 31, 1998, 49-54. [FF MU.]

Woźniak, Jerzy, „Chrystus jako Zbawiciel w homiliach Afrahata, Perskiego Mędrca“, Studia religiologica 31, 1998, 161-168. [FF MU.]

Antiquity / Starověk

Miscellaneous

Casiday, Augustine, „Sin and Salvation: Experiences and Reflections“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 501-530. [FF MU (DZ); p.]

Original sin, transmission of sin / Prvotní hřích, přenos hříchu

Beatrice, Pier Franco, The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, trans. Adam Kamesar, Oxford – New York: Oxford University Press 2013.

Middle Ages (reference) / Středověk (odkaz)

See bgstrv.

Rituals, cult, liturgy / Rituály, kult, obřady, liturgie

Bibliographies / Bibliografie

Wolf, Friedrich, „Liturgie und Mönchtum“, Archiv für Liturgiewissenschaft 16, 1974, 108-149. [DigiZeitschriften (ÖNB), p.]

Teorie a metodologie, celkové koncepce

Methodology for the study of Christian worship

Bradshaw, Paul F., „Ten Principles for Interpreting Early Christian Liturgical Evidence“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1991, 3-21. [Příspěvek uznávaného odborníka ve sborníku věnovaném studiu modlitby. FF MU (DZ), s.]

Taft, Robert F., „The Structural Analysis of Liturgical Units: An Essay in Methodology“, Worship 52, 1978, 314-329. [Starts by the difference between structural and structuralist approach, and says that his is the structural. But liturgies have their laws and their deep structure (315). Advocates hypothesis formation in liturgical research (318). Liturgies do not grow evenly, but their parts have a life of their own (318). ATLA, p.]

Role rituálu v křesťanství

Různé

Asad, Talal, „On Ritual and Discipline in Medieval Christian Monasticism“, Economic and Society 16/2, 1987, 159-203.

Cooke, Bernard – Macy, Gary, Christian Symbol and Ritual: An Introduction, Oxford: Oxford University Press 2005. [xii, 178 s., brož. Kniha s dvojznačným vyzněním: má určité antropologické ambice, což je přínosné, ale nejde formálně ani obsahově o vědeckou knihu a antropologická konstatování vycházejí spíš ze „zdravého rozumu“ než kritického výzkumu a literatury o něm. Charakteristiky a funkce rituálů; rituály v křesťanském kontextu; rituály křesťanské iniciace; rituály modlitby, uctívání a eucharistie; rituály usmíření; rituály služby a ministeria; rituály pro léčení, utrpení a smrt. Takřka neobsahuje pozn. aparát; stručná bg a rejstřík. FF MU (DZ).]

Irelevantní

Watts, Alan W., Mýtus a rituál v křesťanství, přel. Jan Čulík, [Brno]: Nakladatelství Tomáše Janečka – Praha: Pragma 1995. [240 s., brož. Překlad angl. práce z r. 1953. Popularizující až naivní, nekritická, místy konfesně působící a zastaralá práce, která navzdory slibnému titulu nepřináší nic zajímavého a její teoretická základna je nulová. Na počátku; Bůh a Satan; advent; Vánoce a zjevení Páně; Velikonoce; od Velikonoc do Svatodušních svátků; eschatologie. FF MU, v.]

Antropologie rituálů a křesťanský kult; studium rituálu (ritual studies) a studium křesťanského kultu

Bradshaw, Paul F. – Melloch, John. A. (eds.), Foundations in Ritual Studies: A Reader for Students of Christian Worship, Grand Rapids: Baker 2007. [Doporučuje Uro; TF JU.]

Kranemann, Benedikt – Post, Paul (eds.), Die modernen Ritual Studies als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft / Modern Ritual Studies as Challenge for Liturgical Studies, Leuven – Paris – Dudley: Peeters b.r. [323 s. Sborník německých a anglických studií (asi 50:50). Úvod; význam studií rituálu pro liturgiku; empirické studium a liturgika; vyhodnocení a definice rituálu v sociální antropologii; muslimské rituály; Bůh je ve fyzičnu; od rituálu ke svátosti; liminalita v římkat pohřebních ritech; církevní svatby – přechodový, nebo potvrzovací rituál? KTF Wien, v.]

Liturgia e scienze umane: Itinerari di ricerca, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 121), Roma: Edizioni liturgiche 2002. [350 s. Spíše neprioritní sborník. Liturgie a humanitní vědy – úvaha na základě Sacrosanctum concilium; možnosti studia; filosofie a liturgické jednání; pro vztah mezi fenomenologií a teologií; liturgie a kultury; světlo v liturgii; Via pulchritudinis; sociologie a liturgické jednání; symbolické rituální jednání v liturgické akci; estetika a poetika Sacrosanctum koncilium a pokoncilního vývoje. KTF Wien, v.]

Rituály a společnost

Moore, Robert I., „Family, Community, and Cult on the Eve of the Gregorian Reform“, Transactions of the Royal Historical Society 30, 1980, 49-69. [Velmi zajímavá studie. BNF, v.; JSTOR ÖNB, p.]

Palazzo, Éric, Liturgie et société au Moyen Âge, Paris: Aubier 2000. [279 s. Mše ve středověké společnosti, liturgie svátostí, nesvátostné rituály, liturgie a věřící, liturgie a čas, liturgie a prostor, liturgie a obrazy, liturgie a svatí, liturgie a politika. Odkaz mj. Biget in Heresis 36-37, 34. Jiménez Sanchez chybně cituje jako La liturgie médiévale, Paris: Aubier 2000; taková kniha ale neexistuje, jde o jednu z mnoha chyb v bg údajích u této autorky. h.]

Jednota a rozrůzněnost křesťanského kultu ve starověku

Bradshaw, Paul F., „The Homogenization of Christian Liturgy – Ancient and Modern: Presidential Address“, Studia liturgica 26, 1996, 1-15. [Příspěvek shrnující autorovu teorii, podle které rané dějiny liturgie nejsou dějinami rozrůzňování z jednoho apoštolského archetypu, ale dějiny původní různorodosti, která ve 4. století prošla procesem sjednocování a „homogenizace“. KTF Wien, c.]

Rituály a jazyk

Werlen, Iwar, Ritual und Sprache: Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen, Tübingen: Narr 1984. [411 s. Jazykovědná monografie věnovaná rituálnímu jazyku se zaměřením na křesťanství (příklady z jiných náboženství, zdá se, neuvádí vůbec). Není sbírkou obecných pouček, nýbrž vyargumentovanou studií, která se nezabývá jen rituálem, ale řečí jako takovou, uvádí pokusy a pozorování (např. kolik sekund trvala odezva atd.), i mimo náboženskou oblast (srovnávání s telefonními hovory atd.). KTF Wien, v.]

Rituály a právo

Gonzalez Fuente, Antolin, La vida liturgica en la orden de predicadores: Estudio en su legislación, 1216-1980, Roma: Institutum historicum FF. Praedicatorum Romae ad S. Sabinae 1981. [578 s. Důkladná historická monografie. Prameny; úvod; definice dominikánského života; místa slavení; svátostný život a osobní zbožnost; uskutečňování liturgického slavení; vztah liturgického života se studiem a evangelizací; závěr. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, ukázky z textů (379-526), rejstřík. KTF Wien, v.]

Murphy, George Lawrence, Delinquencies and Penalties in the Administration and Reception of the Sacraments, Washington: CUA 1923. [121 s.]

Rituály a divadlo

Dimensioni drammatiche della liturgia medioevale: Atti del I Convegno di Studio, Viterbo, 31 maggio, 1-2 giugno 1976, b.m.: Bulzoni 1977. [315 s. Konferenční sborník studií v italštině, němčině, francouzštině věnovaných dramatickému rozměru středověké liturgie. Otázka vzniku a rozšíření dramatického tropu; kontext tropu Quem quritis in sepulchro; dramatická intenzita liturgie Svatého týdne; Adoratio crucis jako příklad postupné dramatizace; Velký pátek v hispánských liturgiích; římská liturgie a její vztah k francko-germánské kultuře a tropům; vývoj liturg. zpěvu a drama; dramatické texty Bibl. nat. Ms. Lat. 1139; Melito ze Sardis, Peri Pascha; homilie a posvátné drama; středověká dramaturgie. KTF Wien, v.]

Petersen, Nils Holger – Bruun, Mette Byrkedal – Llewellyn, Jeremy – Østrem, Eyolf (eds.), The Appearances of Medieval Rituals: The Play of Construction and Modification, Turnhout: Brepols 2004. [xiv, 219 s. Velmi zajímavý, antropologicky zaměřený, poněkud nesourodý sborník zaměřený až na několik výjimek na středověký Západ. Karolínská hudba, rituál a teologie; proměny 12. stol. v alegorii, rituálu a pojetí divadla; kázání Bernarda z Clairvaux během liturgického roku; procesí a kontemplace v prvním kázání Bernarda z Clairvaux na Květnou neděli; rituál a opakování – problém refrénů; verše Pavlína z Akvileje v Itálii 11. stol.; Palestrina a Aristotelés – forma renesanční hudby; živoucí skály a locus amoenus – architektonické reprezentace ráje v raném křesťanství; kultické vidění a vidění jako rituál – vizuální a liturgická zkušenost v raném a středověkém křesťanství; patronace, politika a performance v Cantigas de Santa Maria. KTF Wien, v.; h.]

Prameny o kultu – edice a studie

Viz též bibliografii Thouzellier, Rituel: četné edice misálů, pontifikálů atd.

Katalogy, soupisy rukopisů

 

Čítanky

Viz též pod jednotlivými rituály.

http://www.volny.cz/gabriel.fiala/stara_cirkev.htm

Thompson, Bard, Liturgies of the Western Church, Philadelphia: Fortress Press 1980 (1. vyd. 1964). [448 s. Vždy charakteristika a pramenný text, věnováno mši a večeři Páně. Justin Mučedník, Hippolytus, římský ritus, štrasburská a zuryšská liturgie, Luther, Kalvín, Knox, puritáni, metodisté, savojská liturgie.]

White, James F., Documents of Christian Worship: Descriptive and Interpretative Sources, Louisville: Westminster John Knox Press 1992. [257 s. Velmi užitečná čítanka od profesora liturgie na University of Notre Dame. Obsahuje vždy úvod o tématu a anglické ukázky z textů (často velmi stručné, ve velkém počtu, i k velmi dílčím tématům, např. „středa a pátek se stávají postními dny“ a k tomu 3 doklady; „sobota si zachovává liturgický význam“, 2 doklady apod.). Kapitoly: výuka bohoslužby; čas jako komunikace; prostor jako komunikace; každodenní veřejná modlitba; bohoslužba slova; svátosti obecně; iniciace; eucharistie; příležitostné úkony. Rejstříky, poznámkový aparát (pod čarou), četné tabulky a obrazové přílohy (mapy. schémata...) a seznamy doporučené literatury za jednotlivými kapitolami. FF MU (DZ), s.]

Didaché

Edice a překlady

Rordorf, Willy – Tuilier, André (eds.), La doctrine des douze apôtres (Didache), (Sources chrétiennes), Paris 1978. [Kritická edice užívaná Bradshawem, Kunetkou aj.]

Sekundární literatura (včetně interpretace Didaché jako pramene k dějinám raného křesťanství)

Dorn, Christopher, The Lord’s Supper in the Reformed Church in America: Tradition in Transformation, New York: Peter Lang ???. [KTF Wien, c. 142-154 (věnováno Didaché).]

Draper, Jonathan A., „Ritual Process and Ritual Symbol in Didache 7-10“, Vigiliae Christianae 54, 2000, 121-158. [EBSCO, p.]

Draper, Jonathan A. (ed.), The Didache in Modern Research, Leiden: E. J. Brill 1996. [225 €.]

Flusser, David, „Učení dvanácti apoštolů a Ježíš“, in: id., Esejské dobrodružství, přel. Petr Sláma, Praha: Oikúmené 1999, 95-120. [h.]

Jefford, Clayton N. (ed.), The Didache in Context: Essays on Its Text, History and Transmission, Leiden: Brill 1995. [Anglický překlad; zdroje; text; koptský papyrus; morálka; Didaché a synoptický problém; prokletí, které spasuje; změny slohu v textu; hebrejská epika a Didaché; křest v Didaché; posvátné jídlo v D. a eklesiologie 2. století; proroci; radikální putující kazatelé; znal Ignatios Didaché?; Didaché a rané mnišství; bibliografie k D. FF MU (podnět DZ).]

Kaše, Vojtěch, „Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 73-94. Available online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127112>. [h., p.]

Rordorf, Willy, „La rémission des péchés selon la Didachè“, Liturgie et rémission des péchés: Conférences Saint-Serge, XXe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 3), Roma. Edizioni liturgiche 1975, 225-238. [c.]

Niederwimmer, Kurt, The Didache: A Commentary, Minneapolis 1998. [Odkaz Bradshaw. Angl. překlad, souhrnný komentář, bibliografie. c. Vojtěch Kaše?]

Hippolyt Římský (?), Apoštolská tradice

„Bradshaw, Johnson a Phillips na základě jazykové analýzy existujících překladů dospěli k závěru, že Apoštolská tradice je kompilací textů vzniklých mezi koncem druhého a pátým stoletím. Anafora je zřejmě starší než se dříve uvádělo, zatímco popis katechumenátu a iniciačních svátostí je mnohem pozdější.“ (http://www.getsemany.cz/node/2182, [24. 1. 2010].)

Edice a překlady

Cuming, G. J., Hippolytus: A Text for Students, Nottingham 1976. [Odkaz Bradshaw, Search, 81 jako na edici.]

Botte, Bernard, La tradition apostolique de saint Hippolyte, Münster 41972. [Pokus o rekonstrukci řec. textu. Bradshaw, Search, 81.]

Dix, Gregory, The Treatise on the Apostolic Tradition of St Hippolytus, London 1937, 21968. [2. ed. s opravami. Pojednání a pokus o rekonstrukci řec. textu. Bradshaw, Search, 81.]

Hippolyt Římský, Apoštolská tradice, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2000. [Překladatel v knize neuveden (autor úvodu, tj. Richard Čemus?). Zč. c.; h.]

Sekundární literatura

Attridge, Harold W. (ed.), The Apostolic Tradition: A Commentary, Augsburg: Fortress 2002.

Baldovin, John F., „Hippolytus and the Apostolic Tradition: Recent Research and Commentary“, Theological Studies 64, 2003, 520-542. [EBSCO, p.]

Botte, Bernard, La Tradition apostolique de saint Hippolyte, Münster 1963. [I další vydání.]

Bradshaw, Paul F. – Johnson, Maxwell E. – Philipps, L. Edward, Apostolic Tradition: A Commentary, Minneapolis 2002. [Systematický komentář.]

Brent, Allen, Hippolytus and the Roman Church in the Third Century, Leiden 1995.

Hanssens, Jean-Michel, La liturgie d’Hippolyte: Ses documents, son titulaire, ses origines et son caractère, Roma: Pontificale institutum orientalium studiorum 1959. [XXXII, 549 s. Velmi důkladná studie věnovaná Hippolytově liturgii, pro studium křesťanského kultu, ale i zdrojů katarských rituálů nepostradatelná. Zdroje – recenze aj.; Hippolytos, jeho osobnost atd.; doxologie hippolytské liturgie; ceremonie ordinací; mše; křesťanská iniciace; rituální observance (agapé, plody, ovoce vhodné, zelenina nevhodná k přinesení). Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, ÖNB, v.]

Hanssens, Jean-Michel, La liturgie d’Hippolyte: Documents et études, Roma 1970. [Pozdější vydání téže práce jako 1959? Nebo jiná práce? Ověřit.]

Metzger, Marcel, „Nouvelles perspectives pour la prétendue Tradition apostolique“, Ecclesia orans 5, 1988, 241-259. [Studie zpochybňující, že je Traditio apostolica dílem Hippolyta, ba i že je dílem jednoho autora. Odkaz Bradshaw.]

Metzger, Marcel, „Enquêtes autour de la prétendue Tradition apostolique“, Ecclesia orans 9, 1992, 7-36. [Zásadní příspěvek badatele, který zcela inovoval pohled na Apoštolskou tradici. KTF Wien (Lit-939/9(1992)), c.]

Ricerche su Ippolito.

Apoštolské konstituce

Edice a překlady

Funk, (ed.), Didascalia et Constitutiones apostolorum I-II?, Paderborn 1905 (přetisk Torino 1979). [Odkaz Bradshaw jako na autoritativní edici.]

Sekundární literatura

Viz odkazy Bradshaw, Search, 85 ad.

Botte, Bernard, Tradition apostolique.

Fiensy, David A., Prayers Alleged to be Jewish: An Examination of the Constitutiones Apostolorum, Chico: Scholars Press 1985. [xii, 249 s., strojopisná sazba. Kritická práce otevírající diskusi o textu a údajném židovském původu zde přítomných modliteb. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Protestantské církevní řády (řády obřadů)

Sehling, Emil (ed.), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts III: Die Mark Brandenburg, die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz, Schlesien, Aalen: Scientia 1970. [Obsahuje např. řád křtu.]

Současná katolická církev

Elliott, Peter J., Ceremonies of the Modern Roman Rite: The Eucharist and the Liturgy of Hours: A Manual for Clergy and All Involved in Liturgical Ministries, San Francisco: Ignatius Press 2004. [360 s.]

Lysik, David (ed.), The Liturgy Documents: A Parish Resource I, Chicago: Liturgy Training Publications 42004. [Anglické překlady současných důležitých římskokatolických dokumentů o liturgii – ne liturgických textů, nýbrž instrukcí a úvodů. Některé jsou celocírkevní, jiné specifické pro USA. Sacrosanctum concilium; úvod k římskému misálu (2002); lekcionář (úvody 1981, 1998); normy; křesťanská iniciace; pohřeb; mše s dětmi; atd. KTF Wien, v.]

Miscellaneous / Různé

Různé doby

Lang, Bernhard, Sacred Games: A History of Christian Worship, New Haven – London: Yale University Press 1997. [xiv, 527 s. Zajímavá monografie o křesťanském kultu napříč epochami. Nesleduje ovšem tradiční stereotypy ani tradiční členění na svátosti. Chvály; modlitba; kázání; oběť; svátost; duchovní extáze. FF MU, s.]

Post, Paul – Rouwhorst, Gerard – Tongeren, Louis van – Scheer, A. (eds.), Christian Feast and Festival: The Dynamics of Western Liturgy and Culture, Leuven – Paris – Sterling: Peeters 2001. [viii, 816 s., brož. Tit. str. uv. A. Scheer, ale ten v obsahu není, naopak dvakrát T. Scheer. Nechávám ale A. Scheer (mohl klidně editovat, navíc je titulní strana směrodatná). Sborník studií z nejrůznějších oblastí, dob a o nejrůznějších tématech. Od různých autorů (i dalších než editorů). Působí trochu nesourodě. Úvod – slavnost jako klíčový koncept v rozvrhu liturgických studií; pohled kulturní antropologie; Vánoce jako vyznačovač identity – 3 příklady z islámského prostředí; nuda a zklamání jako hrozby pro slavnosti; sociologická analýza liturgických oslav; teologie půstu; Schleiermacher – sekulární a kř. slavnost; křesťanské slavnosti v Nizozemí; recepce sabatu v raném křesťanství; oslavy sv. Martina v raně středověké Galii; proměny kalendáře v raném středověku; procesí s křížem ve středověkém Římě; slavnosti přinesení Páně do Chrámu; božítělová procesí; divadelní oslavy o Velikonocích; protestantské misijní slavnosti v Nizozemí, 1863-1939; reforma římského kalendáře; současné perspektivy; sv. Martin v Nizozemí 20. stol.; Vánoce dnes; Velikonoce; křest dětí v Nizozemí a Flandrech; první svaté přijímání; svatba; protestantské užívání obrazů; současná pouť do Santiaga; „slavnost“ Dianiny smrti. Medailony autorů, poznámkový aparát (pod čarou), jmenný rejstřík. KTF Wien, v.]

Pott, Thomas, La réforme liturgique byzantine: Étude du phénomène de l’évolution non-spontanée de la liturgie byzantine, Roma: Edizioni liturgiche 2000. [242 s. Monografie věnovaná fenoménu reforem (v definici autora: nespontánních proměn) byzantské liturgie. Reforma – definice; liturgická reforma – jak o ní píší různí autoři, pracovní definice; taxonomie liturgické reformy – jaké fenomény sem spadají?; mnišská reforma a liturgický vývoj, studitská reforma; vztah spontánního a nespontánního vývoje ve vývoji velikonočního tridua; rituál prothésis a zastavení jeho vývoje; reformy v 17. stol. ve slovanském prostoru. Poznámkový aparát (pod čarou). KTF Wien, v.]

Starověk

Baldovin, John F., Liturgy in Ancient Jerusalem, 1985.

Baldovin, John F., The Urban Character of Christian Worship, Roma: ???. [319 s. Odkaz Bradshaw jako na vyčerpávající studii.]

Beatrice, Pier Franco, La lavanda dei piedi: Contribuito alla storia delle antiche liturgie cristiane, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 28), Roma: Edizioni liturgiche 1983. [251 s. Velice zajímavá monografie věnovaná omývání nohou v antické křesťanské liturgii. Interpretace omývání nohou v Janově evangeliu; omývání nohou jako křest v nejstarší kvartodecimánské tradici; umývání nohou a křest v syrských pramenech; dva typy omývání nohou na Západě; omývání nohou a prvotní hřích u Ambrože Milánského; Augustin a mnišství; omývání nohou v galské a keltské liturg. tradici; omývání nohou v řecké exegetické a homiletické tradici; omývání nohou jako rituál Zeleného čtvrtku; závěr. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík pramenů, rejstřík moderních autorů. KTF Wien, v.]

DeMaris, Richard E., The New Testament in its Ritual World, London – New York: Routledge 2008.

Dondi, Cristina, The Liturgy of the Canons Regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem: A Study and a Catalogue of the Manuscript Sources, Turnhout: Brepols 2004. [343 s., obrazové přílohy za textem. Monografie, hlavní část je katalog rukopisů (146 ad.). Jeruzalém 12. století (templáři, špitálníci, liturgie, Arnulf z Cocques a reforma kapituly...); rukopisy z Jeruzaléma; rukopisy z Acre, Césareje, Tyru, Antiochie; rukopisy z Kypru; liturgická analýza; katalog rukopisů. BL, v.]

Draper, Jonathan A. (ed.), The Didache in Modern Research, Leiden 1996.

Gutiérrez-Martín, José Luis, Iglesia y liturgia en el África romana del siglo IV: Bautismo y eucaristía en los libros de Optato, obispo de Milevi, Roma: Edizioni liturgiche 2001. [308 s. Důkladná, dosti specializovaná studie. Svět Optáta de Milevi – římanství a církev v Africe 4. stol.; sedm knih donatistického sporu; architektura a kult, liturgické náčiní; křest a katechumenát, pomazání křižmem a vkládání rukou; africká rituální tradice?; bohoslužba slova; bohoslužba oběti. Poznámkový aparát (pod čarou). KTF Wien (Lit 2047), v., c. tit., 212-215 (lok.: rituál, liturgické knihy).]

Payne, Randall Merle, Christian Worship in Jerusalem in the Fourth and Fifth Centuries: The Development of the Lectionary, Calendar and Liturgy, disertační práce, b.m.: The Southern Baptist Theological Seminary 1980. [299 s., strojopis. Úvod; jeruzalémská církev v prvních třech staletích; Jeruzalém ve 4. a 5. stol.; křesťanský kalendář a lekcionář v Jeruzalémě 4. a 5. stol.; bohoslužba slova a eucharistie; závěry. KTF Wien, v. (jde o autorizované faksimile – kniha nebyla vydána).]

Petropoulou, Maria-Zoe, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200, Oxford: Oxford University Press 2008. [FF MU (AC).]

Saxer, Victor, Vie liturgique et quotidienne à Carthage vers le milieu du IIIe siècle: Le témoignage de saint Cyprien et de ses contemporains d’Afrique, Roma: Pontificio istituto di archeologia cristiana 21984. [454. Monografie věnovaná rituálnímu a v menší míře i každodennímu životu kartaginských křesťanů kolem pol. 3. stol. (doplněné o errata 1. vydání a o bibliografické přídavky). Eucharistie, kajícnická disciplína, křest... Poznámkový aparát (pod čarou), rejstříky, bibliografie. KTF Wien, v.]

Shepherd, Massey Hamilton, Jr., „The Early Apologists and Christian Worship“, The Journal of Religion 18/1, 1938, 60-79. [Příspevěk již podstatně staršího data, zabývající se obdobím apologetiky. Při podrobnějším čtení by snad mohl přispět nějakými postřehy k tématu křesťanského kultu. Anotovala GČ. E-zdroje MU, p.]

Středověk – Západ

Research centres: Centre for the Study of the Cultural Heritage of Medieval Rituals (Københavns Universiteit).

Antonín, Robert, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno: Matice moravská 2009.

Berti, Giovanni, Liturgia e liturgie in San Cesario di Arles, kandidátská práce, Milano: Università cattolica del Sacro Cuore 1953. [409 s., jednostranná reprodukce strojopisu, větší formát. Monografie věnovaná pojetí i detailům liturgie u Cesaria z Arles. Západní liturgie na počátku 6. stol.; čas a okolnosti mše a modlitby; mše; původ galikánské liturgie; liturgický rok; závěr. Bibliografie, poznámkový aparát. KTF Wien, v.]

Buc, Philippe, „Political Rituals and Political Imagination in the Medieval West from the Fourth Century to the Eleventh“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 189-213. [h.]

Davis, Nathalie Zemon, „The Rites of Violence“, Past and Present 59, 1973, .

Dyer, Joseph, „Monastic Psalmody in the Middle Ages“, Revue bénédictine 99, 1989, 41-74.

Dyer, Joseph, „The Singing of Psalms in the Early-Medieval Office“, Speculum 64, 1989, 535-578.

Chavasse, Antoine, La liturgie de la ville de Rome du Ve au VIIIe siècle: Une liturgie conditionnée par l’organisation de la vie in urbe et extra muros, (Studia Anselmiana 112), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1993. [356 s. Důkladná monografie věnovaná římské liturgii v 5.-8. stol. Kořeny římské liturgie; posílání eucharistie – rituál jednoty lokální církve; dodatky a přepracování mešních textů na přelomu 5. a 6. stol.; hlavní rámce; tzv. leoniánský sakramentář; úpravy liturgie v 7. a 8. stol.; evangeliáře v 7. a 8. stol.; evangeliář, epistolář, antifomář a sakramentář, mešní knihy 7.-8. stol.; stacionární uspořádání římské kvadragesimy; vigilie svátků svatých; eucharistie v 5.-8. stol.; gregoriánský sanktorál a temporál kolem r. 680; gregoriánský sakramentář – vsuvky a úpravy; episcopi v liturgii Říma v 7. a 8. stol. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, tabulky, rejstřík. KTF Wien, v.]

Hen, Yitzhak, The Royal Patronage of Liturgy in Frankish Gaul: To the Death of Charles the Bald (877), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 2001. [xii, 180 s. Pečlivě vypadající monografie. Úvod; kreativní počátky; Pipin III. a iluze liturgické reformy, gelasiánské sakramentáře 8. stol.; Karel Veliký; Ludvík Zbožný – kontinuita a změna; Ludvíkovi nástupci. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

Kranemann, Benedikt, „Liturgy and Violence in Christianity: A Case Study“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 241-255. [h.]

Linder, Ammon, Raising Arms: Liturgy in the Struggle to Liberate Jerusalem in the Late Middle Ages, Turnhout: Brepols 2003. [xx, 424 s., váz. Monografie věnovaná rituálnímu rámci snahy o dobytí Jeruzaléma po r. 1187 – roli liturgie v rámování emocí, v informování a v propagandě. Otvírá tak nové, neprobádané téma. FF MU (DZ), s.]

Pfaff, Richard W., New Liturgical Feasts in Medieval England, Oxford: Clarendon Press – New York: Oxford University Press 1970. [xx, 143 s., váz. Detailní (dle recenze ve Speculum ve své tématice údajně prakticky definitivní) monografie popisující několik nových slavností zavedených v pozdně středověké Anglii. Vypadá kvalitně. Úvod; Proměnění, Navštívení Panny Marie, Jména Ježíšova, Pěti ran, Trnové koruny, Utrpení Panny a Uvedení Panny do Chrámu; slavnost Iconia Domini Salvatoris; závěr. Pozn. aparát, rejstřík rukopisů, všeobecný rejstřík. Velmi příznivá recenze ve Speculum. BL, v.]

Pfaff, Richard W., The Liturgy in Medieval England: A History, Cambridge University Press 2009. [xxviii, 622 s., váz. 75 GBP. Bohatá a detailní přehledová práce o dějinách liturgie ve středověké Anglii, výsledek několika desetiletí autorova výzkumu a výuky. Úvod; exkurz o pramenech; raně anglosaská anglie; pozdější anglosaská anglie; normanské dobytí Anglie; exkurz o metodě srovnávání liturgických textů; mnišská liturgie, 1100-1215; benediktinská liturgie po 1215; jiné řády; řeholní kanovníci; mendikanti; exkurz o liturgických knihách ženských konventů; Starý sarumský ritus; Nový sarumský ritus; Exeter – plnost sekulární liturgie; jižní Anglie a definitivní Sarumské zvyklosti; místní různorodost. Pozn. aparát (pod čarou), rejstříky. FF MU (DZ), s.]

Reynolds, Roger E., Law and Liturgy in the Latin Church, 5th-12th Centuries, Aldershot: Ashgate 1994. [xii, 318 s. Nesourodý výbor z díla na téma 1) liturgie, 2) práva v převážně raném středověku. Anotace ve Speculum: přetisk starších autorových článků na témata: virgines subintroductae v keltském křesťanství; Basileios a raně středověké kanonické sbírky; Collectio Hibernensis; sbírky kanonického práva v Salzburgu raného 9. stol.; pseudonymická liturgica v raně středověkých právních sbírkách; jihoitalské právní sbírky; liturgická vzdělanost za boje o investituru; aj.]

Warren, Frederick Edward, The Liturgy and Ritual of the Celtic Church, Woodbridge – Wolfeboro: The Boydell Press 21987 (1. vyd. 1881). [CXXVIII, xix, 291 s. Starší kniha, doplněná ale novým obsáhlým úvodem a bibliografií Jane Stevenson (CXXVIII s.); tento úvod má přehledový charakter, není jen výběrovým doplněním. Stále užitečná kniha. KTF Wien, v.]

Willis, Geoffrey G., Essays in Early Roman Liturgy, London: S. P. C. K. 1964. [viii, 148 s. Soubor studií k římské liturgii končící antiky a zejm. raného středověku – zásadní pro jednotlivá zpracovaná témata, pro obecný přehled o křesťanském kultu spíše ne. Slavné modlitby na Velký pátek; kvatembrové dny; co je týden zvaný mediana?; ofertoria a kánon římské mše; cursus v římském kánonu; spojení modliteb římského kánonu. Důkladný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Novověk – různé

Bruce, Dickson D., And They All Sang Hallelujah: Plain-Folk Camp-Meeting Religion, 1800-1845, Knoxville: University of Tennessee Press 1974.

Goertz, Hansjosef, Deutsche Begriffe der Liturgie im Zeitalter der Reformation: Untersuchungen zum religiösen Wortschatz zwischen 1450 und 1530, Berlin: Erich Schmidt 1977. [500 s., brož., strojopisná sazba. Velmi důkladná monografie věnovaná termínům souvisejícím s liturgií v německém jazyce mezi lety 1450 a 1530. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík termínů. KTF Wien, v.]

Pardo, Osvaldo F., The Origins of Mexican Catholicism: Nahua Rituals and Christian Sacraments in Sixteenth-Century Mexico, Ann Arbor: The University of Michigan Press 2004. [xiv, 250 s., 26 černobílých obrazových příloh za textem, váz. Zajímavě vypadající monografie zabývající se rolí rituálu v pomalém procesu christianizace Nahuů ve středním Mexiku v 16. století a souběžnou rituální akulturací. Studuje, jak byl rituál – jako objekt vyhledávání misionářů i jako mezikulturní proces – zásadní v utváření mexického katolicismu koloniální doby (s. 2). Konverze a křest v Mexiku 16. stol.; užívání svátostí – biřmování a duchovní dospělost; politika spásy – pokání a lítost u Nahuů; němý a barbarský – verbální a nonverbální komunikace ve zpovědi Nahuů; eucharistie a ambivalence daru; závěr. Poznámkový aparát (163-224), bg, stručný rejstřík. BL, v.]

Phillips, Kim M., „The Invisible Man: Body and Ritual in a Fifteenth-Century Noble Household“, Journal of Medieval History 31, 2005, 143-162. [Rozebírá popisy ceremonií ve šlechtické, ne však panovnické (vzácnější prameny!) rodině, zejména ceremonie sluhů.]

Novověk – protestantské proudy a skupiny

Burdon, Adrian, „The Lovefeast in Methodism“, Epworth Review 15/2, 1988, 36-43.

Rowell, Geoffrey, „The Sacramental Use of Oil in Anglicanism and the Churches of the Reformation“, in: Martin Dudley – Geoffrey Rowell (eds.), The Oil of Gladness: Anointing in the Christian Tradition, London: SPCK – Collegeville: Liturgical Press 1993, 134-153. [KTF Wien, v.]

Schmidt, Leigh E., Holy Fairs: Scottish Communions and American Revivals in the Early Modern Period, Princeton: Princeton University Press 1989. [Váz., 296 s. Práce zkoumá historický vývoj speciálního skotského náboženského svátku „the communion season“ od reformace do 19. stol. Dokumentuje jeho rozšíření do koloniální Ameriky a jeho významný vztah k evangelickému obrození na obou stranách Atlantiku. Autor komplexně interpretuje rituály těchto svátků a detailně rekonstruuje spiritualitu pastorů a lidí, kteří se jich účastnili. Klade tento rituál do souvislostí sociální a kulturní historie, uplatňuje antropologické přístupy ke studiu rituálu, zohledňuje problematiku genderu. Anotovala GČ podle recenze v The Journal of American History.]

Tucker, Karen B. Westerfield, American Methodist Worship, Oxford – New York: Oxford University Press 2001. [345 s., váz. Vývoj a pojetí bohoslužby u metodistů, důležitá postava J. Wessleyho, ukázky modliteb. Poznámkový aparát. FF MU (DZ), s.]

18.-21. století – různé denominace

Fenwick, John R. K. – Spinks, Bryan D., Worship in Transition: The Twentieth Century Liturgical Movement, Edinburgh: T&T Clark 1995. [x, 202 s. Charakteristiky liturgického hnutí; předchůdci liturgického hnutí před r. 1900; znovuobjevení liturgie – římskokatolické liturgické hnutí 1900-1962; anglikánská církev a liturgické hnutí; jižní Indie; římskokatolická církev od Druhého vatikánu k novým ritům, 1963-1990; liturgické hnutí v anglických reformovaných a metodistických církvích; východní církve; vliv charismatického hnutí; konsensus o eucharistii; proměňující se tvářnost křtu a konfirmace; jazyk kultu; inkulturace; opozice a reakce; Severní Amerika; co bude dál?. Poznámkový aparát (pod čarou), doporučená literatura za jednotl. kapitolami, jmenný rejstřík. KTF Wien, v.]

Od 18. století do r. 1962 – katolictví

Hollerweger, Hans, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich, Regensburg: Pustet 1976. [573 s., malé písmo. Monografie o osvícenské reformě liturgie v Rakousku za Josefa II. Velmi detailní (co se stalo s ciboriem atd.). Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Steiner, Josef, Liturgiereform in der Aufklärungszeit: Eine Darstellung am Beispiel Vitus Anton Winters, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder [1976]. [261 s., brož. Rok vyd. dle (c). Práce věnovaná liturgické reformě za osvícenství na příkladu: Vitus Anton Winters. Nejde tedy o přehledovou práci, nýbrž o sondu skrze jednu osobu. Život a dílo Wintersovo; poděkováí Maxi Josefu IV.; kritika liturgie s ohledem na vylepšení katol. liturgie, studium sakramentářů aj.; teorie liturgické reformy; experiment s mší – německá, kritická mešní kniha; pastorálka svátostí; liturgie a katechetika; závěr. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografieKTF Wien, v.]

1962-dosud – katolictví

Jan Pavel II., Římský pontifikál: Nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2008. [Váz., 695 s.]

McManus, Frederick R., Thirty Years of Liturgical Renewal: Statements of the Bishop’s Committee on the Liturgy, Washington: United States Catholic Conference 1987. [Odkaz Sacred Games.]

Slovníky a encyklopedie

Rešerše LS 3/2010. Nic moc nenalezeno.

Berger, Rupert, Liturgický slovník, přel. Václav Konzal – Jaroslav Vokoun – Zdeněk Lochovský, Praha: Vyšehrad 2008. [592 str., 498 Kč. Velmi užitečný slovník, byť leckdy konfesně podbarvený (srov. hesla „Magie“, „Mše tichá“, „Ženy v bohoslužbě“ apod.). Cenný uváděním (byť ne soustavným) přesných údajů o době vzniku a o vývoji jednotlivých úkonů. h.]

Bradshaw, Paul F. (ed.), New Westminster Dictionary of Liturgy and Worship, Louisville: Westminster John Knox Press 2003. [493 s. Odkazy na literaturu chybí, pod každým heslem podepsán autor, zaměřuje se spíše na podrobnosti z liturgické praxe než na historický vývoj. Anotovala LS.]

Livingstone, Elizabeth A. – Cross, Frank Leslie (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford University Press 31997 (1. vyd. 1974). [1518 stran. Církevní historie, teologie, svátosti, liturgie, pod každým heslem odkaz na literaturu. Anotovala LS. Starší vyd. FF MU, s.?]

Day, Peter D., The Liturgical Dictionary of Eastern Christianity, Tunbridge Wells: Burns & Oates 1993. [334 s. Teologické, mělo by tu být srovnání pojmů západní a východní liturgie. Anotovala LS.]

Diamond, Wilfrid, Dictionary of Liturgical Latin, Milwaukee: The Bruce Publishing Company. [156 s. Jazykový slovník?]

Podhradsky, Gerhard, New Dictionary of the Liturgy, New York: Alba House 1966. [230 s. Hesla rozdělená na historickou část, význam a zvyky. Má bibliografii. Anotovala LS.]

Urban, Albert J. – Bexten, Marion, Kleines Liturgisches Wörterbuch, Freiburg 2007. [331 s. Teologické, vysvětlení svátostí atd. podle Bible, nic historického. Anotovala LS.]

Přehledy, přehledové studie a přehledové sborníky

Celkové

Adam, Adolf, Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad 2001. [472 s. Odborná literatura – teologie – liturgika, křesťanská bohoslužba. Z něm. originálu (Freiburg im Breisgau 1985) přel. Václav Konzal a Pavel Kouba. Trochu problematický přehled zaměřený z většiny na počátky a na současnou římskokatolickou církev, titul nepostihuje dobře obsah. Nicméně použitelné jako český úvod, než bude k dispozici něco lepšího. Podstata a význam liturgie, dějiny liturgie, liturgika, liturgické shromáždění, hudba v bohoslužbě, liturgie a lidová zbožnost, liturgie a ekumena, podstata a význam svátostí, křest, biřmování, eucharistie, zpověď, pomazání nemocných, svěcení, manželství, slavnosti řeholníků, liturgické obřady s umírajícími a obřady pohřební, svátostiny, denní modlitby, liturgický rok, liturgický prostor, liturgie budoucnosti. Historický vývoj i dnešní podoba svátostí. Poznámkový aparát, bibliografie, jmenný a věcný rejstřík. h.]

Cattaneo, Enrico, Il culto cristiano in Occidente: Note storiche, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 13), Roma: Edizioni liturgiche 1978. [734 s. Významná, byť vzhledem k datu vydání zastarávající přehledová práce věnovaná kultu na Západě od (východních) počátků do doby po 2. vatikánském koncilu. Počátky křesťanského kultu; křesťanský kult během pronásledování; plody svobody; římská liturgie; barbarské období; období francko-karolínské; gregoriánská reforma; spiritualita 12. stol.; nová doba; světla a stíny 14.-15. stol.; reformy Pátého lateránského koncilu a Luthera; Trident; baroko; liturgická pastorálka v 18. stol.; italský jansenismus; liturgické hnutí 19. stol.; od Pia X. do Pia XII.; Druhý vatikánský koncil. Podrobný pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík jmen a míst. KTF Wien, v.]

Klauser, Theodor, A Short History of the Western Liturgy, London: Oxford University Press 21979. [256 s. Překlad. Obecný přehled, nic detailního. Bez poznámek pod čarou. Přehled hlavních období a charakteristika liturgie, popř. změn v ní. 1) po Řehoře Velkého, 2) po Řehoře VII., 3) po Trident, 4) po 2. Vatikán. Anotovala LS.]

Kunetka, František, Liturgika: Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001. [Nevěnuje se jednotlivým svátostem, nýbrž obecné teologii svátostí.]

Metzger, Marcel, History of the Liturgy: The Major Stages, Collegeville: Liturgical Press 1997. [154 s. Dost stručné a povrchní. Anotovala LS.]

Nagel, William D., Geschichte des christlichen Gottesdienstes, Berlin: Walter de Gruyter 1970. [258 s., kapesní formát. Velmi stručná přehledová práce o křesťanské bohoslužbě (v širokém významu) od počátků po současnost. Nový zákon, poapoštolská doba, pravoslaví, římská liturgie, luterská reformace, reformovaná tradice, anglikánství, pietismus a osvícenství, obnova evangelické bohoslužby v 19. stol. Připojeny 2 tematické kapitoly – hodinky a církevní rok. FF MU.]

Neunheuser, Burkhard, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, Roma: Edizioni Liturgiche 31999 (přetisk 2007). [Jde o překlad jinojazyčné práce? Každopádně taková nenalezena. Velmi užitečná, historicky zaměřená přehledová práce benediktinského autora. Např. od Adamova přehledu se liší svou koncizností, důsledností a uváděním další relevantní literatury přímo v textu. Cenná příručka. Úvod; novozákonní doba; počátky v řecko-latinském světě; plný rozvoj liturgie; římská liturgie; francko-germánský svět; formování „římské“ liturgie ve středověku; doba liturgie secundum usum Romanae curiae; reformace a tridentský koncil; baroko; iluminismus 18. stol.; restaurace 19. stol.; klasické liturgické hnutí; 2. vatikánský koncil; současná kultura a liturgie. KTF Wien. FF MU (DZ), s.]

Righetti, Mario, Manuale di storia liturgica I-IV, Milano: Àncora 1950-1956.

Schmidt-Lauber, Hans-Christoph – Bieritz, Karl-Heinrich (eds.), Handbuch der Liturgik: Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1995. [1023 s., váz., menší písmo. Velká přehledová práce psaná z pozic evangelické liturgiky s ekumenickým a pastorálním přelivem, spolupracovalo na ní několik desítek autorů. Bohoslužba v raném křesťanství; antropologické základy; systematickoteologické základy; kult v různých proudech a církvích; eucharistie; kázání; liturgie hodinek; křest; konfirmace; pokání; ordinace; církevní rok; církevní architektura; hudba; bohoslužba v kultuře, náboženské pedagogice, evangelizaci...; cílové skupiny: děti, rodina, mladí... KTF Wien, v.]

Wainwright, Geoffrey – Westerfield Tucker, Karen Beth (eds.), The Oxford History of Christian Worship, Oxford – New York: Oxford University Press 2006. [916 s. Přehledová kolektivní práce. Poměrně dost se věnuje reformovanému kultu. Z prolistování působí užitečným, důkladným, stylově lehce učebnicovým dojmem. Poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), velmi doporučená literatura (prameny a studie), rejstřík biblických citací, všeobecný rejstřík. Google Books. FF MU (DZ); h.]

Wegman, Herman A. J., Geschichte der Liturgie im Westen und Osten, Regensburg: Friedrich Pustet 1979. [Staré vydání, viz nové pod novým názvem níže. KTF Wien, v.]

Wegman, Herman A. J., Christian Worship in East and West: A Study Guide to Liturgical History, New York: Pueblo – Collegeville: The Liturgical Press 1985. [xviii, 390 s., brož. Klasicky pojatá přehledová práce. Z něm. orig. Geschichte der Liturgie im Westen und Osten přel. Gordon Lathrop (tj. anglická verze vychází ze starší verze z roku 1977). FF MU (DZ).]

Wegman, Herman A. J., Liturgie in der Geschichte des Christentums, Regensburg: Friedrich Pustet 1994. [402 s., váz. Nové vydání práce Geschichte der Liturgie im Westen und Osten (1977). Rozsáhlá přehledová práce, přehledně členěná, velmi důležitá, jdoucí od 1. do 20. stol. Poznámkový aparát (v textu), glosář, bibliografie, stručný rejstřík. Autorem je katolický teolog z Utrechtu, na knihu odkazují zejm. církevní stránky. KTF Wien, v.]

White, James F., A Brief History of Christian Worship, Abingdon Press 1992. [192 s., brož. 14 USD. Přehledová kniha od profesora liturgie, který ovšem sestavil dobré čítanky. Jen velmi stručný, spíše symbolický pozn. aparát, ale užitečná přehledová kniha. Novozákonní doba; raná staletí; středověk; doba reformace; moderní doba; výhled do budoucnosti. FF MU (DZ), s.]

Starověk

Bradshaw, Paul F., Early Christian Worship: A Basic Introduction to Ideas and Practice, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1996. [x, 96 s. Poprvé vydáno 1995 jako What Do You Mean By This Service. Výborná stručná přehledová práce bez poznámek pod čarou, ale s doporučenou literaturou na konci kapitol. Z prolistování se zdá, že Search obsahuje vše, co říká tato stručná knížečka, navíc s bibliografickými odkazy a přehledem diskusí. Iniciace: počátky, Sýrie a Egypt, Řím a severní Afrika, syntéza ve 4. stol., od křtu dospělých ke křtu dětí. Eucharistie: přijímání; anamnéze a epikléze – euch. modlitba; nekrvavá oběť; svaté jídlo; „ať je veškeré smrtelné tělo v tichosti“. Liturgický čas: denní modlitba, neděle, Velikonoce a letnice, Vánoce, Zjevení a postní doba, dny svatých. KTF Wien; FF MU (DZ).]

Bradshaw, Paul F., The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, Oxford – New York: Oxford University Press 22002 (1. vyd. 1992). [244 s. Uznávaná práce. Úvod o vývoji studia; pozadí křesťanského kultu (vliv pohanství atd. a historiografie této otázky); kult v Novém zákoně; staré liturgické řády; další důležité liturgické prameny; vývoj eucharistických rituálů; křesťanská iniciace a její rozmanitost; liturgie a čas (každodenní modlitba, liturgický rok, svátky svatých); ordinace a služba v církvi; účinky čtvrtého století na křesťanství. FF MU (podnět DZ), abs.; FF MU, s.; p.]

Cullmann, Oscar, Early Christian Worship, Wyndham Hall Press 1987. [Bradshaw knihu kritizuje za nezdůvodněný předpoklad jednotné liturgické praxe v „apoštolské době“.]

Hurtado, Larry W., At the Origins of Christian Worship: The Context and Character of Earliest Christian Devotion, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2000. [xii, 138 s. Základní uvedení do počátků křesťanského kultu. Kniha vznikla z cyklu 4 přdnášek na Nazarene College, z čehož plyne mírně esejistický styl, tvrzení jsou ovšem podložena odkazy. Náboženské okolí; rysy raně křesťanského kultu; dvojný charakter křesťanského kultu – začlenění Krista do kultu vedle Otce (jedna ze zákl. tezí knihy, týká se toho zřejmě i autorova monografie One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

McGowan, Andrew, Ancient Christian Worship: Early Church Practices in Social, Historical, and Theological Perspective, Grand Rapids, Michigan: Baker Academic 2014.

Staré východní církve

Nin, Manuel, Las liturgias orientales, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2008. [184 s. Přehledná a velmi užitečná učebnice věnovaná východním liturgiím (východosyrské, západosyrské, koptské, etiopské, byzantské, arménské). Úvod; kořeny východní liturgie; tvorba východních liturgií; rodiny anafor; popisy jednotlivých liturgií; liturgický rok v jednotlivých liturgiích. KTF Wien; FF MU (DZ); h.]

Středověk – Západ

Brňovják, Jiří (ed.), Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2009.

Harper, John, The Forms and Orders of Western Liturgy: From the Tenth to the Eighteenth Century: A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Oxford – New York: Oxford University Press 1991. [xiv, 337 s. Přehledová příručka o západní liturgii v 10.-18. stol., určená primárně studentům dějin hudby. Uvádí i vývoj a podrobně popisuje normativní podobu, která má dát studentům co nejjasnější představu. Historické shrnutí formování křesťanské liturgie; liturgie a středověká církev+ liturgický rok a kalendář; středověké liturgické knihy; žaltář; officium (liturgie hodinek); mše; procesí a další observance; svatý týden a Velikonoce; tridentská reforma; reformovaná liturgie Church of England; užívání liturgických pramenů. Dodatky: 1) nejdůležitější rysy liturgického kalendáře, 2) žaltář, 3) často užívané chorální texty v latině a angličtině. Výběrová bibliografie, glosář, rejstřík. KTF Wien; FF MU (hudební věda); FF MU (DZ), s.]

Chiffoleau, Jacques – Martines, Lauro – Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), Riti e rituali nelle società medievali, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1994. [334 s. Studie v angličtině, italštině a francouzštině. Ženy ve svatebních a porodních obřadech ve Florencii, rituální nářky, paměť a civilizace, pohřeb v rané renesanci, rituální jazyk v renesanční Itálii, od bratrství k bratrstvu, rituály městského jezdectva, procesní modely a sociální rituály v komunách, trestní obřady v italských městech ve 13.-14. stol., karneval, občanské rituály trestu v renesančních Benátkách, oběšení, konstrukce místních solidarit, případ mechanizace rituálu v r. 1332. FF MU (DZ), s.]

Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha: Argo 2014. [468 p. Collection of articles mostly on rituals of mighty landlords in the Czech lands, different from the book Rituály, ceremonie a festivity. Coronation of Czech kings and queens (V. Žůrek); monarchic marriages and divorces (M. Nodl); last moments, funerals and graves of Czech kings (F. Šmahel); rituals and ceremonies of Silesian counts (M. Čapský); rituals, ceremonies and symbolic communication in the life of Czech medieval aristocracy (R. Šimůnek); bishops’ and legates’ rituals and ceremonies (A. Kalous); feasts and festivities of the medieval town (T. Borovský). h.]

Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.), Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha: Filosofia 2009. [498 p. Collection of articles in Czech (most), German (1) and Polish (6). Gifts and their function during the ruler’s introitus; ceremonial, ritual and gesture – Moravian Luxembourgs; ceremonies honoring Ladislav Jagiellon; Polish ceremony of coronation; rituals and ceremonies in the court of Anna Jagiellon; end of works on the cathedral of St. Gui (katedrála sv. Víta) during the dying of Charles IV; meeting of Czech kings and emperors in the 13th century; rituals and ceremonies during meetings of rulers – the case of Mathias Hunyadi (Corvin); rituals and cultural communication in medieval eastern Europe; coronation of Czech estate monarchy, 1471-1526; Czech princes at the meetings of the court; coronation of the queen Žofie – using of the ordo of Charles IV in practice; rituals of election and appointment of city councils in Prague; feudal homage in the Czech lands; change in ritual – nobility in the period of the two faiths; ritual and artistic decoration of city halls; the interior of a church as a representative space in late medieval Bohemia; ritual of preaching in Poland; the function of ritual in apocalyptic texts of the Hussite age; religious and „touristic“ rituals of the Holy Land pilgrimage – the case of Jan Hasištejnský z Lobkowicz; appointment of lower clergy in central Europe, 14th-15th century; revocatio and reconciliatio – the return of a heretic; abjuration of heresy in Prague university environment; the role of ritual at Cracow university; ritual and ceremony in medieval studies; benediction of portative altar in 15th-century Cracow pontificals; ritual of excommunication in medieval Poland; medieval synods – canonical rules and Czech reality. NKČR, v.]

Palazzo, Éric, „Performing the Liturgy“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 472-488. [FF MU (DZ).]

Rubin, Miri, „Sacramental Life“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 219-237. [FF MU (DZ).]

Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale I-II?, Spoleto 1987. [Obsahuje např. studii o křesťanské iniciaci od 2. do 6. stol. nebo o přínosu Paschasia Radberta k poznání tehdejšího eucharistického rituálu. Odkaz Jiménez, Catharismes.]

Van Dijk, Stephen Joseph Peter, The Origins of the Modern Roman Liturgy: The Liturgy of the Papal Court and the Franciscan Order in the Thirteenth Century, Westminster: Newman Press 1960. [586 s.]

Vogel, Cyrille, Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au Moyen Âge, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1975. [409 s. Přetisk původního vydání. Nové, upravené vydání, které je třeba užívat, je podle P. Collomba je to anglické, viz níže. KTF Wien, v.]

Vogel, Cyrille, Medieval Liturgy: An Introduction to the Sources, Washington: The Pastoral Press 1986. [443 s. Překlad Introduction aux sources..., revidovaný a aktualizovaný (William G. Storey a Niels Krogh Rasmussen), takže jde o nejnovější verzi, kterou je nyní třeba používat (uvádí Collomb). Nepostradatelný přehled, doslova nabitý strukturovanými bibliografickými údaji. Nejde o přehledovou práci o středověké liturgii, ale o pramenech k ní; poskytuje orientaci a rozcestník k pramenům. BNF; FF MU (DZ), s.]

Středověk a novověk – Východ

Hughes, Lindsey, „Art and Liturgy in Russia: Rublev and His Successors“, in: Michael Angold (ed.), The Cambridge History of Christianity V: Eastern Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 276-301. [FF MU (DZ).]

Ševčenko, Nancy P., „Art and Liturgy in the Later Byzantine Empire“, in: Michael Angold (ed.), The Cambridge History of Christianity V: Eastern Christianity, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 127-153. [FF MU (DZ).]

Taft, Robert F., Liturgy in Byzantium and Beyond, Aldershot: Ashgate 1995. [xii, 345 s. Nezměněné přetisky porůznu vydaných studií jezuitského autora, věnovaných převážně byzantské liturgii. Spíše neprioritní, s výjimkou konkrétních pokrytých témat. Liturgie v předvečer ikonoklasmu; pontifikální liturgie; revize autenticity anafory Jana Zlatoústého; hora Athos a byzantský ritus; velikonoční triduum; béma ve východo- a západosyrských tradicích; béma ve východosyrské liturgii; interpolace Sanctus do anafory – kdy a kde?. KTF Wien (Lit-2007), v.]

Taft, Robert F., Stručné dějiny byzantské liturgie, přel. Tomáš Mrňávek, [Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice] 2008. [87 s., neprodejné. Velmi užitečný stručný úvod od jednoho z předních znalců. Překlad angl. práce. Poznámkový aparát (pod čarou). MZK prez., c.]

Taft, Robert F., The Byzantine Rite: A Short History, Collegeville: Liturgical Press 1992. [88 s. Přeloženo do češtiny (c.).]

Raný novověk – rituál – katolictví a různé

Forster, Robert – Ranum, Orest (eds.), Ritual, Religion and the Sacred: Sections from the Annales, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1982. [Odkaz Wiesner-Hanks 139.]

Karant-Nunn, Susan C., „Ritual in Early Modern Christianity“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 371-385. [FF MU (DZ).]

Maag, Karin – Witvliet, John D. (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004. [xiii, 353 s. FF MU (podnět DZ), k.]

Muir, Edward, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton: Princeton University Press 1981.

Muir, Edward, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 22005 (1. vyd. 1997). [x, 320 s. Antropologicky zaměřená práce věnovaná změnám rituálu v raně novověké Evropě jako součásti reformačních změn. Obřady přechodu; rituální kalendář; karneval a nižší tělo; etiketa a vyšší tělo; reformace jako revoluce v teorii rituálu; reformace jako rituální proces; vládnutí jako rituální proces. Poznámkový aparát (pod čarou), glosář, rejstřík. Odkaz Wiesner-Hanks 139. h.]

Protestantismus, reformovaná tradice

Alexander, Bobby, C., „Pentecostal Ritual Reconsidered“, Journal of Ritual Studies 3, 1989, 109-128. [Odkaz Sacred Games.]

Booty, John – Sykes, Stephen (eds.), The Study of Anglicanism, Minneapolis: Augsburg Fortress 1998. [536 s. Sborník na téma anglikanismu, včetně liturgické praxe. Speciální věc. Asi teologizující, prověřit recenze.]

Brauer, James Leonard – Precht Fred L., Lutheran Worship: History and Practice, St. Louise: Concordia College 1993. [639 s.]

Davies, Horton, Worship and Theology in England I-III, Grand Rapids: Eerdmans 1997. [Brož., 1074 s. (Vol. I), 390 s. (Vol. II), 799 s. (Vol. III.). Třídílná klasická práce o historii bohoslužby a teologie v Anglii. Popisuje a analyzuje teologii a bohoslužbu důležitých křesťanských denominací v Anglii v posledních čtyřech a půl století. Recenze v The Journal of Religion: monumentální dílo, otvírá nový přístup ke studiu dějin křesťanské bohoslužby, její jedinečnost spočívá v ekumenické dimenzi a interdisciplinárním charakteru. Anotovala GČ.]

Karant-Nunn, Susan C., The Reformation of Ritual: An Interpretation of Early Modern Germany, London – New York: Routledge 2007. [304 stran. Zajímavá monografie věnovaná změnám rituálu během německé reformace na základě inspirací historické antropologie. Závazky a svatební rituály – krocení vnitřní bestie; křest a přemožení hříchu; uvedení šestinedělky do kostela (churching) – ženský obřad; pokání, vyznání a večeře Páně; vykázání mrtvých a uspořádání živých – selektivní podržení katolické praxe; rituální změna – závěr. Cituje často Burreson a Spinks, asi dost základní práce. Podrobný poznámkový aparát, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Scribner, Robert W., „Ritual and Reformation“, in: Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, London – Ronceverte: Hambledon Press 1987, 103-122.

Senn, Frank, Christian Liturgy: Catholic and Evangelical, Minneapolis: Fortress Press 1997. [Váz. Podrobný přehled dějin křesťanského kultu se zvláštním zaměřením na protestantské tradice. Z obsahu: první část „Od jídla ke mši“, část druhá „Reforma liturgických tradic“ (zde věnován největší prostor Lutherovým liturgickým reformám v 16. stol.), třetí část „Liturgická prohra, znovunabytí a obnova“ se zabývá až současností, například feministickou kritikou. Kniha je zakončena „Epilogem: Postmoderní liturgie“. Rozsáhlá strukturovaná bibliografie (téměř 30 stran), rozdělena podle témat (historie, teologie atd.). Rejstřík věcný, jmenný, rejstřík biblických odkazů, antických liturgických pramenů, židovských zdrojů aj. Anotovala GČ.]

White, James F., Protestant Worship: Traditions in Transition, Louisville: John Knox 1989. [Brož., 252 s. Práce přináší komplexní a systematický přehled různých protestantských bohoslužeb. Nabízí také základy a metodiku na nichž může být postaven další výzkum. Z obsahu: 1. Studium protestantské bohoslužby, 2. Pozdně středověká bohoslužba a římsko-katolická bohoslužba, 3. Lutherská bohoslužba, 4. Reformovaná bohoslužba, 5. Bohoslužba anabaptistů, 6. Anglikánská bohoslužba atd. Poznámkový aparát (cca 14 s.), vybraná bibliografie, jmenný a věcný rejstřík. Reakce čtenářů: vynikající úvod do druhů a proměn protestantské bohoslužby, ucelený historický přehled vývoje protestantské bohoslužby, autor bohužel nepoužívá žádné ilustrace, které by mohly dobře doplňovat popisy církevní architektury. FF MU (DZ).]

Od novověku po 2. vatikánský koncil – katolictví

White, James F., Roman Catholic Worship: Trent to Today, Collegeville: Liturgical Press 2003. [192 s. Užitečná a systematická přehledová práce, která se mj. snaží vyvrátit, že se v římskokatolické liturgii mezi Tridentem a 2. Vatikánem takřka nic neudálo (s. xiii). Klade důraz na proměny. Věnuje se mši, rytmům životního cyklu, hudbě v liturgii, kázání, veřejné modlitbě atd. Odkaz Tridentu; baroko; osvícenství; romantismus; k 2. Vatikánu; odkaz 2. Vatikánu; cesty liturgie po 2. Vatikánu; budoucnost římskokatolické bohuslužby. Stručný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. Anotoval DZ dle Google Books. FF MU (DZ).]

Katolictví od 2. vatikánského koncilu po současnost

Bugnini, Annibale, La riforma liturgica (1948-1975), (Ephemerides liturgicae: Subsidia 30), Roma: Edizioni liturgiche 1983. [930 s. Důležitá monografie od tajemníka komise pro liturgickou reformu, ustavené 1948, i přípravného výboru pro 2. vat. koncil. Klíč k liturgické reformě; přípravný výbor; liturgické konstituce; starší principy; motu proprio Sacram liturgiam; organizace práce; svatá kongregace pro bohoslužbu; přechod od latiny k lidovému jazyku; varianty misálu; koncelebrace; pozorovatelé; dopisy předsedům; setkání; překldy, notitiae; experimenty; odpůrce reformy; kalendář; litanie ke svatým; ordo missae; nový římský misál; lekcionář; mše pro specifická společenství, mše s dětmi; eucharistické modlitby; obecná struktura a konkrétní skladba liturgie hodinek; římský rituál; iniciace dospělých; křest dětí; biřmování; svaté přijímání; svátost smíření; rituály za nemocné; manželství; svěcení; ministeria; laici; professio; pohřeb; žehnání, zasvěcování panen, svěcení olejů; zjednodušení pontifikálních (biskupských) ritů; prováděcí pokyny k Sacrosanctum concilium; liturgie a semináře; mariánský kult; zpěv v liturgii; závěr. Dodatky – soupisy komisí apod. KTF Wien, v.]

Bugnini, Annibale, The Reform of the Liturgy 1948-1975, Collegeville: Liturgical Press 1990. [974 s. Asi angl. překlad výše cit. práce (v., viz anotaci).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Various periods / Různé doby

Bradshaw, Paul F. – Hoffman, Lawrence (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1991. [211 s. Sborník věnovaný ranému židovskému a křesťanskému kultu. Deset principů vykládání raně kř. liturgických dokladů; rekonstrukce rituálu jako identity a kultury; politika zbožnosti – sociální konflikt a zrod rabínské liturgie; užívání archeologických pramenů; raná historie židovského kultu; židovský kult od jeho kanonizace; křesťanský kult v předvečer reformace; křesťanský kult od reformace. FF MU (DZ), s.]

Bradshaw, Paul – Jones, Cheslyn – Yarnold, Edward – Wainwright, Geoffrey (eds.), The Study of Liturgy, London – New York: Oxford University Press 21992. [646 s. Slibný sborník přehledové povahy, rozdělený tématicky (např. eucharistie, svěcení apod.). Bibliografie. Z obsahu: Teologie; kázání a jeho vztah k liturgii; rituál; periodizace liturgické historie; židovské pozadí; Pliniův dopis; gnosticismus; mystéria; Didaché; Apoštolská tradice; svěcení; Sarapión; křestní katecheze; Thomas Cranmer; Prayer Book po Cranmerovi; iniciace (různé příspěvky o průběhu rituálu i teologii od starověku až po současnost); eucharistie (idem); svěcení (idem); bohoslužba (idem); kalendář; režie liturgie (hudba a zpěv, jazyk, architektura, oděvy...). FF MU (DZ), s.]

Clerck, Paul de – Palazzo, Eric (ed.), Rituels: Mélanges offerts à Pierre-Marie Gy, O.P., Paris: Le Cerf 1990. [492 s. Nesourodý sborník dosti zajímavých studií převážně ve francouzštině (ale též němčina, kataláština). Zvláštní božítělová ilustrace – Kristus jako kněz zvedající hostii a šíření tohoto obrazu; obrazový překlad kréda ve 12.-15. stol.; Dt 26,1-11; lekce z tradice svátosti smíření; uspořádání evangeliářů v 7. a 8. stol.; kvadragesimální rituál katechumenů v Miláně; odrážení tropy rostoucí důležitost Vánoc?; délka čtení nočního officia – komparativní studie; původ křestní formule; rituál z 10. stol. (Monza); teologický diskurs a reálný průběh svátostí; euchologické dílo Priscilliána z Ávily; reforma breviáře v 16. stol.; liturgie jako manifestace Božího času v čase lidském; procesionály z Poissy; sanktorál sakramentáře ze sbírky Phillips; ordinace u Johannes Bugenhagen; Cantigas de Santa Maria; nesvěcení žen – tradice, nebo jen historický fakt?; rituál svěcení v Tagritu; dva rituály v libellu ze Saint-Amand; kněžské svěcení podle Gelasianum 8. stol.; mají se děti křtít?; smrtelný hřích a židovská disciplína exkomunikace; kvatembrové dny; vývoj kultu svatých v Paříži ve 13. a 14. stol. KTF Wien, v.]

Eulogia: Miscellanea liturgica in onore di P. Burkhard Neunheuser O.S.B., (Studia Anselmiana 68), Roma: Editrice Anselmiana 1979. [xvi, 632 s. Editor neuveden. Nesourodý sborník studií ve francouzštině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Liturgie hodinek podle starého byzantského euchologia; vliv sv. Cypriána na dvě modlitby gelasiánského sakramentáře; Duch sv. v textech velikonoční doby v misálu Pavla VI.; vzstup mnišství v 8.-12. stol.; příspěvek ke studiu rituálu manželství; patristické zdroje liturgických textů; význam slova solemnitas a jeho synonyma v předkřesťanské a raně křesťanské latině; oběť Kristova a oběť církve; vkládání rukou na nemocné ve staré ambrosiánské liturgii; pozůstatky agapé v byzantských nešporách. aj. KTF Wien (Lit-691/1), v.]

Farnedi, Giustino (ed)., Traditio et progressio: Studi liturgici in onore del Prof. Adrien Nocent, OSB, (Studia Anselmiana 95), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1988. [692 s. Sborník teologických, historických a smíšených studií v italštině, francouzštině, němčině, angličtině. Bibliografie A. Nocenta; liturgická a neliturgická modlitba – úvahy; ordo missae z rituálu-misálu z Vallicelli; dává RegBen pokyny ohledně vztahu psalmodie a tiché modlitby?; liturgické hnutí – text M. Bendiscioliho z r. 1931; gregoriánský sakramentář: dodatky a přepracování v recenzi P; adaptace liturgického roku – teol. pohled; modlitba Pater sancte v galské biskupské ordinaci; fragment pontifikálu z 11. stol.; response nočního svatomartinského officia; dva staré texty o pomazání nemocných z Basilejského misálu (11. stol.); liturgie a společnost v Římě r. 1870; propuštění v Konstantinopoli; benediktinská liturg. spiritualita; čtení z církevních otců v liturgii hodinek; několik střv. textů Obecné modlitby věřících; africký ritus pašijí; hist. kontext staré formule Prósjomen (šp.?); vyznání víry při biskupské chirotonii; kult v Knize přísloví; lámání a jeho symbolika v byz. tradici; noční officium sv. Kolumbána a „katolíků“; rituál z Brescie 1570 jako předloha římského rituálu Pavla V. Poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.]

Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques: Conférences Saint-Serge, XXIVe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 14), Roma. Centro liturgico Vincenziano 1978. [352 s., brož. Nesourodý sborník fr. studií, mnohé jsou historicky zaměřené a velmi zajímavé. Dynamika slova a liturgie; vývoj rituálů včlenění a znovupřijetí podle byzantského euchologia; liturgická vyprávění o Poslední večeři (Botte); gesta a slova modlitby v SZ; gesta a symbolické činy Krista v Janově evangeliu; kdy a proč přijímání do úst nahradilo v latinské církvi přijímání do ruky?; gesto lámání chleba v židovské tradici; zvolání v byzantské liturgii; gesta modlitby na kolenou a genuflexe v církvích římského ritu; ikona – komplementarita obrazu, gesta a slova; modlitební gesta podle Tertulliána a Órigena (Rordorf); užívání a význam Aleluja ve vých. a záp. církvi; pozměňování řec. liturg. textů; liturgie komunity a liturgie vnitřní; chování, gesta a slova v současné švédské mši; posvátný tanec v kř. kultu, zejm. v byzantském ritu; ambroziánské euchologion; slova a gesta v křestní liturgii nestoriánské církve. Poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.; c. 191-203, 284-301.]

Liturgie de l’Église particulière et liturgie de l’Église universelle: Conférences Saint-Serge, XXIIe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 7), Roma: Edizioni liturgiche 1976. [410 s., brož. Nesourodý konferenční sborník (tematicky a trochu i oborově), ale obsahuje některé velmi zajímavé příspěvky. Reformované liturgie a jejich přínos pro ekumenismus; vyjadřuje liturgie duchovní identitu církve?; velké etapy byzantské liturgie – Palestina, Byzanc, Rusko; liturgie malých skupin a katolicita; postoj rodící se církve k jeruzalémskému chrámu; alexandrijská liturgie a její vztahy k jiným liturgiím; liturgické sjednocení Západu a liturgie římské kurie (Gy); zpěv v křesťanské liturgii; tři liturg. reformy v Rusku – 1551, 1620 a 1652; některé liturg. specifičnosti u Řeků a Rusů a jejich význam; arménská hagiografie a hymnografie; jednota a různost v hispánské liturgii; liturgické reformy v řecké církvi; arménská a jeruzalémská liturgie; ambroziánská liturgie – různorodý slepenec, nebo specifikum?; úpadek vlastních arménských liturgických praktik pod vlivem Svatého stolce mezi 11. a 14. stol.; knihy hodinek po reformaci; jednota a různost lat. pontifikálů v 8., 9. a 10. stol. Pozn. aparát (pod čarou). KTF Wien, v.]

Antiquity / Starověk

Gerhards, Albert – Leonhard, Clemens (eds.), Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights into its History and Interaction, Leiden – Boston: Brill 2007.

Johnson, Maxwell E. – Phillips, L. Edward (eds.), Studia Liturgica Diversa: Essays in Honor of Paul F. Bradshaw, Portland, OR: Pastoral Press 2003. [xx, 225 s. Velmi užitečný sborník 17 studií na různá témata, až na pár výjimek týkající se starověku – iniciace, eucharistie, liturgický rok, svěcení. Úvod – Bradshawův příspěvek ke studiu liturgie; narativně-kritický přístup studia rané liturgie; Tertullián a křest na letnice; křestní vzorce v rané Sýrii (Spinks); Dionýsios z Alexandrie a spor o překřtívání; šest homilií na modlitbu Páně od Petra Chrysologa; osvětlení kvartodecimánské paschy a data Zvěstování; liturgický rok ve starověké Akvileji; jídla Ježíšova a jídla církve (McGowan); nové svědectví o chybějících slovech ustanovení; laické přijímání na pozdně antickém a byzantském Východě; byzantské ordinační modlitby; jak se presbyter stává knězem; slovo ve východní svátostné modlitbě; liturg. koncept díkůvzdání; Ratzinger jako liturgický kritik; hereze – Tertulliánovo pojednání; Bradshawova bibliografie. FF MU (DZ), s.]

Larson-Miller, Lizette (ed.), Medieval Liturgy: A Book of Essays, New York – London: Garland 1997. [xviii, 314 s., váz. Sborník studií o křesťanském rituálu ve středověku, několik studií se také týká výkladu rituálu či i biblické exegeze. Celkem zajímavé, některé příspěvky mají přehledovou povahu, většina spíše úzce specializovanou, ve svém celku nepůsobí zvlášť průlomovým dojmem – objednat až v závislosti na citovanosti jednotlivých příspěvků. Vývoj ordo missae v raném středověku; komentáře o mši v rané scholatice (G. Macy); tvářnost a metody raně středověké exegeze v eucharistickém kontextu; Hugo z Amiensu o řádech a svěcení; proměny kajícnosti – lidová zbožnost a praxe; svatební rituály na středověkém Západě; zpěv shromáždění během středověké eucharistie; teologický spor a sakrální architektura za Karla Velikého; nový pohled na rané karolínské pomazání na krále. Pozn. aparát (za jednotlivými příspěvky), rejstřík jmen, děl a synodů. BL, v.]

Rordolf, Willy, Liturgie, foi et vie des premiers chrétiens: Études patristiques, Paris: Beauchesne 1986. [520 s., různá číslování. Nezměněné přetisky (s dodanou novou souvislou paginací a ponecháním staré) autorových studií, vydaných v různých časopisech a zaměřující se zejména na starověkou křesťanskou liturgii, ale i patristiku. Zaměření liturgické, nikoli religionistické či antropologické. Neprioritní kromě několika dílčích studií. Původ a význam slavení neděle; liturgie a eschatologie; nedělní svěcení sv. večeře v antické církvi; eucharistická oběť; chléb vezdejší v dějinách exegeze (93-107, zaměřeno jen na Řehoře z Nyssy a Luthera, Bucera a Kalvína, pro k. neužitečné); modlitební gesta podle Tertulliána a Órigena; svěcení biskupa podle Apoštolské tradice od Hippolyta Římského; problém textového přenosu Didaché 1,3b-2,1; dvě cesty; křest v Didaché; eucharistie v Didaché; odpuštění hříchů v Didaché; víra jako osvícení; vyznání víry ve staré církvi; trojice u Justina Mučedníka; narození z Ducha a Marie; liturgie a problém filioque; Augustin a antifatalistická filosofická tradice; bible ve výuce a liturgii prvních kř. komunit; naděje křesťanských mučendíků; původ kultu mučedníků; mučednictví a „svědectví“; jáhenství mučedníků dle Órigena; Tertullián, Ad martyras; sv. Thekla v hagiografické tradici Západu; modlitba sv. Thekly za zesnulou pohanku a její ekumenický význam; Skutky Thekliny; kultická místa předkonstantinovských křesťanů; víno a vinice v žid. a kř. tradici; křesťanství a planetární měsíc – o pohárů z Wettingenu (Švýcarsko). KTF Wien, v.]

Middle Ages / Středověk

Culto cristiano, politica imperiale carolingia, Todi: Accademia Tudertina 1979. [448 s., brož. Konferenční sborník obsahující povětšinou důkladné studie v italštině a francouzštině, 1 v němčině; užitečný pro konkrétní sledovaná témata. Pohnutky pro romanizaci kultu za Pipina a Karla (Vogel); Liber de ordine antiphonarii; otázka libri carolini; přepracování gregoriánského antifonáře v 9. stol.; Liber officialis Amalricha z Metz; vztahy Amalricha z Metz a liturgických tropů; eklesiologické perspektivy liturgické reformy Paolina z Akvileje (787-802); liturgické knihy a šíření karolínské minuskuly v severní Itálii; zlacení liturgických knih; karolínská architektura ve vztahu k sakrální architektuře. KTF Wien, v.]

Heffernan, Thomas J. – Matter, Ann E. (eds.), The Liturgy of the Medieval Church, Kalamazoo: Western Michigan University 2001. [xviii, 778 s. Užitečný, spíše nesourodý, středně prioritní sborník. Liturgický rok v mnišském pojetí; bohoslužba a osobní zbožnost na latinském Západě; liturgie a život svatých; liturgie a denní život v Byzanci; liturgický profil farního kostela ve středověkém Švédsku; židé a judaismus ve středověké latinské liturgii; svátostné liturgie ve středověku; officium sv. Cecílie; architektura jako scéna liturgie; portály kostelů a liturgie v Římě 12. stol.; liturgické nádoby; liturgické rukopisy; kniha hodinek; ikonografie v byzantské liturgii středověku; liturgie a literatura v lidovém jazyce; liturgické divadlo a komunita; liturgická hudba; liturgie jako sociální performance – rozšíření definice. Poznámkový aparát (pod čarou), slovníček, rejstříky. KTF Wien, v.]

Nelson, Janet L., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986. [Unchanged reprint (with new pagination) of several articles (all of them previously published in Studies in Church History or elsewhere besides one). Queens as Jezebels: Brunhild and Balthild in Merovingian History; On the Limits of the Carolingian Renaissance; Royal Saints and Early Medieval Kingship; Charles the Bald and the Church in Town and Countryside; Legislation and Consensus in the Reign of Charles the Bald; The Church’s Military Service in the Ninth Century: a Contemporary Comparative View?; Kingship, Law and Liturgy in the Political Thought of Hincmar of Rheims; The Annals of St. Bertin; Public Histories and Private History in the Work of Nithard; National Synods, Kingship as Office, and Royal Anointing: An Early Medieval Syndrome; Symbols in Context: Rulers’ Inauguration Rituals in Byzantium and the West in the Early Middle Ages; Inauguration Rituals; The Problem of King Alfred’s Royal Anointing; Ritual and Reality in the Early Medieval Ordines; The Earliest Royal Ordo: Some Liturgical and Historical Aspects; The Second English Ordo (first published here); The Rites of the Conqueror. Bibliographical notes, index. BNF, v.]

Omrod, Mark W. – McDonald Nicola F. (eds.), Rites of Passage: Cultures of Transition in the Fourteenth Century, York – Woodbridge – Rochester: Boydell Press – York Medieval Press 2004.

Modern period – different denominations / Současnost – různé proudy

Bradshaw, Paul F. – Spinks, Bryan, Liturgy in Dialogue: Essays in Memory of Ronald Jasper, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1993. [x, 225 s. Sborník věnovaný povýtce teologickým a pastorálním rovinám současného kultu. Liturgie a ceremonie; je moderní západní liturgická revize případem nevidění lesa pro samé stromy?; nedávná debata o eucharistické oběti v Church of England; liturgie a ekumenismus – tři modely vývoje; liturgie a etika; liturgie a dějiny kř.; liturgie a živoucí literatura (Bradshaw); kulturní vlivy na současnou liturgickou revizi (Ruth Meyers); liturgie a technologie; liturgie a teologie. KTF Wien, v.]

Rituální život jako celek – lokální monografie a studie

Středověk

Arnade, Peter, Realms of Ritual: Burgundian Ceremony and Civic Life in Late-Medieval Ghent, Ithaca: Cornell University Press 1996. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Rituály jednotlivých skupin a prostředí

Mnišské rituály

Viz též Professio.

Asad, Talal, „On Ritual and Discipline in Medieval Christian Monasticism“, Economic and Society 16/2, 1987, 159-203.

Lay and family rituals / Laické a rodinné rituály

TeSelle, Eugene, „The Christian Life: More Than the Church“, Quarterly Review 16, 1996, 223-239. [Cited by Kieckhefer as a study of extraecclesial piety using Troeltsch’s categories. The main question is how the Church could „accomodate movements and structures that go beyond its own functions“ (Kieckhefer).]

Practical organizational and economic aspects of rituals / Praktické organizační a ekonomické aspekty rituálů

Medieval Europe / Středověká Evropa

Dragoun, Michal, „Církevní svátky a hospodářský život ve středověkých Čechách“, in: Jan Hrdina (ed.), Pater familias: Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Ivana Hlaváčka, Praha: Scriptorium 2002, 271-297. [A short contribution on the relation between Church festivities and economic life in medieval Bohemia. Stresses mainly the synchronicity of Church festivities and markets. Based on a large heuristic work (see Appendix). NKČR, v.]

Control of rituals

Müller, Daniela, „Päpstliche Intentionen und Einflussmöglichkeiten auf den cultus divinus um Hoch- und Spätmittelalter“, in: Daniela Müller, Ketzer und Kirche: Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden, Berlin: Lit 2014, 52-72. [h.]

Interpretations of rituals – miscellaneous / Výklad rituálů – různé

Antiquity / Starověk

Caner, Daniel, „Towards a Miraculous Economy: Christian Gifts and Material ,Blessings‘ in Late Antiquity“, Journal of Early Christian Studies 14/3, 2006, 329-377. [p.]

Laying-on of hands / Vzkládání rukou

Coppens, Joseph, L’imposition des mains et les rites connexes dans le Nouveau Testament et dans l’Église ancienne: Étude de théologie positive, Paris: J. Gabalda – Wetteren: J. De Meester 1925. [432 s. Pečlivá studie s velmi podrobným poznámkovým aparátem. (Pro cons. rozhodně stojí za kopii.) ÖNB, v.]

Dalmais, I.-H., „Ordinations et ministères dans les Églises orientales“, La Maison-Dieu 102, 1970, 73-81. [KTF Wien, c. (řaz. spolu s Vogel, „L’imposition des mains“).]

Galtier, P., „Imposition des mains“, in: Dictionnaire de théologie catholique VI/2: Impanation – Irvingiens, Paris: Letouzey et Ané 1927, col. 1302-1425. [ENC, c. (řazeno sub Galtier).]

Fiala, Virgil E., „Die Handauflegung als zeichen der Geistmitteilung in den lateinischen Riten“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 121-138. [Zajímavá studie. Zaměřuje se na starší prameny (od Starého zákona po středověk) a na různé příležitosti, při nichž se užívalo vzkládání rukou: křest, ordinace, slavení eucharistie (!), konec katecheze, rekonciliace kajícníků a kacířů. BNF, Wien (KTF?), c.]

Leonardi, Giovanni, „‚Imposizioni delle mani‘ e ‚unzioni‘ nella Sacra Scrittura“, Studia Patavina: Rivista di filosofia e teologia 8/1, 1961, 3-51. [Studie od liturgika, rozdělená na část věnovanou vzkládání rukou (4-24) a část o pomazání (25-51). Autor mj. zdůrazňuje apoštolský a biblický původ svátosti svěcení (?). Nejdříve se věnuje hebrejské terminologii a starozákonním svědectvím o vzkládání rukou, posléze svědectvím novozákonním. Podobně postupuje u pomazání. Studie je dobrá pro orientaci, ale trpí všemi neduhy teologické práce (např. výběr textů – výhradně kanonické texty, bez zdůvodnění tohoto výběru). Obsahuje poznámky pod čarou. BNF, v.]

Paternoster, Mauro, L’imposizione delle mani nella Chiesa primitiva: Rassegna delle testimonianze bibliche, patristiche e liturgiche fino al secolo quinto, Roma: Edizioni liturgiche 1977. [KTF Wien, c.]

Souček, Ivan, „Interpretácia rituálu vkladania rúk v rímsko-katolíckej liturgii na základe predstáv vychádzajúcich z raných náboženských foriem“, Sacra 5/2, 2007, s. 144-167. [h.]

Vogel, Cyrille, „L’imposition des mains dans les rites d’ordination en Orient et en Occident“, La Maison-Dieu 102, 1970, 57-72. [Důležitá studie analyzující vzkládání rukou (či naopak jejich nevzkládání) v rituálech jáhenského, kněžského a biskupského svěcení. Obsahuje velmi četné odkazy na prameny. Celá kapitola je věnována též svěcení bez vzkládání rukou. BNF, KTF Wien, c.]

Vogel, Cyrille, „Vacua manus impositio: L’inconsistance de la chirotonie absolue en Occident“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 511-524. [Velmi specializovaná studie; sleduje západní osudy kánonu 6 chalkedonského koncilu (451), který odmítl princip absolutní ordinace, která by přetrvávala i po odpadlictví, herezi, schizmatu apod. Nevěnuje se přímo vzkládání rukou jako rituálu, spíš teologickému problému absolutní ordinace. BNF, KTF Wien, ÖNB, c.]

Whitehouse, Michael Patrick, Manus Impositio: The Initiatory Rite of Handlaying in the Churches of Early Western Christianity [Ph.D. thesis], Notre Dame: University of Notre Dame 2008. [Partly available at Google Books.]

Modlitba

Sborníky napříč obdobími

Hammerling, Roy (ed.), A History of Prayer: The First to the Fifteenth Century, Leiden – Boston: Brill 2008. [xviii, 484 s., váz. Poměrně tematicky jednotný sborník, ač nelze (navzdory tomu, že příspěvky jsou označeny za kapitoly) mluvit o přehledovém sborníku, jsou zde značné mezery a některá témata jsou dosti speciální. Úvod; modlitba v prvních čtyřech staletích; Modlitba Páně v patristické literatuře; kázání Řehoře z Nyssy na Otčenáš; modlitba jako teologie; modlitba bez obrazů a teologická vize Evagria Pontského; Modlitba Páně jako centrum raně křesťanské křestní výchovy; sv. Augustin z Hipponu a modlitba jako svátost; modlitba u benediktinů; otčenáš v křesťanských polemikách do 8. stol.; modlitby a meditace – Anselm z Canterbury; Libelli precum ve vrcholném středověku; Tomáš Akvinský o Modlitbě Páně; Aškenázské pijjut – hebrejské básnické modlitby v latinském okolí od 10. do 12. stol.; Jan van Ruusbroec; modlitba za lid v knize hodinek; kázání na otčenáš v pozdním středověku. KTF Wien, v.; EBSCO; p. (parts).]

Triacca, Achille M. – Pistoia, A. (eds.), La prière liturgique, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 115), Roma: Edizioni liturgiche 2001. [347 s. Konferenční sborník věnovaný převážně starověku a středověku (několik studií i o reformované tradici). Předsednictví a prostřednictví v euchologii Apoštolských konstitucí; liturgické modlitby v byzantské tradici; liturgická modlitba v římské tradici – typologie; izraelská liturgie u kořenů liturgie křesťanské; obsah jedné kalvínské liturgické modlitby; gallikánské nešpory; nevydaná modlitba – Nikéforos Blemmydés; prosby za panovníka v etiopské liturgii; slovanské euchologion; byzantské modlitby vyznání vín; modlitba na začátek koncilů Adsumus od vizigótského Španělska po druhovatikánskou liturgii; přímluvná modlitba v nedělní bohoslutb+; pro a proti soukromým modlitbám při přípravě k přijímání; žehnání vody o Zjevení podle pravoslavného ritu; přímluvná modlitba k Marii mnicha Pavla z Evergetis; modlitba k Duchu sv. na Východě a Západě; vyznání víry v ženevské liturgii z r. 1542; biblická inspirace nedělních kolekt velikonoční doby; předzvěst velikonočních slavností v několika západních liturgiích; pneumatologická struktura vzorkku ambroziánských modliteb; téma účasti Boží v anglikánské liturgické tradici. KTF Wien, v.]

Starověk

Bradshaw, Paul F., Daily Prayer in the Early Church: A Study of the Origin and Early Development of the Divine Office, Eugene: Wipf & Stock 1981. [FF MU (DZ), s.]

Hamman, Adalbert Gautier, La prière I: Le Nouveau Testament, Tournai 1959. [Neutrální odkaz Bradshaw. Asi starší verze práce cit. níže.]

Hamman, Adalbert Gautier, La prière dans l’Église ancienne, Bern – Frankfurt et al.: Peter Lang 1989. [xlvi, 234 s. Úvodní studie („Introduction“, xi-xxxix), v hlavní části edice a francouzské překlady textů. BL, v.]

Hamman, Adalbert Gautier, Das Gebet in der Alten Kirche, Berne: Lang 1989. [Překlad fr. práce.]

Horst, Pieter W. van der, „Silent Prayer in Antiquity“, Numen 41/1, 1994, 1-25. [JSTOR, p.]

Chase, Frederic Henry, The Lords Prayer In The Early Church, New Jersey: Georgias Press 2004. [Studie o modlitbě Páně v rané církvi, rozbor každého slova modlitby.]

Kilmartin, Edward J., „Sacrificium Laudis: Content and Function of Early Eucharistic Prayers“, Theological Studies 35, 1974, kolem 273.

Miller, Partick D., They Cried to the Lord: The Form and Theology of Biblical Prayer, Minneapolis: Fortress 1994.

Rordorf, Willy, „Les gestes accompagnant la prière, d’après Tertullien, De oratione 11-30, et Origène, Peri euchès 31-32“, in: Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques: Conférences Saint-Serge, XXIVe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 14), Roma. Centro liturgico Vincenziano 1978, 191-203. [KTF Wien, c.]

Simpson, Robert L., The Interpretation of Prayer in the Early Church, Philadelphia: Westminster 1965. [Kniha zaměřená na interpretace a teologie modlitby v raném křesťanství. Recenze v The Journal of Religion: práce ovlivněná přístupem Religionsgeschichtliche Schule, obecně badatelsky ucházející, ale příliš konkrétních problémů. Z recenze vyplývá, že jde (zvlášť dnes) o nezajímavou publikaci.]

Torjesen, Karen Jo, „The Early-Christian Orans: An Artistic Representation of Women’s Liturgical Prayer and Prophecy“, in: Beverly Mayne Kienzle – Pamela J. Walker (eds.), Women Preachers and Prophets through Two Millenia of Christianity, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1998. [FF MU (DZ); h.]

Wiles, G. P., Paul’s Intercessory Prayers, Cambridge 1974. [Bradshaw kritizuje – kniha nevhodně vykládá mnoho pasáží jako modlitby.]

Středověk

Prameny

Bériou, Nicole – Berlioz, Jacques – Longère, Jean, Prier au Moyen Âge: Pratiques et expériences (Ve-XVe siècle), [Turnhout:] Brepols 1991. [350 s. + [10] s. obrazových příloh (převážně barevných) na křídovém papíře. Menší písmo. Francouzské překlady ukázek z pramenů. Užitečná kniha. CEC, v.]

Moeller, Eugenius – Clément, Iohannes Maria – Wallant, Bertrandus Coppieters ’t (eds.), Corpus orationum I: A-C, orationes 1-880, Turnholti: Brepols 1992. [432. Wallant, Bertrandus Coppieters ’t: sic. Úvod následovaný edicí. Modlitby jsou seřazeny abecedně podle incipitů a očíslovány. Poslední svazek korpusu obsahuje rejstřík incipitů. BNF, v.]

Moeller, Eugenius – Clément, Iohannes Maria – Wallant, Bertrandus Coppieters ’t (eds.), Corpus orationum XI: Addenda et corrigenda, indices, initia et clausulae orationum, Turnhout: Brepols 1999. [410 s. Addenda, corrigenda, rejstříky, incipity a explicity modliteb s odkazy na svazek a číslo modlitby. BNF, l.]

Salmon, Pierre (ed.), Analecta liturgica: Extraits des manuscrits liturgiques de la Bibliothèque vaticane. Contribution à l’histoire de la prière chrétienne, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1974. [351 s., brož. Edice vybraných modlitebních textů s úvody a studiemi/komentáři (velmi užitečná věc, že nejde jen o edice). Tituli Psalmorum; žehnání na matutinum; zkrácené středověké žaltáře; Libelli Precum od 8. do 12. stol.; Ordo missae v 10 rkp. z 10.-15. stol.; texty Ordines Romani, římskogermánského pontifikálu a papežského ordináře v sakramentářích 12. a 13. stol.; fragment Ordo Romanus XI v rkp. Chigi. C.V.143; starý svědek 1 ze zdrojů římskogermánského pontifikálu; starý rituál mnišského professio podle Vatic. gr. 1456. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík incipitů modliteb, rejstřík rukopisů. KTF Wien, v.]

Protestantismus, reformovaná tradice

Tripp, Diane, Daily Prayer in the Reformed Tradition: An Initial Survey, Bramcote: Grove Books 1996. [Brož., 44 s. Spojení dvou klíčových článků o denní modlitbě v reformované tradici ze Studia liturgica. Anotovala GČ.]

Paternoster (Pater noster, The Lord’s Prayer) / Otčenáš (Modlitba Páně)

Miscellaneous

Bouhot, Jean-Paul, „La tradition catéchétique et exégétique du Pater noster“, Recherches augustiniennes et patristiques 33/1, 2003, 3-18.

Brown, Michael Joseph, The Lord’s Prayer through North African Eyes: A Window into Early Christianity, New York: Bloomsbury 2004.

Brown, Raymond E., „The Pater Noster as an Eschatological Prayer“, Theological Studies 22/2, 1961, 175-208. Also available online at <http://cdn.theologicalstudies.net/22/22.2/22.2.1.pdf>. [p.]

Froehlich, Karlfried, „The Lord’s Prayer in Patristic Literature“, in: Roy Hammerling (ed.), A History of Prayer:

The First to the Fifteenth Century, Leiden – Boston: Brill 2008, 59-77. [Lists the important Patristic commentaries (with references); alludes to four differences of the Matthew vs. Didache version (61); stresses Jewish origins (61) and the use in magic and incantations (62), the communal, non-private character of the prayer in early Christianity (63). EBSCO, p. (sub Hammerling); k.]

Hammerling, Roy, „The Lord’s Prayer and Early Christian Polemics to the Eighth Century“, in: Roy Hammerling (ed.), A History of Prayer:

The First to the Fifteenth Century, Leiden – Boston: Brill 2008, 223-241. [EBSCO.]

Vokes, F. E., „The Lord’s Prayer in the First Three Centuries“, in: F. L. Cross (ed.), Studia Patristica X, Berlin 1970.

Doxologie

Black, Matthew, „The Doxology of the Pater Noster with a Note on Matthew 6.13B“, in: Philip R. Davies et al. (eds.), A Tribute to Geza Vermes: Essays on Jewish and Christian Literature and History, Sheffield: Sheffield Academic Press 1990, 327-338.

The handing over of the Paternoster / Předání Otčenáše

Hammerling, Roy, „The Handing Over of the Lord’s Prayer in Early Baptismal Education“, in: Roy Hammerling (ed.), A History of Prayer:

The First to the Fifteenth Century, Leiden – Boston: Brill 2008, 167-182. [EBSCO, p.]

Puniet, Pierre, Les trois homélies catéchétiques du sacramentaire gélasien pour la tradition des évangiles, du symbole et de l’orason dominicale: Extrait de la Revue d’histoire ecclésiastique 5 et 6, Louvain 1904. [83 pp.]

Extatické projevy

Různé

Sacred Games.

Csordas, Thomas J., The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing, Berkeley: University of California Press 1994.

Stagg, Frank – Hinson, E. Glenn – Oates, Wayne E. (eds.), Glossolalia: Tongue-Speaking in Biblical, Historical, and Psychological Perspective, Nashville: Abingdon 1967. [110 s. Sborník. Stagg = baptistický teolog. Poznámkový aparát s. 101-106, bibliografie s. 107-110 (GČ).]

Starověk

Cartledge, Mark J., „Charismatic Prophecy: A Definition and Description“, Journal of Pentecostal Theology 5, 1994, 79-120.

Novověk

Buchanan, Colin, Encountering Charismatic Worship, Bramcote: Grove Books 1977. [Odkaz Sacred Games.]

Caldwell, Patricia, The Puritan Conversion Narrative, Cambridge: Cambridge University Press 1983.

Hollenweger, Walter J., „Funktionen der ekstatischen Frömmigkeit der Phingstbewegung“, in: Th. Spoerri (ed.), Beiträge zur Ekstase, Basel: Karger 1968, 53-72. [Extáze v letničním hnutím.]

Rituální polibek, polibek pokoje

Starověk

Penn, Michael, „Ritual Kissing Heresy and the Emergence of Early Christian Orthodoxy“, Journal of Ecclesiastical History 54/4, 2003, 625-640. [CJO, p.]

Phillips, L. Edward, The Ritual Kiss in Early Christian Worship, Cambridge: Grove Books 1996. [42 s., krátká práce, rešerše LS neukazuje, že by byla zvlášť přínosná.]

Středověk

Petkov, Kiril, The Kiss of Peace: Ritual, Self and Society in the High and Late Medieval West, ‎Leiden: E. J. Brill 2003. [viii, 356 s., váz. Práce věnovaná sociologii středověkého rituálního polibku pokoje. Zapojuje tento rituál do systému sociálních hegemonií a mocenských vztahů. Postaveno na třech výzkumných okruzích: (1) právní vazby pokoje, (2) emoční ekonomie rituálu, (3) budování identity. EBSCO ani JSTOR nenalezeny recenze.]

Eucharistie, večeře Páně

Přehledy celkové

Corblet, Jules, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de l’eucharistie I-II, Paris: Société Générale de Librairie Catholique 1885-1886. [Asi zcela zastaralá práce.]

Sborníky jdoucí napříč obdobími

Caspers, Charles – Lukken, Gerard – Rouwhorst, Gerard (eds.), Bread of Heaven: Customs and Practices Surrounding Holy Communion: Essays in the History of Liturgy and Culture, Kok Pharos 1995. [Brož., 271 s. Předmětem práce je způsob, jakým křesťané všech dob získávali přijímání. Dvanáct esejů se pokouší nabídnout nové obzory ve studiu eucharistického přijímání. Mezi autory jsou historikové, badatelé zabývající se liturgií nebo antropologové. Recenze Church History: problém překladu – nesprávné zacházení s pojmy (např. uctívání svatých), problém místních názvů v holandštině. Recenzent shledává dílo spíše jako „předkrm“, který by měl vést k hlubším studiím.]

Talley, Thomas J., Worship: Reforming Tradition, Washington: The Pastoral Press [1990]. [x, 155 s. 1990 dle c1990.Nesourodý výbor z autorova díla s minimálními poznámkami pod čarou. Kněžství v křtu a ordinaci; prameny a struktury eucharistické modlitby; Winsorské prohlášení a eucharistická modlitba; léčení – svátost, nebo charisma?; liturgie smíření (povrchní přehledová studie); historie a eschatologie prvotních Velikonoc; původ postní doby v Alexandrii; svátek všech svatých; liturgický rok. KTF Wien, v.]

Výbory z pramenů a čítanky

Hänggi, Anton – Pahl, Irmgard (eds.), Prex eucharistica: Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti [I], (Spicilegium Friburgense 12), Fribourg: Éditions Universitaires 21968. [Má totiž i další svazky, proto doplněno, že toto je sv. 1 (v.). c.]

Tollu, François, L’eucharistie: Vingt siècles d’histoire, Paris: Le Cerf 1998. [402 s., brož. Rozsáhlá a užitečná čítanka francouzských překladů textů z 1.-20. století o eucharistii s úvody. Písmo; mozaiky a fresky; nápisy; sakramentáře; sv. grál; eucharistické zázraky; scholastika; reformace; jednotliví moderní myslitelé a dokumenty; atd. KTF Wien, v.]

Tematické studie napříč obdobími

Spinks, Bryan D., The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge: Cambridge University Press 1991. [xiv, 260 s. Vydání: 1991 vázané, 2002 brož. (v.). Pečlivá studie o dějinách hymnu Sanctus (podle Iz 6,3) v eucharistické modlitbě. Polemizuje s rozšířenými teoriemi o jeho původu a hledá ho v syrské a palestinské praxi. Poté se zabývá vývojem do reformace, v reformovaných ritech a až dodnes. V kapitole o původu se zabývá i důsledky objevů o původu Sanctus pro původ anafor jako taových. Bibliografie, rejstříky, poznámkový aparát (207-234). KTF Wien, v.]

Starověk

Sekundární literatura

Bobertz, Charles A., „The Role of Patron in the Cena Dominica of Hippolytus’ Apostolic Tradition“, Journal of Theological Studies 44, 1993, 170-184.

Bouley, Allan, From Freedom to Formula: The Evolution of the Eucharistic Prayer from Oral Improvisation to Written Texts, Washington: The Catholic University of America Press 1981. [xviii, 302 s., váz. Odkazy dobře podložená systematická historická studie o eucharistické modlitbě do 6. století. Studie je založena na pečlivém sestavení využitelných dat a jejich vědecké reinterpretaci. Formule a svoboda v židovské modlitbě; formule a svoboda v raně kř. modlitbě, krédu a eucharistii podle NZ; první tři staletí; původ a vzestup psaných textů eucharistické modlitby v západní a východní liturgii. Odkaz Bradshaw s tím, že autor zpochybňuje několik stereotypních představ. Recenze Vigiliae Christianae: má dost kritických připomínek. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, podrobný rejstřík. KTF Wien, v.]

Bradshaw, Paul F. (ed.), Essays on Early Eastern Eucharistic Prayers, Collegeville 1997.

Bradshaw, Paul F., Eucharistic Origins, Oxford – New York: Oxford University Press 2004. [x, 166 s. Velmi užitečná práce o eucharistii v 1.-4. století. Poslední večeře a příběhy o jejím ustavení; Didaché; další raně křesťanská rituální jídla; Justin Mučedník; eucharistická teologie od Ignatia po Tertulliána; eucharistie ve 3. stol.; vývoj eucharistických modliteb; proměny eucharistie ve 4. stol. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstříky. FF MU, s., p., k.]

Bradshaw, Paul F., „The Evolution of Early Anaphoras“, in: Paul F. Bradshaw (ed.), Essays on Early Eastern Eucharistic Prayers, Collegeville 1997, 1-18.

Cuming, Geoffrey, „The Early Eucharistic Liturgies in Recent Research“, in: B. D. Spinks (ed.), The Sacrifice of Praise: Studies on the Themes of Thanksgiving and Redemption in the Central Prayers of the Eucharist and Baptismal Liturgies, Rome 1981, 65-69.

Feeley-Harnik, Gillian, The Lord’s Table: The Meaning of Food in Early Judaism and Christianity, Washington: Smithsonian Institution Press 1994. [Pro téma přínosnější až druhá část knihy – 5. a 6. kapitola, od s. 107 (G. Čermáková). Recenze Mary Douglas: místy vhodně šokující kniha, zaměřuje se na symboliku, ne na rituál sám; Douglasová kritizuje, že chybí širší antropologické a komparativní zakotvení a že je kniha příliš senzacechtivá a nedokládá, že jezení Kristova těla bylo až tak „strašné“ a nepřijatelné pro židovství – kniha nedokládá, že to nebylo chápáno metaforičtěji. Knihu cituje např. Bynum.]

Ferguson, Everett, „Lord’s Supper and Love Feast“, Christian Studies Journal 21, 2005-2006, 27-38. [Studie zaměřující se zejm. na srovnání podání o Poslední večeři v evangeliích, 1K a Didaché a na jejich vztah k agapé. Místy hůře podložená („muselo“, „myslím si“). Užitečná citováním a výkladem klíčových pasáží raných pramenů. EBSCOhost, p.]

Filipi, Pavel, Hostina chudých: Kapitoly o večeři Páně, Praha: Kalich 1991. [158 s.]

Frank, Georgia, „‚Taste and See‘: The Eucharist and the Eyes of Faith in the Fourth Century“, Church History 70/4, 2001, 619-643. [Autorka se věnuje otázce eucharistie, ale i dalších křesťanských rituálů v období raného křesťanství (zejm. ve 4. stol. n. l.) na základě práce s prameny tohoto období i využitím množství sekundární literatury. E-zdroje MU, p.]

Gamber, Klaus, Sacrificium laudis: Zur Geschichte des frühchristlichen Eucharistiegebets, (Studia patristica et liturgica 5), Regensburg: Friedrich Pustet [1973]. [80 s. Rok vyd. dle knihovníky tužkou doplněného údaje (neobsahuje ani copyright). Stručná studie o raných eucharistických modlitbách. V kontextu dnešního bádání zcela zastaralá. KTF Wien, v.]

Gerhards, Albert – Brakmann, Heinzgerd – Klöckener, Martin (eds.), Prex eucharistica III/1: Ecclesia antiqua et occidentalis, Fribourg: Academic Press 2005. [x, 311 s. Sborník studií v angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině. Vývoj eucharistické modlitby v rané církvi; severoafrická liturgie pozdní antiky; římský Canon missae; ambrožovské euch. modlitby; gallikánské euch. modlitby; eucharistická modlitba v rané irské praxi; hispánsko-mozarabská anafora – dějiny a vývoj; euch. modlitba domnělé Apoštolské tradice (Metzger; zde na s. 263-264 poukazuje na problematickou metodu přisoudit anaforu jednomu autorovi, jako Hippolytovi, a krom toho zpochybňuje – zde bez podrobnější argumentace – že nám známý text je Hippolytova Apoštolská tradice); Canon Romanus. KTF Wien, v.]

Gooch, Peter D., Dangerous Food: 1 Corinthians 8-10 in Its Context, (Studies in Christianity and Judaism 5), Waterloo: Wilfried Laurier University Press 1993. [Nemá třeba DP?]

Gy, P.-M., „Le Sanctus romain et les anaphores orientales“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 167-174. [ÖNB, c.]

Hiltbrunner, Otto, Gastfreundschaft in der Antike und frühen Christentum, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft 2005.

Chilton, Bruce, A Feast of Meanings: Eucharistic Theologies from Jesus through Johannine Circles, Leiden: E. J. Brill 1994. [xi, 210 s. Zajímavě členěná kniha zabývající se ranými teologiemi eucharistie. Poznámkový aparát (pod čarou), stručná bibliografie. c. Iva D.]

Kaše, Vojtěch, „Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace“, Sacra [9]/1, 2011, 5-21. [h.]

Kaše, Vojtěch, Počátky křesťanského rituálního stolování a současná religionistika, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita v Brně 2011. [Dostupné též na https://is.muni.cz/auth/th/342564/ff_b/. p.]

Klauck, Hans-Josef, Herrenmahl und hellenistischer Kult: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief, Münster: Aschendorf 1982.

Klinghardt, Matthias, Gemeinschaftmahl und Mahlgemeinschaft: Soziologie und Liturgie frühchristlicher Mahlfeiern, Tübingen – Basel: A. Franzke Verlag 1996.

Kunetka, František, Eucharistie v křesťanské antice, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2004. [231 s.: il., plány; 22 cm. Přehledová práce o eucharistii v 1.-3. století s poznámkovým aparátem. Má jasně teologické pozadí, ale vhodně zdůrazňuje liturgickou pluralitu raného křesťanství. Církev Boží v Korintu; Večeře Páně v Korintu; Pavlova teologie a antropologie Večeře Páně; „symposion“ v Korintu; „lámání chleba“ v lukášovských spisech; Večeře Páně apoštolské doby; Didaché; anafora Addaje a Mariho; apokryfní skutky apoštolů; Justin; Hippolytos; Večeře Páně v poapoštolské době. FF MU, v.]

Kunetka, František, Židovské kořeny křesťanské anafory, Olomouc 1994.

LaVerdiere, Eugene, The Eucharist in the New Testament and the Early Church, Collegeville: The Liturgical Press 1996. [Monografie spíše teologického zaměření, bohaté interpretace biblických textů, církevních otců a eucharistie. Přehledně však podchycuje téma eucharistice v Bibli (v Pavlových listech, v evangeliích...) – Gabriela Čermáková. Odkaz mj. Bradshaw.]

Lietzmann, Hans, Messe und Herrenmahl: Eine Studie zur Geschichte der Liturgie, Bonn: Markus und Weber 1926.

Léon-Dufour, Xavier, Sharing the Eucharistic Bread: The Witness of the New Testament, New York 1987. [Odkaz Bradshaw, bez hodnocení, ale zřejmě má větší důvěru v historičnost popisu Poslední večeře, než je zdrávo.]

Mazza, Enrico, The Celebration of the Eucharist: The Origin of the Rite and the Development of Its Interpretation, Collegeville: The Liturgical Press – A Pueblo Book 1999. [Překlad z italštiny. Autor, který je proferosem dějin liturgie, zde předkládá převážně syntézu svých předchozích prací věnovaných původu a různorodosti eucharistické liturgie a jejího vývoje od počátků až do roku 1969. Kapitoly: Starozákonní rituální oběti a jídlo, Původ křesťanské eucharistie, Od židovské liturgie ke křesťanské eucharistii atd. Dle recenze je základní Mazzovou tezí, že eucharistie je napodobením Poslední večeře, jež předznamenávala Umučení – koncept práce tedy zřejmě bude teologický. Asi spíše méně zajímavé. Čermáková + DZ.]

Mazza, Enrico, The Origins of the Eucharistic Prayer, Collegeville: The Liturgical Press 1995. [362 s. Přeloženo z it. orig. Alle origini dell’anafora eucaristica. Odkaz Bradshaw, okrajově (kritika Mazzova předpokladu ohledně Didaché, že primitivnější teologie značí starší původ).]

McGowan, Andrew, Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, New York: Oxford University Press 1999. [Autor dosti chválený Bradshawem. Hlavní závěry práce jsou, že se častěji při eucharistii užíval chléb a voda než chléb a víno, že víno mělo v kř. tradici ambivalentní postavení a že tu je i vazba toho k odmítání masa (proto „asketické eucharistie“). c., k.]

McGowan, Andrew, „Naming the Feast: Agape and the Diversity of Early Christian Meals“, Studia patristica 30, 1997, 314-318. [Autor dosti chválený Bradshawem. Tato studie poukazuje na to, že rozlišení agapé a eucharistie není ostré, že některé skupiny používaly pro eucharistické jídlo označení agapé a že odkazovat všechny doklady nevyhovující ideálnímu typu eucharistie do kategorie agapé (za účelem zachování dojmu jednoty eucharistie v raném kř.) je pochybná metoda (Bradshaw, Search, 70). KTF (KG-5314/30), c.]

McGowan, Andrew, „The Inordinate Cup: Issues of Order in Early Eucharistic Drinking“, Studia patristica 35, 2001, 283-291. [KTF (KG-5314/35).]

Meeks, Wayne A., The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, New Haven: Yale University Press 1983. [Hodně citovaná práce k eucharistii (např. Bradshaw, Bynum). Kopii má Vojtěch K. (maily81).]

Neunheuser, Burkhard, Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit, Freiburg: Herder 1963. [63 s. FF MU.]

Newton, Derek, Deity and Diet: The Dilema of Sacrificial Food in Corinth, Shefield: Shefield Academic Press 1998. [ID?]

Papoušek, Dalibor, „Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 207-224. [Dostupné též online: <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/125174>. h.]

Schneiders, Marc, „Acclamations in the Eucharistic Prayers“, in: Caspers – Schneiders (eds.), Omnes circumstantes, 78-100. [Odkaz Bradshaw, asi užitečné. Zejm. bude zdá se o odpovědi „amen“ v eucharistické modlitbě.]

Smith, Dennis E., From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian World, Minneapolis: Fortress Press 2003. [xi, 411 s. Monografie věnovaná různým druhům hostiny v pozdně antickém světě: řeckořímská, filosofická, obětní, soukromá, židovská, pavlovská, evangelijní, křesťansko-teologická. Poznámkový aparát, rejstříky. FF MU (DP).]

Smyth, Matthieu, La liturgie oubliée: La prière eucharistique en Gaule antique et dans l’Occident non romain, Paris: Le Cerf 2003. [665 s., brož. Mimořádně důkladná práce zabývající se eucharistickými liturgiemi, zejména galskými, před karolínskou centralizací a potlačením místních liturgických zvyklostí. Pro potřeby rychlého přehledu až příliš podrobná kniha, určená pro specializované studium, včetně dohledávání konkrétních výzkumných problémů k dalšímu rozpracování. Orientace a metody; citace euchologií; první svědectví o kodifikaci; svědkové úpadku; přechod, keltské rituály; první románsko-francké knihy; knihy pro officium čtení; ordo missae; gallikánská liturgie; eucharistické modlitby s překladem; dokumentární korpus o nedělních modlitbách; modlitby za přímluvu předcházející přinášení darů; chvála Otce; formule ustanovení eucharistie; modlitba post mysterium; kořeny; společný africký základ; geneze galské anafory až do 5. stol. ve světle srovnávací liturgie. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Taussig, Hal, In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation and Early Christian Identity, ???: Fortress Press 2009. [256 s. FF MU (DP).]

Prameny

Jasper, R. C. D. – Cuming, G. J. (eds.), Prayers of the Eucharist: Early and Reformed, New York 31987. [Neutrální odkaz Bradshaw.]

Staré východní církve

Různé církve

Day, Peter D. (ed.), Eastern Christian Liturgies: The Armenian, Coptic, Ethiopian and Syrian Rites. Eucharistic Rites with Introductory Notes and Rubrical Instructions, Shannon: Irish University Press [1972]. [x, 195 s. Rok vyd. doplněn dle (c). Anglický překlad textů eucharistické liturgie současné arménské, koptské, etiopské a syrské církve včetně instrukcí (rubrik). KTF Wien, v.]

Středověk – obecnosti, přehledy, průběh rituálu

Baldovin, John, „Christian Worship to the Eve of the Reformation“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1991, 156-183. [Příspěvek věnovaný raně křesťanské liturgické praxi a jejím proměnám v průběhu dějin až do období reformace 16. století (GČ).]

Browe, Peter, Die Eucharistie im Mittelalter, Münster – Hamburg – London: Lit 2003. [565 s., váz., malé písmo (nová sazba, ne přetisk z nějakého staršího vydání). Vydání celoživotní práce jezuity Petera Browa (1876-1949) o eucharistii. Vzhledem k rozsahu a struktuře viditelně jiná práce než Verehrung. Příklady témat: povinné přijímání; přijímání dětí; přijímání umírajících; eucharistické zázraky; požehnání patény a eucharistie relikviemi; liturgické delikty a jejich trestání; hanobení hostie Židy; pozdvihování; atd. Poznámkový aparát (pod čarou), KTF Wien, v.]

Browe, Peter, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, München: Max Hüber 1933. [195 s., brož. Studie německého jezuity, věnovaná eucharistické úctě ve středověku. Vypadá celkem přínosně a hlavně přehledně, i když asi bude v dílčích závěrech překonaná. Vznik a šíření úcty ke svátosti; elevace; slavnost Těla a Krve Páně a její šíření; procesí s eucharistií; vystavování eucharistie a eucharistické pobožnosti. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. ÖNB, v.]

Macy, Gary, Treasures from the Storeroom: Medieval Religion and the Eucharist, Collegeville: The Liturgical Press 1999.

Rubin, Miri, Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1991. [xvi, 432 s. Odborná literatura – religionistika – eucharistie ve středověku. Studie z oboru historické antropologie, inspirace Geertzem, zahrnuje zhruba dobu 1150-1500. FF MU (DZ).]

Snoek, Godefridus Joachim Cornelius, Medieval Piety from Relics to the Eucharist: A Process of Mutual Interaction, Leiden – New York – Köln: Brill 1995. [Cca 400 s. Odborná literatura – religionistika – středověká zbožnost. Vyd. E. J. Brill. Někde se uvádí Berlín místo Kolína, ale takto titulní strana. Brill Academic Publishers, Incorporated; c.]

Walker, Rose Marie, Views of Transition: Liturgy and Illumination in Medieval Spain, Toronto: University of Toronto Press 1999. [LS: spíše nepříznivé recenze, založeno na srovnávání obrazových pramenů. ÖNB Han.]

Středověk – eucharistická zbožnost

Breuer, Wilhelm, Die lateinische Eucharistiedichtung des Mittelalters von ihren Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts: Ein Beispiel religiöser Rede, Wuppertal – Kastellaun – Düsseldorf: Henn 1970. [398 s., brož., strojopisná sazba (oboustranná). Zajímavě vypadající monografie věnovaná středověké latinské eucharistické poezii a dramatizaci od počátků do 13. stol., zaměřuje se spíš na náboženství než na dějiny literatury. Pozn. pod čarou, bibliografie. KTF Wien, v.]

Trivellone, Alessia, „L’iconographie de deux bas-reliefs de Saint-Jean-in-Tumba à Monte Sant’Angelo (Pouilles): Narration de la Passion et liturgie de l’Eucharistie“, Cahiers de civilisation médiévale 45/178, 2002, 141-164. [p.]

Středověk – teologie eucharistie

Adams, Marilyn McCord, Some Later Medieval Theories of the Eucharist: Thomas Aquinas, Gilles of Rome, Duns Scotus, and William Ockham, Oxford: Oxford University Press 2010.

FitzPatrick, P. J., In Breaking of Bread: The Eucharist and Ritual, Cambridge: Cambridge University Press 1993. [407 s. Spíše teologicky zaměřená práce, obrací se k pojmu tanssubstanciace (GČ). Zaměřuje se na eucharistickou teologii, ne průběh obřadu: transsubstanciace a její odpůrci atd. Soudě dle předmluvy je hodně subjektivní. Autor je římskokatolický kněz.]

FitzPatrick, P. J., „On Eucharistic Sacrifice in the Middle Ages“, in: S. W. Sykes (ed.), Sacrifice and Redemption, Cambridge: Cambridge University Press 1991. [Zřejmě teologicky zaměřené, jako autorova monografie.]

Macy, Gary, „The Dogma of Transubstantiation in the Middle Ages“, Journal of Ecclesiastical History 45, 1994, 11-41. [Claims that transsubstantiation was not a dogma until the council of Trent, i.e. that it was not dogmatized at Fourth Lateran in 1215.]

Macy, Gary, The Theologies of the Eucharist in the Early Scholastic Period: A Study of the Salvific Function of the Sacrament According to the Theologians c. 1080-1220, Oxford: Clarendon 1984. [Odkaz Russell, Dissent, 111 a Elliott.]

Picasso, Giorgio, „Echi delle controversie eucaristiche del secolo XI nelle collezioni canoniche“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 119-131. [FF MU (DZ), s.]

Středověk – Východ

Taft, Robert F., „Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results“, Ecclesia Orans 11, 1994, 355-377. [Velmi pozitivní odkaz Bradshaw. ProQuest nic, EBSCO nic, JSTOR nic.]

Taft, Robert F., „The Inclination Prayer before Communion in the Byzantine Liturgy of St John Chrysostom: A Study in Comparative Liturgy“, Ecclesia Orans 3, 1986, 29-60. [Odkaz Bradshaw.]

Taft, Robert F., „The Precommunion Elevation of the Byzantine Divine Liturgy“, Orientalia Christiana Periodica 62, 1996, 15-52.

Wybrew, Hugh, The Orthodox Liturgy: The Development of the Eucharistic Liturgy in Byzantine Rite, New York: St Vladimirs Seminary 1997. [189 s. Přehled vývoje východní liturgie. Nemá poznámky, jen bibliografii. Teologická, ale nemusí být tak špatná.]

Protestantské církve – průběh večeře Páně

Clark, Francis, Eucharistic Sacrifice and the Reformation, London: Longman & Todd 1960, 21967. [582 s. Rec. English Historical Review: velmi historická argumentace proti ekumenickému vidění, podle kterého je reformační vidění dáno nešvary pozdně středověké praxe – nikoli, jde o vědomé a aktivní odlišení od tradice. Zabývá se zřejmě koncepcí oběti (srov. též Landová in Religio 1/2010).]

Dorn, Christopher, The Lord’s Supper in the Reformed Church in America: Tradition in Transformation, New York: Peter Lang 2007. [xiv, 261 s., váz. Velmi užitečná práce pro své uvedené téma. Kniha rozdělena na dvě části: (1) historie a (2) liturgické a teologické vyhodnocení. Večeře Páně v 16. stol. v německé a nizozemské tradici; německé a nizozemské reformované církve v Americe v 19. stol.; liturgický ekumenismus 20. století; Večeře Páně v rané církvi: vyprávění o ustanovení, Didaché, struktura a dynamika; večeře Páně ve světle liturg. teologických principů. Poznámkový aparát (za textem), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Ellwood, Christopher, The Body Broken: The Calvinist Doctrine of the Eucharist and the Symbolization of Power in Sixteenth-Century France, New York: Oxford University Press 1998.

Nischan, Bodo, „Becoming Protestants: Lutheran Altars of Reformed Communion Tables“, in: Karin Maag – John D. Witvliet (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004, 84-111. [xiii, 353 s. FF MU (podnět DZ).]

Pahl, Irmgard (ed.), Coena Domini I: Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahrhundert, Fribourg: Academic Press Fribourg 1983. [XVIII, 611 s.]

Pahl, Irmgard (ed.), Coena Domini II: Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, Fribourg: Academic Press Fribourg 2005. [775 s. Přehledová práce s příspěvky různých autorů. Obsahuje přehledy a rozsáhlé edice textů; nepostradatelný příspěvek k tématu. Zaměřeno ovšem především na německy mluvící země a až příliš podrobné ke získání přehledu. Večeře Páně v německých řádech 18. stol. Veřeře Páně v německých řádech 19.-20. stol.: Prusko, Bavorsko, Badensko, Würtembersko, Sasko aj., soukromé řády, samostatné luterské církve. Švédské řády; finské řády; norské řády; dánské řády; islandské řády; francouzské luterské řády; slovenské luterské řády. severoamerické luterské tradice. Německá část Švýcarska; románská čát Švýcarska; francouzská reformovaná liturgie; valdenská liturgie Večeře Páně; německé řády; evangelické církve Českých bratří; skotské presbyteriánské řády; anglikánská liturgie; metodisté a další svobodné církve; baptisté; starokatolická církev. KTF Wien, v.]

Rorem, Paul, Calvin and Bullinger on the Lord’s Supper, Bramcote: Grove Books 1989.

Spinks, Bryan, From the Lord and „the Best Reformed Churches“: A Study of the Eucharistic Liturgy in the English Puritan and Separatist Traditions, 1550-1663 I-???, Roma: Edizioni liturgiche 1984. [212 s. Užitečná a kvalitní monografie. Liturgické formy u puritánů a separatistů; oficiální eucharistická liturgie odvozená od Book of Common Prayer; rané puritánské eucharistické liturgie; puritánské euch. liturgie v Anglii v 16. a raném 17. stol.; eucharistická liturgie u separatistů (brownisté, burrowisté); angličtí puritáni v Nizozemí. Dvě ukázky z textů. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík liturgií, jmenný rejstřík. KTF Wien, v.]

Spinks, Bryan, Luther’s Liturgical Criteria and His Reform of the Canon of the Mass, Bramcote: Grove Books 1982.

Wandel, Lee Palmer, The Eucharist in the Reformation: Incarnation and Liturgy, Cambridge: Cambridge University Press 2005. [314 s. Zaměřeno na 16. stol. Trochu neurčitá a neprofesionální recenze v History (EBSCO): snaží se smířit vidění reformace jako politické události versus události související se skutečnými věrami, případová studie Augsburgu, zdroje Lutherovy eucharistické praxe, věnuje se spíše teologii vzdělanců než praxi.]

Protestantské církve – teologie večeře Páně

Landová, Tabita, „Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské“, Religio 18/1, 2010, 85-102. [h.]

Katolictví 18.-21. století – průběh rituálu a různé

Mazza, Enrico, Le odierne preghiere eucaristiche I: Struttura, fonti, teologia, Bologna: Edizioni Dehoniane 1984. [328 s. Monografie věnovaná pokoncilním eucharistickým modlitbám v římskokatolické církvi v historické perspektivě (nejde tedy o monografii ahistorickou, ale ač cituje mnoho antických pramenů, cituje je se zaměřením na dnešek a opomíjí ty rysy, které nejsou pro téma zajímavé, tj. přehled starších forem neposkytuje).Úvod; preface; římský kánon; druhá eucharistická modlitba; třetí eucharistická modlitba; čtvrtá eucharistická modlitba; anafory usmíření a švýcarská anafora; eucharistické modlitby dětských mší; teologie anafory. Celkem podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Mazza, Enrico, Le odierne preghiere eucaristiche II: Testi e documenti editi e inediti, Bologna: Edizioni Dehoniane 1984. [128 s. Latinsko-italské vydání 4 euch. modliteb aj. (dokumenty z 2. pol. 20. stol.). KTF Wien, v.]

McDonnell, Kilian, „Eucharistic Celebrations in the Catholic Charismatic Movement“, Studia liturgica 9, 1973, 19-44. [c.]

Power, David N., The Sacrifice We Offer: The Tridentine Dogma and Its Reinterpretation, New York: Crossroad 1987.

18.-21. století – teologie eucharistie a eucharistická zbožnost

Různé

Albert, Jean-Pierre, „Qui croit à la transsubstantiation?“, L’Homme 175-176, 2005, 369-396. [Antropologická případová studie věnovaná místu skutečné přítomnosti Krista v eucharistii v náboženské zkušenosti jedné konvertitky z r. 1987 v historické perspektivě. K tomuto případu přičleňuje 3 další (2 současné, 1 z roku 1318 – Auda Fauré). Otázku skutečné přítomnosti Krista v eucharistii vztahuje k sexualitě a tělesné zkušenosti. Používá v interpretaci psychoanalýzu a v post scriptu navrhuje místo pro psychoanalýzu v sociálních vědách a jejich analýzách. Metaforické, odvážné, ale velmi podnětné. Stylem argumentace dost odlišné od „Hérétiques...“, zde rozmáchlejší. http://www.cairn.info/revue-l-homme-2005-3-page-369.htm, p.]

Prameny

Bieler, Andrea – Schottroff, Luise, The Eucharist: Bodies, Bread and Resurrection, Minneapolis: Fortress Press 2007. [248 s. Eucharistie v různých kontextech, např. eschatologie, globální kultura. Poznámky i bibliografie. Nic moc.]

Mráček, František, Eucharistické zázraky I, Praha: Vérité 2007. [Váz., 216 s. Práce vychází z článků o eucharistických zázracích publikovaných v časopise REGINA. Z anotace nakladatele: „Podnět k publikování těchto článků dala Panna Maria v medžugorských zjeveních, (...). Přáním autora je, aby kniha přispěla k oživení víry lidí.“ Kniha přináší prosté popisy eucharistických zázraků, bez kritického přístupu, pozn. aparátu a kvalitní bibliografie – jde o pramen. Anotovala GČ.]

Wainwright, Geoffrey, Eucharist and Eschatology, Werrington: Epworth Press 2003. [Konfesně-pastorální práce nepoužitelná jinak než jako pramen. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Corpus Christi feast, Corpus Christi processions / Slavnost Těla a Krve Páně, Boží tělo, božítělová procesí

Medieval Europe / Středověká Evropa

Rubin, Miri, Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1991. [xvi, 432 s. Odborná literatura – religionistika – eucharistie ve středověku. Studie z oboru historické antropologie, inspirace Geertzem, zahrnuje zhruba dobu 1150-1500. FF MU (DZ).]

Spunar, Pavel, „Boží tělo“, in: Helena Pavlincová a kol., Slovník Judaismus – Křesťanství – Islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, 256.

Zaremska, Hanna, „Procesje Bożego Ciała w Krakowie w XIV-XVI wieku“, in: Bronisław Geremek (ed.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1978, 25-40. [French summary. BJ, v.]

1850-now / Od roku 1850

Hošková, Miloslava – Scheufler, Vladimír, „Boží tělo“, in: Stanislav Brouček a kol., Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska II, Praha: Mladá fronta 2007, 62-63.

Hochová-Brožíková, Zdena, „Boží tělo v Trenčanských Teplicích“, Český lid 29/1, 1929, 14-21.

Ptáčníková-Burešová, Alena, „Boží tělo ve Velké“, Malovaný kraj 4/6-7, 1949, 63.

Slavnost Božího Těla, Brno: Výbor pro důstojnou oslavu Božího Těla 1929.

Šuba, Josef, Komentovaná databáze fotografií božítělových procesí na jihovýchodní Moravě ve 20. století, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral. IS MU.]

Tarcalová, Ludmila, „Náboženské průvody na Uherskohradišťsku“, Folia ethnographica 79/28, 1994, 41-54.

Tarcalová, Ludmila, „Slavná procesí o svátku Božího Těla“, Dobrý den Slovácko: příloha 21 (26.5.1997).

Walters, Barbara et al., The Feast of Corpus Christi, University Park: The Pennsylvania State University Press 2006.

Teologie eucharistie

Přehledy

Kilmartin, Edward J., The Eucharist in the West: History and Theology, Collegeville: The Liturgical Press 1998. [xxvi, 422 s. Užitečně vypadající podrobná monografie jezuitského autora, rozdělená sice do částí Historie a Teologie, ale obě se ve skutečnosti věnují teologii: jedna dějinám teologie eucharistie, druhá systematické teologii eucharistie od patristiky po pontifikát Jana Pavla II. Středně podrobný poznámkový aparát (pod čarou), rejstříky. KTF Wien, v.]

Middle Ages – editions / Středověk – edice textů (eventuálně s komentáři)

Černuška, Pavel, Jindřich z Bitterfeldu, eucharistické texty, ???: Luboš Marek 2007. [Původně disertace pod vedením prof. Nechutové.]

Hostina se zemřelými

Kurz na toto téma – Iva Doležalová, FF MU.

Jastrzebowska, Elisabeth, Untersuchungen zum christlichen Totenmahl aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jahrhunderts unter der Basilika des Hl. Sebastia in Rom, Frankfurt am Main – Bern – Cirencester: Peter Lang 1981.

Klauser, Theodor, „Das Altchristliche Totemahl nach dem Heutigen Stande der Forschung“, in: Dassmann, Ernest (ed.), „Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und Christlichen Archäologie“, Jahrbuch für Antike und Christentum 3/1974, 114-120.

Stiuber, Alfred, Refrigerium interim: Die Vorstellungen vom Zwischenzustand und die frühchristliche Grabeskunst, Bonn: Beter Hanstein Verlag 1957. [Možná c. Iva D.?]

Shromáždění, mše

Různé

Clark, Alan, „The Function of the Offertory Rite in the Mass“, Ephemerides Liturgicae 64, 1950, 309-344.

Přehledy

Baldovin, John F., Bread of Life, Cup of Salvation: Understanding the Mass, Lanham: Sheed & Ward 2004. [xviii, 211 s. Populární výkladová (nikoli historická) práce jezuitského autora. Spíše méně prioritní. Jídlo a jeho antropologický význam – úvod; euch. v NZ; stručné dějiny mše; úvodní rituál; bohoslužba slova; čtení; příprava darů; eucharistická modlitba; rituál přijímání; teologická úvaha; závěr. Velmi stručný poznámkový aparát, doporučená literatura, rejstřík. KTF Wien, v.]

Harper, John, The Forms and Orders of Western Liturgy: From the Tentz to the Eighteenth Century. A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Oxford – New York: Oxford University Press 1991. [xiv, 337 s. Přehledová příručka o západní liturgii v 10.-18. stol., určená primárně studentům dějin hudby. Uvádí i vývoj a podrobně popisuje normativní podobu, která má dát studentům co nejjasnější představu. Historické shrnutí formování křesťanské liturgie; liturgie a středověká církev+ liturgický rok a kalendář; středověké liturgické knihy; žaltář; officium (liturgie hodinek); mše; procesí a další observance; svatý týden a Velikonoce; tridentská reforma; reformovaná liturgie Church of England; užívání liturgických pramenů. Dodatky: 1) nejdůležitější rysy liturgického kalendáře, 2) žaltář, 3) často užívané chorální texty v latině a angličtině. Výběrová bibliografie, glosář, rejstřík. FF MU (hudební věda); KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

Jungmann, Josef A., The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development, Westminster: Christian Classics 1986. [Přetisk vydání z r. 1956. Přel. Francis A. Brunner. Údajně trochu zastaralé, ale velmi dobře podložené. Kniha ovlivnila formulaci liturgie 2. vatikánského koncilu. JSTOR, ProQuest, SD ani EBSCO žádné recenze.]

Lietzmann, Hans, Mass and Lord’s Supper: A Study in the History of Liturgy, Leiden: E. J. Brill 1979. [Váz., 760 s. Překlad něm. práce z r. 1926. Neprofesionální, povrchní recenze Church History: masivní práce dokončená 1946. Hlavní teze: pozdější eucharistie v církvi spojuje 2 tradice, (1) radostné jídlo jako pokračování společného jídla Ježíše s učedníky (nikoli Poslední večeře) a (2) kultické obětní jídlo připomínající Poslední večeři a Kristovu smrt, jež vzniklo v pavlovských církvích (Bradshaw, Search, 65n.). ProQuest, SD, EBSCO ani Amazon žádné jiné recenze. Z náhledu na Google Books: kapitoly: prameny; vyprávění o ustanovení; anamnéze; epikléze na Východě a u Hippolyta; modlitby ofertorií; galská a mozarabská ofertoria; římská epikléze; eucharistická modlitba; Hippolytova liturgie a její prameny; původní forma egyptské liturgie; agapé; poslední večeře; Didaché; původní podoba Poslední večeře, její rozvoj. Shrnutí kapitol: xiii ad. v náhledu na Google Books. Trochu moc podrobné a nepřehledné, 2. část je jakýmsi doplňkem od jiného autora.]

Lietzmann, Hans, Messe und Herrenmahl: Eine Studie zur Geschichte der Liturgie, Bonn: Markus und Weber 1926. [Zárodek budoucí práce, která vyšla též anglicky.]

Sborníky – různá období a proudy

Triacca, Achille M. – Pistoia, A. (eds.), L’eucharistie: Célébrations, rites, piétés, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 79), Roma: Edizioni liturgiche 1995. [425 s. Značně nesourodý konferenční sborník teologických a historických studií o eucharistii a mši. Původ mešních zpěvů; místo biskupa či kněze u oltáře – liturgické a teologické úvahy; koptská mše – struktura a historie; večeře Páně v reformovaném kázání v 16.-17. stol.; eucharistie a rozmnožení chlebů; slovo Boží jako moc podle NZ; druhovatikánské Ordo missae; mnišství, eucharistie a pastorace; současný francouzský reformovaný kult; soukromé modlitby kněze v římské mši; teologické principy liturgické hudby; koncepce liturgie u Gregory Dix; tradice a změna v luterské reformě bible; bohoslužba slova v arménském ritu před 10. stol.; přijímání a vyznání vztažené k eucharistii v latinské a ruské pravoslavné církvi; ambroziánská mše; chaldejská mše. KTF Wien, v.]

1.-4. století

Alikin, Valeriy A., The Earliest History of the Christian Gathering: Origin, Development and Content of the Christian Gathering in the First to Third Centuries, Leiden: Brill 2010. [Velmi systematické. c. VK]

Středověk – Byzanc

Taft, Robert F., A History of the Liturgy of St. John Chrysostom V: The Precommunion Rites, Roma: Pontificio Istituto Orientale 2000. [573 s. Poznámky pod čarou, soupis rukopisů, rejstříky. Monografie věnovaná rituálu předcházejícímu přijímání v liturgii Jana Zlatoústého. Rekonstrukce historie byzantského rituálu přijímání – principy, metody, výsledky; struktura a vývoj antiošských rituálů před přijímáním; pozdrav, litanie a collecta po anafoře; Otčenáš; slovanské specifikum – povzbuzení během otčenáše; inklinace; elevace a sancta sanctis; zpěv při přijímání (koinonikon); lámání a přijímání; mísení; zeón (druhé vlévání vody do kalicha); závěr. KTF Wien, v., c. tit., obsah, 150-153.]

Taft, Robert, „How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy“, Orientalia Christiana Periodica 43, 1977, 335-378, přetištěno v Taft, Robert, Beyond East and West, Washington, DC 1984 (2. vyd. Rome 1997). [Odkaz Bradshaw, Search, označuje za důležitou metodologickou studii (14). Je též zde v HTML. html.]

Středověk – Západ

Různé

Aers, David, Sanctifying Signs: Making Christian Tradition in Late Medieval England, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004. [LS: schopně vypadající kniha. FF MU (podnět LS).]

Bossy, John, „The Mass as a Social Institution, 1200-1700“, Past and Present 100, 1983, 29-61.

Callam, D., „The Frequency of the Mass in the Latin Church, ca. 400“, Theological Studies 45, 1985, 615-626.

Gamber, Klaus, Die Messfeier nach altgallikanischem Ritus, (Studia patristica et liturgica 14), Regensburg: Friedrich Pustet [1984]. [95 s. Rok vyd. dle c1984. Německý překlad uvedený stručnou studií o mši podle gallikánského ritu v raném středověku. KTF Wien, v.]

Soukromé mše, tiché mše

Angenendt, Arnold, „Missa specialis: Zugleich ein Beitrag zur Entstehung der Privatmessen“, Frühmittelalterliche Studien 17, 1983, 153-221.

Vogel, Cyril, „Deux conséquences de l’eschatologie grégorienne: La multiplication des messes privées et les moines-prêtres“, in: Jacques Fontaine et al. (eds.), Grégoire le Grand: Actes du colloque de Chantilly 1982, Paris: Centre national de la recherche scientifique 1986, 267-276.

Novověk – římskokatolická církev

Karp, Theodore, An Introduction to the Post-Tridentine Mass Proper I: Text, Middleton: American Institute of Musicology 2005. [viii, 321 s., váz., příjemná sazba. Užitečný zevrubný úvod do potridentské mše se zvláštním důrazem na témata týkající se hudby. Pro povrchnější znalost spíše příliš detailní. Úvod; soupis tištěných graduálů 1590-1890; třetí vánoční mše; první adventní neděle; druhá dvantní neděle; třetí neděle po Zjevení; mše na velikonoční neděli; Guillaume Gabriel Nivers; novogallikánský chorál; retrospektiva a 18. stol.; 19. stol. a cesta zpět. Poznámkový aparát (za textem), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Katecheze, katechumenát – příprava na křest

Celkové přehledy

Johnson, Maxwell E., The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation, Collegeville: The Liturgical Press 1999. [xxii, 414. Důkladná, dobře podložená, užitečná monografie s mírně teologickým pozadím, věnovaná křesťanské iniciaci. Úvod; počátky rituálů křesťanské iniciace; iniciace v přednicejském období; iniciace na křesťanském Východě ve 4. a 5. stol.; iniciace na křesťanském Západě ve 4. a 5. stol.; příprava na křest a původ letnic; křesťanská iniciace ve středověku; protestantská a katolická reforma; dnešní situace. Poznámkový aparát (pod čarou), výběrová bibliografie, rejstřík. Cituje často Bradshaw. KTF Wien (Lit 1962). FF MU (DZ); h.]

Starověk

Bradshaw, Paul F., „The Gospel and the Catechumenate in the Third Century“, Journal of Theological Studies 50/1, 1999, 143-152. [EBSCOhost MU nemá.]

Dickie, Matthew W., „Exclusions from the Catechumenate: Continuity or Discontinuity with Pagan Cult?“, Numen 48/4, 2001, 417-443. [JSTOR, p.]

Dujarier, A History of the Catechumenate. [Odkaz Bradshaw v té souvislosti, že kniha nepřesvědčivě předpokládá formální katechumenát v raných pramenech týkajících se Sýrie.]

Hamman, A. (ed.), L’iniziazione cristiana, Casale Monferrato: Marietti 1982. [251 s., brož. Úvodní studie o katechezi v patristické tradici (J. Daniélou), za kterou následuje užitečný výběr z antických katechetických textů (v italském překladu): Cyril Jeruzalémský, Ambrož Milánský, Jan Zlatoústý, Theodóros z Mopsuestie, Narsaj, Maxim Vyznavač. Zřejmě existuje i francouzská verze a asi je starší, toto může být možná i překlad textů přes francouzštinu – ověřit. KTF Wien, v., c. tit., 27-29, 46-49 (lok.: kř. rituály).]

Křest, iniciace

Přehledy

Whitaker, E. C., The Baptismal Liturgy: An Introduction to Baptism in the Western Church, London: The Faith Press 1965. [90 s. Maličká a neužitečná přehledová knížečka o vývoji křestní liturgie. Je zaměřena synteticky, nikoli analyticky, předkládá monolineární podání. Křest v Novém zákoně; svátostné úkony; katechumenát; křest dospělých v západní církvi; salisburský (sarumský) ritus; křest dětí a biřmování. ÖNB, v.]

Sborníky

I simboli dell’iniziazione cristiana: Atti del Io congresso internazionale di liturgia, (Studia anselmiana 87), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1983. [281 s. Sborník převážně teologických studií v italštině, angličtině, němčině a francouzštině, zaměřující se na symboly křesťanské iniciace. OD SZ k NZ; janovské perikopy o křtu; symboly křesťanské iniciace v současné Itálii; symbol biskupa v rituálech iniciace; symbolismus v iniciačních obřadech maronitů; olej jako symbol Ducha svatého (zaměřeno na zmínky v NZ); voda a pomazání ve východních církvích (cenná studie); tradice a zkušenost v reformačních církvích; symboly iniciace v římské církvi; symbolické implikace iniciace od Druhého vatikánského koncilu; antropologické aspekty symbolů kř. iniciace (dost obecná studie s dojmem teologického přesahu, nicméně podává nějaké teoretické modely a schémata k analýze křtu); liturgická teologie a symbolismus kř. iniciace. KTF Wien, v.]

Témata

Baptisteries / Baptisteria

Caraher, William – Jensen, Robin M. – Rutherford, Richard, Baptisteries of the Early Christian World. [Marked as forthcoming in 2010. Still not out in 2018. Destined to replace Ristow’s catalogue. More on the project: <https://mediterraneanworldarchive.wordpress.com/category/early-christian-baptisteries/>.]

Hořínková, Hana, Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita v Brně 2017.

Foletti, Ivan – Romano, Serena (eds.), Fons vitae: Baptême, baptistères et rites d’initiation (IIe-VIe siècle): Actes de la journée d’études, Université de Lausanne, 1er décembre 2006, Roma: Viella 2009. [171 s. FF MU.]

Ristow, Sebastian, Frühchristliche Baptisterien, 1998. [The main part is a catalogue of baptisteries. p.]

Křestní exorcismus

Angenendt, Arnold, „Der Taufexorzismus und seine Kritik in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts“, in: Albert Zimmermann (ed.), Die Mächte des Guten und Bösen: Vorstellungen im XII. und XIII. Jahrhundert über ihr Wirken in der Heilsgeschichte, Berlin: Walter de Gruyter 1977, 388-409. [KTF Wien, c.]

Kelly, Henry Ansgar, The Devil at Baptism, Ithaca, NY: Cornell University Press 1985.

Leeper, Elizabeth, „From Alexandria to Rome: The Valentinian Connection to the Incorporation of Exorcism as a Prebaptismal Rite“, Vigiliae Christianae 44, 1990, 6-24. [Studie, podle které předkřestní exorcismus v Římě bezprostředně pochází z valentinovské gnóze. Bradshaw kritizuje. JSTOR, p.]

Nischan, Bodo, „The Exorcism Controversy and Baptism in the Late Reformation“, The Sixteenth Century Journal 18/1, 1987, 31-52. [Článek se zabývá sporem o exorcismus mezi luterány a kalvinisty v Durynsku (luteráni bránili, kalvinisté odmítali jako papeženskou magii). Týká se spíše teologie svátostí než průběhu rituálů. JSTOR, p.]

Kmotrovství, kmotři

Dujarier, Michel, Le parrainage des adultes aux trois premiers siècles de l’Église: Recherche historique sur l’évolution des garanties et des étapes catéchuménales avant 313, Paris: Le Cerf 1962. [452 s., menší formát. Historicky zaměřená, důkladná, byť viditelně dost poněkud zastaralá (viz změnu perspektiv – odklon od monolineárního vývoje) monografie věnovaná kmotrovství dospělých do roku 313. Přehled moderní historiografie; přehled kmotrovství 200-600; předznamenání kmotrovství v judaismu; podmínky pokřtění podle NZ; objevení kmotrovství a jeho kontext na Západě; na Východě (vč. kap. od anděla strážného k duchovnímu otci). Dodatky Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Lynch, Joseph H., Godparents and Kinship in Early Medieval Europe, Princeton: Princeton University Press 1986. [xvi, 379 s. Důkladná historicky pojatá monografie o kmotrovství v raně středověké latinské Evropě. Přehled historiografie; sponzoři v rané církvi, 170-500; vzestup duchovního příbuzenství na Západě, 500-750, včetně sexuálních tabu; karolínská syntéza. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Starověk

Aland, Kurt, Did the Early Church Baptize Infants?, London – Philadelphia 1963. [Další lit.: Bradshaw, Search, 60, n. 66. Odkaz ID.]

Ascough, Richard S., „An Analysis of the Baptismal Ritual of the Didache“, Studia liturgica 24/2, 1994, 201-213. [Analýza křestního rituálu v Didaché na základě metod antropologie (konkrétně rituálních studií). KTF Wien, c.]

Bradshaw, Paul F., „Baptismal Practice in the Alexandrian Tradition, Eastern or Western?“, in: Paul F. Bradshaw (ed.), Essays in Early Eastern Initiation, Bramcote – Nottingham: Grove Books 1988, 5-17. [FF MU (DZ), s.]

Bradshaw, Paul F. (ed.), Essays in Early Eastern Initiation, Bramcote – Nottingham: Grove Books 1988. [43 s. Soubor 3 studií o rané iniciaci na Východě. FF MU (DZ), s.]

Collins, Adela Yarbro, „The Origin of Christian Baptism“, Studia liturgica 19/1, 1989, 28-46. [Odkaz Iva D. KTF Wien, c.]

Crehan, Joseph H., Early Christian Baptism and the Creed, London: Burns, Oates & Washbourne 1950. [Kniha zabývající se formou křtu v raném křesťanství.]

Day, Juliette, Baptism in Early Byzantine Palestine, 325-451, Cambridge: Grove Books 1999. [44 s. Stručná, ale důkladná knížečka s poznámkovým aparátem. Látka bude asi obsažena v pozdější a podrobnější knize téže autorky The Baptismal Liturgy of Jerusalem. Úvod; raně byzantinská Palestina; doklady; „katedrální“ křest; „evangelikální“ křest; „poutnický“ křest; závěr. ÖNB, v.]

Day, Juliette, The Baptismal Liturgy of Jerusalem: Fourth- and Fifth-Century Evidence from Palestine, Syria and Egypt, Aldershot: Ashgate 2007. [viii, 157 s. Důkladná a přehledná práce. Srovnávání liturgií; palestinské prameny; Sýrie a Egypt; rituály před ponořením; ponoření; rituály po ponoření; závěr. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, stručný rejstřík. KTF Wien, v.; c.]

DeMaris, Richard E., „Corinthian Religion and Baptism for the Dead (1 Corinthians 15:29): Insights from Archaeology and Anthropology“, Journal of Biblical Literature 114/4, 661-682. [JSTOR, p.]

Ferguson, Everett, „Inscriptions and the Origin of Infant Baptism“, Journal of Theological Studies 30, 1979, 37-46. [Odkaz Bradshaw.]

Finn, Thomas M., Early Christian Baptism and the Catechumenate: West and East Syria, (Message of the Fathers of the Church 5), Collegeville: Liturgical Press 1992. [xiv, 218 s., brož. Výbor z pramenů v anglickém překladu s úvody. KTF Wien, v.]

Finn, Thomas M., Early Christian Baptism and the Catechumenate: Italy, North Africa, and Egypt, Collegeville: Liturgical Press 1992. [249 s. Kniha rozdělená na 4 oddíly: úvod, Itálie, severní Afrika, Egypt. V rámci geografických celků postupuje chronologicky po jednotlivých pramenech, které cituje v anglickém překladu a analyzuje. c. Iva D.]

Foletti, Ivan – Gianadrea, Manuela, Zona liminare: Il nartece di Santa Sabina, le sue porte e l’iniziazione cristiana a Roma, Roma 2015.

Gavin, J., „Some Notes on Early Christian Baptism“, Journal of the American Oriental Society 46, 1926, 15-22. [JSTOR, p.]

Grant, Robert M., „Melito of Sardis on Baptism“, Vigiliae Christianae 4/1 1950, 33-36. [JSTOR, p.]

Grossi, Vittorino, La catechesi battesimale agli inizi del V secolo: Le fonti agostiniane, Roma: Institutum patristicum „augustinianum“ 1993. [205 s., brož. Monografie věnovaná křestní katechezi na základě díla sv. Augustina. Kniha nepostradatelná i pro studium katarských obřadů, zejm. předání modlitby. Křestní katecheze na počátcích polemiky s Pelagiem; katecheze křestních ritů (scrutinia, traditio Symbola či otčenáše, další rituály); exkurz – otčenáš v křestní liturgii latinské církve; augustinská teologie křtu; závěry. KTF Wien, v.]

Grossi, Vittorino, La liturgia battesimale in S. Agostino: Studio sulla catechesi del peccato originale negli anni 393-412, Roma: Institutum patristicum Augustinianum 1970. [xvi, 120 s. Monografie věnovaná křestní katechezi u sv. Augustina se zaměřením na téma prvotního hříchu. Kontext pelagiánského sporu; katechumenát ve 4. a 5. stol.; katecheze a rituály v Augustinových dílech před r. 411 (včetně skrutinií, traditio symbola...); křest a polemika proti Pelagiovi v letech 411-412. Podrobný pozn. aparát, bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Hartman, Lars, „Into the Name of the Lord Jesus“: Baptism in the Early Church, Edinburgh 1997. [Odkaz Bradshaw, bez hodnocení, jen zmínka, že obsahuje významnou bibliografii.]

Chupungco, Anscar J., „Baptism in the Early Church and Its Cultural Settings“, in: Stauffer (ed.), Worship: Beyond Inculturation, Washington, DC 1994, 1-18. [Snaží se prokázat rozsáhlou souvislost prvků křtu s nekřesťanskými („pohanskými“) rituály. Rozšířená a revidovaná verze studie vydané pův. ve Worship and Culture in Dialogue, 39-56. Odkaz Bradshaw.]

Jeremias, Joachim, Infant Baptism in the First Four Centuries, London – Philadelphia 1960. [Odkaz Bradshaw jako na počátek klasických diskusí o křtu dětí.]

Johnson, Maxwell E. (ed.), Living Water, Sealing Spirit: Readings on Christian Initiation, Collegeville 1995. [Sborník studií. Často na něj odkazuje Bradshaw, Search. Je v něm i mnoho starších zásadních článků.]

Johnson, Maxwell E., The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation, Collegeville: The Liturgical Press 1999. [xxii, 414. Důkladná, dobře podložená, užitečná monografie s mírně teologickým pozadím, věnovaná křesťanské iniciaci. Úvod; počátky rituálů křesťanské iniciace; iniciace v přednicejském období; iniciace na křesťanském Východě ve 4. a 5. stol.; iniciace na křesťanském Západě ve 4. a 5. stol.; příprava na křest a původ letnic; křesťanská iniciace ve středověku; protestantská a katolická reforma; dnešní situace. Poznámkový aparát (pod čarou), výběrová bibliografie, rejstřík. Cituje často Bradshaw. KTF Wien (Lit 1962). FF MU (DZ); h.]

Kavanagh, Aidan, The Shape of Baptism: The Rite of Christian Initiation, New York: Pueblo [1978]. [xvi, 224 s. Rok vyd. doplněn podle (c) 1978. Zvláštně komponovaná a pro historické studium celkem bezcenná monografie, která se pohybuje na dvou vývojových pólech křesťanského rituálu: počátky a druhovatikánská reforma. Základy (židovství, NZ); ritualizace křesťanské iniciace; druhovatikánské reformy a debata o křtu 1937-1964; druhovatikánské reformy; spekulace, poznatky a závěry (teologické a pastorální). KTF Wien, v.]

Logan, Alastair, „Post-Baptismal Chrismation in Syria: The Evidence of Ignatius, the ‚Didache‘ and ‚Apostolic Constitutions‘“, Journal of Theological Studies 49, 1998, 92-108. [Cituje mírně kriticky Bradshaw (ale ve smyslu nesouhlasu s pojetím pomazávání po křtu, ne irelevantnosti).]

Meyers, Ruth, „The Structure of the Syrian Baptismal Rite“, in: Paul F. Bradshaw (ed.), Essays in Early Eastern Initiation, Bramcote – Nottingham: Grove Books 1988, 31-43. [FF MU (DZ), s.]

Mueller, Joseph G., „Post-Baptismal Chrismation in Second-Century Syria: A Reconsideration of the Evidence“, Journal of Theological Studies 17/1, 2006, 76-93. [EBSCO, p.]

Riley, Hugh M., Christian Initiation: A Comparative Study of the Interpretation of the Baptismal Liturgy in the Mystagogical Writings of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Theodore of Mopsuestia and Ambrose of Milan, (The Catholic University of America Studies in Christian Antiquity 17), Washington: The Catholic University of America Press 1974. [xxxiv, 481 s. Důkladná historická monografie věnovaná srovnání výkladu křtu u autorů: Cyril Jeruzalémský, Jan Zlatoústý, Theodóros z Mopsuestie a Ambrož Milánský. Asi v něčem trochu zastaralá (bádání o této tematice prošlo velkým vývojem), ale vypadá dosti přínosně. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Rordorf, Willy, „Le baptême selon la Didaché“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 499-509. [ÖNB, c.]

Saxer, Victor, Les rites de l’initiation chrétienne du IIe au VIe siècle: Esquisse historique et signification d’après les principaux témoins, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1988. [700 s. Velmi důkladná přehledová monografie. V dílčích věcech knihu občas kritizuje Bradshaw, ale zřejmě nepostradatelný přehled. KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

Stander, H. F. – Louw, J. P., Baptism in the Early Church, Carey Press 21988. [Přehledová knížka baptistických autorů bez poznámkového aparátu. Religionisticky spíše neužitečná: sice dosti faktografická, ale postrádá poznámkový aparát a spolehlivost v detailech je nejistá. KTF Wien, v.]

Steward-Sykes, „Manumission and Baptism in Tertullian’s Africa“. [Několikrát pozitivně cituje Bradshaw.]

Tragan, Pius-Ramon (ed.), Alle origini del battesimo cristiano: Radici del battesimo e suo significato nelle comunità apostoliche. Atti dell’VIII Convegno di teologia sacramentaria, (Studia Anselmiana 106), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1991. [296 s. Konferenční sborník věnovaný vzniku kř. křtu. Původ kř. křtu – problémy a perspektivy; symbol vody; praxe křtu v Ježíšově době; Jan Křtitel; křest Ježíše v Jordánu – historie a teologie; první svědectví o křtu ve jméno Ježíše; křest a účast na smrti Kristově v Ř 6,1-11; 1K 10,2 – křest v moři s Mojžíšem; definice druhého křtu v 1P 3,20b-21; kř. křest podle Mt 28,16-20. Různě podrobné poznámkové aparáty (pod čarou), biblický rejstřík. KTF Wien, v.]

Yarnold, Edward, The Awe-Inspiring Rites of Initiation: The Origins of the RCIA, Collegeville: The Liturgical Press 21993 (first ed. 1975). [xiii, 266 s. Monografie jezuitského autora věnovaná křtu a jeho teologii ve 4. století. Dělí se na 2 hlavní části: (1) popisnou část a (2) rozsáhlé ukázky z křestních kázání 4. století v anglickém překladu (67-250). Navzdory prvnímu dojmu se zdá, že jde o velmi užitečnou knihu. Bradshaw ovšem poukazuje na to (Search 145), že dává mylný dojem, že existovala standardizovaná forma iniciačních rituálů (snaží se doklady harmonizovat). Podrobný poznámkový aparát. KTF Wien (Lit-1816), v.]

Whitaker, E. C. (trans.), Documents of the Baptismal Liturgy. [xxii, 256 s. Anglické překlady ukázek z textů ze starověku a v menší míře středověkého Západu, s úvody a odkazy na edice. Přednicejská církev; Sýrie; arménský ritus; byzantský ritus; Egypt; Afrika; Španělsko; Miláno; Řím; gallikánské texty; hybridní texty; lokální koncily na Západě; sarumský ritus. Odkaz Bradshaw. KTF Wien, v.]

Staré východní církve

Renoux, Charles (ed.), Initiation chrétienne I: Rituels arméniens du baptême, Paris: Le Cerf 1997. [195 s. Edice a francouzský překlad (na protilehlých stranách) dvou nejstarších arménských rituálů křtu s úvodem (1-38). KTF Wien, v.]

Středověk – pravoslaví

Finn, The Liturgy of Baptism in the Baptismal Instructions of St John Chrysostom. [Odkaz Bradshaw jako na práci, která ukazuje představu Ducha sv. jako působícího v celém rituálu, ne jen ve vzkládání rukou.]

Ratcliff, E. C., „The Relation of Confirmation to Baptism in the Early Roman and Byzantine Liturgies“, Theology 49, 1946, kolem 264. [Odkaz Bradshaw. Asi bude trochu zastaralé.]

Středověk – západní církev

Různé

Gy, P.-M., „Du baptême pascal des petits enfants au baptême Quamprimum“, in: Michel Sot (ed.), Haut Moyen Âge: Culture, éducation et société, 1990, 353-366. [Odkaz Jiménez, Catharismes.]

Patton, Pamela A., „Et Partu Fontis Exceptum: The Typology of Birth and Baptism in an Unusual Spanish Image of Jesus Baptized in a Font“, Gesta 33/2, 1994, 79-92. [JSTOR, p.]

Keefe, Susan A., Water and the Word: Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian Empire I-II, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2002. [208, 680 s. Ve druhém svazku má být edice 66 liturgických rkp. o křtu, v prvním jejich interpretace v kontextu karolínské reformy. Autorka je profesorkou církevních dějin, ale vychází pod nálepkou středověká studia. EBSCO, JSTOR, SD ani ProQuest kupodivu žádné recenze.]

Přehledy

Cramer, Peter, Baptism and Change in the Early Middle Ages, c.200-c.1150, Cambridge: Cambridge University Press 22009 (1. vyd. 1993). [Monografie věnovaná otázce porozumění rituálu křtu u latinsky nevzdělaných středověkých lidí. Recenze v English Historical Review nepříznivá: neurčité, subjektivní a povrchní (dekontextualizované) podání o křtu v raném středověku. Méně kritická je recenze Bradshawova, ač i z ní vyplývá povrchnost a neznalost literatury o ranějších formách křtu.]

Fisher, J. D. C., Christian Initiation: Baptism in the Medieval West. A Study in the Disintegration of the Primitive Rite of Initiation, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1965 (přetisk 1970). [xiii, 203 s., váz. Práce zaměřující se na popis, jak se v 7.-12. století původně jednotná iniciace postupně rozdělila na tři nezávislé obřady – křest, biřmování a první svaté přijímání (s. xi). Na toto rozdělení nahlíží hodnotícím způsobem (negativně), ale jinak jde o velmi užitečnou a přehlednou knihu (možná v něčem zastaralou). Poznámky pod čarou, bibliografie, stručné rejstříky. Křesťanská iniciace v Římě od Jana Jáhna a Sacramentarium Gelasianum do 12. stol.; iniciace v Miláně a severní Itálii od Ambrože po Bertholovo Ordo; Galie a Germánie od 7. do 12. stol.; Britské ostrovy od Augustina z Canterbury do 12. stol.; Španělsko od Isidora ze Sevilly po mozarabskou Liber Ordinum; oddělení přijímání od iniciace; zkrácení intervalu mezi narozením a křtem; prodloužení intervalu mezi křtem a biřmováním. Dodatky: užití slova confirmare a confirmatio; křest a dávání jména; Sarumský ritus – křest a biřmování s anglickým překladem; římský ritus biřmování na konci 16. stol. v anglickém překladu. KTF Wien, v.]

Spinks, Bryan, Early and Medieval Rituals and Theologies of Baptism: From the New Testament to the Council of Trent, Aldershot: Ashgate 2006. [190 s. Poznámky i bibliografie. Recenze Church History: mimořádně podložená a dobře napsaná historie a teologie křesťanských iniciačních obřadů, působivě se mu podařilo uchopit pestrost rituálů a interpretací. Věnuje se východním ritům (přehled a komentář). Rec. vyčítá málo citací – spíš nástin než původní texty, i tam, kde by to bylo na místě; dále pak že jde o představení pestrosti, ale pro tuto pestrost nenabízí explanaci (jen geografická vzdálenost?), interpretační model či celkový rámec. Zvláště doporučuje 2. svazek (novověk – viz níže). h.]

Novověk – katolictví

Křesťanská iniciace: Sborník třetí vědecké katechetické konference, pořádané ve dnech 15.-17. září 2008 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Katechetickou sekcí České biskupské konference, Praha: Tomáš Halama 2009. [Brož., 119 s. Z obsahu: Úvodní reflexe katechetického rázu (Křesťanská iniciace a katecheze), přednášky z pohledu biblických věd NZ (Biblická východiska křesťanské iniciace), liturgické teologie (Křest. iniciace v církvi starověku) a pastorální teologie (Katechumenát v současnosti v naší zemi). Dále referáty praktického rázu: Aktuální přehled pojetí a forem iniciace v Ostravsko-opavské diecézi, Katechumenát v České Třebové, Uvádění dětí do svátostného života aj.]

Muroni, Pietro Angelo, L’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: La storia e la teologia dal XIV secolo al 1992 nel rito romano, Roma: Edizioni Liturgiche 2007. [512 s. Mírně konfesně laděná, ale velmi důkladná a celkově historicky zaměřená práce o křtu, biřmování a prvním přijímání v římském ritu od 14. do 20. stol. Oddělení biřmování od křtu; problém věku biřmování; vztah křtu, biřmování a eucharistie v pozdní scholastice; posun ve věku biřmování; vývoj sjednocující teologie křesťanské iniciace ve školách barokní scholastiky; tridentský koncil a jeho prosazení do svátostné pastorace; odsunutí biřmování za první svaté příjímání; svátosti křesťanské iniciace po 2. vatikánském koncilu. Poznámkový aparát, bibliografie, obrazová příloha (reprodukce starého tisku). KTF Wien, v.]

Novověk – reformované církve

Burreson, Kent J., „Water Surrounded by God’s Word: The Diocese of Breslau as a Window into the Transformation of Baptism from the Medieval Period to the Reformation“, in: Karin Maag – John D. Witvliet (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004, 203-242. [Studie zdůrazňující a dokládající výraznou kontinuitu křtu v reformačních církvích s pozdně středověkou praxí na příkladu tří křestních řádů z 14.-16. stol. z diecéze Breslau. FF MU (podnět DZ).]

Fisher, J. D. C., Christian Initiation: The Reformation Period. Some Early Reformed Rites of Baptism and Confirmation and Other Contemporary Documents, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1970. [xii, 271 s., váz. Studie klasického střihu o raných reformačních textech věnovaných křtu (všechny zpracované jsou ze 16. stol.). Navazuje na díl věnovaný středověku. KTF Wien, v.]

Jagger, Peter J., Clouded Witness: Initiation in the Church of England in the Mid-Victorian Period, 1850-1875, Allison Park, PA 1982. [Neutrální odkaz Bradshaw.]

Midi Berry, B. – Schofield, R. S., „Age at Baptism in Pre-Industrial England“, Population Studies 25/3, 1971, 453-463. [Studie ukazuje, že v preindustriální Anglii existovaly velké rozdíly v přesném věku křtění dětí – někde brzy, jinde později, v některých farnostech po přesném období, jinde proměnlivě. JSTOR, p.]

Spinks, Bryan, Reformation and Modern Rituals and Theologies of Baptism: From Luther to Contemporary Practices, Aldershot: Ashgate 2006. [254 s. Přehledová práce. Recenze v Church History velmi doporučuje, viz anotaci 1. svazku. h.]

Seyderhelm, Bettina (ed.), Tausend Jahre Taufen in Mitteldeutschland, Regensburg: Schnell & Steiner 2006. [520 s., váz., křídový papír. Velmi kvalitní vědecký katalog výstavy zaměřený na křest, zejm. materiální kulturu (1) středověkého západního a zejm. (2) novověkého evangelického křtu. Křtitelnice, křestní andělé, křestní medaile, textílie. Celkem stojí za koupi. Krásné a zajímavé fotografie: křtitelnice, Poznámkový aparát.]

Biřmování a pokřestní pomazávání, myropomazání

Různé církve

Braga, C. (ed.), Chrismation et Confirmation: Questions autour d’un rite post-baptismal, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 148), Roma: Edizioni liturgiche 2009. [320 s. Sborník francouzských studií; povětšinou velmi zajímavé, byť autoři a jejich texty mají konfesní pozadí. Před a pokřestní pomazávání v syrsko-palestinské tradici 4. stol.; pomazání s formulí „pečeť Ducha svatého“ v 7. kánonu 2. ekumenického koncilu; pomazávání křižmem v byzantských euchologiích; pomazávání jako rituál integrace ostatních křesťanů k pravoslavnému přijímání ve 13.-15. stol.; pomazávání na Západě – rozpojení křesťanské iniciace; konfirmace v římskokatolické církvi od Tridentu dodnes; vývoj konfirmace v anglikánské tradici; baptisté; pomazávání olejem a Duch Boží v SZ; Duch svatý a křest v apoštolské době; přijetí „odloučených bratří“; starověrci a jejich křestní rituály; etiopská liturgie; myropomazání na Kyjevské Rusi; současná protestantská konfirmace; teologický smysl pomazání křižmem. Poznámkový aparát (pod čarou). KTF Wien, v.]

Dudley, Martin – Rowell, Geoffrey (eds.), The Oil of Gladness: Anointing in the Christian Tradition, London: SPCK – Collegeville: Liturgical Press 1993. [Brož., 221 s. Komplexní přehledový sborník věnovaný užívání olejů v křesťanské tradici (nejen biřmování). 16 esejů pojednává o pomazaní v katolické, pravoslavné, anglikánské a reformované církvi a pokrývá období od časů Starého zákona do oživení užívání olejů v současné kultuře. Každý esej čítá kolem desíti stran (některé delší, cca 30). Z ohlasů: málo prostoru věnováno pomazání v praxi „ne-liturgických“ církví, například pouze jeden odkaz na charismatickou praxi (GČ). Pomazávání v Mezopotámii; v Řecku a Římě; v SZ; v NZ; v rané církvi; v syrské liturgii; v byzantské liturgii; v římskokatolické liturgii; v anglikánské a reformované tradici; v současnosti. Poznámkový aparát (za jednotlivými studiemi). KTF Wien, v.]

Ligier, Louis, La confirmation: Sens et conjoncture œcuménique hier et aujourd’hui, Paris: Beauchesne 1973. [302 s. Kniha zaměřená historicky, ale dost poznamenaná ekumenickým zápalem. Římské magisterium o biřmování – svazek svědectví; orientální liturgie; řecké církve Malé Asie; přežívání vzkládání rukou v řecké a syrské církvi; svátostná teologie modlitby a vzkládání rukou; k teologické obnově biřmování. KTF Wien, v.]

Západní církev

Kavanagh, Aidan, Confirmation: Origins and Reform, New York 1988. [Bradshaw cituje, celkem pozitivně, o celé knize se zde ale nevyjadřuje. Soudě dle anotace nakladatele pochází od kněze a je angažovaná ve prospěch reformy v duchu reflexe a důslednějšího dotažení učení 2. vatikánského koncilu. Soudě podle knihy o křtu půjde o historicky bezcennou knihu.]

Svěcení (ordo); vedení rituálů

K ženám viz spec. kap. věnovanou vztahu žen a kř. rituálu.

Různá období a proudy

Le liturgie di ordinazione, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 85), Roma: Edizioni liturgiche 1996. [256 s. Žádný editor neuveden. Spíše méně prioritní konferenční sborník studií v italštině. Vývoj rituálních modelů liturgie ordinace (model římský, galikánský, římsko-francký, tj. vkládání rukou + modlitba + pomazání + oblečení + traditiones instrumentorum); svátostné kořeny identity ministeria; lekcionář rituálů ordinace – biblické typologie a vztah s euchologií; myšlenka prostřednictví třicet let po Druhém vatikánském koncilu; ordinované ministerium neuchâtelské reformované církve; svěcené ministerium v arménské církvi; od liturgie ordinace k jáhenské službě. Různě podrobné poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.]

Ott, L., Le sacrement de l’ordre, Paris: Le Cerf 1971. [Odkaz Jiménez.]

Santanoni, Antonio, L’ordinazione episcopale: Storia e teologia dei riti dell’ordinazione nelle antiche liturgie dell’Occidente, (Studia anselmiana 69), Roma: Editrice Anselmiana 1976. [306 s. Důkladná studie o dějinách rituálu biskupského svěcení a dějinách jeho teologie. Představa o biskupech v Apoštolské tradici; ministerium a milost biskupa ve starověkém římském ritu; biskupské svěcení v galské liturgii (včetně Statuta ecclesiae antiqua); biskupské svěcení ve starověké hispánské liturgii; examinatio (přes Statuta ecclesiae antiqua); impositio a traditio evangeliorum (východní původ ritu a jeho přijetí na Západě); berla a prsten; pomazání; závěrečné rituály (mitra, biskupské požehnání, intronizace na biskupskou katedru); svěcení římského biskupa. Latinské texty (225-302). KTF Wien, v.]

Triacca, Achille M. – Pistoia, A. (eds.), Ordination et ministères, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 85), Roma: Edizioni liturgiche 1996. [301 s. Nesourodý konferenční sborník studií ve francouzštině. Kněžství laiků; Jan Zlatoústý a svěcení v dialogu O kněžství; teologický základ kněžského jazyka týkajícího se služby předsednictví; novozákonní termín chirotonie a jeho recepce v byzantské liturgické tradici; ordinace v syrsko-antiochijské tradici; užívání Písma v ordinačních modlitbách byzantské, galské a římské liturgie (studie věnovaná čtením a biblickým narážkám v rituálech svěcení, nikoli úkonu vkládání písma na hlavu, ověřeno); ordinace patriarchy v alexandrijské tradici; kněz jako napodobovatel svátosti – význam jedné liturg. formule; svěcení, ordinace, klérus a lid v Apoštolských konstitucích; místo laiků v ordinaci v luterských církvích; současné anglikánské a protestantské liturgie ordinací; ordinace arménského katholika; biblická čtení při ordinacích; ordinace v ambroziánské liturgii. KTF Wien, v.]

Starověk

Různé

Bévenot, Maurice, „Sacerdos ad Understood by Cyprian“, Journal of Theological Studies 30, 1979, 413-429.

Bradshaw, Paul F., Liturgical Presidency in the Early Church, Grove Books 1983.

Bradshaw, Paul F., Ordination Rites of the Ancient Churches of East and West, New York: Pueblo [1990]. [xi, 288 s. Datum vyd. doplněno podle (c). Monografie věnovaná rituálům svěcení ve starověkém křesťanství. Jde o důležitý přehled textů a forem svěcení. Úvod (prameny, struktura rituálů, úřady); patristické texty; texty starých východních církví; západní texty. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Bradshaw, Paul F., „The Participation of Other Bishops in the Ordination of a Bishop in the Apostolic Tradition of Hippolytus“, Studia Patristica 18/2, 1989, min. 335-338. [Toto komentuje i v Search, takže možná není studie nezbytná.]

Burkhart, B. Le Roy, „The Rise of the Christian Priesthood“, The Journal of Religion 22/2, 1942, 187-204. [Příspěvek se zabývá vznikem a vzestupem instituce kněžství v raném křesťanství, který vnímá jako jeden z aspektů vzestupu křesťanského kultu vůbec. Tuto skutečnost charakterizuje jako součást „zhmotnění“ kultu. K vytyčenému problému přistupuje skrze studii dvou tendencí Středomoří na počátku našeho letopočtu. E-zdroje MU, p.]

Gryson, Robert, „Les élections ecclésiastiques au IIIe siècle“, Revue d’histoire ecclésiastique 68, 1973, 353-404.

Gryson, Robert, „Les élections épiscopales en Orient au IVe siècle“, Revue d’histoire ecclésiastique 74, 1979, 301-345. [Odkaz Bradshaw.]

Laurance, John D., „Priest“ as a Type of Christ: The Leader of the Eucharist in Salvation History According to Cyprian of Carthage, New York: Lang 1984.

Lécuyer, Joseph, „Le sacerdoce chrétien et le sacrifice eucharistique selon Théodore de Mopsueste“, Recherches de science religieuse 36, 1949, 481-512.

Maier, Harry, The Social Setting of the Ministry as Reflected in the Writings of Hermas, Clement and Ignatius, Waterloo 1991. [Na tuto práci neustále odkazuje Bradshaw, zřejmě dost základní pro 2. století.]

Richter, Klemens, Die Ordination des Bischofs von Rom: Eine Untersuchung zur Weiheliturgie. [ÖNB Han.]

Santanoni, Antonio, L’ordinazione episcopale: Storia e teologia dei riti dell’ordinazione nelle antiche liturgie dell’Occidente, (Studia anselmiana 69), Roma: Editrice Anselmiana 1976. [306 s. Důkladná studie o dějinách rituálu biskupského svěcení a dějinách jeho teologie. Představa o biskupech v Apoštolské tradici; ministerium a milost biskupa ve starověkém římském ritu; biskupské svěcení v galské liturgii (včetně Statuta ecclesiae antiqua); biskupské svěcení ve starověké hispánské liturgii; examinatio (přes Statuta ecclesiae antiqua); impositio a traditio evangeliorum (východní původ ritu a jeho přijetí na Západě); berla a prsten; pomazání; závěrečné rituály (mitra, biskupské požehnání, intronizace na biskupskou katedru); svěcení římského biskupa. Latinské texty (225-302). KTF Wien, v.]

Schöllgen, Georg, Die Anfänge der Professionalisierung des Klerus und das kirchliche Amt in der Syrischen Didaskalie, Münster 1998. [Odkaz Bradshaw.]

Trevett, Christine, „Prophecy and Anti-Episcopal Activity: A Third Error Combatted by Ignatius?“, Journal of Ecclesiastical History 34, 1983, 1-18. [Odkaz Bradshaw Search 200 jako na studii, podle které jsou Ignatiovi oponenti vedeni proroky a ten proti nim musí bojovat tak zvláštně, že si klade nárok sám na charismatické dary a zdůvodňuje jimi poslušenství biskupovi.]

Vilela, Albano, La condition collégiale des prêtres au IIIe siècle, Paris 1971. [Často sem odkazuje Bradshaw.]

Volba biskupa

Norton, Peter, Episcopal Elections, 250-600: Hierarchy and Popular Will in Late Antiquity, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [xii, 271 s., váz. Dobře vypadající přehledová monografie věnovaná způsobu volby biskupa v letech 250-600. Úvod; legislativa a teorie; elektorát – místní komunity a veřejný nepořádek; císařské zásahy; provincie a patriarchové – organizační struktury; metropolitní systém na Západě; východní metropolité; zásahy, omezení a nepotismus; tři zpochybněné volby; závěr. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. ETF Wien, v.]

Středověk – Západ

Viz též kap. věnovanou gregoriánské reformě (obraz kněží apod.). Zde jen průběh a výklady samotného rituálu.

Elliott, Dyan, „Dressing and Undressing the Clergy: Rites of Ordination and Degradation“, in: E. Jane Burns (ed.), Medieval Fabrications: Dress, Textiles, Clothwork and Other Cultural Imaginings, New York: Palgrave Macmillan 2004, 55-69, 219-222. [ÖNB, c.]

Gibaut, John, „Amalarius of Metz and the Laying on of Hands in the Ordination of a Deacon“, The Harvard Theological Review 82/2, 1989, 233-240. [JSTOR, p.]

Reynolds, Roger E., „Image and Text: The Liturgy of Clerical Ordination in Early Medieval Art“, Gesta 22/1, 1983, 27-38. [JSTOR, p.]

Novověk – různé tradice

Iversen, Hans Raun (ed.), Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries: Theology and Terminology, København: Museum Tusculanum Press – University of Copenhagen 2006. [607 s. Kolektivní práce věnovaná katolickým a zejména protestantským rituálům ordinace ve Finsku, Dánsku, Norsku, na Islandu v novověku se zvláštním důrazem na současnost. Zaměření je knihy je historické, ale místy s ekumenicko-teologickým nádechem (toto pozadí je naznačeno i povahou institucí, které knihu financovaly). Každopádně velmi důkladná studie, nepostradatelná ke studiu ordinací v současnosti. Záměry a metody; náboženský profil severních zemí a statistika; rané tradice ordinace; teologie a terminologie římskokatolické a pravoslavné církve; luterské tradice ordinace; rozvoj ordinace jáhnů v severských luterských církvích; institucionalizace a kontext rituálů ordinace; ekumenické perspektivy; liturgické perspektivy, teologie, gender; atd.; závěr. Poznámkový aparát (pod čarou a v textu), rejstřík, glosář. KTF Wien, v.]

Současnost

Anglikánská církev

Holeton, David R. (ed.), Anglican Orders and Ordinations: Essays and Reports from the Interim Conference at Jarvenpää, Finland, of the International Anglican Liturgical Consultation, 4-9 August 1997, Cambridge: Grove Books 1997. [64 s., brož., malé písmo. Spíše nesourodý sborníček věnovaný současné teologii svěcení v současné anglikánské církvi a probíhající liturgické reformě. Úvod; ordinace jako Boží čin skrze církev (Paul Bradshaw); anglikánská svěcení a jednota; úvahy o apoštolskosti, apoštolské tradici, biskupství a sukcesi; důsledky ministeria; následná či přímá ordinace; odlišení primárních a sekundárních elementů v ordinaci. ÖNB, v.]

Různé úkony a složky rituálu (průřezově)

Vkládání knihy (evangeliáře) na hlavu

 

Intronizace a panovnické vjezdy do měst (adventus)

Hrbek, Jiří, „Panovnický ceremoniál a rituál v historickém bádání začátku 21. století“, Český časopis historický 108/3, 2010,496-518.

Role společenství/shromáždění v rituálu

L’assemblée liturgique et les différents rôles dans l’assemblée: Conférences Saint-Serge, XXIIIe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 9), Roma: Edizioni liturgiche 1977. [349 s., brož. (KTF Wien vlastní vazba). Konferenční sborník věnovaný roli liturg. shromáždění a rolím v něm v dějinách kř. kultu. Společenstevní povaha reformovaného kultu; božítělové shromáždění; role v kř. shromáždění podle Testamentum Domini; lid a hierarchie – Apoštolská tradice; liturg. shromáždění – Apoštolské konstituce; liturg. shromáždění v SZ; pozemská a nebeská liturgie ve Zj; struktury slavení jako výraz církevního obecenství v koptské církvi; liturg. shromáždění dnes; role jáhna na byzantském liturg. shromáždění; role chóru v kř. liturgii; vztah mezi knězem a věřícími v liturgii Pia V. a Pavla VI.; kultičtí služebníci v Jeruzalémě 4. a 5. stol.; méthexis v staré ambroziánské liturgii a problém účasti shromáždění; kněžská chirotonie jako podmínka slavení euch.?; biskup-celebrant v byzantské ikonografii; cíl a meze pastorální role laiků při slavení eucharistie v protestantských církvích. KTF Wien, v.]

Ženy a kult, ženy a obřady v křesťanství, svěcení žen

Sborníky

Corsi, Dinora (ed.), Donne cristiane e sacerdozio: Dalle origini all’età contemporanea, Roma: Viella 2004. [KTF Wien, c. tit., obsah, 51-63, 135-158.]

Starověk

Clark, Gillian, Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Lifestyles, Oxford: Clarendon Press 1993.

Corley, Kathleen, Private Women, Public Meals: Social Conflict in the Synoptical Tradition, Peabody: Hendrickson Publishers 1993.

Eisen, Ute E., Women Officeholders in Early Christianity: Epigraphical and Literary Studies, Collegeville 2000. [Odkaz Bradshaw. Úvod – téma, metoda, prameny, tendence v bádání; apoštolky; prorokyně; učitelky teologie; presbyterky; vdovy; jáhenky; biskupky; služebnice. FF MU (DP).]

Kraemer, Ross Shepard, Her Share of the Blessings: Women’s Religions Among Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, New York – Oxford: Oxford University Press 1992. [Malé písmo, nekvalitní papír. FF MU (AC).]

Kraemer, Ross Shepard (ed.), Women’s Religions in the Graeco-Roman World: A Sourcebook, New York: Oxford University Press 2004. [Možná c. Iva D.]

Madigan, Kevin – Osiek, Carolyn, Ordained Women in the Early Church: A Documentary History, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2005. [Práce přináši plně přeložené literární, epigrafické a kanonické odkazy na ženy v raně církevních úřadech. Skrze ně se snaží pochopit kdo tyto ženy byly, jejich úlohu v církvi apod. Velmi příznivé recenze (GČ).]

Martimort, Aimé Georges, Les diaconesses: Essai historique, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 24), Roma: Edizioni liturgiche 1982. [277 s. Důkladná, cenná a odkazy dobře podložená studie od liturgika, která měla být jedním z průzkumů možnosti znovuzavedení svěcení jáhenek v římskokatolické církvi a stala se podkladem negativní odpovědi. Zřejmě mírně angažovaná v tomto směru (byť velmi lehce a sofistikovaně, viz např. s. 18 argument, že zmínka v 1 Tm může být interpolací). Poukazuje na to, že v různých církvích jáhenky vymizely a v latinské nebyly během prvních 5 staletí nikdy (187-196). Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. Odkaz Adam, Liturgika, 282. KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

Osiek, Carolyn – MacDonald, Margaret Y. – Tulloch, Janet H., A Woman’s Place: House Churches in Earliest Christianity, Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers 2005. [Kniha se zabývá formováním života ženy v raném křesťanství. Věnuje se aspektům každodenní ženské existence – včetně života vdov, žen s dětmi, otrokyň, apod. Nakolik se kniha zabývá kultem?]

Ramis, Gabriel, La consagración de la mujer en las liturgias occidentales, Roma: Edizioni liturgiche 1990. [228 s. Monografie věnovaná zasvěcování vdov a panen od nz. spisů do cca 8. století v různých liturgiích (římská, galská, ambroziánská a keltská, hispánská). ukončeno teologickou syntézou. Založeno na klasickém čtení oficiálních pramenů, nikoli na antropologických interpretacích apod. KTF Wien, v.]

Sawyer, Deborah F., Women and Religion in the First Christian Centuries, London – New York: Routledge 1996.

Torjesen, Karen Jo, When Women Were Priests: Women’s Leadership in the Early Church and the Scandal of Their Subordination in the Rise of Christianity, San Francisco: HarperSanFrancisco 1993. [278 s. Odkaz Bradshaw; možná z feministických a trochu vyhraněných pozic (viz „Scandal“ v názvu). Žádné recenze SD, JSTOR, EBSCO, ProQuest, Google nemá náhled. Zřejmě poněkud přehnaný tón. Chváleny spíše první kapitoly, které představují dokumentaci; další, věnující se teologii, biologickým aspektům a sociálnímu kontextu jsou zajímavé, ale více se odchylují od kritického bádání (zdroj). FF MU (DZ), s..]

Wire, Antoinette Clark. The Corinthian Women Prophets: A Reconstruction through Paul’s Rhetoric, Minneapolis: Fortress 1990. [316 s. Autor se snaží o co nejpřesnější obraz žen proroků v korintské církvi prvního století – jejich chování, postavení v církvi, hodnot – na základě 1K. Recenze Journal of the American Academy of Religion 61/2, 1993, 392-394: jde ne o monografii, ale komentář k 1K, straní prorokyním proti Pavlovi (?), obsahuje srovnání s prorokujícími či věštícími nekřesťankami antického světa, hodně založeno na současných pojetích a teoriích rétoriky.]

Witherington, Ben, Women in the Earliest Churches, New York – Cambridge: Cambridge University Press 1988. [Možná c. Iva D.]

Středověk – Západ

Aston, Margaret, „Lollard Women Priests?“, in: Margaret Aston, Lollards and Reformers: Images and Literacy in Late Medieval Religion, London: The Hambledon Press 1984, 49-70. [Studie nedospívá k jasnému závěru: byly kazatelky a teoretická možnost mít kněžky, což budilo pověsti, ale zůstávají jen plauzibilní možností (69). FF MU (DZ), s.]

Bradley Warren, Nancy, „The Ritual for the Ordination of Nuns“, in:Miri Rubin (ed.), Medieval Christianity in Practice, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2009, 318-323. [h.]

Macy, Gary, The Hidden History of Women’s Ordination: Female Clergy in the Medieval West, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [280 s. Zřejmě zajímavá přehledová práce. Přílohy: ordinace jáhenek, ordinace abatyší. Poznámky i bibliografie. Recenze v Gender and History: obsahuje i přehled historiografie; objevila, že v raném středověku ordo znamenalo ustanovení, ne předání specifické moci spojené se svátostí oltářní. Ve 3. kap. analyzuje termíny episcopae, presbyterae, jáhenky, abatyše, kanovnice aj. 4. kap. rozebírá přehodnocení a zrušení těchto struktur od poloviny 11. století v rámci definice rozdílu mezi kleriky a laiky. Recenze vyčítá nedostatek v kompozici (kontext gregoriánské reformy představen až v epilogu) a chybějící diskusi o ženách ve vrcholném středověku účastnících se ministerií vyhrazených kléru (jako kázání, křtění dětí apod.). Z prolistování na Google Books vyplývá určitá popularizující povaha (začíná osobním příběhem, povídavé), ale hodnota knihy je zřejmá. Poznámkový aparát. FF MU (DZ), s.]

Středověk – Východ

Karras, Valerie A., „Female Deacons in the Byzantine Church“, Church History 73/2, 2004, 272-316. [JSTOR, p.]

Raný novověk

Poole, Stafford, „Church Law on the Ordination of Indians and Castas in New Spain“, The Hispanic American Historical Review 61/4, 1981, 637-650. [JSTOR, p.]

Ruggiero, Guido, „The Women Priests of Latisana: Apollonia Madizza and the Ties That Bind“, in: Guido Ruggiero, Binding Passions: Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance, New York: Oxford University Press 1993, 130-174. [k., FF MU (DZ), s.]

Současnost

Aldridge, Alan, „Women Priests: From Exclusion to Accommodation“, The British Journal of Sociology 45/3, 1994, 501-510. [Anglikánská církev. JSTOR, p.]

Byrne, Lavinia, Women at the Altar: The Ordination of Women in the Roman Catholic Church, London: Mowbray 1994. [132 s. Zcela nevědecká, esejistická knížka v Ich-formě, angažovaná ve prospěch aktivního zapojení žen do obřadů a svěcení kněžek. Nevhodná i jako přehled otázky; použitelná jen jako pramen pro studii o této debatě. V dodatku obsahuje encykliku Ordinatio sacerdotalis Jana Pavla II. (1994) odmítající svěcení žen (mimochodem velmi ostře – je to vyneseno jako definitivní rozhodnutí, které musejí dodržovat všichni v církvi – s. 130). ÖNB, v.]

Chaves, Mark, „Ordaining Women: The Diffusion of an Organizational Innovation“, The American Journal of Sociology 101/4, 1996, 840-873. [JSTOR, p.]

Chaves, Mark, „The Symbolic Significance of Women’s Ordination“, The Journal of Religion 77/1, 1997, 87-114. [p.]

Ritual healing / Rituální léčení

Středověk (odkaz)

bgstrv

Raný novověk

Walker, Timothy D., Doctors, Folk Medicine And The Inquisition: The Repression Of Magical Healing In Portugal During The Enlightenment, (Medieval and Early Modern Iberian World). [p.]

Svatební obřady, svatba, svátost manželství, liturgie uzavírání manželství

Obecně k manželství apod.: viz jiné kapitoly. Rešerše LS 8. 3. 2010.

Různé

Schwerdtfeger, Anne, Ethnological Sources of the Christian Marriage Ceremony, Stockholm: CERES 1982. [128 s. Shrnutí doktorské disertace. Kniha zajímavá svým etnologicko-antropologickým zaměřením a terminologií; nezabývá se historií, spíše etnologickými kořeny poněkud ahistoricky podané „křesťanské svatby“. Má jistý potenciál, ale příliš ho nevyužívá. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Přehledy

Bologne, Claude, Svatby: Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha: Volvox Globator 1997.

Dacquino, Pietro, Storia del matrimonio cristiano: Alla luce della Bibbia, Torino: Elle Di Ci 1984. [720 s., brož., tenký papír. Navzdory podtitulu, který by dával tušit snahu hledat za každou cenu kořen všech kř. svatebních zvyků v Bibli, jde o důkladnou a nepostradatelnou přehledovou práci. Starý zákon; řecko-římský svět (podrobné kapitoly); první dvě staletí; 3.-5. stol.; vlastní svatební rituál křesťanů, jeho formování ve 4.-5. stol.; 6.-8. stol.; Východ; rozhodující vývoj v 11.-13. stol.; analýza formulí v jednotlivých ritech; biblický pohled na manželství. KTF Wien, v.]

Stevenson, Kenneth W., Nuptial Blessing: A Study of Christian Marriage Rites, London: Alcuin Club 1982. [258 s. Monografie zpracovávající historický vývoj požehnání snoubenců. Biblické a židovské předlohy; středověký Západ; Východ (i jiné rity než byzantský); reformace; novověk. Zaměřuje se zejm. na typy pronášených požehnání a modliteb. Poznámkový aparát (214-244), skrovné přílohy (vybrané texty, 245-249), rejstřík. KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

Sborníky – různé doby a tradice

Farnedi, Giustino (ed.), La celebrazione cristiana del matrimonio: Simboli e testi, (Studia Anselmiana 93), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1986. [388 s. Konferenční sborník studií ve francouzštině, němčině, španělštině, angličtině a italštině zaměřený povýtce na symboly a texty týkající se svatby. Židovská svatba; patristická tradice Východu; západní křesťané v prvních staletích; hispánský ritus; latinský středověk; po Druhém vatikánu; kulturní adaptace (akomodace) svatebních rituálů; teologické a pastorální problémy dnes; chaldejský ritus; syrsko-malabarský ritus; etiopský ritus; africká náboženství; hinduismus; ekumenická liturgie kř. manželství. KTF Wien, v.]

Triacca, Achille M. – Pistoia, A. (eds.), Le mariage, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 77), Roma: Edizioni liturgiche 1994. [306 s. Konferenční sborník s větším podílem teologických a identitodárných příspěvků než historických. Svátost manželství v koptském ritu; biblické základy byzantského rituálu; manželství a panictví u sv. Pavla; svatba v syrských církvích; svatí žijící v manželství; svatební symbolismus u O. Casel; Ozeáš 2,16; protestantský princip náb. svatby jako „svatebního požehnání“ a dvojznačnosti jeho liturgické praxe; nový německý ritus svatby římskokatolické církve; teologický význam svatebního požehnání v římských sakramentářích; trojiční charakter pravoslavné liturgie manželství; svatba a euchologie v Apoštolských konstitucích; spojení Adama a Evy jako základ svtosti manželství; knězova manželka v pravoslaví; svatební obřad v byzantském euchologiu 11.-12. stol.; arménské manželství dle nejstarších rituálů; má křesťanské manželství židovský původ?; Duch svatý a křesťanské manželství – úvaha nad nejnovějším římským rituálem. Různě podrobné poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.]

Starověk

Hunter, David G., „Augustine and the Making of Marriage in Roman North Africa“, Journal of Early Christian Studies 11/1, 2003, 63-85. [p.]

Středověk

Avray, David d’, Medieval Marriage: Symbolism and Society, Oxford – New York: Oxford University Press 2005. [xii, 322, váz., 2008 brož. (nepříliš kvalitní – pevný a rozpadavý). Věnuje se symbolismu manželství a jeho sociální síle – dopadu na společnost. Věnuje se celému středověku, ale okolí r. 1200 identifikuje jako rozhodující. Masová komunikace, masová komunikace o manželství; nerozlučitelnost – historický vývoj, reálná praxe; bigamie – bigamie a kněžství, uzavření manželství; završení manželství, rozloučení nekonsumovaného manželství, Alexandr III. a jeho rozhodnutí, vývoj v dlouhé perspektivě; závěr. Rozsáhlé edice textů v dodatku (208-287), pozn. aparát, bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Molin, Jean-Baptiste – Mutembe, Protais, Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle, Paris: Beauchesne 1974. [348 s. Monografie, která chce navázat na lépe zpracované období 11.-12. stol. a nabídnout historickou syntézu o rituálu uzavírání manželství ve Francii ve 12.-16. stol. Středně podrobný pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. Vývoj rituálu do 16. stol.; co předchází svatbě; ověření svobodného souhlasu; požehnání prstenu, záruky a manželské smlouvy; předání prstenu; předání denárů a listiny; modlitby a gesta rituálu přede mší; svatební mše; manželské požehnání při přijímání; rituály při východu z kostela; požehnání manželské komnaty. V dodatku několik řádů uzavírání manželství a užívané formule. KTF Wien, v.]

Reynolds, Philip Lyndon, Marriage in the Western Church: The Christianization of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods, Leiden: E. J. Brill 1994. [436 s. Popis římského práva a německého práva týkajícího se manželství a rozvodu, Augustinův názor na manželství a přijetí manželství jako svátosti, něco málo k samotnému rituálu jako požehnání svazku. Končí pojetím manželství ve franské církvi. Bibliografie i poznámky. Anotovala LS.]

Ritzer, Korbinian, Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschließung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends, Münster: Aschendorff 1981.

Novověk – různé

Komorovský, Jan, Tradičná svatba u Slovanov, Bratislava: Univerzita Komenského 1967.

Spinks, Bryan D., „Conservation and Innovation in the Sixteenth-Century Marriage Rites“, in: Karin Maag – John D. Witvliet (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004, 243-278. [FF MU (podnět DZ).]

Protestantské církve

von Allmen, Jean-Jacques, „Bénédiction nuptiale et mariage d’après quelques liturgies de l’Église réformée“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 1-18. [ÖNB, c.]

Současnost – římskokatolická církev

Prameny

Ordo celebrandi matrimonium: Editio typica, Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis 1969.

Literatura

Barberi, Piero, La celebrazione del matrimonio cristiano: Il tema negli ultimi decenni della teologia cattolica, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 23), Roma: Edizioni liturgiche 1982. [556 s., brož. Monografie věnovaná současné římskokatolické teologii svátosti manželství. Ve 2. kap. (155-229) diskutuje i průběh rituálu – nejde o abstraktní teologickou monografii, spíš monografii z oboru liturgiky. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Virágová, Jana, Náboženská legitimizace svatebních obřadů u římských katolíků, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita v Brně 2007. [Též zde. Práce se zaměřuje na římskokatolický svatební obřad na Valašsku, ale sleduje také charakteristické prvky svatebního obřadu, kde vznikly, jak se vyvíjely a jak je přijala římskokatolická církev. Anotovala LS. p.]

Purifications

Purification after childbirth

Niebrzydowski, Sue, „Asperges me, Domine, hyssopo: Male Voices, Female Interpretation and the Medieval English Purification of Women after Childbirth Ceremony“, Early Music 39/3, 2011, 327-333. [OJ.]

Obřady kajícnosti/pokání, svátost smíření

Viz též podkapitoly věnované přímo zpovědi pod různými kapitolami v oddílu „Křesťanství“.

Přehledy celkové

Watkins, O. D., A History of Penance I-???, London 1920. [Odkaz Paxton.]

Sborníky napříč obdobími a proudy křesťanství

Dudley, Martin – Rowell, Geoffrey (eds.), Confession and Absolution, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1990. [xii, 212 s., brož., nepříliš kvalitní papír. Sborník zaměřený na zpověď a absoluci, mísí studie spíše historické a spíše pastorální. Novozákonní doktrinální báze absoluce; pokání v rané církvi; svátost pokání v katolické nauce a praxi; anglikánská tradice od reformace po oxfordské hnutí; pravoslaví; ne soudce, ale pastýř; obnova při přípravě na konfesy; role zpovědi v psychoterapii. Poznámkové aparáty za jednotlivými studiemi, doporučená literatura (projita, je stručná, stejně smíšená jako celý sborník a neužitečná). KTF Wien, v.]

La celebrazione della penitenza cristiana: Atti della IX Settimana di studio dell’Associazione Professori di Liturgia, Torino: Marietti 1983. [168 s., brož., trochu větší formát. Sborník věnovaný křesťanskému svátostnému pokání v současnosti, religionisticky spíše nezajímavý (leda jako pramen) vzhledem k malému podílu historických studií a velkému podílu textů pastorálně-teologických. Úvod; současné teologické myšlení o svátosti smíření; hřích-usmíření-odpuštění – témata antropologicko-etického výzkumu; svátost odpuštění, nebo smíření?; nový ordo paenitentiae; nový ritus a jeho výklad; je svátostné pokání rituál?; teologicko-pastorální odkazy k rituálu kajícnosti na setkáních biskupských konferencí; kajícnost v katechismu pro děti; debaty a syntéza konference. U některých studií (ne všech) poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.]

Liturgie et rémission des péchés: Conférences Saint-Serge, XXe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 3), Roma. Edizioni liturgiche 1975. [293 s., brož. Konferenční sborník studií ve fr., méně v něm., zaměřeny tu historicky, tu pastorálně (běžné na konf. Saint-Serge). Předkvadragesima; židovská kajícnická liturgie po zničení Chrámu; odpuštění hříchů v Žalmech; odpuštění hříchů v NZ; odpuštění hříchů v „politických kultech“; kajícnický rys druhé svatby; kaícnost v denním cyklu byzantské liturgie; eucharistie a odpuštění hříchů v arménských anaforách; odpuštění hříchů v Didaché (Rordorf); kajícnická praxe na Východě; odpuštění hříchů u Luthera; kajícnický aspekt večerního officia na Východě a Západě. Pozn. aparát (pod čarou). KTF Wien, v.; c. 225-238.]

Starověk

Fehérváry, Jákó Örs, Multi sunt pœnitentiæ fructus: Pénitence monastique aux Ve-VIe siècles dans le paysage de la pénitence ecclesiale: Étude historico-théologique sur une interdépendance, (Studia Anselmiana 147) Roma: EOS 2009. [485 s. Důkladná monografie, zdánlivě sice dosti specializovaná, ale ve skutečnosti je mnišské prostředí (konotace druhého křtu apod.) nepostradatelné k pochopení, jak se zformovaly rituály kajícnosti. Obsahuje četné blokové citace z pramenů. Úvod; metoda; prameny; mnišský život jaok život kajícný; exkomunikace a znovu přijetí; vztah mnišského a církevního pokání. Poznámkový aparát (pod čarou), stručný rejstřík. KTF Wien (Lit-2606), v.]

Fitzgerald, Allan, Conversion through Penance in the Italian Church of the Fourth and Fifth Centuries: New Approaches to the Experience of Conversion from Sin, Lewiston – Queenston – Lambeter: The Edwin Mellen Press 1988. [[xii], 565 s., váz., zvláštní font a neprofesionální typografie, ale čitelné dobře. Důkladně vypadající monografie věnovaná teologii „obrácení od hříchu“ v italské církvi 4. a 5. století (nikoli rituálům apod.). Debaty o pokání a odpuštění: témata; literární odpovědi na rigorismus; závěry. Biblické obrazy pokání a odpuštění: Petrovo zapření; křesťanské kázání o Petrově pokání; žena činící pokání v kázáních. Církevní kontext: letnice; kř. literatura. Papežské učení a legislativa. Závěry. Poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Poschmann, B., Die abenlandische Kirchenbusse im Ausgang des christlichen Altertums, Münich: Kosel und Pustet 1928.

Poschmann, B., Paenitentia secunda: Die kirchliche Busse in ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes: Eine dogmatische Untersuchung, Bonn: Peter Henstein 1940 (přetisk 1964). [Odkaz Brambilla.]

Vogel, Cyrille (ed.), Le pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne, Paris: Le Cerf 1966. [214 s., brož., malý formát. Čítanka s úvodem. KTF Wien (MT-2393), BL, v.]

Středověk – Západ

Viz též Středověk / ... / Zpověď a Středověk ... / Kajícnost.

Firey, Abigail (ed.), A New History of Penance, (Brill’s Companions to the Christian Tradition 14), Leiden – Boston: Brill 2008. [viii, 463 s., váz. Užitečný tematický sborník. Má zčásti přehledovou povahu, ale jen zčásti: místy jsou v tematice mezery či se studie věnují dosti dílčím problémům a tématům. Úvod; historiografie pokání ve střv. a raném novověku; správa církve a pastorace v pozdní antice; duchovní ručitelé při pokání, křtu a ordinaci na pozdně antickém východě; topografie pokání na lat. Západě, 800-1200; morální soud v karolínském impériu; penitenční zkušenost ve vrcholném středověku; scholastický přelom a penitenční teologie; papežský penicenciář a supliky z Norska, 1448-1531; Karel Boromejský, pokání a zpověď (Boer); utrpení, pokání a soukromá zpověď u Luthera; laická zbožnost a identita komunity v raně novověkém světě; zpovědníci jako hagiografové v raně novověké katolické kultuře (Bilinkoff). BEFR, v.; p.]

Hamilton, Sarah, The Practice of Penance, 900-1050, London: The Royal Historical Society – Woodbridge: The Boydell Press 2001. [xiv, 275 s., brož., váz. Brož. přetisk 2011. Analýza kajícnické praxe SŘŘ asi mezi lety 900 a 1050, v době, kterou historikové zčásti opomíjeli. Argumentuje, že mnoho změn přisuzovaných 12. a 13. stol. lze sledovat již v 10. a raném 11. stol. Církevní zákon pokání – doklady ze sbírek; vzdělávání a komunikace – koncily, synodální kázání a kapituláře; pokání a řeholní život; kajícnická liturgie – jednota, nebo různorodost?; kajícnická liturgie – oblastí různorodost; pokání a svět okolo. Dodatky: rozvrh římskogermánského pontifikálu; kajícnické rituály mimo tradici římskogermánského pontifikálu. Pozn. aparát, bg, rejstřík. h.]

Jong, Mayke de, The Penitential State: Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840, Cambridge: Cambridge University Press 2011. [Věnuje se pokání Ludvíka Zbožného, syna Karla Velikého; teoreticky měl zůstat v kajícnickém stavu trvale, ale o půl roku později byl opět u vlády. De Jong argumentuje, že jeho pokání bylo výsledkem politického diskurzu ohledně vztahu franckého panovníka k Bohu. Založeno na pramenech. Ludvík Zbožný (778-840); vyprávění z 9. století; admonitio, correptio, increpatio; hřích; čistota a nebezpečí; pohoršení a odčinění; epilog. FF MU (DZ).]

Sodi, Manlio (ed.), La Penitenzieria Apostolica e il sacramento della penitenza: Percorsi storici, giuridici, teologici e prospettive pastorali, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2009. [vii, 330 s. KTF Wien.]

Vismara, G., Audientia episcopalis, Milano: Giuffrè 1937. [Odkaz Brambilla.]

Vogel, Cyrille, En rémission des péchés: Recherches sur les systèmes pénitentiels dans l’Église latine, Aldershot: Ashgate 1994. [x, 354 s. Užitečný výběr Vogelových studií věnovaných obřadům pokání ve středověku (nezměněné přetisky, samostatné paginace). Historické reflexe o penitenčním systému latinské církve; sankce pro kleriky a laiky na galskořímských a merovejských koncilech; peregrina communio; pokání a exkomunikace v antické a raně středověké církvi; tarify pokání; kajícnická disciplína od počátků do 9. stol. dle hagiografických textů; kajícná pouť; rituály veřejného pokání v 10. a 11. stol.; kajícnost ve starokřesťanských nápisech; pověry poč. 11. stol. dle Burcharda z Wormsu; tarifní pokání a rituály. KTF Wien, v.]

Vogel, Cyrille, La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VIIe siècle, Paris 1952.

Zerhau, Leo, Svátostné pokání v různých liturgických tradicích: Aktuálnost dějinného bohatství liturgických forem a teologických pohledů, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2003. [189 s., malý formát. Přehledová práce rozčleněná na 3 hlavní oddíly: zpověď v západní tradici, zpověď v pravoslavné tradici a zpověď v orientálních tradicích. Slušný poznámkový aparát, stručná bibliografie, přílohy. FF MU, v.]

Protestantismus, reformovaná tradice

Lempiäinen, Pentti, Rippikäytäntö suomen kirkossa: Uskonpuhdistuksesta 1600-luvun loppuun, Helsinki 1963. [463 s. Podrobná práce od Th.Lic. o praxi pokání a zpovědi ve finské reformované církvi v 16.-17. stol. Obsahuje německé shrnutí „Die Buss- und Beichtpraxis in der finnischen Kirche von der Reformation bis zum Ende des 17. Jahrhunderts“ (452-463). Poznámky pod čarou, bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Římskokatolická církev v novověku (do 1962)

Stadel, Klaus, Buße in Aufklärung und Gegenwart: Buße und Bußsakrament nach den pastoraltheologischen Entwürfen der Aufklärungszeit in Konfrontation mit dem gegenwärtigen Sakramentsverständnis, München – Paderborn – Wien: Schöningh 1974. [xlviii, 562 s., strojopisná sazba (oboustranná). Důkladná historická monografie zaměřená zejm. na myslitele. Reformy teologického studia 1752-1774; obnova teologických studií 1774-1777; pastorální teologie jako univerzitní obor; naplnění reforem studia teologie; pastorálně-teologická práce Franz Christian Pittroff; Franz Giftschütz; Carl Schwarzel; Joseph Lauber; 3. díl je konfrontace se současným chápáním – antropologické vidění, christologický základ, eklesiologická dimenze (toto je už trochu pofidérnější část). Pozn. pod čarou, bibliografie, jmenný rejstřík. KTF Wien, v.]

Římskokatolická církev od Druhého vatikánského koncilu

Orsy, Ladislas, The Evolving Church and the Sacrament of Penance, Denville: Dimension 1978. [211 s. Pastorálně zaměřená kniha z prostředí současné římskokatolické církve. KTF Wien, v.]

Pomazání nemocných

Středověk – Západ

Cuschieri, Andrew J., Anointing of the Sick: A Theological and Canonical Study, Lanham: University Press Of America 1993. [188 s. Teologické, ale mohl by zde být zachycený vývoj církevních předpisů pro svěcení této svátosti. Anotovala LS.]

Martimort, A. G., „Prayer for the Sick and Sacramental Anointing”, in: Robert Cabié – Aimé Georges Martimort (eds.), The Church At Prayer III: The Sacraments, Collegeville: Liturgical Press 1988, 117-138. [Přeloženo z fr. (Paris – Tournai: Desclée 1984). Stručný historický přehled a vývoj rituálu od počátku v latinské církvi a ve východní církvi až do 20. století, změny v rituálu, používání oleje atd. Celá kniha vypadá historicky, nikoliv teologicky. Poznámky i bibliografie. Anotovala LS.]

Paxton, Frederick S., Christianizing Death: The Creation of a Ritual Process in Early Medieval Europe, Ithaca – New York: Cornell University Press 1996. [229 stran. Monografie věnovaná vytváření rituálů pohřbu a rituálů doprovázejících umírání (viaticum, pomazání nemocných, pokání) od 6. do 9. stol. v západní Evropě (s ohlédnutím do 4.-5. stol.). Čerpá hlavně z písemných zdrojů, vynechává archeologické. Bibliografie i poznámky. Rec. American Hist. Review (T. Head): velmi doporučuje; výborná kniha, jdoucí od počátků ve 4. stol. do karolínského období; užitečná syntéza a interpretace dřívějších detailních výzkumů různých autorů, recenzent chválí orientaci a využívání podnětů z antropologie a sociální historie (zejm. Gennep), také vhodně zapojuje do kontextu. Kniha je členěna chronologicky. h.]

Poschmann, Bernhard, Penance and the Anointing of the Sick, New York: Herder and Herder 1964. [xii + 265pp. Z cyklu dějin dogmatu. Klasická studie historie a teologie o přisluhování nemocným. O rituálu tam zřejmě nic moc nebude. Doporučuje kniha Confession and Absolution k dějinám pokání. Anotovala LS.]

Puller, Frederick William, The Anointing of the Sick in Scripture and Tradition: With Some Considerations of the Numbering of the Sacraments, Kessinger Publishing 2009 (1. vyd. London 1904). [428 s. Paxton kritizuje za nedostatečné zvládnutí tématu – Puller zjistil pouze „převratné“ informace, že pomazání nemocných pochází ze starověku a že se ve středověku mění v něco jiného.]

Středověk a novověk – pravoslaví

Meyendorff, Paul, The Anointing of the Sick: The Orthodox Liturgy, New York: St Vladimirs Seminary 2009. [186 s. Teologická věc, ale obsahuje mj. popis minulé a současné praxe.]

Novověk – římskokatolická církev

Retterath, Marc, Die Krankenliturgie der Trierer Kirche seit dem Konzil von Trient, Hamburg: THEOS 2003. [334 s. Teologické?]

Současnost – římskokatolická církev

Prameny

„Sacram Unctione[m] Infirmorum“, 1972, dostupné na: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19721130_sacram-unctionem_en.html, 8. 3. 2010.

Sekundární literatura

Larson-Miller, Lizette, The Sacrament of Anointing of the Sick, Collegeville: Liturgical Press 2005. [xviii, 143 s., brož. Brožura věnovaná pomazání nemocných v současné katolické církvi z úhlu pohledu teologie, liturgie a pastorace. Podává vhled do současné praxe, z jiného úhlu pohledu jde o pramen. KTF Wien, v.]

Burial, funeral, dying, practices relating to dying and death / Pohřeb, umírání, praktiky související s umíráním a se smrtí

Overviews / Přehledy

Rutherford, Richard, Death of a Christian: Studies in the Reformed Rites of the Church, New York: Pueblo 1990. [224 s. Teologicky zaměřená, ale i historická, středně kvalitní kniha podávající přehled vývoje pohřbu od počátků až do současnosti. Původ; formování a dějiny; současný římskokatolický ritus; reforma a obnova – pastorální příprava, navštívení. Dodatky (ukázky z textů). Bibliografie i poznámky. Stručný poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Sborníky napříč obdobími

Sapori, Eugenio, La morte e i suoi riti: Per una celebrazione cristiana delle esequie, Roma: Edizioni liturgiche 2007. [426 s. Sborník italských studií o různých dobách a z hlediska různých disciplín. Některé studie velmi zajímavé, jiné zcela nezajímavé. Současné teologické debaty; smrt a umírání v současné filosofii; vzkříšení; psychologické dopady pohřebních rituálů; modlitba za mrtvé v antických anaforách; diachronie a synchronie rytmu suffragia; místa paměti; místa kremace – zákony a možnosti; projekt hřbitova v Albineji; žehnání míst paměti; strukturovaná bibliografie dle disciplín (teologie, liturgie, bioetika, pastorace..., architektura – projito a vypsáno zajímavé ze všech oborově relevantních kapitol, vč. architektury, teologie vynechána, liturgie, archeol., hum. vědy a kultura zpracovány). KTF Wien, v.]

Středověk – Západ

Různé

Binski, Paul, Medieval Death: Ritual and Representation, New York: Cornell University Press 1996. [224 s. Recenze v English Hist. Review: pochvalná, široce koncipovaný přehled určený pro studenty a běžné čtenáře. Nezaměřuje se ani tak na průběh pohřbu, jako spíše celkově na reprezentaci smrti, včetně kultu svatých a poutí. Zajímavou tezí práce je zpochybnění vazby – běžné u historiků umění – mezi objevením makabrózních tematik a velkým morem. Neobsahuje poznámkový aparát, jen bibliografii. Viz též podrobnou recenzi se shrnutím: ta je celkově též pochvalná, ale vyčítá povrchní a nekvalifikované používání některých mj. antropologických modelů – neefektivní interdisciplinární vazby.]

Daniell, Christopher, Death and Burial in Medieval England 1066-1550, New York: Routledge 1998. [272 stran. Bibliografie i poznámky.]

Duval, Yvette, Auprès des saints corps et âme: L’inhumation „ad sanctos“ dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du IIIe au VIIe siècle, Paris: Études augustiniennes 1998.

Effros, Bonnie, Caring for Body and Soul: Burial and the Afterlife in the Merovingian World, University Park: Pennsylvania State University Press 2002. [xiii, 255 s. 45 USD. Monografie věnovaná pohřbívání v merovejském období (6.-8. stol.). Bibliografie i poznámky. Kapitoly týkající se křesťanské pohřební liturgie. Recenze AHR: důležitá a velmi užitečná kniha; zkoumá pohřební rituál na základě písemných a archeologických pramenů merovejské doby. Kde je to možné, užívá též archeologické doklady. Důležitá teze práce je, že proměny pohřbu nemají nic společného s postupující, lepší christianizací. Ovšem její obraz vývoje od zacházení s ostatky mrtvých po větší důraz na připomínání a péči o duši je trochu moc lineární. Pohřební výbava; právní prameny regulující zacházení se zesnulými (konstatuje takřka naprostý nezájem církve této doby o pohřbívání); pohřební nápisy; změny pohřebního ritu. h.]

Hadley, D. M., Death in Medieval England, Stroud: Tempus 2001. [176 s. Anglosaský pohřební rituál na základě archeologických pramenů.]

Halsall, Guy, Cemeteries and Society in Merovingian Gaul: Selected Studies in History and Archaeology, 1992-2009, Leiden – Boston: Brill 2010. [xviii, 417 s., váz. Zásadně vypadající monografie o pohřbívání, pohřebním rituálu, hřbitovech a jejich roli ve společnosti merovejské Galie. Zkoumá z tohoto úhlu např. proces christianizace či pojem genderu. Podrobný poznámkový aparát, rejstřík. BEFR, v.]

Chiffoleau, Jacques, „Pratiques funéraires et images de la mort à Marseille, en Avignon et dans le comtat venaissin (vers 1280 - vers 1350)“, in: kol., La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, (Cahiers de Fanjeaux 11), Toulouse: Privat 1976, 271-303. [h.]

Laštovicová, Iveta, Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009. [k., h.]

Miquel, Gabriel Ramis, La liturgia exequial en el rito hispano-mozarabe, Roma: Iglesia nacional española 1996. [362 s. Komplexní studie o pohřebních obřadech ve středověkém hispánsko-mozarabském ritu. Zpracovává značné množství pramenů. Přístup je spíše porovnávací a synchronní – autor spíše klade texty vedle sebe, než aby sledoval vývoj rituálů. Jde nicméně o velmi přehlednou a zásadní studii založenou na liturgických textech. KTF Wien, v.]

Ohler, Norbert, Umírání a smrt ve středověku.

Owusu, Vincent Kwame, The Roman Funeral Liturgy: History, Celebration and Theology, Nettetal: Steyler 1993. [xviii, 235 s. Monografie o římské pohřební liturgii od nejstarších pramenů (Ordo XLIX aj.) po rituál z r. 1614 (pokud vidím dobře). Z pozice liturgiky, čerpá jen z textů, bez antropologického a archeologického záběru. Nejstarší formy; vývoj rituálu a teologie; domácí složky římské liturgie (zpěvy, modlitba za mrtvé, omytí těla, oblečení těla, umístění do rakve, opuštění domu); veřejné složky římské liturgie; k teologii římské pohřební liturgie. Poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), bibliografie. KTF Wien, v.]

Paxton, Frederick S., Christianizing Death: The Creation of a Ritual Process in Early Medieval Europe, Ithaca – New York: Cornell University Press 1996. [229 stran. Monografie věnovaná vytváření rituálů pohřbu a rituálů doprovázejících umírání (viaticum, pomazání nemocných, pokání) od 6. do 9. stol. v západní Evropě (s ohlédnutím do 4.-5. stol.). Čerpá hlavně z písemných zdrojů, vynechává archeologické (v tom knihu vhodně doplňuje Effros). Bibliografie i poznámky. Rec. American Hist. Review (T. Head): velmi doporučuje; výborná kniha, jdoucí od počátků ve 4. stol. do karolínského období; užitečná syntéza a interpretace dřívějších detailních výzkumů různých autorů, recenzent chválí orientaci a využívání podnětů z antropologie a sociální historie (zejm. Gennep), také vhodně zapojuje do kontextu. Kniha je členěna chronologicky. h.]

Treffort, Cécile, L’Église carolingienne et la mort: Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, Lyon: Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales – Presses universitaires de Lyon 1996. [219 s., brož. Přepracovaná verze doktorské disertace Genèse du cimetière chrétien (1994). Dědictví a modely: bible; patristika; křesťanské modely. Svátostné dopomoci ke spáse: křest, začátek křesťanské smrti; pokání a pomazání; přijímání v hodině smrti. Doprovázení těla: úprava těla; oblečení a uložení do země; pohřeb a prokázání smutku. Památka zesnulého: liturgické prodloužení pohřbu; mnišské formy připomínání zesnulých; laická paměť a sítě solidarity. Hřbitov: hrobka a křesťanská připomínka, posvátný prostor; pohřební funkce a posvátnost; hřbitov, symbol křesťanské komunity. Rivality a konflikty: pomalu definované farní právo; ekonomické roviny phřbu; ukládání předmětů pro anima. Pozn. aparát, bibliografie. KTF Wien, v.; c.]

Wenninger, Markus J. (ed.), Du guoter tôt: Sterben im Mittelalter: Ideal und Realität, Klagenfurt: Wieser 1998. [viii, 379. Konferenční sborník, německé příspěvky o: ars moriendi a hledání dobré smrti, tanec smrti aj. Pozn. aparát. KTF Wien, v.]

Atypical burials / Netypické pohřby

Bibliographic searches: Jana Večeřová etc.

See also bgstrv / Vampyrism beliefs.

Miscellaneous

Braccini, Tommaso, Primo di Dracula: L’archeologia del vampirio. [Zatím nezhodnoceno. 2013 překládá Tereza Silagiová pro Argo.]

Gardeła, Leszek – Duma, Paweł, „Untimely Death: Atypical Burials of Children in Early and Late Medieval Poland“, World Archaeology 45/2, 2013, 314-332. [EBSCO, p.]

Klozíková, Iveta, Vampyrismus a jeho projevy v pohřebím ritu [rukopis magisterské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2008.

Večeřová, Jana, Interpretace netypických pohřbů v 8./9. až 12. století v Čechách, na Moravě a jihozápadním Slovensku [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2014. Available online at <http://is.muni.cz/th/371512/ff_b/>. [Supervisor: D. Zbíral. h.]

Archeological reports

Beková, Martina, „Slovanské pohřebiště ve Vraclavi, okr. Ústí nad Orlicí“, Studia mediaevalia Pragensia 4, 1999, 67-74.

Bialeková, Darina, „Slovanské pohrebisko v Závade“, Slovenská archeológia XXX- 1, 1982, str. 123-157.

Dostál, Bořivoj, „Východní brána hradiska Pohanska“, SPFFBU E 29, 1984, 143-166.

Frolíková, Drahomíra, „Pokus o analýzu slovanského pohřebiště v Praze- Motole, Památky archeologické 91, Praha 2000, 201-249.

Galuška, LuděkVaškových, Miroslav, „Raně středověké hroby ‚vampýrů‘ z Modré u Velehradu“, Slovácko 52, 2010, str. 121-133.

Galuška, Luděk, „Velkomoravské hroby revenantů ze Starého Města“, Zborník na počesť Dariny Bielakovej, Nitra 2004.

Hanuliak, Milan, „Najnovšie výsledky výzkumu pohrebísk 9.-12. storočia na Slovensku“, Archaeologia Historica 13, Brno 1988, 521-534.

Hanuliak, Milan, „K zmenám náboženských predstáv v 9.-12. storočí“, Archaeologia Historica 15, Brno 1990, 323-332.

Hanuliak, Milan, Malé Kosihy [I] : pohrebisko z 10.-11. storočia : [archeologicko-historické vyhodnotenie], Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1994.

Hanuliak, Milan, „Zvláštnosti v pohrebnom rite jako súčasť duchovej kultúry v 9.-10. storočí“, Archeologia Historica 19, 1994, 391-403.

Hanuliak, Milan, „K problematike skeletov ľudkých jedincov zo sídliskových objektov“, Slovenská Archeológia 45, 1997, 157-182.

Hanuliak, Milan, „Vampirizmus na pohrebiskách z prelomu včasného a vrcholného stredoveku“, Hieron 3, 1998, 102-105.

Hanuliak, Milan, „Pohrebiská a spôsoby pochovávania vo Veľkomoravskom období“, Slovensko vo včasnom stredoveku, Nitra 2002, str. 81-88.

Hanuliak, Milan, Veľkomoravské pohrebiská, Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska, Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004.

Hanuliak, Milan – Kolník, Títus, „Pohrebisko z 10.-11. storočia v Milanovciach (teraz Veľký Kýr)“, Slovenská archeológia XLI-1, Bratislava 1993, 115-132.

Hanuliak, Milan – Rejholcová, Mária, Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie): Vyhodnotenie, Bratislava 1999.

Horvátová, Emília, Predstavy o posmrtnom živote v korelacích s pohrebnými obradmi, in Krekovič 1993, str. 60-68.

Chochol, Jaromír, „Kostrové pozůstatky ‚vampýrů‘ z Radomyšle“, Archeologické rozhledy 19, 1967, 489-500.

Chorváthová, Ľubica, „Pohrebné hry, stráženie mŕtveho a vampirizmus v sjednej Európe“, Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť, Bratislava 1993, 76-80.

Chropovský, Bohuslav, „Slovanské pohrebisko v Nitre na Lupke“, Slovenská archeológia 19, 1962, 175-240.

Jelínková, Zdena, „Slovanské pohřebiště v Lahovicích u Prahy“, Archeologické rozhledy 8, 1956, 522-525.

Klanica, Z, „Mikulčice Klášteřisko“, Pam. Arch. 76/2, 1985, 474-539.

Kovářík, Jan, Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5-Motole, Praha 1991.

Krumphanzlová, Zdeňka, „K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích“, Památky Archeol. 51, 1961, 544-549.

Krumphanzlová, Zdeňka, „Zvláštnosti ritu na slovanských pohřebištích v Čechách“, Vznik a počátky Slovanů 5, Praha 1964, 177-215.

Krumphanzlová, Zdeňka, „Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů“, Památky Archeol. 62, 1966, 406-456.

Krumphanzlová, Zdeňka, „Svědectví náboženského synkretismu na pohřebištích doby hradištní v Čechách“, Archeologické rozhledy XLII, Praha 1990, 363-368.

Kytlicová, Olga, „Slovanské pohřebiště v Brandýsku“, Památky archeologické 59, 1968, 193-248.

Mašková, Pavlína, „K otázce interpretace kostrového pohřebiště ‚s projevy vampyrismu‘ v Čelákovicích“, Studia mediaevalia Pragensia 5, 2005, 9-19.

Měřínský, Zdeněk, Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích, Praha 1985.

Mjartan, Ján, „Vampýrske povery v Zemplíne“, Slovenský Národop. I, 1953, 107-134.

Nechvátal Bořivoj, „‚Vampyrismus‘ na pohřebišti v Radomyšli“, Archeologické rozhledy 19, 1967.

Nechvátal, Bořivoj - Blajerová, Miroslava, Radomyšl: Raně středověké pohřebiště. Praha: Archeologický ústav AV ČR 1999.

Skružný, Ludvík, „K některým zvláštnostem pohřebního ritu na slovanském pohřebišti v obci Bášť (o. Praha- Východ)“, Slované 6.-10. století. Brno 1980, str. 211-220.

Sommer, Petr, „Duchovní svět raně středověké české laické společnosti“, Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001, 13-75.

Šikulová, V, „Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní“, Pravěk východní Moravy, Gottwaldov 1959, 88-162.

Šmahel, František, „Archeologické doklady středověké duchovní kultury“, Archaeologia Historica 15, 1990, 295-310.

Špaček, Jaroslav, „Slovanské pohřebiště s projevy vampyrismu z Čelákovic“, Časopis Národního muzea 140, 1971, 190-215.

Vignatiová, Jana, „Marginálie k pohřebnímu ritu na Jižním předhradí Pohanska“, Sbor. Prací Fil. Fak. Brno E 40, 1995, str. 111-118.

Interpretační a kontextové práce

Klozíková, Veronika, Vampyrismus a jeho projevy v pohřebím ritu, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2008.

Laštovicová, Iveta, Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009.

Maiello, Giusseppe, Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Praha : Lidové noviny, 2005.

Večeřová, Jana, bakalářská práce.

Wollman, Frank, „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, Národopisný věstník českoslovanský 16, 1923, 80-96, 113-149.

Zíbrt, Čeněk, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z 8. věku, Praha 1995.

Středověk – pravoslaví

Duval, Yvette, Auprès des saints corps et âme: L’inhumation „ad sanctos“ dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du IIIe au VIIe siècle, Paris: Études augustiniennes 1998.

Raný novověk – různé

Balsamo, J. (ed.), Les funérailles à la Renaissance, Genève 2001.

Cohn, Samuel, „Burial in the Early Renaissance: Six Cities in Central Italy“, in: Jacques Chiffoleau – Lauro Martines – Agostino Paravicini Bagliani (eds.), Riti e rituali nelle società medievali, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1994, 39-57. [FF MU (DZ), s.]

Koslofsky, Craig M., The Reformation of the Dead: Death and Ritual in Early Modern Germany, 1450-1700, Houndmills: Macmillan Press – New York: St. Martin’s Press 2000. [xiii, 223 s. Velmi pěkně vypadající monografie zabývající se se proměnami kultu zesnulých v raném novověku včetně vzniku nového, protestantského kultu zesnulých. Je pojata antropologicky a autor sleduje i teoretické zájmy. Snaží se využít i nepoměrně chudší prameny o venkově (14-15). Velmi zajímavé jsou závěry o argumentaci veřejným zdravím během odsouvání pohřebišť za hradby měst (76 aj.). Smrt, rituál a reformace; duše – zánik očistce a reformace; těla – umisťování mrtvých v německé reformaci; rozvoj luteránského pohřebního rituálu; úcta a násilí – pohřby ve věku konfesí; od nemilosti k odlišení – noční pohřeb v Německu 17. stol.; smrt, rituál a historie – témata a závěry. ETF Wien (sign. Gh 38.75), BL, v.; c.]

Novověk – protestantské církve

Houlbrooke, Ralph, Death, Religion, and the Family in England, 1480-1750, Oxford – New York: Oxford University Press 1998. [xiv, 435 s. Monografie věnovaná sociálním dějinám smrti v Anglii raného novověku. Recenze EHR: zásadní monografie od jednoho z nejdůležitějších současných historiků. Pečlivá argumentace, kontext od staré Mezopotámie. První důležitý oddíl je o závětích, z nichž koncem sledované doby mizí odkazy k posmrtnému životu. Pohřební zvyklosti. Poukazuje na určitou individualizaci smrti a menší důraz na zanechané potomstvo (spíše na vlastní ctnosti). Všímá si vzniku kondolenčního dopisu apod. Jiné recenze též velmi příznivé – založeno na rozsáhlé pramenné základně atd. Bibliografie i poznámky. FF MU (DZ), s.]

Moderní doba (19.-21. stol.)

Bacque, M. F., Mourir aujourd’hui: Les nouveaux rites funéraires, Paris: Odile Jacob 1997.

Buccini, S., Sentimento della morte dal barocco al declino dei lumi, Ravenna: Longo 2000.

Conti et al., La morte laica I: Storia della cremazione in Italia, 1880-1920, Torino: Scriptorium 1998.

Gimenez-Bartlett, A., Riti di morte, Pallermo: Sellerio 2002.

Kiliánová, Gabriela, „Collective Memory and the Construction of Identity: Funeral Rituals in Central Europe between Tradition and Modernity“, in: Moritz Csáky – Elena Mannová (eds.), Collective Identities in Central Europe in Modern Times, Bratislava: Institute of History of the Slovak Academy of Sciences 1999, 65-86. [c.]

Maiello, Giuseppe, „Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií v Praze-Strašnicích, Zlíně a Plzni“, Český lid 92/1, 2005, 35-47.

Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2004. [416 s. h.]

Nešpor, Zdeněk R., „Socioekonomie spalování mrtvol aneb Neznámá kapitola z dějin české sociologie a pojišťovnictví“, Pantheon 6/2, 2011, 22-47. [h.]

Nešporová, Olga, „Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country“, Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43/6, 2007, 1175-1193.

Sheppy, Paul P. J., Death Liturgy and Ritual I: A Pastoral and Liturgical Theology, Aldershot: Ashgate 2003. [x, 130 s. Teologická nadkonfesní studie nabízející přehled teologických a pastorálních problémů spjatých s pohřbem v moderní době. Široce pracuje s užívanými texty a teologiemi smrti a čerpá i se studiemi ze sociálních a humanitních věd (např. M. Douglas); přimlouvá se přímo za to, aby křesťanská nauka o smrti držela s těmito studiemi krok. KTF Wien, v.]

Standaert, Nicolas, The Interweaving of Rituals: Funerals in the Cultural Exchange Between China and Europe, Seattle: University of Washington Press 2008.

Sozzi, Marina, „Luoghi e non-luoghi dei morti: la cremazione in Occidente in età modema e contemporanea“, in: „Luoghi dei vivi, luoghi dei morti. Spazi e politiche della morte“, La ricerca folklorica 49, 2004, 37-43. [JSTOR, p.]

Hřbitov

Přehledy

La città dei morti: Breve storia del cimitero, Milano: MB Publishing 2000.

Sborníky

Felicori, M. (ed.), Gli spazi della memoria, Roma: L. Sossella 2005.

Starověk

Fassola, Umberto M. – Testini, Pasquale, „I cimiteri cristiani“, Atti del congresso internazionale di archeologia cristiana 9, 1978, 103-139.

Středověk – Západ

Lauwers, Michel, La naissance du cimetière: Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris: Aubier 2005. [h.]

18.-21. století

Aloi, R., Architettura funeraria moderna, Milano: Hoepli 1941.

Etlin, R. A., The Architecture of Death: The Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century Paris, Cambridge: Mit Press 1984.

Weeping / Oplakávání, lkaní

Nagy, Piroska,„Religious Weeping as Ritual in the Medieval West“, Social Analysis 48/2, 2004, 119-137.

Zádušní kult, kult zesnulých, kult zemřelých, agenda mortuorum

Viz též kap. „Hostina se zemřelými“.

Starověk

Freistedt, Emil, Altchristliche Totengedächtnistage und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben und Totenkultus der Antike, München: Aschendorff 21971 (1. vyd. 1928).

Samellas, Antigone, Death in the Eastern Mediterranean (50-600 A.D.). The Christianization of the East: An Interpretation, (Studien und Texte zu Antike und Christentum 12), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 2002. [x, 378 s. Velmi bohatá a původní monografie věnovaná pojetím smrti a praxím spojeným s úmrtím a kultem mrtvých v pozdní antice. Polyteisté; vzkříšení těla – absurdní myšlenka; pohanské a křesťanské argumenty proti praxi rituálního naříkání; jiné strategie zármutku; christianizace nápisů; soumrak pohřebního portrétu; intelektuální a emoční původ revoluce v „sahání“ a relikvie; sakralizace smrti; ideologické funkce pohřebního rituálu; FF MU (DP).]

Volp, Ulrich, Tod und Ritual in den christlichen Gemeiden der Antike, Leiden: E. J. Brill 2002. [xii, 338 s. Podrobná historická studie. c. Iva D.]

Středověk – Západ

Viz též „Očistec a péče o mrtvé, rituály spojené se smrtí a posmrtnou existencí“.

Gordon, Bruce – Marshall, Peter (eds.), The Place of the Dead: Death and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2000. [338 s.]

Lauwers, Michel, La mémoire des ancêtres, le souci des morts: Morts, rites et société au Moyen Âge (diocèse de Liège, XIe-XIIIe siècles), Paris: Beauchesne 1997. [538 s. Velmi důležitá monografie, která se nezaměřuje na smrt jako takovou, ale na společnost – na chování a dynamický vztah mrtvých a živých členů křesťanské společnosti. Utváření křesťanského kultu mrtvých – doktrína a zvyky, předkové a memoria, výměny s mrtvými, kontrola mrtvých, předkové-zakladatelé, přímluvy za mrtvé, nové ritualizace atd. Strukturovaná bibliografie, podrobný poznámkový aparát, rejstřík. h.]

McLaughlin, Megan, Consorting With Saints: Prayer for the Dead in Early Medieval France, Ithaca – New York – London: Cornell University Press 1994. [306 s. Poznámky i bibliografie, přílohy.]

Kult svatých: rituální projevy

Votivní dary

ActArmPung (část o zázracích).

Champion, Matthew. „The Medium is the Message: Votive Devotional Imagery and Gift Giving amongst the Commonality in the Late Medieval Parish". Peregrinations 3, č. 4 (září 2012): 103–23.

De Castro Menezes, Renata. „Religiões e materialidades Repensar as relações entre pessoas e coisas". Intersecoes: Revista de Estudios Interdisciplinares. jun2013, Vol. 15 Issue 1, p144-148. 5p.

Gomes, Lilian Alves. „O êxtase dos objetos: ex-votos e relações de devoção". Intersecoes: Revista de Estudios Interdisciplinares. 15, č. 1 (červen 2013): 172–93.

Katajala-Peltomaa, Sari, Gender, Miracles, and Daily Life: The Evidence of Fourteenth-Century Canonization Processes, Turnhout: Brepols 2009. [viii, 312 s., váz. Výběr svědků a utváření kanonizačního procesu; sféry invokace svatého; vyjádření vděčnosti; odkládání předmětů a vzpomínky na zázraky. FF MU (DZ), s.]

Kapusta, Jan, „Div a zázrak v mayských poutích do Esquipulas“, Historická sociologie ???/1, 2013, 89-102.

Krátký, Jan, „Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání“, Sociální studia 10/2, 2013, 45-61.

Notermans, Catrien – Jansen, Willy, „Ex-votos in Lourdes: contested materiality of miraculous healings. Material Religion“ 7/2, 2011, 168-192.

Osborne, R., „Hoards, Votives, Offerings: The Archaeology of the Dedicated Object“, World Archaeology ???/1, 2004, .

Ponížení svatých

Gurevič, Nebe?

Geary, Patrick, „L’humiliation des saints“, Annales 34/1, 1979, 27-42. [persee.fr, p.]

Obřady životního cyklu – různé

Novověk

Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2004. [416 s. h.]

Liturgická roucha

Piccolo Paci, Sara, Storia delle vesti liturgiche: Forma, immagine e funzione, Milano: Àncora [2008]. [440 s. Rok vyd. dle c2008. Poněkud fenomenologická a mírně teologická, neantropologická kniha (ač srovnávací pokusy tu jsou, zejm. kolem 30) o křesťanských liturgických oděvech (ač nepochází od teoložky, nýbrž od historičky módy). Běžné versus posvátné odění; umění a ceremonie; hodnota oblečení v Bibli, životopisech svatých a středověku; od Tridentského koncilu po dnešek; tkaniny; barvy; liturgické odznaky (pektorální kříž, pallium...); liturgické oděvy; spodní odění; doplňky (cingulum, rukavice, rationale, velum...). Slušný pozn. aparát (za kapitolami); černobílé obrazové přílohy – autorčiny ilustrace (obrazová příloha mohla být barevná a podstatně bohatší); bibliografie; soupis ilustrací; rejstřík. BEFR, v.]

Hudba a zpěv v křesťanském rituálu

Přehledy

Kunetka, František, Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Olomouc 1999.

Středověk

Boynton, Susan, „Religious Soundscapes: Liturgy and Music“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 238-253. [FF MU (DZ).]

Jeffery, Peter, The study of Medieval Chant: Paths and Bridges, East and West, Woodbridge: The Boydell Press 2001. [369 s. Sborník. KTF Wien, v.]

Kol., Liturgie et musique (IXe-XIVe s.), (Cahiers de Fanjeaux 17), 1982. [CEC 22 €.]

Yardley, Anne Bagnall, Performing Piety: Musical Practices in Medieval English Nunneries, New York: Palgrave Macmillan 2006. [xvii, 326 s. ÖNB.]

Protestantské církve

Brown, Christopher Boyd, Singing the Gospel: Lutheran Hymns and the Success of the Reformation, Harvard University Press 2005. [312 s.]

Fisher, Alexander J., „Music and Religious Change“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 386-405. [FF MU (DZ).]

Leaver, Robin A., Luther’s Liturgical Music: Principles and Implications, W. B. Eerdmans 2007.

Schalk, Carl, Luther on Music.

Současnost – různé

Kubicki, Judith Marie, Liturgical Music as Ritual Symbol: A Case Study of Jacques Berthier’s Taizé Music, Leuven: Peeters [1999]. [Rok vyd. dle c1999. Oficiální dokumenty (koncilní a pokoncilní); hudebněvědná analýza (strukturální tropy, texty...); hudba Taizé jako rituální symbol; výklad modlitby v Taizé v duchu Austinovy teorie jazykové performance. KTF Wien, v.]

Procesí (průvody)

Přehledy celkové

Felbecker, Sabine, Die Prozession: Historische und systematische Untersuchungen zu einer liturgischen Ausdruckshandlung, Altenberge: Oros 1995. [743 s., brož. Důkladná historicko-teologická monografie německého střihu, věnovaná procesím (v zásadě se ale omezuje na procesí božítělová a na Květnou neděli, tj. ponechává stranou celou škálu kvatembrových procesí s žehnáním polí, procesí s relikviemi, barokních kolektivních poutí na venkově ve formě procesí s recitací liturgických formulí atd.). 1.-2. část je spíše historická, 3. teologická. Procesí v řecké antice: řecká tragédie, Eleusína, dionýsie...; procesí v latinské antice; systematizace antických procesí; božítělová procesí (od počátků dodnes); procesí na Květnou neděli; systematizace křesťanských procesí. Procesí a pohyb v prostoru; procesí a show; procesí a hra. KTF Wien, v.]

Liturgické drama, náboženské divadlo

Středověk – Západ

Berger, Blandine-Dominique, Le drame liturgique de Pâques du Xe au XIIIe siècle: Liturgie et théâtre, Paris: Beauchesne 1976. [277 s., brož., nepříliš kvalitní papír. Monografie o velikonočním liturg. dramatu v 10.-13. stol. se zaměřením na Francii. Kulturní a kultovní kontext zrodu liturg. dramatu; dramatizace liturgie (vč. 7.-10. stol. a Jeruzaléma); metody (Young, Hardison); popis liturgického dramatu; analýza textů o Navštívení Svatého hrobu; liturgie a divadlo (teoretické uchopení). Dodatky (chronologie pramenů, rejstřík zpívaných textů, nomenklatura hlavních předmětů užívaných ve Visitatio Sepulchri; texty a překlady 10 her. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Fletcher, Alan J. – Husken, Wim (eds.), Between Folk and Liturgy, Amsterdam: Rodopi 1999. [183 s. Sborník na téma středověké divadlo, popř. liturgické drama. Příspěvky FJ, AJ. Anotovala LS.]

Muir, Lynette R., The Biblical Drama of Medieval Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1995. [xxiv, 320 s., váz. Přehledová monografie o dochovaném korpusu biblického dramatu ze všech částí středověké Evropy – analyzuje přes 500 biblických her z doby od 10. do 16. stol. z hlediska komunit, které je předváděly a prováděly tak interpretaci biblického textu. Kniha je zaměřena převážně literárněvědně (což je u tohoto tématu asi nejpřínosnější vzhledem k povaze dochovaných pramenů). Poznámkový aparát (za textem), bibliografický rejstřík her, bibliografie, obecný rejstřík. KTF Wien, v.]

Stillman, Robert E. (ed.), Spectacle and Public Performance in the Late Middle Ages and the Renaissance, Leiden: Brill 2006.

18.-21. století

Ron, Vojtěch, Lidové pašijové divadlo v českých zemích, Praha: Vyšehrad 2009. [248 s. Výbor z textů z Horního Pojizeří a severovýchodních Čech v období 1750-1900. Autor (1930-2007) byl divadelním hercem.]

Tanec v křesťanství, rituální tanec, tanec a liturgie

Berger, Teresa, Liturgie und Tanz: Anthropologische Aspekte, historische Daten, theologische Perspektiven, St. Ottilien: EOS 1985. [viii, 101 s. Teologická práce, která ale podává i základní historický přehled. Antropologické, kultovní a kulturněhistorické aspekty; křesťanská bohoslužba a tanec: sz. chápání tance, tanec v židovství, vztah prvotního křesťanství a rané církve k tanci, tanec a bohoslužba ve středověku (zde otázku spíše rozptyluje do odkazů na tanec v mystických písních a vizích); bohoslužba a tanec dnes; teologické Stručný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Berger, Teresa (ed.), Tanzt vor dem Herrn, lobt seinen Namen: Einfache Beispiele für Gottestidenste und Feste im Kirchenjahr, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1985. [159 s. Rozkreslení doporučených choreografií různých autorek a autorů, rozdělených podle jednotlivých příležitostí: mše (úvodní obřady, vyznání vin, sanctus, Otčenáš atd.), církevní rok (advent, Vánoce, postní doba, velikonoce, Bílá sobota...), scénická hra. KTF Wien, v.]

Davies, J. G., Liturgical Dance: An Historical, Theological and Practical Handbook, London: SCM Press 1984. [xviii, 268 s. Užitečná učebnice včetně praktické příručky. Historie: univerzálnost náboženského tance; odsouzení tance církví; tanec v kostelech. Teologie: tanec a křesťanské chápání lidské přirozenosti; teologie svátostí a tanec; význam liturgického tance pro křesťany. Praxe: rozvoj hnutí za tanec v bohoslužbě; tanec a kř. výchova; tancování pro normální a hendikepované. Stručný poznámkový aparát (231-241), strukturovaná bibliografie (vč. shakerů), KTF Wien, v.]

Müller, Reinhold, Tanz vor Gott: Die Heimkehr des Tanzes in die Kirche, Stuttgart: Kreuz 1999. [200 s. Popularizující, rozmáchlá, spíše nekritická studie. Tanec v pansakrálních kulturách; biblické náboženství a tanec; kultovní tanec ve starém Izraeli; tanec v prvotním křesťanství; tanec ve státní církvi; tanec ve středověku; novověk; Mary Wigman; mystika, esoterika a New Age; bohoslužba jako tanec – tanec jako bohoslužba; potřeba nové pedagogiky tance; k nové kultuře tance. Velmi stručný poznámkový aparát (za textem). soupis použité literatury. KTF Wien, v.]

Theodorou, Evangelos, „La danse sacrée dans le culte chrétien et plus spécialement dans la famille liturgique byzantine“, in: Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques: Conférences Saint-Serge, XXIVe semaine d’études liturgiques, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 14), Roma. Centro liturgico Vincenziano 1978, 285-299. [Studie věnovaná tanci se zaměřením na byzantskou tradici, bohužel bez poznámek (jen s bibliografií). KTF Wien, c.]

Wosien, Maria-Gabriele, Sacraler Tanz: Der Reigen im Jahreskreis. Tanzbeispiele mit Tonkassette, München: Kösel 41993. [135 s. Knížka zaměřená na sakrální tanec, ne nutně křesťanský. Zaměřeno Církevní tanec, tanec v západní mystice, dervíšské tance, tance bogomilů (43-44, založeno na postavičkách/znacích na stéćkách, zcela arbitrární i jako rozkreslení tance, ani nemluvě o problému, že stéćci nepocházejí od bogomilů). 2. část tvoří choreografie. Příloha: kazeta. KTF Wien, v.]

Carnival / Karneval

See also bgstrv / Festivities, carnivals, charivari.

Testa, Alessandro, Il carnevale dell’uomo-animale: Le dimensioni storiche e socio-culturali di una festa appenninica, Napoli: Loffredo 2014. [A comprehensive historical and ethnographical study of the carnival of Castelnuovo al Volturno. The ethnographic part is based on intensive research conducted in 2010-2011. Large bibliography. h.]

Rituály vazalství / Rituals of vassalage

Le Goff, Jacques, „Symbolický rituál vazalství“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 335-404. [h.]

Křesťanský rituál a bolest

Středověk

Asad, Talal, „Pain and Truth in Medieval Christian Ritual“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1993, 83-124. [Focuses on the „ways in which particular rituals in the Christian Middle Ages depended on the inflicting of physical pain, and with how their transformation enabled discipline to take effect in different ways“ (83). Studies also judicial torture (following Foucault, but putting ritual in). FF MU (DZ), s.]

Texty a rituál v křesťanství

Starověk

Klingbeil, Gerald A., Bridging the Gap: Ritual and Ritual Texts in the Bible, (BBR Supplements 1), Winona Lake: Eisenbrauns 2007. [Podnětná tím, že využívá „theorizing ritual“. Odkaz Uro.]

Vizuální kultura křesťanského kultu, obrazy v křesťanském kultu

Belting, Hans, Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München: Beck 1990. [700 s. Velká přehledová historická monografie profesora dějin umění věnovaná roli obrazu v kultu od pozdní antiky do počátku novověku, nepostradatelná pro studium této tematiky. Ikony nyní a v historii; proč obrazy? Otázka zobrazování a náb. praktiky na konci antiky; pohřební portréty a portréty svatých; obrazy císaře a křesťanský kult obrazů jako problém; učení o obrazech a ikonoklastické bouře; „skutečná podobizna“ Kristova; role ikony v liturgii; 11. a 12. stol.; obraz a relikvie na Západě; ikona v městském životě Říma; importované východní ikony; italské ikony v době komun – norma a svoboda; sienské madony; dialog s obrazem – éra soukromého obrazu na konci středověku; krize obrazů na počátku novověku. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík, seznam vyobrazení, obrazové přílohy (převážně černobílé). KTF Wien, v.]

Rutgers, Leonard (ed.), What Athens has to do with Jerusalem: Essays on Classical, Jewish, and Early Christian Art and Archaeology in Honour of Gideon Foerster, Leuven: Peeters 2002.

Voyer, Cécile – Sparhubert, Eric (eds.), L’image médiévale: Fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel, Turnhout: Brepols 2012. [iv, 396 s., brož., 62 černobílých, 20 barevných obr. příloh. Sborník prací badatelů kolem skupiny IMAGO. Důraz na kontext obrazu, což otvírá nový pohled.]

Rituály přísah

Débax, Hélène, La féodalité languedocienne (XIe- XIIe siècles): Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse 2003.

Débax, Hélène, „Le serrement des mains: Éléments pour une analyse du rituel des serments féodaux en Languedoc et en Provence (XIe- XIIe siècles)“, Le Moyen Âge: Revue d’histoire et de philologie 113/1, 2007, 9-23. [CEC (dost malé písmo – nezvětšená či přímo zmenšená kopie), v.]

Křesťanský kult ve středověku – různé

Korunovace, pomazání na krále, rituální ustavení sakrální autority krále

Bak, János M. (ed.), Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, Berkeley – Los Angeles – Oxford: University of California Press 1990. [viii, 257 s. Sborník. Recenze vcelku příznivá, ale vyčítá trochu fragmentární perspektivu – detailní příspěvky kvalitní, ale chybí ucelený úvod apod.; podobnou výtku má i jiný recenzent. Vyčítá taky špatné prokorigování a překlepy. Obsahuje i kap. o uvedení papeže do úřadu.]

Bloch, Marc, Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha: Argo 2004. [Orig. Les Rois Thaumaturges, Paris 1924. Angl. překlad: The Royal Touch. Klasická práce. h.]

Bouman, Cornelius A., Sacring and Crowning: The Development of the Latin Ritual for the Anointing of Kings and the Coronation of an Emperor before the Eleventh Century, Groningen: J. B. Wolters 1957.

Cannadine, David – Price, Simon (eds.), Rituals of Royalty: Power and Ceremonial in Traditional Societies, Cambridge: Cambridge University Press 1987. [xii, 349 s. Sborník, příznivé recenze, ale křesťanství se týká jen menší část (pojato od Babylónu po Ghanu). Uzurpace, dobytí a slavnost – od Babylónu po Persii; od vznešených pohřbů k božskému kultu – římští císařové; budování dvorského rituálů – byzantská Kniha slavností; Nelson, Janet L., „The Lord’s Anointed and the People’s Choice: Carolingian Royal Ritual“ (137-180); byrokrati a kosmologie v Číně; dary bohům v Nepálu; rituál královské koupele na Madagascaru; osoba krále ve společnosti Ghany. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík, medailony autorů. KTF Wien; c. tit., 108-181.]

Evans, Michael, Death of Kings: Royal Deaths in Medieval England, London – New York: Hambledon 2007. [288 s.]

Hunt, The Drama of Coronation, Cambridge.

Kniazeff, Alexis, „Les rites d’intronisation royale et impériale“, in:Achille M. Triacca – A. Pistoia (eds.), Les bénédictions et les sacramentaux dans la liturgie: Conférences Saint-Serge, XXXIVe Semaine d’études liturgiques, Paris, 23-26 juin 1987, Roma: Edizioni liturgiche 1988, 125-164. [Zajímavě vypadající přehledová studie, zabývá se západní i pravoslavnou linií. KTF Wien, v.]

Kuthan, Jiří – Šmied, Miroslav (eds.), Korunovační řád českých králů, Praha: Univerzita Karlova 2009. [435 s.]

Nelson, Janet L., „Inauguration Rituals“, in: ead. Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 283-307.

Nelson, Janet L., „National Synods, Kingship as Office, and Royal Anointing: An Early Medieval Syndrome“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 239-257.

Nelson, Janet L., „Symbols in Context: Rulers’ Inauguration Rituals in Byzantium and the West in the Early Middle Ages“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 259-281.

Nelson, Janet L., „Ritual and Reality in the Early Medieval Ordines“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 329-339.

Nelson, Janet L., „The Earliest Royal Ordo: Some Liturgical and Historical Aspects“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 341-360.

Nelson, Janet L., „The Problem of King Alfred’s Royal Anointing“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 309-327.

Nelson, Janet L., „The Second English Ordo“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 361-374.

Steinicke, Marion – Weinfurter, Stefan (eds.), Investitur- und Krönungsrituale: Herrschaftseinsetzungen im kulturellen Vergleich, Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2005. [viii, 496 s., váz. Sborník studií v němčině. Královské pomazání ve starověkém Izraeli; řecké rituály změny statusu; Théseus; apokalyptika; investitura a milost; rituální dynamika nelegitimního panství – investitura v italských městských státech; korunovace fr. králů; ritualismus a usurpování jmen; výměna císařů a rituál korunovace v Konstantinopoli 5.-6. stol.; osmánská ceremonie; bagdádští chalífové; „Karlův trůn“ v Cáchách; Petrarca; rituální estetika – Goethe a korunování císaře r. 1764. aj. KTF Wien, v.]

Pasování

Duby, Georges, La société chevaleresque. [Upozorňuje na to, že církev během 11., 12. století přeměnila obřad pasování na sakrální záležitost.]

Hass, Jeffrey D., „The Development of the Medieval Dubbing Ceremony“, Michigan Academician 28, 1996, 123-133.

Flori, J., L’idéologie du glaive, Genève 1983. [Dle Cardini in Le Goff, Střv. člověk, 99 je to kniha věnovaná pasování.]

Flori, J., L’essor de la chevalerie, Genève 1986. [Dle Cardini in Le Goff, Střv. člověk, 99 je to kniha věnovaná pasování.]

Exorcismus posedlých (a fenomén posednutí)

Křestní exorcismy viz pod křtem.

Středověk

Bozóky, Edina, Charmes et prières apotropaïques, Turnhout: Brepols 2003. [Řada Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 86. c. tit., obsah.]

Caciola, N., Discerning Spirits: Divine and Demonic Possession in the Middle Ages, Ithaca: Cornell University Press 2003.

Chave-Mahir, Florence, L’exorcisme des possédés dans l’Église d’Occident (Xe-XIVe siècle), Turnhout: Brepols 2011. [448 s., obrazové přílohy. Posednutí ve středověkých představách; exorcista; rituál exorcismu v 10.-12. stol.; analýza pramenů k exorcismu; divadlo exorcismu ve 12. stol.; proměny posednutí ve 13. stol.; ďábel ve františkánských a dominikánských pramenech; nové postavy boje proti zlu ve 13.-14. stol. (kazatel; zpovědník; inkvizitor); geneze knihy exorcismů; závěr. Dodatky. Pozn. aparát, bg, rejstříky. h.]

Chave-Mahir, Florence, Une parole au service de l’unité: L’exorcisme des possédés dans l’Église d’Occident (Xe-XIVe siècle), disertační práce, Lyon: Université Lumière – Lyon II 2004. [Dir. Nicole Bériou. Vyšlo již i tiskem, viz výše.]

Moulinier-Brogi, Laurence, „Le chat des cathares de Mayence et autres ‚primeurs‘ d’un exorcisme du XIIe siècle“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 699-707. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 482. Brunn ovšem text datuje narozdíl od autorky do okolí roku 1230, nikoli do 12. stol. c.]

Novověk

Goodman, Felicitas D., How About Demons? Possession and Exorcism in the Modern World, Bloomington: Indiana University Press 1988. [Brož., 164 s. Práce přináší nový výklad náboženského jevu vytržení. Autorka čerpá z vlastního terénního výzkumu a z antropologické literatury. Kniha je z velké části věnována podrobnému zkoumání posedlostí dobrými i zlými duchy a náboženským významem exorcistních praktik v různých kulturách. Recenze The Journal of American Folklore: hodnotná práce, ale některé nedostatky, např. množství nadhodnocených a nedostatečně podložených závěrů (GČ).]

Kallendorf, Hilaire, Exorcism and Its Texts: Subjectivity in Early Modern Literature of England and Spain, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press 2003. [xxii, 327 s. Monografie věnovaná literárním obrazům exorcismu v raně novověké anglické a španělské literatuře. Obsahuje četné citace z textů. Věnuje se výhradně uměleckým, literárním obrazům, nicméně zajímavé, středně přínosné i pro sledovaná témata. Úvod – morfologie posedlosti a exorcismu v anglické a španělské literatuře 1550-1700; drama, komická posedlost a exorcismus; satanská satira a posedlost; romance a hagiografické drama – polidštění posedlosti a exorcismu; tragédie jako absence či selhání exorcismu; exorcismus sebe sama a vznik románu; závěr – liturgie v literatuře; epilog – problematizace kategorie „posedlosti démony“. Poznámkový aparát (207-263), bibliografie (265-305), rejstřík. BNF. FF MU (DZ), s.]

Levack, Brian P., The Devil Within: Possession and Exorcism in the Christian West, New Haven – London: Yale University Press 2013. [A monograph on possession and exorcism in the 16th-17th century. Analyses particular cases and argues that far from being instances of physical or mental illness, these cases can only be understood in the contexts of the demoniacs’ and exorcists’ religious cultures. FF MU (DZ), s.]

Paxia, Gaetano, The Devil’s Scourge: Exorcism in Renaissance Italy, Weiser Books 2002. [Brož., 224 s. G. Paxia přináší detailní, kritický a vyvážený úvod do démonologie renesanční Itálie coby úvod k plnému textu exorcismu Girolama Menghiho, mezinárodně uznávaného exorcisty italské renesance. 16. století. Práce přispívající problematice vývoje „myšlenky“ ďábla v průběhu staletí. Poznámkový aparát (cca 6 s.), bibliografie (cca 15 s.).]

Sluhovsky, Moshe, Believe Not Every Spirit: Possession, Mysticism, and Discernment in Early Modern Catholicism, Chicago – London: The University of Chicago Press 2007. [384 s., váz. Hlavní argument knihy: nárůst poptávky po nových formách mystiky, nárůst neklidu ohledně posednutí ďáblem, klerikalizace exorcismu a zvyšování počtu příruček pro exorcisty není náhodný souběh, nýbrž propojené jevy (s. 99). Velký důraz klade na tělo, tělesnou zkušenost (s. 1). Zkoumá posedlost jako závažné hermeneutické téma mezi lety 1400-1700 (s. 1). Snaží se ukázat formalizaci a zvýznamnění exorcismu z jeho původní středověké triviálnosti (s. 1-2). h.]

Současnost

MacNutt, Francis, Služba osvobozování od zlých duchů, přel. Michal Karla, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009. [Brož., 327 s., 279 Kč.]

Wilkinsonová, Tracy, Vatikánští exorcisté: Vymítání ďábla v 21. století, přel. Zdeňka Tenklová, Praha: Mladá fronta 2009. [Váz., 138 s. Práce zabývající se rituálem exorcismu, jeho historií, úpadkem i nynějším obrozením. Výchozím bodem knihy je otec Gabriele Amorth „nepochybně nejslavnější exorcista moderní doby“ (z úvodu). Na základě rozhovorů s Amorthem, církevními hodnostáři, vědci i laickými katolíky a také na základě samotných exorcismů, jichž byla svědkem, popisuje, jak se moderní exorcismy provádějí, jaký mají dopad a co exorcisované osoby o takovém zážitku vypověděly. (Z anotace nakladatele) K tématu autorka přistupuje jako novinářka – vlastní analýzu omezuje a spíše nechává promlouvat samotné exorcisty a jejich pacienty. Psáno poutavým stylem.]

Žehnání

Sborníky věnované různým dobám

Triacca, Achille M. – Pistoia, A. (eds.), Les bénédictions et les sacramentaux dans la liturgie: Conférences Saint-Serge, XXXIVe Semaine d’études liturgiques, Paris, 23-26 juin 1987, Roma: Edizioni liturgiche 1988. [382 s. Sborník studií ve francouzštině věnovaný žehnání a svátostinám. Obsahuje studie různé úrovně. Aspekt vysvěcení kostela – požehnání základů (poněkud ahistorické); žehnání osob a věcí v SZ; slova a obrazy jako symbol požehnání; žehnání vody o Epifanii v syrsko-antiošské tradici (užitečné); obřad mnišských slibů (bezcenná studie); posvěcení života v anglikánské tradici; požehnání jako základní formule židovské liturgie; rituály královské a císařské intronizace (zajímavá přehledová studie); žehnání oleje; římský benedikcionál a posvěcený život; žehnání osob a živlů v dílku Apoštolské konstituce (Metzger); posvěcení času; „žehnání“ ve vigiliích a matutinech; euchologion ruské církve – sbírka Molebny z 18. stol.; exorcismus – několik návrhů na reflexi (teologicko-pastorální studie); žehnání myra; několik aspektů kapetovského rituálu pomazání na krále Francie – pomazání Jindřicha IV. v Chartres; žehnání oleje pro svěcení oltáře; posvěcení každodenních života v protestantismu. KTF Wien, v.]

Starověk

Westermann, Claus, Blessing in the Bible and the Life of the Church, Philadelphia: Fortress 1978. [Prověřit relevanci.]

Středověk – Západ

Prameny

Franz, Adolph (ed.), Die kirchlichen Benediktionen des Mittelalter I, Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung 1909 (přetisk Graz: Akademische Druck-Verlagsanstalt 21961). [646 s. Klasická edice textů. c.]

Franz, Adolph (ed.), Die kirchlichen Benediktionen des Mittelalter II , Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung 1909 (přetisk Graz: Akademische Druck-Verlagsanstalt 21961). [Klasická edice textů. c.]

Moeller, Edmund (ed.), Corpus benedictionum pontificalium, Rome: Turnhout 31971-1973. [Odkaz mj. Rivard.]

Literatura

Adams, Reginald, The College Graces of Oxford and Cambridge, Oxford: The Perpetua Press 1992.

Rivard, Derek A., Blessing the World: Ritual and Lay Piety in Medieval Religion, Washington: Catholic University of America Press 2008. [332 s. Zásadně vypadající práce. Poznámky, bibliografie. Kapitoly: Historie a teologie, Svatá místa a prostor, Svaté osoby a žehnání laiků, Svaté předměty a události. Anotovala LS. Recenze Brundage, Church History: Rivard vhodně zpochybňuje odkázání žehnání do lidové magie a neoficiálního náboženství; čerpá hlavně z pontifikálů (od římsko-germánského z pol. 10. stol. po Viléma Duranda). Autor mnoho požehnání překládá. Rec. vyčítá nepořádně prokontrolovaný poznámkový aparát.]

Rivard, Derek A., „Pro iter agentibus: The Ritual Blessings of Pilgrims and Their Insignia in a Pontifical of Southern Italy“, Journal of Medieval History 27, 2001, 365-398. [SD, p.]

Novověk a současnost – katolictví

Kečka, Roman, „Rituál posvätenia vody: Porovnanie starého a nového katolíckeho obradu“, Axis Mundi 4/1, 2009, 1-8. [h.]

Liturgické kletby

Drogin, Marc, Anathema!: Medieval Scribes and the History of Book Curses, Totowa – New Jersey: Allanheld, Osmun and Co. 1983. [137 s.]

Little, Lester K., Benedictine Maledictions: Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca – London: Cornell University Press 1996. [296 s. Benediktinské obřadní kletby v románské Francii, asi 990-1250. h.]

Little, Lester K., „La morphologie des malédictions monastiques“, Annales 34/1, 1979, 43-60. [persee.fr, p.]

Mees, Bernard, Celtic Curses, Rochester/New York: Boydell Press 2009. [238 s.]

Posvátná geografie, náboženská geografie

Sborníky – různá období a proudy

Brown, David – Loades, Ann (eds.), The Sense of the Sacramental: Movement and Measure in Art and Music, Place and Time, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1995. [viii, 215 s. Zajímavý sborník esejů z tematiky křesťanského kultu, zčásti antropologického, zčásti teologického založení, přičemž ale teologické či nekriticky náboženskodějinné koncepce celkem převažují. Sborník má ambice k tvorbě širších teorií a zdůraznění antropologických dimenzí křesťanského kultu, v čemž je užitečný, ale reálně religionisticky použitelných i jinak než jako podnět (byť často velmi cenný!) je jen několik studií. Rozděleno na 4 oddíly. Posvátný prostor: svátostnost přírodního světa; teologie sakrálního protstoru; tvorba sakrálního prostoru – interakce liturgie a architektury; transcendence času a prostoru – počátky kř. pouti; svátostnost Svaté země (založeno na zajímavém kontrastu ruských rolníků a angl. protestantů a jejich prožívání pouti do Svaté země, pracuje s teorií orientalismu tak, jak ovlivňovala percepci místního prostředí). Sakrální umění: vnější znaky – evangeliář z Lindisfarne; spasená příroda (studie věnovaná vztahu středověkého křesťanství v přírodě, hlavní teze je, že pohanství – sic – mělo z přírody strach, křesťanství ji zapojilo do celkového modelu světa); vidění Krista ve všem – rozšíření svátostnosti Vtělení. Duchovní hudba: ikonická funkce hudby; k posvátnému umění; hudba jako svátost. Posvátný čas: sociální svět jako svátost. Stručnější poznámkové aparáty (za jednotlivými studiemi). KTF Wien, v.]

Starověk

Taylor, Joan E., Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish-Christian Origins, Oxford 1993. [Odkaz Bradshaw.]

Walker, P. W. L., Holy City, Holy Places? Christian Attitudes to Jerusalem and Holy Land in the Fourth Century, Oxford: Clarendon Press 1990.

Wilken, Robert L., The Land Called Holy: Palestine in Christian History and Thought, New Haven 1992. [Odkaz Bradshaw.]

Liturgický prostor, posvátný prostor, posvátné ímsto v křesťanství; sakrální architektura

Různé

Architecture, Cult, and Community, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Černoušek, Tomáš, Liturgický prostor, Olomouc 1995. [GČ: religionisticky nezajímavé.]

Chupungco, Anscar J. (ed.), Liturgical Time and Space, Collegeville: Liturgical Press 2000. [xxvi, 420 s.]

Kilde, Jeanne Halgren, Sacred Power, Sacred Space: An Introduction to Christian Architecture and Worship, Oxford University Press 2008. [248 s. Spíše úvahy než faktografie.]

Přehledy

Adam, Adolf, Wo sich Gottes Volk versammelt: Gestalt und Symbolik des Kirchenbaus, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder 1984. [174 s., brož., nepříliš kvalitní papír a sazba. Teologicko-historická monografie věnovaná křesťanské sakrální architektuře a její symbolice. Teologie křesťanských staveb; podoba a symbolika církevních staveb od 313 do současnosti (historický popis s několika málo půdorysy a obrázky); názvy a podoby liturgických staveb a prostorů (chrám, kostel, bazilika, dóm, krypta...); oltář; prostor k ukládání eucharistie; vybavení kostela; vysvěcení kostela a oltáře. Stručný poznámkový aparát (161-171), rejstřík. KTF Wien, v.]

Bouyer, Louis, Liturgie und Architektur, přel. Martha Gisi, Freiburg im Breisgau: Johannes 1993. [117 s. Základní, učebnicová, nepříliš užitečná přehledová práce takřka bez poznámkového aparátu. Staré synagogy; rané syrské kostely; římské baziliky; byzantské chrámy; západní chrámy; tradice a obnova. Dodatky: koncelebrace, křestní kaple. KTF Wien, v.]

Kieckhefer, Richard, Theology in Stone: Church Architecture from Byzantium to Berkeley, Oxford – New York: Oxford University Press 2004. [Thinking about church architecture has come to an impasse. Reformers and traditionalists are talking past each other. In Theology in Stone, Richard Kieckhefer seeks to help both sides move beyond the standoff toward a fruitful conversation about houses of worship. Drawing on a wide range of historical examples with an eye to their contemporary relevance, he offers refreshing new ideas about the meanings and uses of church architecture. FF MU (DZ), s.]

Sborníky – různá období a proudy

Braga, C., L’espace liturgique: Ses éléments constitutifs et leur sens, Roma: Edizioni liturgiche 2006. [262 s. Středně dobře vypadající sborník studií na velmi různá témata týkající se liturgického prostoru. Liturgický prostor jako zdroj teologie u Dionýsia Areopagity; duchovní symbolika kostela v Mystagogiích Maxima Vyznavače; oltář ve svátostné mystice sv. Mikuláše Cabasilas; liturg. prostor podle Simeona ze Soluně; teologie prahu – vycházet a vcházet; chrámy s centrální dispozicí v Etiopii; synthronon jako architektonické vyjádření eklesiologie; liturgické shromáždění a jeho vliv na organizaci prostoru u katolíků; absence a přítomnost obrazů v liturgických prostorech protestantů; pojem posvátného prostoru – filosofický přístup; axiologická dynamika kostela, sakrální kosmogonie. KTF Wien, v.]

Braga, C. – Pistoia, A., Les enjeux spirituels et théologiques de l’espace liturgique, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 135), Roma: Edizioni liturgiche 2005. [209 s. Spíše nesourodý sborník francouzských studií, obsahuje ale několik velmi zajímavých studií. Dům v raném křesťanství (Metzger; Anaplogova vila...); vůdčí principy při stavbě a zařízení katolického liturgického místa; totéž u pravoslavných; charakter a spiritualita prot. náb. architektury; zasvěcení kostela v byz. ritu; liturgie zasvěcení kostela v luterské tradici; stůl, nebo oltář?; syrské béma; stolec jako teologicky paradoxní místo; baptistérium; litie, typ byz. liturgického procesí; pravidla a svobody v zařizování kultického prostoru – příklad jedné moderní realizace. KTF Wien, v.]

Gli spazi della celebrazione rituale, Milano: O.R. 1984. [339 s. Poznámkové aparáty (pod čarou), rozsáhlá obrazová příloha. Spíše nezajímavý, ahistorický, časově neurčitý, v metodologii liturgiky ukotvený, antropologický potenciál nevyužívající sborník věnovaný převážně liturgickému prostoru. Teologie oltáře; oltář a ciborium; ambon a četba z Písma; ogdoas; ekumenická pozornost k teologii biřmování; baptisterium a consignatorium; syntéza. KTF Wien, v.]

Spazio e rito: Aspetti costitutivi dei luoghi della celebrazione cristiana, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 84), Roma: Edizioni liturgiche 1996. [202 s. Žádný editor neuveden. Konferenční sborník studií v italštině. Různě podrobné poznámkové aparáty (pod čarou). Projektování liturgického prostoru – diachronický pohled na léta 1963-1993; stavba kostela a jeho kultické využívání jako komunikativní jednání křesťanského společenství; zvuk v kultickém prostoru; ikonologie ikonografických programů; baziliky Akvileje a Grada – historicko-archeologické poznámky; k teologické antropologii církevní architektury; liturgické vybavení (vnitřní vybavení sakrálního prostoru). KTF Wien, v.]

Starověk

Různé

Gamber, Klaus, Domus ecclesiae: Die ältesten Kirchenbauten Aquilejas sowie im Alpen- und Donaugebiet bis zum Beginn des 5. Jh. liturgiegeschichtlich untersucht, (Studia patristica et liturgica 2), Regensburg: Friedrich Pustet [1968]. [103 s. Rok vyd. dle c1968. Studie o kř. sakrální architektuře; po představení počátků se zaměřuje na Akvilej a na alpskou a dunajskou oblast do 5. stol. Obsahuje tu a tam obrazové přílohy, zejm. půdorysy. KTF Wien, v.]

Gamber, Klaus, Liturgie und Kirchenbau: Studien zur Geschichte des Meßfeier und des Gotteshauses in der Frühzeit, (Studia patristica et liturgica 6), Regensburg: Friedrich Pustet [1976]. [158 s. Rok vyd. dle c1976. Studie o kř. sakrální architektuře do 5. stol. Obsahuje tu a tam obrazové přílohy, zejm. půdorysy. KTF Wien, v.]

Hahn, Johannes – Emmel, Stephen – Gotter, Ulrich, From Temple to Church: Descruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity, (Religions in the Graeco-Roman World 163), Leiden – Boston: Brill 2008. [xii, 378 s., váz. Sborník (ač se mluví o kapitolách) studií v angličtině a němčině. Proměna od chrámu k církvi; metodologické a antropologické poznámky (zejm. reakce na Frankfurter, Religion in Roman Egypt); věřící, pohané, kacíři – ničení chrámů v církevním dějepisectví a obraz kř. císaře (něm.); od chrámu k cele a bohů k démonům – pohanské chrámy v mnišské topografii Egypta 4. stol.; christianizace pohanských chrámů v řeckých hagiografických textech; ikonoklasmus a christianizace v pozdně antickém Egyptě – křesťanské zacházení s prostorem a obrazem (Frankfurter); Shenoute a kř. ničení chrámů v Egyptě – rétorika a skutečnost; zničení kultu ve Philae (něm.); proměna Afroditina chrámu v Afrodisiadě v kontextu; kontinuita a změna v kultické topografii pozdně antické Palestiny; modality ničení a christianizace faraonských chrámových okrsků; proměna kultických soch – zničení Serapea a poměna Alexandrie v „Kristamilovné město“. Pozn. aparát, bg za jednotlivými studiemi, rejstřík. KTF Wien, v.]

Nicolai, Vincenzo Fiocchi, Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, Città del Vaticano: Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 2001. [208 s., váz., křídový papír. Monografie převážně o pohřebištích, ale i o dalších kultických stavbách. Zachycuje na architektuře i rozvoj farní struktury v 5. stol. Navzdory názvu zpracovává (byť stručněji) i 1.-3. stol. Pozn. aparát, bibliografie, obrazové přílohy. Samostatně mapa starokřesťanských památek v Římě a okolí. h.]

White, L. Michael, Building God’s House in the Roman World: Architectural Adaptation among Pagans, Jews, and Christians, Baltimore 1990. [Odkaz Bradshaw, ze souvislosti asi vyplývá, že jde o monografii o kř. sakrálních stavbách.]

White, L. Michael, The Social Origins of Christian Architecture I-II, Valley Forge: Trinity Press International 1997. [c. Iva D.]

Yasin, Ann Marie, Saints and Church Spaces in the Late Antique Mediterranean: Architecture, Cult, and Community, Cambridge: Cambridge University Press 2009. [360 s., váz. Dle recenze první systematická monografie o architektonickém kontextu kultu svatých. Kostely před architekturou – posvátný prostor v raně křesťanském světě: lokálnost posvátna; posvátný prostor definovaný rituálně a sociálně; raně křesťanské kostely jako posvátné prostory. Připomínkové komunity – mrtvý v raných křesťanských kostelech. Topografie úcty a zbožnosti – modlitby za křesťanského dobrodince. Centrum – rámování prostoru svatými. Svatí a kostel – společná modlitba. Svatí a kostel – vazby v komunitě: základ kolektivní paměti, strukturování času a prostoru, artikulování hierarchie. Závěr. h.]

Martyria

Grabar, André, Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique I: Architecture, Paris: Collège de France 1946 (přetisk London: Variorum 1972). [638 s. Archeologicky zaměřená práce. Úvod; první martyria; antická martyria a mauzolea, jejich tvary; martyria založená Konstantinem; od martyrií ke kostelům na Východě; kult ostatků a architektura kostelů na Západě; závěry. Poznámkový aparát (pod čarou), četné obrazové přílohy (zejm. půdorysy). KTF Wien, v.]

Grabar, André, Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique II: Iconographie, Paris: Collège de France 1946 (přetisk London: Variorum 1972). [402 s. + 70 s. černobílých obrazových příloh za textem. Vyobrazení krypt a martyrií; mučedník jako ikonografické téma; umisťování obrazů svatých do martyrií; obrazy teofanií v martyriích; teofanická vidění v apsidách koptských kaplí; teofanie Krista a scény z jeho života; od výzdoby martyrií k výzdobě kostelů; od relikvií k ikonám. Poznámkový aparát, rejstřík. KTF Wien, v.]

Středověk

Různé

Blaauw, Sible de, Cultus et decor: Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale I-II, (Studi e testi 355-356), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1994. [921 s. Souvislá paginace obou svazků. Vyčerpávající monografie věnovaná velmi konkrétnímu a tím sympatickému projektu v rámci tematiky vztahu prostoru a kultu, konkrétně tomuto tématu na příkladu tří bazilik (Salvatoris, Sanctae Mariae a Sancti Petri) od roku 312 do roku 1304. Římská liturgie; liturgické uspořádání a církevní topografie; prostorové důsledky stacionární bohoslužby. Posléze postupuje podle tří uvedených bazilik zvlášť, vždy následovně: architektura 312-600, liturgie 312-600; architektura 600-1050, liturgie 600-1050; architektura 1050-1304, liturgie 1050-1304. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, podrobné rejstříky, obrazová příloha (půdorysy aj.). KTF Wien, v.]

Doig, Allan, Liturgy and Architecture: From the Early Church to the Middle Ages, Aldershot: Ashgate 2008. [xxii, 224 s., brož., křídový papír. Velmi užitečná přehledová práce. Nejranější křesťanský kult a jeho kulisy; Konstantin, kontinuita a změna; vznik byzantského ritu a kostelní stavba jako svátost; pozdní antika a galikánský ritus; karolínská architektura a liturgická reforma; mniši, pouť a románský sloh; gotika od počátků po závěr středověku. Poměrně bohaté obrazové přílohy (většinou černobílé, několik barevných), bibliografie, rejstřík. KTF Wien. h.]

Iogna-Prat, Dominique, „The Consecration of Church Space“, in: Miri Rubin (ed.), Medieval Christianity in Practice, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2009, 95-99. [h.]

Palazzo, Éric, L’espace rituel et le sacré dans le christianisme: La liturgie de l’autel portatif dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Turnhout: Brepols 2008. [205 s., brož. Pěkně vypadající, antropologicky zaměřená práce. Úvod: krátká historie výzkumu o oltáři; posvátný prostor a přenosný oltář; uspořádání a cíle díla. Historiografické bilancování výzkumů o prostoru v antice a středověku; prostor, místo, posvátno, rituál – koncepty křesťanského slovníku; místo kultu, posvátný prostor a rituály přenosného oltáře – definice konceptů a problémového rámce; křesťanská koncepce rituálního místa a jeho prostorová dilatace; oltáře a posvátný prostor v SZ; oltáře v NZ; fixní a jediný oltář; téma křesťanských oltářů v antice; posvátný prostor a otevřené rituální místo v antice; dějiny a teologie zasvěcení kostela a oltáře; dějiny, teologie a antropologie rituálu svěcení přenosného oltáře; exegeze, teologie a kanonická legislativa o liturgii přenosného oltáře; rituály přenosného oltáře; dekor; závěr – mobilní liturgické objekty středověku a přenosné oltáře. Pozn. aparát, bg, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Saul, Nigel, English Church Monuments in the Middle Ages: History and Representation, Oxford: Oxford University Press 2009.

Sborníky

Baud, Anne, Espace ecclésial et liturgie au Moyen Âge, Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux 2010. [382 s., 179 čb a barevných ilustrací, větší formát (30 cm), brož., křídový papír. Důležitý sborník, byť na dosti rozptýlená témata; obsahuje kvalitní obrazové přílohy. Úvod; orientace oltářů – špatně položená otázka?; liturgie a mnišský prostor v Cluny; církevní prostor v Auvergne podle Libellus de sanctis ecclesiis; organizace církevních prostoru; rodiny kostelů a cirkulace; opatství Ambronay a proměna mnišského prostoru; kultovní praktiky v kostele sv. Štěpána v Troyes; církevní prostor a jeho liturgické úpravy; vítězný oblouk v církevním prostoru, 4.-12. stol.; ikony a prostor v katedrále Lyonu; clunyjská eklesiologie a liturgický prostor; pohřebiště; krajina připomínky; královské panteony v katedrálách; oltář, jeho role a místo v kryptě; sv. Maur v církevní organizaci Verdun; románské krypty na hoře sv. Michala; závěr. BEFR, v.]

Bracha, Krzysztof – Hadamik, Czesław (eds.), Sacrum pogańskie, sacrum chrześcijańskie: Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / Pagan Sacrum, Christian Sacrum: The Continuation of the Cult-Places in the Early-medieval Central Europe, Warszawa: DiG 2010. [516 p., hardback. Title: Early-medieval sic. Collection of articles in Polish with summaries in German or (sometimes not very good) English. Continuation of the cult places in theory and practice of the early medieval Church; Slavic pagan cult on Polish territory – state of research; cult centre on Łysa Góra and colonization by Przeworsk culture; Łysiec before the monastic period – cult-place or refuge?; archeology of the centre at the top of Łysiec mountain; other contributions on Łysiec; Kiev Mointains as locum sacrum in Ruthenia; Blaník mountain – transformations of the myth (Martin Nodl); Ślęża mointain as axis mundi; walls on Grodowa Mountain in Tumlin; shaping and transformations of the sacred space – early medieval Pałuki; continuation or transformation of pagan sites in the Sandomierz region; pagan and Christian sites and the christianization of the Central Poland; pagan sacrum in the scenery of Pomeranian Slavs; the issue of pagan cult buildings in Scandinavia; the so-called relics of paganism in Polish Church sources from the 14th-15th century (S. Bylina); Tria ydola Polonorum on Whitsun in the preacher’s criticism; from pagan sanctuaries to Christian churches among Western Slavs; archeological research of St. Antony and St. Roch’s chapels in Łódź-Łagiewniki, or aquatic sacrum in the baroque period. BJ (only Instytut Religioznawstva, book no. 6997 III), v.]

Separation of men and women / Oddělení mužů a žen

Signori, Gabriela, „Links oder rechts? Zum ‚Platz der Frau‘ in der mittelalterlichen Kirche, in: Susanne Rau – Gerd Schwerhoff (eds.), Zwischen Gotteshaus und Taverne: Öffentliche Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2004, 339-382.

Early modern era / Raný novověk

Marsch, Christiopher, „Sacred Space in England, 1560-1640: The View from the Pew“. Journal of Ecclesiastical History 53/2, 2002, 286-311. [p.]

18.-21. století – různé konfese

Filip, Aleš, Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku: Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900, ???: Barrister & Principal 2004.

18.-21. století – katolictví

Schloeder, Steven J., Architecture in Communion: Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, San Francisco: Ignatius Press 1998.

Yates, Nigel, Liturgical Space: Christian Worship and Church Buildings in Western Europe 1500-2000, Aldershot: Ashgate 2008. [xii, 200 s., váz., křídový papír. Vzorná přehledová monografie o protestantské a katolické sakrální architektuře 1500-2000 s četnými obrazovými přílohami (půdorysy, fotografie). Vzešla z kurzu. Odkaz předreformační církve a vliv reformace; luteránské církve Německa a Skandinávie; anglikánská via media; protireformační katolictví; eklesiologie a středověkářství; liturgická obnova a církevní architektura ve 20. století; strukturovaná komentovaná bibliografie k dalšímu studiu; průvodce ke stavbám – doporučená návštěva. KTF Wien; h.]

Protestantské církve

Kilde, Jeanne Halgren, When Church Became Theatre: The Transformation of Evangelical Architecture and Worship in Nineteenth-Century America, New York: Oxford University Press 2002.

Yates, Nigel, Buildings, Faith and Worship: The Liturgical Arrangement of Anglican Churches, 1600-1900, Oxford: Clarendon Press 1991. [222 stran. Protestantismus a sakrální architektura. Zřejmě teologicky zaměřené. Anotovala LS.]

Yates, Nigel, Liturgical Space: Christian Worship and Church Buildings in Western Europe 1500-2000, Aldershot: Ashgate 2008. [xii, 200 s., váz., křídový papír. Vzorná přehledová monografie o protestantské a katolické sakrální architektuře 1500-2000 s četnými obrazovými přílohami (půdorysy, fotografie). Vzešla z kurzu. Odkaz předreformační církve a vliv reformace; luteránské církve Německa a Skandinávie; anglikánská via media; protireformační katolictví; eklesiologie a středověkářství; liturgická obnova a církevní architektura ve 20. století; strukturovaná komentovaná bibliografie k dalšímu studiu; průvodce ke stavbám – doporučená návštěva. KTF Wien; h.]

Vnitřní vybavení kostelů

Oltář

Boselli, Goffredo (ed.), L’altare: Mistero di presenza, opera dell’arte, Magnano: Qiqajon 2005. [288 s. Boselli uveden jako curatore v tiráži, ale na tit. str. není, tam je soupis všech autorů. Graficky krásný konferenční sborník věnovaný oltáři (pěkně vysázený, krásná grafika, vkusné fotografie zejm. moderních oltářů). Úvodní studie; význam oltáře v rituálech vysvěcení kostela; stůl a oltář – dva vylučující se způsoby, jak označit liturgický objekt (E. Mazza); křesťanský oltář od počátků do karolínské reformy (nekritická studie, dává jakýsi přehled, ale vzhledem k několika detailům lze o spolehlivosti pochybovat); realizace oltářů od Druhého vatikánského koncilu dodnes v Evropě; kapitoly o oltářích ve: Francii, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Anglii; komunita, liturgický prostor a oltář; oltář a excentrické centrum shromáždění; teologie oltáře; estetika oltáře; shrnující studie. KTF Wien, v.]

Braun, Joseph, Der Christliche Altar in seiner Geschichtlichen Entwicklung I: Arten, Bestandteile, Altargrab, Weihe, Symbolik, München: Koch 1924. [756 s. + 114 s. černobílých obrazových příloh. Důkladná klasická historická monografie o oltáři a jeho vývoji od jezuitského autora. Označení oltáře; pevný a přenosný oltář; materiál; forma oltáře (stolní, truhlový, blokový, sarkofágový); mensa, dekorace, počet oltářů, umístění, nasměrování; přenosný oltář; oltářní hrob; vysvěcení oltáře; symbolika oltáře. Poznámkový aparát (pod čarou), obrazové přílohy v textu a na křídovém papíře za textem. KTF Wien, v.]

Braun, Joseph, Der Christliche Altar in seiner Geschichtlichen Entwicklung II: Die Ausstattung des Altares, Antependien, Velen, Leuchterbank, Stufen, Ciborium und Baldachin, Retabel, Reliquien- und Sakramentsaltar, Altarschranken, München: Koch 1924. [704 s. + 371 s. černobílých obrazových příloh. Obsah vyjádřen v podtitulu: ubrusy a pokrývky (vč. kovových), antependia, oltářní schody, oltářní ciborium a baldachýn, retábl, jeho výzdoba a nápisy, relikvie.KTF Wien, v.]

Kroesen, Justin E. A. – Schmidt, Victor M. (eds.), The Altar and its Environment, 1150-1400, Turnhout: Brepols 2010. [vi, 314 s., brož., větší formát, bohaté černobílé i barevné obrazové přílohy. Zaměřuje se na údajně méně zpracovaný úsek dějin oltáře. Boční oltáře a kaple pro anima na Kypru; sochy, retábly, a cibória – anglický gotický oltář v kontextu; oltářní obrazivost v Itálii před retáblem; tabernákly-retábly v Aragonsku; Saint-Denis; oltářní panely v severním Německu 1180-1350; znovucentrování bočního oltáře ve středověkých interiérech – příklad Groningen; retábl v Carrières; retábly se dvěma věžičkami; retábly ze Švédska 14. stol.; původ a rozvoj kamenných retáblů – Katalánsko 14. stol.; užití oltářů v liturgické praxi. Pozn. aparát, bg, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Ambon

Boselli, Goffredo (ed.), L’ambone: Tavola della parola di Dio, Magnano: Qiqajon 2005. [336 s. Boselli uveden jako curatore v tiráži, ale na tit. str. není, tam je soupis všech autorů. Graficky krásný konferenční sborník věnovaný ambonu (pěkně vysázený, krásná grafika, vkusné fotografie ambonů – 2 série, středověké v Itálii a současné). Úvodní studie; svátnostnost Písem; liturgické shromáždění a Boží slovo; vztah k oltáři; historické aspekty; italský korpus středověkých ambonů; realizace od Druhého vatikánu dodnes: Španělsko, Francie a Belgie, Německo a Rakousko, Itálie; ambon v liturgické dramaturgii – teologické prvky a estetická kritéria; důsledky pojetí liturgie jako setkání s Kristem pro liturgický prostor; estetika ambonu; ambon dnes – shrnutí kongresu. KTF Wien, v.]

Jakobs, Peter H. F., Die frühchristlichen ambone Griechenlands, Bonn: Rudolf Habelt 1987. [342 s. + mnoho příloh (tabulky, půdorysy a nákresy, fotografie); kvazistrojopisná sazba. Důkladná monografie věnovaná raně křesťanským ambonům v Řecku (zdá se, že do 6. stol.). Obsahuje též katalog včetně umístění, datace, rozměrů, materiálu... KTF Wien, v.]

Vysvěcení kostela

Středověk – Západ

Méhu, Didier (ed.), Mises en scène et mémoires de la consécration de l’église dans l’Occident médiéval, (Collection d’études médiévales de Nice), Turnhout: Brepols 2008. [400 s. Konferenční sborník věnovaný svěcení kostelů, většinou velmi detailní a lokální příspěvky. Vůně a světlo v rituálu vysvěcení kostela; svěcení kostela podle provensálských světicích listin z 11. stol.; nebezpečí rituálu v Itálii 11. stol.; konsekrace oltářů a uložení relikvií – příklad sv. Štěpána v Dijonu od 11. do poč. 13. stol.; role a autorita psaných textů ve vysvěcení kostela; nápisy a značky zachycující vysvěcení kostela v Provenci 11.-12. stol.; obrazy, znaky a zpodobení vysvěcení – křtitelnice v kostele sv. Bonifáce ve Freckenhorstu (12. stol.); jak připomenout laického zakladatele; kostel jako dům zasvěcení a výjimečná budova (Iogna-Prat). KTF Wien, v.]

Repsher, Brian, The Rite of Church Dedication in the Early Medieval Era, Lewiston – Queenston – Lampeter: The Edwin Mellen Press 1998. [204 s., váz. Monografie věnovaná vysvěcení kostela na raně středověkém Západě, nejde ale ve skutečnosti o přehledovou práci, nýbrž o analýzu jediného textu, Ordo ad benedicandam ecclesiam (a jde spíš o něj samotný, autor neprovádí nějaké jeho odvážné extrapolace). Zachycuje i vývoj rituálu. KTF Wien, v.]

Liturgický čas (kromě roku)

Neděle

Augé, Matias, La domenica: Festa primordiale dei cristiani, Cinisello Balsamo: San Paolo 1995. [144 s., brož., hodně pevná (lámavá) vazba. Středně prioritní kniha věnovaná neděli. Má sice víceméně historické zaměření, ale trochu zvláštní a prozrazující „divné“ pojetí: zabývá se raným křesťanstvím, poté systematikou bez silnějšího historického zaměření (různé neděle v liturgickém roce) a poté dneškem. Antropologická dimenze: kolektivní svátek, výjimečné slavení, připomínka a přítomnost, tradice i tvorba, radost i vážnost; křesťanská dimenze: v Bibli, teologie; původ a vývoj neděle jako kř. svátku: NZ, vztah šabat-neděle, odpočinek; názvy neděle: den Páně, osmý den, den Trojice; neděle jako základ a jádro liturgického roku; neděle času adventu, Vánoc a Epifanie; neděle kvadragesimy; neděle mezidobí; neděle dnes. Stručný poznámkový aparát (pod čarou), seznam literatury (2 strany), jmenný rejstřík. KTF Wien, v.]

Bacchiocchi, Samuele, From Sabbath to Sunday: A Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity, Rome: The Pontifical Gregorian University Press 1977. [372 s., váz. Podrobná a dobře prameny podložená monografie věnovaná zformování neděle v raném křesťanství. Pozn. aparát, bibliografie. Neutrální odkaz Bradshaw. KTF Wien, v.]

Beckwith, Roger – Stott, William, The Christian Sunday: A Biblical and Historical Study, Grand Rapids 21980. [1. vyd. pod názvem This Is the Day, London 1978. Neutrální, bodový odkaz Bradshaw.]

Carson, D. A. (ed.), From Sabbath to Lord’s Day, Grand Rapids 1982.

Mosna, C. S., Storia della domenica dalle origini fino agli inizi del V secolo: Problema delle origini e sviluppo, culto e riposo, aspetti pastorali e liturgici, Roma: Università Gregoriana 1969. [xl, 385 s., brož. Přehledová monografie věnovaná křesťanské neděli od počátků do raného 5. století. Původ; zmrtvýchvstání Páně jako příčina kultického významu (DZ: dle Bradshaw je postup opačný, tj. neděle určena jako den zmrtvýchvstání kvůli kultickému slavení neděle); křesťanský týden; počátky slavení neděle; Afrika za Tertulliána a Cypriána; nutnost reformy za Kalixta, liturg. dílo Hippolytovo; Alexandrie; východní provincie; mučedníci neděle; právní příkaz slavení neděle; problém soboty – v poexilním období, v nejstarších komunitách, u církevních otců, snahy o slavení soboty do 4. stol.; odpočinek; Konstaintinův zákon; další legislativa; praxe na Východě ve 4. stol.; praxe na Západě ve 4. stol.; šabatový příkaz aplikován na neděli. Podrobný pozn. aparát, bibliografie, rejstříky (vč. biblických citací). KTF Wien, v.]

Rordorf, Willy, Sunday, London – Philadelphia 1968. [Přel. z něm. orig. Der Sonntag (Zürich 1962). Zabývá se dějinami neděle jako posvátného dne. Neutrální odkaz Bradshaw.]

Různé

Schreiber, Georg, Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche und des christlichen Abendlandes, Köln – Opladen: Westdeutscher Verlag [1959]. [283 s. Rok vyd. doplněn dle (c). Monografie o liturgickém týdnu, kvalita nezhodnocena, ale poznámkami podloženo dobře. Bádání o týdnu; prameny; Alkuin; týdenní cyklus vých. církve; neděle; pondělí; úterý; středa; čtvrtek; pátek; sobota. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Liturgický rok, kalendář

Různé

Leroux, Jean-Marie (ed.), Le temps chrétien de la fin de l’antiquité au Moyen Âge (IIIe-XIIIe siècles), Paris 1984. [Sborník. Odkaz Bradshaw v souvislosti s liturg. rokem. Recenze Vauchez: chválí, ale poukazuje na nesourodost.]

Přehledy

Adam, Adolf, Liturgický rok: Historický vývoj a současná praxe, Praha: Vyšehrad 1998. [328 s. Odborná literatura – liturgika. Přel. Lucie Kolářová, Václav Konzal a Pavel Kouba. Židovské svátky, Velikonoce, neděle, Vánoce, mezidobí, svátky svatých, mariánské svátky. Religionistická hodnota je ještě výrazně nižší než hodnota Adamovy knihy Liturgika, jde o ještě teologičtější práci.]

Bieritz, Karl-Heinrich, Das Kirchenjahr: Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart, München: Beck 1987. [271 s., váz. Celkem ucházející přehled a má i poznámky historické, nicméně postrádá poznámkový aparát. Rejstřík. KTF Wien, v.]

Kotas, Jan, Od adventu do adventu: Křesťanské putování rokem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009. [Váz., 63 s., 149 Kč. Průvodce liturgickým rokem pro děti – cílová skupina cca 1. stupeň základní školy.]

Kunetka, František, Liturgický rok ve slavení církve, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1995. [36 s. Malý průvodce liturgickým rokem se svátky svatých, kalendářem a martyrologiem.]

Nardone, Richard M., The Story of the Christian Year, Yew York – Mahwah: Paulist Press 1991. [[vi], 192 s., brož. Popularizující přehledová práce od duchovního bez pořádného poznámkového aparátu, nic moc. Raná církev; křesťanská římská říše; raný středověk; pozdější středověk; reformace a tridentský koncil; Druhý vatikánský koncil; nedotažená reforma. Stručný poznámkový aparát (137-147), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Vondruška, Vlastimil, Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické, České Budějovice: Dona 22005. [96 s.]

Sborníky jdoucí napříč obdobími

Johnson, Maxwell E. (ed.), Between Memory and Hope: Readings on the Liturgical Year, Collegeville: The Liturgical Press 2000. [xxvi, 454 s. Velmi slibně vypadající sborník, který nabývá šíří tématu a studiemi shrnujícími stav bádání až přehledovou povahu (více pokryta je ovšem antika). Liturgický rok – úvodní studie; liturgický čas ve starověké církvi – stav bádání; den Páně; neděle, srdce liturgického roku; frekvence slavení eucharistie v dějinách; historie a eschatologie v prvotních velikonocích; původ Velikonoc (Bradshaw); triduum a jeho nahrazení čtyřicetidenním přípravným postem; uctívání kříže; svatý týden v Byzantské tradici; původ postní doby v Alexandrii; příprava na Paschu? Půst ve starověku; 50 dní a letnice; neděle Trojice; Konstantin a Vánoce; původ Vánoc – stav diskuse; objevení světla při Ježíšově křtu a původ slavnosti Zjevení Páně; původ a vývoj adventu na Západě; svátky svatých; mariánská liturgická tradice; zapomínání a připomínání svatých; luteránská úvaha o jediném prostředníkovi, svatých a Marii; závěrečná studie. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. KTF Wien; FF MU (DZ), s.]

L’anno liturgico: Atti della XI Settimana di studio dell’Associazione Professori di Liturgia, Casale Monferrato: Marietti 1983. [190 s., brož., trochu větší formát. Sborník věnovaný liturg. roku; vysoký podíl nezajímavých a/nebo konfesně-pastorálních příspěvků. Dnešní kulturní modely interpretace času; liturgický rok a jeho vztah ke každodenním rytmům jako pastorační problém; liturgie hebrejských svátků jako okamžik výrazu a formování víry hebrejského lidu; data nejstarší tradice; liturgický rok dnes – teologie, víra, pastorální funkce; byzantská liturgie a liturgický rok; kořeny přítomnosti Marie v liturg. roce; jak učit o liturgickém roce; syntéza konference. Poznámkové aparáty (pod čarou). KTF Wien, v.]

Starověk

Viz též „Jednotlivé svátky“.

Beckwith, Roger T., Calendar, Chronology and Worship, Leiden – Boston: E. J. Brill 2005. [Výbor z autorova díla, 5 z studií (nazývaných zde eseje) vyšlo již dříve. Užitečné studie, které ovšem v detailu ukazují nekritickou práci zejm. s novozákonními spisy a s představami o tom, co Ježíš říkal či dělal. Úvod – vazba kalendáře, chronologie a kultu; židovský kalendář; henochovská literatura a její kalendář; starozákonní kánon a 364denní kalendář; Chrámový svitek; tři cykly křesťanského roku; kalendář montanistů; rané židovské hledání chronologie patriarchů; kumránský šestijubilejní cyklus; plnost času v SZ a žid. myšlení; faktory, které ovlivnily ranou historii žaltáře; denní a týdenní kult – od židovského ke křesťanskému; kult pro speciální příležitosti – od židovského ke křesťanskému. FF MU (DP).]

Connell, Martin, The Liturgical Year in Northern Italy (365-450), doktorská disertace, Notre Dame: University of Notre Dame 1995. [Odkaz Bradshaw.]

Gerlach, Karl, The Anti-Nicene Pascha: A Rhetorical History, Leuven: ???. [Zajímavě a podloženě vypadající práce o rétorické historii „antinicejské“ paschy (jiný výpočet data Velikonoc) ve starověku. Viz Google Books. Odkaz mj. Bradshaw. KTF Wien.]

McArthur, A. A., The Evolution of the Christian Year, London 1953.

Talley, Thomas J., The Origins of the Liturgical Year, New York: Pueblo [1986]. [xii, 254 s., brož. 1986 doplněno podle (c). Práce věnovaná počátkům liturgického roku. Spíše méně užitečná a méně spolehlivá, poněkud popularizující, tu a tam kritická, jinde pracuje s některými koncepty nekriticky („po příchodu Izraele z Egypta“, 1 apod.). Bradshaw Search nicméně velmi často cituje (možná i proto je jeho kap. o liturgickém roce spíše jednou ze slabších a méně kritických?). Pascha jako centrum liturgického roku; den Jeho příchodu – očekávání parúsie a liturgie (sluneční symbolismus, nejranější svědectví o Vánocích...); proces konverze – katecheze a liturgie. Poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), bibliografie, stručný rejstřík. KTF Wien, v.]

Středověk

Klesnilová, Jitka, Kalendária v rukopisech rajhradských benediktinů, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2007 (Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, vedoucí práce: PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.). [doc.]

Klesnilová, Jitka, Proměny liturgické části středověkého kalendáře: Možnosti a východiska multidisciplinárního studia, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009 (Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, vedoucí práce: PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.). [p.]

Současnost

Heim, Walter, Volksbrauch im Kirchenjahr heute, Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde 1983. [211 s. Poznámkový aparát (177-204), bibliografie, rejstřík. Zajímavá folkloristická monografie o současných lidových obyčejích spojených s cyklem liturgického roku. Postupuje po jednotlivých svátcích. Vánoční cyklus; masopust; velikonoční cyklus; léto; podzim; závěr. KTF Wien, v.]

Jednotlivé svátky

Velikonoce

Bradshaw, Paul F. – Hoffmann, Lawrence A. (eds.), Passover and Easter: Origin and History to Modern Times, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1999. [viii, 252 s., váz. Sborník na téma Paschy a Velikonoc z pera judaistů a historiků křesťanské liturgie. Velikonoce v křesťanské tradici; pesachové jídlo v židovské tradici; jídelní zvyklosti v řecko-římském světě; k historii pesachového jídla; původ velikonoc; velikonoce a pesach jako raný židovsko-křesťanský dialog; pesach ve středověku; svatý týden a velikonoce ve středověku; moderní proměny pesachové hagady; revize svatého týdne a velikonočních rituálů. KTF Wien, v.]

Bradshaw, Paul F. – Hoffmann, Lawrence A. (eds.), Passover and Easter: The Symbolic Structuring of Sacred Seasons, Notre Dame: University of Notre Dame 1999. [viii, 224 s. Jiné dílo než výše, i sám Bradshaw cituje odděleně (ale souvisí – stejná sazba, stejný nakladatel, neurčeno ale jako díl I-II). Sborník velmi slibně vypadajících studií o kultu v judaismu a raném křesťanství. Úvodní studie; židovský původ postní doby?; postní doba v antice – příprava na velikonoce?; shrnutí výsledků dosavadního bádání o postní době; od paschy k šavuotu; od Velikonoc k Letnicím; symbol spásy v pesachovém sederu; hagadické umění; hudba pašijové doby; mají křesťané slavit paschu? Poznámkový aparát (za jednotlivými studiemi), rejstřík. KTF Wien, v.]

Gibert y Tarruell, Jordi, Festum resurrectionis: Estudio de las lecturas bíblicas y de los cantos de la liturgia de la palabra de la misa hispánica durante na Cincuentena Pascual, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 10), Roma: Edizioni liturgiche 1977. [45 s. Útlá knížečka – shrnutí doktorské disertace (originál v katalánštině) věnované biblickým čtením a zpěvům bohoslužby slova ve španělské mši během doby velikonoční. KTF Wien, v.]

Chupungco, Anscar J., The Cosmic Elements of Christian Passover, (Studia anselmiana 72), Roma: Editrice Anselmiana 1977. [120 s. Velmi zajímavě vypadající studie benediktinského autora věnovaná kosmickým, přesněji spíš astronomickým prvkům křesťanských Velikonoc. Věnuje se původu a vývoji preferovaných velikonočních dob. Úvod – předběžné poznámky, židovský pesach; jarní období; jarní rovnodennost; 14. nisan; kolem večera; velikonoční noc; závěr – syntéza, teologické vyhodnocení, liturgické vyhodnocení. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Janeras, Sebastià, Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine: Structure et histoire de ses offices, (Studia anselmiana 99), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1977. [443 s., brož. (KTF vlastní vazba). Kvalitně vypadající monografie věnovaná struktuře a dějinám bohoslužeb Velkého pátku v byzantské liturgii. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík biblických citací. KTF Wien, v.]

Mosshammer, Alden A., The Easter Computus and the Origins of the Christian Era, Oxford: Oxford University Press 2008.

Recinová, Monika (ed. et trans.), Melitón ze Sard, O Pasše (Peri Pascha), Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. [193 s., váz. Překlad textu z 2. stol. s velmi pečlivou podrobnou úvodní studií. Základním postupem textu je typologické myšlení (kladení do souvislosti starozákonních epizod a křesťanství). h.]

Schneider-Flagmeyer, Michael, Der mittelalterliche Osterleuchter in Süditalien: Ein Beitrag zur Bildgeschichte des Auferstehungsglaubens, Frankfurt am Main – Bern – New York: Peter Lang 1986. [404 s. Monografie o středověkých velikonočních svícnech jižní Itálie (většinou velmi dekorativní kamenné sloupky). KTF Wien, v.]

Vánoce a Zjevení Páně (Epifanie)

Alexander, J. Neil, Waiting for the Coming: The Liturgical Meaning of Advent, Christmas, and Epiphany, Washington, DC 1993. [Neutrální odkaz Bradshaw.]

Borella, Pietro, „Il Natale e l’Epifania a Milano???“, in: Mélanges liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte O.S.B., Louvain: Abbaye du Mont César 1972, 49-69. [ÖNB, c. 50-69 (omylem neokopírována s. 49, proto též titul vyvozen ze záhlaví, ověřit).]

Botte, Bernard, Les origines de la Noël et de l’Épiphanie, Louvain 1932.

Botte, Bernard (ed.), Noël, Épiphanie: Retour du Christ.

Frolcová, Věra – Večerková, Eva, Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury, Praha: Vyšehrad 2010. [520 s., váz., křídový papír, 499 Kč. Krásná kniha, oborově spadá do etnologie. Vyznačuje se vyváženým přístupem k oblasti západního a východního křesťanství. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, mnoho barevných vyobrazení, noty vybraných vánočních písní různých národů, seznam vyobrazení, rejstřík. FF MU (DZ); h.]

Frolec, Václav a kol., Vánoce v české kultuře, Praha: Vyšehrad 32001.

Gunstone, John, Christmas and Epiphany, London 1967.

Merras, Merja, The Origins of the Celebration of the Christian Feast of Epiphany: An Ideological, Cultural and Historical Study, Joensuu: Joensuu University Press 1995. [218 s. Odkaz Bradshaw s tím, že kniha představuje hypotézu, podle které je svátek Zjevení christianizací židovského svátku stánků, což si dle něj nezískalo širší odezvu. Kniha ale také uvádí celkem zajímavý závěr (s. 191), že je Zjevení především distancováním se jak od židovství (neuznávajícího Ježíšovo mesiášství), tak od gnosticismu (problematizujícího vtělení). V závěru (s. 191) je též odmítnuta hypotéza „dějin náboženství“, podle které jde o pokřesťanštění gnostického svátku. Celkově ale kniha vypadá trochu nedopracovaně, nedostatečně kriticky. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Roll, Susan K., Toward the Origins of Christmas, Kampen: Kok Pharos 1995. [296 s. Monografie věnovaná původu vánoc; je psána se zřetelem k přítomnosti, jak napovídá i původně plánovaný (ale v knize nefigurující) titul „The Origins of Christmas from a Contemporary Perspective“. Zvláštně tedy kombinuje v jedné knize historické a pastorální hledisko, ale tyto roviny jsou poměrně dost oddělené; jde rozhodně o zásadní monografii k tématu původu Vánoc v pozdně antickém období. Představuje hypotézy o původu (svátek Slunce neporazitelného aj.) včetně přehledu bádání (co říkali konkrétní badatelé). Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík historických osobností. Antropologické základy svátečního roku (Eliade, kritika Eliada...); křesťanský liturgický rok a jeho inkulturace; staré středozemní kalendářní systémy; cyklus svátků v prvních čtyřech staletích; komputační hypotéza; hypotéza dějin náboženství a její vývoj; šíření Vánoc s ohledem na jejich rétorickou funkci – svátek vtělení a vnitřní křesťanský spor; V8noce v současném kontextu: sváteční čas, historizace, komercializace, aspekty inkulturace, pastorální implikace (včetně pastorálních implikací obou hypotéz o původu). Odkaz Bradshaw. KTF Wien, v.]

Povýšení svatého Kříže

Tongeren, Louis van, Exaltation of the Cross: Toward the Origins of the Feast of the Cross and the Meaning of the Cross in Early Medieval Liturgy, Leuven – Paris – Sterling: Peeters 2001. [342 stran. Přeloženo z holandštiny.]

Slavnost Ježíše Krista Krále

Joosten, Christoph, Das Christkönigsfest: Liturgie um Spannungsfeld zwischen Frömmigkeit und Politik, Tübingen – Basel: Francke 2002. [444 + xxxix s. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. Zpracování dějin prosazování slavnosti Ježíše Krista Krále na přelomu 19. a 20. století v sociálním kontextu (tato diskuse zdůrazňovala téma Krista jako vládce nad společností v duchu sociální citlivosti církve po Rerum novarum a výrazného prosazení pojmu společnosti do politických agend). Zpracovává též liturgii tohoto svátku z roku 1925. KTF Wien, v.]

Gregoriánský kalendář, reforma kalendáře

Müller, Tom, „Ut reiecto paschali errore veritati insistamus“: Nikolaus von Kues und seine Konzilsschrift De reparatione kalendarii, Münster: Aschendorff 2010. [368 s. Monografie věnovaná spisu Mikuláše Kusánského představeném na basilejském koncilu r. 1436. KTF Wien, v.]

Liturgické knihy západního křesťanství

Viz též bibliografii Pascal Collomb (vytištěna, elektronicky zatím nezískána).

Viz též Michaud in Boz. Helv. Reliques, 205, pozn. 35.

Různé

Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und Andacht im Mittelalter, Belser [420 s., váz., neobvyklý formát (cca A4 na šířku). Kapitoly věnované jednotlivým rukopisům, převážně liturgickým, s barevnými obrazovými přílohami. Každá kapitola obsahuje též seznam doporučené literatury. ENC, v.]

Cross, F. L., „Early Western Liturgical Manuscripts“, Journal of Theological Studies 16, 1965, 61-66. [Studie věnovaná dějinám bádání o liturg. knihách, ve své době průkopnická. Zdůrazňuje nutnost využívání historických metod ve studiu liturgie a některé scestné myšlenky (např. odvozování západních mešních knih od Gelasia a Řehoře I.). Odkaz Bradshaw. ÖNB, c.]

Lemaître, Jean-Loup, „Les livres liturgiques dans les paroisses des pays de langue d’oc“, in: kol., L’Église au village: Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, (Cahiers de Fanjeaux 40), Toulouse: Privat 2005, 141-161. [h.]

Martimort, Aimé Georges, La documentation liturgique de Dom Edmond Martène: Étude codicologique, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1978. [696 s. Zajímavá kodikologická práce stopující liturg. prameny, s nimiž pracoval Martène (některé originály jsou dnes ztracené). Uvádí dokument, pokud možno k němu dohledává signaturu a literaturu. KTF Wien, v.]

Roger, Iginio (ed.), Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora I: Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis, Trento: Società Studi Trentini di Scienze Storiche 1983. [380 s. Výbor z pramenů týkajících se liturgie církve Trenta (Tridentu) do 12. stol.: obituáře, martyrologia aj. KTF Wien, v.]

Roger, Iginio (ed.), Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora II: Fontes liturgici, libri sacramentorum, Trento: Società Studi Trentini di Scienze Storiche 1984. [Má vícero svazků, cca II/1-3. KTF Wien.]

Vašica, Josef, Staročeské evangeliáře: Studie průpravná, Praha: Česká akademie věd a umění 1931.

Katalogy, soupisy rukopisů

Deuffic, Jean-Luc, Inventaire des livres liturgiques de Bretagne: Livres d’heures, de piété, de dévotion et ouvrages associés antérieurs à 1790: Manuscrits et imprimés [CD-rom], 2014. [ISBN 978-2-7466-6731-0. PDF files. Search by words, index of titles and manuscripts, around 1600 pages and 1800 records of books and mss. Dioceses of Quimper, Saint-Pol de Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol, Rennes, Nantes, Vannes.]

Kallenberg, Paschalis, Fontes liturgiae Carmelitanae: Investigatio in decreta, codices et proprium sanctorum, Romae: Institutum Carmelitanum 1962. [FF MU (DZ).]

Teorie a metodologie

Bradshaw, Paul F., „Liturgy and ‚Living Literature‘“, in: Paul F. Bradshaw – Bryan Spinks (eds.), Liturgy in Dialogue: Essays in Memory of Ronald Jasper, London: Society for Promoting Christian Knowledge 1993, 138-153. [Příspěvek navrhující užívání kategorie „živoucí literatury“. Zdůrazňuje, že zástupcem tohoto druhu literatury nejsou jen liturgické texty, ale i např. pohádky či performativní umění. Několikrát (např. 150) zdůrazňuje roli kanonizace. KTF Wien, c.]

Přehledy celkové

Cabrol, Fernand, Les livres de la liturgie latine, [Paris]: Bloud & Gay c1930. [165 s. Latinsky. FF MU.]

Hughes, Andrew, Medieval Manuscripts for Mass and Office: A Guide to Their Organization and Terminology, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press 1982. [Brož., 470 s. Recenze Church History: vhodné uvedení do způsobů, jakým jsou organizovány středověké liturgické rukopisy. Recenze vyčítají nedostatečné chronologické zakotvení a chybějící diskuse o vztazích jednotlivých rukopisů (anotovala GČ). Jde ovšem o základní, velmi podrobnou knihu velmi užitečnou k práci s mešními rukopisy středověku a k jejich vyhledávání (DZ). CEC, v.]

Palazzo, Éric, A History of Liturgical Books from the Beginning to the Thirteenth Century, Collegeville: The Liturgical Press 1998. [Z fr. přel. Madeleine Beaumont. Tuším že se cituje jako verze přepracovaná oproti francouzské, tj. jako ta základní. FF MU abs. (podnět DZ).]

Palazzo, Éric, Histoire des livres liturgiques: Le Moyen Âge, des origines au XIIIe siècle, Paris: Beauchesne 1993. [Novou, revidovanou verzí je angl. vydání (FF MU).]

Ordines romani

Andrieu, Michel (ed.), Les Ordines romani du haut Moyen Âge I: Les manuscrits, Louvain: Spicilegium sacrum Lovaniense 1931. [XXIII, 632 s. Sic, Ordines píše s velkým O, romani s malým r. Podrobná a přelomová studie, která udělala v rukopisech Ordines romani pořádek a seřadila je do rodin. Tento 1. sv. je věnován výhradně rukopisům, v dalších svazcích jsou edice. BNF, v.]

Andrieu, Michel (ed.), Les Ordines romani du haut Moyen Âge II: Les textes, Ordines I-XIII, Louvain: Spicilegium sacrum Lovaniense 1948. [XLIX, 537 s. Přetisk 1960. Sic, Ordines píše s velkým O, romani s malým r. Úvod a posléze kapitoly věnované jednotlivým Ordines ve sledu, do nějž je autor sežadil v 1. svazku. Každá kapitola obsahuje úvod věnovaný rukopisům a edičním zásadám a posléze edici. BNF, ENC, l., c. tit., 365-447.]

Andrieu, Michel (ed.), Les Ordines romani du haut Moyen Âge III: Les textes, Ordines XIV-XXXIV, Louvain: Spicilegium sacrum Lovaniense 1951. [VIII, 633 s. ENC, v., c. tit., 535-619.]

Andrieu, Michel (ed.), Les Ordines romani du haut Moyen Âge IV: Les textes, Ordines XXXV-XLIX, Louvain: Spicilegium sacrum Lovaniense 1956. [XI, 543 s. ENC, c. tit., 19-47, 60-69, 72-75, 78-81, 94-111, 144-147, 184-205, 272-275, 282-287, 306-309, 338-347, 384-403, 408-413, 460-463, 482-485, 502-505, 522-533.]

Andrieu, Michel (ed.), Les Ordines romani du haut Moyen Âge V: Les textes, Ordo L, Louvain: Spicilegium sacrum Lovaniense 1961. [VII, 418 s. Ordo věnovaný průběhu liturg. roku, velmi blízký sakramentářům. Obsahuje podrobné uvedení perikop pro jednotlivé dny. Na příslušném místě obsahuje též scrutinia. ENC, v.]

Kösters, Joseph, Studien zu Mabillons Römischen Ordines, Münster: Heinrich Schöningh 1905. [100 s. Studie, neobsahuje edice. KTF Wien, v.]

Sakramentáře

Edice a překlady

Catella, Alcestis – Dell’Oro, Ferdinandus – Martini, Aldus (eds.), Liber sacramentorum Paduensis, Roma: Edizioni liturgiche 2005. [596 s. Kritkcká edice latinského textu gregoriánského sakramentáře užívaného v Padově (Padova, Biblioteca Capitolare, cod. D 47) s obsáhlým historickým úvodem (v italštině). Edice vypadá pečlivě KTF Wien, v.]

Davril, Anselme, The Winchcombe Sacramentary: Orléans, Bibliothèque municipale, 127 (105), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 1995. [453 s. Edice sakramentáře z Winchcombe (33-280) z 10. stol. s úvodem. Trochu zvláštní edice – některé zkratky nerozvinuty (dne na domine, epo na episcopo). Souhledné tabulky, rejstřík liturgických formulí, rejstřík jmen osob, rejstřík římských kultišť. KTF Wien, v.]

Deshusses, Jean (ed.), Le sacramentaire grégorien: Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits I: Le sacramentaire, le supplément d’Aniane, Fribourg: Éditions universitaires de Fribourg 1971. [765 s. Kritická edice. KTF Wien, v., c. tit., 50-75, 490-495, 598-605; c.]

Deshusses, Jean (ed.), Le sacramentaire grégorien: Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits II: Textes complémentaires pour la messe, Fribourg: Éditions universitaires de Fribourg 1979. [413 s. Kritická edice. KTF Wien, v.]

Deshusses, Jean (ed.), Le sacramentaire grégorien: Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits III: Textes complémentaires divers, Fribourg: Éditions universitaires de Fribourg 1982. [375 s. Kritická edice. KTF Wien, v., c. tit., 212-229]

Deshusses, Jean (ed.), Liber sacramentorum Gellonensis [II]: Introductio, tabulae et indices, (Corpus Christianorum, Series Latina 159 A), Turnholt: Brepols 1981. [212 s. Křestní jméno editora neuvedeno, ale Jean Deshusses je známý liturgik. Synopse, ukázky z rkp. (barevné), rejstřík incipitů a další rejstříky, tabulka rubrik. BNF, v.]

Dold, Alban – Gamber, Klaus (eds.), Das sakramentar von Monza, Beuron: Beuroner Kunstverlag 1957. [x, 152 s., větší formát. Úvod a kritická edice sakramentáře z cca 9. stol. Obsahuje v podstatě jen mše, ne dodatky o svěceních apod. (i když např. vkládání rukou na nemocného tu je). KTF Wien, v.]

Dumas, A. (ed.), Liber sacramentorum Gellonensis [I]: Textus, (Corpus Christianorum, Series Latina 159), Turnholt: Brepols 1981. [526 s. Křestní jméno editora neuvedeno. Sakramentář z Gellone (typ Gelasianus 8. století). Trochu divně vydáno – zkratky nerozvinuty, takže se to čte zbytečně špatně. BNF, KTF Wien, l., c. tit., 378-395 (řazeno pod Liber).]

Hänggi, Anton – Schönherr, Alfons, Sacramentarium Rhenaugiense: Handschrift Rh 30 der Zentralbibliothek Zürich, Freiburg: Universitätsverlag 1970. [432 s. Pečlivě vypadající kritická edice rukopisu z okolí roku 800. KTF Wien, v.]

Heiming, O. (ed.), Liber sacramentorum Augustodunensis, (Corpus Christianorum, Series Latina 159 B), Turnholt: Brepols 1984. [431 s. Kř. jméno editora neuvedeno. Edice sakramentáře sepsaného v Autunu v 8./9. stol. (typ Gelasianus 8. století). Postupuje podle liturgického roku. BNF, KTF Wien, l., c. tit., 180-191 (řazeno pod Liber spolu s ostatními); c.]

Chavasse, Antoine (trans.), Testes liturgiques de l’Église de Rome: Le cycle liturgique romain annuel selon le sacramentaire du „Vaticanus Reginensis 316“, Paris: Le Cerf 1997. [240 s. Částečná edice a překlad (na protilehlých stranách) sakramentáře z okolí 750 z Chelles (u Paříže) se stručnou úvodní studií (7-11). Edice vychází z edice H. A. Wilsona z r. 1894 s některými opravami. KTF Wien, v.]

Mohlberg, K. (ed.), Das fränkische Sacramentarium Gelasianum, Münster 21939. [Edice Sakramentáře ze Sankt Gallenu (Sankt Gallen, Bibl. cantonale, ms. 348). Odkazuje se na ni ještě 1981.]

Saint-Roch, Patrick (ed.), Liber sacramentorum Engolismensis: Manuscrit B.N. Lat. 816, le Sacramentaire Gélasien d’Angoulême, (Corpus Christianorum, Series Latina 159 C), Turnholti: Brepols 1987. [XXVIII, 591 s. Gelasiánský sakramentář (typ Gelasianus 8. stol.) z Angoulême. BNF, KTF Wien, l., c. tit., 312-325 (řazeno pod Liber spolu s ostatními).]

Weyns, N. I. (ed.), Sacramentarium Praemonstratense, Averbode: Praemonstratensia 1968. [xxiv, 310 s. Edice, ne ovšem souvislého textu, nýbrž rozdílově k jiným edicím. Nepříliš přesvědčivé. KTF Wien, v.]

Příručky

Deshusses, Jean – Darragon, Bénoît, Concordances et tableaux pour l’étude des grands sacramentaires I, II, III/1-3, Fribourg: Éditions universitaires 1982-. [Rozsáhlé konkordance; pro běžné relig. studium již spíše příliš detailní a nadbytečné. KTF Wien, v. (sv. I).]

Studie

Chavasse, Antoine, Le sacramentaire gélasien (Vaticanus Reginensis 316), sacramentaire presbytéral en usage dans les titres romains au VIIe siècle, Tournai: Desclée 1958. [817 s. Systematická studie, zřejmě trochu zastaralá. Neobsahuje edice. KTF Wien, v.]

Moreton, Bernard, The Eighth-Century Gelasian Sacramentary: A Study in Tradition, London: Oxford University Press 1976. [xii, 222 s. Velmi jasným a analytickým stylem psaná a očividně dodnes užitečná monografie o tradici Gelasiánského sakramentáře 8. století. Zkoumá zejména jeho zdroje a vztah ke „starému gelasiánskému sakramentáři“ (reprezentovanému jediným dochovaným rukopisem) a ke gregoriánskému sakramentáři (další významné rodině sakramentářů). Proti Chavassovi např. zdůrazňuje, že mše postní doby nejsou jednolitým literárním celkem, nýbrž kompilací (39 ad.) apod. KTF Wien, v.]

Palazzo, Éric, Les sacramentaires de Fulda: Étude sur l’iconographie et la liturgie à l’époque ottonienne, Münster: Aschendorff 1994.

Misály

Chang, Shin-Ho (ed.), Vetus Missale Romanum monasticum Lateranense archivii Basilicae Lateranensis, Codex A65 (olim 65): Introduzione, edizione semicritica e facsimile (f. 208-f. 327), Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana 2002. [vi, 609 s.]

Lowe, E. A. (ed.), The Bobbio Missal: A Gallican Mass-Book (Ms. Paris. Lat. 13246), London: The Henry Bradshaw Society – The Boydell Press 1991. [Přetisk edice a studie z let 1920 a 1924. KTF Wien, v.]

Pontifikály

Andrieu, Michel (ed.), Le pontifical romain au Moyen Âge I: Le pontifical romain du XIIe siècle, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1938. [308 s. Studi e testi 86. Kritická edice. Vzadu corrigenda! BNF, KTF Wien, l., c. tit., obsah, 122-152, 168-177. FF MU (DZ), s.]

Andrieu, Michel (ed.), Le pontifical romain au Moyen Âge II: Le pontifical de la curie romaine au XIIIe siècle, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1940. [589 s. Studi e testi 87. Kritická edice. Vzadu corrigenda! BNF, KTF Wien, l., c. tit., obsah, 326-369. FF MU (DZ), s.]

Andrieu, Michel (ed.), Le pontifical romain au Moyen Âge III: Le pontifical de Guillaume Durand, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1940. [691 s. Studi e testi 88. Kritická edice. Vzadu corrigenda! BNF, KTF Wien, l., c. tit., 332-393, 396-411. FF MU (DZ), s.]

Andrieu, Michel (ed.), Le pontifical romain au Moyen Âge IV: Tables alphabétiques, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1941. [FF MU (DZ), s.]

Dykmans, Marc, Le pontifical romain révisé au XVe siècle, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1985. [205 s. Monografie věnovaná individuálním pontifikálům: Konrád z Nebbia, Jan z Tagliacozzo, Daniel z Wichterichu a Jiljí z Bitburgu, Pizolpasso, Jan Barozzi, kard. Ferriz, Ferry z Clugny (sic), Agostino Patrizi Piccolomini, edice Luzziho, Albert de Castello 1520. Každá kapitola je tvořena úvodem se zběžným popisem a historií rukopisu, rozebírá též vztahy k jiným rukopisům. Umožňuje zorientování a zachycuje strukturu těchto pozdních pontifikálů, ale edice neobsahuje. ENC a KTF Wien, v.]

Franz, Adolph (ed.), Das Rituale des Bischofs Heinrich I. von Breslau, Feiburg im Breisgau: Herder 1912.

Palazzo, Éric, L’évêque et son image: L’illustration du pontifical au Moyen Âge, Turnhout: Brepols 1999. [380 s. Zajímavá monografie zaměřující se na analýzu obrazové reprezentace rituálů v kontextu teologického a historického světa středověkých biskupů. Biskup a jeho liturgie – historie a teologie; umění ve službách biskupů; ikonografie rituálna ve středověku; přehled ilustrace pontifikálu v 9.-15. stol.; ikonografická analýza: ordinace, pomazání a korunovace, vysvěcení kostela a oltáře. Černobílé obrazové přílohy. Stručná bibliografie (365-366), rejstříky. ENC, l. FF MU (klasická filologie, LIII-P-16).]

Rasmussen, Niels Krogh, Les pontificaux du haut Moyen Âge: Genèse du livre de l’évêque, Leuven: Spicilegium Sacrum Lovaniense 1998. [580 s. Důležitá monografie, založená na 12 letech bádání a na dokončení díla dalšími autory po Rasmussenově smrti. Neobsahuje edice. Dřívější bádání o pontifikálech; katalog pontifikálů a popis rukopisů (33-428); pokus o typologii pontifikálů. ENC, v.]

Vogel, Cyrille – Elze, Reinhard (eds.), Le pontifical romano-germanique du dixième siècle I: Le texte (nn. I-XCVIII), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1963. [369 s. BNF, KTF Wien, l., c. tit., 22-47, 54-59, 62-75, 198-229. FF MU (DZ), s.]

Vogel, Cyrille – Elze, Reinhard (eds.), Le pontifical romano-germanique du dixième siècle II: Le texte (nn. XCIX-CCLVIII), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1963. [445 s. BNF, KTF Wien, l., c. tit., 190-193, 224-227. FF MU (DZ), s.]

Vogel, Cyrille – Elze, Reinhard (eds.), Le pontifical romano-germanique du dixième siècle III: Introduction générale et Tables, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1972. [232 s. FF MU (DZ), s.]

Rituály, manuály (příručky pro kněze)

Odermatt, Ambros (ed.), Ein Rituale in Beneventanischer Schrift: Roma, Biblioteca Vallicelliana, Cod. C 32, Ende des 11. Jahrhunderts, Freiburg: Universitätsverlag 1980. [376 s. Pečlivě vypadající edice rituálu z 11. stol. s obsáhlým úvodem (obsáhlejším než samotný text: 1-236. V rituálu je přijetí do katechumenátu, scrutinia, křest dítěte v nebezpečí smrti, otevření uší, křest na Bílou sobotu, řád navštěvování nemocných, řád pohřbu, různé modlitby za mrtvé, žehnání beránka, mešní kánon. KTF Wien, v.]

Ordináře (libri ordinales)

Edice

Dijk, Stephen J. P. van – Walker, Joan Hazelden (eds.), The Ordinal of the Papal Court from Innocent III to Boniface VIII and Related Documents, (Spicilegium Friburgense 22), Fribourg: The University Press 1975. [lxiv, 707 s. Kritické edice pramenů. Římské kamendáře z 13. století; ordinál římské kurie z doby Inocence III.; rubriky pro mši (před 1227); řád mše římské kurie (před 1227); ordo Romanus; ordinál Řehoře X. (cca 1274). Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Foley, Edward B., The First Ordinary of the Royal Abbey of St.-Denis in France, Fribourg: The University Press 1990. [793 s. Edice s podrobnou úvodní studií. Většinový obsah je soupis čtení, ne popisy rituálů. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík, obrazové přílohy za textem. KTF Wien, v.]

Hänggi, Anton (ed.), Der Rheinauer Liber ordinarius: Zürich Rh 80, Anfang 12. Jh., Freiburg: Universitätverlag 1957. [Pečlivě vypadající kritická edice. KTF Wien, v.]

Weinert, Franz-Rudolf (ed.), Mainzer Domliturgie zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Der Liber Ordinarius der Mainzer Domkirche, Tübingen – Basel: Francke 22009 (1. vyd. 2008). [249 s. Kritická edice textu mohučského ordináře z 16. stol. (84-212) s podrobnou úvodní studií o rukopise a textu, která obsahuje též systematický komentář k jednotlivými částem textu. Poznámkový a kritický aparát (pod čarou), dodatky, rejstříky. KTF Wien, v.]

Studie

Vollmer, Thomas, Agenda Coloniensis: Geschichte und sakramentliche Feiern der gedruckten Kölner Ritualien, Regensburg: Pustet 1994: [472 s. Monografie věnovaná kolínským rituálům, které i po vydání Rituale Romanum r. 1614 dlouho s římským rituálem koexistovaly. Zabývá se tištěnými prameny od 15. stol. do první třetiny 20. stol. KTF Wien, v.]

Breviář; liturgie hodinek

Sekundární literatura

Cuva, Armando, La liturgia delle ore: Note teologiche e spirituali, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 4), Roma: Edizioni liturgiche [1975]. [iv, 157 s. Rok vyd. doplněn dle nihil obstat. Teologické a spirituální poznámky k liturgii hodinek. Podstata liturgie hodinek; liturgie hodinek a služba Bohu a církvi, spiritualita liturgie hodinek; v dodatku několik dokumentů. KTF Wien, v.]

Liturgia delle ore: Tempo e rito, (Ephemerides liturgicae: Subsidia 75), Roma: Edizioni liturgiche 1994. [309 s. Nepříliš prioritní konferenční sborník. Rituál jako členění času; aktuální problémy; čas modlitby v NZ; historické modely reformy liturgie hodinek (officium divinum); liturgie hodinek mezi chronos a kairos; „nemohu se se modlit“ – aktuální problém; nedávné kritické edice liturgických pramenů (velmi rozsáhlá bibliografická studie). KTF Wien, v.]

Malina, B., Dějiny římského breviáře I, Praha 1939.

Parenti, Stefano (trans.). Liturgia delle ore Italo-Bizantina: Rito di Grottaferrata, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2001. [xl, 287 s. Italský překlad italsko-byzantské liturgie hodinek podle ritu Grottaferraty, sahajícího ke sv. Nilovi (9.-10. stol.). Tradice této liturgie hodinek se poté fixovala ve 12. stol. Úvod a překlad: S. Parenti. Neobsahuje původní text, jen italský překlad. KTF Wien, v.]

Salmon, Pierre, L’office divin au Moyen Âge: Histoire de la formation du bréviaire du IXe au XVIe siècle, (Lex orandi 43), Paris: Le Cerf 1967. [200 s., menší formát. Užitečná knížka katolického biskupa, historicky zaměřená. Římské officium počátkem 9. stol.; první pokusy o uspořádání prvků officia; officium v 11. a 12. stol.; officium v Římě v 11. a 12. stol.; přijetí kuriálního officia minority; římské officium na počátku 16. stol. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie. KTF Wien, v.]

Taft, Robert F., The Liturgy of the Hours in East and West, Collegeville: Liturgical Press 21993. [Bg. údaj: takto přímo podle knihy. Amazon aj. uvádí jako 2. vyd. 1986, ale Bradshaw i další zdroj uv., že 1993 vyšla „2nd, revised edition“, a tak i tit. str. zakoupeného výtisku. Vzhledem k tomu, že 2. zdroj uvádí, že tato 2. edice vyšla v it. překladu 1988 a ve fr. překladu 1991, je jasné, že 21993 je ve skutečnosti takřka jistě přetisk 2., revidovaného vydání, které vyšlo v roce 1986, ale řídím se zde titulní stranou. Často cituje mj. Bradshaw. FF MU (DZ), s.]

van Liere, Katherine Elliot, „Catholic Reform of the Divine Office in the Sixteenth Century: The Breviary of Cardinal Francisco de Quiñones“, in: Karin Maag – John D. Witvliet (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004, 162-199. [xiii, 353 s. FF MU (podnět DZ).]

Prameny (edice breviářů aj.)

Kelly, Thomas Forrest (ed.), The Ordinal of Montecassino and Benevento: Breviarium sive ordo officiorum, 11th Century, Fribourg: Academic Press 2008. [678 s., brož. (kvalitní). Kritická edice montecassinsko-beneventského breviáře z 11. stol. s obsáhlým úvodem. KTF Wien, v.]

Liturgické knihy východního křesťanství

Katalogy rukopisů

Getov, Dorotei, A Catalogue of Greek Liturgical Manuscripts. [Recenze: Byzantinoslavica 67, 2009, 379-399.]

Výklady liturgie, teologie svátostí

Viz též pod jednotlivými rituály.

Různé

Escatologia e liturgia: Aspetti escatologici del celebrare cristiano. Atti della XVI Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, Costabissara (Vicenza), 18-22 agosto 1987, Roma: Edizioni liturgiche 1988. [232 s. Sborník italských studií křesťanského, zčásti přímo pastorálního zaměření o eschatologických aspektech křesťanské liturgie. Eschatologie Nového zákona; rituální jazyk liturgie smrti; křesťanská eschatologie a současná kultura; eschatologická dimenze kř. kultu; rituál pohřbu – tradice, datace, perspektivy; rituální a pastorální praxe křesťanského umírání. KTF Wien, v.]

Středověk

Barthélemy, Charles, Rational ou Manuel des divins offices de Guillaume Durand..., Paris: L. Vivès 1854. [Fr. překlad.]

Werbeck, Wilfrid et al., Gabriel Biel, Canonis misse expositio I-V, Tübingen: Mohr 1963-1976.

Davril, Anselme – Thibodeau, Timothy M. (eds.), Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum I-IV, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 140), Turnholti: Brepols 1995. [601 s. BNF, l.]

Davril, Anselme – Thibodeau, Timothy M. (eds.), Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum V-VI, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 140 A), Turnholti: Brepols 1998. [621 s. BNF, l.]

Davril, Anselme – Thibodeau, Timothy M. (eds.), Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum VII-VIII, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 140 B), Turnholti: Brepols 2000. [470 s. BNF, l.]

Haacke, Hrabanus (ed.), Ruperti Tuitiensis Liber de divinis officiis, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 7), Turnholti: Brepols 1967. [480 s., váz. Velmi podrobný výklad svátostí a obřadů – Rupert z Deutzu, r. 1111. Liturgický rejstřík, rejstřík biblických citací. ETF Wien, v.]

Baroko

Wolf, Václav, Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2009.

Média křesťanského rituálu

Internet

Böntert, Stefan, Gottesdienste im Internet: Perspektiven eines Dialogs zwischen Internet und Liturgie, Stuttgart: Kohlhammer [2005]. [334 s. Systematická práce katolického kněze z oboru systematické teologie, má ale přesahy do teorie médií a religionistického studia rituálů na internetu. Rok vyd. dle c2005. KTF Wien, v.]

Parodie rituálů v dějinách křesťanství

Středověk

Bc. téma v balíku témat.

Golinelli, Paolo, „“, in: id., Il Medioevo degli increduli: Miscredenti, beffatori, anticlericali, Milano: Mursia [2009], ???-???. [Zvláštní kapitola. h.]

Heers, J., Fêtes, jeus et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Paris – Montréal 1971. [Odkaz Minois v souvislosti se svátkem bláznů apod.]

Minois, Georges, Histoire de l’athéisme: Les incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours, [Paris:] Fayard 1998, 89-81. [FF MU (DZ), s.]

Material culture of Christianity, archeology of christianity, christian art, visual sources / Hmotná kultura křesťanství, archeologie křesťanství, křesťanské umění, vizuální prameny

Architekturu i vnitřní vybavení chrámů viz pod kultem.

Různé

Eco, Umberto, Umění a krása ve středověké estetice, přel. Zdeněk Frýbort, Praha: Argo 22007. [1. vyd. 1998. Dějiny estetických teorií latinského středověku (6.-15. stol.). Středověké estetické cítění; krásno jako transcendentálie; proporční estetické teorie; světelné estetické teorie; symbol a alegorie; psychologie a gnozeologie estetického nazírání; Tomáš Akvinský a estetika organismu; rozvoj a krize estetiky organismu; různé teorie umění; umělecká invence a důstojnost umělce; po schopastice. Pozn. aparát, bg, rejstřík. h.]

Gardner, Julian, Patrons, Painters and Saints: Studies in Medieval Italian Painting, Aldershot: Ashgate 2003. [xii, 337 s. Přetisky autorových starších studií (původní sazby) z oblasti dějin umění (vyloženě dějin umění, ne antropologie umění), užitečných asi jen pro detailní studium specifických zpracovaných témat. Cappociův tabernákl v Santa Maria Maggiore; sv. Pavel za hradbami, Mikuláš III. a Pietro Cavallini; vpředu a vzadu; retábl Stefaneschi; přijetí stigmat v Louvru a problém narativních retáblů; kaple Baroncelli; sv. Ludvík v Toulouse, Robert z Anjou a Simone Martini; ikonografie Ludvíka z Toulouse; Andrea di Bonaiuto a fresky v Santa Maria Novella. Četné černobílé obrazové přílohy. BNF, v.]

Herniczek, Ewa, Unio Mystica: Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie, Kraków: Nomos 2009.

Honselmann, Klemens, Das Rationale der Bischöfe, Paderborn: Selbstverlag des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 1975. [406 s., větší formát. Kniha věnovaná biskupským superhumerálům (rationale), bohatě zdobeným textiliím obvykle ve tvaru „bolerka“, nebo límce nebo pallia nošeným biskupy. Obsahuje též vybrané středověké texty (docela dost), které se k rationale vztahují. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík, rozsáhlé barevné i černobílé obrazové přílohy (včetně knižních maleb, mincí apod., kde je superhumerál vyobrazen). KTF Wien, v.]

Huyghe, R., Umění středověku, Praha 1969. [Je tam i např. islám.]

Jensen, Robin Margaret, Understanding Early Christian Art, London: Routledge 2000. [Zajímavá kniha. Povaha raně křesťanské ikonografie – témata a interpretační problémy; nenarativní vyobrazení – křesťanské užití klasických symbolů a lidových motivů; obrazové typologie a vizuální exegeze; zobrazení vtěleného Boha; zobrazení trpícího spasitele; vzkříšení těla a znovunastolení Edenu. Neobsahuje vyobrazení ke kř. kultu. Černobílé obrazové přílohy (středně kvalitní). FF MU (DP), v.]

Knipp, David, „Christus Medicus“ in der frühchristlichen Sarkophagskulptur: Ikonographische Studien zur Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts, (Supplements to Vigiliae Christianae 37), Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [xvi, 214 s., černobílá obrazová příloha. Zajímavá, dosti specializovaná monografie, věnuje se (po úvodu) víceméně 3 sarkofágům, které podrobně prostudovává. Ježíš jako lékař v raných pramenech; boj s Asklépiem; ikonografie; fótismos a sarkofág s uzdravením slepého ve Sv. Viktorovi v Marseille (včetně Krista-Hélia); ikonografie motivu „Kristus a žena trpící krvácením“ a sarkofág sv. Kelsa v Mohuči; vyléčení ochrnutého u Bethesdy na theodosiovských sarkofázích. KTF Wien, v.]

Mathews, Thomas F., The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton – Oxford: Princeton University Press 21999. [xii, 242 s., křídový papír, větší formát. Kniha věnovaná převážně vyobrazení Ježíše a jeho srovnávání s nekřesťanskými paralelami. Neobsahuje vyobrazení ke kř. kultu. Převážně černobílé obrazové přílohy (kvalitní). FF MU (DP), v.]

Snyder, Graydon F., Ante Pacem: Archeological Evidence of Church Life Before Constantine, Macon: Mercer University Press 22003 (1. vyd. 1985). [311 s. Důkladná přehledová práce, přelomová v tom, že přestává harmonizovat raně křesťanské umění se spisy církevních otců (přebal). Historie raně křesťanské archeologie; metodologie interpretace; kontextuální metodologie. Raně křesťanské symboly: konflikt; spása; společenství; spokojenost; spasitel; vláda; přemožení; neviditelný symbol. Vyobrazení: fresky; mozaiky; sarkofágy; sochy. Obrazové interpretace: jonášovský cyklus; Noemova archa; Daniel v jámě lvové; Zuzana a starší; obětování Izáka; Mojžíš udeřil do skály; Adam a Eva; tři mladíci v ohnivé peci; Ježíš; Ježíšův křest; mudrc; Ježíš léčitel; vzkříšení Lazara; žena u studny; Ježíš učící; Ježíš Hélios a nanebevzetí Elijáše; rybář; zmnožení chlebů a ryb. Raně křesťanské stavby: Dúra-Európos; Domus Petri v Kafarnau; dvojkostel v Akvileji; kostely Říma (tituli); hřbitovní struktury; baptistéria. Nápisy a graffiti. Papyrová dokumentace: dopisy; oficiální dokumenty; smlouvy; modlitby, liturgie, homilie a hymny; magické papyry. Shrnutí: christologie; eklesiologie; bohoslužba; venkovské a městské křesťanství; stát; jazyk. Černobílé obrazové přílohy (středně kvalitní). FF MU (DP); h.]

Spunar, P., Kultura českého středověku, Praha: Odeon 1987. [560 s. Odborná literatura – kulturní historie – český středověk. Architektura, malířství, písemnictví. Neopomíjí celkovou atmosféru společnosti, vztah k umění, estetiku jednotlivých období atd. Krásná kniha s mimořádně bohatou obrazovou dokumentací. I po jazykové stránce velmi bohaté dílo. Chronologické tabulky, bibliografická poznámka, rejstříky, seznam vyobrazení. Neobsahuje poznámkový aparát.]

Large visual resources / Rozsáhlé zdroje vyobrazení

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx

http://search.getty.edu/gateway/landing

Litterae ante portas.

Oxford Art Online. [E-zdroje MU.]

Overviews / Přehledy

Lassus, Jean, Ranokresťanské a byzantské umenie, Bratislava: Pallas 1971. [k.]

Pijoan, José, Dějiny umění III, Praha: Odeon 1988. [436 reprodukcí. KJM Jund., zč. l.]

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Kirschbaum (ed.), Lexikon der christlichen ikonographie. [Považováno za základní práci.]

Theory and method / Teorie a metodologie

Biblical archeology – theoretical issues / Biblická archeologie – teoretické problémy

Thompson, Thomas L., „Archaeology and the Bible Revisited: A Review Article“,Scandinavian Journal of the Old Testament 20/2, 2006, 286-313. [Not in MU e-resources.]

Interpretation of images / Interpretace obrazů

See also bg / Interpretation of visual material.

Medieval Europe / Středověká Evropa

Bartlová, Milena, Skutečná přítomnost: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha: Argo 2012.

Hülschen-Esch, Andrea von – Schmitt, Jean-Claude (eds.), Die Methodik der Bildinterpretation: Deutsch-französische Kolloquien 1998-2000 I, [FF MU.]

Hülschen-Esch, Andrea von – Schmitt, Jean-Claude (eds.), Die Methodik der Bildinterpretation: Deutsch-französische Kolloquien 1998-2000 II, [FF MU.]

Rubin, Miri, Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1991. [xvi, 432 s. Odborná literatura – religionistika – eucharistie ve středověku. Studie z oboru historické antropologie, inspirace Geertzem, zahrnuje zhruba dobu 1150-1500. FF MU (DZ).]

Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images: Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Paris: Gallimard 2002. [409 p., softback, illustrations (colour, black and white). A book of essays on the social significance of the body in medieval art. Eight of them previously published. Historian and images; from Nicea to Thomas Aquinas – emancipation of the religious image in the West; scripture and image; freedom and norm of western images; legitimization of new images around 1000; translation of the image and transfer of power – the crucifix from Waltham; Volto Santo in Lucca; relics and images (taken from Les reliques); iconography of dreams; Hildegard of Bingen and the rejection of dream; efficient immagination. Endnotes, list of illustrations. NKČR, FF MU, v.]

Wirth, Jean. [Numerous books and articles.]

Image and text / Obraz a text

Medieval Europe / Středověká Evropa

Barral, X. – Mostert, M. (eds.), Image, Text and Script: Studies on the Transformation of Visual Literacy (c. 400 AD – c. 800 AD), Leiden – Boston – Köln: Brill.

Brown, Non-Narrative Elements in Tuscan Gothic Frescoes. [BNCR asi jen mikrofilm; možná jde o disertaci.]

Gayk, Shannon, Image, Text, and Religious Reform in Fifteenth-Century England, [p.]

Kvíčalová, Anna, „Diskrepance mezi obrazem a textem ve středověkém křesťanském umění: Flexibilita náboženské literatury“, Sacra 7/2, 2009, 30-48. [pdf na sacra.cz; h.]

Kvíčalová, Anna, Obraz a text ve středověkém křesťanském umění, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.). [ÚR FF MU, l.]

Nichols, Stephen G., „The Image as Textual Unconscious in Medieval Manuscripts“, Esprit créateur 29, 1989, 7-23. [Argues, among others, that miniatures are not unproblematic or simple illustrations.]

Peers, Glen, Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2001. [Summary in bgstrv. h.]

Schmitt, Jean-Claude. [Many articles.]

Schmitt, Jean-Claude, „Écriture et image“, in: id., Le corps des images: Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Paris: Gallimard 2002, 97-133. [Essay on historical developments of the relationship between scripture and image in western Christianity. FF MU; NKČR, v.]

Image and politics / Obraz a politika

Hebel et al. (eds.), Pictorial Cultures and Political Iconographies, De Gruyter 2011.

Images by topics, iconography / Vyobrazení – tematické členění, ikonografie

Iconographic dictionaries / Slovníky ikonografie

Royt, Jan, Slovník biblické ikonografie, Praha: Univerzita Karlova 2006.

Jesus; crucifixion / Ježíš; ukřižování

Cibulka, Josef, Starokřesťanská ikonografie a zobrazování Ukřižovaného, Praha: Družstvo přátel studia 1924.

Frommel, Christoph L. – Wolf, Gerhard (eds.), L’immagine di Cristo: Dall’acheropita alla mano d’artista. Dal tardo medioevo all’età barocca, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 2006. [576 s.; il. (některé barev.), faksim. MZK.]

Pardyová, Marie, „K interpretaci tzv. palatinského grafita“, Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2003, 101-108. [h. bis.]

Crosses and crucifixes / Kříže a krucifixy

Benson, George Willard, The Cross: Its History and Symbolism, New York: Hacker Art Books 1976 (1. vyd. Buffalo: ??? 1934). [197 s., váz. Neužitečná monografie věnovaná kříži. Ač se snaží o předložení historie, postrádá dostatečnou kritičnost (jde o kontextuálně neukotvený výklad symboliky) a zejména podloženost (chybí pozn. aparát). Vliv kříže; starověké kříže; pohanský kříž; kř. kříž; legenda o kříži; Konstantin a Kříž; nalezení Kříže; ostatky Kříže; vývoj kříže; křížové války; medaile, mince a kříž; tvar kříže; církevní kříže; kříže v krajině; kříže jako přívěšky; amulety; symboly na kříži; náb. umění a kříž; svatí a kříž; mučedníci kříže; zvl. použití kříže; neobvyklé kříže; mystika kříže; význam kříže. Obrazové přílohy. KTF Wien, v.]

Schmitt, Jean-Claude, „La légitimation des nouvelles images autour de l’an mil“, in: id., Le corps des images: Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Paris: Gallimard 2002, 167-198. [Crucifix; icon or statue?; from the statue of Mary to the statues of the saints. FF MU; NKČR, v.]

The Last Judgement / Poslední soud

Angheben, Marcello, Dʼun jugement à lʼautre: La représentation du jugement immédiat dans les Jugements derniers français: 1100-1250, (Culture et société médiévales), Turnhout: Brepols 2013 [This book develops the textual and iconographic basis of this reading successively addressing the theme of immediate judgment and each interpreted in the context of dual judgment works. Were also discussed several isolated representations of the Last Judgment iconography which clarifies the meaning of the other compositions Autun, Laon, Paris and Amiens. This series of detailed and original monographic analysis provides a comprehensive overview of recent French Judgments implemented between 1100 and 1250].

Hmotná kultura křesťanství a křesťanský kult

Miscellaneous / Různé

Carr, Ephrem (ed.), Architettura e arti per la liturgia: Atti del V congresso internazionale di liturgia, (Studia Anselmiana 131), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 2001. [244 s. Ve svém celku spíše méně zajímavý konferenční sborník studií v italštině, angl., fr., něm. Umění a architektura ve službě liturgie – úvod; umění pro liturgii v kontextu hmotného majetku církve; smysl posvátna; k nové době v liturgické architektuře; teologické místo umění; liturgická architektura a nádhera formy; teologické a liturgické reflexe o současné situaci kř. architektury; umění pro liturgii v principech Druhého vatikánu; ikonografické programy a liturg. architektura; oltář jako střed kostela; současní přední architekti sakrální architektury; architektura ve službách liturgie – zkušenost benediktinského mnicha-architekta z Latinské Ameriky. KTF Wien, v.]

Cattaneo, Enrico, Arte e liturgia: Dalle origini al Vaticano II, Milano: Vita e Pensiero 1982. [236 s. Užitečná kniha učebnicového, přehledového charakteru (i určena pro studenty, viz s. 5) studující vztah umění a křesťanské liturgie. Od počátků do 313; liturgické umění V7chodu ve 4. a 5. stol.; křesťanská bazilika; martyrion; baptistérium; mauzoleum; byzantská architektura; období barbarských invazí; francko-karolínské období; předrománské období, od Otonů do gregoriánské doby; románský sloh; didaktická funkce umění; kostely mendikantů; Sicard a Durand; ikonografie ve 13. stol.; od gotiky k renesanci; 15. stol.; reformace a protireformace; baroko; od rokona k neoklasicismu; romantismus; liturgické hnutí; nová doba; Druhý vatikánský koncil. KTF Wien, v.]

Late ancient Christianity / Pozdně antické křesťanství

Miller, Patricia Cox, The Corporeal Imagination: Signifying the Holy in Late Ancient Christianity, University of Pennsylvania Press 2009.

Medieval Latin Europe / Středověká latinská Evropa

See also bgstrv / Material culture of pilgrimage.

Hiscock, Nigel (ed.), The White Mantle of Churches: Architecture, Liturgy, and Art around the Millennium, Turnhout: Brepols 2003.

Jung, Jacqueline E., The Gothic Screen: Space, Sculpture, and Community in the Cathedrals of France and Germany, ca.1200-1400, Cambridge: Cambridge University Press 2012. [xix, 282 p. $99.00. ISBN-13: 9781107022959.]

Mudra, Aleš, Ecce panis angelorum: Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300-1620),České Budějovice: Halama – Národní památkový ústav Praha 2012.

Material culture of ancient Christianity / Hmotná kultura starověkého křesťanství

Overviews / Přehledy

Brenk, Beat, „Art and Propaganda fide: Christian Art and Architecture, 300-600“, in: Augustine Casiday – Frederick W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 691-725. [FF MU (DZ); p.]

Jensen, Robin M., „Towards a Christian Material Culture“, in: Frances M. Young – Margaret M. Mitchell (eds.), The Cambridge History of Christianity I: Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 568-585. [Important bibliography 681-682. FF MU (DZ).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Actes du Xe congrès international d’archéologie chrétienne I-II, Rome: École française de Rome 1984. [723 s., souvislé číslování svazků, brož. Konferenční sborník studií ve francouzštině, italštině, němčině, angličtině. Tesalonika; první biskupské stavby Ženevy; východní Adriatik; kartaginské nápisy o Tesaloničanech; nové byzantské baziliky Gortiny; problém dvou ambonů ve Filippách; konstantinovské stavby; kontinuita profánních a křesťanských bazilik Bulharska; chrám Acheiropoiétos v Tesalonice; Hagia Sofia; Demetrias; letecké fotografie ve studiu archeologických nalezišť s bazilikami; baptistérium v Saint-Étienne; justiniánská architektura; raně křesťanská architektura Bulharska; dílny architektonické dekorace v 5. a 6. stol. v Nikopoli; KTF Wien, v.]

Actes du XIe congrès international d’archéologie chrétienne I-III, Rome: École française de Rome 1989. [2920 s., souvislé číslování všech 3 svazků, brož. Rozsáhlý sborník studií ve francouzštině, italštině, němčině a španělštině. Výběr z příspěvků: svazek I: katedrály v Itálii; ariánské stavby v Itálii; ubikace v parmské katedrále; starokřesťanská katedrála ve Faenze; topografie Reggio Emilia v pozdní antice a raném středověku; starokřesťanská topografie Ancony; křesťanské užití antických staveb; průnik církevních staveb v literárních textech před r. 400; restrukturalizace města na východním adriatickém pobřeží ve starokřesťanské době; biskup a katedrála v severní Africe; biskupské skupiny v Turecku; biskup a katedrála v Sýrii ve 4.-7. stol.; biskupské skupiny v Palestině a Arábii; atrium ve starokřesťanských kostelech; baptistérium (šp.); španělská baptistéria (šp.); křest – biskup, město a venkov; biskupská sídla ve 4.-7. stol. ve východním Středozemí; biskup a katedrála v západní epigrafii; tituly a funkce biskupa podle řeckých nápisů do 7. stol.; profánní stavby biskupů podle epigrafie a textů. Svazek II: křesťanská stavební implantace v městě Římě, 300-850; užití městského a podzemního prostoru liturgií – Řím; Konstantinopol – svatyně a uspořádání náb. života; kř. topografie Kartága; liturgické užití městského a podzemního prostoru liturgií – 4 města Francie; topografie Salone; problém alexandrijských farností; nekropole během formování kř. města; Augusta praetoria; nekropole v Saloně; starokřesťanské nekropole Bulharska; pohřeb biskupů a opatů v Galii od 4. do 7. stol.; pohřby biskupů a mnichů v Mezopotámii ve 4.-8. stol.; křesťanské město, tradice a adaptace; aula; obrazy města v rodícím se křesťanství; baptistéria a biskupská ?sousoší? Paosty, Ženevy, Provence; co nám texty říkají o vybavení a liturg. mobiliáři křtu v jižní Galii a severní Itálii; pohřební budovy v Alpách a povodí Rhôny; křesťanské Anemurium; Jordánsko; Izrael – nové nálezy. Svazek III: nedávné nálezy v Británii; raně kř. hřbitov v Poundbury; epigrafie v Římě, Itálii aj., nové nálezy; Dalmácie; kultovní budovy na bulharském územíve starokř. období; Diocletianopolis, kř. město Thrákie; kř. ve Scythia minor podle nejnovějších nálezů; KTF Wien, v.]

Roman catacombs / Římské katakomby

Ferrua, Antonio, The Basilica and the Catacomb of Saint Sebastian, Città del Vaticano: Pontificia commissione di archeologia sacra 22006. [84 s. Popisná a obrazová popularizující publikace. h.]

Mancinelli, Fabrizio, Guide to the Catacombs of Rome, Firenze: Scala [2007]. [Popularizující text, kvalitní obrázky. h.]

Nicolai, Vincenzo Fiocchi, Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, Città del Vaticano: Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 2001. [208 s., váz., křídový papír. Monografie převážně o pohřebištích, ale i o dalších kultických stavbách. Zachycuje na architektuře i rozvoj farní struktury v 5. stol. Navzdory názvu zpracovává (byť stručněji) i 1.-3. stol. Pozn. aparát, bibliografie, obrazové přílohy. Samostatně mapa starokřesťanských památek v Římě a okolí. h.]

Nicolai, Vincenzo Fiocchi – Bisconti, Fabrizio – Mazzoleni, Danilo, The Christian Catacombs of Rome: History, Decoration, Inscriptions, Regensburg: Schnell & Steiner 22002. [208 s., váz., křídový papír. Dobře vypadající přehledová práce o římských katakombách, rozdělená na 3 části: historie, výzdoba, nápisy. Pozn. aparát (za jednotl. částmi), bibliografie. Četné obrazové přílohy, mapa raně křesťanských památek v Římě a okolí. h.]

Reekmans, Luis, Die Situation der Katakombenforschung in Rom, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaft 1979.

Styger, Paul, Die römische Katakomben, Berlin: Verlag für Kunstwissenschaft 1933.

Episcopal palace / Biskupský palác

Balcon-Berry, Sylvie – Baratte, Francois – Caillet, Jean-Piere – Sandron, Dany (eds.), Des ,domus ecclesiae‘ aux palais épiscopaux: Actes du colloque tenu à Autun du 26 au 28 novembre 2009, (Bibliothèque de l’Antiquité tardive 23),Turnhout: Brepols 2012.

Středověké křesťanské umění – Západ (odkaz)

See bgstrv.

Secese – secesní sakrální umění

Obrazová dokumentace DZ (Notre Dame de la Gare atd.).

Archiv závěrečných prací MU (rozsáhlá disertace na toto téma, posléze vydaná – h.).

Role obrazů, kult obrazů, ikonoklasmus versus ikonodúlie, zobrazování versus nezobrazování

General studies / Obecná pojednání

Dittmar, Pierre-Olivier – Bartholeyns, Gil – Jolivet, Vincent, „Des raisons de détruire une image“, Images Revues 2, 2006, ???-???. [p.]

Middle Ages (reference) / Středověk (odkaz)

See bgstrv.

Novověk – katolictví

Royt, Jan, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha: Karolinum 2011.

Turner, Victor – Turner, Edith, „Iconophily and Iconoclasm in Marian Pilgrimage“, in: Victor Turner – Edith Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, New York: Columbia University Press 1995, 140-171. [FF MU (DZ), s.]

Novověk – protestantské církve

Luttikhuizen, Henry, „The Art of Devotion in Haarlem Before and After the Introduction of Calvinism“, in: Karin Maag – John D. Witvliet (eds.), Worship in Medieval and Early Modern Europe: Change and Continuity in Religious Practice, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2004, 281-299. [FF MU (podnět DZ).]

Současnost

Schildgen, Brenda Deen, Heritage or Heresy: Preservation and Destruction of Religious Art and Architecture in Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2008. [266 p. The book explores iconoclastic and preservative movements in civic institutions and nations, and the emergence in the last quarter of the twentieth century of an international movement to support nations seeking to preserve their cultural heritage as part of shared world patrimony. Author argues that the idea of secularism and mutual tolerance born in the Enlightenment provided the basis for the modern commitment that regards all natural and cultural patrimony as the shared heritage of all humanity. Footnotes, bibliography, indexes.]

The christian Europe in the 16th-17th century (Beyond confessional boundaries) / Křesťanská Evropa v 16.-17. století (nad rámec konfesních hranic)

Theory and method / Teorie a metodologie

Wright, Jonathan, „Representing Religious Pluralization in Early Modern Europe“, Reformation and Renaissance Review: Journal of the Society for Reformation Studies 11/3, 2009, 357-359. [p.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Hsia, Ronnie Po-chia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [FF MU (DZ).]

Communication and media / Komunikace a média

Crick, Julia – Walsham, Alexandra (eds.), The Uses of Script and Print, 1300-1700, Cambridge: Cambridge University Press 2004. [Summary in bgstrv. FF MU (DZ), s.]

D’Avray, David L., „Printing, Mass Communication, and Religious Reformation: The Middle Ages and after“, in: Julia Crick – Alexandra Walsham (eds.), The Uses of Script and Print, 1300-1700, Cambridge: Cambridge University Press 2004, 50-70. [FF MU (DZ), s.]

Piety / Zbožnost

Mysticism / Mystika

Miscellaneous / Různé

Angeliová, Paola, Anděla Merici: Charisma ženy v životě církve, Praha: Paulínky 2007. [183 s.]

Bell, Rudolph M., Holy Anorexia, Chicago – London: University of Chicago Press 1985. [Summary in bgstrv. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Heřmánek, Pavel, „Vizionářská aktivita Kristýny Poniatowské: Pokus o novou interpretaci diskutabilního tématu moderní komeniologie“, Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 106-139. [h.]

Tarolli, Elisa (ed. et trans.), Angela Merici, Lettere del segretario, 1540-1546, Milano: Àncora 2000. [160 s. Věnuje se normalizaci Společenství sv. Uršuly a Angele, která si kladla nárok na komunikaci s Duchem svatým. Úvod, nekritická edice středoitalských textů dopisů s překladem do současné italštiny na protilehlých stranách. ENC, v.]

Disputed cases / Problemtické případy

Sluhovsky, Moshe, Believe Not Every Spirit: Possession, Mysticism, and Discernment in Early Modern Catholicism, Chicago – London: The University of Chicago Press 2007. [384 s., váz. h.]

Confessionalization and social disciplining / Konfesionalizace a sociální disciplinace

Miscellaneous / Různé

Viz též kázání a výuka pod jednotlivými tradicemi.

Boettcher, Susan R., „Confessionalization: Reformation, Religion, Absolutism, and Modernity“, History Compass 2, 2004. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Brüning, Alfons, „Confessionalization in the Slavia Orthodoxa (Belorussia, Ukraine, Russia)? Potential and Limits of a Western Historiographical Concept“, in: Thomas Bremer (ed.), Religion and the Conceptual Boundary in Central and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave – Macmillan 2008, 66-97. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Driedger, Michael, „The Intensification of Religious Commitment: Jews, Anabaptists, Radical Reform, and Confessionalization“, in: Dean Phillip Bell – Stephen G. Burnett (eds.), Judaism, and the Reformation in Sixteenth-Century Germany, Leiden: Brill 2006, 269-299. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Headley, John M. – Hillerbrand, Hans J. et al. (eds.), Confessionalization in Europe, 1555-1700: Essays in Honor and Memory of Bodo Nischan, Aldershot: Ashgate 2004. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Huff, Arnaldo Érico Junior, „Confessionalização e ortodoxia luterana: embates teológicos e políticos nos séculos XVI e XVII“, Ciências da Religião: História e Sociedade 7/1, 2009, 1-27. [p.]

Jakubec, Ondřej – Malý, Tomáš, „Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: Diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace“, Dějiny – teorie – kritika 7/1, 2010, [dostupné online na http://www.fhs.cuni.cz/dtk/DesktopDefault.aspx?TabIndex=1&TabId=2&Jid=4&Aid=34&Mid=12]. [p.]

Lüthy, Christoph Herbert, „The Confessionalization of Physics: Heresies, Facts and the Travails of the Republic of Letters“, in: John Brooke – Ian Maclean (eds.), Heterodoxy in Early Modern Science and Religion, Oxford: Oxford University Press 2005, 81-114. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Parker, Charles H., „Cooperative Confessionalisation: Lay-clerical Collaboration in Dutch Catholic Communities during the Golden Age“, in: J. Kaplan – B. Moore – H. van Nierop – J. Pollmann (eds.), Catholic Communities in Protestant States: Britain and the Netherlands, c. 1570-1720,Manchester – New York: Manchester University Press 2009, 18-32. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Rummel, Erika, The Confessionalization of Humanism in Reformation, New York – Oxford: Oxford University Press 2000. [Ebrary MU.]

Schilling, Heinz, „The Confessionalization of European Churches and Societies: An Engine for Modernizing and for Social and Cultural Change“, Norsk teologisk tidsskrift 110/1, 2009, 3-22. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Schilling, Heinz, „The Religious Borderlines of the Confessionalization and Secularization of European Culture and Societies: Results and Perspectives of my Cooperation with István György Tóth“, in: Friars, Nobles and Burghers: Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe: In Memoriam István György Tóth, Budapest – New York: Central European University Press 2010, 3-10. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Thayer, Anne T., Penitence, Preaching, and the Coming of the Reformation, Aldershot: Ashgate 2002.

Confessionalization and social disciplining in medieval Europe (reference) / Konfesionalizace a sociální disciplinace ve středověké Evropě (odkaz)

See bgstrv.

Miscellaneous / Různé

Farr, James R., „Confessionalization and Social Discipline in France, 1530-1685“, Archiv für Reformationsgeschichte 94, 2003, 276-293. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Hsia, Ronnie Po-chia, Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550-1750, London – New York: Routledge 21992. [vi, 218 s., brož. 1 vyd. váz. 1989, 1. pbk 1992. Kniha o sociální disciplinaci za reformace převážně v Německu a Švýcarsku. V podstatě bez pozn. aparátu, ale obsahuje komentovanou doporučenou četbu (188-212). KTF Wien, v., c. tit., 188-212.]

Karant-Nunn, Susan C. – Schutte, Anne Jacobson – Schilling, Heinz (eds.), Confessionalization and Social Discipline in France, Italy, and Spain. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Lotz-Heumann, Ute, „Imposing Church and Social Discipline“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 244-260. [Overview of scholarship on the social disciplining in the early modern era. The author distinguishes two kinds of control, internal (e.g., confession in Catholicism and preaching in Lutheranism) and external, but focuses much more on the external one, also in its relation with the institutions of the state. The author shows hardly any interest in the topic of conscience and its effect on social control. Summary K. Grebeňová and D. Zbíral. FF MU (DZ), s.]

Mentzer, Raymond A., „Morals and Moral Regulation in Protestant France“, The Journal of Interdisciplinary History 31/1, 2000, 1-20. [p.]

Murdock, Graeme, „Did Calvinists Have a Guilt Complex? Reformed Religion, Conscience and Regulation in Early Modern Europe“,in: Kate Cooper – Jeremy Gregory (eds.), Retribution, Repentance, and Reconciliation, (Studies in Church History 40), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 2004, 138-158. [KTF Wien, v.]

Ogilvie, Sheilagh, „,So That Every Subject Knows How to Behaveʻ: Social Disciplining in Early Modern Bohemia“, Comparative Studies in Society and History 48/1, 2006, 38-78. [p.]

Poska, Allyson M., „Confessionalization and Social Discipline in the Iberian Word“, Archiv für Reformationsgeschichte 94, 2003, 308-319. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Brady, Thomas A., „Confessionalization: The Career of a Concept“, in: John M. Headley – Hans J. Hillerbrand – Anthony J. Papalas (eds.), Confessionalization in Europe, 1555-1700: Essays in Honor and Memory of Bodo Nischan, Burlington: Ashgate 2004.

State of research

Fejtová, Olga, „Německá diskuse ke konfesionalizaci v evropském kontextu“, Český časopis historický 109/4, 2011, 739-785.

Confessionalization and religious tolerance / Konfesionalizace a náboženská tolerance

Barton, Peter F., Toleranz und Toleranzpatente in der Donaumonarchie“, Communio viatorum 24/3, 1981, 137-158.

Brázda, František, Komparace pojetí náboženské svobody a tolerance v Ediktu nantském, Rudolfově majestátu a Tolerančním patentu [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2017. [Dir. D. Zbíral.]

Čapková, Dagmar, „Svoboda svědomí a tolerance předpokladem mírového soužití“, Studia comeniana et historica 39/81-82, 2009, 180-186.

Just, Jiří, 9. 7. 1609: Rudolfův Majestát: Světla a stíny náboženské svobody, Praha: Havran, 2009.

Müller, Michael G., „Protestant Confessionalisation in the Towns of Royal Prussia and the Practice of Religious Toleration in Poland-Lithuania“, in: Ole Peter Grell – Bob Scribner (eds.), Tolerance and Intolerance in the European Reformation, New York: Cambridge University Press 1996, 262-281. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Roth, John David, „The Limits of Confessionalization: Hans Landis and the Debate over Religious Toleration in Zürich, 1580-1620“, in: C. Arnold Snyder (ed.), Commoners and Community: Essays in Honour of Werner O. Packull, Kitchener: Pandora Press 2002, 281-300. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Seebass, Gottfried, „Confessionalization and Tolerance: Early Resistance against the Cura Religionis in the German Imperial Cities“, in: David M. Whitford (ed.), Caritas et Reformatio: Essays on Church and Society in Honor of Carter Lindberg, Saint Louis: Concordia Publishing House 2002, 59-71. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Confessionalization in Central Europe / Konfesionalizace ve střední Evropě

Bell, Dean Phillip, „Confessionalization in Early Modern Germany: A Jewish Perspective“, in: Thomas A Brady – Christopher Ochner et al, Politics and Reformations: Communities, Politics, Nations, and Empires: Essays in Honor of Thomas A. Brady, Leiden – Boston: Brill 2007, 345-372. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Deventer, Jörg, „Confessionalisation: A Useful Theoretical Concept for the Study of Religion, Politics, and Society in Early Modern East-Central Europe?“, European Review of History 11/3, 2004, 403-425.[Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Freedman, Joseph S., „,Professionalizationʻ and ,Confessionalizationʻ: The Place of Physics, Philosophy, and Arts Instruction at Central European Academic Institutions during the Reformation Era“, Early Science & Medicine 6/4, 2001, 334-352. [p.]

Harrington, Joel F. – Smith, Helmut Walser, „Confessionalization, Community, and State Building in Germany 1555-1870“, Journal of Modern History 69/1, 1997, 77-101. [p.]

Menne, Mareike, „Confession, Confusion, and Rule in a Box? Archival Accumulation in Northwestern Germany in the Age of Confessionalization“, Archival Science 10/3, 2010, 299-314. [p.]

Müller, Michael G., „Late Reformation and Protestant Confessionalization in the Major Towns of Royal Prussia“, in: Karin Maag (ed.), Reformation in Eastern and Central Europe, Aldershot: Scholar Press 1997, 192-210. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Strom, Jonathan, „Conversion, Confessionalization, and Pietism in Dargun“, in: Fred van Lieburg (ed.), Confessionalism and Pietism: Religious Reform in Early Modern Europe, Mainz: Philipp von Zabern Verlag 2006, 149-168. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Criticism of confessionalization narratives

Eley, Geoff, „Some Thoughts on ,Confessionalization‘“, [online], <http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-german&month=0505&week=b&msg=%2bBma1m7iIMMk3mKIvdGfKQ&user=&pw=>, [7. 6. 2014].

Gannon, Alexander, „Historiography of Confessionalization“, [online], <http://alexandergannon.blogspot.cz/2010/10/historiography-of-confessionalization.html>, [7. 6. 2014]. [Author considers conceptual strengths and weaknesses of the confessionalization thesis. He introduces main toppics in the discussions from the seventies to the present and also the most important researchers and their work on topics close to confessionalization issues. OČ]

Lotz-Heumann, Ute – Ehrenpreis, Stefan, „The Concept of Confessionalization as a Research Tool“, [online], <http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-German&month=0504&week=a&msg=OBVg%2bAebgXhn7SqJrbkRFA&user=&pw=>, [7. 6. 2014]. [Authors critically discuss boundaries of using concept of confessionalization as analytic tool. They also present main concepts and their historiography, researches and publications dedicated to related themes, particularly from German academical background. OČ]

Lotz-Heumann, Ute, „The Concept of ,Confessionalization‘: A Historiographical Paradigm in Dispute“, Memoria y Civilización 4, 2001, 93-114. [p.]

Toleration, cohabitation, religious pluralism / Tolerance, soužití, náboženský pluralismus

Bradley, James E., „Toleration and Movements of Christian Reunion, 1660-1789“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 348-370. [FF MU (DZ).]

Cameron, Keith – Greengrass, Mark – Roberts, Penny (eds.), The Adventure of Religious Pluralism in Early Modern France: Papers from the Exeter Conference, April 1999, Oxford: Peter Lang 2000. [321 p. On Edict of Nantes and other documents, as well as their local applications. h.; k. (František Brázda, cs).]

Christin, Olivier, „Religious Colloquies and Toleration“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 302-320. [FF MU (DZ).]

Mout, Nicolette, „Peace without Concord: Religious Toleration in Theory and Practice“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 227-243. [FF MU (DZ).]

Hybridity / Hybridita

Boettcher, Susan R., „Post-Colonial Reformation? Hybridity in 16th-Century Christianity“, Social Compass 52/4, 2005, 443-452. [p.]

Burke, Peter se tématu věnuje. Předn. 2. 4. 2013 na FF MU.

Handling „the Other“ / Jiné, zacházení s jinakostí

Christians and Jews / Křesťané a Židé

Bodiam, Miriam, „Christianity and Judaism“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 485-503. [FF MU (DZ).]

Protestantism, reformation / Protestantismus, reformace

Prameny

Černá, Petra (ed.), Augsburské vyznání, Český Těšín: Sdružení Martina Luthera v ČR 2010.

Molnár, Amedeo (ed.), Slovem obnovená: Čtení o reformaci, Praha: Kalich 1977. [Ukázky z pramenů: Viklef, Theodor de Bèze, Václav Budovec z Budova, Komenský, Maiestas carolina – výnos proti kacířům.]

Slovníky a encyklopedie

Filipi, Pavel a kol., Malá encyklopedie evangelických církví, Praha: Libri 2008. [Váz., 159 s., 290 Kč.]

Přehledy

Hsia, Ronnie Po-chia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [FF MU (DZ).]

Marshall, Peter,The Reformation: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2009. [FF MU (DZ).]

Sborníky

Ozment, Steven (ed.), Religion and Culture in the Renaissance and Reformation, (Sixteenth Century Essays and Studies 11), Kirksville: Sixteenth Century Journal Publishers 1989. [x, 136 s., váz. Sborník obsahující zajímavé studie. Úvod; rituály autonomie, rituály závislosti – jihoněmecká měšťanská kultura; místo posvátného v italských městech; lidová reakce na učenou kulturu za renesance a reformace; specifika ženevské reformace; židovská magie v raně novověkém Německu (R. Po-chia Hsia); ďábel a německý lid – popularita démonské posedlosti v 16. stol.; komentář o 2 předchozích studiích. Pozn. pod čarou, stručný rejstřík. ETF Wien, v.]

Teorie a metodologie

Karant-Nunn, Susan C., „Continuity and Change: Some Effects of the Reformation on the Women of Zwickau“, The Sixteenth Century Journal 13/2, 1982, 17-42. [p.]

Karant-Nunn, Susan C., „Changing One’s Mind: Transformations in Reformation History from a Germanist’s Perspective“, Renaissance Quarterly 58/4, 2005, 1101-1127. [p.]

Reformation and literacy, media, printing / Reformace a vzdělanost, média, tisk

Scribner, Bob, „Heterodoxy, Literacy and Print in the Early German Reformation“, in: Peter Biller – Anne Hudson (eds.), Heresy and Literacy, 1000-1530, (Cambridge Studies in Medieval Literature 23), Cambridge: Cambridge University Press 1994, 255-278. [c.; h.]

Velké osobnosti počátku protestantismu a jejich dobový kontext

Přehledy

Molnár, Amedeo, Na rozhraní věků: Cesty reformace, Praha: Kalich 22007. [416 p., hardback. A book on major figures of the European reformation – could serve as an overview, but focuses mostly on specific key topics in their theology. Luther, Zwingli, Calvin, Bucer, Jan Hus, Unitas fratrum / Jednota bratrská. FF MU (DZ).]

Různí

McNair, Peter, Peter Martyr in Italy: An Anatomy of an Apostasy, Oxford: Clarendon Press 1967. [FF MU (DZ).]

Martin Luther

Prameny

Luther, Martin, Je jeden veliký kopec...: Výbor z díla II, Praha: Lutherova společnost 2010.

Literatura

Dieterich, Veit-Jakobus, Martin Luther: Sein Leben und seine Zeit, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2010. [MZK.]

Jan Kalvín

Prameny

Kalvín, Jan, Malé pojednání o večeři Páně, přel. Miloš Rejchrt, Praha: Kalich 2008. [Váz., 101s.]

Literatura

Chaunu, Pierre, Kalvín a jeho doba, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. [124 s.]

Reformace v Británii, anglikáni, Church of England

Coster, Will, „Community, Piety, and Family in Yorkshire Wills between the Reformation and the Restoration“, in: Diana Wood (ed.), Life and Thought in the Northern Church c. 1100-c.1700: Essays in Honour of Claire Cross, Woodbridge: The Ecclesiastical History Society – The Boydell Press 1999, 511-531. [c.]

Duffy, Eamon, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, c. 1400-c. 1580, New Haven – London: Yale University Press 22005 (1. vyd. 1992). [xxxviii, 654 s., brož. Velmi dobře vypadající monografie. Mapuje i kulturní změnu za reformace a klade si některé antropologicky zajímavé otázky. Gorski: katolický historik, proti pojetí anglické reformace jako rychlé reformace odspoda. Liturgie, učení a laici; mše (diváci, nebo účastníci? Privatizace? farní zkušenost; pozdravení pokoje); cechy a křesťanství; svatí; laická modlitba; zbožnost k Ježíšovým ranám a Marii; kouzla a sliby; poslední věci (obraz smrt, ars moriendi, smrt a paměť; utrpení v očistci; útok na tradiční náboženství (chronologický sled kapitol); vliv reformace – farnosti; vliv reformace – poslední vůle; Marie Krvavá; Alžběta. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík, černobílé obrazové přílohy. NKČR, v.; FF MU (DZ), s.]

Filippo, Claudia di, „Le comunità cattoliche inglesi del periodo elisabettiano fra clandestinità e testimonianza“, Bollettino della Società di studi valdesi 121/194 (Essere minoranza: Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medioevo ed età moderna), 2004, 175-215. [h.]

Whiting, The Reformation of the English Parish Church, Cambridge

Reformace v Itálii

Ambrosini, Federica, Storie di patrizi e di eresia nell Venezia del ’500, Milano: FrancoAngeli [1999]. [352 s. Pojednání o šíření reformačních myšlenek do Benátek a o některých vizích, podle kterých se měla benátská marka stát ideálním místem, kde bude vládnout Kristus. Vypadá dosti originálně a založeně na velmi slušné pramenné základně. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. BNCF, v.]

Olivier, Achille, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, (Italia sacra 50), Roma: Herder 1992. [xii, 496 s. Podrobná a užitečná deskriptivní monografie o reformě a herezi ve Vicenze na konci 15. a v 16. stol. Intelektuálové a společnost – debata o toleranci (zajímavé zpracování o termínech jako tolerantia, tolerare); cesta k Bibli a cesta ke Koránu po 1470; reformace; reformované „kongregace“; Alessandro Trissino; Vicenza a huguenoti. V dodatku edice italských dokumentů: inkviziční proces Alessandro Trissino, dopisy Odoardo Thiene a dopisy fratelli Pellizzari. Pozn. aparát (pod čarou), rejstřík. BNCR, v.]

Reformace v Čechách a na Moravě

Just, Jiří – Nešpor, Zdeněk R. – Matějka, Ondřej et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha: Lutherova společnost 2009. [396 s.]

Kázání a náboženská kontrola v reformované tradici

Lidé: Anna Kvíčalová.

Burdon, Adrian, The Preaching Service: The Glory of the Methodists. A Study of the Piety, Ethos, and Development of the Methodist Preaching Service, Bramcote: Grove Books 1991.

Medieval sources of the Reformation / Středověké kořeny reformace

Hamm, Berndt, The Reformation of Faith in the Context of Late Medieval Theology and Piety, Leiden – Boston: Brill 2004. [xvi, 305 s., váz. Soubor studií B. Hamma, uspořádal Robert J. Bast. Soustředění na normativitu v 15. a 16. stol. – poznámky o religiozitě, teologii a ikonologii; mezi přísností a slitováním – tři modely předreformačního reformního kázání (Savonarola, Staupitz, Geiler); vůle a neadekvátnost jako téma pozdně středověké pastorace kajícníků; od středověké „lásky k Bohu“ k Lutherově víře – příspěvek k dějinám pokání; proč se pro Luthera stala víra centrálním konceptem křesťanského života?; jaká byla reformační doktrína o ospravedlnění?; reformace „zdola“ a „shora“ – problém historických klasifikací reformace (zpochybňuje rozšířené klasifikace, zde i vymezení mezi reformaci shora vs. zdola); jak inovativní byla reformace?; místo reformace v 2. miléniu křesťanství. Podrobný pozn. aparát, místní, jmenný a stručný věcný rejstřík. ETF Wien, v.]

Thayer, Anne T., Penitence, Preaching and the Coming of the Reformation, Aldershot: Ashgate 2002. [xiv, 226 s., váz. Kvalitně a podnětně vypadající monografie věnovaná pokání a kazatelství, tedy jedněm z oblastí, které v pozdním středověku procházely vývojem a nárůstem komplexnosti. Autorka se zaměřuje na téma zprostředkovávání náboženských myšlenek laikům a utváření zkušenosti těmito myšlenkami, a to na příkladu pokání, a chce ukázat, jak rozmanitost v tomto učení napomohla připravit půdu jak pro přijetí, tak odmítnutí Lutherova poselství (4). Autorka byla v kontaktu s d’Avrayem (xiv) – posiluje potenciální zajímavost knihy pro SKR. Pokání a kázání v předvečer reformace; tištěné modelové sbírky kázání; dominance pokání; rigoristické, umírněné a absolutistické sbírky kázání; Lutherova odpověď na pozdně středověký kajícnický proces; pokání, kázání a příchod reformace. Pozn. pod čarou, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Sociologie raného protestantismu

Benedict, Philip, Christ’s Churches Purely Reformed: A Social History of Calvinism, New Haven: Yale University Press 2002.

Roper, Lyndal, Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe, London: Routledge 1994. [254 s. Vyznačovalo se Německo v 16. stol. genderovou krizí?, vůle a ctnost, sexuální utopie v německé reformaci, mužství v raně novověkém německém městě, kradení mužství – kapitalismus a magie, nedisciplinovanost a formování protestantské identity, exorcismus a teologie těla, čarodějnictví a fantazie v raně novověkém Německu. Cituje Arnold, Historian as Inquisitor. FF MU (DZ), s.]

Wiesner-Hanks, Merry E., Christianity and Sexuality in the Early Modern World: Regulating Desire, Reforming Practice, London – New York: Routledge 2000. [288 s. FF MU (podnět DZ), FF MU (DZ), s.]

Reformace jako kulturní a náboženská změna

See also Confessionalization.

Různé

Existují tři dominantní teorie náboženské změny za reformace a katolické reformy: 1) tradiční sekularizační teorie, podle kterých reformace následovala po relativně kulturně kompaktním středověku a přinesla diferenciaci, která v dlouhodobé perspektivě vytvořila podmínky k sekularizaci evropské společnosti (sekularizační teoretikové co do pojímání reformace vycházejí především z Webera a nepodnikají další empirické průzkumy, což se ve svém programu historizace sekularizační debaty snaží změnit Gorski 2000); 2) teorie christianizace, podle které byla středověká populace christianizována jen poměrně povrchně a až reformace a katolická reforma přinesly skutečnou christianizaci (Le Bras, Delumeau); a 3) teorie konfesionalizace a sociální disciplinace.

Bossy, John, Křesťanství na Západě 1400-1700, přel. Lucie Johnová, Praha: Karolinum 2008. [Synopsis: bgstrv. Odmítá, že k reálné christianizaci došlo až v 16. stol. (11). h.]

Doležalová, Eva – Pánek, Jaroslav, Confession and Nation in the Era of Reformations: Central Europe in Comparative Perspective, Praha: Historický ústav AV ČR 2011.

Duffy, Stripping of the Altars... [Anotace zde.]

Gorski, Philip S., „Historicizing the Secularization Debate: Church, State, and Society in Late Medieval and Early Modern Europe, ca. 1300 to 1700“, American Sociological Review 65/1, 2000, 138-167. [Důležité i pro pojetí kulturní změny za reformace. Anotace bg. EBSCO, p.]

Haigh, Christopher, The Plain Man’s Pathways to Heaven: Kinds of Christianity in Post-Reformation England, 1570-1640, Oxford: Oxford University Press 2007. [xii, 284 s., váz. Kniha založená na analýze dobově velmi populárního díla Arthur Dent, The Plain Man’s Pathway to Heaven (1601), na jehož základě autor činí závěry o náboženství v reformační Anglii. Gorski: katolický historik, proti pojetí anglické reformace jako rychlé reformace odspoda. Kazatel a jeho lid; Asunetus – poznání a opomíjení; Filagathus – profesoři a profánno; Antilegon – svoboda a smích; papeženství a další nepřátelé. Pozn. aparát, bg, podrobný rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Koslofsky, Craig M., The Reformation of the Dead: Death and Ritual in Early Modern Germany, 1450-1700, Houndmills: Macmillan Press – New York: St. Martin’s Press 2000. [xiii, 223 s. Velmi pěkně vypadající monografie zabývající se se proměnami kultu zesnulých v raném novověku včetně vzniku nového, protestantského kultu zesnulých. Je pojata antropologicky a autor sleduje i teoretické zájmy. Snaží se využít i nepoměrně chudší prameny o venkově (14-15). Velmi zajímavé jsou závěry o argumentaci veřejným zdravím během odsouvání pohřebišť za hradby měst (76 aj.). Smrt, rituál a reformace; duše – zánik očistce a reformace; těla – umisťování mrtvých v německé reformaci; rozvoj luteránského pohřebního rituálu; úcta a násilí – pohřby ve věku konfesí; od nemilosti k odlišení – noční pohřeb v Německu 17. stol.; smrt, rituál a historie – témata a závěry. ETF Wien (sign. Gh 38.75), BL, v.; c.]

Kümin, Beat A., The Shaping of a Community: The Rise and Reformation of the English Parish c. 1400-1560, Aldershot: Scolar Press 1995. [xiv, 362 s. Monografie věnovaná chodu anglických farností, zejména s ohledem na finanční toky, a jejich proměně za reformace. Obsahuje hodně kvantitativních údajů. Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Lutton, Rob, „Geographies and Materialities of Piety: Reconciling Competing Narratives of Religious Change in Pre-Reformation and Reformation England“, in: Rob Lutton – Elisabeth Salter (eds.), Pieties in Transition: Religious Practices and Experiences, c. 1400-1640, Aldershot: Ashgate 2007, 11-39. [FF MU (DZ), s.]

Lutton, Rob – Salter, Elisabeth (eds.), Pieties in Transition: Religious Practices and Experiences, c. 1400-1640, Aldershot: Ashgate 2007. [Summary in bgstrv. FF MU (DZ), s.]

Marshall, Peter, Beliefs and the Dead in Reformation England, Oxford – New York: Oxford University Press 2002. [xii, 360 s., brož., váz. Monografie, která na případu pojetí mrtvých sleduje hluboké sociální proměny v reformační Anglii v letech 1480-1630. Chce 1) podat první celkový přehled tohoto důležitého aspektu anglické reformace a 2) využít objevy k prohloubení povahy a zkušenosti náboženské změny v Anglii. Přítomnost mrtvých – připomínání a závazky před reformací; debaty o mrtvých – očistec a polemika v Anglii Jindřicha VIII.; „běsnění proti mrtvým“ – reforma, protireformace a smrt očistce; regulace mrtvých – rituál a reforma anglické církve, 1560-1630; majetek mrtvých – posmrtný život v protestantské imaginaci; neuspořádaní mrtví – duchové a jejich významy v reformační Anglii; připomínání a paměť mrtvých v protestantské kultuře. Pozn. aparát, bg, rejstřík. BL, v.; FF MU (DZ), s.]

Mazálková, Iva, Změny v tradiční zbožnosti v reformační Anglii na příkladu exeterské diecéze, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral. Dostupné též online.]

Postles, Dave, „Penance and the Market Place: A Reformation Dialogue with the Medieval Church (c. 1250-c. 1600)“, Journal of Ecclesiastical History 54/3, 2003, 441-468. [p.]

Walsham, Alexandra, „Reforming the Waters: Holy Wells and Healing Springs in Protestant England“, in: Diana Wood (ed.), Life and Thought in the Northern Church c. 1100-c.1700: Essays in Honour of Claire Cross, Woodbridge: The Ecclesiastical History Society – The Boydell Press 1999, 227-255. [c.]

Walsham, Alexandra, The Reformation of the Landscape: Religion, Identity, and Memory in Early Modern Britain and Ireland, Oxford – New York: Oxford University Press 2011. [xvi, 637 s., váz. Výborně vypadající monografie věnovaná tomu, jak se proměňovala či neproměňovala fyzická krajina a myšlená krajina za reformace v Anglii a Irsku raného novověku. Loca sacra – náboženství a krajina před reformací; idoly v krajině – vliv reformace; katolicismus, protireformace a krajina; náboženská regenerace krajiny – rituál, rehabilitace a obnova; prozřetelnost, věda a přírodní prostředí; léčivé prameny; vynalezené tradice – legenda, zvyk a paměť (včetně kap. „Innocent Pastimes: Ritual, Recreation, and Pilgrimage in the Post-Reformation“). Pozn. aparát, bg, obecný rejstřík, rejstřík míst. h.]

Wilby, Emma, Cunning Folk and Familiar Spirits: Shamanistic Visionary Traditions in Early Modern British Witchcraft and Magic, Portland: Sussex Academic Press 2005. [xvi, 317 s.]

Collections of articles / Sborníky

Benedict, Philip (ed.), Cities and Social Change in Early Modern France, London: Unwin Hyman 1989. [Hardback; softback Routledge 1992.]

Pohled z druhé strany – kontinuita a přetrvávání

Muldoon, James (ed.), Bridging the Medieval-Modern Divide: Medieval Themes in the World of the Reformation, Ashgate.

Sociální disciplinace v době reformace

Gorski, Philip S., The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe, Chicago – London: University of Chicago Press 2003. [xviii, 249 s., brož. Práce z oboru historické sociologie, dosti zajímavá. Recenze P. Benedict in The Journal of Modern History: ne vždy přesvědčivé, ale rozhodně sugestivní: Gorski si klade velké otázky a soustavně pátrá po odpovědích. Kalvinismus, kázeň a státní moc; disciplinární revoluce zdola v Nizozemí; disciplinární revoluce shora v Braniborsku-Prusku; sociální disciplinace v komparativní perspektivě. Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. h.]

Karant-Nunn, Susan C., [různé práce.]

Theology

Hell

Rasmussen, Tarald, „Hell Disarmed? The Function of Hell in Reformation Spirituality“, Numen 56/2-3, 2009, 366-384. [p.]

Lidová zbožnost a reformace, kult svatých a reformace

Cavallotto, Stefano, Santi nella Riforma: Da Erasmo a Lutero, Roma: Viella 2009. [432 s. , brož. Monografie věnovaná myšlení o svatých u představitelů reformy a reformace. Erasmus; hlavní reformátoři; úcta ke svatým v rodících se protestantských církvích; svatí reformace a první protestantské hagiografické texty; netypické formy hagiografie jako historická legitimizace a mytizace reformace; protestantské očišťování a přejímání „hagiografických“ textů antického křesťanství. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Collins, David J., Reforming Saints: Saints’ Lives ant Their Authors in Germany, 1470-1530, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [xiv, 227 s., váz. Kvalitní monografie, která se věnuje hagiografické literatuře německých humanistů na konci 15. a začátku 16. stol., čímž se dotýká též zásadní obecné otázky identity reformace. Podrobný poznámkový aparát (137-193), strukturovaná bibliografie (195-206), rejstřík (207-227). BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Haigh, Christopher, English Reformations: Religion, Politics, and Society under the Tudors, Oxford: Clarendon Press 1993.

Halama, Ota, Otázka svatých v české reformaci: Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese, Brno: L. Marek 2002. [237 s. Velmi zajímavá práce. Obsahuje edice pramenů. Poznámkový aparát, bibliografie. MZK, v.]

Halkin, L.-E., Hagiographie protestante, Bruxelles: Université libre de Bruxelles 1950. [Odkaz Boesch Gajano.]

Parish, Helen P., „‚Impudent and Abhominable Fictions‘: Rewriting Saints’ Lives in the English Reformation“, The Sixteenth Century Journal 32/1, 2001, 45-65. [JSTOR, p.]

Whiting, Robert, The Blind Devotion of the People: Popular Religion and the English Reformation, Cambridge 1989.

Reformation and the visual arts / Reformace a vizuální umění

Wandel, Lee Palmer, „The Reformation and the Visual Arts“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 345-370. [FF MU (DZ).]

Radikální reformace

Novokřtěnci

Caccamo, Domenico, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611): Studi e documenti, ???: La Lettere 21999 (1. vyd. G. C. Sansoni, Firenze 1970). [Kalvínství, lidové novokřtěnectví, it. komunita v Krakově. Četné dokumenty v italštině a latině.]

Estep, W. R., Příběh křtěnců: Radikálové evropské reformace, Praha 1991.

Irwin, Joyce (ed.), Womanhood in Radical Protestantism, New York: Mellen 1979. [Novokřtěnecký pohled na ženu. Odkaz Wiesner WG.]

Pánek, Jaroslav, „Moravští novokřtěnci: Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů“, Český časopis historický 92/2, 1994, 242-255.

Rozehnalová, Jana, „Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme“, Religio 10/1, 2002, 25-44.

Stella, A., Anabaptismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo.

Zeman, Jarold Knox, The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628: A Study of Origins and Contacts, Mouton, The Hague – Paris 1969. [408 s. Odborná literatura – religionistika, historie – novokřtěnci. MZK.]

Antitrinitáři

Různé

Stella, A., Anabaptismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo.

Potírání antitrinitářství, polemika

Radoń, Sławomir, „Stosunek do braci polskich w XVI i XVII wieku: Obraz zboru w piśmiennictwie antyariańskim“, Studia religiologica 27, 1994, 33-48. [FF MU.]

Radoń, Sławomir, „Zagadnienie ‚diabła ariańskiego‘ w piśmiennictwie Mikołaja Cichowskiego“, Studia religiologica 25, 1992, 67-80. [FF MU.]

Protestantismus v 16. a 17. stol.

Různé

Borello, Céline, „Fidélité à Dieu, fidélité au roi: Les protestants de Provenec dans le second XVIIe siècle“, Bollettino della Società di studi valdesi 121/194 (Essere minoranza: Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medioevo ed età moderna), 2004, 267-278. [h.]

Caccamo, Domenico, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611): Studi e documenti, La Lettere, 21999 (1. vyd. G. C. Sansoni, Firenze 1970). [Kalvínství, lidové novokřtěnectví, it. komunita v Krakově. Četné dokumenty v italštině a latině. Tuším Vídeň, Fachbibliothek für Geschichte.]

Cameron, Euan, The Reformation of the Heretics: The Waldenses of the Alps, 1480-1580, Oxford: Clarendon Press 1986. [292 s. Značně nepříznivá recenze Heresis 7, 90-91. c.]

Communay, A. (ed.), Les Huguenots dans le Béarn et la Navarre: documents inédits, Paris: Honoré Champion – Auch: Cocharaux frères 1885. [198 s. Dopisy Kateřině Medicejské aj. – převážně právě korespondence. Gallica. p.]

Garrisson-Estebe, Janine, Protestants du Midi, 1559-1598, Toulouse: Privat 1980. [368 s., formát mírně nad A4 (A4 je tak akorát text, s malou rezervou). Zajímavá, dobře podložená kniha. Sociální struktura; náboženské společenství; konzistoř; pastoři; jih Francie a první tři náboženské války; spojené provincie Jihu – historie a teorie; žít „skutečné náboženství“; uspořádávat každodenní život; budovat politický řád. Poznámky za jednotl. kap., bibliografie včetně rukopisů (349-362). Odkaz Zerner. MSH, v.]

Paravy, Pierette, De la chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné: Évêques, fidèles et déviants (vers 1340 – vers 1530) I-II, Rome: École française de Rome 1993. [1538 s., spojité číslování. Cit. Biller jako komplexní studii o žitém náboženství v Dauphiné; podle Billera jde o mistrovské dílo. h.]

Soudní represe raného protestantismu

Mentzer, Raymond A., Heresy Proceedings in Languedoc, 1500-1560. [Příznivá recenze Philipa Hoffmana v American Historical Review.]

Mentzer, Raymond A., „The Legal Response to Heresy in Languedoc, 1500-1560“, The Sixteenth Century Journal 4/1, 1973, 19-30. [JSTOR, p.]

Monter, William, Judging the French Reformation: Heresy Trials by Sixteenth-Century Parlements, Cambridge – London: Harvard University Press 1999. [Zajímavá práce. MSH.]

Sexualita a raný protestantismus

Puff, Helmut, Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600, Chicago: University of Chicago Press 2003. [Odkaz Karras.]

Roper, Lyndal, Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe, London: Routledge 1994. [254 s. Vyznačovalo se Německo v 16. stol. genderovou krizí?, vůle a ctnost, sexuální utopie v německé reformaci, mužství v raně novověkém německém městě, kradení mužství – kapitalismus a magie, nedisciplinovanost a formování protestantské identity, exorcismus a teologie těla, čarodějnictví a fantazie v raně novověkém Německu. Cituje Arnold, Historian as Inquisitor. FF MU (DZ), s., k.]

Puritánství

Foster, Stephen, The Long Argument: English Puritanism and the Shaping of New England Culture, 1570-1700, Chapel Hill: Published for the Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Virginia, by the University of North Carolina Press, 1991. [xx, 395 s. MZK.]

Reformovaný kult (odkaz)

Viz pod kap. věnovanou křesťanskému kultu.

Teologický vývoj protestantismu

Říčan, Rudolf, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948.

Katolictví 16.-18. století, katolická reforma, protireformace, baroko

Bibliografie

http://www.earlymodernitaly.com/thankyou/Biblio_EF_9ed.pdf [Kap. o náboženství: zč. zprac.]

Přehledy a souhrnné práce

Bossy, John, Křesťanství na Západě 1400-1700, přel. Lucie Johnová, Praha: Karolinum 2008. [234 s., brož. Anotace bgstrv. h.]

Cameron, Euan, Enchanted Europe: Superstition, Reason, and Religion 1250-1750, New York – Oxford: Oxford University Press 2010. [Synopsis: bg. NKČR, v.; p., h., k.]

Greyerz, Kaspar von, Religion and Culture in Early Modern Europe, 1500-1800. [ÚR FF MU.]

Hsia, Ronnie Po-chia, The World of Catholic Renewal, 1540-1770, Cambridge: Cambridge University Press 1998. [Odkaz Wiesner-Hanks 137 jako důl. přehled katolictví v této době, citováno i jinde. Řazení: UB Hsia, Ronnie Po-chia. FF MU (podnět DZ).]

Zuber, Rudolf, Osudy moravské církve v 18. století I, Praha: ÚCN – Česká katolická Charita 1987.

Zuber, Rudolf, Osudy moravské církve v 18. století II, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2003. [605 s. Dost kritická, nicméně přínos uznávající recenze Religio 1/2004, 289-293.]

Raný novověk – lidová kultura

Burke, Peter, Lidová kultura v raně novověké Evropě, přel. Markéta Křížová, Praha: Argo 2005. [376 s. Z angl. orig. (2001) přel. Markéta Křížová. Hledání lidové kultury (objevení lidu, jednota a rozmanitost, prchavý pramen); struktury lidové kultury (přenos lidové kultury; tradiční formy; hrdinové, viníci a hlupáci; svět karnevalu); změny v lidové kultuře (triumf postu; lidová kultura a sociální změna). Průběžný pozn. aparát, bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU; h.]

Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe, London: T. Smith 1978. [Odkaz Wiesner-Hanks 139. Přeloženo do češtiny. Kritizován, viz Riti e rituali, 40n., pozn. 4.]

Edwards, Kathryn A. (ed.), Werewolves, Witches, and Wandering Spirits: Traditional Belief and Folklore in Early Modern Europe, (Sixteenth Century Essays and Studies 62), Kirksville: Truman State University Press 2002. [xxii, 226 s., obrazové přílohy, váz. Sborník; vypadá dobře, vícero studií se týká Racionalit. Nebezpeční duchové – proměna tvarů, zjevení a fantazie v čarodějnických procesech v Lorraine; duchové v raně novověkém Bavorsku; posednutí a exorcismus ve svátostném životě raně novověké Francie; navigace mezi vizemi nebe a pekla na zemi; židé, magie a komunita ve Wormsu v 17. stol.; jeptiška-čarodějka v Toskánsku 18. stol.; pařížská policie na počátku 18. stol. tváří v tvář čarodějnictví – úpadek a přece jisté přetrvávání víry v čarodějnice (založeno na studiu nepublikovaných archivních materiálů); Jindřich Bullinger a Jacon Ruef o moci ďábla; obrazy vlkodlaka v démonologické literatuře; J.-M. Charcot, S. Freud a démoni. Pozn. aparát, rejstřík. ETF Wien, v.; h.]

Scribner, Bob – Johnson, Trevor (eds.), Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-1800, Houndmills – London: Macmillan 1996. [viii, 282 s., brož. Úvod; ženská spiritualita a Ježíšek v pozdně středověkých dominikánských konventech; husitské lidové náboženství (T. A. Fudge); fenomén pokřesťanštěných synagog v pozdně středověké a raně novověké Svaté říši římské; Institoris, Summis desiderantes affectibus a čarodějnický proces v Brixenu, 1485; čarodějnictví a lidové náboženství v raně novověkém Rothenburgu; lidové víry a reformace v Brandenburg-Ansbach; proč byla soukromé vyznání tak diskutabilní téma v Lindau 17. stol.?; lübecký prorok v lokálním a luterském kontextu; jezuitští misionáři a lidové náboženství v Horním Falcku v 18. stol. Komentovaná bibliografie, podrobný pozn. aparát za textem (208-275), rejstřík. ETF Wien, v.]

Společnost a instituce

Různé

Brodrick, James, Robert Bellarmino: Kardinál a inkvizice, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2007. [Klasický životopis jezuitského autora. Zajímavá kniha důležitá i pro obraz vzdělanosti a společnosti v Bellarminově době. FF MU abs., v.]

Diefendorf, Barbara B. – Hesse, Carla (eds.), Culture and Identity in Early Modern Europe (1500-1800): Essays in Honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor: The University of Michigan Press 1993. [x, 280 s. Sborník. Úvod – kultura a identita; modlitba laiků; huguenotský žaltář a víra francouzských protestantů v 16. stol.; rituály konverze – katolíci a protestanti v Poitou 17. stol.; zpovědníci, kajícníci a konstrukce identity v raně novověké Ávile (Bilinkoff); psaní a moc slova – notáři a řemeslníci v barokním Římě; lidová politika a sousedská identita v raně novověké Barceloně; sociální proměna francouzského farního kléru, 1500-1800; „válka demoiselles“ v Ariège, 1829-1831 (mladí muži oblečení jako ženy se shromáždili v lesích a hlasitě vyhnali uhlíře a strážce státního lesa – protest proti zákoníku o lesích 1827, který omezil jejich práva, zejm. právo pastvy v královských a obecních lesích, založeno na tradicích charivari); mezi ústní a psanou kulturou – sociální význam ilustrovaného milostného dopisu; role tisku v politice ženské péče o zdraví v raně novověké Francii; rodina a aristokratická kultura v raně novověké Francii; literární politika Louise de Kéralio a revoluce. Pozn. aparát (za jednotl. studiemi); bibliografie N. Z. Davis; medailony autorů; rejstřík. BNCR, v.]

Právo, právní systémy, soudnictví

Různé

Ignor, Alexander, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 1532-1846: Von der Carolina Karls V. bis zu den Reformen des Vormärz, Paderborn: Ferdinand Schöningh 2002. [324 s. Pečlivá monografie zcela věnovaná inkvizičnímu procesu. Inkviziční proces a jeho zakořenění v Německu; propracovávání inkvizičního procesu právní vědou; rozkvět inkvizičního procesu; kritika inkvizičního procesu; nové ideje; duchovní základy nových idejí; hlavní myšlenky průkopníků reformy; principy reformy; první reformní zákony. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie (293-316), stručný jmenný rejstřík. BNF, v.]

Margolf, Diane C., Religion and Royal Justice in Early Modern France: The Paris Chambre de l’Edit, 1598-1665, (Sixteenth Century Essays and Studies 62), Kirksville: Truman State University Press 2002. [xx, 227 s., váz. Kniha věnovaná Chambre de l’Edit, ustavené k rozsuzování sporů mezi huguenoty a katolíky na základě privilegia huguenotů po Ediktu nantském (1598). Zmapování činnosti tohoto tribunálu ilustruje i roli zákona a právních institucí v boji za stabilitu a řád ve Francii (xv). Kniha je hodně založena na studiu původních archivních dokumentů. Hugenoti a zákon; úředníci, účastníci sporu a Chambre de l’Edit; rodina, zákon a ~; násilí, trest a veřejný mír; hugenoti a zákon – nový pohled. Pozn. pod čarou, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Punishment and the theater of punishment / Trest a divadlo trestu

Dülmen, Richard van, Divadlo hrůzy: Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku, Praha: Rybka 2001.

Chudoba, chudina

Jütte, Robert, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1994. [239 s. Užitečná přehledová práce. Úvod; obrazy chudoby; příčiny chudoby; rozsah chudoby; standardy života chudiny; svépomoc chudiny; formy deviace – zločin, krádež, pašování, prostituce...; strategie marginalizace; reakce na marginalizaci. Obsahuje statistické údaje. Spíše symbolický poznámkový aparát, chronologická tabulka, stručné medailony důležitých reformátorů s „chudinským“ profilem, dobrá strukturovaná bibliografie, rejstřík (229-239). BNF, v.]

Mnišství

Různé

Viz též Terezii z Ávily.

Dickens, Arthur Geoogrey, Late Monasticism and the Reformation, London: Hambledon Press 1994.

Evangelisti, Silvia, „Monastic Poverty and Material Culture in Early Modern Italian Convents“, The Historical Journal 47/1, 2004, 1-20.

Jesuits / Jezuité
Ignatius of Loyola / Ignác z Loyoly

Maryks, Robert Aleksander, A Companion to Ignatius of Loyola: Life, Writings, Spirituality, Influence, Boston: Brill 2014.

Vzdělanost

Brink, Jeanie R., Female Scholars: A Tradition of of Learned Women before 1800, Montreal: Eden University Women’s Publications 1980. [Odkaz Wiesner WG.]

Grendler, Paul F., Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300-1600, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1989. [Odkaz Wiesner WG.]

O’Day, Rosemary, Education and Society 1500-1800: The Social Foundations of Education in Early Modern Britain, London – New York: Longman 1982. [Odkaz Wiesner WG.]

Smith, Hilda L. – Cardinale, Susan, Women and the Literature of the Seventeenth Century, New York: Greenwood 1990. [Dle Wiesner WG nedocenitelný zdroj pro jakékoli studium spisovatelek v 17. stol.: jde o třísetstránkovou bibliografii.]

Prosazování katolické reformy, náboženská kontrola a výuka, regulace chování, prosazování tridentského katolictví, sociální disciplinace, konfesionalizace

Viz též Zbožnost / Zpověď.

Různé

Boer, Wietse de, The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001. [363 s. Protireformační Miláno v 16.-17. století. Prosazování klerické hierarchie; disciplína duše: zpověď, konverze, donucení; ovládání těla: zpovědnické a církevní pojetí; potiliky občanství v pozdní protireformaci; udílení svátostí – zbožnost a povinnost; limity disciplíny; kněžská cvičení – školní třída a zpovědnice; definování hříchu – případ pověry. Bibliografie. BNF. FF MU (DZ), s.]

Bonora, Elena, I conflitti della Controriforma: Santità e obbedienza nell’esperienza religiosa dei primi barnabiti, Firenze: Le Lettere 1998. [712 s. Mimořádně podrobná a užitečná kniha analyzující pestrou náboženskou zkušenost prvních barnabitů od apokalyptických nálad až do savonarolského asketismu Battisty da Crema. Zajímavá je nejen pro samotné téma, ale i pro drama katolické reformy a protireformace a pro poopravení představ o údajné jednotě katolické církve v protireformačním úsilí. Odhlíží od hagiografických stereotypů a ukazuje tuto kongregaci jako zpočátku velmi na štíru s církevní institucí a Svatým officiem. Výklad těchto pnutí hledá v radikálním hledání svatosti u raných barnabitů. Milánská situace; od visionářek k mistrům dokonalosti; Battista da Crema a Ludovica Torelli; Antonio Maria Zaccaria a Paola Antonia Negri; klerikové a laici v Miláně; Benátská republika; pauláni v Benátkách; procesy; vývoj v 2. polovině 16. stol. BNF, v.]

Braun, Harald – Vallanc, Edward (eds.), Contexts of Conscience in Early Modern Europe, 1500-1700, London – New York: Macmillan 2003.

Donnelly, J. P. – Maher, M. (eds.), Mantua, Confraternities and Catholic Reform in Italy, France and Spain, Kirksville 1999.

Forster, Marc, The Counter-Reformation in the Villages: Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, 1560-1720, Ithaca: Cornell University Press 1992. [Odkaz Wiesner-Hanks 138.]

Châtellier, Louis, The Religion of the Poor: The Rural Missions in Europe and the Formation of Modern Catholicism, c. 1500-1800, Cambridge: Cambridge University Press 1997. [Překlad. Odkaz Wiesner-Hanks 138.]

Laplanche, François, „La Bible dans les controverses, XVIe-XVIIe siècles“, Heresis 46-47, 2007, 131-138. [h.]

Santagiuliana, Ildebrando – Santagiuliana, Marcello, Il Giudice di Dio: Vita, opere, ascesa, contrasti, splendore e morte repentina di Gerolamo Federici (1516-1579). Inquisizione, diplomazia, processi, santità, repressione, vendette e tradimenti attraverso l’Italia della Controriforma, Bergamo: Bolis [1992]. [261 s., velký formát (větší než A4). Zvláštní, popularizující, ale znalá práce bez poznámkového aparátu, zaměřující se na Gerolama Federica, významnou osobnost protireformace, která spolupracovala s Karlem Boromejským. BNF, v.]

Tellechea Idígoras, José Ignacio, La reforma tridentina en San Sebastián, San Sebastián: Caja de Ahorros 21970. [Odkaz Barahona.]

Zagorin, P., Ways of Lying: Dissimulation, Persecution and Conformity in Early Modern Europe, Cambridge – London 1990. [Odkaz Bruschi v zajímavém kontextu (inkviziční filtry vycházející z vyprávění).]

Tridentský koncil

Prosperi, Adriano, Il Concilio di Trento: Una introduzione storica, Torino: Einaudi 2001. [203 s.]

Kontrola intelektuálů

Viz též knihy a studie věnované indexu zakázaných knih.

Belligni, Eleonora, Auctoritas e potestas: Marcantonio de Dominis fra l’Inquisizione e Giacomo I, Milano: FrancoAngeli 2003. [288 s. Monografie věnovaná procesu s arcibiskupem Splitu Marcantonio de Dominis, biskupem, který zpochybňoval papežovu světskou vládu a musel se uchýlit do Anglie, kde dále psal pojednání na toto téma. Výsledkem procesu bylo jeho posmrtné odsouzení (r. 1624). Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. BNF, v.]

Re-catholicization / Rekatolizace

Rekatolizace českých zemí před a po bitvě na Bílé hoře

Čornejová, Ivana (ed.), Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci: sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5. 6. 2003, Praha: Univerzita Karlova – Dolní Břežany: Scriptorium 2003. [391 s. ISBN 80-86197-49-2.]

Kavka, František, Husitský epilog na koncilu Tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech, Praha 1969.

Kusák, Petr, Role františkánů-observantů při rekatolizaci českých zemí, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2013. [The role of Franciscans-Observants in the re-catholicization of the Czech lands. Supervisor: David Zbíral.]

Mikulec, Jiří, 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství, Praha: Havran 2005,

Mikulec, Jiří, Pobělohorská rekatolizace v českých zemích, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1992.

Minařík, František Kliment, Pražští mučedníci, Bratislava: Serafín 1991. [29 p.]

Subjektivita, individuum, individualita, individualismus a diskurzy o individualitě a já v raném novověku

Dülmen, Richard van, Die Entdeckung des Individuums, 1500-1800, 1997.

Dumont, Louis, „The Modern Conception of the Individual: Notes on Its Genesis“, Contributions to Indian Sociology 8/1, 1965, 13-61.

Kittsteiner, H. D., Die Entstehung des modernen Gewissens, 1991. [Odkaz van Dülmen.]

Sexualita, manželství, gender, regulace a kontrola sexuality v novověkém křesťanství

Pro zpovědní kontrolu chování viz též Zbožnost / Zpověď.

Různé

Erlach, Daniela – Reisenleitner, Markus – Vocelka, Karl (eds.), Privatisierung der Triebe? Sexualität in der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main: Peter Lang 1994. [501 s. Zajímavý sborník německých a jedné anglické studie. Dějiny sexuality, sociální kontrola, středověká sexualita – prameny, sexualita a panování, sexualita v pozdně střv. a raně novověkém umění, legální a ilegální sexualita v Uhersku v 18. stol., kurtizány a oficiální římskokatolická ideologie, erotika a rodová odlišnost aj. BNF, v.]

Ruggiero, Guido, Binding Passions: Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance, New York: Oxford University Press 1993. [286 s. Andriana Savorgnan, manželství, ctnost a pověst ženy v renesanci, kněžky z Latisany (souvisí s benandanty, viz též Gri, Altri modi), předpovědi budoucnosti u Aurelia di Siena. k., FF MU (DZ), s.]

Tomás y Valiente, Francisco et al., Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid: Alianza 1990. [213 s., menší formát. Nemá jednoho editora, uvedeno všech 6 autorů studií. Zajímavý sborník studií historiků práva, týkající se sexuality v období baroka. Delikventi a hříšníci, hřích proti přirozenosti, pojem a škála přestoupení, trestní právo a barokní divadlo, souboje v právu a literatuře, bigamie a španělská inkvizice, inkvizice a cenzura, historie textů, trendy v bádání o historickém trestním právu. Některé studie mají poznámkový aparát, jiné ne. BNF, v.]

Přehledy

Bellinger, Gerhard J., Sexualita v náboženstvích světa, Praha: Academia 1998. [FF MU.]

Flandrin, Jean-Louis, Le sexe et l’Occident: Évolution des attitudes et des comportements, Paris: Le Seuil [1981]. [380 s. Poznámkový aparát za textem (325-378). Středně kvalitní, zajímavá, místy statisticky zaměřená monografie věnovaná 16.-20. stol., dosti selektivní v tématech, nicméně si podržuje spíše přehledový charakter. Úvod; láska – knižní tituly; láska a milování v 16. stol.; láska a manželství v 18. stol.; křesťanská nauka o manželství – o knize J. T. Noonana; antikoncepce; muž a žena v manželské posteli; dítě a společnost – o knize Ph. Arièse; vztah k dítěti a sex; loci communes o dítěti v rodině; dívka ve starých francouzských příslovích; sexuální život nesezdaných a mladých a jeho represe; BNF, v.]

Wiesner-Hanks, Merry E., Christianity and Sexuality in the Early Modern World: Regulating Desire, Reforming Practice, London – New York: Routledge 2000. [288 s. Výborná přehledová práce. FF MU (podnět DZ), FF MU (DZ), s.]

Anglie a Skotsko

Fletcher, Anthony, Gender, Sex and Subordination in England, 1500-1800, New Haven: Yale University Press 1995. [Odkaz Barahona.]

Gowing, Laura, Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London, Oxford: Clarendon Press 1996.

Ingram, Martin, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640, Cambridge: Cambridge University Press 1988. [Odkaz Barahona.]

McLaren, Angus, Reproductive Rituals: The Perception of Fertility in England and from the 16th to the 19th Century, London: Methuen 1984. [Odkaz Wiesner WG.]

Mitchison, Rosalind – Leneman, Leah, Sexuality and Social Control: Scotland, 1660-1780, Oxford – New York: Blackwell 1989. [x, 253 s. Monografie původně založená na projektu vyhodnotit podíl nemanželských dětí ve Skotsku této doby na základě textů vzešlých z presbyterních církevních soudů. Původní projekt se však rozšířil na další přestupky, zejména předmanželské těhotenství a módu neoficiálního manželství. Kniha vypadá zajímavě, byť od pohledu nepatří k vynikajícím titulům. Úvod; Skotsko – církev a oblasti; ekonomické a sociální proměny; zákonné manželství; nezákonné manželství; vzorce nevlastních potomků a předmanželského sexu – kvantitativní studie; vyhodnocení a interpretace kvantitativních výsledků; odpovědi přestoupilců na instituční tlaky (jejich postoje, vzdory aj.; tato část je zajímavá, ale nezaložena na výraznější teorii a výsledkem jsou spíše faktografické konstatace než explanace či obecnější závěry); závěr. Odkaz Wiesner WG (jí uvedené místo vydání opraveno dle katalogizace v knize). BNF, v.]

Quaife, G. R., Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth Century England: New Brunswick: Rutgers University Press 1979. [Odkaz Wiesner.]

Stone, Lawrence, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, Harmondsworth: Penguin Books 1977. [Odkaz Wiesner-Hanks. Zkrácené vydání: New York: Harper Torchbooks 1979 (odkaz Barahona).]

Francie

Daumas, Maurice (ed.), Le plaisir et la transgression en France et en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, b.m.: b.n. b. r. [472 s. + obrazová příloha vzadu. Výstup z konference r. 2005. Nakladatel, místo ani rok nejsou uvedeny, jen ediční řada Universitaria. Nepořádně vydaný sborník kvalitních studií. Ženské lásky a delikvence ve Španělsku za Filipa III., prostituce ve Španělsku 1500-1623, konkubinát, mýtus svůdníka, královský libertinismus, cizoložství, libertinismus a jazyk aj. BNF, v.]

Farr, James R., Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730), New York – Oxford: Oxford University Press 1995. [252 s. Pečlivá práce, založená na soudních protokolech. Kniha uznává obecnou pravdivost přesvědčení o liberalizaci sexuálních otázek během osvícenství, ale zdůrazňuje, že přesto to byly rozsáhlé kontinuity se starším obdobím. Autor pracuje s antropologickými pracemi (např. M. Douglas). Poznámkový aparát (163-201), bibliografie (203-245), stručný rejstřík. BNF, v.]

Hernandez, Ludovico (ed.), Les procès de sodomie aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, publiés d’après les documents judiciaires conservés à la Bibliothèque nationale, Paris: Bibliothèque des curieux 1920. [Nekritická edice původních francouzských textů, bez uvedení přesných odkazů na rukopisy. Chybný odkaz R. Carrasco (shodný titul i podtitul ukazuje na to, že jde o totéž dílo, na které odkazuje mylně). c.]

Itálie

Brown, Judith C., Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, New York – Oxford: Oxford University Press 1986. [214 s. Životopisně zaměřená monografie o sestře Benedettě Carlini, která tvrdila, že může konat zázraky (1. pol. 17. stol.). Podrobný poznámkový aparát (165-296), rejstřík. Odkazuje sem Himl, „Nová košťata“, 168 mezi základními pracemi mikrohistorie. BNF, MHS, v.; FF MU (DZ), s.]

Canosa, Romano, Il velo e il cappuccio: Monacazioni forzate e sessualità nei conventi femminili in Italia tra Quattrocento e Settecento, Roma: Sapere 2000 1991. [235 s. Nakl. se jmenuje „Sapere 2000“. Benátky v 15. stol., Florencie aj. Autor pracuje s archivními dokumenty. Průběžný poznámkový aparát. BNF, v.]

Loi, Salvatore, Inquisizione, sessualità e matrimonio: Sardegna, secoli XVI-XVII, Cagliari: AM&D 2006. [377 s. Velmi zajímavá kniha. Sexuální přestupky (prostituce, manželství a karneval...), sardinské sv. Officium, přestupk kněží a řeholníků, konkubinát kněží, magie a sexualita, démonizace sexuality a čarodějnictví, delikty v pravomoci inkvizitorů (pohlavní obtěžování během zpovědi, hříchy proti přirozenosti. Manželství: tridentská proměna, uvádění Tridentu do praxe – problémy a rezistence, moc církve nad manželstvím, inkviziční jurisdikce nad manželstvím. Individuální příběhy: proces ve věci obtěžování při zpovědi proti Leonardu Maronju Pinnovi, idem proti Cristoforo Salvincho, proces ve věci bigamie proti Amador Melis di Norbello. Podrobný průběžný poznámkový aparát, bibliografie, jmenný rejstřík. BNF, v.]

Romeo, Giovanni, Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell’Italia della Controriforma: A proposito di due casi modenesi del primo Seicento, Firenze: Le Lettere 1998. [271 s. Velmi zajímavá a původní monografie založená na práci s archivními prameny. Např. i důležitá část věnovaná obecně zpovědi v protireformační Itálii (127-161). Obsahuje edici značné části hlavních latinských pramenů (199-262. Poznámkový aparát, jmenný rejstřík (263-269). BNF; FF MU (DZ), s.]

Tartamella, Enzo, Rapito d’improvissa libidine: Storia della morale, della fede e dell’eros nella Sicilia del Settecento, Trapani: Maroda 2003. [340 s., velký formát, křídový papír. c2002, ale dotištěno 2003. Užitečná kniha, na svůj žánr neobvykle vydaná (velký formát, křídový papír, nesouvisející obrazová příloha – umělecké předměty). Pracuje s archivními dokumenty. Chtíč; siroty v ohrožení; děti narozené z nemanželských rodičů (sic); laici a řeholníci; manželství; klauzura; sodomie; čarodějnice a démoni. Stručný poznámkový aparát. BNF, v.]

Německo

Breit, Stefan, „Leichtfertigkeit“ und ländliche Gesellschaft: Voreheliche Sexualität in der frühen Neuzeit, München: R. Oldenbourg 1991. [335 s. Pečlivá monografie věnovaná předmanželské sexualitě v raném novověku v Bavorsku. Stát a společnost v Horním Bavorsku, systém manželství, katolická morálka, prehistorie, trestání přečinu, pachatel a jeho motivace a sebereflexe, reakce okolí, proměny „libertinismu“. Statistické údaje, podrobný poznámkový aparát, bibliografie. BNF, v.]

Safley, Thomas Max, Let Man Man Put Asunder: The Control of Marriage in the German Southwest, Kirksville: Sixteenth-Century 1984. [Odkaz Wiesner jako na knihu, která čerpá z právních záznamů.]

Walter, Tilmann, Unkeuschheit und Werk der Liebe: Diskurse über Sexualität am Beginn der Neuzeit in Deutschland, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1998. [597 s. Podrobná a velmi podložená monografie. Dějiny „dějin sexuality“, teologie a sexualita; erotické a pornografické básnictví; kritika celibátu; cizoložství; hříchy proti přirozenosti; lékařství a sexualita; aj. Poznámkový aparát, bibliografie (536-585), jmenný rejstřík (586-597). BNF, v.]

Polsko

Kuchowicz, Zbigniew, Miłość staropolska: Wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982. [596 s., nekval. brož. Spíše folkloristicky a literárněhistoricky zaměřená monografie. Pojetí lásky, člověk a jeho potřeba lásky, milostná symbolika, krásná literatura, sochy, role úrody, zálety, milostná magie, afrodiziaka, erotika. Poznámkový aparát (514-572), bibliografie (573-591). BNF, FF MU, v.]

Portugalsko

Lanz, Eukene Lacarra (ed.), Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, New York – London: Routledge 2001. [265 s. Sborník. BNF, v.]

Mott, Luiz, „Justitia et misericordia: A inquisição portuguesa e a repressão ao nefando pecado de sodomia“, in: Anita Novinsky et al. (eds.), Inquisição: Ensaios sobre mentalidade, heresias e arte, São Paulo: Edusp 1992, 703-738. [Odkaz Mott.]

Mott, Luiz, „Le pouvoir inquisitorial et la répression de l’abominable péché de sodomie dans le monde luso-brésilien“, in: Gabriel Audisio (ed.), Inquisition et pouvoir, Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence 2004, 203-218. [FF MU (DZ), s.]

Mott, Luiz, O sexo proibido: Virgens, gays e escravos nas garras da inquisição, Campinas: Papirus 1988. [190 s. Kniha bude asi zajímavá. Mott vystudoval na Sorbonně, je doktor antropologie. Jeho zájem ovšem není čistě intelektuální; jde o výrazného aktivistu za práva homosexuálů. Tento aktivismus vyplývá i z emfatického názvu této knihy („ve spárech inkvizice“).]

Rakousko

Becker, Peter, Leben und Lieben in einem kalten Land: Sexualität im Spannungsfeld von Ökonomie und Demographie, das Beispiel St. Lambrecht 1600-1850, Frankfurt: Campus 1990. [333 s.; 21 cm.]

Španělsko

Barahona, Renato, Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press 2003. [274 s. Propracovaná monografie založená na španělsky psaných soudních záznamech, ze kterých často cituje. Svádění a opuštění; tělesné poznání – slovník sexu; donucování, násilí a podvolení; čest a hanba. Dodatky, glosář, poznámkový aparát (179-245), bibliografie (247-254), rejstříky (255-274). BNF, v.]

Carrasco, Rafael, Inquisición y represión sexual en Valencia: Historia de los sodomitas (1565-1785), Barcelona: Laertes 1985. [Velmi užitečná a konkrétní kniha. c., k.]

Daumas, Maurice (ed.), Le plaisir et la transgression en France et en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, b.m.: b.n. b. r. [472 s. + obrazová příloha vzadu. Výstup z konference r. 2005. Nakladatel, místo ani rok nejsou uvedeny, jen ediční řada Universitaria. Nepořádně vydaný sborník kvalitních studií. Ženské lásky a delikvence ve Španělsku za Filipa III., prostituce ve Španělsku 1500-1623, konkubinát, mýtus svůdníka, královský libertinismus, cizoložství, libertinismus a jazyk aj. BNF, v.]

Dufour, Gérard, Clero y sexto mandamiento: La confesión en la España del siglo XVIII, Valladolid: Ámbito 1996. [158 s. Velmi užitečná kniha. První část se věnuje zpovědi a zpovědním příručkám, druhá část se věnuje sexuálním přečinům zpovědníků. Poznámkový aparát, bibliografie (153-158). BNF, v.]

Fernandez, André, Au nom du sexe: Inquisition et répression sexuelle en Aragon, 1560-1700, Paris: L’Harmattan 2003. [379 s. Velmi užitečná kniha. Represe sexuálního chování a její právní základy; porušení nerozlučitelného pouta – bigamie; sodomie; bestialita; inkviziční procesy; zadržování či „uklizení“ vyslýchaného; svědek; tresty; místa deviace; jazyk deviace; iniciační sexualita; násilí. Stručný poznámkový aparát, bibliografie (361-372). BNF, v.]

Fernandez, André, „The Repression of Sexual Behavior by the Aragonese Inquisition between 1560 and 1700“, Journal of the History of Sexuality 7/4, 1997, 469-501. [Někde se uv. 502, c. do 501 (na s. 502 by mohlo být shrnutí, ale i na internetu nal. rozsah 501). Jednostr. (1:1) c.]

Lanz, Eukene Lacarra (ed.), Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, New York – London: Routledge 2001. [265 s. Sborník tematicky pokrývající zhruba léta 650-1650. Svatba a sexualita v Al-Andalus, intimní násilí, rady o manželství, kojná a sexuální ekonomie, láska v raně renesančním španělském divadle, sex a alegorie v La Lozana andaluza, změna hranic povolených a nepovolených styků – konkubinát a prostituce, Ronald Surtz: psaní a sodomie v inkvizičním procesu 1495-1496, „morální pornografie“ – Angela Carter a María de Zayas. BNF, v.]

Redondo, Augustin (ed.), Amours légitimes, amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Paris: Publications de la Sorbonne 1985. [415 s. Sborník z konference 1984. Žena a láska ve Šp. 16. stol.; okolnosti vylučující manželství; tajná svatba v Andalusii; zákonné a nezákonné lásky v Madridu v 17. stol.; žena, láska a morálka; manželství; láska a manželství u morisků; láska a manželství u cikánů; inkviziční záznamy z 1590 a hermafrodit; politické užití tajné svatby; conjuros amatorios; galantní poezie; sentimentální novela; láska v literatuře (vícero studií). BNF, v.]

Saint-Saëns, Alain, Sex and Love in Golden Age Spain, New Orleans: University Press of the South 1996. [Odkaz Barahona.]

Sánchez Ortega, Helena, La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen: La perspectiva inquisitorial, Madrid: Akal 1992. [288 s. b. r., c1992. Velmi užitečná, obecně koncipovaná, nicméně zejména na španělské prostředí zaměřená monografie věnovaná inkvizičnímu obrazu ženy a sexuality. Úvod, Foucault; vztahy mezi mužem a ženou: zvyklosti, povolnost, obrana volných svazků, obtěžování a zamilované jeptišky...; flagelace, flagelanti před inkvizicí, zpovídání a flagelace, brutalita, sadismus, masochismus; posedlé ženy; postavení ženy ve feudálním Španělsku: historické typy a literární archetypy, láska a každodenní život, náboženství a pověra, čarodějnictví, případová studie o čarodějnictví na Kanárských ostrovech; inkvizice a „drobné přečiny“, inkvizice jako sociologický pramen – sexualita a každodenní život. Stručný poznámkový aparát (pod čarou), dodatky. BNF, v.]

Sarrión Mora, Adelina, Sexualidad y confesión: La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio, siglos XVI-XIX, Madrid: Alianza 1994. [402 s. Studie věnovaná případům pohlavního obtěžování při zpovědi, posuzovaným Svatým Officiem v Cuence v 16.-19. stol. (343 případů) s odkazy na srovnávací materiál od jiných tribunálů. Zabývá se zpovědí, typy obtěžování, pachatelem, obtěžovanou ženou a konečně inkvizitory a jejich procesuální praxí při posuzování tohoto přečinu. Poznámky pod čarou, bibliografie. BNF, l., obj. ale negat.]

Švýcarsko

Burghartz, Susanna, Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht: Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit, Paderborn: Ferdinand Schöningh 1999. [330 s. Zajímavá a sebereflexivní kniha, která má tím pádem i širší dosah. Zabývá se manželstvím a sexualitou v souvislosti s mocenskými strukturami a vzorci myšlení (čistota, konstrukce genderu). Poznámkový aparát, bibliografie (303-329). BNF, v.]

Kanárské ostrovy

Moreno Florido, María Seruyá, Mujer y transgresión moral ante el Santo Oficio en Canarias (1598-1621), Lanzarote: Cabildo de Lanzarote [2000?]. [299 s. Inverze jména: takto BNF i Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; místo vydání Lanzarote: ibid., BNF jinak. Podrobná a původní vědecká práce založená na archivních pramenech. Prameny a metodologie, zdůvodnění tématu; tradiční kř. myšlení o manželství, Trident a manželství, žena v literatuře a pojetí ženy; morální přečiny: volná láska, incest, přijetí či odmítnutí nemravných návrhů během zpovědi, milostné praktiky; proces ve věci sexuálních přečinů: profil udavače, souzený, právní postup, rozsudky. Obsahuje statistické údaje a grafy. Průběžný poznámkový aparát, bibliografie. Rok vydání podle značky povinného výtisku „G.C. 186/2000“. BNF, v.]

Střední Amerika, Mexiko

Benítez, Fernando, Los demonios en el convento: Sexo y religión en la Nueva España, México: Era 1985. [279 s. Životopisně zaměřená kniha o sestře Juaně Inés de la Cruz. Neobsahuje poznámkový aparát. BNF, v.]

Familia y sexualidad en Nueva España, México 1982. [328 s., brož., nekval. papír, malý formát. Celkem užitečný sborník z konference. Dějiny rodiny ve Francii; historik a sexuální záznamy; dějiny mexické rodiny; přínos historické demografie pro studium rodiny v koloniálním Mexiku; jak psát historii náboženství a mentalit Nového Španělska; sexualita u starých nahuů; „conquista těl“; způsoby adaptace před církevními tribunály; odchylné skupiny; osvojení kulturních modelů. Jen velmi stručné poznámkové aparáty. BNF, v.]

Mortiz, Joaquín (ed.), El placer de pecar y el afán de normar, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia 1988. [384 s. Sborník. Teologický diskurz Tomáše Akvinského o manželství, rodině a sexuálním chování; Mexiko 1577; manželství, sexualita a domácnost skrytých židů v Novém Španělsku, 1640-1650; zpověď a sexualita u indiánů v Novém Španělsku; manželství a černošská rodina v církevní a světské koloniální legislative v 16.-19. stol.; legislativa týkající se bigamie a její aplikace v Novém Španělsku; sociální reakce na znásilnění v Novém Španělsku v 18. stol. – diskurz a praxe; inkviziční kritéria k zákazu literatury BNF, v.]

Ortega, Sergio (ed.), De la santidad a la perversión, o de porqué no se cumplía la ley de Dios en la sociedad novohispana, México – Barcelona – Buenos Aires: Grijalbo 1986. [291 s., malý formát, nekval. brož. Více méně užitečný sborník studií od různých autorů. Teologie manželství a sexuálního chování 1519-1570; dětství v obrazu svatosti; erotická imaginace v zakázané literatuře Nového Španělska; mezi světcem a hříšníkem; smilstvo; bigamie; falešná světice Terezie od Ježíše v 17. stol.; pohlavní obtěžování kněžími při zpovědi; homosexuálové v Novém Španělsku. Různě podrobné poznámky pod čarou. BNF, v.]

Jižní Amerika, Brazílie

Almeida, Angela Mendes de, O gosto do pecado: Casamento e sexualidade nos manuais de confessores dos séculos XVI e XVII, Rio de Janeiro: Rocco 21993. [152 s., brož. 1. vyd. 1992. Inverze jména: takto dle katalogizačního záznamu přímo v knize. Mírně popularizující, celkem užitečná monografie věnovaná regulaci sexuality ve zpovědních příručkách iberského a brazilského světa, zejm. se zřetelem k jezuitskému probabilismu. Úvod; církev a zpověď, zpovědní příručky, kazuistika, probabilismus; katolické a iberské 16. stol.; světská a církevní legislativa o sexualitě – zločin, nebo hřích?; zpovědní příručky – nový literární žánr; manželství a rodina; nedovolená sexualita; rodina, sexualita a hřích v Brazílii. Stručný poznámkový aparát, bibliografie (131-143), soupis dobových zpovědních příruček s bibliografickými údaji. BNF, v.]

Tematické členění

Homosexualita

Burg, Barry Richard, Sodomy and the Pirate Tradition: English Sea Rovers in the Seventeenth-Century Caribbean, New York – London: New York University Press 1995. [xlv, 215 s. Revidovaná edice Sodomy and the Perception of Evil (1983). Středně podrobný poznámkový aparát (175-192), komentovaná bibliografie. BNF, v.]

Kissack, Terence, „Same-Sex Affairs: Constructing and Controlling Homosexuality in the Pacific Northwest by Peter Boag“, Journal of the History of Sexuality 13/3, 2004, 369-372. [Recenze; EBSCOhost, p.]

Trexler, Richard, Sex and Conquest: Gendered Violence, Political Order, and the European Conquest of the Americas, Ithaca: Cornell University Press 1995. [Vlivná studie. Odkaz Odkaz Wiesner-Hanks ChS 177 s poznámkou, že autor „links male homosexual practices to conquest by both Europeans and Amerindians“ a nepřikládá význam aztéckým a inckým zákonům proti homosexualitě.]

Rupp, Leila J., Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost.

Gender

Amussen, Susan Dwyer, An Ordered Society: Gender and Class in Early Modern England, London: Blackwell 1988. [Odkaz Wiesner WG.]

Myscofski, Carole A., „Heterodoxy, gender, and the Brazilian Inquisition: Patterns in religion in the 1590s“, Journal of Latin American Lore 18/1-2, 1992, 79-93. [EBSCOhost nemá. Věnuje se vizitaci portugalské inkvizice v Salvadoru, hlavním městě Brazílie, roku 1591-1593, se zvláštním zřetelem k tématu genderových dichotomií; zejm. je zdůrazněno, že výpovědi se neliší dle původu, rasy apod., ale jen podle genderu. c.]

Perry, Mary Elizabeth, „From Convent to Battlefield: Cross-Dressing and Gendering the Self in the New World of Imperial Spain“, in: Josiah Blackmore – Gregory S. Hutcheson (eds.), Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, Durham – London: Duke University Press 1999, 394-419. [FF MU (DZ), s., c.]

Perry, Mary Elizabeth, Gender and Disorder in Early Modern Seville, Princeton: Princeton University Press 1990. [Odkaz Barahona; Wiesner WG.]

Wiesner, Merry E., Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1993. [264 s. Užitečná přehledová práce. Ideje a zákony týkající se žen; ženský životní cyklus; ekonomická role žen; vzdělání a výuka; ženy a kultura; náboženství; čarodějnictví; gender a moc. Spíše symbolický poznámkový aparát, dobré komentované bibliogafie za jednotl. kap. (zčásti se kryjí s těmi v ChS, celkem zpracovány, kromě kap. o ekon. a o čarodějnictví), rejstřík. BNF, v. FF MU (podnět DZ).]

Rané diskurzy o rase, rasové nadřazenosti, míšení ras a míšencích

Liu, Benjamin, „‚Affined to love the Moor‘: Sexual Misalliance and Cultural Mixing in the Cantigas d’escarnho e de mal dizer“, in: Josiah Blackmore – Gregory S. Hutcheson (eds.), Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, Durham – London: Duke University Press 1999, 48-72. [V knize malé l. FF MU (DZ), s., c.]

Netanyahu, B., The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain, New York: Random House 1995. [Práce známého izraelského politika, předpokládající souvislou antisemitskou frontu. Kritizuje mj. Budil.]

Stoler, Ann Laura, Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Durham: Duke University Press 1995. [Odkaz Queer Ib., 19.]

Transvestismus

Dekker, Rudolf M. – Pol, Lotte C. van de, The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe, New York: St. Martin’s 1989. [Odkaz Wiesner WG.]

Piety, religion / Zbožnost, náboženství

Miscellaneous / Různé

Camara, E. M., Pictures and Prayers: Madonna of the Rosary Imagery in Post-Tridentine Italy, disertační práce, Johns Hopkins University 2003.

Chatellier, L., The Europe of the Devout: The Catholic Reformation and the Formation of a New Society, 1990.

Ditchfield, Simon, „Giving Tridentine Worship Back Its History“, Studies in Church History 35, 1999, 199-226.

Jakubec, Ondřej, „Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města: Náboženská bratrstva barokního Brna“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, ???-???. [Zásadní recenze, uvádí i jména důležitých českých historiků zabývajících se sociálními dějinami náboženství v raném novověku.]

Malý, Tomáš, Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, (Knižnice Matice moravské 24), Brno: Matice moravská 2009. [351 s. ISBN 978-80-86488-60-8.]

Muir, E., „The Virgin on the Street Corner: The Place of the Sacred in Italian Cities“, in: S. Ozment (ed.), Religion and Culture in the Renaissance and Reformation, Kirksville 1989, 25-40.

Overviews and introductions

Mikulec, Jiří, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha: Grada 2012.

Proceedings and collections of articles

Prosperi, Adriano, Eresie e devozioni: La religione italiana in età moderna III: Devozioni e conversioni, Roma: Edizioni di storia e letteratura 2010. [vi, 350 p., softback. Collection of articles. Counter-Reformation religion; Madonne of cities and of countryside; parishes and confraternities; divine mothers and spiritual fathers; pastoral visitations of Giberti; clerics and laymen in the works of Carlo Borromeo; miles christianus in Italian culture, 15th-16th c.; the question of prayer in religious controversies in Italy; Madonna of Ghiara; spiritual letters; popular missions and pastoral visitations; missionary strategies for the conversion of peoples; the diary of Girolamo Magni, a priest from Trento; converts and renegades; between veneration and iconoclasm; popular religion and tridentine disciplin in the coutryside; apostolic visit of St. Carlo in Brescia; St Cassian; Immacolata in seviglia and the sacred foundations of Spanish monarchy; history of piety today. FF MU (DZ), s.]

Death and preparation for death, remembrance, commemoration of the dead, funeral monuments / Smrt a příprava na smrt, komemorace, památka zemřelých, náhrobky a epitafy

Geana, Gheorghita, „Remembering Ancestors: Commemorative Rituals and the Foundation of Historicity“, History and Anthropology 16/3, 2005, 349-361. [p.]

Jakubec, Ondřej (ed.), Ku večné památce: Malované renesanční epitafy v českých zemích, Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2007. [Obsahuje např. Tomáš Malý, „Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku“.]

Sherlock, Peter, „Episcopal Tombs in Early Modern England“, Journal of Ecclesiastical History 55/4, 2004, 654-680. [p.]

Purgatory / Očistec

Tingle, Elisabeth, „Purgatory and the Counter-Reformation: Perpetual Chantries in Southern Brittany: 1480-1720“, Journal of Ecclesiastical History 60/3, 2009, 464-489. [p.]

Zpověď

Prameny

Bertonio, Ludovico, Confessionario muy copioso en dos lenguas, Aymara, y Española, con una instruccion a cerca delos siete Sacramentos de la Sancta Iglesia, y otras varias cosas, como puede verse por la Tabla del mesmo libro, Cochabamba 2003. [xxvi, [XIV], 351 s. Přetisk zpovědního zrcadla vydaného španělsko-aymarsky na poč. 17. stol. Ludovikem Bertoniem (nar. 1557), působícím u jezera Titicaca. Přetisk připravil Iván Tavel Torres (včetně předmluvy). BNF, v.]

Literatura

Azoulai, Martine, Les péchés du Nouveau Monde: Les manuels pour la confession des Indiens, XVIe-XVIIe siècle, Paris: Albin Michel 1993. [263 s. Užitečná monografie věnovaná zpovědním příručkám v Novém světě v 16.-17. stol. Zpověď; počátky zpovědi v Americe; americké zpovědní příručky; rituál zpovědi; hřích, pokání a očista; slova, sliby, falešná svědectví; magie; věci víry; násilí; sex; ekonomie: krádež, finanční operace; sny; ptáci; opilství; závěr – americké křesťanství. Poznámkový aparát (201-235), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Boer, Wietse de, The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001. [363 s. Sic, čárka před and. Protireformační Miláno v 16.-17. století pod vedením Karla Boromejského a dalších. Prosazování klerické hierarchie; disciplína duše: zpověď, konverze, donucení; ovládání těla: zpovědnické a církevní pojetí; potiliky občanství v pozdní protireformaci; udílení svátostí – zbožnost a povinnost; limity disciplíny; kněžská cvičení – školní třída a zpovědnice; definování hříchu – případ pověry. Bibliografie. BNF, FF MU (DZ), s.]

Brambilla, Elena, Alle origini del Sant’Uffizio: Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna: Il mulino 2000. [592 s. Mimořádně podrobná monografie úzce propojující pozdně středověkou zpovědnickou praxi se vznikem Svatého officia. Biskupové jako úředníci – svátosti, světské právo a duchovní jurisdikce; soukromé a veřejné pokání v raném středověku; středověké inkvizice; zpověď, skryté hříchy a vyhrazené případy ve 13. a 14. stol.; exkomunikace a moc v době konciliarismu; případy vyhrazené papeži a papežskému penitenciáři; zpověď a odpustky v 15. stol.; biskupové z řad žebravých řádů a rigoristická zpověď v Itálii; zpovědní příručky z konce 15. stol.; papežští komisaři a kazatelé; biskupské tribunály na přelomu 15. a 16. stol.; k reformaci; edikty Julia III.; laicizace hereze ve Francii.; jezuité, inkvizitoři a biskupové; biskupové a Sv. Officium. Jmenný rejstřík. BNF, v.]

Delumeau, Jean, L’aveu et le pardon: Les difficultés de la confession, XIIIe-XVIIIe siècle, Paris: Fayard 1992 (1. vyd. 1964). [160 s., kapesní formát, brož., malé okraje, malé písmo. Poněkud popularizující kniha a mírně angažovaná kniha (. Povinnost zpovědi; zpověď za účelem uklidnění; pohnutky kajícnosti; oddálení absoluce; problém okolností; nezhoršit hříchy; prehistorie a zlatý věk probabilismu; ofenzíva rigoristů proti probabilismu; sv. Alfons z Liguori. Poznámky za jednotlivými kapitolami. BNF, v.]

Dufour, Gérard, Clero y sexto mandamiento: La confesión en la España del siglo XVIII, Valladolid: Ámbito 1996. [158 s. Velmi užitečná kniha. První část se věnuje zpovědi a zpovědním příručkám, druhá část se věnuje sexuálním přečinům zpovědníků. Poznámkový aparát, bibliografie (153-158). BNF, v.]

Myers, W. David, „Poor, Sinning Folk“: Confession and Conscience in Counter-Reformation Germany, Ithaca – London: Cornell University Press 1996. [230 s. Inverze jména: podle katalogizace v knize. Velmi zajímavá monografie věnovaná roli zpovědi a svědomí v protireformačním katolicismu se zaměřením na Bavorsko a Rakousko. Zpověď v pozdně středověkém Německu; poreformační zpověď; tridentská reforma rituálu a struktury zpovědi; zpověď v každodenním životě. Poznámkový aparát, bibliografie (205-221), rejstřík. Odkaz Wiesner-Hanks 138. BNF, v.]

Pratiques de la confession: Des Pères du désert à Vatican II. Quinze études d’histoire, Paris: Le Cerf 1983. [301 s. Jako autor uvedena skupina – „Groupe de la Bussière“. Důležitý sborník. Terapeutická a pedagogická role doznání u pouštních otců; veřejné a soukromé pokání a doznání u Řehoře Velikého; Rubellin: křesťanská společnost prizmatem zpovědi a pokání v 9. stol.; 4. lateránský koncil; obrazy zpovědi v kázáních z počátku 14. stol.; zpověď a sociální kontrola na konci středověku; společná zpověď ve farnostech 16. stol.; kolektivní absoluce a disciplína namísto zpovědi v reformovaných církvích 16. stol.; zpověď mezi humanistickou a katolickou reformou; Karel Boromejský a jeho instrukce; misie a zpověď v 17. stol.; zpověď v 19. stol.; zpověď a zprávy z vizitací; krize zpovědi – případ bretonské farnosti 1900-1982. Stručná strukturovaná bibliografie, stručné rejstříky. BNF, KTF Wien, c. tit., 53-137.]

Romeo, Giovanni, Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell’Italia della Controriforma: A proposito di due casi modenesi del primo Seicento, Firenze: Le Lettere 1998. [271 s. Velmi zajímavá a původní monografie založená na práci s archivními prameny. Např. i důležitá část věnovaná obecně zpovědi v protireformační Itálii (127-161). Obsahuje edici značné části hlavních latinských pramenů (199-262. Poznámkový aparát, jmenný rejstřík (263-269). BNF; FF MU (DZ), s.]

Rusconi, Roberto, L’ordine dei peccati: La confessione tra Medioevo ed età moderna, Bologna: Il mulino 2003. [360 s. Podrobná monografie věnovaná zpovědi na přelomu středověku a novověku. Zpověď koncem středověku; předávání a kontrola modelů chování, od kazatelského pultíku ke zpovědi; hřích, jednotlivec a církev; role žebravých řádů; svědomí v předvečer reformace; zpovědnické příručky. BNF, v.]

Sarrión Mora, Adelina, Sexualidad y confesión: La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio, siglos XVI-XIX, Madrid: Alianza 1994. [402 s. Studie věnovaná případům pohlavního obtěžování při zpovědi, posuzovaným Svatým Officiem v Cuence v 16.-19. stol. (343 případů) s odkazy na srovnávací materiál od jiných tribunálů. Zabývá se zpovědí, typy obtěžování, pachatelem, obtěžovanou ženou a konečně inkvizitory a jejich procesuální praxí při posuzování tohoto přečinu. Poznámky pod čarou, bibliografie. BNF, l., obj. ale negat.]

Turrini, Miriam, La coscienza e le leggi: Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, Bologna: Il mulino 1991. [569 s. Velmi zajímavá práce zaměřená na Itálii. Odkazy na Foucaulta se sice v knize objevují, ale více než na dalekosáhlé výklady se zaměřuje na důslednou práci s texty. Produkce a tisk textů, žánry, nerovnoměrné dochování; vývoj v produkci textů, před a po Tridentu, pak 1620-1650; zpytování svědomí; postava zpovědníka a typologie kajícníků; teologická a právní vina: kontrast, konflikty, usmíření těchto konceptů. Obsahuje extenzivní seznam tištěných vydání zpovědních a kajícnických příruček do r. 1650 (315-500). Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie (525-558), jmenný rejstřík. BNF; FF MU (DZ), s.]

Pokání

Lualdi, Katharine Jackson – Thayer, Anne T. (eds.), Penitence in the Age of Reformations, Aldershot: Ashgate 2000. [276 s. Sborník věnovaný katolickým a protestantským formám zpovědi a pokání v době reformace. Úvod; soudce a lékař; luteránská praxe; soukromá zpověď a autorita v reformačním Norimberku; hřích a pokání ve francouzské reformované komunitě; rituály smíření v holandské reformované církvi; Boer: zpověď v protireformačním Miláně; zpověď v protireformační Francii; Johannes Uhl o pokání; Španělsko; Societas Iesu a propagace generální zpovědi; jezuitští zpovědníci a afričtí otroci. Poznámkový aparát (pod čarou), výběrová bibliografie, rejstřík. BNF. c.]

Náboženská bratrstva

Viz další lit. Wiesner-Hanks ChS 138. Jeden sborník věnovaný bratrstvům (možná ve středověku) vydala École française de Rome.

Flynn, Maureen, Sacred Charity: Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700, Ithaca: Cornell University Press 1989. [Odkaz Wiesner-Hanks 138.]

Jakubec, Ondřej, „Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města: Náboženská bratrstva barokního Brna“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, ???-???. [Zásadní recenze, uvádí i jména důležitých českých historiků zabývajících se sociálními dějinami náboženství v raném novověku.]

Jiránek, Tomáš – Kubeš, Jiří (eds.), Bratrstva: Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice: Univerzita Pardubice 2005. [Odkaz Jakubec.]

Malý, Tomáš – Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk, Vnitřní krajina zmizelého města: Náboženská bratrstva barokního Brna, Brno: Archiv města Brna 2010. [380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8.]

Mikulec, Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2000. [156 s. Odborná literatura – religionistika – baroko. Velice zajímavá, hutná a podnětná práce o málo zpracovaném tématu. Středně rozsáhlý poznámkový aparát. Obsahuje i obrazovou dokumentaci. FF MU, l.]

Mikulec, Jiří, Svět barokních bratrstev.

Terpstra, Nicolas, Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna, Cambridge: Cambridge University Press 1995.

Terpstra, Nicolas (ed.), The Politics of Ritual Kinship: Confraternities and Social Order in Early Modern Italy, Cambridge 2000.

Weissman, R., „From Brotherhood to Congregation: Confraternal Ritual between Renaissance and Catholic Reformation“, in: Jacques Chiffoleau – Lauro Martines – Agostino Paravicini Bagliani (eds.), Riti e rituali nelle società medievali, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1994, 77-94. [FF MU (DZ), s.]

Náboženství a literatura

Giulio, Rosa, Tempo dell’inquisizione, tempo dell’ascesi: Spiritualità religiosa e forme letterarie dal Tasso al Settecento, Salerno: Edisud [2004]. [205 s. Studie věnovaná komplexnímu vztahu básníka k jeho sociálnímu světu v Itálii od Tassa po 18. stol. Nejde o knihu věnovanou inkvizici ani křesťanské askezi. Zpracované prameny i témata jsou literární. Autorka vyučuje italskou literaturu v Salernu. BNCF, BNF, v.]

Jansenismus

Gastellier, Fabian, Angélique Arnauld, Paris: Fayard 1998. [506 s. Užitečná, byť popularizující práce. Stručný poznámkový aparát (409-457), chronologická tabulka, jmenný rejstřík. ENC, v.]

Iluminismus a jeho pronásledování, alumbrados

Hamilton, Alastair, Heresy and Mysticism in Sixteenth-century Spain. The alumbrados. [iv, 156 s. Příznivá recenze v JEH.]

Huerga, Álvaro, Historia de los alumbrados I-II, Madrid: Fundación Universitaria Española 1978. [Odkaz Haliczer. Zřejmě klasická práce.]

Kvietismus a jeho pronásledování

Canosa, Romano – Colonnello, Isabella, L’ultima eresia: Quietisti e Inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento, Palermo: Sellerio 1986. [142 s., brož., menší formát. Potenciálně zajímavá kniha. Poznámkový aparát (125-140). BNF, v.]

Nevíra, skepticismus, ateismus, racionalismus, materialismus v raném novověku

See also bgher / Belief and unbelief (medieval cases and discussion); bgkr / Průřezové jevy (overviews of the history of atheism); bg / Pre-history of secularization.

Miscellaneous / Různé

Audisio, Gabriel, „Quelle incroyance au XVIe siècle? Ou Lucien Febvre revisité“, in: Gilles Dorival – Didier Pralon (eds.), Nier les dieux, nier Dieu, Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence 2002, 363-372.

Barbierato, Federico, „‚Di poco senno per la villica condizione‘: Episodi di eterodossia e miscredenza nelle aree rurali venete del Sei e Settecento“, in: Mariaclara Rossi (ed.), Religione nelle campagne, (Quaderni di storia religiosa 14), Verona: Cierre 2007, 431-457. [h.]

Barbierato, Federico, Politici e ateisti: Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento, Milano: Unicopli 2006.

Berman, David, A History of Atheism in Britain, 1998

Berman, David, „The Repressive Denial of Atheism in Britain in the Seventeenth and Eighteenth Centuries“, Proceedings of the Royal Irish Academy 82, 1982, 211-245.

? Berti, Silvia, The Religious Origins of Atheism. [Announced in Berti 1995 but not found in 2013.]

Berriot, François, Athéismes et athéistes au XVIe siècle en France I, Lille: Thèses Cerf b.d. [590 s. BNF jen mikrofiše (v.).]

Cervantes, Fernando, „The Devils of Querétaro: Scepticism and Credulity in Late Seventeenth-Century Mexico“, Past and Present 130, 1991, 51-69. [JSTOR, p.]

Febvre, Lucien, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle: La religion de Rabelais, Paris: Albin Michel 2003 (first ed. Paris: Albin Michel 1942). [On Google Books and English Wikipedia, the first ed. is dated 1937 and co-authored by Henri Berr (this ed. is unknown to the BNF online catalogue), some other sources know only the 1942 ed. An oft-cited book by one of the founders of the Annales school. Argues against the use of the term „atheism“ for the 16th century: the resources necessary to maintain an atheistic stance were not available back then. According to Schmitt, „La croyance...“ 2001, 82, he even denies the possibility of unbelief in the Middle Ages. Available online (new edition) at http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/probleme_incroyance_16e/incroyance_16e.html (p., 12 Oct 2013). FF MU (DZ), s. (2003 ed.).]

Febvre, Lucien, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century, trans. Beatrice Gottlieb, Cambridge 1982. [English translation of Le problème de l’incroyance.]

Hunter, Michael, „The Problem of ‚Atheism‘ in Early Modern England“, Transactions of the Royal Historical Society 35, 1985, 135-157. [Cited by Arnold, Belief... as an important text. JSTOR (ÖNB), p.]

Jundt, A., Histoire du panthéïsme populaire au Moyen Âge et au seizième siècle, Paris 1975. [p. 1-50 (gray, not well legible).]

Kamen, Henry, „Toleration and Dissent in Sixteenth-Century Spain: The Alternative Tradition“, The Sixteenth Century Journal 19/1, 1988, 3-23. [JSTOR, p.]

Kors, Alan, Atheism in France, 1650-1729 I: The Orthodox Sources of Unbelief, Princeton 1990. [Kors argues that early modern atheism is a child of orthodoxy – a result of debates between Aristotelians, Cartesians and Malebranchists. Cited by Berti 1995: 558 (= source of this summary). Wootton 1992 answers to Kors, convincingly according to Berti 1995, that if he changed the geographical framework, he would deal with important problems and it would lead him to changes in chronology and terminology.]

Lambe, Patrick J., „Critics and Skeptics in the Seventeenth-Century Republic of Letters“, The Harvard Theological Review 81/3, 1988, 271-296. [JSTOR, p.]

Lienhard, Marc (ed.), Croyants et sceptiques au XVIe siècle: Le dossier des „épicuriens“, Strasbourg: Istra 1981. [176 s. Sborník z konference Strasbourg, 9.-10. 6. 1978. Úvodní studie; strasbourský magistrát a „epikurejci“; Bucer; byli obchodníci ve Strasburgu epikurejci?; epikurejství a právo; Anton Engelbrecht; epikurejec a umění; Hans Baldung Grien; epikurejci v židovském myšlení; Noël Journet, rouhač proti sv. Písmu. Poznámkové aparáty, komentovaná bibliografie. BNF, v.]

Pigliucci, Massimo, „Personal Gods, Deism, and the Limits of Skepticism“, Skeptic 8/2, 2000, 38-45. [EBSCO, p.]

Thomas, Keith, Religion and the Decline of Magic, London: Penguin 1991 (1. vyd. London: Weidenfeld and Nicolson 1971). [xxiv, 853 s., softback. A great classic. N. Z. Davis, „Les conteurs...“, 72, n. 2, criticizes the book (and Le Roy Ladurie) for using too normative categories. FF MU (DZ), s.]

Wirth, Jean, Sainte Anne est une sorcière et autres essais, Genève: Droz 2003. [298 s., brož., menší formát. Nové vydání autorových studií vzniklých v poslední čtvrtině 20. stol. „Libertini“ a „epikurejci“; svatá Anna je čarodějka – diskuse o zbožnosti; zrození konceptu víry (croyance), 12.-17. stol.; kritika pojmu akulturace; nad několika nedávnými knihami o Lutherovi; teorie a praxe svatých obrázků v předvečer reformace. BNF, v.]

Wootton, David, „Lucien Febvre and the Problem of Unbelief in the Early Modern Period“, Journal of Modern History 60, 1988, 695-730. [Challenges Lucien Febvre’s view. JSTOR.]

Wootton, David, „Unbelief in Early Modern Europe“, History Workshop 20, 1985, 82-100. [Má JSTOR, přes MU není přístup; JSTOR (ÖNB), p.]

Young, B. W., „‚Scepticism in Excess‘: Gibbon and Eighteenth-Century Christianity“, The Historical Journal 41/1, 1998, 179-199. [JSTOR, p.]

Historiography and state of research / Historiografie a stav bádání

Berti, Silvia, „At the Roots of Unbelief“, Journal of the History of Ideas 56/4, 1995, 555-575. [An article (anchored in the framework of the history of ideas) on the ideological foundations of different positions in the 19th- to 20th-century historiography of the beginnings of atheism in early modern era. Begins with a consideration of ideological biases, linked to the fact that in the case of unbelief, critical secular scholarship investigates its own origins (p. 555-556). For the most part, 19th-century thinkers tended to think that there is a link between the Reformation and liberalism, but since positivism, critical scholarship began to be thought of as free of the religious context from which it emerged (p. 556). Some authors, e.g. Kors, pointed these origins out (p. 558). According to Berti, the strenght and subversivity of the learned libertinage has been grossly overestimated (p. 561). Here and there, the article refers to baroque ambivalence and the culture of dissimulation in order to understand the disconcerting contradictions in the thought of Spinoza, Hobbes and other thinkers (e.g. p. 562). Terminologically, the key divide is between mere unbelief and atheism (p. 562). Also points to baroque philosemitism (e.g. that of John Toland) as a space for libertine thought; indeed, radical English Enlightenment owes the strenght of its criticism of Christianity not so much to an atheistic condemnation of the Judeo-Christian tradition as to a rationalistic utilization of the polemic spirit of Judaism (p. 573). Ends with a critical note on postmodern epistemology in history, shifting from realities to representations; cites positively Ginzburg’s commentary to White in this context (p. 574-575). JSTOR, p.]

Rouhání a jeho represe

Viz též Středověk (paralelní kapitola).

Cabantous, Alain, Histoire du blasphème en Occident. [Zajímavá kniha. ENC?, v.]

Dierkens, Alain – Schreiber, Jean-Philippe (eds.), Le blasphème: Du péché au crime,(Problèmes d’histoire s religions 21), Bruxelles:Éditions de l’Université de Bruxelles 2012. [Available from: http://digistore.bib.ulb.ac.be/2015/i9782800415208_f.pdf]

Flynn, Maureen, „Blasphemy and the Play of Anger in Sixteenth-Century Spain“, Past and Present 149, 1995, 29-56.

L’invention de la catastrophe au XVIIIe siècle: Du châtiment divin au désastre naturel.

Mikoś, Kazimiera, „U źródeł pojęcia profanacji: Symbole religijne a problem ich profanowania w starożytnym Rzymie“, Nomos 45-46, 2004, 57-72. [Starověký Řím – pro srovnání.]

Nash, David, Blasphemy in the Christian World: A History, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [269 s. Monografie věnovaná rouhání v novověku až do současnosti (což je již samo o sobě inspirativní). Bibliografie, průběžný poznámkový aparát. FF MU, s.]

Misie a katolictví mimo Evropu

Různé oblasti

Greer, Allan – Bilinkoff, Jodi (eds.), Colonial Saints: Discovering the Holy in the Americas, 1500-1800, London – New York: Routledge 2002. [xxii, 317 s., váz. Zajímavý, kvalitně vypadající sborník (zvláště užitečné jsou studie ve 3. části – „Užívání posvátna“). Obrazivost kolem sv. Anny a mateřské archetypy ve Španělsku a Mexiku; pravidla haitské Lwy; hagiografie Diega de Ocaña v koloniálním Peru; misie ke Guaraníům a soupeření šamanů a jezuitů; sv. Antonín v portugalské americe (Vainfas); Francisco Losa a Gregorio López – přátelství a utváření identity; reprezentace ženské svatosti v Nové Francii; od mučednictví ke svatosti – Isaac Jogues; quakerské popravy v Massachusetts v 17. stol.; sv. Palafox – metafory zpochybňované svatosti; užívání hagiografie v nové Francii; irokézská panna – Kateřina Tekakwitha v Nové Francii a Novém Španělsku; spasitelka Ameriky – Rosa de Lima, dynamika identity a kanonizace; Panna Guadelupská v 17. stol. Poznámky za jednotlivými kapitolami, stručná výběrová bibliografie (projita, cca 3 tituly vypsány), rejstřík. BSG, BNF, v.; FF MU (DZ), s., k.]

Muslim countries – miscellaneous / Muslimské země – různé

Verddeil, Chantal (ed.), Missions chrétiennes en terres dʼIslam: XVIIe-XIXe siècles, (Anthologies de textes et documents missionnaires), Turnhout: Brepols 2013.

Latinská Amerika

Různé

Langer, Erick – Jackson, Robert H. (eds.), The New Latin American Mission History, Lincoln: University of Nebraska Press 1995. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 177.]

Mills, Kenneth, „The Naturalization of Andean Christianities“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 504-535. [FF MU (DZ).]

Riley, James D., „Christianity in Iberian America“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 373-391. [FF MU (DZ).]

Vecsey, Christopher, On the Padres’ Trail, South Bend: Notre Dame University Press 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 177 jako na kritickou práci, která se odklání od trendu psaní misijních historií samotnými misijními řády.]

Mexiko

Curcio-Nagy, Linda, Saints, Sovereignty, and Spectacle in Colonial Mexico, Albuquerque: University of New Mexico Press.

Frey, Herbert, „Cristianismo en Occidente y en la Nueva España: La europeización de Europa y la occidentalización del Nuevo Mundo“, Revista mexicana de sociología 61/1, 1999, 19-38.

Jaffary, Nora E., False Mystics: Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico, Lincoln: University of Nebraska Press 2004. [xvi, 257 s. Monografie věnovaná případům falešné mystiky, posuzovaným mexickou inkvizicí v 16.-19. stol. Založeno na inkvizičních dokumentech. Pochvalná recenze v AHR. FF MU (podnět DZ).]

Lavrin, Asunción (ed.), Sexuality and Marriage in Colonial Latin America, Lincoln – London: University of Nebraska Press 1989. [349 s. Velmi zajímavý sborník. Úvod, sexualita v koloniálním Mexiku; individuace a akulturace – zpověď u Nahuů v Mexiku mezi 16. a 18. stol.; čest, sexualita a nelegitimnost v Latinské Americe, vizitace biskupa Mariana Martího – koloniální Venezuela; Behar: sexuální čarodějnictví, kolonialismus a ženská moc z pohledu mexické inkvizice; přijatelní partneři v koloniální Argentině 1778-1810, politika svatby, rodiny v Guadalajaře v 17. stol., rozvod v koloniální Brazílii. BNF, v.]

Poole, Stafford, Our Lady of Guadalupe: The Origins and Sources of a Mexican National Symbol, 1531-1797, Tucson: University of Arizona Press 1995.

Rubial García, Antonio, La santidad controvertida: Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España, Mexico City: UNAM 1999.

Taylor, William B., Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth Century Mexico, Stanford: Stanford University Press 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks 177 jako na monumentální studii. c.]

Tudela, Elisa Sampson Vera, Colonial Angels: Narratives of Gender and Spirituality in Mexico, 1580-1750, Austin: University of Texas Press 2000. [222 s. Překlad Mujeres en México: Una historia olvidada. BNF nemá. c.]

Jižní Amerika, Brazílie

Bock, David, Mission Culture on the Upper Amazon: Native Tradition, Jesuit Enterprise and Secular Policy in Moxos, 1660-1880, Lincoln: University of Nebraska Press 1994. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 177.]

Clissold, Stephen, The Saints of South America, London: C. Knight 1972. [Odkaz v Colonial Saints.]

Tardieu, Jean-Pierre, Le nouveau David et la réforme du Pérou: L’affaire María Pizarro – Francisco de la Cruz (1571-1596), Bordeaux: Maison des Pays Ibériques 1992. [269 s., brož. Původní práce založená na znalosti rukopisných procesů. Věnuje se kroužku dominikána Francisca de la Cruz, okolo kterého se v Peru shromáždila mysticky zaměřená skupinka stoupenců překračující rasové hranice; jeho spolupracovnicí byla María Pizarro, jejíž vidění sloužily k posílení skupiny. Souzeni inkvizicí. Poznámkový aparát za jednotlivými oddíly. MSH, v.]

Vainfas, Ronaldo, Trópico dos pecados: Moral, sexualidade e Inquisição no Brasil, Rio de Janeiro: Campus 1989. [393 s., 21 cm. Sexuální morálka a inkvizice. Obsahuje např. kap. „protireformace a zámoří“. c.]

Severní Amerika

Devens, Carol, Countering Colonization: Native American Women and Great Lakes Missions, 1630-1900, Berkeley: University of California Press 1992. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 249.]

Noll, Mark A., „British and French North America to 1765“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 392-410. [FF MU (DZ).]

Raková, Svatava, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. [155 s. K širšímu kulturnímu kontextu, věnováno převážně 17. stol. Obsahuje zajímavý úvod o poststrukturalistické historiografii. MZK, l., c. tit., 5-11, 88-93, 102-109.]

Čína

Standaert, Nicolas, „Christianity Shaped by the Chinese“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 558-576. [FF MU (DZ).]

Japonsko

Drummond, Richard H., A History of Christianity in Japan, Grand Rapids 1967. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 212.]

Harrington, Ann M., Japan’s Hidden Christians, Chicago: Loyola University Press 1993. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 212.]

Indie

Županov, Ines G. – Po-chia Hsia, Ronnie, „Reception of Hinduism and Buddhism“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 577-597. [FF MU (DZ).]

Svatí, svatost, hagiografie v novověkém křesťanství

Prameny

Tellini Santoni, Barbara – Manodori, Alberto (eds.), I volti della santità: ritratti e immagini di santi dell’età moderna, Roma: Retablo [1999]. [270 s., velký formát (zhruba A4). Katalog novověkých světců; u každého jsou uvedena životní data, datum kanonizace, svátek, 1 obrazová reprodukce a její zdroj. Kniha je tedy zajímavá pro grafickou reprezentaci svatosti, ale svou metodou (1 světec = 1 vyobrazení a životní data) naprosto nesplňuje vědecké standardy a chybí v ní jakýkoli vědecký problém. Doplňují ji krátké, povýtce podobně problematické studie a dodatky: soupis vyobrazení Filipa Neriho v knihách Biblioteca Vallicelliana; sv. František Saleský a Řím; don Bosko na fotografii a v tisku; poznámky o ikonografii svatých. Rok vydání podle (c) a vytištění. BNF, v.]

Teoreticky přínosné práce, tvorba idejí a rámců

Ditchfield, Simon, Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the Preservation of the Particular, Cambridge: Cambridge University Press 1995. [xvi, 397 s., váz. Inovativní monografie zabývající se postavením hagiografie v raně novověké kultuře včetně počátků národní historiografie. Reforma liturgie a znovuobjevení posvátné hitorie; hagiografie jako liturgie v lokálním kontextu; kontinuita ve změně – tridentská hagiografie; tridentská hagiografie raně křesťanského mučedníka, aristokratického poustevníka, urozené jeptišky, laického podporovatele chudých, vizionářské pastýřky, svatého papeže; svatá historie jako „spása italských církví“; církevní kořeny národní historiografie – Ferdinando Ughelli a jeho Italia sacra. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Různé

Suire, Éric, La sainteté française de la Réforme catholique (XVIe-XVIIIe siècles) d’après les textes hagiographiques et les procès de canonisation, Pessac: Presses universitaires de Bordeaux 2001. [507 s., měkká vazba. Velmi osvíceně působící, kritická studie věnovaná francouzským světcům období baroka (16.-18. stol.) a jejich roli pro upevnění katolictví, resp. rekatolizaci. Životy svatých během Ancien Régime: proměny tridentské hagiografie; četba a čtenáři; vnik děl; vývoj vydávání hagiografické literatury. Funkce a povaha svatosti; spiritualita odříkání; zaměření na Krista. Modely svatých: předchůdci do slávy; mučednictví, svatost řeholníků, svatost biskupů, ženská svatost; minoritní modely: laici, teologové a intelektuálové, kněz. Charismata. Vývoj světce: dětství a mládí; dospělost; jak umírají svatí. Jak vzniká pověst světce: známky vyvolení, vč. stigmat; zázraky; náboženské komunity; nelegální kulty; neznámí, zapomenutí, pomlouvaní světci. Kanonizační proces: procedura v 16.-20. stol.; etapy uznání; odmítnuté kanonizace. Sociologie francouzské svatosti: typologie; vývoj forem apoštolátu; srovnávací perspektiva – evropská svatost. BNF, v.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Ditchfield, Simon, „Tridentine Worship and the Cult of Saints“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 201-224. [FF MU (DZ).]

Gotor, Miguel, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma – Bari: Laterza 2004. [160 s., malý formát. Užitečná přehledová knížka bez poznámkového aparátu, vymezená lety 1498 a 1758. Rozdělená na 3 části: renesance, protireformace a baroko. Komentovaná bibliografie (129-148), rejstřík. BNF, v.]

Sallmann, J.-M., Naples et ses saints à l’âge baroque (1540-1750), Paris 1994. [Velmi pozitivní odkaz Ditchfield.]

Zarri, Gabriella, „Female Sanctity, 1500-1660“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 180-200. [FF MU (DZ).]

Sborníky

Alatri, Mariano d’ (ed.), Santi e santità nell’ordine cappuccino I: Il cinque e il seicento, Roma: Postulazione generale dei cappuccini 1980. [421 s. Sborník tvořený podrobnými medailony jednotlivých světců (celkem 22). Např. Benedetto da Urbino, Francesco da Bergamo, Tommaso de Olera. Faktograficky užitečné, byť neobsahuje poznámkový aparát. Bibliografie za jednotlivými medailony, rejstřík. BNF, v.]

Barone, Giulia – Caffiero, Marina – Scorza Barcellona, Francesco (eds.), Modelli di santità e modelli di comportamento, Torino: Rosenberg & Sellier 1994. [BNF, v., viz níže.]

Britnell, Jennifer – Moss, Ann (eds.), Female Saints and Sinners / Saintes et mondaines (France, 1450-1650), [Durham:] University of Durham 2002. [298 s., kvalitní papír, nepříliš kvalitní měkká vazba. Konferenční sborník studií v angličtině (7) a francouzštině (8), věnovaný pohledům (převážně literárním) na ženskou svatost a ženy vůbec ve Francii v letech 1450-1650. Úvod; Marie Magdalská jako svatá kurtizána; sv. Kateřina v tragédii 17. stol.; příběhy z převorství v Poissy o svatosti a hříšnosti; diabolizace Kateřiny Medicejské; Ronsard a Marie Stuartovna; Mikuláš z Nancel – lékařský a teologický pohled na druhé pohlaví; mužské a ženské pohledy na ženu – existuje tu v 16. stol. genderový rozdíl?; Georgette de Montenay; Lucretia v literatuře; aktivní a pasivní ženská počestnost v le Jugement poetic de l’honneur femenin; román a vášně; reprezentace ženy u Remy Belleau; angrogynita v Clélie Madeleine de Scudéry; reprezentace mateřství ve fikci; herečky a akrobatky. Poznámky pod čarou, bibliografie za jednotlivými studiemi, medailony přispěvatelů, rejstřík. BNF, v.]

Cormack, Margaret (ed.), Saints and Their Cults in the Atlantic World, Columbia: University of South Carolina Press 2006. [xvi, 280 s. Konferenční sborník (konf. 2004) věnovaný kultu svatých převážně v severní Americe a vůbec atlantském světě, zejména v ranějším novověku. Užitečný nejen pro konkrétní studovaná témata, ale i pro celkový přehled „transferu svatosti“ zejm. do severní Ameriky. Francouzské a španělské misijní strategie v koloniální severní Americe; sv. Benedikt Maur, ze Sicílie do Nového Světa; obrazy a obrazivost v kultu sv. Amica; Jezulátko z Atochy, 1704-1848; kontrola zázračných vyléčení v katolickém Bostonu, 1929-1930; americký mariánský kult v Novém Orléansu; anglický ikonoklasmus ve španělské Americe, 1570-1702; vliv pouti na umělecké tradice středověkého Irska; význam a přežívání velšské katolické svatyně od raného středověku do současnosti; svaté prameny a islandská národní identita; pramen mládí – léčící voda. V knize se uvádí vydání 2006, ač (c) je 2007. BNF, v.]

Hagiografie

Lupton, Julia Reinhard, Afterlives of the Saints: Hagiography, Typology, and Renaissance Literature, Stanford: Stanford University Press 1996. [xxxii, 270 s. Literárněvědně zaměřená studie (xxi) analyzující hagiografickou a „parahagiografickou“ literaturu renesanční doby. Rekonstruuje rodinu motivů a typologických konvencí (zvěstování, povolání, soud...). Renesanční typologie; mučednictví – psychoanalýza a hagiografie; Chaucerova legenda o Rút; Decameron a sekulární literatura; svatí před soudem – Shakespeare; Vassariho Životy umělců; Winterův příběh a bohové – ikonografie modloslužby. Poznámkový aparát (221-245), bibliografie (247-262), rejstřík. BNF, v.]

Svatí a společnost, společenské funkce kultu svatých, sociologie kultu svatých

Golinelli, Paolo (ed.), Il pubblico dei santi: Forme e livelli di ricezione dei messagi agiografici: Atti del III convegno di studio dell’Asociazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia, Roma: Viella 2000. [Konferenční sborník. Úvod; publikum sv. v Řehoř z Toursu, Miraculorum libri octo; Passio maior sancti Kiliani a Franci Teutonici; svět contado a životy svatých; hagiografické prameny v konstrukci kronikářské paměti; hagiografie a politika – středověká Bologna; sv. Homebon – kult; svatí kacířů (Solvi); publikum hagiografických textů v 15.-16. stol.; hagiografie a cenzura knih; publikum sv. Mikuláš z Tolentino; figurativní produkce pro bratrstva sv. Josefa v milánském vévodství; Meditationes di Nadal...; Rocchetta di Giulia; zázraky a jejich svědkové – důkaz nadpřirozena (Klaniczay); publikum svatyň – Mantova; antisemitismus a kult svatých v moderní době; svatí a svatost u Joris-Karl Huysmans; publikum historiků (závěr). c.]

Morgan, Ronald J., Spanish American Saints and the Rhetoric of Identity, 1600-1810, Tucson: The University of Arizona Press 2002. [x, 239 s. Velmi zajímavá monografie věnovaná latinskoamerickému kultu svatých v raném novověku. Zasazuje jej do kontextu místních, kreolských elit, které již měly jen rozvolněné vazby na koloniální Španělsko. V 5 kapitolách se zabývá pěti světci s důrazem na rétoriku identity, ale spíše než jako soubor pěti světců je chápe jako pět souborů hagiografikcých textů, které přetékají tématem původu a identity skupiny (12). Úvod; hagiografie latinské Ameriky; sv. Roza z Limy a hranice kreolství v koloniálním Peru; život sv. Mariany od Ježíše; Kateřina de San Juan; obrana mexického původu sv. Felipa od Ježíše. Poznámky (179-211), bibliografie (213-230), rejstřík. c.]

Jednotlivé postavy

Různí

Bugelli, Alexandrette, Vincent de Paul: Une pastorale du pardon et de réconciliation, la confession générale, Fribourg: Éditions universitaires – Paris: Le Cerf 1998. [411 s., měkká vazba, nekvalitní sazba (ofsetový tisk z autorčiných předloh). 1998 rekonstruováno podle dotištění, c1997. Životopisně-oslavná monografie zaměřující se zejména na roli zpovědi ve Vincencově misijně-pastorálním působení, ale i na předložení vlastních názorů na přínos generální zpovědi. Autorka má licenciát z náboženské výchovy a teologie a je magistra kanonického práva, vyučuje katechetiku na univerzitě ve Freiburgu. Podložené poznámkovým aparátem; bibliografie, rejstřík. Religionisticky nezajímavá kniha, okrajově použitelná jako zdroj životopisných informací a pro představu o roli zpovědi v kultuře 17. stol. BNF, v.]

Fiume, Giovanna – Modica, Marilena – Giordano, Rosalia Claudia (eds.), San Benedetto il Moro: Santità, agiografia e primi processi di canonizzazione, Palermo: Città di Palermo 1998. [238 s., velký formát (cca A4). Kniha věnovaná nikoli životopisu Benedikta Maura, nýbrž jeho kanonizačním procesům, které se táhly od začátku 16. stol. až do roku 1807, kdy byl kanonizován, a jejich společenským okolnostem se zaměřením na Palermo, které tento výzkum a jeho vydání financovalo. Rané kanonizační procesy (1521-1626); počátky františkánské hagiografie na novověké Sicílii a poustevnický model svatosti; edice italského rkp. 3 Qq C 36 n. 19 (Giordano). Poznámkový aparát, bibliografie. BNF, v.]

Terezie z Ávily

Ahlgren, Gillian T. W., Teresa of Avila and the Politics of Sanctity, Ithaca – London: Cornell University Press 1996. [xii, 188 s., váz. Kvalitní kritická monografie, ideální úvod do problematiky. Ženy a hledání svatosti ve Španělsku 16. století; povolání Terezie od Ježíše; právo psát – autorita a rétorická strategie v dílech Terezie z Ávily; Terezin teologický program – duchovní autonomie žen, kritika klimatu inkviziční cenzury, mystické spojení; posmrtné debaty o Tereziině ortodoxii; politika a kanonizace Terezie z Ávily. Kniha dospívá k závěru, že kanonizační proces ženu Terezii redukoval na sadu patriarchálních hodnot důležitých pro protireformační propagandu – obraz, který recykloval stereotypy svatých žen a efektivně blokoval touhu jiných žen po autonomii a autoritě v římské církvi (s. 166). c.]

Bilinkoff, Jodi, The Ávila of Saint Teresa: Religious Reform in a Sixteenth-Century City, Ithaca: Cornell University Press 1992. [xviii + 218 pp., $12.05.]

Hassanin, Lenka, Chudoba u sv. Terezie z Ávily a sv. Jana od Kříže, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2010 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: David Zbíral).

Problematičtí svatí, střety

Francisca de los Apostoles, Gillian T. W. Ahlgren (The Other Voice in Early Modern Europe) The Inquisition of Francisca: A Sixteenth-Century Visionary on Trial [1 ed.] (0226142221, 9780226142227, 9780226142258) [p.]

Bell, Rudolph M. – Mazzoni, Christina, The Voices of Gemma Galgani: The Life and Afterlife of a Modern Saint, Chicago: University of Chicago Press 2003.

Brambilla, Elena, Corpi invasi e viaggi dell’anima: Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista, Roma: Viella 2010. [304 s., brož., kvalitní sazba. Velmi zajímavá monografie věnovaná vývoji pojetí svatosti, posednutí a exorcismu od barokní teologie k osvícenskému lékařství. Svatost a posedlost – zážitky a teorie v 17. stol.; reforma znaků svatosti a odsudek příruček exorcismu, 1660-1710; dialog s medicínou, od posedlosti k hysterii, 1746-1753. Podrobný pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. BEFR; FF MU (DZ), s.]

Ciammitti, Luisa, „One Saint Less: Angela Mellini, a Bolognese Seamstress (1667-17[?])“, in: Edward Muir – Guido Ruggiero (eds.), Sex and Gender in Historical Perspective, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990, 141-176. [FF MU (DZ), s.]

Gotor, Miguel, I beati del papa: Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Firenze: Olschki 2002. [444 s., brož., pěkná sazba. Velmi zajímavá monografie věnující se vybraným úspěšným i neúspěšným kanonizačním snahám. Savonarola. Úspěšní: Felice da Cantalice; Filippo Neri; Ignác z Loyoly; Karel Boromejský. Neúspěšní: Evangelista Gerbi; Angelo del Pas; laik Filippo de Rebaldis a jiní. Klementinská fáze a blahoslavení: vztahy a napětí, kardinálové, teorie blahořečení – Trident, biskupové a papežská autorita; Bellarminova doktrína o kultu svatých. Pavel V. a jeho procesy. Francesca Vacchini z Viterba mezi inkvizicí a svatostí; inkviziční kontrola, 1625-1642.; aplikace dekretů Urbana VIII. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. BNCF; FF MU (DZ), s.]

Schutte, Anne Jacobson, Aspiring Saints: Pretense of Holiness, Inquisition, and Gender in the Republic of Venice, 1618-1750, Baltimore: Johns Hopkins University Press 2001. [ix, 337 s. Vzorná monografie zpracovávající 16 kauz mužů a žen, kteří byli v Benátkách mezi lety 1618 a 1747 obviněni, že předstírají svatost. Zaměřením trochu připomíná Dinzelbacherovy Světice. Podrobný poznámkový aparát (233-302), bibliografie (303-326) a rejstřík. BNF. FF MU (DZ), s.]

Signorotto, Gianvittorio, Inquisitori e mistici nel Seicento italiano : l'eresia di Santa Pelagia, Bologna: Il mulino 1989.

Stephan Wendehorst, The Roman Inquisition, the Index and the Jews: Contexts, Sources and Perspectives (Studies in European Judaism 9) [p.]

Svatost a autorita, svatost a politika

Caffiero, Marina, La politica della santità: Nascita di un culto nell’età dei Lumi, Roma – Bari: Laterza 1996. [255 s., měkká vazba, běžný formát. Věnováno Bénoît-Joseph Labre, který zemřel v Římě na následky půstů a askeze. Pro jeho život bylo charakteristické poutnictví (prošel mnoho evropských poutních míst) a kult Nejsvětějšího srdce. Od 1777 žil v Římě. Kniha není životopisná, spíše jde o dosti zajímavou, užitečnou, kritickou, kontextuální studii. Poptávka po svatosti; církevní instituce a strategie kanonizace; politika symbolů – světec proti osvícenství. Hierarchie hodnot a sociální hierarchie: znovuocenění chudoby; náboženské modely a sociální disciplinace. Rituály a modely rekatolizace: poustevnictví a pouť; křížová cesta; pedagogie obrazů. Politika, svatost a sítě „patronace“: město v konfliktech; sítě patronace; ženy a náboženství; proroctví, zázraky a politika. Slušný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie. Přeloženo do francouzštiny. BNF, v.]

Caffiero, Marina, La fabrique d’un saint à l’époque des Lumières, Paris: École des hautes études en sciences sociales [2006]. [Francouzský překlad. BNF.]

Prameny – různé

Adam Michna z Otradovic, Básnické dílo, [720 s. Celá básnická tvorba 1647-1661.]

Kalista, Zdeněk, České baroko: Studie, texty, poznámky, Praha: Evropský literární klub 1941. [356 s. Úvodní studie, výběr z textů (51-256) zahrnující katol. kancionál s vánočními i dalšími písněmi, evangelické duch. písně, světské skladby, modlitby, legendy, dopisy, rétoriku, dramata. Poznámky, medailony autorů.]

Kalista, Zdeněk, Tvář baroka.

Kalista, Zdeněk, Z legend českého baroka,

Osvícenství; křesťanství za dob osvícenství a vzestupu liberalismu

Různé

Hunter, Ian, Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany, Cambridge: Cambridge University Press 2001. [Cit. Laursen. FF MU (podnět DZ).]

Grečenková, Martina Ondo – Mikulec, Jiří (eds.), Církev a zrod moderní racionality: Víra – pověra – vzdělanost – věda v raném novověku, Praha: Historický ústav 2008. [Váz., 244 s. Sborník věnovaný problematice církví a počátků moderní racionality. Příspěvky: Lesk a bída moderní racionality (Z. Beneš), Novověká racionalizace a odkouzlení světa. Několik poznámek k možnosti projednat proces kulturně-dějinné proměny (J. Horský), Teologie jako věděcká disciplína a její vztah k racionalitě (B. T. Mohelník), Církev proti tmářství: polemika s jedním osvícenským konstruktem (S. Raková), Rozum a víra: dobová reflexe jejich vzájemného vztahu jako komponenta barokního myšlení (A. Kostlán), Vědní disciplíny v církevních řádech v polovině 17. století. Rozpor exaktního výzkumu a zjevených pravd? (I. Čornejová), Koperníkův systém v jezuitské výuce matematiky v pražském Klementinu (K. Mačák), Katolická zbožnost mezi barokem a osvícenstvím (J. Mikulec), Konec barokní caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě (T. Malý), O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prolegomena k dějinám předmoderních zázraků (M. Gaži). MZK prez.]

Krop, Henri Adrien, „Fides et Ratio: An Early Enlightenment Defence of Non-Confessional Religion by Poiret and His Circle“, Church History and Religious Culture 90/1, 2010, 47-67. [h.]

Reill, Peter Hanns, The German Enlightenment and the Rise of Historicism, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1975. [308 s. Sic, Hanns. Podrobná práce a velmi zajímavý vhled do osvícenství. Krize historického vědomí na počátku osvícenství; podoba a cíl osvícenského pojetí historie; osvícenství, budoucnost a pokrok; původ člověka a historický vývoj; kauzalita; kategorie kauzální explanace: klima, geografie, politická, sociální a ekonomická struktura, duch, zvyklosti, hodnoty a ideje; struktura vývoje a docenění jedinečného. Poznámkový aparát (221-275), bibliografie (277-295), rejstřík. Cit. Laursen. MSH; FF MU (DZ), s.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Brown, Stewart J. – Tackett, Timothy (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [FF MU (DZ).]

Věda a náboženství v době osvícenství

Blair, Ann, „Science and Religion“, in: Ronnie Po-chia Hsia (ed.), The Cambridge History of Christianity VI: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 425-443. [FF MU (DZ).]

Châtellier, Louis, „Christianity and the Rise of Science, 1660-1815“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 251-264. [FF MU (DZ).]

Křesťanské osvícenství

Rosenblatt, Helena, „The Christian Enlightenment“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 283-301. [FF MU (DZ).]

Osvícenská kritika křesťanství

Jacob, Margaret C., „The Enlightenment critique of Christianity“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 265-285. [FF MU (DZ).]

Sexualita v době osvícenství

Maccubin, Robert P., ’Tis Nature’s Fault: Unauthorized Sexuality during the Enlightenment, Cambridge: Cambridge University Press 1987. [260 s. Aristotelovo drama v Anglii 18. stol.; sexuální imaginace v Traité des superstitions; plebejské sexuální svazky a manželská nekonformnost; prostituce; libertinismus; sexualita krále; sublimace fetišismu u Restif de la Bretonne; sodomitské subkultury; kněz, filosof a homosexualita v osvícenské Francii; sodomie v Holandsku; pařížští homosexuálové si tvoří způsob života – 1700-1750; chthonické a pelagické metamorfózy; jazyk pohlavní odlišnosti ve francouzské fikci 18. stol.; šíření rukopisné pornografie ve Francii 18. stol.; obscénní literatura v Itálii 18. stol. Poznámky za jednotl. studiemi. BNF, v.]

Rousseau, G. S. – Porter, Roy (eds.), Sexual Underworlds of the Enlightenment, Manchester: Manchester University Press 1987. [294 s. Sborník. Od lascivní erudice k dějinám mentalit; lékařský a paralékařský diskurz o sexualitě a jeho erotické spisy; imaginace, těhotné ženy a monstra v 18. stol.; transvestismus a maškaráda v Anglii 18. stol.; ženský souhlas – právní inovace a její vliv na stíhání znásilnění v Londýně v 18. stol.; genderové hranice; sex a šamanismus v 18. stol. BNF, v.]

Christianity in 18th-21st century beyond confessional boundaries

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Gilley, Sheridan – Stanley, Brian (eds.), The Cambridge History of Christianity VIII: World Christianities c.1815-c.1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [xvi, 683 p., hardback. Deals with Christianity c.1815-1914: its relations to various aspects modernity, its role in the construction of national identities, and its expansion to various parts of the world and its transformations therein. FF MU (DZ).]

McLeod, Hugh (ed.), The Cambridge History of Christianity IX: World Christianities c.1914-c.2000, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [xviii, 717 p., hardback. Deals with institutions, movements and changes in 20th-century Christianity in a global outlook, as well as with issues (women, homosexuality, sciences, arts, film, music). FF MU (DZ).]

Lived Christianity / Žité křesťanství

Charuty, Giordana, „,Standing Upright Before the Heavens‘: Metamorphoses of Customary Christianity“, Diogenes 52/1, 2005, 67-82. [p.]

Piety / Zbožnost

Mysticism / Mystika

Appolis, Emile – Leuilliot, Paul, „Dans le monde des affaires au XIXe siècle: Le mysticisme hétérodoxe à Sète“, Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 12/2, 1957, 231-242. [p.]

Ecumenism / Ekumenismus

Drabina, Jan, „Niektóre efekty międzywyznaniowych rozmów w Polsce: Osiem dokumentów“, Studia religiologica 27, 1994, 150-154. [FF MU.]

Skowronek, Alfons, „Problem ekumeniczny w Polsce“, Studia religiologica 23, 1990, 71-82. [FF MU.]

Urban, Kazimierz, „Tendencje ekumeniczno-łącznościowe w Polsce 1945-1990“, Studia religiologica 27, 1994, 105-140. [FF MU.]

Thinkers

Teilhard de Chardin

Karas, Marcin, „Koncepcja zbawienia świata według Teilharda de Chardin (1881-1955)“, Nomos 78, 2012, 58-71.

International and ecumenic Christian movements / Mezinárodní a ekumenická křesťanská hnutí

Focolare / Fokoláre

Bowie, Fiona, „An Anthropology of Religious Experience: Spirituality, Gender and Cultural Transmission in the Focolare Movement“, Ethnos 68/1, 2003, 49-72. [p.]

Christianity and other religions / Křesťanství a jiná náboženství

Ross, Andrew C., „Christian Encounters with Other World Religions“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 475-494. [FF MU (DZ).]

Topics / Témata

Body / Tělo

Clark, Elisabeth A., „Contested Bodies: Early Christian Asceticism and Nineteenth-Century Polemics“,  Journal of Early Christian Studieshttp://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif17/2,http://search.proquest.com/assets/r20131.2.2-4/core/spacer.gif 2009, 281-307. [p.]

Africa / Afrika

Overviews / Přehledy

Sanneh, Lamin, „Christianity in Africa“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 411-432. [FF MU (DZ).]

Historiography / Dějiny bádání

Maxwell, David, „Writing the History of African Christianity: Reflections of an Editor“, Journal of Religion in Africa 36/3, 2006, 379-399. [p.]

Asia / Asie

Borges, Charles J., „Christianity in South and South-East Asia“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 433-450. [FF MU (DZ).]

Tiedemann, R. G., „Christianity in East Asia“, in: Stewart J. Brown – Timothy Tackett (eds.), The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 451-474. [FF MU (DZ).]

Katolictví v 18.-21. století

Různé

Aston, Nigel, Christianity and Revolutionary Europe, 1750-1830, Cambridge: Cambridge University Press 2002. [379 s. Recenze: Religio 2/2003.]

Přehledy

Atkin, Nicholas – Tallett, Frank, Priests, Prelates and People: A History of European Catholicism since 1750, London – New York: I. B. Tauris 2003. [x, 390 s., váz. Velmi dobře vypadající přehledová monografie. KTF Wien, v.]

Prameny – různé

Oficiální církevní vyjádření, encykliky, koncily

Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Společnost a instituce

Katolictví a politika

Kaute, Wojciech, „Chrześcijaństwo a kultura polityczna krajów Europy Środkowej: Tradycja i współczesność“, Nomos 37-38, 2002, 31-48. [FF MU.]

Łętocha, Rafał, „Korporacjonizm w świetle publicystyki katolickiej lat trzydziestych“, Nomos 37-38, 2002, 61-76. [FF MU.]

Mnišství

„Sociology and Monasticism: Between Innovation and Tradition“, Annual Review of the Sociology of Religion 5, 2014.

Raughter, Rosemary (ed.), Religious Women and their History: Breaking the Silence, Dublin – Portland: Irish Academic Press 2005. [x, 150 s., brož. Věnováno novověku (18.-poč. 20. stol.). Nepříliš zajímavě koncipovaná kniha, ale užiečná pro studium novověkého mnišství. KTF Wien, v.]

Parish / Farnost

Groot, Kees de – Kregting, Joris – Borgman, Erik, „The Positioning of the Parish in a Context of Individualization“, Social Compass 52/2, 2005, 211-223. [p.]

Praxe a zbožnost

Různé

Gruszecki, Adam, „Prasa katolicka w dwudziestoleciu międzywojennym jako odzwierciedlenie życia społeczno-politycznego“, Nomos 37-38, 2002, 107-122. [FF MU.]

Nešpor, Zdeněk R., Náboženství na prahu nové doby: Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis international 2006. [696 s. h.]

Zpověď

Guerri, Giordano Bruno, Io ti assolvo. Etica, politica, sesso: I confessori di fronte a vecchi e nuovi peccati, Milano: Baldini & Castoldi 1993. [311 s. Zajímavá, neobvyklá a kontroverzní kniha založená na tajných nahrávkách zpovědí, jejichž texty jsou zde vydány. „Kajícník“ (autor a jeho dvě spolupracovnice) o nahrávání věděl, jejich hříchy jsou fingované. Zajímavost této edice tkví mimo jiné v neortodoxnosti zpovědníků, kteří občas radí spíš „co rozum velí“, než aby to bylo např. v souladu s katolickou naukou o cizoložství. Jiné naopak odhalují velmi silné vědomí pekla. Kniha je celkově na okraji vědy, ale nabízí zajímavý materiál, o jehož autenticitě zřejmě není důvod pochybovat, ač se v kritikách tento motiv občas objevuje. Zavdává podnět k zajímavým úvahám. Kritika knihy je často otevřeně neoapologetická, stejně tak účel knihy samé je ovšem napravit katolickou církev, nikoli ji vědecky studovat (viz s. 12). BNF, v.]

Teologie

Svatost

Gutiérrez, José Luis, Studi sulle cause di canonizzazione, Milano: Giuffrè 2005. [365 s. Teologická studie zabývající se rolí svatosti v dnešní době, teologií svatosti a současnou podobou kanonizačního procesu. Hlavní koncepty, kongregace pro svatořečení, povaha a metoda kanonizačních kauz, dějinné podoby prověřování svatosti, současná legislativa, procedura, mučednictví, zázraky. Vhodné pro přehled současného kanonizačního procesu, není-li lepší zdroj. Poznámkový aparát, rejstřík. BNF, v.]

Teologie osvobození

Althaus-Reid, Marcella, Indecent Theology: Theological Perversions in Sex, Gender and Politics, London – New York: Routledge 2000. [217 s. Popularizující monografie věnovaná soudobé teologii sexu, ženské teologii osvobození a feministické teologii, s přijetím jejích perspektiv. Kniha poněkud poznamenaná snahou čtenáře šokovat. Minimální poznámkový aparát (201-204). BNF, v.]

Catholic Science of Religion / Katolická věda o náboženství

McCalla, Arthur, „The Mennaisian ,Catholic Science of Religion‘: Epistemology and History in Early Nineteenth-Century French Study of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 21/3, 2009, 285-309. [p.]

Svatí, svatost, hagiografie v křesťanství v 18.-21. stol.

Prameny

Peloso, Flavio, Santi e santità dopo il Concilio Vaticano II: Studio teologico-liturgico delle orazioni proprie dei nuovi beati e santi, Roma: Edizioni liturgiche 1991. [269 s. Teologická studie o propriích (specifických modlitbách) k jednotlivým svatým. Obsahuje texty z Collecty (v italštině) a komentář. BNF, v.]

Přehledy

 

Sborníky

Cholvy, Gérard (ed.), La sainteté, Montpellier: Centre régional d’histoire des Mentalités, Université Paul Valéry 1999. [350 s. Průřezový konferenční sborník věnovaný křesťanské svatosti, většina příspěvků se ovšem zaměřuje na 18.-20. století. Úroveň i zaměření příspěvků jsou různé; některé jsou velmi zajímavé, některé mají otevřeně konfesní pozadí nebo jsou z jiného důvodu religionisticky méně relevantní. Pro studium svatosti ve 20. století je rozhodně sborník ve svém celku přínosný až zásadní. Svatost mezi hagiografií a historií; judaismus a svatost – biblické kořeny svatosti?; svatost a společnost; svatý mnich jako integrační model středověké společnosti; byzantští světci 14. stol. a ruská spiritualita; cesta ke svatosti v luterské tradici; svatost za tridentského koncilu; svatost misionářů; Fréderic Ozanam; biskupství a svatost – aféra Darboy; konverze a svatost ve 20. stol.; svatost za 1. světové války; obrázky Terezie z Lisieux; svatost v učebnicích historie z doby 3. republiky; otec Maria-Evžen; španělští svatí v nové madridské katedrále; beatifikace a kanonizace ve 20. stol.; sv. Gens; sv. Marie Magdaléna, dominikáni a historická kritika; vliv svatých v místních podmínkách – příklad Toulouse ve 20. stol.; vylučuje se svatost a politika?; křesťanský demokrat Jules Catoire; Edouard Michelet; kontemplativní svatí a jejich kult ve 20. stol. – Terezie z Lisieux, Élisabeth Cattez, Edith Steinová, Adrienne von Speyer. Poznámky za jednotlivými studiemi. BNF, v.]

Saranyana, Josep-Ignasi – Casas, Santiago – Bustillo, Rosario – Gil-Tamayo, Juan Antonio – Flandes, Eduardo (eds.), El caminar histórico de la santidad cristiana: De los inicios de la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano II, Pamplona: Universidad de Navarra 2004. [660 s., pevná vazba. Teologicko-rétorické, poznámkovým aparátem málo podložené, religionisticky dosti nezajímavé studie věnované svatosti v 19. a 20. století, vzešlé z teologického sympózia. Leckterá studie se netýká deklarovaného tématu. Kněžství a svatost; liturgický život; debata o sekularismu; anglikánská zbožnost; Escrivá; Jacques Maritain. BNF, v.]

Visser, Irene – Wilcox, Helen (eds.), Transforming Holiness: Representations of Holiness in English and American Literary Texts, Leuven – Paris – Dudley: Peeters 2006. [217 s. Sborník zaměřující se na literární obrazy svatosti převážně v 17.-20. stol. Sv. Barbora v Anglii konce středověku; překlady; selhání svatého v poezii 17. stol.; kázání a hymny bratří Wesleyů; náboženský jazyk v anglickém a německém romantismu; svatost, gender a vzdělání v příručkách slušného chování, 1780-1890; tři americké novely z poloviny 19. stol.; svatost v moderním světě; Maria – modernismus a posvátná ženskost. Poznámky pod čarou, bibliografie, rejstřík, obrazové přílohy. BNF, v.]

Různé

Lutterbach, Hubertus, Tot und heilig? Personenkult um „Gottesmenschen“ in Mittelalter und Gegenwart, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008. [Monografie věnovaná nejpodrobněji Janu Pavlu II. a požadavku „subito santo“ v komparativní perspektivě. Začíná středověkou tradicí, ale příliš do hloubky nejde. Poté se dotýká dalších osobností: Jan XXIII., Pius IX., Mahátma Gándhí, Martin Luther King, Lady Diana. Dá-li se soudit na základě prolistování, ve své provokativní komparativnosti se kniha zdá dost podnětná pro studium svatosti v moderní době. Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. KTF Wien, v.]

Social scientific views / Společenskovědní pohledy

Bienfait, Agathe, „Signs and Miracles: The Function of Beatifications and Canonizations for the Catholic Church“, Kölner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie58/1, 2006, 1-22, 198. [Not in MU e-resources.]

Jednotlivé oblasti

Afrika

Grodź, Stanisław, „Dualistyczne trendy w afrykańskim chrześcijaństwie“, Nomos 49-50, 2005, 152-165.

Česká republika, Československo

Ambros, Pavel a kol., Křesťanství a kultura: Vědecká konference pořádaná Katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF II, Olomouc: Refugium-Velehrad 2006. [Je křesťanství schopno reagovat na kulturní trendy současnosti, anebo ještě lépe: dokáže se vžít do osoby umělce či citlivého člověka, který umění vnímá jako podstatu života? O tom pojednává sborník příspěvků autorů rozmanitého spektra. Vychází z vědecké konference CMTF UP v Olomouci.]

Balík, Stanislav – Hanuš, Jiří, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007. [399 s.]

Duka, Dominik – Badal, Milan, Bílá kniha církve s černou kapitolou: 20 let svobody 1989-2009, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

Fišer, Marcel, „Katolická moderna v obrazech: K monografii a výstavě Zajatci hvězd a snů“, Kritická příloha Revolver Revue 18, 2000, 48-51.

Halík, Tomáš, „Katolická církev v České republice po roce 1989“, <http://halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/nabozenstvi-spolecnost/clanek/49/>. [Případně také další články na stránkách dle vlastního uvážení v sekci Tvorba - Články a eseje - Náboženství a společnost.]

Hanuš, Jiří, Tradice českého katolicismu ve 20. století, Brno: CDK 2005

Kohoutová, Marie, „Profánní umění možná ani neexistuje. Rozhovor s Norbertem Schmidtem“, <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11059.html>.

Marek, Pavel, Český katolicismus 1890-1914: Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého – Rosice u Brna: Gloria 2003. [652 stran. Recenze Religio 2/2003, 310-313. Zpracovává katolické politické strany, periodika atd.]

Martinek, Michael, K čemu jsou křesťanské církve?, Brno: Cesta 2012.

Nešpor, Zdeněk R. (ed.), Jaká víra?: Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství, Praha: Sociologický ústav AV ČR 2004.

Procházková, Eva, Křesťanské motivy v současném českém umění a vliv sekularizace na jeho vnímání, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2011. [Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, vedoucí práce: Aleš Filip. Rozsáhlý seznam citovaných zdrojů, vhodné pro další prohlédnutí a případný výběr použitelných zdrojů.]

Tichý, Radek – Vávra, Martin, Náboženství z jiného úhlu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012.

Václavík, David, Náboženství a moderní česká společnost, Praha: Grada 2010. [Publikace je určená především studentům humanitních a společenskovědních oborů. Je věnována analýze role náboženství v české společnosti ve 20. a na začátku 21. století a proměnám vztahu české společnosti k tomuto významnému kulturně-společenskému fenoménu. Zabývá se problémem náboženství v české společnosti jednak v historické perspektivě, kdy zkoumá zejména vztah mezi náboženstvím a politikou v kontextu vzniku moderního českého národa, samostatného státu a komunistického režimu, jednak v religionistické perspektivě, kdy se zaměřuje na jednotlivé podoby religiozity v české společnosti a její proměny. Pozornost věnuje i tzv. českému ateismu. Cílem je podat plastický obraz náboženského života české společnosti a zpochybnit některé hluboce zažité „mýty“, mezi které patří i tvrzení o nejateističtějším národě světa.]

Zbíral, David, „František Střížovský, básník Svatého grálu“, Tvar 15/12, 2004, 7 a http://www.david-zbiral.cz/strizovsky.htm.

Religio 2/1999.

Religio 2/2003.

Polsko

Baniak, Józef, Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994, Kraków: Nomos 1997.

Baniak, Józef, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce, Kraków: Nomos 2007.

Borowik, Irena, „Nabożeństwo prawosławne a spotkanie modłitewne zielonoświątkowców: Porównanie kazań“, Studia religiologica 25, 1992, 105-118. [FF MU.]

Borowik, Irena – Libiszowska-Żółtkowska, Maria – Doktór, Jan (ed.), Oblicza religii i religijności, Kraków: Nomos 2008.

Drabina, Jan,Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 – 1415, Kraków: Nomos 1993.

Grotowska, Stella, Religijność subiektywna, Kraków: Nomos 1999.

Grott, Bogumił, Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków: Nomos 1993.

Kołbuk, Witold, „Kwestia chełmska 1839-1918: Między religią a polityką“, Studia religiologica 32, 1999, 137-157. [FF MU.]

Korzeniowski, Marek, Religijność pokoleń: Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Kraków: Nomos 2005.

Leszczyńska, Katarzyna, Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych, Kraków: Nomos 2002.

Leszczyńska, Katarzyna, Cztery wizje Europy: Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków: Nomos 2009.

Libiszowska-Żółtkowska, Maria (ed.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Kraków: Nomos 2007.

Mariański, Janusz, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Kraków: Nomos 2004.

Możdżyński, Paweł, Duchowość ponowoczesna: Ruch Reiki w Polsce, Kraków: Nomos 2004.

Pałka, Damian, Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków: Nomos 2008.

Postawa, Andrzej, Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce, Kraków: Nomos 2005.

Strutyński, Maciej, Religia i naród: Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków: Nomos 2006.

Tomczyk, Magdalena, „Rola protestów religijnych w procesie powstawania struktur parafialnych Kościoła Polskokatolickiego“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 108-144. [FF MU.]

Urban, Kazimierz, Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970: Wybór materiałów, Kraków: Nomos 2003.

Urban, Kazimierz, Kościół prawosławny w Polsce 1944-56: Studia i materiały, Kraków: Nomos 1998.

Urban, Kazimierz, Ks. Stefan Biegun: Zapis jednego życia, Kraków: Nomos 2000.

Urban, Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966, Kraków: Nomos 2006.

Żaba, Kazimierz Maciej, „Ewolucja religijności społeczeństwa polskiego w świetle stanu badań socjologicznych“, Studia religiologica 23, 1990, 111-126. [FF MU.]

Żaba, Kazimierz Maciej, „Polonia francuska a pontyfikat Jana Pawła II“, Studia religiologica 11, 1984, 109-134. [FF MU.]

Załęcki, Paweł, Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia: Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli, Kraków: Nomos 2001.

Zieliński, Ariel,Na straży wiary prawidziwej: Zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym, Kraków: Nomos 2004.

Francie

Pérouas, Louis, Culte des saints et anticléricalisme: Entre statistique et culture populaire, Ussel: Musée du pays d’Ussel 2002. [507 s. Zajímavý sborník studií o katolictví v 17.-20. stol., zaměřený na oblast Limousinska. Podává lokálně omezený, ale ve výsledku velmi plastický obraz. BNF, v.]

Indie

Bayly, Susan, Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South Indian Society, 1700-1900, Cambridge: Cambridge University Press 1989. [xvi, 502 s. Přetisk 1992. Standardní, užitečně vypadající, podrobná přehledová monografie o křesťanství v jižní Indii v 18. a 19. stol., rozdělená na část věnovanou islámu a část věnovanou křesťanství. Jihoindické náboženství a společnost; rozvoj muslimské společnosti v Tamilnadu; muslimské náboženské tradice v jižní Indii; vytvoření muslimské komunity a jihoindický stát; bojoví mučedníci v 18. stol.; závěrečná fáze nawábské vlády. Jihoindičtí křesťané v předkoloniálním období; selhání „integrace“ syrských křesťanů; křesťanští svatí a guruové; křesťanství a koloniální panství. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Itálie

Borzomati, Pietro, Esperienze meridionali di santità tra ’800 e ’900, Reggio Calabria: Laruffa 1990. [244 s., měkká vazba, mírně větší formát. Sborník autorových studií, povětšinou již dříve publikovaných, věnovaných jihoitalské zbožnosti v 19.-20. století a jejím velkým postavám. Annibale Maria; Bartolo Longo; Brigida Postorino; Giacomo Cusmano; Giuseppe Cognata; Vincenzo Simoncelli; aj. BNF, v.]

Země východního bloku pod komunistickým režimem

Různé

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří (eds.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno: CDK 2001.

Jan, Libor (ed.), České církevní dějiny ve II. polovině 20. století, Brno: CDK 2000.

Radvan, Marian (ed.), Katoličeskaja Cerkov’ nakanune revoljucii 1917 goda: Sbornik dokumentov, Ljublin: Naučnoje obščestvo Katoličeskogo Universiteta v Ljubline 2003. [671 s. ISBN 83-7306-127-4. MZK.]

Strutyński, Maciej, „Poglądy prasy ‚narodowej‘ na miejsce i rolę religii w życiu społecznym i politycznym w latach 1989-1995“, Nomos 37-38, 2002, 123-134. [FF MU.]

Podzemní církev, Koinótés

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří, Koinótés: Felix M. Davídek a skrytá církev, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1994. [Odborná literatura, edice pramenů – religionistika – moderní křesťanství. Starší verze práce Skrytá církev.]

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří, Skrytá církev: Felix M. Davídek a společenství Koinótés, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. [388 s. Odborná literatura, edice pramenů – religionistika – moderní křesťanství. Obsahuje vedle podrobného zpracování tématu velké množství materiálu včetně obrazového a vydání různých děl Felixe M. Davídka. Výrazně přepracovaná verze knihy Koinótés. Felix M. Davídek a skrytá církev (CDK, Brno 1994).]

Liška, Ondřej, Církev v podzemí a společenství Koinótés, [Brno:] Sursum 1999. [208 s. Odborná literatura, edice pramenů – religionistika – moderní křesťanství. Bibl. údaj: Brno uvedeno jen u grafického studia, jinak není na titulní straně ani v tiráži, ale Sursum je brněnské nakladatelství. Poznámkový aparát, seznam literatury. Obsahuje edici latinského a českého textu Normae.]

Winterová, Miriam Therese, Z hlubin bezedných: Příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze, Brno: Cesta 2003. [Z angl. orig. přeložila Magdalena Karelová. FF MU, v.]

Druhý vatikánský koncil

Alberigo, Giuseppe, Stručné dějiny II. vatikánského koncilu, přel. Karel Mikula, Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal 2008. [Brož., 172 s., 245 Kč.]

Letniční a charismatická hnutí

Assimeng, Max, Saints and Social Structures, Legon: Ghana Publishing Corporation 1986. [xvi, 342 s. Studie věnovaná živoucím svatým a nárokům na svatost v působení křesťanských nových náboženských hnutí v Africe. Adventisté sedmého dne; Svědkové Jehovovi; Plymouthští bratři; letniční hnutí; Armáda spásy; křesťanské sekty a misie. Poznámky za jednotlivými kapitolami, dodatky, bibliografie, rejstřík]

Bubik, Rudolf (ed.), Historie letničního hnutí I: Autentické dokumenty, Albrechtice: Křesťanský život c2005. [278 s.]

Edel, Eugen, Boj o letniční hnutí, Albrechtice: Křesťanský život [2004?].

Stetz, John, Svrablavé uši: Studium falešných doktrín ohrožujících hnutí charismatické obnovy, Albrechtice: Křesťanský život. [Z angličtiny přeložila Jana Nogová].

Valenta, Jiří, Letniční a charismatická hnutí: Tradice, historie, rozšíření ve světě a v České republice, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita v Brně 1999.

Zieliński, Ariel, W okolice schizmy: Społeczności ewangelikalne wywodzące się z katolickiego ruchu charyzmatycznego, Kraków: Nomos 2009.

Antimodernismus a fundamentalismus

Miscellaneous / Různé

Motak, Dominika, Nowoczesność i fundamentalizm: Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków: Nomos 2002.

Christian Zionism / Křesťanský sionismus

Peck, Anna, Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych, Kraków: Nomos 2010.

Individual groups, movements and communities / Jednotlivá sdružení, uskupení, hnutí a společenství

Miscellaneous / Různé

Hołuj, Bożena, „Powstanie i początki działalności Stowarzyszenia Pax“, Studia religiologica 11, 1984, 47- 62. [FF MU.]

Kozub-Ciembroniewicz, Barbara, „Ks bp Stanisław Adamski – promotor Akcji Katolickiej w Polsce“, Studia religiologica 15, 1986, 29-48. [FF MU.]

Mames, Tomasz, Mysteria Mysticorum: Szkice z duchowości i historii Mariawitów, Kraków: Nomos 2009.

Mrozowska, Jolanta, Nowe wspólnoty – socjologiczne hybrydy: Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie, Kraków: Nomos 2009.

Pasek, Zbigniew, „Geneza mariawityzmu i przyczyny jego podziału“, Studia religiologica 24, 1991, 41-61. [FF MU.]

Pasek, Zbigniew, „Krakowska wspólnota modlitewna ‚Nowe Życie‘ jako przejaw odnowy charyzmatycznej Kościoła“, Studia religiologica 15, 1986, 77-88. [FF MU.]

Pawliszak, Piotr, Organizacja konwersji Ruchu Focolari, Kraków: Nomos 2003.

Podgórski, Ryszard, Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów: Studium historyczno-socjologiczne, Kraków: Nomos 1998.

Křesťanská jóga

Świerzowska, Agata, „Joga chrześcijańska: Próba opisu na wybranych przykładach“, Nomos 77, 2012, 113-128.

Opus Dei

Domaradzki, Jan, Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei, Kraków: Nomos 2010.

Mariavité

Karas, Marcin, „Kobieta w mariawityzmie“, Nomos 77, 2012, 87-97.

Reformované a nekatolické církve v 19.-21. století

Starokatolická církev

Kaplan, Vojtěch, Ekumenický dialog starokatolického hnutí s anglikánským společenstvím od vzniku starokatolických církví po ustavení plného svátostného společenství (1870-1931), bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral.]

Jednotlivé oblasti

Polsko

Urban, Kazimierz, Luteranie i metodyści na mazurach 1945-56: Wybór materiałów, Kraków: Nomos 2006.

Střední Amerika

Dow, James W. – Sandstrom, Alan R. (eds.), Holy Saints and Fiery Preachers: The Anthropology of Protestantism in Mexico and Central America, Westport – London: Praeger 2001. [298 s. Sborník zabývající se z antropologického úhlu pohledu rozsáhlými konverzemi celých komunit od katolicismu k protestantismu během 20. stol. Protestantství v Mezoamerice; evangelikálové v údolí Mayo; náboženská příslušnost v Mexiku; demografické faktory konverzí k protestantismu ve třech mexických vesnicích; svědkové Jehovovi v Mexiku; kmotrovství u zapotéckých žen a účinky protestantské konverze; mayské letniční hnutí; vzestup protestantismu v Guatemale 1900-1995; protestantští Mayové ve vysokohorské Guatemale; pastoři, kazatelé, nebo proroci? Kulturni konflikt a kontinuita v mayském protestantském vůdcovství; shrnující závěr. Poznámkový aparát (zkrácené údaje v textu, za texty bibliografie), stručný rejstřík, medailony přispěvatelů. BNF VV, v.]

Průřezové jevy, celkové tematické přehledy a sborníky

Křesťanství a mýtus

Diskuse od 19. století

Bultmann, Rudolf, „Jezus Chrystus a mitologia“, Nomos 12-13, 1995-1996, 9-52. [FF MU.]

Drewermann, Eugen, „Chrześcijaństwo i mit“, Nomos 12-13, 1995-1996, 69-90. [FF MU.]

Lewis, Clive Staples.

Esoterismus, esoterické křesťanství

Starověk

Itter, Andrew C., Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria, (Supplements to Vigiliae Christianae 97), Leiden – Boston: Brill 2009. [x, 233 s. Zajímavě vypadající monografie. Úvod; učení, výuka a psaní v Alexandrii 2. a 3. století; počet a sled děl; logika a hádanka; učení o anamnésis; fyziologie, kosmogonie a teologie; učení o apokatastasis (apokatastázi). Poznámky, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; p.]

Stroumsa, Guy G., Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mysticism, (Numen Book Series 70), Leiden – Boston: Brill 22005. [xviii, 211 s. Summary here. FF MU (DZ), s.]

Astrologie v křesťanské kultuře

Renesance

See also: bgstrv / Astrology; bg / Renesance / Pellegrino Prisciano.

Biondi, Grazia, „Minima astrologica: Gli astrologi e la guida della vita quotidiana“, [BNCF, p.]

Atheism, scepticism, materialism, rationalism, rejection of religion, unbelief, religious doubt / Ateismus, skepticismus, materialismus, racionalismus, odmítání náboženství, nevíra, náboženská pochybnost

Miscellaneous

Gabriel, Frédéric, „Présentation: Positions du ‚scepticisme chrétien‘“, Les Études philosophiques 85/2, 2008, 137-140. [Cairn, p.]

Histories of atheism and materialism / Dějiny ateismu

Středověk v bgher, novověké křesťanství pod Křesťanství / Novověk.

Berman, D., A History of Atheism in Britain: From Hobbes to Russell, London: Routledge 1990.

Buckley, Michael J., At the Origins of Modern Atheism, New Haven – London: Yale University Press 1987. [viii, 445 p., hardback. A compelling account by a Jesuit author trying to demonstrate that modern atheism was born from a dialogue in which Catholic theology played a crucial part. I read this claim as polemics against the idea of a continuous tradition (from antiquity) striving for the emancipation of rational thought from religion. Religion as bankrupt – Catholic theologians and the origins of modern atheism; the existence of God and the new philosophic cosciousness – Descartes, mechanics; assimilation of theology into the new philosophic consciousness (Nicolas Malebranche, Samuel Clarke); the atheistic transformation of Denis Diderot; atheism as the system of nature – Holbach; the dialectical origins of atheism. BNF, v.]

Drachmann, A. B., Atheism in Pagan Antiquity, 1922 (reprint: Chicago: Ares 1977).

Ley, Hermann, Očerk istorii srednevekovogo materializma, Moskva: Izdateľstvo istoričnoj literatury 1962. [586 p. Russian translation (from German). MZK.]

Ley, Hermann, Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter, Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 1959. [572 p. Cited by Minois as a Marxist account. NKČR; BNF; FF MU, v.]

Mauthner, Fritz, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande I, Stuttgart – Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1920. [Cited by Minois, Histoire, as one of the rare books on the history of atheism (Minois does not seem to know Marxist historians even if he speaks about Soviet works, without citing any) and the most complete among them (Minois 1998: 11). Czech summary and some information on the author in atstr (local file). FF MU; Gallica, p.]

Mauthner, Fritz, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande II, Stuttgart – Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1921. [FF MU; Gallica.]

Mauthner, Fritz, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande III, Stuttgart – Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1922. [FF MU; Gallica.]

Mauthner, Fritz, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande IV, Stuttgart – Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1923. [FF MU; Gallica.]

Minois, Georges, Geschichte des Atheismus: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Weimar: Hermann Böhlaus 2000. [740 p., hardback. German translation. ÖNB, v.]

Minois, Georges, Histoire de l’athéisme: Les incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours, [Paris:] Fayard 1998. [673 s. Podrobná přehledová práce. Antika (39-67); středověký ateismus? (68-104; dochází zde k závěru, že existovaly určité formy nevíry a heterodoxie, ale nelze je příliš dobře označit za ateismus, a také u učenců existoval aristotelský a averoistický duch, díky kterému někdy náboženství uzávorkovali a studovali přírodu bez odkazů k náboženským tématům). Renesance atd., až do 20. stol. a k prognózám na století 21. Poznámkový aparát (595-642), jmenný rejstřík. BNF; FF MU (DZ), s.]

Spitzel, Gottlieb, Scrutinium atheismi historico-aetiologicum, Augustae Vindelicorum [Augsburg]: J. Praetorius 1663. [136 p. In Latin. Title page has the Latin name of the author (Theophili Spizelii Scrutinium...). Cited by Minois, Histoire, as one of the rare books on the history of atheism. It is polemical, writen to „uncover and refute the atheistic impiety“ ([ix]) and find the origins of this sect ([x]). The book is divided in three parts: about terms (4-17), nations and places (17-48), and causes of or paths to atheism (48-136). Distinguishes direct and indirect atheism (10-11), and theoretical vs. practical atheism (134 and perhaps above; in this, I think, Minoi followes Spitzel). Does not inquire into ancient atheism (if I see correctly – based upon quick inspection) and has only few examples from Middle Ages, most examples seem modern (e.g. Machiavelli whose followers are treated in very bad words, e.g. 85). Some causes: changes in religion (change from one sect to another), speaches about false miracles, interest only in secondary natural causes and not the first cause... Criticizes also the Carthesian method (115-120). A short „scholastic“ passage tries to demonstrate the immortality of the soul (120-125). BNF (bound together with Spitzel’s treatise on angelic prophecies), v.]

Thrower, James, A Short History of Western Atheism, London: Pemberton 1971.

Thrower, James, The Alternative Tradition: Religion and the Rejection of Religion in the Ancient World, The Hague – Paris – New York: Mouton [1980]. [286 p., hardback. Year: according to (c). The aim of this book is to demonstrate that (1) rejection of religion was there much earlier than in the 18th-century Aufklärung context and (2) rejection of religion is not a phenonemon specific to Europe (by focusing on Asian and European, partly also Mediterranean antiquity). This book seems to offer good insights even if its composition and the volume of sources could mean that it remains somewhat superficial. Introduction; India; China; Grece; Rome; appendices: Israel, Babylon, Egypt. Bibliography, short notes (267-277), index. BNF, v.]

Wootton, David – Hunter, Michael (eds.), Atheism from the Reformation to the Enlightenment, Oxford: Clarendon Press 1992. [320 p., hardback.]

Contemporary atheism, „new atheism“

„The new visibility of atheism in Europe“, Approaching Religion 2/1, 2012, http://ojs.abo.fi/index.php/ar/issue/view/20. [Thematic issue on contemporary atheism.]

Messianism / Mesianismus

18th-21st century

Salamon, Jadwiga, „Mesjanizm polski XIX wieku na tle historycznych uwarunkowań“, Studia religiologica 23, 1990, 49-70. [FF MU.]

Pojetí vztahu křesťanství a judaismu v dějinách křesťanství, křesťané a Židé

Guibbory, Achsah, Christian Identity, Jews, and Israel in 17th-Century England, Oxford: Oxford University Press 2010.

Wood, Diana (ed.), Christianity and Judaism, (Studies in Church History 29),Oxford: Blackwell 1992. [Summary in bgstrv. FF MU (DZ), s.]

Martyrdom, martyrologies / Mučednictví, martyrologie

Castelli, Elisabeth A., Martyrdom and Memory: Early Christian Culture Making, New York: Columbia University Press 2004.

Frankfurter, David, „Martyrology and the Prurient Gaze“,  Journal of Early Christian Studies 2009, 215-245. [Summary in bgstrv. p.]

Gemeinhardt (ed.), Christian Martyrdom in Late Antiquity (300-450 AD), Walter de Gruyter 2012.

Grig, Lucy, Making Martyrs in Late Antiquity, London: Duckworth 2004. [Ref. Frankfurter.]

Grig, Lucy, „Torture and Truth in Late Antique Martyrology“, Early Medieval Europe 11, 2002, 321-336. [Ref. Frankfurter.]

Moss, Candida, The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story of Martyrdom, New York: HarperCollins 2013.

Riddle, Donald, The Martyrs: A Study in Social Control, Chicago: University of Chicago Press 1931.

Wood, Diana (ed.), Martyrs and Martyrologies, (Studies in Church History 30), Oxford: Blackwell 1993. [xviii, 497 s., váz. Ženy mezi ranými mučedníky; ženy, smrt a zákon v pronásledování křesťanství; mučednictví na Východě a Západě – sága o sv. Jiří z Nobatie a Anglie; Beda a mučednictví sv. Osvalda; Frankové, martyrologium Usuardovo a córdobští mučedníci; myšlenka nevinného mučednictví v anglické hagiologii 10.-11. stol.; mučedníci na bitevním poli během první křížové výpravy; Boris a Gleb (R. M. Price); sv. Eiluned z Breconu a její kult; politický kontext translatio Becketa 1220; chybějící mučedníci – válka Fridricha II. s církví; zvolit si smrt? Zkušenost mučednictví v pozdně středověké Evropě (Rubin); středověcí kacíři jako protestantští mučedníci (Cameron); Luther a problém mučednictví; martyrologia ve francouzské reformaci; John Foxe a zrádci – politika perzekuce za Marie Krvavé; Henry Bull, Miles Coverdale a utváření Foxeovy Book of Martyrs; skotská reformace a podívaná mučednictví; alžbětinský martyrolog a jeho mučedník: John Mush a Maggaret Clitherow; relikvie jako ukazatele místní diverzity v tridentské církvi; uctívání mučedníků z Ikitsuki japonskými tajnými křesťany; je mučednictví povinné? Gottfried Arnold; mučednictví v raně viktoriánském skotsku; anglikánský mučedník – John Coleridge Patteson z Melanézie; první protestantský mučedních 20. stol., John Kensit; francouzští katolíci a kult Jany z Arku; Dom Bede Camm, mnišský marytolog; kult mučedníků za první světové války; reflexe o moderním ruském mučednictví; fundamentalisté v Británii; Vivian Redlich; perzekuce a mučednictví v africké církvi v 20. stol. Pozn. aparát, rejstřík. BL, v.]

Léčení, léčitelství

Porterfield, Amanda, Healing in the History of Christianity, Oxford – New York: Oxford University Press 2010. [x, 218 s., váz. Seriózně vypadající stručný historický přehled. Ježíš jako exorcista a léčitel (zdá se, že je kap. napsaná celkem kriticky a s důrazem na kulturní kontext); léčení v raném křesťanství; léčení ve středověkém křesťanství; léčení v raně novověkém křesťanství; léčení v globálním šíření západního křesťanství; křesťanství a rozvoj vědeckého lékařství; kř. léčení ve stínu moderní technologie a vědy. Poznámkový aparát (187-207), rejstřík. KTF Wien, v.; h.]

Ruggiero, Guido, „The Women Priests of Latisana: Apollonia Madizza and the Ties That Bind“, in: Guido Ruggiero, Binding Passions: Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance, New York: Oxford University Press 1993, 130-174. [k., FF MU (DZ), s.]

Jeruzalém a Svatá země v náboženské konfrontaci

See also bgstrv / Crusades.

Kofsky, Arieh – Stroumsa, Guy G. (eds.), Sharing the Sacred: Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land, First-Fifteenth Centuries CE, Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi 1998. [x, 285 s., váz. Pozn. aparát (pod čarou), rejstřík. Aspekty palestinského pohanství v pozdní antice; Mamre – regionální kult?; Porfyrios z Gazy a konflikt křesťanství a pohanství v jižní Palestině; mnišství jako faktor náboženské interakce ve Svaté zemi v byzantském období; židovské a gnostické tradice u audiánů (laické mnišské hnutí vzniklé za časů Areia); lidová perspektiva o mezináboženských kontaktech v rabínské literatuře pozdní antiky; židovsko-křesťanské kontakty v Galileji v 5.-7. stol.; arabizace versus islamizace u palestinských melchitů; křesťané, muslimové a noví mučedníci; latinští a východní křesťané ve franckém Levantu, 1099-1291; od Jošuy k Ježíšovi: transformace biblického příběhu do lokálního mýtu. KTF Wien, v.]

Levine, Lee I., Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and Islam, New York: Continuum 1999. [xxviii, 516 s., váz. Sborník příspěvků s do určité míry přehledovou povahou. Od královské svatyně k vyvolenému městu; první stadia posvěcení Jeruzaléma za Davida; Jeruzalém za Chizkiáše – asyrologická perspektiva; Jeruzalém v období Druhého chrámu; poutnická ekonomika Jeruzaléma v období Druhého chrámu; role Jeruzaléma a chrámu na konci času – spekulace v období Druhého chrámu; Jeruzalém a jeho chrám v raně křesťanském myšlení a praxi (Sanders); Jeruzalém jako omfalos; mnoho jmen Jeruzaléma; byzantský Jeruzalém – konfigurace křesťanského města; kult posvátných míst a křesťanská politika v byzantském Jeruzalémě; eschatologie a topografie v Itinerarium Burdigalense; postoje církevních otců k pouti do Jeruzaléma ve 4. a 5. stol.; jeruzalémské biskupství a Židé ve 4. stol – dějiny a eschatologie; svaté město mezi dějinami a symbolem; vliv Jeruzaléma na křesťanskou liturgii (Bradshaw); Jeruzalém v raném 7. století – naděje a aspirace; prostor a svatost ve středověkém Jeruzalémě; Jeruzalém a Mekka; poutnictví do Jeruzaléma v raně muslimském období; Jeruzalém v islámu; židovští, křesťanští a muslimští poutníci ve 12. stol.; mystické Jeruzalémy; Jeruzalém a znamení kříže (zejm. poutnického a křižáckého ve 12. stol.); Jeruzalém jako křesťanský symbol za 1. výpravy – židovská odpověď; ztráta křesťanského Jeruzaléma v pozdně středověké Liturgii; Jeruzalém v židovském zákoně a zvycích – nástin typologie; Jeruzalém v židovské liturgii; Jeruzalém v hagadě gaonského období; Jeruzalém v raně středověké židovské biblické exegezi; etiopská komunita v Jeruzalémě do 1650; řecká pravoslavná komunita v Jeruzalémě a mezinárodní politika v 19. a 20. stol. KTF Wien, v.]

Mendel, Miloš, Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000. [268 s. Odborná literatura – politologie, religionistika, moderní dějiny – Blízký východ; židovský, islámský a kř. fundamentalismus. l.]


This version published / Publikování této verze: 30. 3. 2018 23:31

Standard pages / Počet normostran (v přepočtu): 321 (21 Sept 2012) > 400 (24 Sept 2015)

Words / Počet slov: 105246

Location / Umístění: http://www.david-zbiral.cz/bgkr.htm[1] Pavlincová a kol. je přímo v tiráži, takže ne „et al.“; Norm. a žit. náb. v literatuře u P. Spunara je název i se slovem Slovník, ale v medailonu D. Papouška, který se na tvorbě podílel, je Judaismus – křesťanství – islám. Nicméně jinde se zase uvádí Slovník judaismus – kř – islám a opět to tak uvádějí sami autoři hesel v tomto slovníku. Bibl. údaj je nejednoznačný.

[2] Tak Novozákonní apokryfy I, 87.

[3] Tak Novozákonní apokryfy I, 87.

← Homepage