Homepage

You are here: Bibliography – miscellaneous (bg)

Bibliography of Ancient, Medieval, and Early Modern Christian Heresy, Inquisition, and Witchcraft (bgher)

Bibliography of the history of Christianity (bgkr)

Bibliography of the Christian Middle Ages in Europe (bgstrv)

Bibliography – History, Social Sciences, and Miscellaneous

David Zbíral

Contents in brief (full contents below)

 

Úvodní poznámky

Tato bibliografie nevznikla žádným skutečně systematickým shromažďováním literatury ke všem jednotlivým tématům. Je ve skutečnosti velmi zlomkovitá. Některá témata jsou propracována více, jiná méně, některé knihy jsou komentovány po prolistování, jiné po podrobném prostudování, jiné konečně vůbec. Přes její nedokonalosti jsem se rozhodl tuto bibliografii zveřejnit; v některých propracovanějších oblastech snad může čtenáře nasměrovat k těm správným titulům.

Poznámka k údaji o dostupnosti knihy: pakliže uvádím „není v ČR“, tak jsem o knihu zažádal přes meziknihovní výpůjčku na území ČR a požadavek byl vyřízen negativně. To neznamená, že tu dané dílo skutečně nikde není; ledacos se jen nenajde, je to např. zatím jen v lístkovém katalogu, dojde k selhání lidského faktoru nebo to má některé knihovna, která není do sítě MVS zapojena.

Bibliografické citace

Mezinárodní a česká norma[1]

Vybrané pojmy

Bibliografické citace

Odkazy

Zásady užité v této bibliografii

Citace internetové stránky

Konkrétní bibliografické údaje – poznámky

Archivum Fratrum Praedicatorum: F a P malé, či velké? WEH malé, Thouzellier Liber velké, Brenonová velké, Lambert SH velké, Loos velké.

Afrika: dějiny, kultura a náboženství

Material culture

Mguni, Siyakha, „Natural and Supernatural Convergences:Trees in Southern African Rock Art“, Current Anthropology 50/1, 2009, 139-148.

Sociology

O’Brien, Donal B. Cruise, Saints and Politicians: Essays in the Organisation of a Senegalese Peasant Society, London – New York: Cambridge University Press 1975. [viii, 213 s. Sociologická studie od přednášejícího na SOAS. „Svatí“ jsou tu použiti jako metafora pro bohaté vůdce komunit, nejde o studii týkající se křesťanské svatosti. Stručné poznámky za jednotlivými studiemi, bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Religion and mythology

Miscellaneous

Szafrański, Adam, „Zagadnienia religii i magii w Afryce w świetle badań E. E. Evans-Pritcharda i G. Lienhardta – stosowane modele, ich funkcje i znaczenie“, Nomos 15, 1996, 31-46. [FF MU.]

Overviews

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Lawson, E. T., Náboženství Afriky. Tradice v proměnách, Praha: Prostor 1999.

Alchymie, hermetismus

Antický hermetismus

Prameny

Chlup, Radek, Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann & synové 2007. [439 s. Přeložil, komentářem a úvodní studií opatřil Radek Chlup. Úvod, překlady (spolu s původním řeckým textem) a obsáhlé komentáře k souboru Corpus Hermeticum). h.]

Literatura

Albrile, Ezio, „I pargoli di agatodemone: Frammenti di mitologie alchemiche“, Aries 6/2, 2006, 180-204. [Agathodaemonʼs Children: Fragments of Alchemical Mythologies. p.]

Berthelot, Alchimistes grecques.

Berthelot, Les origines de l’alchimie.

Bonardelová, F., Hermetismus, Victoria Publishing, Praha 1995. [103 s. Odborná literatura – religionistika – hermetismus. Starověký hermetismus. Vývoj hermetismu. Alchymické symboly. Jung.]

FestugièreNock, La Révélation d’Hermés Trismégiste, I-IV, Librairie Lecoffe, Paris 1949-54.

Festugière, A. J., Hermetisme et mystique paienne.

Stroumsa, Guy G., Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mysticism, (Numen Book Series 70), Leiden – Boston: Brill 22005. [xviii, 211 s. Monografie o mysticko-esoterickém výkladu mýtů v tradicích pozdní antiky se zaměřením na gnózi. Mýtus jako hádanka – kulturní hermeneutika; esoterické tradice raného křesťanství; gnostické tajné mýty; esoterismus u Máního; kanonizace NZ v kontextu; esoterické trendy v patristické exegezi; Klémens, Órigenés a židovské esoterické tradice; Augustin a konec antického esoterismu; od esoterismu k mysticismu v raném kř.; mystické sestupy; židovsko-kř. a gnostické „teologie jména“. Podrobný pozn. aparát (pod čarou), bg, rejstříky. h.]

Zósimos, Stesky posledního Římana, Odeon, Praha 1983. [Je to ten Zósimos?]

Hermetismus – přehledy a sborníky napříč obdobími

Ebeling, Florian, The Secret History of Hermes Trismegistus: Hermeticism from Ancient to Modern Times, přel. David Lorton, Ithaca – London: Cornell University Press ???.

Hermetismus ve středověku (odkaz)

bgstrv

Středověká a raně novověká alchymie (odkaz)

bgstrv

Egypt – recepce

Hornung, E., Tajemný Egypt. Kořeny hermetické moudrosti, Paseka, Praha 2002. [Přel. Allan Plzák. Kniha předního švýcarského egyptologa. Vliv duchovní kultury Egypta na utváření esoterních nauk. Fundované dílo.]

Neroztříděné

Anon: Kybalion. Phanes Press, 1990.

Mary Anne Attwood: A suggestive inquiry into the Hermetic Mystery, J.M.Watkins, London, 1918.

Annie Besant: Giordano Bruno: Theosophy`s apostle in the sixteenth century Kessinger Publishing, ?

Burckhardt, T., Alchemie. Sinn und Weltbild, Freiburg i. Br. 1960. [Takto Haage, SA, 186; ibid., 161 píše, že B. kritizuje hlubinně psych. způsob interpretace alch. Bez dalších pozn.]

John David Chambers: Hermes Trismegistus, George Redway, London, 1885.

Fabre D`Olivet: The Golden verses of Pythagoras, Kessinger Publ. , ?

D.R.Everard: The Divine Pymander. S.Weiser, New York, 1973.

Nicholas Flammel: Hieroglyphical Symbols, Kessinger publ. , ?

Adam McClean(ed): The Hymns of Hermes.

Duncan Greenless: The Gospel of Hermes, TPH,?

Karpenko, V., Alchymie, dcera omylu, Práce, Praha 1988.

Matula, V., Hledání kamene mudrců, Praha 1948. [Dle Vágnera, Theatrum..., 100 jde o celkový přehled dějin alchymie v Čechách.]

G.R.S Mead: Thrice Greatest Hermes. 3 vols.* Watkins, London, 1964.

G. van Moorsel: The Mysteries of Hermes Trismegistus, Adrian, Utrecht, 1955.

Theophrastus Paracelsus: Archidoxes of Magic Kessinger Publ., ?

J.Van Rijckenborgh: The Egyptian Arch-Gnosis and its call in the Eternal Present..* (4 volumes, contains commentaries on the Corpus Hermeticuum and kindred Hermetica) Rosenkruiz Press, Haarlem

Robert A. Segal: Poimandres as myth: scholary theory and gnostic meaning. Mouton de Gruyter, Berlin.1986

A.S.Ferguson & Walter Scott: The Hermetica, Shambhala, Boston, 1993.

Frances Yates: Giordano Bruno and the Hermetic tradition, Chicago: University of Chicago Press, 1964.

A.E.Waite: The Hermetic Museum Restored.

Bibliografie

Haage, B. D., Středověká alchymie. Od Zósima k Paracelsovi, Praha: Vyšehrad 2001.

Amerika a Grónsko – nativní kultura a náboženství

Obecné, nesourodé, neroztříděné

Kašpar, O. (ed.), Neuvadnou mé květy, neumlknou mé písně. Výbor z aztécké, kečuánské a mexické poezie, Dauphin, Liberec 1996. [Úvodní studie, vybrané básně. Některé již publikovány v Textech nativní Iberoameriky. V tiráži jiný podtitul než na obálce, a to „antologie aztécké, kečuánské a mexické poesie“.]

Novák, L., Zrození duhy, Odeon, Praha 1978. [Parafráze poezie Indiánů Severní, Střední a v menší míře i Jižní Ameriky. Některé jsou zajímavé i religionisticky, je tu např. tanec k hromovému ptáku, přivolávání deště, iniciační píseň, modlitby apod. V komentáři je každá báseň přiřazena k příslušnému kmeni.]

Stingl, M., Indiánský oheň. Cesta Latinskou Amerikou po stopách nejdůležitějších indiánských válek a nejstatečnějších bojovníků, Práce, Praha 1977. [Latinská, tj. Střední a Jižní, Amerika. Celkem dobrý populární přehled vybraných indiánských válek.]

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Baudot, G., Les lettres précolombiennes.

Baudot, G., Utopía e Historia en México. [Děti op. hada. Dost možná jde o šp. překlad fr. práce.]

Beckwith, Jamaica Anansi Stories. 1924, uvádí Hulpach: 195

Benedict(ová), R., Zuňi Mythology (2 vol.). NY 1934.

Benedict(ová), R., The Vision in Plains Culture.

Boas: Ethnology of the Kwaikutl, 2 vol.

Boas, The Mythology of the Bella Coola Indians.

Boas, The Religion of the Kwaikutl Indians, 2 vol. (nebo víc?)

Boas, The Social Organization and Secret Societies of the Kwaikutl Indians (Report of the U.S. National Museum for 1885, 311-738.

Boas – Hunt, Kwaikutl Texts.

Bunzel[ová], R. L., Zuňi texts. 1933.

Bosch-Gimpera, P., L’Amérique avant Christophe Colombe. (1967)

Cushing, F. H., Outlines of Zuňi Creation Myths.

Cushing, F. H., Zuňi Folk Tales.

Cushing, F. H., My Experience in Zuňi.

Cushing, F. H., Zuňi Fetishes.

Escarpit, R., Contes et légendes du Mexique.

Fernández, A., Pre-hispanic Gods of Mexico.

Fortune, Secret Societies of the Omaha. 1932

Fouchard, J., Langue et littérature des aborigènes d’Ayti. (1972; ?)

Fourty-Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology: 467-544, 611-835, 837-1086: Zuňiové. 248-250: Isleta, New Mexico. [Benedictová: 210 ad.]

Fourty-Sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology: Asiniboinové 573 a okolo.

Garibay, Historia de la Literatura Náhuatl, 2 sv. 1953-54.

Garibay, Veinte Himnos Sacros de los Nahuas.

Gonzáles Torres, Y., Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica. (1991)

Graulich, M., Mythes et rites du Méxique ancien préhispanien.

Grinnell, The Cheyenne Indians. 1923.

Handbook of Middle American Indians. (několik svazků)

Handbook of South American Indians I.-VI.

Kašpar, O., Contes et légendes des Azteques.

Lanczkowski, G., [Náboženství Aztéků, Mayů a Inků, Darmstadt].

Lehman, H., Les civilisations précolombiennes. (1965)

Léon-Portilla, M., La filosofía Náhuatl.

Lévi-Strauss: Mythologiques. [Dost J. Am., ale nevím, zda není poněkud přesyceno interpretacemi.]

Métraux, A., Les Incas. (1961)

Métraux, Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud

Parsons, E. C., Pueblo Indian Religion, dva svazky. (1939)

Perrin, M., Contribution à l´étude de la littérature orale des Indiens Goajiro (disertace).

Raynaud, Les dieux, les héros et les hommes de l’ancient Guatemala d’après le Livre du conseil. 1925.

Sahagun, Florentine Codex.

Smith, M. E., The Aztecs. [Norm a žit., 55: r. 1996.]

Soustelle, Georgette, Observation sur la religion des Lacandons du Mexique méridional, in: Journal de la Société des Américanistes, XLVIII.

Soustelle, G., Tequila, un village nahuatl du Mexique oriental.

Spence, The Gods of Mexico. 1923.

Stevenson(ová): The Zuňi Indians (1904)

Stevenson(ová): The Religious Live of the Zuňi Child.

Thompson, J. E. S., A Commentary on the Dresden Codex. A Maya Hieroglyphic Book.

Tozzer, A Comparative Study of The Mayas and the Lacandones. 1907

Trimborn – Zerries: Les religions amérindiennes. 1962, překl. z něm.

Tyler, H. A., Pueblo Gods and Myths. (1964)

Valdez, L. – Steiner, S., Aztlan: An Anthology of Mexican American Literature.

Inuité

Freuchen, P., Moje mládí v Grónsku, Václav Petr, Praha 1939.

Freuchen, P., White man. [FF MU.]

Freuchen, P. – Salomonsen, F., Pod polárním sluncem, Praha: Orbis 1972.

Rasmussen, K., Cesta bílým tichem, Praha: Orbis 1965.

Rasmussen, K., Grónské mýty a pověsti, Praha: Argo 1998.

Rasmussenová, N., Lidé z Baffinova ostrova, Panorama, Praha 1989.

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Jižní Amerika

Obecné, nesourodé, neroztříděné

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Amazonie

Fausto, Carlos, „Feasting on People Eating Animals and Humans in Amazonia“, Current Anthropology 48/4, 2007, 497-530. [p.]

Goajirové

Perinn, M., Cesta mrtvých Indiánů, Praha: Argo 2000. [With a bibliography, p. 224-225.]

Andská oblast

Columbus, Claudette Kemper, „Soundscapes in Andean Contexts“, History of Religions 44/2, 2004, 153-168. [p.]

Conlee, Cristina, „Decapitation and Rebirth: A Headless Burial from Nasca, Peru“, Current Anthropology 48/3, 2007, 438-445. [p.]

Inkové

Rostworowski, Maria, History of the Inca Realm, Cambridge: Cambridge University Press 1998. [ISBN 978-0-521-63759-6.]

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977.

Vrhel, F. – Kašpar, O., Texty nativní Iberoameriky, sv. 1. Předkolumbovské literatury, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978. [Obecný úvod do předkolumbovských literatur a jejich nejvýznamnějších památek – cca 50 stran. Potom ukázky aztécké, mayské a incké slovesnosti.]

Knihy s nižší relevancí, cestopisy...

Frič, A. V., Indiáni Jižní Ameriky, Panorama, Praha 51981. [Cestopis, obsahuje nicméně výbor z mýtů a pohádek.]

Lévi-Strauss, Claude, Smutné tropy, Odeon, Praha 1966. [Cestopis/etnografie.]

Šolc, V., Indiáni na jezeře Titicaca, Praha: Orbis 1966. [Cestopis. O životě mezi Aymary.]

North America / Severní Amerika

Miscellaneous / Různé

Hultkrantz, Å., Domorodá náboženství Severní Ameriky. Síla vizí a plodnosti, Praha: Prostor 1999.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Tanec duchů detailně zkoumal James Mooney. (Budil, 22)

Vernacular cosmologies / Lidové kosmologie

Sluijs, Marinus Anthony van der, „Multiple Morning Stars in Oral Cosmological Traditions“, Numen 56/4, 2009, 459-476. [p.]

Ritual

Traphagan, John W., „Embodiment, Ritual Incorporation, and Cannibalism Among the Iroquoians after 1300 C. E.“, Journal of Ritual Studies 22/2, 2008, 1-12. [p.]

Střední Amerika

Přehledové publikace

Kováč, M., Slnko jaguára. Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, Chronos, Bratislava 2002. [397 s. Práce předního slovenského odborníka.]

Miscellaneous

Hamann, Byron Ellsworth, „Chronological Pollution: Potsherds, Mosques, and Broken Gods before and after the Conquest of Mexico“, Current Anthropology 49/5, 2008, 803-836. [p.]

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Afroameričané

Různé

Stingl, M., Černí bohové Ameriky: Kapitoly o kultuře a dějinách Afroameričanů Latinské Ameriky a karibské oblasti, Praha: Svoboda 1992. [Popularizující. Celkem dost o náboženství. Stojí za pozornost.]

Bibliografie: Stingl, Černí bohové Ameriky.

Vúdú

? Ostrov černých kouzel

Vadillo, Alicia E., Santería y vodú, sexualidad y homoerotismu: Caminos que se cruzan sobre la narrativa cubana contemporanea, Madrid: Biblioteca Nueva 2002. [206 s. Monografie věnovaná vúdú, zejména pak pronikání vúdú a homoerotismu v současné kubánské výpravné próze. 1) Náboženské systémy afrického původu: geografie a diferenciace; orišové; ústní kultura; vúdú a jeho kubánská varianta; kněžská hierarchie; ... 2) Jorubští orišové jako paradigma v současném kubánském vyprávění. 3) Cesta k modernitě, od náboženské legendy k literární fikci. 4) Jorubský duální model jako metafora literárního novobaroka. 5) Legenda o güije v homoerotické kubánské literatuře; rozbor různých homoerotických děl. 6) Znovu do zámoří – literatura v diaspoře. Takřka neobsahuje bibliografický poznámkový aparát, byť poznámky pod čarou používá. Bibliografie. BNF, v.]

Aztékové

Mikoś, Kazimiera, „Wątki soteriologiczne w wierzeniach Azteków“, Studia religiologica 31, 1998, 79-93. [FF MU.]

Piacetti, Manuela, „Le vicende storiche dei codici pittografici Messicani: Con particolare riferimento al MS di Velletri, codice Borgia“, Studi e materiali di storia delle religioni 69/2, 2003, 327-364. [Not in MU e-resources.]

Sikora, Tomasz, „Mitologem Tezcatlipoka – Quetzalcoatl: Próba interpretacji“, Studia religiologica 35, 2002, 69-90. [FF MU.]

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977. [Výborná práce o inuitských a indiánských kulturách tří Amerik. Obzvláště doporučuji pozornosti tabulky str. 297-311 a mapy nativních jazyků Jižní a Severní Ameriky na konci barevné obrazové přílohy.]

Vrhel, F. – Kašpar, O., Texty nativní Iberoameriky, sv. 1. Předkolumbovské literatury, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978. [Obecný úvod do předkolumbovských literatur a jejich nejvýznamnějších památek – cca 50 stran. Potom ukázky aztécké, mayské a incké slovesnosti.]

Vrhel, F. – Kašpar, O., Texty nativní Iberoameriky, sv. III. Folklór Mezoameriky, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984.

Mayové

Carrasco, D., Náboženství Mezoameriky. Kosmovize a obřadní centra, Praha: Prostor 1999.

Šolc, V., Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977.

Vrhel, F. – Kašpar, O., Texty nativní Iberoameriky, sv. 1. Předkolumbovské literatury, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978.

Vrhel, F. – Kašpar, O., Texty nativní Iberoameriky, sv. III. Folklór Mezoameriky, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984. [Obecný úvod. Mýty, bajky. Zdá se, že většina je i v Kašparově knize Děti opeřeného hada. ]

Olmékové

Kaczmarczyk, Krystyna, „Jaguar w systemie religijnym Olmeków“, Studia religiologica 11, 1984, 81-96. [FF MU.]

Puebloví Indiáni

Viz bibliografii in: Benedictová, R., Kulturní vzorce, 209-212.

Současná náboženství střední Ameriky

Pieper, Jim, Guatemala’s Folk Saints: Maximon/San Simon, Rey Pascual, Judas, Lucifer, and Others, Los Angeles: Pieper [2002]. [Kniha, ve které převažují barevné fotografie. Není postavena na žádné konzistentní metodě terénního výzkumu. Fenomén zajímavý, kniha také, ale ne nad rámec obrazové dokumentace (včetně datace). BNF, v.]

Zantwijk, Rudolf A. M. van, Servants of the Saints: The Social and Cultural Identity of a Tarascan Community in Mexico, Assen: Van Gorcum – Prakke 1967. [xiv, 303 s. Jméno autora a jeho inverze takto dle katalogu BNF. Poznámkové aparáty za jednotlivými studiemi, bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Mesianismy Třetího světa

Mühlmann, W. E., Messianismes révolutionaires du Tiers monde, Paris 1968.

Další bibliografie

Hieron 3, 1998, 130-131. [Mayové.]

Perinn, M., Cesta mrtvých Indiánů, 224-225. [Goajirové.]

Šolc, V., Indiánské historie, 318-327. [Indiáni a Inuité.]

... atd.

Antiquity (ancient Mediterranean) / Antika (starověké Středomoří)

Sborníky a tematická čísla časopisů – různé

Revue de la Société Ernest Renan 45-47, 2002-2008. [Psychologické přístupy k náboženským vírám; víra ve vzkříšení v antickém judaismu; Ježíš – první židokřesťan?; falešné relikvie a debata – odvážné biblické a kumránské hypotézy; orákulum v Dodóně; kult Dioméda na Diomédských ostrovech; Vergiliovo náboženství – pokus o definici; korespondence sv. Cypriána; kult Isis u latinských křesťanských autorů; kult svatých v Galii – lidové náboženství?; přijetí latinské pohanské kultury křesťany; kulturní konverze římských křesťanek ve 4.-5. stol.; muslimský přínos dějinám náb. h.]

Economy / Ekonomika

Annales 50/5, 1995. [Special feature, including many book reviews on the topic.]

Law / Právo

Thomas, Yan, „Origine“ et „commune patrie“: Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.), (Collection de l’École française de Rome 221), Rome: École française de Rome 1996. [221 p., softback. An important legal history study on the notion of communis patria, domicilium and origo. In the last chapter (133-179, the author inquires into the ritual origo of Rome and here it becomes more immediately interesting also for the study of foundation myths (mainly of cities) and identity. Footnotes, bg, index. BNF, v.]

Categories of ancient Mediterranean cultures

Luck, fortune, fate, destiny / Štěstí, štěstěna, osud

Eidinow, Esther, Luck, Fate and Fortune: Antiquity and Its Legacy, London – New York: I. B. Tauris 2011. [viii, 213 p., hardback. A monograph on luck, fate and fortune in Greeco-Roman (mostly Greek) antiquity. Unlike other author’s publications, it does not seem very cognitive in orientation but offers interesting and sometimes provocative comparisons with the modern world, its „superstitions“ and its folk theories of luck and fate (using newspapers etc.). Philosophies of fate; a ministry of misfortune; Oedipus – tragedy of fates; culturel models and shifting meanings; archaic poets; Herodotus; Thucydides; the resurrection of chance. Notes (163-207), index. BNF, v.]

Memory and cognition / Paměť a kognice

Mackay, E. Anne (ed.), Orality, Literacy, Memory in the Ancient Greek and Roman World, (Mnemosyne Supplementa 298), Leiden – Boston: Brill 2008. [xii, 281 s. Konferenční sborník. Úvod; prostorová paměť a kompozice Ilias; paměť a vizualizace v homérských ?uvozovacích větách?; epické rozumění; orální paměť v poezii Sapfó; vizuální a slovní deklarace lykos kalos; sociální paměť v Aischylově Oresteia; záznamy trierarchů a athénský námořní katalog; co věděli mnemones; poselství Platónova díla Prótagorás; vizuální kopie a paměť; oralita a autobiografie – res gestae. Poznámkový aparát (pod čarou), bg (za jednotl. kapitolami), rejstřík. BNCR, v.]

Small, Jocelyn Penny, Wax Tablets of the Mind: Cognitive Studies of Memory and Literacy in Classical Antiquity, London – New York: Routledge 1997. [xviii, 377 s. Velmi dobře vypadající monografie uvážlivě užívající kognitivní teorie paměti na problematiku antické vzdělanosti a jejího přenosu, s velkým důrazem na základní a materiálové záležitosti. Paměť pro slova; staré knihy (+ kognitivní aspekty čtení textu); „publikování“ (finální verze a autografy, doklady, nadpisy, další formy přenosu); organizace sbírek slov (knihy; knihovny; uskladňování knih); dohledání informace – dokumenty a texty (dokumenty a záznamy); kognitivní vývoj Múz; řecké metody zapamatování; římský příspěvek k technikám zapamatování; další doporučení k zapamatování; nástroje psaní; rešeršní techniky; komponování textu; typy prací či žánry; nepřímé aplikace umění paměti; závěr. Podrobný pozn. aparát, bibliografie, rejstřík přeložených úryvků, obecný rejstřík. BNCR, v.]

Ritual, religious practice

Miscellaneous

Dillon, Matthew P. J., „The Construction of Women’s Gender Identity through Religious Activity in Classical Greece“, Australian Religion Studies Review 19/2, 2006, 221-243. [Není dostupné online.]

Funerary practices

Craps, Davina, „Where Are the Children? Identifying Mortuary Rituals for the Late Cypriote III and Cypro-Geometric Periods In Cyprus“, Journal of Prehistoric Religion 21, 2007, 69-95. [Není dostupné online.]

Local religion / Lokální náboženství

Driessen, Henk, „Local Religion Revisited: Mediterranean Cases“, History and Anthropology 20/3, 2009, 281-288. [p.]

Unbelief, doubt and religious scepticism / Nevíra, pochybnost a náboženský skepticismus

See also bgher / Belief and unbelief.

Pelkmans, M., Ethnographies of Doubt: Faith and Uncertainty in Contemporary Societies, I. B. Tauris 2013.

Thaniel, George, „Le scepticisme et le refus de croyance touchant lʼau-delà dans la Rome du 1er siècle avant J.-C.“, L’Antiquité classique 42/1, 155-166. [p. (o.).]

Identity and representation, intercultural encounters, communication and conflict, minorities / Identita a reprezentace, interkulturní střetávání, komunikace a konflikt, menšiny (minority)

Tolerance and intolerance

Some scholars: Maria del Mar Marcos Sanchez.

Athanassiadi, Polymnia, Vers la pensée unique: La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive, 2009. [Aquisition suggestion in 2014.]

Construction of the Other (otherness) in ancient Mediterranean / Konstrukce jiného (jinakosti) v antickém Středomoří

Nippel, Wilfried, „The Construction of the ‚Other‘“, in: Thomas Harrison (ed.), Greeks and Barbarians, New York: Routledge 2002, 278-310.

Minoan culture / Mínójská kultura

Wiersma, Corien W., „Groups of Notables and Ritual Practices: The Role of Minoan Palaces on Minoan Ritual Practices“, Journal of Prehistoric Religion 21, 2007, 33-52. [Not in MU e-resources.]

Řecké náboženství

Prameny

Ovidius Naso, Publius, Proměny, Praha: Svoboda 1974.

Převyprávění řecké mytologie

Kerényi, K., Mytologie Řeků I. Příběhy bohů a lidí, Praha: Oikúmené 1996.

Kerényi, K., Mytologie Řeků II. Příběhy héróů, Praha: Oikúmené 1998.

Mertlík, R., Starověké báje a pověsti, Praha: Svoboda 1968.

Studie

Banek, Kazimierz, „Kult Ateny na wyspach Morza Egejskiego“, Studia religiologica 23, 1990, 7-18. [FF MU.]

Banek, Kazimierz, „Państwo i prawo jako strażnik ortodoksji religijnej na przykładzie Aten“, Nomos 37-38, 2002, 9-30. [FF MU.]

Hošek, R., Úvod do dějin řeckého náboženství.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Mermon, Grażyna, „Kult węża w religii minojskiej i greckiej“, Studia religiologica 15, 1986, 49-62. [FF MU.]

Puhvel, J., Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Seraidari, Katerina, „Objects of Cult, Objects of Confrontation: Divine Interventions through Greek History“, History and Anthropology 20/3, 2009, 289-307. [p.]

Vidman, L., Od Olympu k Panteonu. Antické náboženství a morálka, Praha: Vyšehrad 21997. [232 s. Odborná literatura – religionistika – antika. Renomovaná práce. Vývoj antického náb., věštírny, inkubace, kult soch, posvátná místa, oběti, kalendář, pohostinnost atd.]

Etruské náboženství

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Římské náboženství a kultura

Společnost

Minunno, Giuseppe, „Geronticidio punico? Lʼuccisione degli anziani nelle più antiche tradizioni sulla Sardegna“, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 69/2, 2003, 285-312. [p.]

Muñiz Grijalvo, Elena, „Elites and Religious Change in Roman Athens“, Numen 52/2, 2005, 255-282. [p.]

Stark, Rodney, „Religious Competition and Roman Piety“, Interdisciplinary Journal of Research on Religion 2, 2006. Available online at <http://www.religjournal.com/pdf/ijrr02006.pdf>, [20. 2. 2014]. [p.]

Titz, Pavel, „Podoby propagandy v římském světě: Transformace propagady jako reflexe společenských a politických změn“.

Zavaroni, Adolfo, „Communitary and Individualistic Gods in German and Roman Religion“, Gerión 24/1, 2006, 287-304. [p.]

Náboženství

Harrill, J. Albert, „Servile Functionaries or Priestly Leaders?Roman Domestic Religion, Narrative Intertextuality, and Plinyʼs Refference to Slave Christian Ministrae (Ep. 10,96,8)“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und Kunde der Älteren Kirche 97/1-2, 111-130. [p.]

Rüpke, Jörg, „Hellenistic and Roman Empires and Euro-Mediterranean Religion“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 197-214.

Mytologie

Dumézil, G., Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikúmené 1997.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Puhvel, J., Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Obraz jinakosti, jiného, cizího; tolerance

Ames, Cecilia, „Los límites de la tolerancia religiosa en la República romana: La prohibición de las bacanales en el 186 a.C“, Bandue 2, 2008, 39-56. [Not in MU e-resources.]

Titz, Pavel, „K počátkům kontaktů mezi Římany a severskými barbary a o obrazu těchto barbarů v pramenech doby římské republiky“, in: E. Droberjar – O. Chvojka (eds.), Archeologie barbarů, České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Buějovicích 2007, 607-614.

Cult of Roman emperors

Żyromski, Marek – Hatłas, Jerzy, „The Religious Cult of Ruler in Ancient Rome as the Element of Process of Legitimacy of Political Power in Autocratic Political Systems“, Nomos 77, 2012, 129-136.

Antická magie

Bevilacqua, Gabriella, Scrittura e magia: Un repertorio di oggetti iscritti della magia greco-romana, Roma: Quasar 2010. [177 s., větší formát, křídový papír. Černobílé obrazové přílohy. Dobře vypadající kniha. Obsahuje přepisy nápisů a informace o příslušných předmětech, na kterých se nápisy vyskytují. BEFR, v.]

Chalupa, Aleš, „Venenum, nebo venenum? Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota. Několik poznámek k metodologii studia antické magie“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 101-118. [Velmi přínosná práce. V poznámkách další literatura. h.]

Janowitz, Naomi, Icons of Power: Ritual Practices in Late Antiquity, (Magic in History), University Park: The Pennsylvania State University Press 2002. [xxx, 161 p., softcover. Late antique theories of efficacy; thinking with the Divine Name in Christian exegesis; the meaning of letters; using names; combining words and deeds – angelic imprecation in the Book of secrets; ancient alchemy. h.]

Magia anticzna.

Sanzi, Ennio, „Magia e culti orientali II: Le iscrizioni alfabetiche dolichene e le formule dei papiri e delle gemme magiche“, Archaeus 7/3-4, 2003, 181-205. [Not in MU e-resources.]

Věštění

Chalupa, Aleš, „Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva“, Religio: Revue pro religionistiku 18/1, 2010, 59-84. [h.]

Helénismus

Přehledy, atmosféra helénismu

Dodds, E. R., Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha: Petr Rezek 1997. [181 s. Odborná literatura – religionistika, kulturní historie – helénismus. Z angl. originálu (Cambridge 1994) přel. Martin Pokorný. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. Hmota, démoni, bohové v době helénismu, dialog pohanství a křesťanství. Cenný přehled.]

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství, Praha: Oikúmené 1996. [h.]

Dostálová, R. – Hošek, R., Antická mystéria, Praha: Vyšehrad 1997. [h.]

Martin, Luther H., Helénistická náboženství, Brno: Masarykova univerzita 1997. [h.]

Pokorný, Petr, Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii, Praha: Oikúmené 1993. [h.]

Interkulturní komunikace

Různé

Gaullier-Bougassas, C. – Bridges, M (eds.), Les voyages d’Alexandre au paradis: Orient et Occident, regards croisés, (Alexander redivivus), Turnhout: Brepols 2013.

Kratochvíl, Zdeněk, Prolínání světů: Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky, Hermann a synové, Praha 1991. [126 s. Odborná literatura – religionistika, dějiny filosofie – pozdní antika. Eklektická filosofie, fil. helénizovaného židovstva, Filón, fil. a NZ, fil. a gn., řecké hermetické spisy, středoplatónská fil., Plútarchos (85-89), fil. u křesťanů, Kléméns Alexandrijský (105-118). Dostupné na internetu.]

Antika a křesťanství (odkaz)

bgkr

Filosofie

Prameny

Filón Alexandrijský, O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží, Praha: Oikúmené 2002.

Gnosticismus (odkaz)

Viz Gnosticismus / Gnosticismus.

Orfismus

Prameny

The Orphic Hymns, přel. A. N. Athanassakis, Scholars Press, Missoula 1977. [Anglický překlad.]

West, M. L., The Orphic Poems, Oxford: Clarendon Press 1983. [Jde skutečně o edici pramenů?]

Studie

Alderlink, L. J., Creation and Salvation in Ancient Orphism, Scholars Press, Chico 1981.

Brisson, L., Orphéé et l’orphisme dans l’antiquité gréco-romaine, . [FF MU.]

Eisler, R., Orpheus – The Fisher: Comparative Studies in Orphic and Early Christian Cult Symbolism, J. M. Watkins, London 1921.

Guthrie, W. K. C., Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement, Princeton University Press, Princeton 1993.

Mead, G. R. S., Orpheus, Barnes & Noble, New York 1965.

Warden, J. (ed.), Orpheus: The Metamorphosis of a Myth, University of Toronto Press, Toronto 1985.

Kult Velké matky Kybelé

Szydło, Małgorzata, „Kult Wielkiej Matki i Młodego Boga na Bliskim Wschodzie i w Rzymie (ze szczególnym uwzględnieniem kultu Kybele-Attis)“, Studia religiologica 23, 1990, 19-34. [FF MU.]

Mithraismus

Chalupa, Aleš, ?, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita v Brně 2005.

Turcan, Robert, Mithra a mithraismus.

Filosofie

Prameny

Origenes, Contre Celse, Paris.

Studie

Kratochvíl, Z., Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky, Hermann a synové, Praha 1991. [126 s. Odborná literatura – religionistika, dějiny filosofie – pozdní antika. Eklektická filosofie, fil. helénizovaného židovstva, Filón, fil. a NZ, fil. a gn., řecké hermetické spisy, středoplatónská fil., Plútarchos (85-89), fil. u křesťanů, Kléméns Alexandrijský (105-118).]

Kratochvíl, Z., Studie o křesťanství a řecké filosofii, Česká křesťanská akademie, b.m. 1994. [117 s. Odborná literatura – dějiny filosofie, religionistika – křesťanství, řecká filosofie. Kř. filosofie, její dialog se stoicismem a platonismem, Hérakleitos z Efezu.]

Kratochvíl, Z. – Bouzek, J., Od mýtu k logu, Herman, Praha 1994. [Řecké umění, mýty, Apollón a Dionýsos, filosofie. Obrazová dokumentace.]

Neroztříděné

Bouzek – Hošek, Antické Černomoří.

Burian – Oliva, Civilizace starověkého Středomoří

Hare – Barms – Chadwick, Zakladatelé myšlení

Kratochvíl, Z., Prolínání světů: Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky, Hermann a synové, Praha 1991. [126 s. Odborná literatura – religionistika, dějiny filosofie – pozdní antika. Eklektická filosofie, fil. helénizovaného židovstva, Filón, fil. a NZ, fil. a gn., řecké hermetické spisy, středoplatónská fil., Plútarchos (85-89), fil. u křesťanů, Kléméns Alexandrijský (105-118).]

Vernant, Počátky řeckého myšlení

Antropologie

Různé

Budil, I. T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Triton, Praha 31998.

Corbin, Alain, Narcis a miazma: Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha: Argo 2004. [Zajímavá historickoantropologická práce propojující pachy s politikou a společenským řádem a se strategiemi „biomoci“ (např. medicínská kontrola skrze pachy).]

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života, přel. Pavla Sadílková, Praha: Oikúmené 2002. [Orig.: fr. Angl. překlad: Durkheim, E., The Elementary Forms of Religious Life, New York – London: Free Press 1965. FF MU (DZ), s.]

Frazer, James George, Zlatá ratolest, trans. Erich Herold – Věra Heroldová-Šťovíčková, Praha: Československý spisovatel 42012. [Previous editions in Czech: Praha: Odeon 1977 (trans. Libuše Boháčková); Praha: Mladá fronta 21994 (trans. Erich Herold – Věra Heroldová-Šťovíčková); Plzeň: Aleš Čeněk 32007 (trans. Erich Herold – Věra Heroldová-Šťovíčková).]

Geertz, C., Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: Sociologické nakladatelství 2000. [566 s. Z angl. orig. The Interpretation of Cultures (New York 1973) přel. Hana Červinková – Václav Hubinger – Hedvika Humlíčková. Kultura, náboženství, étos, rituál a soc. změna, antropologie, Lévi-Strauss, Bali. Poznámkový aparát, podrobný rejstřík. Doslov. c. tit., 13-42 (zhuštěný popis), 503-526 (doslov H. Červinkové) – lok. viz kap. Hist. antropologie.]

Kanovský, Martin, Sémantika náboženstva a jej kognitívne základy. Aplikácia na príklade austrálskych aborigénnych náboženstiev“, Religio: Revue pro religionistiku 7/2, 1999, 145-176.

Lévi-Strauss, Claude, Myšlení přírodních národů, Praha – Liberec: Dauphin 21996.

Lévi-Strauss, Claude, Štrukturálna antropológia, Kalligram, Bratislava 2000. [Že je to sv. 1, to není uvedeno. Přel. Martin Kanovský. FF MU abs.]

Lévi-Strauss, Claude, Štrukturálna antropológia, sv. 2, Kalligram, Bratislava 2000. [Přel. Martin Kanovský. FF MU abs.]

Lévi-Strauss, Claude, Totemismus dnes, přel. Zdeněk Justoň, Dauphin, Praha 2001. [128 s. Odborná literatura – antropologie – teorie a metodologie, totemismus. Fr. orig.: Le totémisme aujourd’hui, 1962. Jde podle mého soudu o naprosto zmatečný a pro vědeckou práci zcela nepoužitelný překlad. Daleko lepší je slovenský překlad vydaný pod názvem Totemizmus.]

Lévi-Strauss, Claude, Totemizmus, Bratislava: Chronos 1998. [Přel. Martin Kanovský.]

Malinowski, Bronislav, Vědecká teorie kultury, přel. Bohuslav Kunc, Krajské kulturní středisko, Brno 1968.

Mauss, M., Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Praha: Sociologické nakladatelství 1999. [Odborná literatura – sociologie, kulturní antropologie. Přel. Jiří Našinec.]

Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha: Portál 2000.

Szyjewski, Andrzej, „Po co religioznawstwu etnologia religii?“, Nomos 15, 1996, 5-30. [FF MU.]

Úvody

Eriksen, Thomas Hylland, Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál, přel. Hana Loupová, Praha: Portál 2008. [408 s., váz. Dobrý úvod do sociální a kulturní antropologie. FF MU (DZ), s.]

Murphy, Robert Francis, Úvod do sociální a kulturní antropologie, přel. Hana Červinková, Praha: Sociologické nakladatelství 2004. [Brož., 268 s., 200 Kč. Klasické dílo, učebnice úvodu kulturní a sociální antropologie. Uvádí do základních pojmů kulturní a sociální antropologie.]

Dějiny a stav bádání

Budil, Ivo T., Za obzor Západu: Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase, Praha: Triton 2011.

Ortner, Sherry B., „Theory in Anthropology since the Sixties“, Comparative Studies in Society and History 26/1, 1984, 126-166. [Podrobná přehledová studie o teorii v antropologii od 60. let. Poukazuje na fragmentaci disciplíny, nepřehlednost teoretických pozic (126). Tuto situaci vykládá jako projev liminality v samotné antropologii. Argumentuje, že v antr. je na vzestupu nový klíčový symbol teoretické orientace, jednání (practice). Zpracovává různé školy či orientace: symbolická antropologie, kulturní ekologie, strukturalismus, vzestup kontrakultury a marxistických přístupů v 70. letech (138 ad., vč. politické ekonomie), Bourdieu a jeho zdůraznění pojmu jednání aj. Poukazuje na dualistické vidění a spory v 60. letech: materialismus vs. idealismus, tvrdé a měkké, interpretativně-emické a explanačně-etické přístupy... (134). Odkaz A. Šimůnková. JSTOR, p., k.]

Szyjewski, Andrzej, „Religia w perspektywie antropologicznej: Przegląd stanowisk“, Studia religiologica 35, 2002, 9-49. [FF MU.]

Úvody do díla jednotlivých klasiků a komentáře

Flis, Mariola, Antropologia społeczna Radcliffe’a-Browna, Kraków: Nomos 22001.

Janowicz, Jolanta, „Bronisława Malinowskiego koncepcja magii i religii“, Studia religiologica 11, 1984,63-80. [FF MU.]

Szafrański, Adam, „Zagadnienia religii i magii w Afryce w świetle badań E. E. Evans-Pritcharda i G. Lienhardta – stosowane modele, ich funkcje i znaczenie“, Nomos 15, 1996, 31-46. [FF MU.]

Hlavní antropologické pojmy

Pignato, Carmela, Totem, mana, tabù: Archeologia di concetti antropologici, Roma: Meltemi 2001. [Odkaz Gri.]

Cultural translation / Kulturní překlad

See also Comparison.

Tambiah, Stanley Jeyaraja, Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality, Cambridge: Cambridge University Press 1990. [Summary here. h.]

Narativní pojetí antropologie/etnografie

Viz též „Vyprávění jako metoda sociálních věd, sociálněvědná produkce jako vyprávění“.

Bruner, Edward M., „Ethnography as Narrative“, in: Victor Turner – Edward M. Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Urbana 1986.

Shapiro, Faydra, „Autobiography and Ethnography: Falling in Love with the Inner Other“, Method and Theory in the Study of Religion 15/2, 2003, 187-202. [p.]

Anthropological view of religion / Antropologický pohled na náboženství

Asad, Talal, „Anthropological Conceptions of Religions: Reflections on Geertz“, Man 18, 1983, 237-259.

Bohusziewicz, Jakub, „Między etnografią i religioznawstwem: Åke Hultkrantz jako antropolog religii“, Nomos 77, 2012, 28-40.

Survivals / Přežitky

See also bgstrv / Popular culture and survivals of paganism.

Dynda, Jiří, „Homiliář opatovický: Loci communes a „pohanské přežitky“ ve středověké lidové kultuře“ [work submitted to the Conference of students in the study of religions], Praha 2014. [p.]

Hodgen, Margaret T., „The Doctrine of Survivals: The History of an Idea“, American Anthropologist 33, 1931, 307-324.

Austrálie: dějiny, kultura, náboženství

Szyjewski, Andrzej, Religie Australii, Kraków: Nomos 2000.

Bahá’í, baháismus

Tempczyk, Katarzyna, „Bahaizm a esperanto“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 85-107. [FF MU.]

Beletrie

Montesquieu, Lettres persanes. [h.]

Buddhismus

Různé

Białek, Joanna, Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie, Kraków: Nomos 2006.

Jakobschy, Sebastian, „Osiem pomyślnych symboli w tradycji buddyjskiej“, Nomos 45-46, 2004, 9-20.

Kosior, Krzysztof, „Podstawy właściwej moralności w Kanonie Palijskim“, Nomos 47-48, 2004, 9-18.

Sieradzan, Jacek, „Buddyzm a fundamentalizm i przemoc“, Nomos 47-48, 2004, 33-50.

Sieradzan, Jacek, „Buddyzm a język propagandy“, Nomos 47-48, 2004, 120-124.

Szymański, Marek, „Buddyjskie pojęcie dharmy jako pryncypium ontycznego“, Nomos 47-48, 2004, 19-32.

Szukalski, Jakub, „Życie w Triten Norbutse“, Nomos 47-48, 2004, 51-64.

Kurpiewski, Wiesław, „Religia i filozofia sutr doskonałej mądrości buddyzmu mahajany“, Nomos 65-66, 2009, 75-98.

Přehledy

Conze, E., Stručné dějiny buddhismu, Jota, Brno 1997. [Vývoj buddhistického učení od nejstarších dob. Velmi užitečné už proto, že množství knih o buddhismu věnuje pozornost především počátečním stádiím buddhismu a na pozdější období už v nich nezbývá mnoho prostoru. Obsahuje studii D. Lužného o buddhismu na Západě a slovníček důležitých termínů z pera L. Bělky.]

Kol., Lexikon východní moudrosti: Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Votobia – Victoria Publishing, Olomouc – Praha 1996. [Zásadní encyklopedie zpracovávající hinduismus, buddhismus a taoismus. Velice kvalitní, představuje neoficiální českou normu přepisu buddhistických a jiných termínů.]

Kolmaš, J., Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů, Práh, Praha 1995.

Lesný, V., Buddhismus, Votobia, Olomouc 1996 (reprint vydání z r. 1948). [Podrobná práce o buddhismu, která nijak výrazně nezastarala.]

Lester, R. C., Buddhismus. Cesta k osvícení, Praha: Prostor 1997. [Velice povedená kniha, jako první seznámení s buddhismem včetně jeho žité, každodenní roviny asi t. č. (2001) nejlepší v češtině vydaná práce, jednoduchá na pochopení, a přitom pestrá.]

Lopez, Donald S., Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003.

Miltner, V., Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001. [376 s. Odborná literatura – religionistika – buddhismus. Bibliografie, podrobný rejstřík. Buddha, jeho učení, obec, buddhistická filosofie a literatura. Až na několik omylů a hodnotících srovnání (srv. s. 142) velmi kvalitní a ucelená monografie hlavně o raném buddhismu.]

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: ...,

Werner, Karel, Náboženství jižní a východní Asie, Brno: Masarykova univerzita 1995. [Přehledová práce o hinduismu, buddhismu, náboženství Číny a Japonska. Přepisy sanskrtských výrazů jsou zastaralé.]

Zotz, V., Buddha, Votobia, Olomouc 1995. [Velmi pěkný Buddhův životopis. Přesné odkazy na texty. Věnuje velkou pozornost Buddhovu učení.]

Theory and method / Teorie a metodologie

Pyysiäinen, Ilkka, „Buddhism, Religion, and the Concept of ,God‘“, Numen 50/2, 2003, 147-171. [p.]

Buddhismus v jednotlivých oblastech

Tibet

Trzciński, Łukasz, „Kwestia zróżnicowania tradycji buddyjskich w ujęciu zjednoczonego ruchu buddyzmu tybetańskiego Ri Me“, Studia religiologica 23, 1990, 35-48. [FF MU.]

Burjatsko

Bělka, L., „Acagatský klášter. Kapitola z historie burjatského buddhismu“, in: Religio: Revue pro religionistiku 6, 1998, č. 2, 202-212.

Bělka, L., Tibetský buddhismus v Burjatsku, Masarykova univerzita, Brno 2001. [350 s. Odborná literatura – religionistika – buddhismus. Podrobný poznámkový aparát, doporučená studijní literatura a bibliografie. Kvalitní přehledová práce o burjatském buddhismu založená zejména na materiálu shromážděném během výzkumných pobytů. Dějiny bádání. Podrobně mapuje zdejší klášterní síť. Bohatá obrazová dokumentace. Vydání pramenů (stanovy, předpisy).]

Evropa

Bělka, Luboš, budd. v Estonsku – některé Religio.

Czapnik, Anna, „Życie a religia w perspektywie autobiografii wyznawców buddyzmu tybetańskiego“, Nomos 14, 1996, 5-22. [FF MU.]

Machálková, Z., „Anglická sangha. Příklad adaptace théravádské tradice na Západě“, in: Religio: Revue pro religionistiku 8, 2000, č. 1, 97-108.

Mahájána

Různé

Werner, K., „Povaha a poselství Lotosové sútry aneb K nástupu mahájánového buddhismu“, in: Religio: Revue pro religionistiku 6, 1998, č. 2, 115-130.

Madhjámika a Nágárdžuna

Kurpiewski, Wiesław, „Some Questions Around the Mādhyamika Views of a Person“, Studia religiologica 26, 1993, 45-64. [FF MU.]

Lindtner, Christian, „Nāgārjuna and the Problem of Precanonical Buddhism“, Studia religiologica 26, 1993, 9-22. [FF MU.]

Tantrický buddhismus

Czyżykowski, Robert, „Czym jest ‚seks tantryczny‘?: O problemach z terminologią dotyczącą elementów seksualnych w rytuale i jodze tantrycznej“, Ex nihilo 1 (3), 2010, 42-67. [FF MU.]

Trzciński, Łukasz, „The Differences in the Approach to the Reincarnation between Theravada and Buddhist Tantra“, Studia religiologica 26, 1993, 79-84. [FF MU.]

Buddhismus diamantové stezky

Kossakowski, Radosław, Diamentowa droga: Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej, Kraków: Nomos 2009.

Prameny

Dhammačakkappavattanasutta http://www.david-zbiral.cz/Dharmacakra.htm.

Chuej-neng, Tribunová sútra Šestého patriarchy, přel. O. Král, Odeon, Praha 31990.

Kol., Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 1997 (druhé, rozšířené vydání).

Sútra srdce – Diamantová sútra, přel. Dita Horáková, Praha: Argo 1995.

Buddhovy rozpravy I- .

Buddhismus a psychologie

Frýba, M., „Buddhismus a psychologie“, in: Religio: Revue pro religionistiku 3, 1995, č. 1, 49-60.

Szymańska, Beata, „Humanistic Psychology and Buddhism“, Studia religiologica 26, 1993, 73-78. [FF MU.]

Material culture

Mecsi, Beatrix, „The Power of Images on Texts Re-Examined: The Case of Bodhidharmaʼs Crossing and the Mass-Consumption of Bodhidharma Images in Japan and Contemporary South Korea“, Archiv orientální 76/2, 2008, 217-249.

Beliefs

Hells

Braarvig, Jens, „The Buddhist Hell: An Early Instance of the Idea?“, Numen 56/2-3, 2009, 254-281. [p.]

Čína: dějiny, kultura, náboženství

Prameny

Kol., Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997.

Konfucius – Mencius – Sün-c’, A riekol majster... Z klasických kníh konfuciánstva, přel. Marina Čarnogurská, Tatran, Bratislava 21990. [216 s. Překlad pramenů – konfuciánství. Překlad s poznámkami a doslovem. Náklad 20 000 výtisků.]

Náboženství

Přehledy

Overmeyer, L., Náboženství Číny. Svět jako živý organismus, Praha: Prostor 1998.

Archaické náboženství Číny

Lomová, Olga – Kuo-liang, Yeh, Ach běda, přeběda: Oplakávání mrtvých ve středověké Číně, DharmaGaia 2004.

Zakrzewska-Bernasik, Dominika, „Symbolika zapachu w magii oraz wierzeniach i obrzędach Chin“, Nomos 45-46, 2004, 21-36.

Taoismus

Baka, Edmund, Dao bohatera: Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Kraków: Nomos 2008.

Hartzová, P. R., Taoismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1996. [136 s. Odborná literatura – religionistika – taoismus. Rejstřík, bibliografie. Dobře napsaná, spolehlivá, tematicky vyvážená příručka, která nepodhodnocuje náboženský taoismus a neklade důraz jen na fil. prvky, jak činí mnohé jiné publikace.]

Konfucianismus

Borges, Harald, „Wang Chong und der Han-Konfuzianismus“, Studia religiologica 26, 1993, 23-38. [FF MU.]

Hooblerovi, T. a D., Konfucianismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [134 s. Odborná literatura – religionistika – konfucianismus. Bibliografie, rejstřík. Z angl. originálu přel. Petra Jeřábková.]

Filosofie

Bondy, E., Poznámky k dějinám filosofie II: Čínská filosofie, Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů 1993. [388 s. Odborná literatura – dějiny filosofie. Přehledně členěná, mimořádně obsažná práce. ISBN 80-85239-22-1.]

Wójcik, Anna, „Ancient Paradoxes of Chinese Dialecticians“, Studia religiologica 26, 1993, 85-93. [FF MU.]

Různé

Čou Mej-žu a Ču Wej-chua, Příběhy dračích císařů, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1993.

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství, Praha: Oikúmené 1996.

Kol., Kulturní tradice Dálného východu, Odeon, Praha 1980. [324 s. Odborná literatura – kulturní dějiny, dějiny umění – Čína, Japonsko. Dobrá publikace, hlavně o umění a kultuře. Obrazové přílohy]

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Esoterism

Theory and method

Concept of esotericism, terminology

Burgunder, Michael, „What is Esotericism? Cultural Studies Approaches and the Problems of Definition in Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religion 22/1, 2010, 9-36. [p.]

Overviews / Přehledy

Hammer, Olav, Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, Leiden – Boston: Brill 2001. [FF MU.]

Hanegraaff, Wouter J., Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge: Cambridge University Press 2012.

Collections of essays / Sborníky

Hanegraaff, Wouter J. – Pijnenburg, Joyce (eds.), Hermes in the Academy: Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam, Amsterdam: Amsterdam University Press 2009. [h.]

Theosophy before the Theosophical society

Godwin, Jocelyn, The Theosophical Enlightenment, Albany: State University of New York Press 1994.

Goodrick-Clarke, Nicholas, „Jacob Boehme a theosofie“, in: Nicholas Goodrick-Clarke, Západní esoterické tradice, přel. Zuzana Marie Kostićová, Praha: Grada 2011, 87-102. [FF MU.]

Goodrick-Clarke, Nicholas, „Jacob Boehme and Theosophy“, in: Nicholas Goodrick-Clarke, The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction, Oxford – New York: Oxford University Press 2008, .

Penman, Leigh T. I., „Boehme’s Intellectual Networks and the Heterodox Milieu of His Theosophy, 1600-1624“, in: Ariel Hessayon – Sarah Apetrei (eds.), An Introduction to Jacob Boehme: Four Centuries of Thought and Reception, (Routledge Studies in Religion 31), New York – Abingdon: Routledge 2014, 57-76.

Svobodní zednáři

Kulihová, Barbora, Jan Amos Komenský a svobodné zednářství, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009. [Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: Milan Fujda. k.]

Teosofie

„Polárníci“

Zam Botiva, Asia Mysteriosa, Janvier, Combronde 1995. [Obsahuje d’Apremontovu předmluvu o historii této skupiny.]

Nacistický esoterismus

Viz kapitoly Nacismus a Artuš... (tam podkapitola Otto Rahn)

Různé

Gardner, Laurence, Svatý Grál, Volvox Globator, Praha 1999. [352 s. Esoterická literatura. Z angl. orig. Bloodline of the Holy Grail přel. Klára Gajdušková a Irena Kolářová. Navzdory tomu, že tak může působit (např. rozsáhlým poznámkovým aparátem), tato kniha nemá charakter vědeckého textu. Je ale velice zajímavá jako pramenný materiál. Snaží se vypátrat „linii pokrevenství“ svatého Grálu, kterou sleduje k esejcům apod. Pravé poselství podle autora církev pokřivila. Odvolávání se na „disidenty“ typu Lilit, na potlačenou feminní tradici atd. je pro tento druh literatury velmi symptomatické. Kumránské svitky byly prý vytvořeny pod vedením Jidáše Iškariotského (s. 51) apod.]

J.H.Probst-Biraben, Les mystères des Templiers, Cahiers astrologiques, Nice, 1947.

Etnologie (národopis)

Itálie

Troisi, Vittoria, La montagna di lame: Memoria e soggettività nei racconti tradizionali di una comunità irpina, Casamicciona: Valentino 1996. [258 s., brož., nekvalitní vazba. Zajímavá národopisná monografie založená na výzkumu lidových vyprávění (pohádek, anekdot, legend) ve vesnici Serra di Pratola (cca 600 obyvatel) v provincii Avellino v letech 1990-1991. Úvod o výzkumu; vypravěč Raffaele Capone; ucelené texty (edice); pojmenovat smrt za účelem ovládnutí života; ženské vyprávění – Amalia Capone; Obsahuje četné citace (zápisy z rozhovorů); týkají se zejména vidění mrtvých, magických praktik, svatých, orků, draků apod. (zčásti jsou témata samozřejmě dána autorčiným výběrem a jejími otázkami). Postrádá výraznější výklad metodologie nebo základních pojmů titulu (paměť, subjektivita). Bibliografie, glosář. BNCF, v.]

Troisi, Vittoria, Verbo saccio, verbo dico: Memoria e soggettività in una comunità dell’Irpinia, Milano 1994. [Starší verze práce La montagna di lame (jak uvádí sama autorka).]

Romové

Kol., Romové v Byzanci, Signeta, Praha 1999. [Obsahuje studii o tzv. herezi athinganů.]

Kováč, Milan – Mann, Arne B., Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku / O del sa dikhel: Romanu paťaviben pre Slovensko, Chronos, Bratislava 2003. [Obsahuje mj. poznámky o athinganech.]

Vaux de Foletier, F. de, Le monde des Tziganes, Berger-Levrault, Paris 1984.

Fantasy

Fantastično a fantastická literatura v širokém smyslu

Malrieu, Joël, Le Fantastique, Hachette, Paris 1992. [Gotický román, Hoffman, romantismus a fantastika, úvahy, zda existuje žánr fantastické lit. Postavy. Místo a čas. Résumé důležitých děl (Huysmans aj.). Pro studium fantasy v užším smyslu v podstatě bezcenné. MZK.]

Studie přímo o žánru fantasy

Obecné práce

Bleiler, E. F. (ed.), Supernatural Fiction Writers: Fantasy and Horror, 2 vols., Charles Scribner’s Sons, New York 1985. [Komentář dle Justice 1989: obsahuje oproti názvu i autory SF, pojeté široce i ke gotické povídce, pulpu, artušovským romancím, Maupassantovi apod. Nepříliš šťastně strukturováno, ale dobrá hesla, bibliografie; sv. 2 obsahuje ty moderní, ne tu gotiku apod.]

Hillegas, M. R. (ed)., Shadows of Imagination: The Fantasies of C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien and Charles Williams, Southern Illinous University Press, Carbondale 1976. [Komentář dle Justice 1989: 13 esejů, rozděleno mezi všechny tři zhruba spravedlivě. Spolehlivé eseje.]

Hokeson, J. and H. P. (eds), Forms of the Fantastic: Selected Essays from the Zhird International Conference on the Fantastic in Literature and Film, Greenwood Press, Westport 1986. [Komentář dle Justice 1989: 26 vybraných esejů, rozmanitá tematika. I SF. Velmi cenné pro badatele. Obsahuje bibliografii.]

Justice, K. L., Science Fiction, Fantasy and Horror Reference. An Annotated Bibliography of Works about Literature and Film, St. James Press, Chicago – London [1989]. [Z r. 1989 je copyright, jiný údaj chybí. Jsou tu díla o sekundární literatuře k fantasy, SF a hororu (SF hlavně), velmi užitečné. Rejstřík děl, autorů. Bibliografické údaje, ibvykle asi půlstránkové až stránkové komentáře. Zřejmě všechny důležité publikace k fantasy sem byly přepsány, ale komentáře i bibliografické údaje bylo nutno zkrátit; lze odkázat na tuto Justiceovu publikaci. MZK.]

Le Guin, U. K., The Language of the Night. [Komentář dle Justice 1989: 270 s., její články, přednášky apod., naděje, že se SF a F budou šířit. Zřejmě spíše populárnější.]

Magill, Frank N., Survey of Modern Fantasy Literature (5 vols.). [Komentář dle Justice 1989: široce pojato, gotická povídka, 500 esejů, reprezentativní ukázky prózy, teorie, pohádka, Artuš, Jedinečné, vysoce doporučené pro výzkum F.]

Swinfen, Ann, In Defence of Fantasy: A Study of the Genre in English and American Literature since 1945, Routledge & Kegan Paul, London – Boston – Melbourne – Henley 1984. [Odborná literatura – literární teorie, literární historie – fantasy. Důležitá teoretická práce, monografie. Odborná literatura – literární teorie, literární historie – fantasy. Úvod, fantasy a zvířata, paralelní světy, druhotné světy. Seznam zkratek s. x. Poznámkový aparát, bibliografie. Bibliografie je bohužel špatně členěná, nejsou tu odděleny práce přímo o F např. od Summy Tomáše Akvinského. Důležitá teoretická práce, monografie. FF MU, anglistika, abs.]

Palumbo, Donald (ed.), Erotic Universe: Sexuality and Fantastic Literature. [Komentář dle Justice 1989: sexualita v SF a F, poněkud těžkopádné.]

Paradis, Andrea (ed.), Out of this World: Canadian Science Fiction and Fantasy Literature, Quarry Press – National Library of Canada, b.m., b.r. [FF MU, abs. Vyšlo též ve fr. jako Visions d’autres mondes. Neobsahuje rok ani místo vydání, ověřeno, ale copyright je 1995. Většina je o SF, méně o F a magickém realismu, ale některé cenné příspěvky se tu najdou i o fantasy, např. 131 ad. o kanadské dark fantasy. Obsahuje cennou, přehledně členěnou bibliografii. FF MU.]

Rottensteiner, Franz, The Fantasy Book: An Illustrated History from Dracula to Tolkien. [Komentář dle Justice 1989: v kostce, některá témata jako vlkodlak apod., výborný přehled fantasy.]

Slusser, George E. – Rabkin, Eric S. – Scholes, R. (eds.), Bridges to Fantasy. [Komentář dle Justice 1989: definice, teorie, struktura, vznik a vývoj fantasy. 13 příspěvků, některé dost široké a vlastní téma fantasy možná překračující (DZ). Doporučeno.]

Slusser, George E. – Rabkin, Eric S. – Scholes, R. (eds.), Coordinates: Placing Science Fiction and Fantasy. [Komentář dle Justice 1989: články, často o jednom konkrétním díle či autorovi, jiné o tématu. I pro méně pokročilé. Vhodný doplněk obecných děl.]

Weedman, Jane B. (ed.), Women Worldwalkers: New Dimensions of Science Fiction and Fantasy, Texas Tech Press, Lubock 1985. [Portréty různých autorek sci-fi (naprostá většina) a fantasy (menší část, zejm. 207-222), studie o konkrétních dílech i specifických tématech aj. FF MU.]

Weinberg, R., The Weird Tales Story. [Komentář dle Justice 1989: výborná, dobře podložená historie časopisu důležitého pro vývoj žánru.]

Studie o jednotlivých autorech, dílech apod.

Carpenter, H., J. R. R. Tolkien. Životopis, Mladá fronta, Praha 1993. [264 s. Životopis. Z anglického originálu přel. Stanislava Pošustová.]

Carter, Lin, Tolkien: A Look Behind the Lord of the Rings. [Komentář dle Justice 1989: opravdu za PP: Vergilius, Homér, mytologie, dost o Hobitovi, ne o PP, jak hlásá podtitul. Pro ty, koho pouze fantasy zaujala, nevhodné, dobré pro badatele zajímající se o pozadí díla JRRT.]

Forest, Robert, The Complete Guide to Middle-Earth: From the Hobbit to Silmarillion. [Komentář dle Justice 1989: široce pojatý slovník; data, zeměpis, jména... Kvantum informací. Vysoce doporučená.]

Kilby, Clyde S., Tolkien & The Silmarillion. [Komentář dle Justice 1989: líčení, jak Kilby pomáhal JRRT s uspořádáváním Silmarillionnu, portrét Tolkiena, anotace dosud nepublikovaných děl, skvělý dodatek k životopisům JRRT.]

Kocher, Paul Harold, Master of Middle Earth: The Fiction of J. R. R. Tolkien. [Komentář dle Justice 1989: zkoumáno na více úrovních včetně filologické, filosofické či teologické; výtečný průvodce Tolkienem, kapitoly věnované hlavním tématům. Dobrá kombinace populární a vědecké práce, např. poznámky nezatěžují text a jsou připojeny samostatně.]

Mathews, Richard, Worlds Beyond the World: The Fantastic Vision of William Morris. [Komentář dle Justice 1989: o díle jednoho ze zakladatelů fantasy. Velmi útlé, nedostatky ve formálních náležitostech, ale analýzy povedené.]

Miesel, Sandra, Against Time’s Arrow: The Hing Crusade of Poul Anderson. [Komentář dle Justice 1989: hodně obsahů děl a málo analýz, 64 s., hodně o díle SF, ale i Zlomený meč.]

Olander, Joseph D. – Greensberg, Martin Harry, Ursula K. Le Guin. [Komentář dle Justice 1989: 258 s., devět esejů, metafora stínu, rozbor její SF i F, bibliografie.]

Ready, William, Understanding Tolkien and The Lord of the Rings. [Komentář dle Justice 1989: 96 s., zčásti životopis, zčásti literární analýza. Dobrý úvod do díla, hlavně PP. Relativně vysoké nároky na čtenáře, nevhodné pro populární seznámení. Není nepostradatelná, ale užitečná ano.]

Schweitzer, Darrell, The Dream Quest of H. P. Lovecraft. [Komentář dle Justice 1989: 63 s., hlavně jeho vliv na horor, kritický pohled.]

Slusser, George Edgar, The Farthest Shores of Ursula K. Le Guin. [Komentář dle Justice 1989: 60 s., SF i série Zeměmoří.]

Tyler, J. E. A., The Tolkien Companion. [Komentář dle Justice 1989: 530 s., (?) slouží Tylerovu záměru, ale něco je užitečné.]

Wellmann, S., C. S. Lewis. Poutník krajinou fantazie, Návrat domů, [Spíš životopisné, navíc to není životopis tak zaměřený na autorovo dílo jako třeba Carpenterův životopis JRRT.]

Yoke, Carl B., Roger Zelazny. [Komentář dle Justice 1989: 111 s., SF, ale i o cyklu Amber, trochu víc kritického zhodnocení by neškodilo.]

Fantasy a religionistika, fantasy a náboženství

Marduła, Zofia, „Minas Tirith i Minas Morgul jako miasta symboliczne“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 49-84. [FF MU.]

Tomeš, Martin, Náboženské myšlení C. S. Lewise: Mezi teologií a literaturou, magisterská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2009 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.). [ÚR FF MU, l., h.]

Zbíral, David, „Žánr fantasy a religionistika“, http://www.david-zbiral.cz/fantrel.htm.

Interview, rozhovory, setkání osobností

Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem,

Exkurs: sci-fi pro zájemce o problematiku moderního mýtu

Haas, Edith, John Boormans und George Lucas fantastische Grals-Questen : Wiedergeburt oder Niedergang eines Mythos? Salzburg, Univ., Dipl.-Arb., 1993. [Diplomová práce. ON.]

Warrick, Patricia – Greensberg, Martin Harry – Olander, Joseph, Science Fiction: Contemporary Mythology, The SFWA-SFRA Anthology. [Komentář dle Justice 1989: 476 s., studie věnované největším mytickým tématům, ilustrativní antologie textů.]

Encyklopedie, slovníky, rejstříky

Kol., Encyclopedia of Fantasy, London 1997.

Ashley, Michael (comp.), Fantasy Readers Guide: A Complete Index and Annotated Commentary to the John Spencer Fantasy Publications (1950-1966).

Frank, Alan, The Science Fiction and Fantasy Film Handbook.

McGhan, Barry, Science Fiction and Fantasy Pseudonyms.

Robinson Roger, Science Fiction and Fantasy Magazine Collector’s Checklist 1926-1980.

Rock, James A., Who Goes There: A Bibliographic Dictionary of Pseudonymous Literature in the Fields of Fantasy and Science Fiction.

Tuck, Donald H., The Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy (3 vols.). [Komentář dle Justice 1989: 1. a 2. svazek abecední, medailony autorů, krátké obsahy děl. 3. svazek informace o pseudonymech, časopisech...]

Wysocki, R. J., The Science Fiction, Fantasy, Weird, Hero Magazine Index.

Fantasy-Lexikon : [Xena, Conan, Artus & der kleine Hobbit - Mythen, Legenden und Sagen der Fantasy] / Marcel Feige. Mitarb.: Kuno Liesegang. [Hrsg.: Oliver Schwarzkopf] . - Berlin : Lexikon-Imprint-Verl. , 1999 . - 379 S. ISBN 3-89602-267-9 [Vídeň.]

Bibliografie

Currey, L. W., Science Fiction and Fantasy Authors: A Bibliography of First Printings of Their Fiction. [Komentář dle Justice 1989: 571 s.; více asi SF, nutno ověřit.]

Day, Bradford M., The Checklist of Fantastic Literature in Paperback.

Reginald, Robert, Science Fiction and Fantasy Literature, vol. 1. Indexes to the Literature.

Reginald, Robert, Sciende Fiction and Fantasy Literature, vol. 2. Contemporary Science Fiction Authors II. [Komentář dle Justice 1989: obsažné, často i jména dost neznámá samotným příznivcům.]

Tymn, Marshall B – Schlobin, Roger C., The Year’s Scholarship in Science Fiction and Fantasy: 1972-1975.

Tymn, Marshall B – Schlobin, Roger C. – Currey, L. W., A Research Guide to Science Fiction Studies: An Annotated Checklist of Primary and Secondary Sources for Fantasy and Science Fiction.

Wells, Stuart W., Science Fiction and Heroic Fantasy Author Index.

Autorské bibliografie: viz Justice, K. L., Science Fiction, Fantasy and Horror Reference. An Annotated Bibliography of Works about Literature and Film, 105-118. [Michael Moorcock, de Camp, Zelazny, Howard, C. A. Smith...] Tamtéž uvedeny i anotace životopisů, interview, dopisů...

Tolkien

Texty

Tolkien, J. R. R., Kniha ztracených pověstí, sv. 1, Winston Smith, [Praha] 1995. [Další plánované svazky tohoto cyklu bohužel pro malý komerční úspěch nevyšly.]

Tolkien, John Ronald Reuel, „Leaf by Niggle“, in: id., Tree and Leaf, London: George Allen and Unwin 1964 (1. vyd. Dublin Review 1945).

Tolkien, J. R. R., Nedokončené příběhy, Mladá fronta, Praha 1994.

Tolkien, J. R. R., „O pohádkách“, in: Příběhy z čarovné říše, Mladá fronta, Praha 1997, 89-149.

Tolkien, J. R. R., Pán prstenů I. Společenstvo Prstenu, Mladá fronta, Praha 1993.

Tolkien, J. R. R., Příběhy z čarovné říše, Mladá fronta, Praha 1997.

Tolkien, J. R. R., Silmarillion, Mladá fronta, Praha 1992.

Sekundární literatura

Viz též výše.

Purtill, L., J. R. R. Tolkien: Myth, Morality, and Religion, 1985.

Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem,

R. E. Howard

Texty

Howard, R. E., Conan I. Barbar, AFSF, Praha 1997.

Howard, R. E., Conan II. Dobyvatel, AFSF, Praha 1997.

Sekundární literatura

Schweitzer, Darrell, Conan’s World and Robert E. Howard. [Komentář dle Justice 1989: 64 s., nejde o životopis, ač též o životě informuje. Především rozsáhlé obsahy děl a dobré rozbory Conana.]

Weinberg, Robert, The Annotated Guide to Robert E. Howard’s Sword & Sorcery. [Komentář dle Justice 1989: 152 s., dobrý průvodce po dílech a postavách, komentáře, věrohodné kritické soudy. Standardní práce.]

Le Guinová

Le Guinová, U. K., Čaroděj Zeměmoří, AF 167, Brno b. r.

Le Guinová, U. K., Hrobky Atuánu, AF 167, Brno [1994?]. [136 s. Beletrie – román – fantasy. Dobře zvládnutá próza, která se nevyhnula některým klišé, ale přinesla i mnoho nového. Dost zaměřené na psychologii hrdinů. Poutavý příběh, méně filosofický než Čaroděj Zeměmoří a Nejvzdálenější pobřeží. Možná i nejlepší kniha Zeměmoří.]

Le Guinová, U. K., Nejvzdálenější pobřeží, AF 167, Brno 1995. [172 s. Beletrie – román – fantasy. Z anglického originálu přeložila Irena Přibylová. Náklad 4000 výtisků. Velmi netypická fantasy. Magická síla mizející se světa sice není motiv nijak nový, lze jej považovat bezmála za locus communis v rámci fantasy, ale autorka s ním nakládá obratně a hlavně dodává dílu hluboký filosofický rozměr. Nicméně dějovou linii neudržela, děj ztratil gradaci a konec působí nevěrohodně (krom toho čtenář již dlouho věděl, jak kniha dopadne a kdo je záhadným agresorem nabízejícím věčný život a ničícím magii). Sice vysoce nadprůměrné, ale nedotažené dílo.]

Le Guinová, U., Tehanu. Poslední kniha Zeměmoří, AF 167, Brno 1997. [184 s. Beletrie – fantasy román.]

Lewis

Lewis, C. S., Lev, čarodějnice a skříň, Orbis Pictus, Praha b. r.

Lewis, C. S., Poslední bitva, Orbis Pictus, Praha 1993.

Temná fantasy

Anderson, P., Zlomený meč, přel. J. Kantůrek, Klub Julese Vernea, Praha 1993.

Filmy

Jackson, P. (režisér), Pán prstenů I. Společenstvo Prstenu, 2001.

Jackson, P. (režisér), Pán prstenů II. Dvě věže, 2002.

Jackson, P. (režisér), Pán prstenů III. Návrat krále, 2003.

Různé

Adamovič, Úvod do science fiction, [Tenoučká, jen na SF zaměřená brožura, nejde o zásadní publikaci, ač může dobře posloužit.]

Clewe, Susanne Christine von, Gewalt in der Fantasy. Die Darstellung der Gewalt in Fantasy-Romanen und Fantasy-Comics für Erwachsene, disertační práce, Frei Universität Berlin 1994. [250 s. Odborná literatura – teorie literatury – fantastika. Fantastická literatura – násilí. Literatura fantasy, comics, high fantasy a heroic fantasy, od gotické lit. k fantastické lit., násilí ve fantasy, bibliografie (dosti chudá na cizojazyčné – neněmecké – tituly primární i sekundární literatury). Úvodní část je cenná i pro teorii fantastiky obecně, nejen pro problém násilí. MZK.]

Šust, Martin, Slovník autorů anglo-americké fantastiky (A-B) (Kroniky Questaharu) [To uvádí Hromada 1, 16. Neověřeno.]

Filosofie

Různé

Voltaire, Siècle de Louis XIV, in: id., Œuvres complètes, vol. 16-18, Sanson et compagnie, 1791.

Učebnice a úvody

Anzenbacher, A., Úvod do filosofie, SPN, Praha 1991.

Liessmann, K. – Zenaty, G., O myšlení. Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994.

Störig, H. J., Malé dějiny filozofie, Praha: Zvon 1996.

Filosofie jazyka

Cassirer, Ernst, Filosofie symbolických forem I: Jazyk, Praha: Oikúmené 1996.

Dekonstrukce, postmodernismus, poststrukturalismus

Derrida, Jacques, Texty k dekonstrukci, Bratislava: Archa 1993.

Culler, Jonathan, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, Ithaca: Cornell University Press 1992.

Jameson, Fredric, „Teorie postmoderny“, Aluze 12/3, 2009, http://aluze.cz/2009_03/08_studie_jameson.php, [2. 12. 2012].

Frank, Manfred, Co je neostrukturalismus?, Praha: Sofis 2000.

Hermeneutika

Grondin, J., Úvod do hermeneutiky, Praha: Oikúmené 1997. [248 s. Odborná literatura – filosofie.]

Michel Foucault

Texty

Foucault, Michel, Archeologie vědění, přel. Čestmír Pelikán, Praha: Herrmann & synové 2002. [Fr. orig.: L’archéologie du savoir. l.]

Foucault, Michel, Dějiny šílenství v době osvícenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1994. [Z fr. orig. L’histoire de la folie à l’age classique přel. Věra Dvořáková. l.]

Foucault, Michel, Diskurs, autor, genealogie: Tři studie, přel. Petr Horák, Praha: Svoboda 1994.

Foucault, Michel, Myšlení vnějšku, Herrmann & synové 1996.

Foucault, Michel, Psychologie a duševní nemoc, Praha – Liberec: Dauphin 1997. [Z fr. orig. Maladie mentale et psychologie přel. Věra Dvořáková a Richard Vyhlídal.]

Foucault, Michel, Slová a veci: Archeológia humanitných vied, Bratislava: Kalligram 2004. [400 s. FF MU.]

Foucault, Michel, Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann 1999. [k.]

Foucault, Michel, Dějiny sexuality II-III: Užívání slastí, Péče o sebe, Praha: Herrmann & synové 2003. [340 s. Přel. Karel Thein – Natálie Darnadyová – Josef Fulka.]

Chomsky, Noam – Foucault, Michel – Elders, Fons, Člověk, moc a spravedlnost, přel. Ondřej Slačálek, Praha: Intu 2005. [Záznam televizní debaty Michela Foucaulta s Noamem Chomskym.]

Výklady a systematizace

Fassin, Giovanni, La vita politica: Corpi, potere e soggettività in Michel Foucault, b.m.: Università degli studi del Piemonte Orientale [2005]. [Doktorská práce z ústavu humanistických studií. Na první pohled dobře vypadající filosofická studie. BNCF, v.]

Reakce, recepce

Růžička, Jiří, „Subjektivace a techniky sebe samého: Foucaultova cesta ke třetí ose“, in: Lucie Storchová (ed.), Conditio humana, konstanta (č)i historická proměnná?: Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2007, 139-155. [FF MU (DZ), s.]

Suk, Jiří, „Foucaultův příchod do Čech: ‚Archeologická‘ a ‚genealogická‘ metoda z perspektivy historika“, Soudobé dějiny 11/4, 2004, 51-65. [c.]

White, Hayden, „Rozluštěný Foucault: Zápisky z podzemí“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, přel. Ladislav Nagy, Praha: Karolinum 2010, 283-316. [h., p.]

Paul Ricœur

Texty

Ricoeur, Paul, „Histoire et rhétorique“, Diogène 168, 1994, 9-26.

Ricœur, Paul, Křehká identita: Úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice: Mlýn 2000. [49 s. Přednáška.]

Ricœur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris: Le Seuil 2000. [FF MU, l.]

Ricoeur, Paul, „Life in Quest of Narrative“, in: David Wood (ed.), On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, London: Routledge 1991, 20-33.

Ricoeur, Paul, Memory, History, Forgetting, Chicago – London: The University of Chicago Press 2004.

Ricoeur, Paul, „Narrative Time“, Critical Inquiry 7/1, 1980, 169-190.

Ricoeur, Paul, „Narrativité, Phénoménologie et Herméneutique“, in: A. Jacob (ed.), LʼUnivers philosophique I, Paris: Presses Universitaires de France 1989, 63-71.

Ricoeur, Paul, „On Interpretation“, in: Alan Montefiore (ed.), Philosophy in France Today, Cambridge: Cambridge University Press 1983, 175-197.

Ricœur, Paul, Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu, přel. Zdeňka Kalnická, Bratislava: Archa 1997. [136 s., brož., menší formát. Jazyk jako diskurz; mluvení a psaní; metafora a symbol; vysvětlení a chápání. FF MU, l.]

Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris: Le Seuil 1990. [FF MU abs., l.]

Thompson, John B. (ed. et trans.), Paul Ricœur, Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press – Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme 1981. [viii, 314 s. Soubor Ricœurových textů shromážděný a přeložený J. B. Thompsonem, který také napsal úvod. Úloha hermeneutiky; hermeneutika a kritika ideologie; fenomenologie a hermeneutika; hermeneutická funkce odstupu; co je text – vysvětlení a rozumění; metafora a centrální problém hermeneutiky; přivlastnění; model textu – smysluplné jednání jako text; věda a ideologie; otázka důkazu ve Freudově díle; narativní funkce. FF MU abs.]

Komentáře, vyhodnocení, reakce

Barša, Pavel, „Dobro, právo a moc u Paula Ricoeura“, Filosofický časopis 6, 1997, 1045-1073.

Dosse, François, Paul Ricœur et Michel de Certeau: L’histoire: Entre le dire et le faire, Paris: L’Herne 2006.

Jacques, Francis, „Transformer la philosophie de la religion“, Revue dʼHistoire et de Philosophie Religieuses 86/1, 2006, 41-65. [Not in MU e-resources.]

Madison, Gary B., „Ricoeur and the Hermeneutics of the Subject“, in: The Hermeneutics of Postmodernity, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 90-105.

Simms, Karl, Paul Ricoeur, London – New York: Routledge 2003. [168 s. Části: Proč Ricoeur?, Klíčové myšlenky, Po Ricoeurovi. Další četba. VK p.]

Venema, Henry Isaac, Identifying Selfhood: Imagination, Narrative and Hermeneutics in the Thought of Paul Ricoeur, New York: State University of New York Press 2000.

Wood, David (ed.), On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, London: Routledge 1991.

Filosofie náboženství

Různé

Babolin, Albino, „De l’idéalisme et de l’historicisme au spiritualisme“, Studia religiologica 23, 1990, 103-106. [FF MU.]

Babolin, Albino, „Du spiritualisme à la philosophie de la religion“, Studia religiologica 23, 1990, 107-110. [FF MU.]

Banach, Anna, „Androgyn w mitach i obrzędach religijnych“, Nomos 55-56, 2006, 11-22.

Banek, Kazimierz – Hoffmann, Henryk, „Uwagi do genezy oświeceniowych koncepcji astralistycznych“, Studia religiologica 11, 1984, 7-17. [FF MU.]

Baniak, Józef (ed.), W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, Kraków: Nomos 2010.

Bohun, Michał, „Zachodnie chrześcijaństwo w oczach Dostojewskiego“, Nomos 17, 1997, 67-82. [FF MU.]

Bubík, Tomáš, „Bernard Bolzano (1781-1848) jako teolog i filozof religii“, Nomos 55-56, 2006, 99-110.

Cierpisz, Justyna, „Niemożliwość zjednoczenia Chrystusa z Lucyferem: Mit lucyferyczny w dramacie W mrokach złotego pałacu czyli Bazilissa Teofanu Tadeusza Micińskiego“, Ex nihilo 1(3), 2010, 26-41. [FF MU.]

Drewermann, Eugen, „O bezpiecznym schronieniu w Bogu“, Nomos 12-13, 1995-1996, 121-126. [FF MU.]

Giedrys, Anna, „Filozoficzne treści w symbolice średniowiecznej, czyli dydaktyka filozofii przy pomocy symboli“, Nomos 53-54, 2006, 135-154.

Głębocka, Ewa, „Integralność człowieka w monistycznej koncepcji A.I. Kooka“, Nomos 53-54, 2006, 47-58.

Grzech, Jarosław, „Fiodor Dostojewski – problem zła a idea powszechnego zbawienia“, Studia Religiologia 31, 1998, 201-210. [FF MU.]

Grzech, Jarosław, „Ideał wolności chrześcijańskiej w ujęciu Fiodora Dostojewskiego“, Nomos 17, 1997, 45-66. [FF MU.]

Grzywacz, Jan, „Dietrich Bonhoeffer, der Klassiker einer neuen Theologie“, Studia religiologica 11, 1984, 31-46. [FF MU.]

Herer, Michał, „Lévinas i Szestow: Dwa typy doświadczenia źŕodłowego“, Nomos 17, 1997, 35-44. [FF MU.]

Heymel, Michael, „Kierkegaard jako wzorzec profetyczny: Próba zrozumienia Eugena Drewermanna z pozycji protestanckich“, Nomos 12-13, 1995-1996, 127-146. [FF MU.]

Hoffmann, Henryk, „Religia w fenomenologicznym ujęciu Gerardusa van der Leeuwa: Religioznawstwo czy teologia?“, Nomos 71-72, 2010, 31-38. [FF MU.]

Horyna, Břetislav – Pavlincová, Helena, Filosofie náboženství: Pokus o typologii, Masarykova univerzita, Brno 1999.

Jaranowski, Marcin, Transcendencja jako ocalenie, Kraków: Nomos 2007.

Klemczak, Stefan, „‚Mit Fausta‘ jako próba oswojenia nowoczesnego świata“, Studia religiologica 35, 2002, 149-168. [FF MU.]

Klimczyk, Wojciech, „Emila Ciorana sprawa z Bogiem, czyli religijność bez religii“, Nomos 55-56, 2006, 79-98.

Łagosz, Zbigniew, „Na obrzeżach religii i filozofii: Czesław Czyński“, Nomos 53-54, 2006, 85-96.

Mech, Krzysztof, „‚Groźba wiary‘: Wokół sporu o wiarę“, Nomos 17, 1997, 25-34. [FF MU.]

Mech, Krzysztof, „Heidegger i Levinas o śmierci: Pomiędzy możliwością niemożliwości a niemożliwością możliwości“, Studia religiologica 35, 2002, 137-148. [FF MU.]

Mech, Krzysztof, „Martin Buber: Bóg, człowiek, dialektyka“, Nomos 15, 1996, 57-72. [FF MU.]

Mikoś, Kazimiera, „Eberhard Arnold: Próba realizacji religijno-socjalistycznej utopii“, Studia religiologica 15, 1986, 63-76. [FF MU.]

Motak, Dominika, „Przemiany świadomości temporalnej a kondycja nowoczesna, czyli o pożytkach z Apokalipsy“, Studia religiologica 35, 2002, 169-181. [FF MU.]

Nowicki, Andrzej, „Bronisław Trentowski (1808-1869) w niemieckich tygodnikach masońskich z lat 1862-1865“, Nomos 55-56, 2006, 111-138.

Nowikowa, Katarzyna, „Rola religii w stanowieniu tożsamości narodowej w myśli Iwana Franki oraz Fiodora Dostojewskiego“, Nomos 71-72, 2010, 39-52. [FF MU.]

Ochman, Jerzy, „Filozofia religii jako przekaźnik idei i wartości religijnych“, Nomos 17, 1997, 11-24. [FF MU.]

Ochmann, Jerzy, „Fundamentalizm a droga do uniwersalizmu“, Nomos 37-38, 2002, 95-106. [FF MU.]

Ochman, Jerzy, „Koncepcja filozofii religii w świetle kongresów filozofii religii w Perugii“, Studia religiologica 23, 1990, 83-102. [FF MU.]

Ochman, Jerky, „Filozofia religii a filozofia religijna“, Studia religiologica 24, 1991, 111-124. [FF MU.]

Ochmann, Jerzy, „Wstęp: Czy religia zmierza ku mistyce?“, Nomos 53-54, 2006, 7-14.

Pawłowski, Krzysztof, „Człowiek – Bóg: O jednoczeniu rozumu, uczuć i woli“, Studia religiologica 35, 2002, 119-127. [FF MU.]

Sepczyńska, Dorota, Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.

Sieradzan, Jacek, „Czy Nietzsche był mistykiem chrześcijańskim?“, Nomos 55-56, 2006, 71-78.

Świątek-Ochmann, Monika, „Pragnienia – istotą człowieka: Koncepcja człowieka André Nehera“, Nomos 53-54, 2006, 15-46.

Szufa, Andrzej, „Filozofia na usługach mistyki“, Nomos 55-56, 2006, 49-70.

Szymańska-Kuta, Daria, „Próba interpretacji augustyńskiego dialogu De quantitate animae 32, 69 w kontekście platońskiej teorii duszy“, Studia religiologica 41, 2008, 83-103. [FF MU.]

Trzciński, Łukasz, „Przestrzeń i podmiot: Uwagi metodologiczne“, Nomos 17, 1997, 5-10. [FF MU.]

Wnuk-Lisowska, Elżbieta, „W poszukiwaniu Boga ukrytego w sercu człowieka“, Studia religiologica 35, 2002, 103-108. [FF MU.]

Wojciechowski, Michał, „Religia i jej krytyka w greckich bajkach Ezopowych“, Nomos 55-56, 2006, 23-48.

Náboženství a věda

Viz též bgkr / Křesťanství a mýtus.

Albert, Hans, „Wiara i wiedza: Teologia i idea podwójnej prawdy“, Nomos 12-13, 1995-1996, 53-68.

Dualismus

Dobkowski, Mariusz, „Dualizm, dualność i ‚dwójka jako zásada‘“, Nomos 49-50, 2005, 11-20.

Guja, Jowita, „Chybotliwa realność zła: Koncepcja F.W.J. Schellinga“, Nomos 49-50, 2005, 21-42.

Jocz, Artur, „Gnoza Mikołaja Bierdiajewa, czyli lekarstwo na dualistyczne rozterki kultury europejskiej“, Nomos 49-50, 2005, 43-56.

Mikoś, Kazimiera, „Dualizm w kosmogonii starogermańskiej: Koncepcja pierwotnej otchłani“, Nomos 49-50, 2005, 140-151.

Plesnar, Łukasz A., „Czarno-biały świat westernu“, Nomos 49-50, 2005, 75-90.

Sołtysiak, Arkadiusz, „Dobre i złe omina w astromancji mezopotamskiej: Interpretacja ekologiczna“, Nomos 49-50, 2005, 125-139.

Zasuń, Anna, „Tertium i dualizm w psychologii C.G. Junga“, Nomos 49-50, 2005, 57-74.

Francie, frankofonie

Dějiny frankofonních zemí

Fryčer, J., Úvod do dějin a kultury Francie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 21972. [132 s. Odborná literatura – historie, kulturní dějiny – Francie. Přehled od nejstarších dob. Standardní učebnicový přehled. Místy tendenční.]

Francouzská literatura

Texty (zcela výběrově)

Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques I-IV, éd. critique A. Garnier – J. Plattard, Droz, Paris, 1932. [MZK.]

Breton, A., Nadja, Dauphin, Praha 1996. [Z fr. orig. Nadja přel. Jarmila Fialová.]

Camus, A., Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris 171943. [MZK]

Hector Savinien Cyrano z Bergeracu, Cesta na Měsíc – Cesta do Sluneční říše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959.

Flaubert, G., Paní Bovaryová, Ikar, Praha 1995. [280 s. Beletrie – psychologický román – kritický realismus. Vydání v Ikaru první.]

France, A., Ostrov Tučňáků, přel. Richard Vyhlídal, Praha: Svoboda 71978. [Náklad 26 000 výtisků.]

Giono, J., Husár na streche, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986. [382 s. Přel. Ladislav Lapšanský. Náklad 10 000.]

Gracq, J., Brehy Sýrt a iné prózy, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1985. [542 s. Beletrie. MZK.]

Guillaume de Loris – Jean de Meun, Le Roman de la rose I-IV, Firmin-Didot, Paris 1914. [1. svazek je komentář: rýmy, jazyk atd. Ed. Ernest Langlois. MZK.]

Guillaume de Lorris – Jean de Meun, Le roman de la rose III, ed. Ernest Langlois, Honoré Champion, Paris 1921.

Choderlos de Laclos, Nebezpečné známosti, trad. Dagmar Steinová, Odeon, Praha 1968. [Choderlos není křestní jméno; to je Pierre-Ambroise-François, které není na tit. str. uvedené.]

Jelínek, Hanuš (trans.), Zpěvy sladké Francie, Československý spisovatel, Praha 1967.

Krátký, Radovan (trans.), Galantní poezie, Československý spisovatel, Praha 1968. [184 s. Výbor z poezie 16.-19. stol.]

La Rochefoucauld, François de, Maximy a úvahy morální, přel. Jaroslav Pšenička, Votobia, Praha 1997 (1. vyd. J. Otto 1903). [144 s.]

Le Clézio, Désert, Gallimard, Paris 1994.

Malraux, A., Lidský úděl, Odeon, Praha 1967.

Maupassant, G. de, Miláček, Ikar, Praha 1999. [288 s. Přel. Dana Melanová. Vydání v tomto překladu první.]

Modiano, P., Fleurs de ruine, Seuil, Paris [1992?]. [MZK.]

Montesquieu, Ch.-L. S. baron de la Brède et de, Perské listy, Odeon, Praha 1989. [525 s. Přel. Josef Kopal.]

Pascal, Blaise, Myšlenky (výbor), trad. Miloslav Žilina, Odeon, Praha 1973. [Existují i novější vydání.]

Pierre de Ronsard, Milostné sonety, Praha: Vyšehrad 2004. [96 s.]

Rabelais, F., Gargantua a Pantagruel, kniha první až třetí, Melantrich, Praha 1953. [500 s. Překlad: nejasné. Upraven Josefem Rejlkem a Karlem Šafářem. Konečná redakce Josef Kopal. Náklad 10 400 výtisků.]

Racine, J., Faidra. Tragédia v piatich dejstvách, LITA, Bratislava 1977. [60 s. Přel. Ján Boor, přebásnila Lýdia Vadkerti-Gavorníková.]

Rolland, R., Jan Kryštof, sv. 1, Odeon, Praha 1966.

Rousseau, J. J., Mládí (Vyznání I), přel. K. St. Sokol, Julius Albert, Praha 1929.

Rousseau, J. J., Zápasy mužných let (Vyznání II), přel. K. St. Sokol, Julius Albert, Praha 1929.

Saint-Exupéry, A. de, Země lidí, Aurora, Praha 21999. [156 s. Beletrie – román.]

Sarrautová, N., Zlaté plody, Mladá fronta, Praha 1966. [190 s. Beletrie – nový román. Přel. Jan Hronek.]

Tournier, M., Piatok alebo Predpeklie Pacifiku, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992. [154 s. Beletrie - román. Z fr. orig. Vendredi ou les limbes de Pacifique (Gallimard, Paris 1967) přel. Vladimír Dudáš. MZK.]

Vian, B., Pena dní / Jeseň v Pekingu, přel. Tamara Zemková a Katarína Kenížová, Slovenský spisovatel, Bratislava 1990.

Zola, E., L’assomoir, Fasquelle, Paris 1961. [FF MU.]

Sekundární literatura

Novák, O., La littérature française des origines à la fin du XVIIIe siècle, Universita J. E. Purkyně v Brně – filosofická fakulta, Brno 1974. [234 s. Odborná literatura – literární historie – francouzská literatura.]

Šrámek, J., Dějiny francouzské literatury v kostce, Votobia, Olomouc 1997.

Germáni

Some scholars: Jiří Starý, Jana Michalíková, Jan Kozák.

Dějiny a kultura

Abrman, H., Vikingové, Mladá fronta, Praha 1969.

Převyprávění germánské mytologie

Kadečková, H., Soumrak bohů. Severské mýty a báje, Aurora, Praha 1998.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Studie

Puhvel, J., Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Slovníky, encyklopedie

Murray, A. S., Kdo je kdo v mytologii, Jota, Brno 1997. [Zaměřeno na mytologii řeckou, ale určitý prostor je věnován i indické a germánské; nejde však o hesla nijak zásadní.]

Gnosticism, Mandeism, Manicheism / Gnosticismus, mandejství, manicheismus (odkaz)

See Bibliography of the history of Christianity / Bibliografie k dějinám křesťanství

Heresy, heterodoxy in Christianity, repression, inquisition / Hereze, heterodoxie v křesťanství, represe, inkvizice (odkaz)

See Bibliography of ancient, medieval, and early modern Christian heresy, heterodoxy, inquisition, and witchcraft / Bibliografie antické, středověké a raně novověké křesťanské hereze, heterodoxie, inkvizice a čarodějnictví.

Historical sciences, history as a discipline, theory and method of historical sciences / Historické vědy, historie jako věda, teorie a metodologie historických věd

Různé

Harlan, David, „The Intellecual History and the Return of Literature“, American Historical Review 94/3, 1989, 581-609. [JSTOR.]

Popper, Karl Raimund, Bída historicismu, přel. Jana Odehnalová, Praha: Oikúmené 22000. [FF MU (DZ), s.]

Ricœur, Paul, Čas a vyprávění I: Zápletka a historické vyprávění, přel. Miroslav Petříček – Věra Dvořáková, Praha: Oikúmené 2000. [320 s. Rozebírá pojem zápletky a otázku, nakolik je historiografie vyprávěním. K narativní povaze historiografie zaujímá umírněně kladné stanovisko: argumentuje, že zde vazba existuje, ale je nepřímá a složitá a že historiografie má v rámci vyprávění určitá specifika (248-249 aj.). FF MU, c. 135-319, l.]

Souhrnné, přehledové a programové práce

Applebyová, Joyce – Huntová, Lynn – Jacobová, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách: Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2002. [274 s., váz. Kolektivní kniha tří historiček. Reflektuje postkolonialismus, jeho relativismus odmítá, přiklání se nicméně (?) k „pluralistickému chápání nás samých jako Američanů a lidí Západu“ (13). Hledá intelektuální kořeny americké historiografické tradice, zabývá se jazykovým obratem. Hrdinský model vědy a otázka neutrality; vědecká historie a idea modernity; historie, stvořitelka národa; soupeřící historie Ameriky; objev hliněných nohou vědy; postmodernismus a krize modernity; pravda a objektivita; budoucnost historie. Zaměřeno sice na americkou situaci, ale asi užitečné, zejm. v pohledu na postkolonialismus na amerických univerzitách a na jazykový obrat. FSS MU, v.; FF MU (DZ).]

Bloch, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, přel. Helena Beguivinová, Praha: Argo 2011. [163 s., váz. Klasická, esejisticky psaná programová práce školy Annales, předkládá určitou vizi historie jako vědy i jejího společenského zhodnocení. Dějiny, lidé a čas; historické pozorování; kritika – nástin dějin kritické metody a její logiky; historická analýza. Pozn. aparát, rejstřík. h.]

Bloch, Marc, The Historian’s Craft.

Carr, E. H., What Is History?,

Certeau, Michel de, L’Écriture de l’histoire, Paris: Gallimard 1975. [Podle Chartiera klíčové dílo. Jde spíše o soubor esejů. Dělat historii; historická operace: sociální prostor, praktika, psaní; náboženská historie 17. stol.; od náboženského k etickému za osvícenství; etnografie a oralita; hagiografie; Freud a historie. Anglický překlad: The Writing of History, New York: Columbia University Press 1988 (má FSS). FF MU (DZ), s.]

Certeau, Michel de, Psaní dějin, přel. Pavla Doležalová, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2011.

Chartier, Roger, Au bord de la falaise, Paris: Albin Michel 2009. [386 s. Pořadí vydání ani rok původního vydání neuveden. Přeloženo i do češtiny. FF MU (DZ), s.]

Chartier, Roger, Na okraji útesu, přel. Čestmír Pelikán, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. [280 s. Soubor esejů. V duchu Foucaulta obhajuje odstup vůči pozitivismu, který spojuje s přetrvávajícím hegeliánstvím, na druhé straně brání poznávací schopnosti historie před narativistickou relativizací (Horský, Dějepisectví..., 55). Za současný primární cíl teorie historických věd považuje vepsání programu analýzy diskurzů do pramenné kritiky (coby nejméně zpochybňované charakteristiky historických věd). Intelektuální historie a dějiny mentalit; svět jako reprezentace, historie mezi vyprávěním a poznáním; rétorické figury a historické reprezentace; „chimera počátku“ (Foucault, osvícenství a francouzská revoluce); strategie a taktiky (De Certeau a „umění dělat“); možnosti a meze reprezentace (Marin, diskurz a obraz); moc, subjekt, pravda (Foucault čtenářem Foucaulta); historie mezi geografií a sociologií; filozofie a historie; bibliografie a kulturní dějiny; historie a literatura. Důkladný poznámkový aparát; jmenný rejstřík. h.]

Fisher, Thomas E., Geschichte der Geschichtskultur, Köln 2000.

Furrer, Norbert, Was ist Geschichte?: Einführung in die historische Methode, Zürich: Chronos 2003.

Furrer, Norbert, Geschichtsmethode: Eine Einführung für Historiker menschlicher Gesellschaften, Zürich: Chronos 2011. [FF MU (DZ).]

Goetz, Hans-Werner, Moderne Mediävistik: Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1999. [412 s., váz. Vypadá na důkladnou práci o německé historiografii, systematického a uspořádaného střihu. Pozn. pod čarou, rejstřík. ETF Wien, v.]

Hunt, Lynn (ed.), The New Cultural History, Los Angeles – London: University of California Press 1989. [FSS MU – dlouhodobá výpůjčka doc. Szaló.]

Iggers, G. Georg, New Directions in European Historiography, Middletown: Wesleyan University Press 1975. [Summary by M. Masláková: The book consists of three essays, which outline contemporary (twentieth century) works and researches in historiography. It shows historical practice of the Annales group of France, historians in Germany and in Great Britain. The author shows how can be the historical interpretation changed due to the political background in which historians from different countries worked. It analytically explores the methodological and theoretical approaches of European historians. In the book there are three chapters, three essays: “The Crisis of the Conventional Conception of 'Scientific' History”, “Beyond 'Historicism'-Some Developments in West German Historiography Since the Fischer Controversy” and “Marxism and Modern Social History”. It can be useful tool for students of historiography, which is an introduction to contemporary changes in historiography. Despite the fact that New Directions in European Historiography represents earlier study, it still shows how the national tradition and ideology can influence the interpretation of history.]

Lambert, Peter – Schofield, Philipp (eds.), Making History: An Introduction to the History and Practices of a Discipline, London – New York: Routledge 2004. [FF MU (DZ), s.]

Le Goff, Jacques – Chartier, Roger – Revel, Jacques (eds.), La Nouvelle Histoire, Paris: Editions complexe 1988. [Přehledné a užitečné uvedení do „nového dějepisectví“. Navazuje na epistemologický obrat v historických vědách. Úvod – Le Goff (obsahuje úvahu o umístění historie mezi ostatními vědami a o škole Annales, zdůrazňuje longue durée a přechod od sociálního hnutí k sociálním strukturám); dlouhé trvání; dějiny struktur (přínos strukturalismu); historická antropologie (Burguière, kritizuje událostní historiografii a důležitého inspirátora historické antropologie nachází ve škole Annales, tj. je neklade tak do protikladu jako hodně českých historiků); dějiny mentalit (Ariès); okamžitá historie (nedávných událostí); marxismus a nová historie; dějiny marginálních (J.-C. Schmitt, práce, kriminalita); dějiny imaginárna (E. Patlagean; abychom mohli podniknout dějiny imaginárna, musíme vymezit jeho hranici s reálnem pro nás samé – v naší vlastní kultuře). BNCF, v. (it. překlad); FF MU (DZ), s.]

Marek, Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha: Academia 1992.

Meran, Josef, Theorien in der Geschichtswissenschaft: Die Diskussion über die Wissenschaftlichkeit der Geschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985.

Poster, Mark, Cultural History and Postmodernity: Disciplinary Readings and Challenges, New York: Columbia University Press 1997.

Topolski, Jerzy, Metodologia historii, Warszawa 1984.

Topolski, Jerzy, Teorie wiedzy historycznej, Poznań: Wydawn 1983.

Topolski, Jerzy, Jak se pisze i rozumie historie, Warszawa 1996.

Veyne, Paul, Jak se píšou dějiny, přel. Čestmír Pelikán, Praha: Pavel Mervart 2010. [450 s., brož. Orig. Comment on écrit l’Histoire, Paris 1971. Jednoznačné zdůraznění narativní povahy historiografie na základě analýzy skutečné historiografické praxe (Veyne odhlíží od deklarací historiků a jejich představ o nich samých). Historiografie není nic než „pravdivé vyprávění“ (s. 11 ad.). Rozebírá základní kategorie historie (událost, dokument, diference...). h.; k. (částečný).]

Úvody, učebnice a příručky

Bentley, Michael, Modern Historiography: An Introduction, London: Routledge 1999. [Summary by M. Masláková: An introduction to the history of writing history. It mentions historians in their cultural, historical and political context. It also shows how was historiography changed during the long period, and how was the history interpreted and reinterpreted in times. The author, professor Bentley, provides the wide list of different scholarships and scholars, their different approaches and methods of historiography. Chapters: “The Enlightenment”, “The Counter-Enlightenment”, “Romanticism”, “Ranke”, “The Voice of Science”, “Culture and Kultur”, “The English Whigs”, “Towards an Historical Profession”, “Crisis over Method”, “From the New World”, “Annales: The French School”, “Repression and Exile”, “Post-War Moods”, “The History of the Present”. The book focuses on the method of historians and how it has changed. It is good source to different methodology of writing history, and it indicates advantages and disadvantages of each one. The problem is that for example Marxist historiography is omitted as well as more recent methodological innovations (post-structuralism). Still this book can respectably promote various approaches and movements of western historiography. FF MU (DZ), s.]

Eibach, Joachim – Lottes, Günther (eds.), Kompass der Geschichtswissenschaft: Ein Handbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.

Furrer, Norbert, Was ist Geschichte?: Einführung in die historische Methode, Zürich: Chronos 2003.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1985. [A very good and still valuable introduction for university students (perhaps even still the best available in Czech). Methodological basis; techniques of a historian’s work; work with the sources; historical workplaces; methods. FF MU.]

Küttler, Wolfgang – Rüsen, Jörn – Schulin, Ernst (eds.), Geschichtsdiskurs I: Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt am Main: Fischer 1993.

Partner, Nancy – Foot, Sarah (eds.), The SAGE Handbook of Historical Theory, Los Angeles: Sage 2013. [xv, 527 p. FF MU (abs.).]

Přehledy dílčích historických disciplín

Zajímavé i pro teorii a metodologii historických věd obecně

Kragh, Helge, An Introduction to the Historiography of Science, New York: Cambridge University Press 1987. [Summary by M. Masláková (edited by D. Zbíral): This book gives a broad overview of historiography of science. The author stresses that historian should give a true description of past, according to better understand the present. The first chapter “Aspects of the Development of the History of Science” shows how this discipline developed from the last century. His book shows history of writing history. The second chapter “History of Science” is about science, what is covered in this term, what is the object of history of science. Next chapters “Objectives and justification”, “Elements of Theory of History”, “Objectivity in history”, “Explanations”, “Hypothetical history”, are about methodology as well as about theory and different approaches. They introduce the methodological and philosophical problem with modern history of science. They also offer critical review of historiographical viewpoints. One of the main problem discussed in these chapters is problem of objectivity. In this book are also chapters: “Structure and Organisation”, “Anachronical and Diachronical History of Science”, “Ideology and Myth in the History of Science”. “Sources”, “Evaluation of Source Materials”, “Scientists' Histories”, “Experimental History of Science”, “The Biographical Approach”, “Prosopography”, “Scientometric historiography”. Some of these chapters are focused on work with sources and source criticism. Rich references and bibliography. However, the book avoids the interdisciplinary approaches and new rationalist-philosophical discussions (Kuhn, Lakatos, Laudan). Still it can be a good introduction to methodology for writing history.]

Sborníky

Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (eds.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno: Matice moravská – Praha: Historický ústav AV ČR 2010. [396 s. Studie věnované historikům a jejích myšlení. Historiografie 20. století; Roger Chartier (Horský – Tinková); Philippe Ariès; Marc Bloch; čas dění subjektu, čas vyprávění, čas historický (c.); Eric J. Hobsbawm; Norman Davies; William Owen Chadwick; kritický outsider George L. Mosse; Theodor Schieder; Frank Ankersmit (c.); František Graus; Michail Nilolajevič Pokrovskij; Nikolaj Ivanovič Karejev; Oskar Halecki; Jesse Lemisch. FF MU, v., c. tit., 88-117, 230-249.]

Kožiak, Rastislav – Šuch, Juraj – Zeleňák, Eugen (eds.), Kapitoly zo súčasnej filozofie dejin, Bratislava: Chronos 2009.

Storchová, Lucie – Horský, Jan (eds.), Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha: Albis international 2009.

Topolski, Jerzy (ed.), Historiography between Modernism and Postmodernism: Contributions to the Methodology of the Historical Research, (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 41), Amsterdam – Atlanta: Rodopi 1994. [221 s., brož. Sborník velmi zajímavých příspěvků. Nepostmodernistická analýza historických vyprávění; původ postmodernistické historiografie (Ankersmit); vyprávění a historické vědění); problém kulturního přisouzení v dějinách – kultury vs. dějiny; kauzalita a virtuální finalita; sovětská historiografie jako „normální věda“; dekonstrukce evolucionistického paradigmatu v archeologii; didaktika historie; poznámky o „estetizaci“ věty na příkladu historie. Pozn. aparát, soupis obsahu všech svazků. FF MU (DZ), s.]

Readers / Čítanky

Green, Anna – Troup, Kathleen, The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, New York: New York University Press 1999.

Jenkins, Keith (ed.), The Postmodern History Reader, London – New York: Routledge 1997.

Methodology, techniques of research and writing / Metodologie, techniky výzkumu a psaní

Source criticism / Pramenná kritika, kritika pramenů, historická kritika

DZ, historicka-metoda.doc

Dobson, Miriam – Ziemann, Benjamin (eds.),

Hockett, Homer Carey, The Critical Method in Historical Research and Writing, New York. Macmillan 1955. [A přetisky. Přepsaná verze Introduction to Research in American History. Zastaralá práce. Historikova úloha; principy historické kritiky (vnější, vnitřní); vžběr tématu; hledání materiálu; bibliografie; sbírání materiálu; poznámky; psaní seminární práce; doktorská disertace; přehled americké historiografie; 20. století. ETF Wien, v.]

Howell, Martha C. – Prevenier, Walter, From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods, Ithaca: Cornell University Press 2001. [Summary by M. Masláková (edited by D. Zbíral): This book introduces techniques and methods in history. It focuses on the problem of use of historical sources, and seems to provide a good overview of methodology in history and of source criticism. According to Ronald H. Fritze this is an excellent book for advanced students and practicing historians. The authors show how to work with particular kinds of sources, making note of their strengths and weaknesses. At first, the authors give an introduction to historiography. They define what history is and how historians influence the picture of history by their research. They stress that historians should discover history, not create it. Both authors believe that the main aim of history is to choose reliable sources, read them closely, and than put them together to provide a complex picture of history. In the first chapter, “The Source: The Basis of Our Knowledge about the Past”, they explain what is a source, provide an overview about written sources (divided into three types: narrative, diplomatic and social documents) and unwritten sources (archaeological evidence, visual representations and oral reports). The second chapter “Technical Analysis of Sources” is an introduction to tools used in historical research, to source criticism, comparison of sources and to the authenticity testing. Next chapter, “Historical Interpretation. The Traditional Basics”, is about the trustworthiness of the historian as an observer, and his competence as history writer. The chapter “New Interpretative Approaches” says more about the use of methodologies from related disciplines (sociology, literary criticism) in historiography. It shows how interdisciplinary research is beneficial. The last chapter, “The Nature of Historical Knowledge”, contains such a questions as the history nowadays (Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Paul Valéry), the problem of objectivity, or how history can be reinterpreted with regard to power. FF MU (suggested by DZ), s.]

Collaborative research

Owens, Jack B., „For Historians: Collaborative Research Guidelines“ [online], <https://www.academia.edu/685722/For_Historians_Collaborative_Research_Guidelines>, [25. 2. 2014]. [p.]

Historical materialism / Historický materialismus

Plekhanov, The Materialist Conception of History.

Machovcová, Markéta – Machovec, Milan, Utopie blouznivců a sektářů, Nakladatelství Praha: Československé akademie věd 1960. [Summary in bgher. h.]

Big history / deep history, human history in the context of evolution, cliodynamics

Miscellaneous

Christian, David, Maps of Time: An Introduction to Big History, 2005.

Shryock, Andrew – Smail, Daniel Lord, Deep History: The Architecture of the Past and Present, Berkeley: The University of California Press 2011.

Evolutionary mechanisms

Cultural evolution

Cochran, Gregory – Harpending, Henry, The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution, New York: Basic Book 2009. [FF MU? (SRT II).]

Kundt, Radek, Is Cultural Evolution Evolution? Some Methodological Problems of Application of Evolutionary Theory on Culture, with Special Reference to Religion [Ph.D. thesis],

Selective pressure and cultural evolution

Fincher, Corey – Thornhill, Randy, „Assortive Sociality, Limited Dispersal, Infectious Disease and the Genesis of the Global Pattern of Religious Diversity“, Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, 2008.

History of the climate / Dějiny klimatu

Fagan, Brian M., Malá doba ledová: Jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850, trans. Pavel Vereš, (Galileo 5), Praha: Academia 2007. [289 p. k. (Pavel Varga, cs).]

Fagan, Brian M., The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300-1850, New York: Basic Books 2000. [Also translated into Czech.]

A Cultural History of Climate,

Svoboda, Jiří – Vašků, Zdeněk – Cílek, Václav, Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, Praha: Regia 2003.

The rise and fall of civilizations

Turchin, Peter, War and Peace and War: The Rise and Fall of Empires.

Turchin, Peter – Nefedov, S., Secular Cycles, 2009.

Weiss, Harvey – Bradley, Raymond S., „What Drives Societal Collapse?“, Science 291, 2001, 609-610.

World history, global history / Světové dějiny, globální dějiny

See also bgstrv / Medieval history in the context of world history.

Miscellaneous / Různé

Annales 56/1, 2001.

Dufal, Blaise, „Faire et défaire l’histoire des civilisations“, in: I. Catach – P. Buittgen – A. de Libera – M. Rashed (eds.), Les Grecs, les Arabes et nous: Enquête sur l’islamophobie savante, Paris: Fayard 2009, 317-358.

Febvre, Lucien, „Sur l’histoire des civilisations“, Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 3/2, 1948, 177-181. [p.]

McNeill, William H., „In Defence of World History“, Transactions of the Royal Historical Society (5. ser.) 32, 1982, 75-89.

Migration in global history / Migrace v globálních dějinách

Some scholars: Kim Knott and her team.

Grulich, Josef, „Migrační teorie, integrační procesy a evropské dějiny migrací“, Český časopis historický 111/2, 2013, 378-406. [A useful introduction to the history of theories of migration (most of them are mainly trying to theorize modern migrations but some have wider theoretical utility).]

Commerce and exchange in global history

Vorel, Petr, „Obchod a civilizace v dějinách a evoluce civilizací: Prologomena“, Český časopis historický 109/2, 2011,193-217.

Eurocentrism of historiography – criticism and answers / Europocentrismus historiografie – kritika a odpovědi

See also Ethnocentrism; World history.

Intercultural historiography / Interkulturní historiografie

Rüsen, Jörn (ed.), Western Historical Thinking: An Intercultural Debate, New York – Oxford: Berghahn Books 2002. [xiv, 206 s., váz. Sborník s příspěvky různých autorů. Úvod – historické myšlení jako interkulturní diskurz; západní historické myšlení v globální perspektivě: deset tezí (Burke); perspektivy o historické antropologii; hledání obecných principů – islámská tradice; koherence Západu; archeologie historického myšlení; zapomenutý pramen západního historického vědomí – trauma a utrpení (Ankersmit); hlubinná kultura Západu a západní historického myšlení; co je západní na historiografii Západu v kontrastu k historii Číny?; westernizace světové historie (H. White); západní historické myšlení z arabské perspektivy; kognitivní historiografie a normativní historiografie; západní jedinečnost? Protiargumenty z africké perspektivy; program historiků – západní perspektiva; reflexe o čínském historickém myšlení; musí historie sledovat racionální vzorce interpretace? Kritické otázky z čínské perspektivy; reflexe o raném indickém historickém myšlení. Poznámky za jednotl. kap., medailony autorů, jmenný rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Historiografie jako věda, otázka vědeckosti historiografie

Meran, Josef, Theorien in der Geschichtswissenschaft: Die Diskussion über die Wissenschaftlichkeit der Geschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985.

Zbíral, David, [kognihg]

Zbíral, David, [vedavypr]

General theory and epistemology of historical sciences / Obecná teorie a epistemologie historických věd

See also Humanities / Epistemology. Here only what is more related to historical sciences than to humanities and social sciences in general.

Miscellaneous / Různé

Viz též „Text, textualita“.

Beneš, Zdeněk, Historický text a historická skutečnost, Praha: Karolinum 1993.

Beneš, Zdeněk, Historický text a historická kultura, Praha: Karolinum 1995. [Originally intended as an introduction into the culture of history as a discipline but goes beyond that and discusses epistemological issues in historical practice and in the history of historiography. It is not a textbook.]

Bloch, Marc, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha: Argo 2011.

Burke, Peter, History and Social Theory, Ithaca – New York: Cornell University Press 22005 (first ed. Cambridge – Oxford 1992). [xii, 224 p., softback. Oft-cited book on the dialogue between history and (social scientific) theory (Horský, Dějepisectví..., 253). Theorists and historians; models and methods (comparisons, quantification...); central concepts (roles and performances, sex and gender, family and kinship...); central problems (incl. structures versus agents); social theory and social change; postmodernity and postmodernism. BNF; FF MU (DZ), s.]

Eco, Umberto – Sebeok, Thomas A. (eds.), The Sign of Three: Dupin, Holmes, Pierce, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 1988. [xiv, 236 p., softback. A very interesting collection of essays relevant to the problem of abduction, conjecture, guessing, signs, and its role in the scientific method. A juxtaposition of Peirce and Holmes; Holmes as applied social psychologist; Ginzburg, Morelli... (not the best translation; a better one is in Clues...); guessing; Peirce, Holmes, Popper; Holmes and modern logic; Holmes formalized; Peirce and Poe; three types of abduction (Eco). h.]

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74. [html, c.]

Gaddis, John Lewis, The Landscape of History: How Historians Map the Past, Oxford: Oxford University Press 2002. [Snaha o „vědecké pojetí historie“. Předkládá typologii: historický činitel / historický relikt / historik / historický fakt. Neexistuje nic jako historie o sobě. Odkaz L. H. Martin. Krajina historie; čas a prostor; struktura a proces; vzájemná závislost proměnných; chaos a komplexnost; kauzalita, kontingence a kontrafaktuality; molekuly s vlastními myslemi; vidět jako historik. FF MU (DZ), s.]

Ginzburg, Carlo, „Checking the Evidence: The Judge and the Historian“, Critical Inquiry 18/1, 1991, 79-92. [El. info. MU, p., t.]

Ginzburg, Carlo, „Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method“, History Workshop Journal 9/1, 1980, 5-36. [Do angl. přel. a předmluvu (5-6) napsala Anna Davin. Jiné vyd. téhož překladu in: Umberto Eco – Thomas A. Sebeok (eds.), The Sign of Three: Dupin, Holmes, Pierce, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 1988, 81-118 (h.). Esej zabývající se paradigmatem, které se prosadilo v 19. století a jeho výsledkem jsou podle autora současné sociální a humanitní vědy. Toto paradigma nazývá konjekturálním paradigmatem (24 aj.) a spojuje je i s tak hlubokou historií jako paleolitický lov (usuzování a kalkulace na základě stop), mezopotamské věštění či hippokratovské lékařství. Na případu historika umění Morelliho (určení autorství podle detailu, zejm. zobrazení uší) ukazuje cenu detailu (potažmo mikrohistorie); cituje E. Castelnuova, který srovnává Morelliho metodu s metodou Sherlocka Holmese (A. C. Doyle citoval Morelliho ústy Sherlocka Holmese, Freud také užíval Morelliho). Něm. verzi asi tohoto cit. Grulich. V zásadě jde z hlediska logiky o abdukci (DZ). OJ, p., l.]

Ginzburg, Carlo, Threads and Traces: True, False, Fictive, trans. Anne C. Tedeschi – John Tedeschi, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2012. [336 s., brož. Editor’s text: Carlo Ginzburg’s brilliant and timely new essay collection takes a bold stand against naive positivism and allegedly sophisticated neo-skepticism. It looks deeply into questions raised by decades of post-structuralism: What constitutes historical truth? How do we draw a boundary between truth and fiction? What is the relationship between history and memory? How do we grapple with the historical conventions that inform, in different ways, all written documents? In his answers, Ginzburg peels away layers of subsequent readings and interpretations that envelop every text to make a larger argument about history and fiction. Interwoven with compelling autobiographical references, Threads and Traces bears moving witness to Ginzburg’s life as a European Jew, the abiding strength of his scholarship, and his deep engagement with the historian’s craft. E-brary MU; FF MU (DZ), s.]

Ginzburg, Carlo, „Unus testis: Lo sterminio degli ebrei e il principio di realtà“, Quaderni storici 27/80, 1992, 529-548. [GČ nenal. Přeloženo do angl. v Threads and Traces (h.).]

Harlan, David, „The Intellecual History and the Return of Literature“, American Historical Review 94/3, 1989, 581-609. [JSTOR.]

Havelka, Miloš, „Zamyšlení nad legimitizačními funkcemi dějin“, Soudobé dějiny 9/1, 2001, 163-171.

Horský, Jan, Noetika kulturních věd Maxe Webera a české dějepisectví, Ústí nad Labem 1994.

Iggers, Georg G., Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002. [178 s. Autor odmítá možnost dospět k objektivnímu poznání, ale je umírněný a klade důraz na to, že měřítko adekvátnosti zůstává zásadní. Odkaz často Horský. c.]

James, Samuel, „Louis Mink, ‚Postmodernism‘, and the Vocation of Historiography“, Modern Intellectual History 7/1, 2010, 151-184. [CJO, p.]

Kožiak, Rastislav – Šuch, Juraj – Zeleňák, Eugen (eds.), Kapitoly zo súčasnej filozofie dejin, Bratislava: Chronos 2009.

LaCapra, Dominick, History and Criticism, Ithaca: Cornell University Press 1985. [FF MU (DZ), s.]

Little, Daniel, New Contributions to the Philosophy of History, (Methodos 6), Dordrecht et al.: Springer 2010. [Důležitě vypadající úvod do teorie a metodologie historických věd. Úloha historika; historie přítomnosti?; metafory o historii; filosofie a historikové; co je historie (mikro, mezo, makro; dlouhé trvání; March Bloch; srovnávací historie; čínská kulturní revoluce); vyprávění a historie; ontologie a explanace; historické koncepty a sociální ontologie; velké struktury (národ, revoluce, fašismus...), zobecnění, predikce; kauzální mechanismy; dějiny technologií; ekonomické a populační dějiny; involuce vs. revoluce; mentality; závěr. p.]

Lorenz, Chris, Konstruktion der Vergangenheit: Eine Einführung in der Geschichtstheorie, Köln – Weimar – Wien: Böhlau 1997. [480 s. Zřejmě dosti zásadní práce k teorii historických věd, konkrétně k otázce kauzality (budování vztahu mezi jevy). Poukazuje na problém Weberova pojetí singulární kauzality: při formulaci singulární kauzality není používána kontrolní skupina, jen fiktivní představení si, zda by k danému vývoji došlo, pokud by prověřovaná příčina nepůsobila, tudíž lze snadno navrhnout konkurující kauzalitu a mezi těmito kauzalitami nelze opodstatněně rozhodnout – nejsou-li kritéria výběru dané příčiny explicitní, za což se Lorenz přimlouvá (Horský, Dějepisectví..., 87). Na s. 180-186 Lorenz uvádí možné argumenty proti jazykovému obratu a narativistické kritice. Často cituje Horský. c.]

Martin, John, „Journeys to the World of Dead: The Work of Carlo Ginzburg“, Journal of Social History 25, 1992, 613-626.

Murphey, Murray G., Our Knowledge of the Historical Past, Indianapolis – New York: The Bobbs-Merrill Company [1973]. [viii, 209 s., brož. Celkem zajímavě a přístupně napsáno. Z velké části se zabývá hempelovským deduktivně-nomologickým modelem vysvětlení (D-N), nakolik to zběžným čtením vidím, tak se k jeho pojetí, jak by měla historie vypadat, celkem přiklání. Pravda a referent v historických tvrzeních; tradiční historiografie; historické vysvětlení; historická interpretace a historická teorie; historické potvrzení; závěr. ETF Wien, v.]

Palladino, Paolo, „Ginzburg in Harlem: History, Structure and the Politics Of Primitivism“, Culture, Theory and Critique 49/2, 2008, 203-217. [A reaction to Ginzburg, „Morelli...“. The author’s summary: The historian Carlo Ginzburg is renowned for his critique of modern, scientific reason and his articulation of an alternative form of knowledge which he labels ‘conjectural’. This form of knowledge, supposedly more attuned to the historian’s interest in the singular and specific fragment, as opposed to the abstract and universal concept, is so rooted in the practices of the prehistoric hunter that Ginzburg sometimes describes it as a ,venatic‘ form of deduction, binding ,the human animal closely to other animal species‘. In this essay, I explore the ramifications of this alternative form of knowledge, attending especially to its relationship to the modernist theme of ,primitivism‘. I do so by juxtaposing Ginzburg’s critical appraisal of Arthur Conan Doyle’s most famous literary invention, Sherlock Holmes, and Rudolph Fisher’s own literary invention, John Archer, the physician who sometimes aids criminal investigations in African-American Harlem. I argue that the differences between Archer and Holmes draw attention to some troubling implications of Ginzburg’s historiographical argument. Folding this analysis on itself, however, I also suggest that what might be at stake, when Ginzburg insists so troublingly on the importance of the singular, venatic trace, is the evocation of Walter Benjamin’s understanding of the historical ,event‘. p.]

Rüsen, Jörn, Rekonstruktion der Vergangenheit: Grundzüge einer Historik II: Die Prinzipien der historischen Forschung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1986. [Často cituje Horský; díl I necituje (sémanticky je Rekonstruktion... podtitul, ale i dle tit. str. je naddřazeno, nutno citovat takto). FF MU (DZ), s.]

Sponsler, Claire, „Medieval Ethnography: Fieldwork in the European Past“, Assays: Critical Approaches to Medieval and Renaissance Texts 7, 1992, 1-30. [Odkaz Arnold in Texts and the Repression, 63. ÖNB, c., l.]

Stuckrad, Kocku von, „Relative, Contingent, Determined: The Category ‚History‘ and Its Methodological Dilemma“, Journal of the American Academy of Religion 71/4, 2003, 905-912. [Věnuje se mj. esencialismu a důvodům, proč z religionistiky v USA v poslední době zmizel pojem historie. EBSCO, p.]

Topolski, Jerzy, Metodologia historii, Warszawa 1984.

Tucker, Aviezer (ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Malden: Blackwell 2009. [572 s. Mezinárodní tým přispěvatelů. I. Hlavní oblasti: Filosofie historiografie; Filosofie dějin; Filozofické otázky v přírodní historii a její historiografii; Historici a filosofie historiografie. II. Základní problémy: Historiografický doklad (evidence) a potvrzení (confirmation); Kauzalita v historiografii; Historiografické kontrafaktuality; Historická nutnost a nahodilost; Vysvětlení v historiografii; Historiografické porozumění; Sjednocení (colligation); Zákony historie; Historiografická objektivita; Realismus o minulosti; Antirealismus o minulosti; Vyprávění a interpretace; Ontologie objektů historiografie; Počátky (origins): Společné příčiny v historiografickém zdůvodňování (reasoning); Filogenetické inference; Historicismus; Etika a psaní historiografie; Logické klamy (fallacies) historiků; Historické klamy historiků. III. Filosofie a subdisciplíny historiografie; Filosofie dějin vědy; Filosofie (pl.) historiografie a sociální vědy; Filosofie evoluční teorie; Filosofie geologie; Filosofie archeologie; Redukcionismus: Historiografie a psychologie; Historiografie a mýtus; Historiografie a paměť. IV. Historiografické školy a filosofové historiografie: Leopold Ranke; Vědecká historiografie; Darwin; Logický empirismus a logický pozitivismus; Židovská a křesťanská filosofie dějin; Islámská filosofie dějin; Vico; Kant a Herder; Hegel; Novokantovci; Marx; Collingwood a Croce; Fenomenologie; Jan Patočka; Hemeneutika; Postmodernismus; Filosofie dějin a konec Studené války. p.; h.]

Vašíček, Zdeněk, Archeologie, historie, minulost, Praha: Karolinum 2006.

Vašíček, Zdeněk, Obrazy minulosti: O bytí, poznání a podání minulého času, Praha 1996. [Horský uvádí autora mezi třemi, ze kt. nejvíce vychází.]

Weber, Max, „Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“, Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik 19, 1904, 22-78. [Česky in Max Weber, Metodologie, sociologie a politika, 7-63.]

Weber, Max, Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009. [356 s. 1. vyd. 1998. FF MU, l.; h., p.]

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63. [Zásadní příspěvek o objektivnosti ve vědeckém bádání. Předkládá upozornění, že vysvětlení na základě zákonů je v sociálních vědách jen nástrojem, ne cílem poznání: čím obecnější zákon, tím je méně hodnotný – neuchopuje to specifické, co má být hlavním předmětem zájmu sociálních věd (např. 34-35). Kritizuje historický materialismus jako příklad deterministického výkladu na základě zákonů. Předkládá a rozpracovává pojem ideálního typu. Původní něm. vydání r. 1904: viz výše. FF MU, l.; h., p.]

Weber, Max, „Smysl ‚hodnotové neutrality‘ v sociologických a ekonomických vědách“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 64-107. [l.; h., p.]

Evidence, proof / Doklad, důkaz

Ginzburg, Carlo, History, Rhetoric, and Proof: The Menahem Stern Jerusalem Lectures, Hanover – London: University Press of New England 1999. [xvi, 120 p., softback. The booklet comprises four essays with an introduction. „Introduction“ (1-37), „Aristotle and History, Once More“ (37-53), „Lorenzo Valla on the ‚Donation of Constantine‘“ (54-70), „Alien Voices: The Dialogic Element in Early Modern Jesuit Historiography“ (71-91), „Reflections on a Blank“ (92-110). Translated into Czech as Mocenské vztahy: Historie, rétorika, důkaz (Praha: Karolinum 2013). Notes, name index. h.]

Ginzburg, Carlo, Mocenské vztahy: Historie, rétorika, důkaz, Praha: Karolinum 2013. [Summary of the English version: see here. h.]

Ginzburg, Carlo, „Proofs and Possibilities: Postscript to Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre“, in: Carlo Ginzburg, Threads and Traces: True, False, Fictive, trans. Anne C. Tedeschi – John Tedeschi, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2012, 54-71. [On the narrative element in historiography without relativistic connotations. Includes criticism of H. White. E-brary MU; FF MU (DZ), s.]

Source / Pramen

See also bgstrv / „New erudition“ (nouvelle érudition) and new views of a document.

Foucault, Michel, Archeologie vědění, přel. Čestmír Pelikán, Praha: Herrmann & synové 2002. [Fr. orig.: L’archéologie du savoir. cited e.g. by Potin and Théry („L’histoire médiévale et la ‚nouvelle érudition‘“). l.]

Le Goff, Jacques, „Documento/monumento“, in: Enciclopedia Einaudi V, Torino: Einaudi 1978, 38-48. [Oft-cited, important for its fresh view of what constitutes a document and how it works.]

Process / Proces

Theorizing processes in general / Teorie procesů obecně

Clemens, Elisabeth S., „Toward a Historicized Sociology: Theorizing Events, Processes, and Emergence“, Annual Review of Sociology 33, 2007, 527-549.

Historical change, cultural change, social change / Historická změna, kulturní změna, sociální změna

See also Religious change.

See also the CfP of our prepared conference „Theorizing Large-Scale Religious Change in Pre-modern Europe and the Mediterranean“ (change2013.doc – local file)

Event / Událost

Miscellaneous

„Toward a really temporalized theory of event: A Luhmannian critique and reconstruction of Sewell’s logics of history“.

Assessment and criticism of the „history of events“ / Reflexe a kritika událostní historiografie

One of the main points of the Annales school who criticized heavily the histoire événementielle and mostly abandoned it in favor of a history of problems and of the longue durée.

Role of theory in historiography, history and theory / Role teorie v historiografii, historie a teorie

Petrusek, Miloslav, „Konec dějin nebo konec dějepisectví?“, Český časopis historický 111/2, 2013, 458-465. [Reprinted from Kohnová (ed.), Dějepis a občanská společnost, 2009. Reviews the idea of the „end of history“ formulated by Francis Fukuyama where world societies attain such a level of stability that albeit their changes they mean the end of history. This idea has a deep genealogy (Augustine of Hippo, Hegel, Marx...), and was overthrown by Huntington. Historiography can end (1) by its dying up in curricula, (2) by incompetence of historians in their craft (he mentions also the importance of maintaining the link between history and sociology, cites Marc Bloch and refuses Paul Veyne), (3) by totalitarian regimes (which suppress the plurality of historical understandings), and (4) dramatization of the struggle between „factographers“ and „historiographers“ (D. Třeštík; according to Petrusek, these approaches are complementary and need each other). BNF, v.]

Explanation and inference in historical sciences / Vysvětlení a inference v historických vědách

D’Avray, David L. – Fitzpatrick, Antonia, „Formalizing the Logic of Historical Inference“, Erkenntnis, 2012. [p.]

Linguistic turn in historiography; influence of postmodernism in historiography / Obrat k jazyku (*jazykový obrat) v historiografii; vlivy postmodernismu v historiografii

Viz též Text, textualita (tam textuální obrat a často i jazykový); Jazyk v sociálních vědách.

Ankersmit, Frank R., „The Linguistic Turn: Literary Theory and Historical Theory“, in: id., Historical Representation, Stanford: Stanford University Press 2001, 29-74. [Discusses the import, but also limitations, of literary theory in history. Argues that „literary theory has a lot to teach to the historian of historical writing but has no bearing on the kind of problems that is traditionally investigated by the historical theorist“ (29) because it does not focus on the main problem of theory in history, i.e. of the representation of the world in historical writing (74). FSS MU, abs.; FF MU (DZ), s.]

Clark, Elizabeth A., History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn, Cambridge – London: Harvard University Press 2004. [Cited by J. Havlíček.]

Eley, G., „De l’histoire sociale au ‚tournant linguistique‘ dans l’historiographie anglo-américaine des années 1980“, Genèses 7, 1992, 163-193. [persee.fr, p.]

Neal, Aubrey, How Skeptics Do Ethics:. A Brief History of the Late Modern Linguistic Turn, Calgary: Calgary University Press 2007. [Cited by J. Havlíček.]

Toews, John E., „Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience“, The American Historical Review 92/4, 1987, 879-907. [JSTOR, p.]

Vann, Richard T., „Louis Mink’s Linguistic Turn“, History and Theory 26/1, 1987, 1-14. [JSTOR, p.]

White, Hayden.

Historiography and narrative / Historiografie a vyprávění, narativní pojetí historiografie

Viz též „Vyprávění jako metoda sociálních věd, sociálněvědná produkce jako vyprávění“.

Nejdůležitější příspěvky k rychlému pochopení diskuse

Mink, Louis O., „The Autonomy of Historical Understanding“, History and Theory 5/1, 1966, 24-47. [JSTOR, p., t.]

White, Hayden, „The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory“, History and Theory 23/1, 1984, 1-33. [Velmi důležitý příspěvek k tématu, důležitější než ty v Tropikách nebo než „The Value...“. Jde o velmi užitečný přehled vývoje diskuse, který není jen chronologický (a s určitými teleologickými prvky) jako Ricœur, Čas a vyprávění I, nýbrž příspěvky k diskusi dobře klasifikuje. Též velmi zajímavý a přesvědčivý vhled do myšlenek školy Annales. JSTOR, p.]

Přehledy

Berkhofer, Robert, Beyond the Great Story: History as Text and Discourse, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press 1995. [Summary by M. Masláková (edited by D. Zbíral): This book shows how historiography and literary criticism are close to each other and meet in their narrative nature. Both study texts, and the author suggests that historians should take language, textuality and narrative more seriously. The author is familiar with both disciplines. He considers sociologists, literary critics and philosophers as those who can inspire history. His examples are taken from American historiography. The book also shows the relationship between post-modernism and conventional scholarship. The first chapter “The Post-modernist Challenge” is devoted to post-structuralism and its method where history is taken as linguistic construct. In the next chapter called “Narratives and Historicization” is said, that historians should tell and discuss stories, which are reflected in wider context. Other chapters are: “Historical Representations and Truthfulness”, “The New Rhetoric, Poetics, Criticism”, “Emplotment: Historicizing Time”, “Partiality as Voice and Viewpoint”, “Representing Multiple Viewpoints and Voices”, “Politics and Paradigms”, “Relexive (Con)Textualization”. Chapters 6-9 are about relation between text, author and context. Berkhofer considers historiography as discourse. The author emphasizes the rhetoric that historians use, genre, they write, institution and politics they belong to, and self-reflexion.]

Různé

Ankersmit, Frank R., Historical Representation, Stanford: Stanford University Press 2001. [Soubor esejů. Jazykový obrat; chvála subjektivity; historie jako metamorfóza; dialektika narativistického historismu; postmodernistická „privatizace“ minulosti; holocaust, truchlení a melancholie; proč realismus? – Auerbach; Danto o reprezentaci, identitě a nerozlišitelném; White a jeho apel na historiky; Rüsen o dějinách a politice. FSS MU, abs.; FF MU (DZ), s.]

Ankersmit, Frank R., History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1994. [viii, 244 s., váz. Jedno ze základních děl slavného stoupence narativního pojetí historiografie. Vyjadřuje se mj. k odkazu osvícenské historiografie. Pět z osmi statí vyšlo samostatně dříve. Transcendentalismus a vzestup a pád metafory; šest tezí o narativistické filosofii dějin; dilema současné anglosaské filosofie dějin; užívání jazyka při psaní historie; historická reprezentace; skutečnostní účinek v psaní historie – dynamika topologie (sic); historiografie a postmodernismus; historicismus a postmodernismus – fenomenologie historické zkušenosti. Pozn. aparát, rejstřík. BL, v.; c.]

Ankersmit, Frank R., Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language, Den Haag: Nijhoff 1983. [c.]

Ankersmit, Frank R., „Six Theses on Narrativist Philosophy of History“, in: History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1994, 33-43. [c.]

Barthes, Roland, „Historical Discourse“, in: Michael Lane (ed.), Introduction to Structuralism, New York: Basic Books 1970, 146-148. [Česky Roland Barthes, „Diskurz historie“, Česká literatura 54, 2007, 817-818]. 

Berkhofer, Robert, „Challenge of Poetics to (Normal) Historical Practice“, Poetics Today 9, 1988, 435-452.

Činátl, Kamil, Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, (Historické myšlení 55), Praha: Argo 2011. [386 p., hardback. A metahistorical analysis of František Palacký’s Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. h.]

Ginzburg, Carlo, „Prove e possibilità: In margine a Il ritorno di Martin Guerre“, in: Natalie Z. Davis, Il ritorno di Martin Guerre: Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento, Torino: Einaudi 1984, 129-154. [Translated into English in Threads and Traces. BL, v.]

Hobsbawm, Eric, „The Revival of Narrative: Some Comments“, Past and Present 86/1, 1980, 3-8. [OJ, p.]

Horský, Jan, „Dějepisné porozumění a ospravedlnění”, Soudobé dějiny 11/4, 2004, 66-81.

Horský, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha: Argo 2009. [340 s., váz. Dějepisné porozumění a ospravedlnění (prvořadost politických dějin?; skutečnost; pojmosloví a kultura oboru; poznání a rozumění; rozumění funkci; aktuální rozumění a rozumění výkladem; narativisté, rozumění zápletkou); metodologické myšlení současné historické vědy – Roger Chartrier (historický objekt; kritický odstup od kategorií kontinuity, totality, kauzality; objektivita historického poznání; Eliasova a Foucaultova revoluce, diskontinuita a kontinuita jako komplementární?; kritika sériové historie a dějiny mentalit; postupy kulturních a intelektuálních dějin); místo velkých teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání (teorie pozorování a teorie procesů a struktur; holismus a intencionalita jevů; porovnávání historie a přírodních věd; teorie a narace; substancializace a desubstancializace historických procesů a struktur; problém empirické prokazatelnosti teorií; mikrohistorie a její desubstancializační význam); pojem kultury – od rétorické figury k analytické kategorii (analytické kategorie a rétorické figury; diskurzivní praktiky či narativní struktury; pojem kultury – příklady z české historiografie; sémiotický status jako příklad analytické kategorie); česká historiografie a sociologie náboženství (sociologie náboženství; historická sociologie; „dějepis“ a „historické vědy“; vztahy historiografie a sociologie náboženství v českém prostředí; náboženská homogenita tradičních společností?; náboženská, nebo sociální hnutí?; kvazináboženské jevy; odkouzlení světa; pojmy sociologie náboženství jako analytické kategorie v dějepisectví; niterná situace dějinného aktéra). Možnosti historicko-antropologické a kulturně-dějinné interpretace českého nekatolictví 18. století (byli opravdu tajní?; odkouzlení světa; prostor zkušenosti a horizont očekávání; sebetematizace, individualizace zbožnosti; prvky genderové analýzy). Novověká racionalizace a odkouzlení světa (kulturní relativita racionality, paradigmatické zlomy; metodologické poznámky; příklad paralelnosti procesů). Závěrečné shrnutí a úvahy. Poznámkový aparát (za textem), bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU (DZ), h., p.]

Chartier, Roger, „L’histoire ou le récit véridique“, in: Philosophie et histoire, Paris 1987, 682-695. [Není obsaženo i v jeho knize (čes. překlad?).]

Koselleck, Reinhart, „Fiktion und geschichtliche Wirklichkeit“, Zeitschrift für Ideengeschichte 1/3, 2007, 39-54. [GČ nenal.]

Mendelbaum, M., The Anatomy of Historical Knowledge, Baltimore 1977. [Zabývá se mj. vztahem hg a vyprávění.]

Mink, Louis O., „Everyman His or Her Own Annalist“, Critical Inquiry 7/4, 1981, 777-783. [Kritická odpověď na White, „Value of Narrativity“ (White v témže čísle reaguje „Narrativization of Real Events“, JSTOR, pdf). JSTOR, p.]

Mink, Louis O., „History and Fiction as Modes of Comprehension“, New Literary History 1/3, 1970, 541-558. [Významný a pečlivě napsaný esej. Shrnuje klasické pojetí vysvětlení v logickém empirismu, navazujícím na pozitivismus. Představuje koncept narativního vysvětlení. Předkládá kritickou odpověď na Gallie. Rozpracovává své pojetí porozumění jako současné uchopení věcí, které nejsou současně zakoušeny, a odlišuje porozumění (understanding) a pochopení (comprehension). Uvádí tři způsoby tohoto současného uchopení, které v nejvyšší podobě ztotožňuje s Božím totum simul u Boëthia (551). Zdůrazňuje, že pochopení není ani poznání, ani podmínka poznání a že pseudovědecká teorie jako teorie o duté zemi je stejně teoretickým pochopením jako astrofyzika – v tom problém nespočívá (553). Pochopení je pouze individuální akt vidění věcí pohromadě, který je transformován do porozumění, synoptického vidění, bez kterého nelze pochopení předat. JSTOR, p., t.]

Mink, Louis O., „Narrative Form as a Cognitive Instrument“, in: Robert H. Canary – Henry Kozicki (eds.), The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding, Madison: University of Wisconsin Press 1978, 129-149. [Zásadní argumentace zaměřující se na nefalzifikovatelnost vyprávění. Nerozebírá naopak konkrétně kognitivní roli vyprávění, navzdory názvu. Spíše na několik paradoxů, k nimž patří neposouditelnost pravdivosti vyprávění, status události aj. MZK, c., t., l.]

Mink, Louis O., „Philosophical Analysis and Historical Understanding“, Review of Metaphysics 20/4, 1968, 667-698. [White uv. roč. 21, ne 20. Mink zde uznává svůj dluh vůči Danto, White, Gallie (kterého zde zč. kritizuje).]

Peltonen, Matti, „After the Linguistic Turn? Hayden White’s Tropology and History Theory in the 1990s“, in: Anna-Maija Castrén – Markku Lonkila – Matti Peltonen, Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Helsinki: Finnish Literature Society 2004, 87-101. [BL, v.]

Phillips, Mark Salber, „Histories, Micro- and Literary: Problems of Genre and Distance“, New Literary History 40/2, 2003, 211-229. [Reflexe problému distance v historiografii. Vychází z kritiky H. White, Metahistory, nikoli ovšem z protirelativistických pozic, nýbrž z hlediska adekvátnosti jeho historické práce s danými autory a z hlediska ahistoričnosti jeho základních předpokladů, zejm. ahistoričnosti Whiteova pojetí žánru. Poté se obrací k různým vztahům historiografie a vyprávění. Zabývá se v této souvislosti mj. mikrohistorií, kterou nepovažuje za kompaktní žánr, a poslední třetina studie je cenným vzhledem do východisek mikrohistorie. JSTOR, p.]

Stone, Lawrence, „The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History“, Past and Present 85/4, 1979, 3-24. [Cituje Ginzburg in JIH. OJ, p.]

Veyne, Paul, Jak se píšou dějiny, přel. Čestmír Pelikán, Praha: Pavel Mervart 2010. [450 s., brož. Fr. orig. 1971. Jednoznačné zdůraznění narativní povahy historiografie na základě analýzy skutečné historiografické praxe (Veyne odhlíží od deklarací historiků a jejich představ o nich samých). Historiografie není nic než „pravdivé vyprávění“ (s. 11 ad.). Rozebírá základní kategorie historie (událost, dokument, diference...). h.]

White, Hayden, The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957-2007, Baltimore: Johns Hopkins University Press 2010. [Úvod (Robert Doran); Collingwood a Toynbee; náboženství, kultura a západní civilizace v ideji historie u Christopher Dawson; Croce a jeho idea dějin; romantismus, historicismus, realismus – koncept období v intelektuální historii raného 19. stol.; úkoly intelektuální historie; kultura kritiky – Gombrich, Auerbach, Popper; struktura historického vyprávění; co je historický systém?; politika současné filosofie dějin; problém změny v literární historii; problém stylu v realistické reprezentaci – Marx a Flaubert; diskurzy historie; Vico a strukturalistické/poststrukturalistické myšlení; interpretace textů; historický pluralismus a pantextualismus; 19. století jako chronotop; ideologie a kontraideologie ve Frye, Anatomy of Criticism; psaní ve „středním hlase“; Northrop Frye a jeho místo v současných kulturálních studiích; vyprávění příběhů; zrušení rétoriky v 19. stol.; postmodernismus a textové neklidy; vinni historií? Longue dureée Paula Ricœura. FF MU (DZ), s.]

White, Hayden, „Figuring the Nature of the Times Deceased’: Literary Theory and Historical Writing“, in: R. Cohen (ed.), The Future of Literary Theory, New York – London 1990, kolem s. 28. [Odkaz Chartier 104 s tím, že se zde White hájí před výtkou, že navrhujie striktní determinismus historikovy práce, kde je historik nevědomou obětí schémat narativní konfigurace.]

White, Hayden, „Interpretation in History“, New Literary History 4/2, 1973, 281-314. [Přeloženo do češtiny v Tropikách diskurzu. JSTOR, p.]

White, Hayden, Metahistorie: Historická imaginace v Evropě 19. století, přel. Miroslav Kotásek, Brno: Host 2011. [608 s., brož. Zásadní monografie v dějinách úvah o historiografii, které jsou předloženy na základě analýzy děl klasiků historiografie 19. století. Historiografii pojímá jako narativní diskurz a v analýze jejích výsledků užívá významných inspirací z literární kritiky. Odmítá pozitivistické pojetí textů jako věrného či méně věrného odrazu skutečnosti. Podle jedné jeho teze historiografie vylučuje ze svého pole zájmu vše kromě toho, co projde osvícenským sítem střízlivého uvažování vzdělané střední vrstvy (Hamar in Religio 1/2008, 169), celek díla je ovšem dosti sofistikovaný a méně přitažený za vlasy, než se zdá z Whiteových kritiků. h.]

White, Hayden, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1973. [xiv, 450 s. Již vyšlo česky (h.), viz anotaci tam. MZK, c. do s. 43; l.]

White, Hayden, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1987.

White, Hayden, „The Value of Narrativity in the Representation of Reality“, Critical Inquiry 7/1, 1980, 5-27. [Esejisticky pojatý článek. Věnuje se nikoli primárně vyprávění v historiografii (ač se toho také neustále dotýká), ale vyprávění jako takovému. Zdůrazňuje univerzálnost a klíčovost vyprávění. V závěru poukazuje na to, že neexistuje vyprávění bez morálního hodnocení (24-27). JSTOR, p., t.]

White, Hayden, „The Value of Narrativity in the Representation of Reality“, in: W. J. T. Mitchell (ed.), On Narrative, Chicago: The University of Chicago Press 1981. [FSS MU; viz výše pův. vydání (p.).]

White, Hayden, Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, přel. Ladislav Nagy, Praha: Karolinum 2010. [364 s. Orig. Tropics of Discourse. Eseje. Vybraná témata: historiografie jako vyprávění (průběžně), konfigurace a žánr; estetická kritéria ve vědě, věda a umění (kolem 58). Břemeno historie; interpretace v historii; historický text jako literární artefakt; historismus, historie a literární imaginace; fikce faktické reprezentace; iracionálno a problém historického vědění v době osvícenství; podoby divokosti; vznešený divoch jako fetiš; tropika historie v Nové vědě (Vico); Croceho kritika Vica; rozluštěný Foucault; absurdní moment v současné literární teorii. Doslov: Martin Procházka, Mezioborovost jako inspirace a past. MZK; h.; p. 39-168, 283-316.]

Zeleňák, Eugen, „Čo by malo priniesť historické dielo? Ankersmitov pohľad na historiografiu“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 218-236. [Zpracování Ankersmitova myšlení zejm. na základě Narrative Logic (1983). Ankersmit je dosti radikální „narativista“; autor článku se vůči této pozici obezřetně kriticky vymezuje. h. bis.]

Vědeckost a autonomie historických věd; vztah historických věd k přírodním

Mink, Louis O., „The Autonomy of Historical Understanding“, History and Theory 5/1, 1966, 24-47. [JSTOR, p., t.]

Windelband, W., Geschichte und Naturwissenschaften, Strassburg: Heitz 1904.

History of historiography / Dějiny historiografie

Miscellaneous / Různé

Barraclough, Geoffrey, Main Trends in History, New York – London: Holmes & Meier 1979. [vi, 259 s., brož. Dobře vypadající, ač vzhledem k datu vydání zastaralý přehled hlavních trendů v historické vědě. Historie v proměňujícím se světě; hledání nových konceptů a metodologie; vliv různých sociálních věd; nové dimenze v historii (prehistorie, africká historie, Asie, třetí svět); hledání nového významu historie – národní, komparativní historie, metahistorie; organizace historické práce a instituce; současné trendy a problémy (závěr). Pozn. aparát, bg. ETF Wien, v.]

Daileader, Philip – Whalen, Philip, French Historians 1900-2000: New Historical Writing in Twentieth-Century France, Malden: Blackwell 2010. [643 s. Zpracováno 42 jmen. Především klasici a Annales (Bloch, Febvre, Le Goff, Duby). Ricoeurovi ani Veynovi heslo věnováno není. Oproti tomu zpracován např. Foucault, de Certeau a Chartier. VK p.]

Goetz, Hans-Werner – Jarnut, Jörg (eds.), Mediävistik im 21. Jahrhundert: stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung, München: Wilhelm Fink 2003. [512 s., váz. Příspěvky v němčině (většina), angličtině, italštině. Aktualita středověku a „modernita“ medievistiky; národní tradice a mezinárodní vývoj medievistiky; německé bádání kolem 2000; francouzské bádání; ruské bádání; střední a východní Evropa; Amerika; Británie; Itálie; disciplinarita a interdisciplinarita; středověká latinská literatura – rostoucí pole s malým vlivem?; germanistická medievistika; raně středověká archeologie a historie; intelektuální praktiky a interkulturní dimenze ve zkoumání dějin středověké filozofie; byzantinistika; hudební věda; medievistika jako kulturní věda?; gender history a medievistika; medievistika jako srovnávací dějiny Evropy; studium rukopisů a písemné kultury; středověk – orální společenství?; od rukopisu k tisku; média ve středověku? – kulturně-technická retrospektiva; počátky středověku; pomocné vědy historické; rituály a ritualismus v medievistice; zájem o tuláky a herce; emoční paradigmata v medievistice (B. H. Rosenwein); jak psát nové dějiny mnišství? (A.-M. Helvétius); závěr. Obsahuje i diskuse. Pozn. aparát, osobní rejstřík, rejstřík medievistických institucí, oborů apod. ETF Wien, v.]

Holzbachová, Ivana, Společnost, dějiny, struktura: Historický materialismus a škola Annales, Praha: Academia 1988.

Küttler, Wolfgang – Rüsen, Jörn – Schulin, Ernst (eds.), Geschichtsdiskurs I: Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt am Main: Fischer 1993.

Nodl, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou: Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno: CDK 2007. [264 s., brož., 230 Kč. Ve třech kapitolách se autor zamýšlí nad třemi různými přístupy k dějinám moderní historiografie. Uvažuje nad propojením historického myšlení s dobovými společenskými představami a politickými podmínkami, jež nejsou na první pohled patrné, jež však ve své podstatě představují jakési podhoubí historického uvažování. (Z anotace nakladatele). Obsah: I. Zrození – Václav Vladivoj Tomek a František Palacký: Pohled do badatelské dílny a myšlení o dějinách, Německá medievistika v českých zemích a studium sociálních a hospodářských dějin, Bedřich Mendl a sociální dějiny středověku; II. V zajetí marxismu – Kontinuita a diskontinuita husitologického bádání 50. a počátku 60. let 20. století, František Graus: Proměny pojetí krize pozdního středověku, Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: Totální dějiny, dlouhé trvání a mentality; III. Inovace a inspirace – Středověká prosopografie, Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny umění a sociální historie; Závěr; Výběrová bibliografie; Seznam zkratek; Jmenný rejstřík. Kapitola „Mikrohistorie a historická antropologie“ (s. 203-218) vydána též v DTK.]

The school of Annales / Škola Annales

Burke, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929-1989), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004. [Dějiny školy Annales.]

Nejedlý, Martin, „Nezávazná pozvánka studujícím snílkům na hostinu k hladovému lidožroutovi“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 405-436. [h.]

Institutionalization of historiography / Institucionalizace historiografie

Nešpor, Zdeněk R., „Co chybí české (historické) vědě? Odpověď na ‚manifest‘ čtyř mladých historiků“, Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 297-304. [h.]

Microhistory; microanalysis / Mikrohistorie; mikroanalýza

Lok.: šanon „Historická antropologie a mikrohistorie“.

Různé

Amelang, James S., „Microhistory and its Discontents: The View from Spain“, in: Carlos Barros (ed.), Historia a Debate II, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela 1995, 307-312.

Appuhn, Karl, „Microhistory”, in: Paul Stearns (ed.), The Encyclopaedia of European Social History I, New York: Scribner’s 2001, 105-112.

Bensa, Alain, „De la micro-histoire vers une anthropologie critique“, in: Jacques Revel (ed.), Jeux d’échelles: La micro-analyse à l'expérience, Paris: Gallimard – Le Seuil 1996, 37-70.

Biddick, Kathleen, „The Devil’s Anal Eye: Inquisitorial Optics and Ethnographic Authority“, in: ead., The Shock of Medievalism, Durham – London: Duke University Press 1998, 105-134. [Kritika mocenských vztahů mezi badatelem a jeho „objekty“ se zaměřením na mikrohistorii a etnografii, rozvíjí paralelu mezi badatelem a inkvizitorem. FF MU (DZ), s., l.]

Broomhall, Susan, „Identity and Life Narratives of the Poor in Later Sixteenth-Century Tours“, Renaissance Quarterly 57/2, 2004, 39-465. [ProQuest, p.]

Brown, Richard D., „Microhistory and the Post-Modern Challenge“, Journal of the Early Republic 23/1, 2003, 1-20. [JSTOR, p.]

Burke, Peter (ed.), New Perspectives on Historical Writing, University Park: Pennsylvania State University Press 2001 (1. vyd. Oxford: Oxford University Press 1991). [306 s., brož. Kniha zkoumá velkou řadu interdisciplinárních oblastí historického výzkumu – např. orální historii, mikrohistorii apod. Z recenzí: „Povinná četba pro všechny historiky“ (C. Ginzburg). Z obsahu: Předehra: nová historie – její minulost a budoucnost (Peter Burke); historie psaná zdola; historie žen; historie zámoří; mikrohistorie (Giovanni Levi); orální historie (Gwyn Prins); historie čtení; vizuální historie; historie politického myšlení (Richard Tuck); dějiny těla; enviromentální historie (Richard H. Grove); událostní historie a návrat vyprávění (Peter Burke). English summary by M. Masláková: A collection of twelve essays by different authors. These essays focus on theoretical and methodological problems of historical writing. The book shows different new approaches in historical writing grown in recent years. The main aim of the book is not only to introduce new perspectives on historical writing, but also to point out how they can enrich older ones. It brings some of strengths and weaknesses of new methodologies. The first chapter “Overture: the New History, its Past and its Future” is written by the editor Peter Burke and it is an introduction to the new history and new approaches. The following chapters are: “History from Below” by Jim Sharpe, “Women’s History” by Joan Scott, “Overseas History” by Henk Wesseling, “On Microhistory” by Giovanni Levi, “Oral History” by Gywn Prins, “History of Reading” by Robert Darnton, “Visual History” by Ivan Gaskell, “History of Political Thought” by Richard Tuck, “History of the Body Reconsidered” by Roy Porter, which is for example about the history of taboos associated with body, next one is “Environmental History” by Richard Grove. In the last chapter “History of Events and the Revival of Narrative” the editor considers that writing history should not be only about structural analysis, nor about interpretation of narrative history, these two ways should be rather integrated. Review in PDF. FF MU (DZ), s.]

Burghartz, Susanna, „Historische Anthropologie / Mikrogeschichte“, in: Joachim Eibach – Günther Lottes (eds.), Kompass der Geschichtswissenschaft: Ein Handbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002, 206-218. [Odkaz Horský jako na práci o vztahu historické antropologie, mikrohistorie a nových kulturních dějin. p.]

Castrén, Anna-Maija – Lonkila, Markku – Peltonen, Matti (eds.), Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Helsinki: Finnish Literature Society 2004. [344 s., brož., 24 €. Nesourodý sborník (Festschrift). Mikrohistorie; z archivů do knihovny a zpět – kultura a mikrohistorie; jména, znaky a zprávy – identifikace nalezenců v Neapoli 19. stol.; historikové, psychoanalýza a pravda; po jazykovém obratu? Tropologie H. Whitea a teorie historie v 90. letech (Matti Peltonen); biografie, akademický kontext a modely sociální analýzy (M. Gribaudi, spíše osobní vzpomínky o způsobech studia sociálních skupin v 80. letech, spíše nezajímavé); finská občanská válka, politika a mikrohistorie; chudoba a nižší třídy během finské industrializace; přátelství ve Finsku a Rusku z mikroperspektivy; sociální hnutí a demokratizace; perspektivy o francouzské politice; feministické organizace v Petrohradě, 1985-2003; vliv sociologie na společnost; obrazy Evropy v programech finských politických stran; zpochybnuje imigrace finský národ?; nordický model a souhlasné soupeření ve Finsku. Pozn. aparát, bg za jednotlivými příspěvky, stručný rejstřík. UB (GF); BL, v.]

Cerutti, Simona, „Microhistory: Social Relations versus Cultural Models?“, in: Anna-Maija Castrén – Markku Lonkila – Matti Peltonen, Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Helsinki: Finnish Literature Society 2004, 17-40. [BL, v.]

Clark, Anna, „Queen Caroline and the Sexual Politics of Popular Culture in London, 1820“, Representations 31, 1990, 47-68. [JSTOR, p.]

Čechura, Jaroslav, „Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?“, Dějiny a současnost 16/1, 1994, 2-5. [Spíše populárně laděná úvaha. Autor zde akcentuje sociálně a demograficky pojímanou mikrohistorii. Hledá zárodky mikrohistorie již v některých předválečných pracích J. Pekaře (podle Nodla bezpředmětné). Odkaz M. Nodl: „Mikrohistorie a historická antropologie“. Kritika Čechurova pojetí: Pavel Himl, „Nová košťata...“.]

Davis, Natalie Zemon, The Return of Martin Guerre, Cambridge – London 1983. [Přeloženo i do češtiny.]

Davis, Natalie Zemon, Návrat pravého Sommersbyho: Skutečný příběh Martina Guerra, Praha 1998. [Obsahuje překlad The Return of Martin Guerre, bez Ginzburgova doslovu.]

Egholm, Liv, „Peasant Diaries and Microhistorical Investigation: Writing Peasants“, in: Joachim Klaus – Lorenzen Smith – Bjørn Poulsen (eds.), Studies on Peasant Literacy in Early Modern Northern Europe, 2003, 271-284. [GČ nenal.]

Findlen, Paula, „The Two Cultures of Scholarship?“, Isis 96/2, 2005, 230-237. [Článek se věnuje různým přístupům k historii vědy („history of science“) ve světle rostoucího významu mikrohistorických studií. Zkoumá úlohu mikrohistorie v historii vědy. JSTOR, p.]

Ferrone, Vincenzo – Firpo, Massimo, „From Inquisitors to Microhistorians: A Critique of Pietro Redondi’s ‚Galileo Eretico‘“, Journal of Modern History 58/2, 1986, 485-524. [Wien, c., JSTOR, p.]

González, Luis, „El arte de la microhistoria“, in: Luis Gonzáles, Invitación a la microhistoria, Mexico: Secretaría de Educación Pública 1973, 8-53.

Goodich, Michael, „Microhistory and the Inquisitiones into the Life and Miracles of Philip of Bourges and Thomas of Hereford“, in: Werner Verbeke – Ludo, Goossens, Jean Milis (eds.), Medieval Narrative Sources: A Gateway into the Medieval Mind, (Mediaevalia Lovaniensia 34), Leuven: Leuven University Press 2005, 91-106. [Zajímavá studie se zajímavým úvodem. Po rychlém prolistování lze vyzdvihnout tyto teze: 1) rostoucí možnosti kvantifikace (zejm. informatika), 2) historie prochází jistou deziluzí ohledně nadšení sociologií a dalšími „externími“ přístupy, probíhá návrat k historii jako takové a hledání specifického přínosu historie, výrazem toho je i mikrohistorie, 3) blízké porozumění lokálním případům je cenné, ale je třeba přesto nadále zasazovat do kontextu dalších pramenů (implicitní, zejm. s. 102). BNCR, c.]

Gray, Marion W., „Microhistory as Universal History“, Central European History 34/3, 2001, 419-431. [CJO, p.]

Gregory, Brad S., „Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life“, History and Theory 38/1, 1999, 100-110. [p.]

Grendi, Eduardo, „Micro-analisi e storia sociale“, Quaderni storici 35, 1977, 506-520. [p.]

Grendi, Eduardo, „Ripensare la microstoria?“, Quaderni storici 86, 1994, 539-549. [GČ nenal.]

Grulich, Josef, „Zkoumání ‚maličkostí‘: Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie“, Český časopis historický 99/3, 2001, 519-546. [c.]

Himl, Pavel, „Nová košťata sociálního ukázňování a mikrohistorie: Broumovská rebelie Jaroslava Čechury“, Listy filologické 123, 2000, 166-180. [Ostrá kritika Čechurovy knihy Broumovská rebelie. Autor hovoří o problematičnosti Čechurovy práce s prameny (nekritičnost, aranžování) a rozporuplnosti jeho přístupů. c. jednostr.]

Charle, Christophe, „Micro-histoire sociale et macro-histoire sociale: Quelques réfléxions sur les effets des changements de méthode depuis quinze ans en histoire sociale“, in: Histoire sociale – histoire globale?, Paris: Editions MSH 1993, 45-57. [Částečně přístupné na books.google (chybí s. 56-57).]

Kuehn, Thomas, „Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna“, Journal of Modern History 61/3, 1989, 512-534. [JSTOR, p.]

Lamoreaux, Naomi R., „Rethinking Microhistory: A Comment“, Journal of the Early Republic 6/4, 2006, 555-561. [p.]

Langholm, Sivert, „On the Scope of Micro-history“, Scandinavian Journal of History 1/1, 1976, 3-24. [GČ nenal.]

Lepore, Jill, „Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography“, The Journal of American History 88/1, 2001, 129-144. [Autor v eseji uvažuje o otázce, zda mikrohistorikové nějakým způsobem sympatizují či mají více pochopení pro postavy, které sledují, než jejich životopisci. Dostává se tak částečně k tomu, jak vůbec mikrohistorie funguje a jak ji lze definovat. OJ, p.]

Magnússon, Sigurður Gylfi, „The Singularization of History: Social History and Microhistory within the Postmodern State of Knowledge“, Journal of Social History 36/3, 2003, 701-735. [EBSCO UB Wien, p.]

Medick, Hans, „Mikro-Historie als Historikererfahrung und als Geschichtsarbeit“, Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 1, 1999, 190-200. [GČ nenal.]

Muir, Edward, „Observing Trifles“, in: Edward Muir – Guido Ruggiero (eds.), Microhistory and the Lost Peoples of Europe, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1991, vii-xxviii. [Úvodní studie sborníku. Představuje jednotlivé příspěvky, ne však po jednom a bez většího vlastního přínosu, nýbrž v rámci zajímavého eseje o epistemologických, teoretických a metodologických aspektech „kulturní mikrohistorie“. Z autorů se věnuje hlavně Ginzburgovi, poněkud podhodnocuje „analogie mikrohistorie“ mimo Itálii. Zabývá se východisky a cíli mikrohistorie, zdůrazňuje nepropojenost mikrohistoriků s Foucaultem i přes sdílení některých témat (zejména se mikrohistorikové nevzdávají historické skutečnosti a důrazu na ověřitelnost). Zabývá se též abdukcí v mikrohistorii. FF MU (DZ), s.]

Muir, Edward – Ruggiero, Guido (eds.), Microhistory and the Lost Peoples of Europe, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1991. [Sborník 8 esejů k mikrohistorii, povětšinou s ginzburgovskými inspiracemi. 5 z nich se zaměřuje na marginální a často bizarní postavy raně novověké Itálie. Všechny eseje byly publikovány v Quaderni Storici. Úvod (Muir – důležité); angl. překlad manifestu Ginzburg – Poni, „Il nome e il come“ (1-10) – „The Name and the Game“; rituální plenění; lidový mýtus o býčích kostech; králové mrtvých na bitevním poli Agnadello; židé, lokální církev, vladař a lid – 2 epizody z pozdního 15. stol. včetně ničení posvátných obrazů; politický systém jedné ligurské komunity; svobodné matky v pozdním 19. a raném 20. stol. – klinické a životní historie. Recenze v Journal of Interdisciplinary History (Sahlins, JSTOR): velmi pochvalná. [FF MU (DZ), s.]]

Petráň, Josef, „Mikrohistorie aneb o nedějinách“, in: Jan Klápště – Eva Plešková – Josef Žemlička (eds.), Dějiny ve věku nejistot: Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, 201-208. [Odkaz M. Nodl: „Mikrohistorie a historická antropologie“ (kritika Petráně na s. 240). c.]

Revel, Jacques, „Microanalysis and the Construction of the Social“, in: Jacques Revel – Lynn Hunt (eds.), Histories: French Constructions of the Past, New York: New Press 1995, 493-501.

Serna, Justo – Pons, Anaclet, Cómo se escribe la microhistoria, València: Cátedra-Universitat de València 2000. [286 s. Soudě dle rec. v History and Theory nejde o systematickou práci, nýbrž o komentář ke Ginzburg, Sýr a červi.]

Schlumbohm, Jürgen (ed.), Mikrogeschichte, Makrogeschichte: Komplementär oder inkommensurabel?, Göttingen: Wallstein Verlag 22000 (1. vyd. 1998). [131 s. Čtyři příspěvky: 1. Jürgen Schlumbohm (Mikrohistorie – makrohistorie: K otevření debaty, něm.), 2. Charles Tilly (Mikro, makro nebo rozmar? – považuje toto dilema za zbytečné jako takové, ale skutečné problémy jsou v logické a ontologické nekompatibilitě mezi prvky, na kt. odkazují soc. vědci, když se zabývají malými vs. velkými procesy, navazuje tu na Rancière; angl.), 3. Giovanni Levi (Původ moderních států a mikrohistorická perspektiva; angl.), 4. Maurizio Gribaudi (Od mikromechanismů ke globálním konfiguracím – kauzalita a časovost ve formách vývoje francouzské státní správy v 19. stol., fr.). Zč. na Google Books. BL (1. vyd. 1998), v.]

Schulze, W., „Mikrohistorie versus Makrohistorie? Anmerkungen zu einem aktuellen Thema“, in: Ch. Meier – J. Rüsen (eds.), Historische Metode, München 1988, 319-341. [Odkaz van Dülmen.]

Sponsler, Claire, „Medieval Ethnography: Fieldwork in the European Past“, Assays: Critical Approaches to Medieval and Renaissance Texts 7, 1992, 1-30. [Důležitá studie o diskurzu historie a antropologie. Obsahuje citace mnoha dalších studií o historickém „psaní“, způsobech uvažování a nostalgiích. c.]

Ulbricht, Otto, „Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung“, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 45, 1994, kolem s. 359. [Odkaz Nodl jako na součást diskuse o otázce reprezentativnosti výsledků získaných mikrohistorickým bádáním.]

Winks, Robin W. (ed.), The Historian as Detective: Essays on Evidence, New York: Harper and Row 1969. [Sborník esejů od různých autorů se snaží přinést alternativní pohled na některé základní problémy v oblasti teorie a metodologie historického bádání. Čtenáři z řad odborné veřejnosti i recenzentem je kniha dobře hodnocena. Hlavní osou výběru textů je Winksova metafora historika jako detektiva, který z jednotlivých indicií, krok za krokem, rekonstruuje historické události. S tímto cílem také historik utváří podobu výběru a následné interpretace dat. Kniha přináší několik případových studií ilustrujících vztah mezi vědeckou interpretací historických dat a detektivní fikcí, řeší problém výběru a vyhodnocení vhodnosti dat, zde „důkazů“, pro výzkum daného problému. Historik se pro zachování komplexnosti popisu rekonstruované události má snažit odpovědět na otázky: „Who, What, When, Where, How, Why?“. Podle recenze kniha působí spíše jako úvod do historického výzkumu, interpretace dat a psaní pro širší okruh zájemců o obor.]

Wul, Lene – Egholm, Liv (eds.), Microhistory: Towards a New Theory of History, Odense 2000. [Sborník ze semináře, který se konal na University of Odense v listopadu 1999. Řečníky byli Carlo Ginzburg, Gianna Pomata a Hans Henrik Appel. Z příspěvků: The microhistorical landscape (L. Egholm), Telling the truth about micro-history: a memoir (and a few reflections) (G. Pomata). Na internetu jinak GČ nenalezla žádné podrobnější informace o knize.]

Programmatic articles and interviews / Programové práce a obhajoby

Fatah-Black, Karwan – Roitman, Jessicca, „‚Being Speculative is Better than to Not Do It at All‘: An Interview with Natalie Zemon Davis“, Itinerario 39/1, 2015, 3-15. [Academia.edu]

Ginzburg, Carlo, „Latitude, Slaves, and the Bible“, in: Angela N. H. Creager – Elizabeth Lunbeck – M. Norton Wise (eds.), Science without Laws: Model Systems, Cases, Exemplary Narrratives, Durham – London: Duke University Press 2007, 243-263. [Zabývá se textem o ekonomické učitečnosti Kafirlandu pro Východoindickou společnost od Jean-Pierre Purry, vydaným 1718, ukazuje, že jde o určitou odpověď na případné špatné svědomí z kolonialismu – argument, že každý lidský tvor je rovný před Bohem, tedy stejně přivoditelný k civilizaci – 250, zdůrazňuje Purryho antiasketismus – 253; jde také o odpověď na Weber, Protestantská etika: zdůrazňuje, že tento protestantský podnikatel měl za to, že je třeba přivést líné, necivilizované domorodce do království hojnosti, což je nekompatibilní s Weberovým ideálním typem, a že Weberův model v Protestantské etice je „greatly inferior to Marx’s“ (255). Hlavní teze příspěvku je, že mikrohistorie není neteoretickým vysvobozováním umlčených marginálních hlasů z mlčení v protikladu k teoretickým obecným poznáním, nýbrž má silné teoretické ambice (255). Studii ukončuje obhajobou mikrohistorie s použitím citace z Prousta – hloubkové pochopení jednoho případu má velký přínos k poznání (256). BL, ÖNB, v.; c. (sub Creager).]

Ginzburg, Carlo, „Microhistory: Two or Three Things That I Know About It“, Critical Inquiry 20, 1993, 10-35. [El. info. Also in Threads and Traces. MU, p.]

Ginzburg, Carlo, „Clues: Roots of an Evidential Paradigm“, in: id., Clues, Myths, and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1992, 96-125, 200-214. [Jiný překlad „Morelli, Freud and Sherlock Holmes“, ověřeno – slova se liší, ale tentýž článek. „Clues...“ je spíše lepší překlad (tento můj závěr potvrzuje i Ginzburg – Poni, „The Name...“, 10, pozn. 13). E-brary MU; FF MU (DZ), s.]

Ginzburg, Carlo, „Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method“, History Workshop Journal 9/1, 1980, 5-36. [Spíše horší překlad než „Clues: Roots of an Evidential Paradigm“. Do angl. přel. a předmluvu (5-6) napsala Anna Davin. Jiné vyd. in: Umberto Eco – Thomas A. Sebeok (eds.), The Sign of Three: Dupin, Holmes, Pierce, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 1988, 81-118 (h.). Esej zabývající se paradigmatem, které se prosadilo v 19. století a jeho výsledkem jsou podle autora současné sociální a humanitní vědy. Toto paradigma nazývá konjekturálním paradigmatem (24 aj.) a spojuje je i s tak hlubokou historií jako paleolitický lov (usuzování a kalkulace na základě stop) a mezopotamské věštění. Na případu historika umění Morelliho (určení autorství podle detailu, zejm. zobrazení uší) ukazuje cenu detailu (potažmo mikrohistorie); cituje E. Castelnuova, který srovnává Morelliho metodu s metodou Sherlocka Holmese (A. C. Doyle citoval Morelliho ústy Sherlocka Holmese, Freud Morelliho metodu také užíval). Něm. verzi asi tohoto cit. Grulich. OJ, p., l.]

Ginzburg, Carlo – Poni, Carlo, „Il nome e il come: Scambio ineguale e mercato storiografico“, Quaderni storici 40, 1979, 181-190. [Odkaz Grulich jako na program počínající mikrohistorie. Angl. překlad publikován v Microhistory and the Lost Peoples of Europe (FF MU, s.).]

Ginzburg, Carlo – Poni, Carlo, „La micro-histoire“, Le débat 17, 1981, 133-136.

Ginzburg, Carlo – Poni, Carlo, „The Name and the Game: Unequal Exchange and the Historiographic Marketplace“, in: Edward Muir – Guido Ruggiero (eds.), Microhistory and the Lost Peoples of Europe, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1991, 1-10. [Programový esej hájící mikrohistorii. Poukazuje na její potřebnost tváří v tvář (tehdejší) převaze kvantitativní historiografie, na její souvislosti s kritickými postkoloniálními filozofiemi (3-4). Zdůrazňuje roli jména v mikrohistorickémbádání (5-7). Dovolává se konceptu „normálního výjimečného“ (E. Grendi) a ceny marginálních případů ve dvou významech: 1) zdánlivá odchylka může být dost normální, 2) výjimečný, tj. statisticky nečetný dokument, může být cennější než tisíc stereotypních tam, kde je nějaká realita prameny běžně opomíjena či překrucována (7-8). FF MU (DZ), s.]

Levi, Giovanni, „Comportements, ressources, procès: Avant la ‚révolution‘ de la consommation“, in: Jacques Revel (ed.), Jeux d’échelles: La micro-analyse à l’expérience, Paris: Gallimard – Le Seuil 1996, 187-207.

Levi, Giovanni, „On Microhistory“, in: Peter Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing, University Park: Pennsylvania State University Press 2001, 93-113 (1. vyd. Oxford: Oxford University Press 1991). [Kritický text o mikrohistorii, v některých ohledech se zde autor rozchází s C. Ginzburgem. FF MU (DZ), s.]

Levi, Giovanni, „The Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspective“, in: Jürgen Schlumbohm (ed.), Mikrogeschichte, Makrogeschichte: Komplementär oder inkommensurabel?, Göttingen: Wallstein Verlag 22000, 53-82 (1. vyd. 1998).

Szijártó, István, „Four Arguments for Microhistory“, Rethinking History 6/2, 2002, 209-215. [Autor zde předkládá čtyři zásadní vlastnosti, díky kterým může mít mikrohistorické zkoumání sociálních dějin výhodu ve srovnání s jinými pracemi soc. historie. Mikrohistorie dělá dějiny poutavější a tak čitelnější pro širší veřejnost, mikrohist. představuje jakoby silnější realitu skrze více malých faktů, zprostředkovává čtenářům zkušenost žití přímo na úrovni každodenního života, není izolovaná, předkládá různorodost kontextů v rámci relativně omezeného šetření. Všechny tyto aspekty je však třeba udržovat v rovnováze, historici se třeba dopouší chyby, když se v textu snaží příliš apelovat na jeho přitažlivost pro širokou veřejenost. Ve druhé části si pak autor všímá knihy Emmanuela Le Roy Ladurie The Beggar and the Professor (1997), všímá si jejich nedostatků i předností v souvislosti s mikrohistorickým přístupem. p.]

Přehledové články o mikrohistorii, dějiny mikrohistorie, uvedení do diskuse

Nodl, Martin, „Mikrohistorie a historická antropologie“, Dějiny – teorie – kritika 1/2, 2004, 237-252. [p., c.]

Phillips, Mark Salber, „Histories, Micro- and Literary: Problems of Genre and Distance“, New Literary History 40/2, 2003, 211-229. [Reflexe problému distance v historiografii. Vychází z kritiky H. White, Metahistory, nikoli ovšem z protirelativistických pozic, nýbrž z hlediska adekvátnosti jeho historické práce s danými autory a z hlediska ahistoričnosti jeho základních předpokladů, zejm. ahistoričnosti Whiteova pojetí žánru. Poté se obrací k různým vztahům historiografie a vyprávění. Zabývá se v této souvislosti mj. mikrohistorií, kterou nepovažuje za kompaktní žánr, a poslední třetina studie je cenným vzhledem do východisek mikrohistorie. JSTOR, p.]

Port, Andrew I., „History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory“, in: James D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 2/11, Wayne State University, Detroit, USA: Elsevier Ltd 2015, 108-113. [Academia.edu.]

Časopisy

Journal of Interdisciplinary History.

Journal of Microhistory, Reykjavík: Miðstöð einsögurannsókna 2006- . [Původně na microhistory.org, 14. 8. 2012 již nedostupné a nenalezitelné (zanikl?).]

Příklady mikrohistorických výzkumů

Ghosh, Amitav, Ve starobylé zemi. [Mikrohistorie na základě obchodní korespondence z káhirské genízy.]

Interdisciplinarity in historical sciences, interdisciplinary history / Interdisciplinarita v historických vědách, interdisciplinární historie

See also Historical anthropology, Historical sociology, Environmental history, Cognitive historiography, Network theory.

Some journals: Journal of Interdisciplinary History, History and Theory, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History.

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Chocholáč, Bronislav (ed.), Historie a interdisciplinární výzkum, Brno: Matice moravská 2002.

Popular history, subaltern history, history of popular culture / Historie lidu, subalterní historie, dějiny lidové kultury

See also bgstrv / Popular culture.

Berlinerblau, Jacques, „Max Weber’s Useful Ambiguities and the Problem of Defining ‚Popular Religion‘“, Journal of the American Academy of Religion 69/3, 2001, 605-626. [p.]

Cooper, Kate – Gregory, Jeremy (eds.), Elite and Popular Religion, (Studies in Church History 42), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 2006. [xiv, 442 s., váz. Elity a křest ve vizigótském Španělsku; obecenstvo křížů z Bewcastle a Ruthwell; elitní reforma a lidová hereze kolem r. 1000 – „revitalizační hnutí“ jako model k rozumění náboženské disidence (C. Taylor); vyprávění, obecenstvo a vyjednávání komunity v anglických sbírcích zázraků z 12. stol.; vyšší spiritualita versus lidová zbožnost v pozdně středověké Anglii; elitní a lidová zkušenost pozdně středověké pouti do Jeruzaléma – rytíři, mniši, turisté; cisterciácké jeptišky v Anglii – setkání neoficiálního a oficiálního; nové zvážení elitního a lidového náboženství v pozdně středověkém Irsku; modlitba a účast v pozdně středověké Anglii; elitní a lidové náboženství – knihy hodinek (E. Duffy); lidové a elitní náboženství – svátky a kázání; od královských modlitebních knih po běžné modlitby v raně novověkém Polsku; kdo psal a četl reformační pamflety?; italské knihy v lidovém jazyce a jejich čtenáři, 1543-1548; elitní a lidové náboženství a protireformace; Martin Marprelate; elitní a lidové rozumění kultu Panna Marie Guadalupská v Mexiku; Plymouth; venkovské náboženství v jižním Warwickshire 1689-1820; sezení ve farních kostelech v 18. stol.; ulsterský presbyterianismus; náboženství a kultura v Ženevě 18. stol.; elitní vedení a kongregační účast u Plymouthských bratří; lidové a elitní náboženství – církevní a devoční kontrola; elitní a lidové náboženství ve sčítání náboženství 1851; několik konkrétních současných případů; náboženská pop music v Anglii. KTF Wien (KG 2105/42), v.]

Davis, Natalie Zemon, „Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion“, in: Charles Trinkhaus – Heiko Oberman (eds.), The Pursuit of Holiness, Leiden 1974, 307-336. [An important programmatic essay inviting, among others, to stop evaluating lay piety in terms of its deviation from one historical norm or ideal (cf. Arnold, Belief..., 10).]

Delumeau, Jean, „Dechristianizace, nebo nový model křesťanství?“, přel. Pavla Doležalová, Církevní dějiny 7, 2011, 22-39. [Překlad inaugurační přednášky. Často citováno sekularizačními teoretiky, doporučuje Vido. c.]

Delumeau, Jean, „Religion populaire et christianisation“, in: Croyances religieuses et sociétés alpines: Actes du Colloque de Freissinières, 15, 16 et 17 octobre 1981, b.n. c1984, 243-253. [c.]

Lee, Becky R., „The Treatment of Women in the Historiography of Late Medieval Popular Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 8/4, 1996, 345-360.

Muchembled, Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne, XVe-XVIIIe siècle, Paris: Champs – Flammarion 1978.

O’Neill, M. R., „From ‚Popular‘ to ‚Local‘ Religion: Issues in Early Modern European History“, Religious Studies Review 12, 1986, 222-226. [Odkaz C. S. Watkins.]

Scribner, Robert W., „Is a History of Popular Culture Possible?“, History of European Ideas 10/2, 1989, 175-191. [SD, ale MU ani NKČR ne.]

Tinková, Daniela, „‚Represe lidové kultury‘ a ‚antropologie moci‘: Civilizační teorie Roberta Muchembleda v rámci diskusí o konceptu raně novověké ‚lidové‘ kultury ve francouzské historiografii 60.-80. let“, in: Mezi náboženstvím a politikou: Lidová kultura raného novověku, Praha, Univerzita Karlova 2005, 109-124.

Strauss, Gerald, „The Dilemma of Popular History“, Past and Present 132, 1991, 130-149. [The author, practicioner of early Modern popular history, calls attention to a dilemma: while popular history is increasingly in vogue, several of its founding figures and many of the contemporary popular historians hold in high esteem popular culture of the old but despise the popular culture of the present day. This is an important ethical and theoretical question, but also an unresolvable dilemma. Attention to it, however, can make historical practice more self-conscious and better. Important insights into the ideological foundations of popular history. OJ, JSTOR, p.]

Cultural history / Kulturní historie

Introductions

Arcangeli, Alessandro, Cultural History: A Concise Introduction, London – New York: Routledge 2012. [FF MU (suggested by DZ).]

Burke, Peter, Co je kulturní historie?, Praha: Dokořán 2011. [h.]

Burke, Peter, Variety kulturních dějin, přel. Jiří Ogrocký, Brno: CDK 2006. [252 s., váz., 298 Kč. P. Burke zde zkoumá historii a identitu oboru, nevyhýbá se ožehavým otázkám, které historiografii přinesla moderní a zejména postmoderní doba. Uvažuje nad možnostmi nových historických metod, nad „překladem“ kultury z jednoho civilizačního okruhu do jiného, nad sociální pamětí, jejím přenosem a využitím. Druhá výkladová linie knihy potom představuje ilustraci vybraných teoretických problémů na pěti raně novověkých situacích.]

Burke, Peter, What is Cultural History?, Cambridge: Polity Press 2004. [Brož., 176 Autor si v knize klade za cíl přesně vysvětlit, co je to kulturní historie, nebo lépe, co kulturní historikové dělají. Z recenzí: Dílo plné užitečných informací, kniha poukazuje na to, proč právě P. Burke je vedoucím kulturním historikem této generace. Obsah: 1. Velká tradice; 2. Problémy kulturní historie; 3. Význam historické antropologie; 4. Nové paradigma?; 5. Od představy ke konstrukci; 6. Za kulturním obratem?. Kniha je také vybavena poznámkovým aparátem a bibliografií. Částečně na Google Books.]

Ory, (Que sais je?), [Historian of contemporary culture. ]

State of the art

Burke, Peter, „Strengths and Weaknesses of Cultural History“, Cultural History: Journal of the International Society for Cultural History 1/1, 2012, 1-13. [p.]

Methodological discussions

Arcangeli, Alessandro, „Il volto bifronte della storia culturale“, Memoria e ricerca 40, 2012, 11-22. [p.]

Chartier, Roger, „Histoire culturelle en question(s)“, seminar at Collège de France, 24 Oct 2013 to 9 Jan 2014, <http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/seminar-2013-11-28-16h00.htm>.

Chartier, Roger, „La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle?“, in: „Regards sur l’histoire culturelle“, Cahiers du Centre de recherches historiques 31, 2003, 13-24.

Historical anthropology, anthropological approaches to history / Historická antropologie, antropologické přístupy k historii

Lok.: šanon „Historická antropologie a mikrohistorie“.

Nejen středověk – centralizováno do jediné kapitoly.

Některé tituly převzaty z rešerše GČ 10/2010.

Různé

Adams, John W., „Anthropology and History in the 1980s: Consensus, Community and Exoticism“, Journal of Interdisciplinary History 12/2, 1981, 253-265. [Studie argumentuje, že historikové koloniální Severní Ameriky převzali a aplikovali antropologické pojmy (konsensus, komunita, exotismus) či vzory (Geertzovy kohoutí zápasy) nekvalifikovaně, a uvádí některé okolnosti a podmínky přejímání konceptů do historické vědy. Klade do protikladu ideacionalisty a materialisty (víceméně odpovídá marxistickému rozlišení dvou typů historiků – Machovec?): i. se zaměřují na pravidla a symboly, m. na strategie přežití a četnost jevů v populaci (254). U přejetí pojmu komunity upozorňuje na přenos z malé skupiny k ideologičtějšímu konceptu skupiny úzce provázané osobními, přátelskými vztahy, což naprosto neodpovídá antropologické zkušenosti s komunitou a vesnicí (257), a na to, že u Turnera komunitu nelze zachytit v žádné sociální instituci, což historikové nepochopili a hledají jednu instituci, která je výrazem communitas (259). U kohoutích zápasů poukazuje na neobvyklost obdobné jaderné instituce ve společnostech (potažmo na pochybnou povahu snah vidět ve všech trochu podobných jevech klíč k dané kultuře – 257). Uvádí srovnání východisek antropologů a historiků (262): antropologové mají malý smysl pro to, jak se národy, které studují, stávají historickými, a mají pocit, že každý prvek, s nímž se v terénu setkali, je třeba integrovat do jednoho celku (řešení je Foucault a jeho archeologie vědění: co vidíme v konkrétním okamžiku, je jen 1 vrstva). Historici mají ten problém, že všechno chování vztahují k událostem (262). V závěru se zabývá Geertzovou metaforou textu (kultura jako text). Antropologům na historicích vadí jejich teleologické čtení událostí; do jaké míry má sociální život skutečně historický cíl přesahující okamžité události? (264) Konečně doporučuje vyřadit exotické představy o soudržné a rovnostářské komunitě Zlatého věku (265, toto by se dalo vyčítat Ginzburgovi). Nutnost větší reflexe o cíli historiografie a prostředcích k jejich realizaci; nezájem historiků o teorii se antropologům stále zdá obrovský (265). JSTOR, p.]

Biersack, Aletta, „Local Knowledge, Local History: Geertz and Beyond“, in: Lynn Hunt (ed.), The New Cultural History, Berkeley: University of California Press 1989, 72-96. [FSS MU – dlouhodobá výpůjčka doc. Szaló.]

Borovský, Tomáš – Hanuš, Jiří – Řepa, Milan (eds.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno: Matice moravská 2006. [226 s. Disparátní sborník. Umění, kultura, civilizace; kultura jako kategorie dialektické hermeneutiky; sociální a kulturní dějiny – poznámky k postmoderní diskusi; kompetence a autonomie – obrat literární vědy ke kulturním vědám; reprezentace; jazyk, symbol, revoluční moc – Francouzská revoluce (Tinková); vyslovit nevyslovitelné, vystihnout skryté; cesta Jakoba Burckhardta ke kritice moderní kultury; opomíjené stránky formování moderního ruského dějepisectví; Josef Šusta a jeho mladá léta; evoluční teorie ve službách nastupující moderny – rané architektonické myšlení L. Bauera; vztah kultury a politiky v 90. letech 19. stol.; znovuobsazení profesur československých dějin na UK v r. 1937; vztah státu a římskokatolické církve v první Československé republice; variabilní projekce Václava Havla; kultura přepychu a luxusu (Nodl, věnuje se typologicky kultuře přepychu a její transformaci v moderní společnosti, vychází z: Lipovetsky, Věčný přepych, Praha 2005, zajímavá, dosti globální teorie); angl. představení sborníku a jednotlivých příspěvků. Horský upozorňuje zejm. na 2 úvodní studie a doporučuje. FF MU, v.]

Brilli, Elisa – Dittmar, Pierre-Olivier – Dufal, Blaise (eds.), „Faire l’anthropologie historique du Moyen Âge“, L’Atelier du Centre de recherches historiques 7, 2010 (tematické číslo), http://acrh.revues.org/index1911.html. [Dekolonizace západní historie – politický zrod historické antropologie; etnomuzikologie středověku; přehled historické antropologie středověkého Západu (J.-C. Schmitt); historie a antropologie – společné a svébytné rysy (J.-P. Albert); paradox obyčejného a historická antropologie; dva komparatismy v historické antropologii; Philippe Descola v Brocéliande; jakou antropologii příbuzenství užívají historici?; dějiny nemocného; archeologie středověku a antropologie; vzestup obrázků a úpadek literárna; umění, literatura a hist. antropologie – historiografické reflexe; dějiny umění – komplexní definice; obrázek versus umělecké dílo; shrnutí a perspektivy.]

Burghartz, Susanna, „Historische Anthropologie / Mikrogeschichte“, in: Joachim Eibach – Günther Lottes (eds.), Kompass der Geschichtswissenschaft: Ein Handbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002, 206-218. [Odkaz Horský jako na práci o vztahu historické antropologie, mikrohistorie a nových kulturních dějin. p.]

Burke, Peter, The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication. Cambridge – New York: Cambridge University Press 1987. [Přeloženo do češtiny jako Žebráci...]

Burke, Peter, Žebráci, šarlatáni, papežové: Historická antropologie raně novověké Itálie: Eseje o vnímání a komunikaci, přel. Jiří Hanke, Jinočany: H & H 2007. [Váz., 350 s., 350 Kč. Soubor studií (esejů), nikoli monografie. Má stručný teoretický úvod o historické antropologii a pramenech studia, spíše ovšem nevýrazný a jen základního charakteru. Zabývá se městskou spíše než venkovskou Itálií, na základě extenzivního studia archivů (Florencie, Janov, Miláno, Neapol, Řím). Historická antropologie; prameny; klasifikace lidí – sčítání lidu; biskupovy otázky a lidová zbožnost; jak se stát světcem protireformace; vnímání antikultury – žebráci, zloději, lumpové; jazyky a antijazyky v raně novověké Itálii; urážka a rouhání; využití gramotnosti (v obchodu, rodině, církvi, státu); okázalá spotřeba – příklad fasád; sebeprezentace v renesančním portrétu; svatá vládci, královští kněží – rituály raně novověkých papežů; benátský karneval; Panna Maria Karmelská a Masaniellovo povstání; mastičkáři, vědmy, šarlatáni – léčebné rituály; odmítání rituálu v raně novověké Evropě (zajímavé pojednání vlastně o hlubokých kořenech sekularizace – vývoj tendence odmítat rituál, viz s. 326-327). Recenze v PDF. FF MU, l., c. 12-37, 64-67.]

Cohn, Bernard S., „Anthropology and History in the 1980s: Toward a Rapprochement“, Journal of Interdisciplinary History 12/2, 1981, 227-252. [Přehledová studie o „prehistorii“ antropologických inspirací v historii od 18. stol. a o historii až do 80. let, včetně vlivů kolonialismu a včetně etnohistorie (historicky orientované etnologie). Trochu obecná až nekonkrétní, esejistická (pochopitelně, vzhledem k šíři zvoleného tématu). Užívá obraty jako „systém věr badatelů“ (227). Podrobně se zabývá případem Fidži. Zajímavé je zpracování pochybností a námitek významných historiků 70. let ohledně uvádění antropologie do historie (243-244), inspirací, které přinesli historikové antropologům (245 ad.) a stavbeb jako nástroje reprezentace světa a společnosti i v Evropě (249). JSTOR, p.]

Darnton, Robert, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York 1984. [Klasická práce, diskutoval o ní např. Chartier. Přeloženo do češtiny.]

Darnton, Robert, „The Symbolic Element in History“, The Journal of Modern History 58, 1986, 218-234. [Víceméně odpověď na kritiku recenzentů jeho knihy The Great Cat Massacre (zejm. z pera R. Chartiera), zaměřená na teorii symbolu. Forma eseje, čerpá z antropologie, uvádí etnografické příklady. JSTOR, p.]

Davis, Natalie Zemon, „Anthropology and History in the 1980s: The Possibilities of the Past“, Journal of Interdisciplinary History 12/2, 1981, 267-275. [Velmi srozumitelná, a přitom důkladná studie vystihující hlavní témata i problémy při použití antropologických přístupů a modelů v historické vědě. Ideální jako první uvedení do problematiky antropologických přístupů v historii (termín „historická antropologie“ zde autorka neužívá). Ukazuje autorčin mistrovský rozhled. JSTOR, pdf, l.]

Davis, Natalie Zemon, „Les conteurs de Montaillou“, Annales 34/1, 1979, 61-73. [Recenzní článek věnovaný Montaillou. Začíná představením knihy a některých jejích nejdůležitějších závěrů (61-66). Poté přechází ke kritickým připomínkám (66-70). Kritizuje dva aspekty interpretace, 1) podhodnocení sociální interakce ve prospěch atomárního modelu jednotlivých ostalů a 2) užívání některých problematických současných kategorií (pověra, out-group, deviant – norma a odchylka, homosexuál), a dva nedostatky v práci s pramenem, 1) nedostatečné zohlednění problému překladu při vzniku záznamů a 2) nedostatečný zájem o narativní strukturu svědectví. Celkově knihu chválí. persee.fr, pdf, t.]

Dube, Saurabh (ed.), Historical Anthropology, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [464 s. Zajímavý sborník zaměřený na Indii, příspěvky zčásti již vyšly jinde. Nejde o přehled ani přehledový sborník o HA. BL, v.]

Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), Praha: Argo 2006. [Pokus syntézu poznatků o světě všech sociálních vrstev mezi 16.-18. stoletím ve středoevropském prostoru. Autor se zde pokouší o ucelenou interpretaci kultury každodenního života v prvních stoletích novověku z hlediska historické antropologie. Trilogie = 1. díl „Dům a jeho lidé“ (věnovaný rodině), 2. díl „Vesnice a město“, 3. díl „Náboženství, magie a osvícenství“. Ve třetím díle van Dülmen zkoumá náboženské představy a náboženské chování s důrazem na rozdíly mezi jednotlivými konfesemi. Analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsledky reformace, význam lidové zbožnosti a magie na straně jedné a vzdělání a osvícenské racionality na straně druhé. Z obsahu: I. Reformační průlom a křesťanská víra, II. Lidová magie a náboženský život, III. Protestantismus a katolicismus, IV. Lidové vzdělání a nové vědění, V. Osvícenství a vzdělání. Recenze: výjimečné dílo, trpí obvyklými nedostatky souhrnné práce sledující široce vymezené téma v dlouhém časovém a rozsáhlém prostorovém záběru, jinak velmi originální a inovativní.]

Elias, Norbert, O procesu civilizace: Sociogenetické a psychogenetické studie I: Proměny chování světských horních vrstev na Západě, přel. Josef Boček, Praha: Argo 2006. [340 s. Klasická monografie (původní vydání 1939) věnovaná procesu civilizace (zušlechťování). Základní tezí je, že původně vnější tlak jednotlivci v tomto procesu civilizace internalizují a přijímají za svůj. Sociogeneze protikladu kultury a civilizace v Německu; sociogeneze pojmu civilizace ve Francii; civilté; středověké formy společenského styku; proměna chování v renesanci; chování při jídle; postoje k přirozeným potřebám; smrkání; plivání; chování v ložnici; vztahy mezi mužem a ženou; proměny agresivity; život rytíře. Poznámkový aparát, jmenný rejstřík. FF MU abs., v.]

Elias, Norbert, O procesu civilizace: Sociogenetické a psychogenetické studie II: Proměny společnosti: Nástin teorie civilizace, přel. Blanka Pscheidtová, Praha: Argo 2007. [354 s., váz. Druhý svazek předkládá důležitou teorii vývoje evropské civilizace od kmenového zřízení přes feudalizaci k sociogenezi státu. Mechanismy feudalizace; sociogeneze státu; společenský tlak na vnitřní tlak. Poznámkový aparát, bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU abs., v.]

Fernandez, James, „Historians Tell Tales: Of Cartesian Cats and Gallic Cockfights“, The Journal of Modern History 60, 1988, 113-127. [Diskusní článek o Darnton, The Great Cat Massacre; id., „Symbolic Element“; Chartier, „Texts, Symbols...“, poukazuje (zejm. kolem 122) na jejich odlišná teoretická východiska, tj. vysvětluje, proč se nemohou shodnout. Nezabývá se problematikou vyprávění v historiografii, nýbrž využitím antropologických a etnografických podnětů v historiografii. Zabývá se tématy: využití a rizika etnografie; metafora „čtení“ kultury (Ricœur, Geertz), na kterou odpovídá, že by se neměla přehnat (117); esencialismus; znaky a struktury, analýza symbolů; postmodernismus, postmoderní situace historika, kritika velkých vyprávění. p.]

Ginzburg, Carlo, „Anthropology and History in the 1980s: A Comment“, Journal of Interdisciplinary History 12/2, 1981, 277-278. [JSTOR, pdf, l.]

Gleixner, Ulrike, Pietismus und Bürgertum: Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit: Würtemberg 17.-19. Jahrhundert, Göttingen: Gandenhoeck & Ruprecht 2005. [464 s., váz. Monografie věnovaná vztahu pietismu a měšťanstva. Obsahuje mj. tezi o paralelních až protichůdných procesech sekularizace a rechristianizace/spiritualizace. Úvod; reforma praxis pietatis v 17. stol. a její vliv na pietimus; základní kameny pietistické kultury; pietisticko-měšťanská identita pozdního 17. stol.; mezi Božím a světským řádem – manželství; würtemberské matky – zbožnost jako životní praxe; würtemberští otcové; genealogie, zakládání tradic a psaní dějin; závěr. Pozn. aparát, bg, rejstříky. Odkaz Horský. BL, v.]

Groh, Dieter, Anthropologische Dimensionen der Geschichte, Frankfurt am Main : Suhrkamp , 1992 . [314 s. UB HB.]

Holzbachová, Ivana, Společnost, dějiny, struktura: Historický materialismus a škola Annales, Praha: Academia 1988.

Horský, Jan, „Historická antropologie: Úvahy a poznámky na okraj mezinárodního kursu, konaného v Otzenhausenu ve dnech 27. 2. – 15[.] 3. 1993“, Historická demografie 17, 1993, 241-270. [Článek pojednávající o teoretických diskuzích, které v západoevropském dějepisectví otevírají cestu historické antropologii, o tom jak je především v německém dějepisectví historická antropologie chápána a také o některých tématických okruzích, které jsou považovány za vhodné pro uplatnění historicko-antropologického přístupu. c.]

Horský, Jan (ed.), Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, Ústí nad Labem: Albis international 1999. [Poměrně jednotný a rozhodně užitečný sborník s velmi špatnou korekturou. Úvod (Horský); dějezpytec a pojmosloví (Horský, po úvodu o pojmosloví se zabývá recepcí teorie ideálních typů v českém dějepisectví); myšlení a cítění, autonomie vědomí, individuum (Horský); orientace popisu podle aktéra (Kužel, zpracovává tu emický popis, obsahuje kritiku Geertzova pojetí kultury); duch doby (Horský, asi přejato též do Dějepisectví); struktura (Horský); pojmy církev a sekta v českém předmarxistickém dějepisectví (Nešpor); pojem lidu; Josef Kaizl a Georg Simmel; F. X. Šalda a české dějepisectví; hospodářské a sociální faktory náboženských hnutí (Horský; téma zpracováno i v Dějepisectví, ale zde jinak: Weber a Troeltsch, různá pojetí hospodářství, „sociální“, příklady úvah českých dějepisců); socioekonomické faktory náb. vývoje dle českých předmarxistických filosofů a sociologů náboženství (Nešpor); postavení nekatolíků v litomyšlském panství; myšlenkový svět agrárního dějepisectví (Horský); úvahy místo závěru. FF MU, v.]

Hsia, Ronnie Po-chia – Scribner, Robert W. (eds.), Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe, Wiesbaden: Harrassowitz 1997. [378 s., váz. Sborník studií v angličtině (6) a němčině (6) věnovaný historické antropologii raně novověké Evropy. Historická antropologie raně novověké Evropy (B. Scribner); křesťanské etnografie Židů v raně novověkém Německu; miraculum a maleficium – pozdně středověká ženská svatost (G. Klaniczay); reformace a desakralizace – od svátostného světa k moralizovanému vesmíru; luterství a pověra – Georg Christoph Zimmerman, Theologische Anhandlung des Aberglaubens; ženský rituál – uvedení šestinedělky a reformace rituálu; čarodějnické fantasie v Německu raného novověku (L. Roper, německy); adaptace folklóru v literatuře o čarodějnictví v 16. stol.; psychologie německé politiky v 17. stol.; sociální biografie protestantského faráře raného novověku; manželská kázeň, Bern 1580-1800; knižní kultura na konci raného novověku – Laichingen 1748-1820 (H. Medick). UB Wien (GW); BL, v.; c.]

Chartier, Roger, Cultural History: Between Practices and Representations, přel. Lydia G. Cochrane, Oxford: Polity Press 1988. [209 s. V první, teoretické polovině knihy zkoumá autor různé přístupy k historii kulturních forem, včetně prací školy Annales, příspěvků Foucaulta a Eliase a také více současných spisů Roberta Darntona, Carla Ginzburga a dalších. Druhou polovinu tvoří čtyři krátké případové studie. Prostřednictvím případových studií Chartier rozpracovává prvky originálního přístupu ke kulturní historii. Dvě recenze v P.]

Chartier, Roger, „New Cultural History“, in: Joachim Eibach – Günther Lottes (eds.), Kompas der Geschichtswissenschaft, Göttingen 2002, 206-218. [Odkaz Horský jako na práci o vztahu historické antropologie, mikrohistorie a nových kulturních dějin.]

Chvojka, Erhard – Dülmen, Richard van – Jung, Vera (eds.), Neue Blicke: Historische Anthropologie in der Praxis, Wien et al.: Böhlau 1997. [336 s., brož. Soubor patnácti příspěvků od různých autorů. Z obsahu: Od loutky k lidem: Návrat neznámých historických osob v historii raného novověku (O. Ulbricht), Proces kláštera Všech svatých v Schaffhausenu proti hraběti von Lupfen: Úvahy o soudní žalobě koncem 15. století (T. Hildbrand), Přítel nebo nepřítel?: K manželství ve Francii koncem 16. století (D. Nodle). Odkaz van Dülmen.]

Kalb, Don – Tak, Herman (eds.), Critical Junctions: Anthropology and History Beyond the Cultural Turn, New York – Oxford: Berghahn 2005. [viii, 185 s. Poměrně soudržný a dobře vypadající sborník věnovaný teorii a metodologii humanitních a sociálních věd. Kriticky reaguje na „kulturní obrat“ k sémiotice, diskurzu a reprezentaci a odvrat od jiných druhů určenosti, což započalo v raných 80. letech (vii). Kritizuje ideje hermeneutiky a Geertzův „zhuštěný popis“ (vii). Zajímavá shrnutí Geertze (např. 8). Antropologie a historie; mikrohistorická antropologie; aktualizované dějiny v sociální konstrukci reality; figurace v historické antropologii – dva druhy strukturálních vyprávění o dávnějších kořenech holocaustu; znovumapování historické antropologie; pojem třídy; politika privatizace půdy v novoliberálním Mexiku; historická antropologie skrze výzkum na lokální úrovni; antropologie a historie – východiska pro novou syntézu. UB Wien (GW); BL, v.]

Knoblauch, Hubert, „Religion, Identität und Transzendenz“, in: Friedrich Jäger – Burkhard Liebsch (eds.), Handbuch der Kulturwissenschaften I: Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Stuttgart – Weimar 2004, 349-363. [Představuje mj. koncept „patchwork-identity“. FF MU (sv. I-III dějiny umění). p.]

Levi, Giovanni, „I pericoli del geertzismo“, Quaderni storici 58, 1985, 257-278.

Lorenzová, Maren, „K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách“, přel. Pavel Himl, Dějiny – teorie – kritika 2/2, 2005, 227-246. [Diskutuje o premisách neurofyziologie, psychoanalýzy a dekonstrukcionismu v jejich nejextrémnějších podobách a snaží se ukázat podobnosti mezi nimi, spatřované v negaci lidské svobodné vůle (včetně dekonstrukcionismu!). c.]

Marek, Jaroslav, „Kultura jako téma a problém dějepisectví“, Český časopis historický 90, 1992, 491-506. [c.]

Medick, Hans, „Quo vadis Historische Anthropologie? Geschichtsforschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mikro-Historie“, Historische Anthropologie 9, 2001, 78-92.

Merry, Sally Engle, „Hegemony and Culture in Historical Anthropology: A Review Essay on Jean and John L.Comaroff’s ‚Of Revelation and Revolution‘“, The American Historical Review 108/2, 2003, 460-470. [JSTOR, p.]

Nešpor, Zdeněk,„Dvojí život historické antropologie: Institucionální (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology“, Dějiny – teorie – kritika 1, 2005, 87-104. [c.]

Nešpor, Zděněk R. – Horský, Jan, „Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie“, Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny 1, 2004, 61-81. [c.]

Nodl, Martin, „Mikrohistorie a historická antropologie“, Dějiny – teorie – kritika 1/2, 2004, 237-252. [p., c.]

Nodl, Martin – Tinková, Daniela (eds.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha: Argo 2007. [272 s. Sborník 10 studií. Nejde o teoretické příspěvky o historické antropologii, nýbrž o studie používající historicko-antropologické přístupy. Formování „moderního“ těla v historiografii a novověké vědě; vnímání porodu na konci 18. a počátku 19. stol.; spiritualita servitů z genderové perspektivy – barokní mariánský kult; přístupy k výzkumu ženských klášterů kontemplativních řeholí v raném novověku; křesťanské misie a revitalizační hnutí v Novém světě; rituál královských svateb a zásnub; přípitek ve společnosti raného novověku; možnosti a limity antr. přístupů ke studiu společnosti vrchnostenských měst v raném novověku; výzkum elit – možnosti nového pohledu na jezuitský řád; autobiografický diskurz osvícenského hraběte jm. Franz von Hartig. FF MU, v.]

Pallares-Burke, Maria Lúcia G., The New History: Confessions and Conversations, Cambridge: Polity Press 2002. [Brož., 247 Série devíti rozhovorů s inovativními historiky (Jack Goody, Asa Briggs, Natalie Zemon Davis, Keith Thomas, Daniel Roche, Peter Burke, Robert Darnton, Carlo Ginzburg a Quentin Skinner). Historici byli požádáni, aby mluvili mj. o sobě, svém rodinném zázemí, vzdělání, politice a proč si vybrali právě historii jako svoje povolání. Kniha také poskytuje stručný úvod do práce každého z devíti zmiňovaných historiků. Recenze v P.]

Reinhard, Wolfgang, Lebensformen Europas: Eine historische Kulturanthropologie, München: C. H. Beck 2004. [718 s., váz. (2006 brož.). Kniha podává celkový obraz forem života evropského člověka od pozdního středověku po současnost. Vypadá to na velmi zevrubnou (tj. učebnicově nepoužitelnou) referenční příručku kulturní antropologie Evropy. Teoreticko-metodologický úvod = „Úvod: Antropologie a antropologie v plurálu“ (1. Co je to historická kulturní antropologie?; 2. Rozvoj antropologie; 3. Školy historicko-antropologického problému/otázky; 4. Historická a biologická antropologie; 5. Přehled), 9-42. Pak tři velké oddíly. 1) Tělo: tělo a původ; emoce; oblečení a hygiena; hlad; zdraví, nemoc, léčitelství; stáří a smrt. 2) soužití: partnerství; dětství a mládí; socializace, výchova; individua a skupiny; politika a právo; mobilita; deviace; násilí a válka; kulturní kontakty. 3) Prostředí: prostor a příroda; společnost a disciplína; kvalita života; stavby a byty; komunikační světy; transcendence a racionalita; čas a dějiny. Z velké části na Google Books (nejsou strany 549-721 a pravidelně tu a tam stránka). FF MU (DZ), s.]

Rosenhaft, Eve, „History, Anthropology, and the Study of Everyday Life: A Review Article“, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, 99-105. [Recenzní článek na Robert Berdahl et al., Klassen und Kultur (kde jsou převážně dříve anglicky publikované články), která se zabývá převážně konfliktem a změnou ve společnostech evropského typu (101). Od tohoto tématu vychází k úvaze o německé historické antropologii a dějinách každodennosti. Uvádí, že koncem 70. let se dějiny každodennosti etablovaly a první kritika přišla od marxistů – za opomíjení politiky. Uvádí, že v NSR byli historikové každodennosti levicoví a inspirování radikály jako Thompson či Bourdieu (100). Uv., že se dějinám každodennosti vyčítá 1) ignorování politiky a 2) podvratná subjektivnost (101). JSTOR, p.]

Schmitt, Jean-Claude, „Anthropologie historique“, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre 2, 2008, http://cem.revues.org/index8862.html, 13. 1. 2009. [pdf, t.]

Sponsler, Claire, „Medieval Ethnography: Fieldwork in the European Past“, in: Assays: Critical Approaches to Medieval and Renaissance Texts 7, 1992, 1-30. [Odkaz Arnold in Texts and the Repression, 63. ÖNB, c.]

Storchová, Lucie (ed.), Conditio humana, konstanta (č)i historická proměnná?: Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2007. [202 s., brož. Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“, konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005. Hodně autorů jsou (v roce vydání) doktorandi či čerství doktoři, narození v 70. letech. Z příspěvků např.: Jan Horský, Místo (velkých) teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání (zahrnuto též do id., Dějepisectví...); Karel Šima, Antropologická konstanta – slepé místo historickoantropologického bádání?; Lucie Storchová, Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie; Jaroslav Lorman, Historická antropologie a vztah k dějinám z pohledu teologie; Jaroslav Šotola, Habitus: Sociologický koncept a jeho využítí v historické vědě. FF MU (DZ), s.]

Šimůnková, Alena, „Ke vztahu historiografie a antropologie: Perspektivy aplikování antropologických přístupů na historický výzkum“, Český lid 82/2, 1995, 99-111. [Velice povedený přehledový článek s jasným cílem, kompozicí a terminologií, ideální jako první úvod do tematiky historických přístupů v antropologii. c.]

Tanner, Jakob, Historische Anthropologie zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag 2004. [235 s., brož. Stručný úvod do vývoje historické antropologie, ale v tomto rámci obsahuje i témata („konkrétní člověk“ jako fikce?, mikro- a makroperspektiva, každodenní život...). Pro přehlednost práce autor hned na začátku odpovídá na otázku „Co je to historická antropologie a co vůbec dělá?“. Autor zde též argumentuje proti rozdělení práce, kdy povaha člověka je dána jako předmět výzkumu antropologů a jeho kultura zase historikům. Kritika Tannera: Hans Medick, „Historische Anthropologie auf dem Weg zur Selbstreflexion“, Historische Zeitschrift 283, 2006, 123-130 (odkaz van Dülmen, Historická antropologie). h.]

Valensiová, Lucette – Wachtel, Nathan, „Historická antropologie“, Český lid 85/3, 1998, 193-207. [Přehled vývoje převážně francouzské historické antropologie (se zaměřením na EHESS), včetně klíčových osobností a děl. c.]

Programové stati, eseje, úvahy

Dittmar,Pierre-Olivier, „Deux comparatismes pour une anthropologie historique“, in: Elisa Brilli – Blaise Dufal – Pierre-Olivier Dittmar (eds.), Faire l’anthropologie historique du Moyen Âge, (L’Atelier du Centre de recherches historiques 7), Paris: Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 2010.

Dittmar, Pierre-Olivier et al., Adam et l’astragale: Essais d’anthropologie et d’histoire sur les limites de l’humain, Paris: Maison des sciences de l’homme 2009.

Le Goff, Jacques, „Historik a všední člověk“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 323-334. [Prehistory and program of historical anthropology. h.]

Přehledy, úvody, učebnice

Anheim, Étienne, „Historians in Wonderland? History and Anthropology at the Start of the 21st Century, L’Homme 203-204, 2012. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Axel, Brian Keith, From the Margins: Historical Anthropology and Its Features, Durham: Duke University Press 2002. [328 s., brož. Soubor esejů různých autorů, které spojuje historicko-antropologický přístup. Velmi pochvalné recenze (kniha ilustruje to nejlepší ze současného myšlení v antropologii, autoři zajišťují podmínky pro obnovu dialogu mezi antropologií a dalšími disciplínami). Z teoreticko-metodologického hlediska je nejpřínosnější „Úvod: Historická antropologie a její proměny“ (Brian Keith Axel). Obsah: Part I. – Etnography and the Archive; Part II. – Colonial Anxieties; III. – Marginal Contexts; IV. – Archaeologies of the Fantastis. Zčásti přístupné na Google Books (včetně úvodu s výjimkou stran 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 a 33 ad.). FF MU (DZ), s.]

Burguière, André, „Anthropologie historique“, in: Jacques Le Goff – Roger Chartier – Jacques Revel (eds.), La Nouvelle Histoire, Paris: Editions complexe 1988, 137-165. [Slovníkové heslo. Odkaz mj. Horský. It. překlad (1990). BNCF, v.; FF MU (DZ), s.]

Dressel, Gert, Historische Anthropologie: Eine Einführung, Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag 1996. [324 Stěžejní učebnicový/přehledový úvod do historické antropologie. Z recenze: kniha představuje komplexní filozofické, epistemologické a teoretické otázky. Poskytuje mnoho nových informací a odkazů na studie, které ilustrují historickoantropologický přístup. Z obsahu: 1. Na začátek; 2. Antropologie; 3. Poznávací znamení historické antropologie; 4. Historická antropologie; 5. Místo doslovu: historická antropologie v trojúhelníku věda – společnost – jednotlivec. Poznámky, bibliografie. Část knihy na Google Books. FF MU (DZ), s.]

Dülmen, Richard van, Historická antropologie: Vývoj, problémy, úkoly, přel. Josef Boček, Praha: Dokořán 2002. [118 s. Užitečný, přístupný úvod do historické antropologie. Vývoj historické antropologie (dějiny a institucionalizace disciplíny); problémy a perspektivy; témata; úkoly. Velmi zdařilý překlad. Abecední řazení van Dülmen, Richard × Dülmen, Richard van: autocitace v bibliografii této knihy mají van Dülmen, ale některé knihovní katalogy mají Dülmen, Richard van, což lépe odpovídá i jiným jazykům („Boer, Wietse de“ apod.). h.]

Schmitt, Jean-Claude, „L’anthropologie historique du Moyen Âge: Un parcours“, in: Elisa Brilli – Blaise Dufal – Pierre-Olivier Dittmar (eds.), Faire l’anthropologie historique du Moyen Âge, (L’Atelier du Centre de recherches historiques 7), Paris: Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 2010. [Dostupné online http://acrh.revues.org/1926, 27. 3. 2013.]

Storchová, Lucie a kol., Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium 2014. [FF MU. A very good companion to concepts in contemporary historical science. h.]

Süssmuth, Hans (ed.), Historische Anthropologie: Der Mensch in der Geschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984. [166 s., brož. Jedna ze základních příruček historické antropologie.]

Viazzo, Pier Paolo, Introduzione all’antropologia storica, Roma – Bari: Laterza 2000.

Wulf, Christoph (ed.), Vom Menschen: Handbuch Historische Anthropologie, Weinheim – Basel: Beltz 1997. [1160 s. Průvodce historickou antropologií. Devadesát statí je rozděleno do sedmi oddílů: kosmologie, svět a věci, genealogie a rod, tělo, média a vzdělávání, náhoda a osud, kultura. p.]

Winterling, Aloys (ed.), Historische Anthropologie, [Stuttgart:] Franz Steiner 2006. [301 s. Čítanka základních textů, převážně přímo k historické antropologii a zč. její prehistorii. Úvod; Habermas, Filozofická antropologie; Geertz; Herrmann: mezi molekulární biologií a mikrohistorií – místo historické antropologie; Nipperdey, historická antropologie; Heuss, dějinná antropologie (1973); Köhler, Jochen, Burguière; kulturní antropologie a historická sociologie; etnohistorie a historická antropologie; základy a perspektivy historické antropologie. UB Wien (HB, GW aj.), NKČR, ON, v.]

Historickoantropologické výzkumy, studie

Darnton, Robert, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, (Každodenní život 56), přel. Markéta Křížová, Praha: Argo 2013. [260 p., hardback. A great classic of historical anthropology focusing on episodes from French cultural history in the 18th century. Acknowledges the influence of C. Geertz with whom he taught 6 years (11). Known, among others, for a genealogy of Little Red Riding Hood story . h.]

Gri, Gian Paolo, Altri modi: Etnografia dell’agire simbolico nei processi friulani dell’Inquisizione, Trieste: Università di Trieste – Montereale Valcellina: Circolo culturale Menocchio 2001. [215 s., brož. Anotace bgher. BNF; FF MU (DZ), s.; k.]

Le Roy Ladurie, Montaillou.

Macek, Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha: Argo 2001. [488 s. Obsahuje např. tezi, že náboženství ještě nebylo silou, která opanovala myšlení a cítění: křesťanská víra nebyla uvědomělá, byla především soubor vnějších akcí, symbolů a gest (Horský 2009, 155). FF MU (3× abs.).]

Tinková Daniela, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, (Každodenní život 19), Praha: Argo 2004. [A thorough study of the changing discourse on crime in the late 18th and early 19th c. and the place of these changes in the process of modernization. New paradigm in politics of crime; sin, or crime?; crimes against morals and religion; disciplining of the word – blasphemy; disenchantment of holy objects – sacrilege and profanation; voluntary death; prevent, or punish?. h.]

Historical sociology / Historická sociologie

See also Max Weber.

Miscellaneous

Havelka, Miloš, Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění, Brno: CDK 2010.

Horský, Jan, „Poznámky ke vztahu historických věd a sociologie“, in: Jiří Šubrt (ed.), Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů, Plzeň: Aleš Čeněk 2007, 525-548.

Kalenda, Jan, „Víceoborovost v historické sociologii“, Sociologia 45/2, 2013, 150-171. [EBSCO, p.]

Overviews, introductions, handbooks

Delanty, Gerard – Isin, Engin F. (eds.), Handbook of Historical Sociology, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 2003. [xii, 417 p., hardback, two-column typesetting. A precious introduction, selective in some ways (it is not really a handbook of strongly established knowledge but this makes the book fresh). Important to understand the development of a discipline that spans over different university departments (part I and II are historical, by theorist or by topic). Chapters by individual authors. Interesting chapter by P. Burke on Annales and Braudel; historical materialist sociology and revolution; periodization; etc. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Šubrt, Jiří (ed.), Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů, Plzeň: Aleš Čeněk 2007. [548 s. Sborník přehledového charakteru, který může posloužit jako výborný úvod do disciplíny. Zakladatelé sociologie a jejich koncepce dějinného vývoje; Marxova dynamická sociologie; dějiny a sociologie u Maxe Webera; vývoj techniky a civilizace – Munford; racionalita a disciplína v genezi moderny; Karl Mannheim a sociologie generací; Soronkin a sociologie jako věda o kulturních supersystémech; společenské myšlení G. Bataille; který druh historismu kritizoval Popper?; Adornova mimetická sociologie; historická sociologie politiky – Raymond Aron; historická sociologie Talcotta Parsonse; Ralf Dahrendorf – historické proměny třídních konfliktů; modernita a úpadek veřejné sféry – Hannah Arendtová, Jürgen Habermas; sociální předpoklady diktatur a demokracií; Norbet Elias; Michel Foucault; Niklas Luhman; Gellnerova filosofie dějin; nacionalismus; I. Wallerstein; časoprostorová dimenze analýzy soc. procesů; Jaroslav Krejčí; Jóhann Árnason – prostorová diferenciace civilizací; kritická reflexe Huntingtona; kulturní sociologie Pierra Bourdieua; Gilles Lipovetsky – historická proces individualizace; „Poznámky ke vztahu historických věd a sociologie“ (Horského závěr). FF MU, v.]

Environmental history / Environmentální dějiny

Miscellaneous

Annales 50/3, 1995. [Many book reviews on the topic.]

Doležalová, Eva, „Historical-Climatological Research in Bohemia nad Moravia in the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century“, Historica 11, Praha 2006, 155-163.

Hudeček, Ondřej, „K několika důvodům nezájmu o environmentální dějiny mezi českými historiky a historičkami“, Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 246-261. [h.]

Overviews and introductions

Abreth, John, An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible of Nature, London: Routledge 2013.

Brooke, J. L., Climate Change and the Course of Global History, Cambridge: Cambridge University Press 2014.f

Hoffmann, Richard, An Environmental History of Medieval Europe.

Richards, John F., The Unending Frontier: An Environmental History of the Early Modern World, (The California World History Library 1), Berkeley: University of California 2003.

Cognitive historiography / Kognitivní historiografie

See also bgkr / Cognitive historiography of Christianity, 2nd-6th century.

Journals: Journal of Cognitive Historiography.

Programmatic articles, introductions, overview articles

Eidinow, Esther – Martin, Luther H., „Editors’ Introduction: Journal of Cognitive Historiography“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 5-9. [This is more an editorial than a comprehensive presentation of the research program of cognitive historiography, but it offers intriguing insights, mostly in the history of approaches in between historiography and the sciences (or explanation). This approach allows the authors to identify „proto-cognitive“ approaches in the later 19th and early 20th centuries (A. Macalister, J. Harrison). The authors welcome Nitecki & Nitecki 1992 and the thematic issue of History and Theory in 1999. Further on they negate that the program of cognitive historiography is deterministic (7; in fact, however, their formulation seems a little deterministic, and remains not entirely clear). They speak about a „cognitive turn“ fully incorporating the „bodily turn“ and vice versa (8). They conclude with a short word on the journal, its goal of encouraging encounters between historiography and cognitive science, and its policy.]

Kaše, Vojtěch, „Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou“, Pantheon 9/1, 2014, 93-112. [p. (final?).]

Lundhaug, Hugo, „Cognitive Poetics and Ancient Texts“, in: Willy Østreng (ed.), Complexity: Interdisciplinary Communications 2006/2007, Oslo: Centre for Advanced Study 2008, 18-21. [Academia.edu, p.]

Martin, Luther H., „The Future of the Past: The History of Religions and Cognitive Historiography“, Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 155-171. Also available online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/125418>. [h.]

Sørensen, Jesper, „Dávná mysl: Současná historiografie a kognitivní věda“, přel. Aleš Chalupa, Religio: Revue pro religionistiku 18/1, 2010, 3-29. [Užitečná, dobře promyšlená studie navrhující možnosti spolupráce (ovšem na úrovni celkových modelů, převážně evoluční teorie, ne na úrovni konkrétních metod, návodů či praktických příkladů). h.]

Xygalatas, Dimitris, „On the Way Towards a Cognitive Historiography: Are We There Yet?“, Journal of Cognitive Historiography 1/2, 2014, 193-200. [Academia.edu, p.]

Zbíral, David (et al.?), „K nové interdisciplinární historii? Výzkumný program kognitivní historiografie, jeho přísliby a slabá místa“ [draft]. [kognihg.doc, local file.]

Proceedings and collections of articles

Martin, Luther H. – Sørensen, Jesper (eds.), Past Minds: Studies in Cognitive Historiography, London – Oakville: Equinox 2011. [Sørensenova studie přeložena v Religio 18/1, 2010. FF MU?]

Martin, Luther – Pachis, Panayotis (eds.), Imagistic Traditions in the Graeco-Roman World: A Cognitive Modeling of History of Religious Research, Thessaloniki: Vanias 2009. [FF MU (long-term loan).]

Empirical contributions using cognitive historiography

Miscellaneous

Griffith, Alison B., „Dead Religion, Live Minds: Memory and Recall of the Mithraic Bull-Slaying Scene“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 72-89. [Presentation of an experiment on recall of the Tauroctony conducted with undergraduates. Result: narrative explanation supports the recall of the meaning but little or no explanation supports better recall (sic) of individual details, i.e. „some things are better left unsaid“ in terms of recall and long visual memory. Concludes with a consideration that in the present-day situation of the humanities’ role being questioned, it is just time to explore what „cognitive science of historical religions“ can bring to the study of human cognition (88).]

Lundhaug, Hugo, „Canon and Interpretation: A Cognitive Perspective“, in: Einar Thomassen (ed.), Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture, Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2010, 67-90. [Summary in bgkr. Academia.edu, p.]

Lundhaug, Hugo, Images of Rebirth: Cognitive Poetics and Transformational Soteriology in the Gospel of Philip and the Exegesis of the Soul, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 73), Leiden: Brill 2010. [Introduction; theoretical and methodological issues (conceptual blending theory etc.); the feminisation of the soul in the Exegesis on the Soul; deification and christology in the Gospel of Philip; conclusion. BNF.]

Lundhaug, Hugo, „Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 98-120. [A very interesting and well-written article. From the author’s summary: „With a theoretical approach informed by research on individual and collective memory especially from the cognitive sciences, the present article utilizes sources from the early Egyptian monastic communities as illustrations of how theories of the encoding, storage, and recall of memories by individuals and societies may be used to illuminate important aspects of the textual practices of these communities. This article investigates how individual and collective memories were encoded, shaped and invoked, and how they functioned in the monastic communities in question. It then proceeds to consider the pressures and struggles for the control of the individual and collective memory of the monks that inevitably arose as a consequence.“ The author starts with a useful review of memory studies: there is no shared definition of memory (or collective memory); neuroscientific findings could help; attention needs to be paid to cultural tools for sharing memory (102). Then he presents the monastic communities of Pachomios and Shenoute and offers insights in the institutionalized practices of memorization within these communities (103-106, with good proofs from the sources) where this „indoctrination“ was a crucial aspect of life (cf. 106) and created „as uniform an interpretive community as possible“ (107). The encoded engrams were not only stored in individual memory but also in cultural tools (107). Also very interesting is the part on the control of memory (even if the cognitive aspect is not very present here).]

Panagiotidou, Olympia, „The Asklepios Cult: Where Brains, Minds and Bodies Interact with the World, Creating New Realities“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 14-23. [My impression about this article is somewhat mixed. The author uses a handful (not much) of cognitive research in order to propose what seems more a project for a future article than a finished interpretation of a set of empirical data. Some claims are trivial (e.g., that Asklepios’ cult is based on many human cognitive commonalities), others are left undeveloped. The strongest claim is a programmatic one: this cult was not only formed by social, political and similar factors but also by (individual) minds that we cannot access in their individuality but we can access their universal aspects (my formulation). The author uses mainly Geertz’s theory of religion presented in „Brain, Body and Culture: A Biocultural Theory of Religion“ and its notion of „pattern of practice“.]

Pachis, Panayotis, „Data from Dead Minds? Dream and Healing in the Isis/Sarapis Cult During the Graeco-Roman Age“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 52-71. [Like Panagiotidou’s article, this one on the ancient incubation is more an outline of prospects than a research article. However, it is based on a more skilful work with cognitive and neuroscientific literature. The author reviews the institution of asklepieia in the Hellenistic and Roman world (this part seems very well based on sources and literature). Then he goes on to summarize current medical and neuroscientific knowledge of dreams: how they occur, and also (64) how they can lead to healing thanks to placebo effects, which the author suggests also as an explanation of current Christian cases (65, following Bulbulia 2006). He refers to Slingerland (his claim that such „naturalizing“ attempts are seen badly in the humanities overlooks that it is seen even worse in the sciences, and this is indeed a bigger problem).]

Shantz, C., Paul in Ecstasy: The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought, Cambridge: Cambridge University Press 2009. [FF MU (long-term loan).]

Slingerland, Edward, Body, Mind and Religion in Early China: Beyond the Myth of Holism, forthcoming.

Slingerland, Edward, „Body and Mind in Early China: An Integrative Humanities-Science Approach“, Journal of the American Academy of Religion, 81/1, 2013, 6-55. [OJ, p.]

Slingerland, Edward – Chudek, Maciej, „The Prevalence of Mind-Body Dualism in Early China“, Cognitive Science 35/5, 2011, 997-1007. [Studie argumentuje, že starověká Čína, která se často vyjímá z dualismu duše-tělo a pokládá se za holistickou, neposkytuje tyto doklady. Založeno na velkorozsahovém kódování. E-zdroje MU, p.]

Theological representations

Griffith, Alison B., „Miracles, Memory and Meaning: A Cognitive Approach to Roman Myths“, in: Panayotis Pachis – Donald Wiebe (eds.), Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences, Thessaloniki: Barbounakis 2010, 135-150.

Kaše, Vojtěch, „Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace“, Sacra [9]/1, 2011, 5-21. Available online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/118562>. [h.]

Lundhaug, Hugo, „Conceptual Blending in the Exegesis on the Soul“, in: Petri Luomanen – Ilkka Pyysiäinen – Risto Uro (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden: Brill 2007, 141-160. [FF MU (long-term loan); E-brary FF MU.]

De Cruz, Helen – De Smedt, Johan, A Natural History of Natural Theology: The Cognitive Science of Theology and Philosophy of Religion, : MIT Press 2015.

Databases in historical sciences / Databáze v historických vědách

Online courses

„Designing Databases for Historical Research“, <http://port.sas.ac.uk/mod/book/view.php?id=75>.

Software tools

Database management software – creating, managing and analyzing databases

Heurist, <http://heuristnetwork.org/> [An open-source tool for creating and structuring a database in an online interface. For programmers: <https://code.google.com/p/heurist/>.]

OpenAtlas, <http://www.openatlas.eu/conc/>.

Nodegoat, <http://nodegoat.net/>. [This software allows to „enrich data with relational, geographical and temporal attributes“ and „the modes of analysis are inherently diachronic and ready-to-use for interactive maps and extensive trailblazing“. has been It has been tested, among others, on the diffusion of the idea of the nation state, i.e. could be interesting for the diffusion of innovations. Nodegoat seems to be at an earlier phase of development than Heurist but it has some features that Heurist only plans to connect together, mainly it connects the GIS and timeline with network visualization (I wonder about queries by map and by timeline, i.e. the other way round, and about fuzzy dates). A serious minus is the licence: the software is advertised as usable in research projects upon approval but it is not open-source as of 26 Sept 2014.]

Presentations of specific databases

Polo de Beaulieu, Marie Anne – Berlioz, Jacques, „Le ThEMA: L’avenir d’une base de données sur Internet», <https://www.academia.edu/2912530/_Le_ThEMA_lavenir_dune_base_de_donnees_sur_Internet_en_collaboration_avec_Marie_Anne_Polo_de_Beaulieu>. [p.]

Polo de Beaulieu, Marie Anne – Collomb, Pascal, „La grille de saisie de TheMA: Genèse et évolutions“, Cahiers du Centre de recherches historiques 35, 2005, 29-39. Available at <http://ccrh.revues.org/3012>. [html.]

Trouvé, Stéphanie – Karsallah, Elsa, „Base de données Arachné: Un nouvel outil pour l’histoire de l’art“ [online], <http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1056/files/2013/04/Article-base-arachn%C3%A9-ST-EK.pdf>, [30. 5. 2014]. [p.]

Humanities and social sciences – generalities / Humanitní a společenské vědy – obecnosti

Dictionaries and encyklopedias / Slovníky a encyklopedie

Gould, Julius – Kolb, William L. (eds.), A Dictionary of the Social Sciences, New York: The Free Press 1964.

Young, T. R. – Arrigo, Bruce A., The Dictionary of Critical Social Sciences, Westview Press 1999.

Epistemology / Epistemologie

Language in social sciences / Jazyk v sociálních vědách

Viz též Religionistika / Vyprávění; Jazykový obrat v historiografii; Text a textualita.

Chomsky, Noam, New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge: Cambridge University Press 2000.

Ellis, Thomas B., „Of and and of: The Politics of Grammar and the Study of Religion”, Method and Theory in the Study of Religion 20/3, 2008, 270-290. [p.]

Fairclough, NormanLanguage and Power, London: Longman, 1988.

Fairclough, NormanAnalysing Discourse: Textual Analysis for Social Rresearch, London: Routledge, 2003. 

Fairclough, NormanCritical Discourse Analysis: the Critical Study of Language, Harlow: Longman 2010.

Keane, Webb, „Religious Language“, Annual Review of Anthropology 26, 1997, 47-71. [JSTOR, p.]

Kraus, Jiří, Jazyk v proměnách komunikačních médií, Praha: Karolinum 2008.

Formation of concepts / Tvorba pojmů

See also Concept of Religion, and some other concepts under Study of religion.

Beneš, Zdeněk, „Pojmy jako předmět historiografického studia: Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel“, Český časopis historický 93, 1995, 359-395.

Havlíček, Jakub, „Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách“, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, 163-188.

Horský, Jan – Pavlíková, Eva, „Pojmoslovný aparát českého dějepisectví mezi ‚francouzským‘ a ‚německým‘ stylem dějezpytného myšlení“, in: „Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích“, Cahiers du CeFReS 29, 2003, 205-225. [c.]

Ramey, Steven W., „Challenging Definitions: Human Agency, Diverse Religious Practices and the Problems of Boundaries“, Numen 54/1, 2007, 1-27. [p.]

Tweed, Thomas A., „Marking Religion’s Boundaries: Constitutive Terms, Orienting Tropes, and Exegetical Fussiness“, History of Religions 44/3, 2005, 252-276. [p.]

Vašíček, Zdeněk – Mayer, Françoise, Minulost a současnost, paměť a dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury – Praha: Triáda 2008. [200 s. Výbor esejů Zdeňka Vašíčka z let 1979-2008. Spoluautorkou tří textů je Francoise Mayerová. Celkem divoké, provokativně psané texty. Spojujícím tématem je zkoumání toho, jak se zdánlivě jednoduché, základní pojmy jako mimo jiné minulost, současnost, paměť a dějiny proměňují, jak bývají rozličně akcentovány a naposled jak jsou využívány i zneužívány. FF MU (DZ), s.]

Vašíček, Zdeněk, Podmínky volby, Praha: Triáda 2003. [268 s. 18 esejů z let 1996-2003 a rozhovor s autorem. Točí se kolem vztahu vědeckých pojmů k výrazům běžného jazyka. Osud, dějiny a přítomnost; se životem a existencí nelze hovořit, s katy ano; slova bez jazyka; malá česká apokalypsa; Váchalovy deníky; telina – do duše okno; příspěvek k teorii banality; osud krajiny, krajina osudu; obraz architektury, architektura obrazu; posedlost úplností (navzdory názvu nejde o odmítnutí totální historie); literatura – anatomie pojmu; slova a celek; mezi dialektikou a vědou; metafyzika dnes; ke vztahů tropů a filosofie; žádná metoda není nevinná – nad knihou Rozum a kultura Ernesta Gellnera; politika a politizace vědy. Cituje Horský. FF MU (DZ), s.]

Vašíček, Zdeněk, „Tvorba pojmů ve společenských vědách“, Věda, technika, společnost 9/3, 2000, 39-59. [c.]

Reductionism / Redukcionismus

Slingerland, Edward, „Who’s Afraid of Reductionism? The Study of Religion in the Age of Cognitive Science“, Journal of the American Academy of Religion 76/2, 2008, 375-411. [Notes in ds2.doc (local file). Doctoral students’ essays from Spring 2015. EBSCO, p.]

Objectivity... and its alternatives / Objektivita... a její alternativy

See also Scientific rationality (and the whole chapter on History of science). For challenges and alternatives, see: Relativistic epistemology, Cultural relativism.

Miscellaneous / Různé

Konopásek, Zdeněk, „Sociologie jako power play“, Sociológia 28/2, 1996, 99-125. [p.]

Novick, Peter, That Noble Dream: The „Objectivity Question“ and the American Historical Profession, Cambridge: Cambridge University Press 1988. [xii, 648 s., váz., přetisky brož. (h.). Monografie věnovaná diskusi o objektivitě s důrazem na historiografii. Objektivita uvedena na trůn: Ranke, Bacon, Flaubert; projekt profesionalizace; konsensus a legitimizace; uhlazená vzpoura. Objektivita v obležení: historikové na domácí frontě; změna klimatu; pozdržená profesionalizace; odlišnosti a disent. Objektivita rekonstruovaná: obrana Západu; konvergentní kultura; autonomní profese. Objektivita v krizi. Odkaz S. Raková aj. BL, v.; FF MU (DZ), s.]

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63. [Zásadní příspěvek o objektivnosti ve vědeckém bádání. Předkládá upozornění, že vysvětlení na základě zákonů je v sociálních vědách jen nástrojem, ne cílem poznání: čím obecnější zákon, tím je méně hodnotný – neuchopuje to specifické, co má být hlavním předmětem zájmu sociálních věd (např. 34-35). Kritizuje historický materialismus jako příklad deterministického výkladu na základě zákonů. Předkládá a rozpracovává pojem ideálního typu. Původní něm. vydání r. 1904: viz výše. FF MU, l.; h., p.]

History of the idea of scientific objectivity / Dějiny ideje vědecké objektivity

Daston, L., „Une histoire de l’objectivité scientifique“, 1998.

In defence of objectivity / Obrana objektivity

See Answer to postcolonial critics.

Subjectivity / Subjektivita

Ankersmit, Frank R., „In Praise of Subjectivity“, in: id., Historical Representation, Stanford: Stanford University Press 2001, 65-103. [Makes case for subjectivity in historical writing (in a very sophisticated way). FSS MU, abs.; FF MU (DZ), s.]

Arino, Martine, La subjectivité du chercheur en sciences humaines, Paris: L’Harmattan 2007. [225 s. 22,50 €. Zajímavá monografie učebnicového charakteru o subjektivitě badatele v humanitních vědách, založená na první části autorčiny disertace. Otvírá mnoho zajímavých problémů, a rovněž je pozoruhodná svým systematickým přístupem, který zapadá spíše do oblasti teorie informace a sémiotiky než do úvahových a kriticko-depresivních přístupů. Autorku nezajímají banální závěry typu „objektivita neexistuje“ ani depresivní úvahy, nýbrž logika a percepce. Spíše minimalistický poznámkový aparát (v textu), bibliografie, četné nákresy a schémata. Autorka má doktorát z informatických a komunikačních studií (Université de Perpignan). BNF, v.]

Iacono, Alfonso M., L’evento e l’osservatore: Ricerche sulla storicità della conoscenza, Bergamo: Pierluigi Lubrina 1987. [138 s., brož. Zajímavá studie věnovaná vývoji vědecké epistemologie převážně v 17.-19. století jako základu současné vědecké epistemologie. Jde o práci ani ne tak z pole filosofie, jako spíš teorie vědy. Formulace jsou ostré a povedené, argumentace přehledná a pohodlně sledovatelná. Pozorovat, interpretovat, porozumět: dělat a poznat (Bossuet, Vico, Adam Smith, Droysen); porozumět pozorováním; oko pozorovatele – problémy a meze této metafory; pohyb a obraz těla mezi strojem a organismem; Adam Smith a metafora „neviditelné ruky“; biologická individualita a historicko-sociální systémy. Poznámky za jednotlivými kapitolami, rejstřík. BNF, v.]

Functionalism / Funkcionalismus

See also Functional explanation.

Critique of functionalism / Kritika funkcionalismu

Penner, Hans H., „The Poverty of Functionalism“, History of Religions 11/1, 1971, 91-97.

Cultural relativism / Kulturní relativismus

Cultural relativism is the assumption that values (rationality etc.) depend on their cultural framework. This principle has been common in anthropology since Franz Boas and later in other disciplines (including history), too.

Miscellaneous / Různé

Cole – Scribner, Culture and Thought.

„Cultural relativism“, http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_relativism.

Geertz, Clifford, „Anti-anti-relativism“, American Anthropologist 86, 1984, 263-278.

Hollis, M. – Lukes, S. (eds.), Rationality and Relativism, 1982.

Jarvie, I. C., Rationality and Relativism, 1984.

Rationality of the „savages“ / Racionalita „divochů“

In anthropology, it was Lévi-Strauss initiated this reasoning.

Relativistic epistemology, constructivistic epistemology, post-structuralism / Relativistická epistemologie, konstruktivistická epistemologie, poststrukturalismus

See also Cultural relativism; Linguistic turn in historiography; Critical postcolonial scholarship.

Různé

De Fornel, Michelle – Lemieux, Cyril, Naturalisme versus constructivisme?, (Enquête 6), Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales 2007.

Nikander, Pirjo, „Constructionism and Discourse Analysis“, in: James A. Holstein – Jaber F. Gubrium (eds.), Handbook of Constructionist Research, New York: The Guilford Press 2008, 413-428. [Cit. von Stuckrad.]

Criticism of relativistic epistemology / Kritika relativistické epistemologie

See also Concept of religion / Answer to postcolonial critics (religion only there).

Berti, Silvia, „At the Roots of Unbelief“, Journal of the History of Ideas 56/4, 1995, 555-575. [Summary in bgkr. Ends with a critical note on postmodern epistemology in history, shifting from realities to representations; cites positively Ginzburg’s commentary to White in this context (p. 574-575). JSTOR, p.]

Brown, James R., Who Rules in Science: An Opinionated Guide to the Wars, Cambridge – London: Cambridge University Press 2004. [From the citations in J. Havlíček, „Existuje...“, it seems that this book encompasses a critical assessment of relativistic epistemology.]

Hacking, Ian, Sociálna konštrukcia – ale čoho?, Bratislava: Kalligram 2006.

Kitching, Gavin, The Trouble with Theory: The Educational Costs of Postmodernism, Crows Nest: Allen and Unwin 2008

Fikce a realita, realita a fikce, fikce reality, realita fikce, fikce a skutečnost

Carr, David, „Narrative and the Real World: An Argument for Continuity“, in: Lewis P. Hinchman – Sandra K. Hinchman (eds.), Memory, Identity, Community: The Idea of Narrative in the Human Sciences, Albany: State University of New York Press 1997, 7-25. [Navazuje na Minka, Whitea, Ricœura. Poměrně radikálně narativistické.]

Freeman, Mark, „Rethinking the Fictive, Reclaiming the Real: Autobiography, Narrative Time, and the Burden of Truth“, in: Gary D. Fireman – Ted E. McVay – Owen J. Flanagan (eds.), Narrative and Consciousness: Literature, Psychology and the Brain, New York: Oxford University Press 2003, 115-128. [Zabývá se protikladem fikce a reality ve studiu autobiografického vyprávění. Pojem fikce podle něj parazituje na příliš úzkém a velmi problematickém pojetí, co je to realita (s. 115). Zdůvodňuje, v čem problematičnost pojmu reality jako protikladu fikce spočívá. Zpochybňuje odlišení „pravých“ a „falešných“ vzpomínek (s. 119 aj.) i jeho avatáry, např. odlišení historické a narativní pravdy (s. 121, 126). Odmítá také zobecnění příkladů falešných vzpomínek do předpokladu nepravdivosti vyprávění (s. 126). Závěr: v autobiografickém vyprávění je kategorie pravdy velmi komplikovaná (s. 127). FF MU (DZ), s.]

Hamar, Vyprávěná židovství. [h.]

Ricœur, Paul, Čas a vyprávění III: Vyprávěný čas, přel. Miroslav Petříček, Praha: Oikúmené 2007. [414 s. Historie má narativní strukturu a je s fikcí v různých, zde rozebraných ohledech příbuzná. Nicméně jsou tu i odlišnosti, např. v odkazu historie na dokument. Na druhou stranu otázka pravdy tak jednoduchá není – tradiční korespondenční pojetí pravdy Ricœur odmítá (s. 224). FF MU (DZ), s., l.]

Critical postcolonial scholarship / Kritické postkoloniální bádání

This issue has an extremely vast bibliography.

See also Discourse; Postcolonial analyses and critiques of the concept of religion.

Miscellaneous / Různé

Reynolds, Susan, „Social Mentalities and the Case of Medieval Scepticism“, Transactions of the Royal Historical Society (6. ser.) 1, 1991, 21-41. [Summary in bgher.]

Key texts in the history of postcolonial scholarship / Klíčové texty v dějinách postkoloniálního bádání

Clifford, James – Marcus, George E. (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1986. [FF MU; c. tit.-193, 294-297.]

Interdisciplinarity, multidisciplinarity / Interdisciplinarita, multidisciplinarita

Kalenda, Jan, „Víceoborovost v historické sociologii“, Sociologia 45/2, 2013, 150-171. [EBSCO, p.]

Perspective and distance / Perspektiva a odstup

Ginzburg, Carlo, Wooden Eyes: Nine Reflections on Distance, trans. Martin Ryle – Kate Soper, London – New York: Verso 2014. [Translation of Occhiacci di Legno: Nove Riflessioni sulla distanza. A book of reflections on epistemological problems in history: perspective, distance, comparison, change. h.]

Micro/macro (micro-macro), microanalysis and macroanalysis / Mikro-makro, mikroanalýza a makroanalýza

See also Microhistory.

Anheim, Étienne – Castelli Gattinara, Enrico, „Jeux d’échelles: Une histoire internationale“, Revue de synthèse 130/4, 2009, 661-677. [Springer Verlag, p.]

Jeu d’échelles. [Also translated into Italian.]

Peltonen, Matti, „Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Historical Research“, History and Theory 40/3, 2001, 347-359. [Článek se zabývá konceptem „normálního výjimečného“, „výjimečného typického“ (E. Grendi) a na tomto základě odlišuje „novou mikrohistorii“ sedmdesátých a osmdesátých let 20. stol. nejen od mikrohistorie dřívější (zde je odlišení spíše implicitní), ale i od ostatních sociálních věd (ekonomie, sociologie), které nadále koncipují vztah mezi mikro- a makroúrovní skrze koncepty výjimečnosti a typičnosti (tj. skrze reprezentativnost). V přemostění mikro- a makroúrovně skrze pojem stopy, hraničního jevu a monády autor spatřuje specifický přínos mikrohistorické epistemologie ostatním sociálním vědám a rozšíření otázky vztahu mezi mikro- a makroúrovní. Soustředí se zejm. na metodologické úvahy C. Ginzburga, W. Benjamina a M. de Certeaua a v tomto ohledu může posloužit i jako rychlé uvedení do části mikrohistorických diskusí. p., t., l.]

Turner, Jonathan H., „A New Approach for Theoretically Integrating Micro and Macro Analysis, in: Craig Calhoun – Chris Rojek – Bryan Turner (eds.), The Sage Handbook of Sociology, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 2005, 405-422. [With bg. Argues that without models and abstract principles on forces operating at higher levels we will never integrate micro-meso-macro theorizing; we should, at least for a while, focus on top-down (420-421). FSS MU.]

Ethics of research; symmetrical approach / Etika výzkumu; symetrický přístup

Fujda, Milan, „What Would an Informant Tell Me After Reading My Paper? On Theoretical Significance of Ethical Commitment and Political Transparency in the Study of Religion(s) Without ‚Religion‘“, Religio: Revue pro religionistiku 23/1, 2015. [h.]

Scholarship on hyperreality

Cusack, Carole M. – Kosnáč, Pavol, „Fiction, Invention and Hyper-reality: An Introduction“, in: Carole Cusack – Pavol Kosnáč (eds.), Fiction, Invention, and Hyper-reality: From Popular Culture to Religion, Ashgate. [Academia.edu, forthcoming]

Theoretical perspectives

Sociobiology

Soukup, Martin, Kultura: Biokulturologická perspektiva, Praha: Pavel Mervart 2011.

Methodology / Metodologie

Comparison / Srovnávání, komparace

Miscellaneous / Různé

Anheim, Étienne – Grévin, B., „Les sciences sociales et le comparatisme“, Revue d’histoire moderne et contemporaine 49/4, 2002, 122-146.

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250. [Jedna z hlavních tezí je, že koncepce odlišnosti blízkého „jiného“ je jiný způsob koncepce „já“. FF MU bis.]

Comparatism and history, morphology and history / Srovnávání a historie, morfologie a historie

Ginzburg, Carlo, „L’historien et l’avocat du diable: Entretien avec Charles Illouz et Laurent Vidal I“, Genèses 53/4, 2003, 113-138. Available online at <http://www.cairn.info/revue-geneses-2003-4-page-113.htm>. [p.]

Ginzburg, Carlo, „L’historien et l’avocat du diable: Entretien avec Charles Illouz et Laurent Vidal II“, Genèses 54/1, 2003, 112-129. Available online at <http://www.cairn.info/revue-geneses-2004-1-page-112.htm>. [p.]

Mahoney, James – Rueschemeyer, Dietrich (eds.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, (Cambridge studies in comparative politics), Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003. [xix, 444 p. Book systematically investigates the past accomplishments and future agendas of contemporary comparative-historical analysis. Its core essays explore three major issues: the accumulation of knowledge in the field over the past three decades, the analytic tools used to study temporal process and historical patterns, and the methodologies available for making inferences and for building theories. The introductory and concluding essays situate the field as a whole by comparing it to alternative approaches within the social sciences. (From the publisher’s summary). Highly favorable reviews. Contents: 1. Comparative-historical Analysis: Achievements and Agendas (James Mahoney – Dietrich Rueschemeyer); Part I. Accumulation of Research: 2. Comparative-historical Analysis and Knowledge Accumulation in the Study of Revolutions (Jack A. Goldstone); 3. What We Know about the Development of Social Policy: Comparative and Historical Research in Comparative and Historical Perspective (Edwin Amenta); 4. Knowledge Accumulation in Comparative-historical Research: The Case of Democracy and Authoritarianism (James Mahoney); Part II. Analytic Tools: 5. Big, Slow-moving, and ... Invisible: Macro-social Processes in the Study of Comparative Politics (Paul Pierson); 6. How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis (Kathleen Thelen); 7. Uses of Network Tools in Comparative Historical Research (Roger V. Gould); 8. Periodization and Preferences: Reflections on Purposive Action in Comparative Historical Social Science (Ira Katznelson); Part III: Issues of Method: 9. Can One or a Few Cases Yield Theoretical Gains? (Dietrich Rueschemeyer); 10. Strategies of Causal Assessment in Comparative Historical Analysis (James Mahoney); 11. Aligning Ontology and Methodology in Comparative Politics (Peter A. Hall); 12. Doubly Engaged Social Science: The Promise of Comparative Historical Analysis (Theda Skocpol). WorldCat. FF MU.]

Intercultural comparison / Mezikulturní srovnávání

Smith, Jonathan Z., „Nothing Human is Alien to Me“, Religion 26, 1996, 297-309. [Inquiry in comparing „foreign“ humans with „ourselves“ during cultural encounters, including a deep history of universalism and its problematic points. European medieval encounters with the Mongols could have still been integrated into a predefined map without changing this map, while the first serious „other“, arising surprise and changing the European intellectual maps, was the one with the Americas (303). Mainly, this encounter forced Europeans to abandon the biblical monogenetic account featuring Noe and/or Adam (we now embrace monogenesis once again with the mythical Lucy – 305) in favor of autochthony (which features, instead, the idea of aboriginies), and therefore polygenesis. Polygenesis is a crucial concern of pre-Darwinian anthropology (307). This move towards polygenesis „freed anthropology from its biblical framerowk“ (306), and celebrated diversity instead of similarity (309). SD, p.]

Wang, Q. Edward, „The Rise of Modern Historical Consciousness: A Cross-Cultural Comparison of Eighteenth-Century East Asia and Europe“, Journal of Ecumenical Studies 40/1-2, 2003, 74-95. [p.]

Comparing religions; comparative religion / Srovnávání náboženství; srovnávací religionistika

Antalík, Dalibor, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Praha: Oikúmené 2005. [232 s. h.]

Girardot, N. J.,„Max Müllerʼs ,Sacred Books‘ and the Nineteenth-Century Production of the Comparative Science of Religions“, History of Religions 41/3, 2002, 213-250. [p.]

Idinopulos, Thomas A. – Wilson, Brian C. – Hanges, James C. (eds.), Comparing Religions: Possibilities and Perils?, Leiden: Brill 2006.

Mancini, Silvia, „Comparativism in the History of Religions: Some Models and Key Issues“, Religion 37/4, 2007, 282-293. [p.]

Slingerland, Edward, „Conceptual Metaphor Theory as Methodology for Comparative Religion“, Journal of the American Academy of Religion 72/1, 2004, 1-32. [p.]

Smith, Jonathan Z., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, Chicago: The University of Chicago Press 1994. [Vázané vydání 1990.]

Interpretation of visual material, visual anthropology, visual sociology / Interpretace vizuálního materiálu, vizuální antropologie, vizuální sociologie

See also bgkr / Interpretation of images.

Miscellaneous / Různé

Morgan, David, The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2005. [Zajímavá obecná úvodní kapitola. p.]

Panofský, E., Význam ve výtvarném umění, Praha: Odeon 1981. [Průlomová práce.]

Petráň, Tomáš, Ecce homo: Esej o vizuální antropologii, Pardubice: Univerzita Pardubice 2011.

Introductions in visual anthropology or visual sociology, handbooks

Harper, Douglas, Visual Sociology, London – New York: Routledge 2012. [Very readable, nicely written, first-person, narrative introduction with teaching overview and sample assignments. BNF, v.]

Sztompka, Piotr, Vizuální sociologie: Fotografie jako výzkumná metoda, Praha: Sociologické nakladatelství 2007.

Proceedings and collections of essays

Čeněk, David – Porybná, Tereza (eds.), Vizuální antropologie: Kultura žitá a viděná, Praha: Pavel Mervart 2011.

Visual sources in history

Barber, Sarah, History Beyond the Text: A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources, (Routledge Guides to Using Historical Sources), New York – London: Routledge 2008.

Harvey, Karen, History and Material Culture: A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources, (Routledge Guides to Using Historical Sources), New York – London: Routledge 2009.

Interpretation and use of photography / Interpretace a využívání fotografie

Filipová, Marta – Rampley, Matthew (eds.), Možnosti vizuálních studií: Obrazy, texty, interpretace, Brno: Masarykova univerzita 2007. [254 s. Nebo Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal 2007?]

Siostrzonek, Jiří (ed.), Fotografie a sociologie, Opava: Slezská univerzita v Opavě 2011. [Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.]

General issues, topics and concepts / Obecné problémy, témata a pojmy

Space and place / Prostor a místo

Viz též bgkrLiturgický prostor, sakrální architektura.

Miscellaneous / Různé

Bachelard, Poetics of Space.

Hahn, Johannes (ed.), From Temple to Church: Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity, Leiden – Boston – Köln: Brill 2008. [Anotace bgkr. ÖNB, KTF Wien, v.]

Papoušek, Dalibor, „Náboženství a posvátný prostor“, in: Jiří Vaverka (ed.), Moderní sakrální stavby, Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2004, 6-12. [Přehledový článek.]

Smith, Jonathan Z., „Here, There, and Anywhere“, in: Scott Noegel – Joel Walker – Brannon Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, (Magic in History), University Park: Pennsylvania State University Press 2003, 21-36. [Vztah místa a sociální komunikace ve starověkých náboženstvích. DP.]

Place and identity / Místo a identita

Viz též „Myšlená krajina“ níže, úzce souvisí.

Cosgrove, D., Social Formation and Symbolic Landscape, Totowa: Barnes and Noble 1984.

Mindscape, inscape, symbolic landscape, lived space, landscape and memory / Myšlená krajina (mindscape), vnitřní krajina (inscape), symbolická krajina, žitý prostor, krajina a paměť

Viz též „Posvátný prostor, jeho ctění, jeho narušování; náboženská topografie, posvátná topografie“ a „Paměť“ (až překvapivě hodně prací zabývajících se pamětí se zabývá i místem (čím archeologičtější a více se věnující starším dobám, tím víc).

Bibliograficky zajímavé ztroje, vhodné k bg rešerším: literatura za studiemi Archaeologies of Memory 2003; Walsham, The Reformation of the Landscape, 6.

Teorie a metodologie – různé

Havelka, Rudolf, „The Significance of Sacred Places: The Contribution and Limits of Cognitive Approaches to Their Research“, Sacra 7/2, 2009, 49-61. [h.]

Hirsch, Eric – O’Hanlon, Michael (eds.), The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space, Oxford: Clarendon Press 1995.

Ingold, Tim, „The Temporality of Landscape“, World Archeology 25, 1993, 132-174.

Jacobs, Maarten, The Production of Mindscapes: A Comprehensive Theory of Landscape Experience, http://library.wur.nl/wda/dissertations/dis4061.pdf, 2006 [4. 7. 2011]. [p.]

Sheldrake, Philip, Spaces for the Sacred: Place, Memory and Identity, London: SCM Press 2001. [x, 214 s., menší formát, brož. Monografie o vztahu místa, paměti, vyprávění a konstrukce identity se zaměřením na dějiny křesťanství. Dosti často říká, jak věci jsou (namísto případové studie apod.), místy takto uvádí věci dosti samozřejmé. Také postrádá jasnou oborovou identitu – nachází se kdesi mezi teologií, filosofií a sociálními vědami (zejm. jeho důraz na „praktiky“ sleduje moderní diskuse – viz např. upřesnění tohoto termínu s. 147) a hlásí se z těchto oborů především k teologii, např. ve 3. kap (eucharistie) již dosti významně a řeší již více otázky eklesiologické než vědecké. Přesto knihu považuji v případě selektivního čtení za přínosnou i pro sociální vědy. Zdůrazňuje oboustranný vztah mezi prostředím a vyprávěním: místo je prostor, který má schopnost být zapamatován a evokovat to nejcennější (1). Konstatuje důležitost pojmu místa v krizi západních hodnot a symbolů (2). Navazuje mj. na M. de Certeau a M. Augé. Reflektuje kritiku Eliada a to, jak na Eliada navazovali Victor Turner a Edith Turner (5). Kupodivu nezná Jonathana Z. Smithe, ač jeho traktování utopie v kap. o mnišství směřuje podobnými směry. Pluralita významů připisovaných místu (5). Odlišuje dost pozorně prostor a místo (např. 6-7). Vychází z modelu konstrukce reality (moc krajiny nevychází z genius loci, spíš jde o akumulaci lidských vyprávění – 15). Zabývá se i tématy jako místo a konflikt, místo a svébytnost. Zkušenost místa; místo v křesťanské tradici (apoštolská doba, Augustin, lid jako místo posvátna, lokální svatí, pohřby a svatyně, katedrály, reformační podezření vůči místu); eucharistie a praktikování katolického místa (dost eklesiologická kapitola); praxe místa – kláštery a utopie (opět zajímavější kapitola; zdůrazňuje, jak výrazně se mnišství zabývá proměnou míst a tvorbou nového světa: odchod do okrajových oblastí, utopie, Foucault a heterotopie, dokonalé jazyky, společný život a utopie, stabilitas loci, přijímání cizince, cesta); mystická cesta – transcendování hranic míst (zde navrhuje – 119 – že mystika se také týká „praktikování místa“, zdůrazňuje tu, že mystika není hledání vlastní útěchy, ale aspekt kolektivního boje za proměnu); znovuumístění města? (zabývá se moderní dobou). Pozn. aparát, bg, rejstřík. BL, v.; FF MU (návrh DZ).]

Schama, Simon, Landscape and Memory, London: HarperCollins 1995. [Sheldrake označuje za monumentální práci a cituje z něj pasáž, která zdůrazňuje prioritu mindscape, ač tento termín neužívá (Sheldrake 2001: 14).]

Smith, Martyn, Religion, Culture, and Sacred Space, New York: Palgrave Macmillan 2008. [x, 184 s., váz. Vychází z teze, že každá kultura tvoří významuplná místa tím, že s nimi spojuje kulturně významné texty (v širším významu – vyprávění). Vymezuje se vůči Eliadovi a jeho pojetí prostoru a vztahu prostoru a vyprávění: zatímco Eliade chápe vyprávění odraz skutečné lidské zkušenosti, jakkoli nepřímý kvůli dalšímu vývoji textu, autor naopak argumentuje, že svatost dělají právě příběhy (ne zkušenost, o které by měly údajně referovat – 21, v podkap. „Sacred versus storied“; tj. ne hierofanie, ale vyprávění; např. vyprávění o Jákobově snu v Bételu říká málo o původu posvátného místa, jak to podává Eliade, daleko víc o tom, jak posvátná místa přitahují příběhy, aby legitimizovala svou pozici v kultuře). Vymezuje se také proti Ottovi, kde idea posvátna obnáší lidskou emoci reakce na posvátno: pro Otta je numinózno jedinečný mentální stav, neredukovatelný na jiné (22-23). Spojuje identitu a místo, poukazuje však na to, že identita je mnohovrstevnatá a různá místa znamenají různé věci pro lidi zdánlivě tvoříci tutéž kulturu. Zdůrazňuje, že literární texty nejsou jen slova na papíře, která lze analyzovat izolovaně, nýbrž že mají různé způsoby, jak zasahují do světa, který obýváme, a tvarují ho (37): naše potěšení z obyčejných činů může být závislejší na textech více, než tušíme (37). Po úvodní kapitole (Jak vybudovat místo slovy) přicházejí tři případové studie (Abydos – vynalézání krajiny, Osiris; Délos a narození Apollóna – jemná moc poezie; Mekka – očima poutníka) a závěr (opříběhovaná divočina). Bg odkazy v textu. ETF Wien, v.; FF MU (návrh DZ).]

Hranice

Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 44/1, 2008. [Vícero příspěvků. h.]

Flood, Gavin, „Dwelling on the Borders: Self, Text and World“, Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 44/1, 2008, 13-34. [h.]

Knott, Kim, „Inside, Outside and the Space in-between: Territories and Boundaries in the Study of Religions“, Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 44/1, 2008, 41-66. [h.]

Posvátný prostor

Kowalewski, Maciej – Królikowska, Anna Małgorzata, Miasto i sacrum, Kraków: Nomos 2011.

Různé oblasti a období

Aijmer, Göran, „Landscape and Mindscape in Southeastern China: The Management of Death in a Mountain Community“, Journal of Ritual Studies 21/2, 2007, 32-45. [Klade důraz na interakci s okolní krajinou v jihovýchodní Číně. Projita lit. k článku a obecně teoretické příspěvky zaneseny. BL, v.]

Starý, Jiří – Fischerová, Sylva (eds.), Mýtus a geografie: Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, Praha: Herrmann & synové 2008. [368 s. Sborník s úvodem. Příspěvky mají anglické résumé. Mýtus a geografie ve starověké Číně; Odysseus, Chaos a iónská trojčata; Řím – město a svět; posvátné místo v literatuře rabínského judaismu (P. Sládek); známé a neznámé v mýtu a geografii starých seveřanů; gaelská tradice starého Irska; obrazy ráje ve výtvarném umění křesťanského Západu v době středověku; náboženské pouti českého středověku a raného novověku (Z. R. Nešpor); mýtus a skutečnost v počátcích kolonizace Ameriky; posvátnost krajiny u mongolských nomádů; utopie a topos – rozbor konceptu. FSS MU, v., c. tit., obs., 9-18, 197-280.]

Pravěká Evropa

Bettencourt, Anna M. S. – Sanches, M. Jesus – Alves, Lara B. – Fábregas Valcarce, Ramon (eds.), Conceptualizing Space and Place: On the Role of Agency, Memory and Identity in the Construction of Space from the Upper Palaeolithic to the Iron Age in Europe, Oxford: Archaeopress 2010. [viii, 167 s., brož., formát A4. Mezinárodní sborník angl. studií s archeologickým zaměřením ovlivněným antropologií, většina autorů pochází z Iberského poloostrova. Úvod; vnitřní scénografie dekorovaných neolitických dolmenů severozápadní Iberie – hra mezi širšími genealogiemi komunity a lokalizovanějšími historiemi; genderování pohřebiště a formování individuální identity – změna mezi pozdním neolitem a raným broznem v jižním Německu; pohřby, mrtvoly a ofěry v době bronzové jako činitelé sociální identity a paměti; hrob a kultický památník v Hüsby jako místo paměti a identity; inventář pohřebních příkopů u řeky Aller (S. Německo) a Dordogne; konfrontace dvou scenérií z téže doby; kov a symboly předků v severní Ibérii; prostor paměti a reprezentace – Portugalsko; prostor a paměť v ústí Ulla (Galície); Fraga dos Corvos; prostory a symboly doby bronzové – Paramuna; mezi rytinou a sochou – fenomenologický přístup k Lampaça; konfigurace a prostorové rozčlenění prehistorického skalního umění v Galícii; architektonická dualita v pozdním pravěku v západním Středomoří; přechod od doby bronzové k železné v portugalském údolí Arouca; prostory slavností od pozdního bronzu do doby římské v Kantábrii. BL, v.]

Bradley, R., „Ruined Buildings, Ruined Stones: Enclosures, Tombs and Natural Places in the Neolithic of South-West England“, World Archaeology 30/1, 1998, 13-22.

Bradley, R., The Past in Prehistoric Societies, London: Routledge 2002.

Bueno Ramírez et al., „Frontières et art mégalithique: Une perspective depuis le monde pyrénéen“

Keates, S., „The Ancestralisation of the Landscape: Monumentality, Memory and the Rock Art of the Copper Age Valcamonica“, in: G. Nash (ed.), Signifying Place and Space, Oxford: British Archaeological Reports 2000, 85-102.

Uziel, J., „Middle Bronze Age Ramparts: Functional and Symbolic Structures“

Starověký Přední východ

„Symbolika hradeb a bran“, Religio.

Středověká Evropa

Pro specificky náboženská pojetí viz též kap. „Prostor a reprezentace prostoru ve středověkém křesťanství“.

Christian Harding (příspěvek o relikviích v kultické krajině na IMC 2011).

Bartlett, Robert, „Heartland and Border: The Mental and Physical Geography of Medieval Europe“, in: Huw Pryce – John Watts (eds.), Power and Identity in the Middle Ages, Oxford – New York: Oxford University Press 2007, 23-36. [Věnuje se propojení identity a místa (24) s hlavním zřetelem k otázce centra a periferie ve středověké Evropě (a, zdá se, kritériím identifikace centra). BL, v.]

Comba, R., „Lo spazio vissuto: Atteggiamenti mentali e ‚costruzione‘ del paesaggio urbano“, in: R. Comba – R. Roccia (eds.), Torino fra Medioevo e Rinascimento: Dai catasti al paessaggio urbano e rurale, Torino 1993. [Cited by Benedetti, „Personaggi...“.]

Escalona, J. – Reynolds, A. (eds.), Scale and Scale Change in the Early Middle Ages: Exploring Landscape, Local Society, and the World Beyond, [xii, 316 s. Koncept měřítka a jeho změny ve vysvětlení a srovnávání socioprostorových procesů v raně středověkých společnostech. Sborník 9 studií.]

Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha: Argo 1998, 60-113. [h.]

Moderní Evropa

Turner, B., „The Construction of Spatial Regional Identities: The Case of the Baltic in a Global Context“. [SCOPUS.]

Popularizace a eseje

Cílek, Václav, Krajiny vnitřní a vnější: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu, Praha: Dokořán 2002. [Eseje zajímavé jako libůstka, k četbě pro radost. FSS MU, v.]

Religious work with space and place / Náboženská práce s místy a prostorem, posvátná místa, posvátné místo, zvláštní místo

Teoretické příspěvky a příspěvky s explicitním teoretickým přesahem

Lit. v Havelkovi, Šeinerovi.

Bhagwat, Shonil A., „Ecosystem Services and Sacred Natural Sites: Reconciling Material and Non-Material Values in Nature Conservation“, Environmental Values18/4, 2009, 417-427. [p.]

Gill, Sam, ,,Territory“, in: Mark C. Tylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago – London: The University of Chicago Press, 298-313. [FF MU.]

Havelka, Rudolf, „The Significance of Sacred Places: The Contribution and Limits of Cognitive Approaches to Their Research“, Sacra 6/1, 2008, 49-61. [h.]

Hervieu-Léger, Danielle, Space and religion: New approaches to religious spatiality in modernity.

Otte, The management of space during the Paleolithic

Šeiner, Jan, „Sacred Places, Sacred Persons: Religion, Death and Leadership in Roman Iron Age Scandinavia“, Sacra 6/1, 2008, 5-29.

Yoon, „Human Modification of Korean Landforms for Geomantic Purposes“.

Sborníky

Verschaffel, B. – De Maeyer, H. – Coomans, T. – De Dijn, H. – Heynickx, R. (eds.), Loci Sacri: Understanding Sacred Places, Leuven: Leuven University Pres 2011. [Asi bude dost nesourodé; prověřit.]

Případy, dílčí studie

Harris, Katie A., „The Sacromonte and the Geography of the Sacred in Early Modern Granada“, Al-Qantara 23/2, 2002, 517-543. [p.]

Lymer, Kenneth, „Rock Art and Religion: The Percolation of Landscape and Permeability of Boundaries at Petroglyph Sites in Kazakhstan“, Diskus 11, 2010. [Dostupné online, http://www.basr.ac.uk/diskus/diskus11/lymer.html, 31. 7. 2013.]

Pae, ??? et al., „Landmarks of old Livonia - church towers, their symbols and meaning“.

Papoušek, Dalibor, „‚Nezůstane kámen na kameni‘: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, ???-???.

Polat et al., Japanski perivoj Kyoto u turskom gradu Konyi: Oblikovni principi japanskog perivoja. [Japonské zahrady v Turecku.]

Weiss, A. S., „The limits of metaphor: Ideology and representation in the Zen garden“

Williams, A., „Spiritual therapeutic landscapes and healing: A case study of St. Anne de Beaupre, Quebec, Canada“.

Time / Čas

Larsen, Steen F. – Thompson, Charles P. – Hansen, Tia, „Time in Autobiographical Memory“, in: David C. Rubin (ed.), Remembering our Past, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 129-156. [Empirická studie o přesnosti datování v autobiografické paměti. Závěry: čas obecně zapamatován dost přesně, ale chyby jsou časté, rostou se vzdáleností událostí od přítomnosti (153); čas je spíš rekonstruován než jen vyvoláván z paměti (153). Poukazují na význam týdne pro přesnost datování autobiografických vzpomínek (154). FF MU (DZ), s.]

Adam, Barbara, „Perceptions of Time“, in: Tim Ingold (ed.), Companion Encyclopedia of Anthropology, London: Routledge 1994, 503-527. [c. (lok. Ingold).]

Body / Tělo

Miscellaneous / Různé

Butler, Judith, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of „Sex“, New York: Routledge 1993.

Doležalová, Iva – Hamar, Eleonóra – Bělka, Luboš (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006. [h.]

Domina, Mario – Muraro, Francesco – Parinetto, Luciano – Poidimani, Nicoletta, Corpi in divenire: Soggettività ai margini e pratiche di resistenza, Milano: Punto rosso [1999]. [118 s. Soubor textů tvořících kurs Corpi in divenire na Libera università popolare di Milano v červnu 1998. Pro sledovaná témata spíše nezajímavé, ač poslední příspěvek je zajímavá diskuse dotýkající se místy otázky reálosti sabatu. Karnevalové tělo (navazuje na Bachtina a pojem subalterní kultury, zapojuje též Eliada a jeho cyklický čas, propojuje karneval se sabatem); tělo divocha – matérie kolonizace, nostalgický mýtus, nebo utopické paradigma? (zabývá se mýtem dobrého divocha v evropské kultuře od 16. stol., navazuje mj. na Lévi-Strausse); . Bibliografické odkazy (někde nekonkrétní, jen na díla bez stran v textu, jinde minimalistické poznámky za studií), bibliografie za jednotlivými příspěvky, medailony autorů. BNCF, v.]

Duhart, Frédéric, Anthropologie historique du corps, Paris: L’Harmattan 2006. [Poměrně nesourodý sborník, tělo v různých kulturách.]

Elliott, Scott S. –Waggoner, Matthew (eds.), Readings in the Theory of Religion: Map, Text, Body, London: Equinox 2010.

Hamar, Eleonóra, „Náboženství a tělo: Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006, 15-22.

Lenderová, Milena et al. (eds.), Dějiny těla: Prameny, koncepty, historiografie, Praha: Pavel Mervart 2014.

Marzano Parisoli, Maria Michela, Norme e natura: Una genealogia del corpo umano, Napoli: Vivarium 2001. [251 s. Filosoficko-teoreticky zaměřená monografie. Dualismus u Platóna a Descarta; Merleau-Ponty; máme tělo, nebo jsme tělo?; tělo a společnost; tělo fetiš; tělo žen; tělo a potrava; tělo a patologie stravování; právní dichotomie osob a věcí; tělo jako proprietas; tělo jako usufructus; tělo a dominium; tělo v přirozeném řádu věcí; naturalismus; status lidského těla. BNF, v.]

Soukup, Martin et al., Tělo: Čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat, Praha: Pavel Mervart 2014.

Disciplining the body; ascetic practices, asceticism / Tělesná disciplinace a askeze, asketismus

Asceticism

For Christian monasticism, see bgkr and bgstrv.

Baumard, Nicolas – Hyafil, Alexandre – Morris, Ian – Boyer, Pascal, „Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and Moralizing Religions“, Current Biology 25, 2015, 10-15. [Studies the factors for the “axial age” religions, i.e. moralistic and spiritual religions stressing self-denial and long-term strategies over short-term strategies. Political success proxies (state population, state surface) do not exhibit significant correlation, while affluence proxies (energy capture in kcal per caput per diem, main city population, population density) are 4,900 to 3,200 times more likely to be true than the null model. The strongest predictor for the rise of an axial religion is the energy capture. p.]

Bronkhorst, J., „Asceticism, Religion, and Biological Evolution“, Method and Theory in the Study of Religion 13/4, 2001, 374-418.

Sport

Some scholars: Norbert Elias.

Anthropology of sport is a quite prominent discipline.

Blood / Krev

Gadebusch Bondio, Mariacarla (ed.), Blood in History and Blood Histories, (Micrologus Library 13), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 2005. [Konferenční sborník pojímá historii krve z několika kontextuálních hledisek: medicínského, přírodovědného, náboženského, z hlediska magie a symbolismu. Konkrétně se eseje dotýkají témat aristotelského konceptu krve, teorii pohybu krve v arabském galenismu, krve jako středověké materia medica, středověkou hematoskopií, debaty o původu krve ve vénách či játrech aktuální pro 16. stol., znovuobjevení krevní transfuze v německy mluvících zemích poč. 20. stol., vědeckého výzkumu krve jako jedu, medicínský pohled na diagnózu „chudokrevnosti“ u mládeže poč. 20. stol., výzkum krevních skupin v nacistickém Německu, rozšíření teologicko-politického konceptu „čistoty krve“ v západní Evropě, krev a slzy v barokní náboženské literatuře, poutnictví a kult posvátné krve v Německu, analýzu diskursu o krvi v oblasti teologie, historie a ekonomie c. 1900, mystika krve v Port-Royal 17. stol., případy vampyrismu v Rakousku 18. stol., spirituální kvality krve v paracelsiánském myšlení, symbolické užití krve v Danteho Božské komedii. Kniha působí jako tematicky velmi široký celek s proměnlivou, nicméně místy dobře hodnocenou kvalitou jeho jednotlivých částí. Anotace: O. Čejková.]

Hair / Vlasy

For medieval Europe, see bgstrv.

Banek, Kazimierz, Opowieść o włosach: Zwyczaje, rytuały, symbolika, ???: Trio 2010. [260 p., softback. On symbolic meanings of hair, past and present.]

Benveniste, Daniel, „The Symbolism of the Body: Hair“, The Psychoanalytic Revue 22/3, 2005.

Derrett, J. Duncan M., „Religious Hair“, Man 8/1, 1973, 100-103.

Hallpike, Christopher, „Social Hair“, Man 4, 1969, 256-264.

Hershman, P., „Hair, Sex and Dirt“, Man 9/2, 1974, 274-298.

Chlup, Radek, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 49-80. [Available also online. h.]

Leach, Edmund, „Magical Hair“, Journal of the Antropological Institute 88, 1958, 147-164.

Lincoln, Bruce, „Treatment of Hair and Fingernails among the Indo-Europeans“, History of Religions 16/4, 1977, 351-362.

Material culture / Hmotná kultura, materiální kultura

Miscellaneous / Různé

Speciální kapitoly k jednotlivým tradicím (hledat zde pod ~).

Journal of Material Culture. [Founded in 1996 by a group of British archeologists.]

Journal of Anthropological Archaeology.

Renfrew, Colin – Scarre, Chris (eds.), Cognition And Material Culture: The Archaeology of Symbolic Storage, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research 1998. [Also online; p.]

Philosophy and general theory of material culture and material objects / Filozofie a obecná teorie hmotné kultury a hmotných předmětů

Domanska, Ewa, „The Material Presence of the Past“, History and Theory 45/3, 2006, 337-348. [Notes a renewed interest in things linked to a rejection of textualism and constructivism (i.e. a turn from representation to presence and to the real), and theorizes the material remains of the past refering to Heidegger’s distinction between an object and a thing, to Bruno Latour’s idea of agency of things and object-oriented democracy, and to Don Ihde’s material hermeneutics. She also uses semiotics (A. Julien Greimas). JSTOR, p.]

Knapett, Carl, Thinking Through Material Culture, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2005. [Cited, e.g., by A. Collar. FF MU (suggested by DZ).]

Krátký, Jan, „Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání“, Sociální studia 10/2, 2013, 45-61.

Roepstorff, Andreas, „Things to Think With: Words and Objects as Material Symbols“, Philosophical Transactions of the Royal Society B 363/1499, 2008, 2049-2054. Available online at <http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/363/1499/2049>. [p.]

Statues and human effigies

Ginzburg, Carlo, „Representation: The Word, the Idea, the Thing“, in: Carlo Ginzburg, Wooden Eyes: Nine Reflections on Distance, trans. Martin Ryle – Kate Soper, London – New York: Verso 2014, 63-78. [On the effigies during kings’ burials in medieval Europe, Roman emperors’ effigies, etc. h.]

Archaeology of religion and ritual / Archeologie náboženství a rituálu

Rowan_Beyond_Belief_The_Arch_of_Religion___Ritual.pdf

Rüpke, Jörg – Raja, Rubina (eds.), Companion...

Memory / Paměť

Přehledové práce, učebnice, příručky

Bolzoni, Lina, The Gallery of Memory: Literary and Iconographic Models in the Age of the Printing Press, (Toronto Italian Studies), Toronto: University of Toronto Press 2001. [336 s., pevná vazba, monografie. Oceněno autory Paolo Rossi, Frances Yates and Mary Carruthers. Hlavní teze: starověké umění paměti (vytvářené hlavně ústní tradicí) zaznamenalo své největší rozšíření v souvislosti s prvními tištěnými knihami.]

Tulving, Endel – Craik, Fergus I. M. (eds.), The Oxford Handbook of Memory, Oxford – New York: Oxford University Press 2000. [xiv, 700 s., váz. Velká referenční příručka. Studium paměti a jeho dějiny; akty paměti; obsahy paměti (včetně zkreslení paměti); reflexe v paměti (metapaměť aj.); uvědomování a neuvědomování si paměti; vývoj paměti (vč. socializace paměti); jak pracuje paměť (zapamatování zkušenosti, kontrolní procesy, dlouhodobé zapamatování dat, zapamatování prostorů, zapamatování emocionálních událostí); mizející paměť (demence atd.); neurální substrát paměti; teorie paměti. Bibliografie za jednotl. kapitolami, podrobný rejstřík. BNCR (VV), FSS (dlouhodobá), v. Navrženo k akvizici FF MU 6/2011.]

Good introductions in the topic

Cubitt, Geoffrey, History and Memory, Manchester – New York: Manchester University Press 2007. [viii, 263 s., brož. Velmi pěkně vypadající monografie věnovaná konceptu paměti v historických vědách. Uvažování o dějinách a paměti; paměť a jednotlivec; pamatování ve společnosti; paměť a přenos (šíření představ, včetně materiálních aspektů a aspektů souvisejících s prostředím); sociální paměť a kolektivní minulost. Stručný pozn. aparát, rejstřík. h.]

Lundhaug, Hugo, „Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 98-120. [Summary here. First part devoted to a short and useful review of memory studies.]

Různé

Forty, A. – Küchler, S. (eds.), The Art of Forgetting, Oxford: Berg 1999.

Havelka, Miloš, „Paměť a dějiny, soužití a vyhnání“, Dějiny – teorie – kritika 1/1, 2004, 85-93.

Havelka, Miloš, „Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah“, Dějiny – teorie – kritika 4/2, 2007, 256-270. [Velmi zajímavá a formulačně precizní analýza pojmu paměti a politiky paměti z perspektivy sociologie. Začíná obecnou analýzou vztahu paměti, pramenů a historického poznání. Zdůrazňuje antropologické a kulturní základy konstrukce paměti a jejích „kolonizujících“ a „izolujících“ funkcí. Osvětluje vztah mezi historickou pamětí a „sociálním zapomínáním“. Problematizuje hodnotu archivních akt jako jediného východiska a bezprostředního zdroje poznání (257). Poukazuje na to, že do určité míry je to zapomínání, a nikoli paměť, co udržuje a zpevňuje individuální a kolektivní identitu a legitimizuje hodnoty (265). c.]

Heckenberger, Michael, The Ecology of Power: Culture, Place and Personhood in the Southern Amazon, A.D. 1000-2000, New York: Routledge 2005. [xxv, 404 s. UB HB.]

Hobsbawn, E – Ranger, T., The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1983.

Kiliánová, Gabriela, „Collective Memory and the Construction of Identity: Funeral Rituals in Central Europe between Tradition and Modernity“, in: Moritz Csáky – Elena Mannová (eds.), Collective Identities in Central Europe in Modern Times, Bratislava: Institute of History of the Slovak Academy of Sciences 1999, 65-86. [c.]

Ricœur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris: Le Seuil 2000. [FF MU, l.]

Schacter, Daniel L., Memory Distortion: How Minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past, London 1995.

Švaříčková-Slabáková, Radmila, „O paměti, historii, vědomí a nevědomí: Současná bádání v paměťových studiích“, Dějiny – teorie – kritika 4/2, 2007, 232-255. [Vychází z aplikací studia paměti v anglosaské a frankofonní historiografii a srovnává je s českou historiografií. Jde tedy spíše o výběrový přehled bádání a problémů. Zejm. Pierre Nora, Maurice Halbwachs (mj. jeho teze o neexistenci individuální paměti), Carl G. Jung a jeho vliv (Toynbee, Passerini, Gaulejac, vítá zde koncept synchronicity jako alternativu ke kauzalitě). Vymezuje vztah individuální a kolektivní paměti (241 ad.). c.]

Společenskovědní teorie paměti: stěžejní práce

Connerton, Paul, How Societies Remember, (Themes in the Social Sciences), Cambridge: University Press 1989. [121 s., brož. vazba, monografie. Tato studie se zaměřuje na postupy, jak z paměti vzniká tradice. Hlavní teze: obrazy a shromažďované znalosti o minulosti jsou sdělovány a udržovány „rituály“, které se nejvíce zapisují do tělesné paměti.]

Yates, Frances A., The Art of Memory, Chicago: University of Chicago Press 1966. [A big classic. Cited by Ong etc.]

Psychologické teorie paměti: stěžejní práce

Donald, Merlin, A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness, Norton 2001. [Dost o externalizaci paměti.]

Collections of essays – miscellaneous / Sborníky – různé

Radstone, Susannah – Hodgkin, Katharine (eds.), Memory Cultures: Memory, Subjectivity, and Recognition, New Brunswick: Transaction Publishers 2005. [224 s., brož. vazba; Mezioborový sborník studií a esejí na téma „boomu paměti“. Eseje jsou rozděleny do 5 tematických částí: "Believing the Body", "Propping the Subject", "What Memory Forgets: Models of the Mind", "What History Forgets: Memory and Time", "Memory Beyond the Modern. Celkové zaměření na paměť jako koncept v různých dobách a oblastech.]

Autobiographical memory / Autobiografická paměť

Introductions, overviews and books of essays / Úvody, přehledy a sborníky

Fireman, Gary D. – McVay, Ted E. – Flanagan, Owen J. (eds.), Narrative and Consciousness: Literature, Psychology and the Brain, New York: Oxford University Press 2003. [264 s. Pro pochopení role příběhu při určování individuálního i kolektivního vědomí je třeba interdisciplinární spolupráce. Autory jednotlivých příspěvků ve sborníku jsou badatelé v oborech literární teorie, psychologie, filozofie apod. a zkoumají, jak jsou konstruovány příběhy, jak jsou příběhy žité zkušeností a jak jsou zakořeněné v hmotné realitě (v lidském těle). Rezence: Sborník obsahuje množství podnětných článků, avšak recenzent uvažuje nad některými teoretickými tvrzeními, které sborník uvádí, a komentuje je. Obsah: Part I. – The Role of Narrative in the Development of Conscious Awareness; II. – Narrative and Autobiographical Memory; III. – Autobiographical Narrative, Fiction, and the Construction of Self; IV. – Narrative Disruptions in the Construction of Self; V. – The Neural Substrate of Narrative and Consciousness Realization (or the Naturalist Model). FF MU (DZ), s.]

Lee, D. John, Life and Story: Autobiographies for a Narrative Psychology, Westport, CT: Praeger Publishers 1993. [291 s. Obsah: Introduction; 1. Steps to the Narratory Principle: An Autobiographical Essay; 2. Yet Another Preacher's Kid Finds Psychology; 3. Let's Pretend: A Duography; 4. Playing in the Rough; 5. The Orpheus Legend and Its Surprising Transformations; 6. A Memory of Games and Some Games of Memory; 7. Uncovering Clues, Discovering Change; 8. A View from the Fringe: An Autobiographical Sketch; 9. Conditions and Will: The Enigma of Remembrance; 10. It Was My Mother Taught Me How to Sing; 11. Elementals: An Autobiography; 12. The Stories We Live By: Confessions by a Member of the Species Homo Fabulans (Man, the Storyteller); Bibliography; Index. Anotovala GČ.]

Rubin, David C. (ed.), Autobiographical Memory, Cambridge: Cambridge University Press 1986.

Rubin, David C. (ed.), Remembering our Past, Cambridge: Cambridge University Press 1996. [Sborník, obsahuje vícero zajímavých studií. Co je rekolektivní paměť?; autobiografické vědění a autobiografické vzpomínky; narativní omezení autobiografických vzpomínek; čas v autobiografické paměti; flexibilita autobiografické paměti; autobiografické vzpomínání u soudu; perspektiva, význam a připomínání; emoce v autobiografických vzpomínkách; deprese a specifičnost autobiografické paměti; zapamatování jako komunikace; skupinové vyprávění jako kulturní kontext autobiografie; vzpomínky na školu a jejich význam; rozvoj autobiografické paměti v sociálním kontextu; vývoj a stárnutí; schizofrenické klamy a konstrukce autobiografické paměti. Odkaz László. FF MU (DZ), s.]

Repressed memories / Potlačené vzpomínky

See also below „False memories“.

Loftus, E. F., „The Reality of Repressed Memories“, American Psychologist 48, 1993, 518-537. [Odkaz Wagenaar.]

False memories / Falešné vzpomínky

Belli, Robert F. – Loftus, Elizabeth F., „The Pliability of Autobiographical Memory: Misinformation and the False Memory Problem“, in: David C. Rubin (ed.), Remembering our Past, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 157-179. [FF MU (DZ), s.]

Freeman, Mark, „Rethinking the Fictive, Reclaiming the Real: Autobiography, Narrative Time, and the Burden of Truth“, in: Gary D. Fireman – Ted E. McVay – Owen J. Flanagan (eds.), Narrative and Consciousness: Literature, Psychology and the Brain, New York: Oxford University Press 2003, 115-128. [Zabývá se protikladem fikce a reality ve studiu autobiografického vyprávění. Pojem fikce podle něj parazituje na příliš úzkém a velmi problematickém pojetí, co je to realita (s. 115). Zdůvodňuje, v čem problematičnost pojmu reality jako protikladu fikce spočívá. Zpochybňuje odlišení „pravých“ a „falešných“ vzpomínek (s. 119 aj.) i jeho avatáry, např. odlišení historické a narativní pravdy (s. 121, 126). Odmítá také zobecnění příkladů falešných vzpomínek do předpokladu nepravdivosti vyprávění (s. 126). FF MU (DZ), s.]

Autobiographical memory in trial procedure / Autobiografická paměť v soudní proceduře

See also Psychology / Suggestive interrogation (more on interrogation than on memory).

Wagenaar, Willem A., „Autobiographical Memory in Court“, in: David C. Rubin (ed.), Remembering our Past, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 180-196. [FF MU (DZ), s., l. (ne k.).]

Wagenaar, Willem A. – Kopen, P. J. van – Crombag, H. F. M., Anchored Narratives: The Psychology of Criminal Evidence. Hemel Hampstead: Harvester Wheatsheaf 1993.

White, L., „Police Trickery in Inducing Confessions“, University of Pennsylvania Law Review 127, 1989, 581-629. [Focuses on the impact of suggestive interrogation upon formation of false confessions (or even false autobiographical memories – does the article go this far or not?).]

Autobiographical memory in literary texts / Autobiografická paměť v literárních textech

Feldt, Laury, „Fantastic Recolections: Cultural vs. Autobiographical Memory in Exodus Narative“, in: Armin W. Geertz – Jeppe Sinding Jensen (eds.), Religious Narrative, Cognition and Culture: Image and Word in the Mind of Narrative, Sheffield – Oakville: Equinox 2011, ???-???. [Má V. Bahna.]

Paměť a identita, kulturní paměť, sdílená paměť, kolektivní paměť, sociální paměť

„Religion and Social Memory“, Temenos 2011. [Tematické číslo.]

Assmann, Jan, „Collective Memory and Cultural Identity“, New German Critique 65, 1995, 125-133. [Překlad Assmannovy úvodní studie ke sborníku Kultur und Gedächtnis z roku 1988. Zabývá se odlišením komunikativní (s. 126-128) a kulturní paměti (s. 128-133). p.]

Assmann, Jan, Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Munich: C. H. Beck 1992. [Přeloženo i do češtiny. Soudě dle László klíčová práce zabývající se skupinovou historickou pamětí na starověkých příkladech vzniku egyptského státu, izraelského náboženství a řeckého myšlení. Rozlišuje dva typy skupinové paměti, komunikativní a kulturní (László, SoS, 160n.).]

Assmann, Jan, Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, přel. Martin Pokorný, Praha: Prostor 2001. [320 s. Autor, profesor egyptologie na heidelberské univerzitě, se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Otázku forem kulturní paměti, její organizace a historických proměn probírá nejprve obecně, zejména v návaznosti na práce Maurice Halbwachse, a poté je sleduje na konkrétním příkladu středozemních kultur, především Egypta, Izraele a Řecka. Objasňuje přitom roli, kterou sehrál objev a využívání písma při vzniku nejstarších státních útvarů.]

Assmann, Jan, Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006. [xii, 222 p., softback. Soubor studií. Obsahuje 30stránkovou předmluvu s názvem Co je kulturní paměť, v níž se probírá: 1) Sociálně podmíněná povaha paměti: komunikativní paměť; 2) Paměť jako sociogenetická síla: kolektivní nebo tmelící paměť; 3) Rituály kolektivního či pojícího pamatování; 4) Kontrafaktuální paměť a normativní minulost: Deuteronomium; 5) Problematická povaha kolektivní paměti; aj. Invisible religion and cultural memory; monotheism, memory and trauma: reflections on Freud’s The Man Moses; tradition and written culture in ancient Israel and early Judaism; writing, memory and identity; cultural texts between writing and speech; text and ritual – the meaning of the media for the history of religion; ritual as the medium of thought; Thomas Mann and the phenomenology of cultural memory; Egypt in Western memory. FF MU (DZ), s.]

Ben-Amos, Dan – Weissberg, Liliane (eds.), Cultural Memory and the Construction of Identity, Detroit: Wayne State University Press 1999. [333 s. Sborník zaměřený na moderní dobu, neobsahuje zdá se výrazné obecně teoretické příspěvky. Nošené světy – oblečení, truchlení a život věcí (o oblečení mrtvých, založeno na autorově osobním vyprávění, odkud rozvíjí další úvahy); hranice paměti (památníky holocaustu); od kalendářového zvyku k národní paměti – evropská topoi; místa paměti – izraelská muzea o počátcích osidlování Palestiny; osvobození Buchenvaldu; zpochybňování skrze veřejnou paměť; knihovny jako místa kulturních pamětí; rasa v Jefferson a Monticello; kritická paměť a černošská veřejná sféra. Pozn. aparát (za jednotlivými studiemi), bg, rejstřík. BL, v.]

Erll, Astrid – Nünning, Ansgar (eds.), A Companion to Cultural Memory Studies, Berlin – New York: Walter de Gruyter 22010. [viii, 441 s., brož. 1. vyd. 2008 (váz.) pod názvem Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Průvodce po studiu kulturní paměti. Zohledňuje různost v obsahu a rozsahu pojmu kulturní paměti, snaží se o dialog, přemostění rozdílů a interdisciplinaritu. Místa paměti; paměť a dějiny mentalit; vynález kulturní paměti; kánon a archiv; komunikativní a kulturní paměť; psychologie, vyprávění a kulturní paměť; zkušenost a paměť; kognitivní taxonomie kolektivní paměti; jazyk a paměť – sociální a kognitivní procesy; kolektivní paměť a neurovědy; paměťové a intertextuální aspekty literatury; kulturní paměť a literární kánon; psaní i životě, kulturní paměť a literární studia; literární reprezentace paměti; pamětníky holocaustu; fotografie; žurnalismus a jeho práce s pamětí; medialita a kulturní paměť; paměť a mediální kultury. h.]

Fentress, James – Wickham, Chris, Social Memory, Oxford: Blackwell 1992. [229 s. Odkaz Bruschi v zajímavém kontextu (inkviziční záznam). Autoři, antropolog a historik, v knize zkoumají způsoby, jakými lidé mluví o minulosti, o sociálním významu vzpomínání na minulost a zkoumají také paměť jako sociální skutečnost. Recenze poukazuje na několik nedostatků: autoři v práci nereflekují problematiku vztahu mezi vzpomínkou na osobní zkušenost a obecným pojednáním o minulosti, taktéž nerozlišují mezi individuálním a skupinovým vzpomínáním. Z názvu není zřejmé, že dílo pojednává téměř výhradně o Evropě a orientuje se na orální historii a ústní přenos paměti. Obsah: 1. Remembering (On things inside our heads; Memory of history or ‘history’ of memory?; Memory in its context); 2. The Ordering and Transmission of Social Memory (Oral memory; Narrative memory; Oral tradition); 3. Class and Group Memories in Western Societies (Pleasant memories; Working-class memories; National memories in the modern period; Women’s memories); 4. Medieval Memories; 5. The Mafia and the Myth of Sicilian National Identity.]

Gellner, Ernest, Pluh, meč a kniha. [Věnuje se tradici.]

Halbwachs, Maurice, Kolektivní paměť, Praha: Sociologické nakladatelství 2009. [Citováno jako základní dílo ke koncepci sociální paměti – zakladatel těchto studií z poč. 20. stol. FF MU (DZ), s.]

Hinchman, Lewis P. – Hinchman, Sandra K. (eds.), Memory, Identity, Community: The Idea of Narrative in the Human Sciences, Albany: State University of New York Press 1997. [xxxii, 393 s., brož. Sborník příspěvků, často již dříve publikovaných. Přínos pro religionistickou konceptualizaci paměti a identity se mi zdá z obsahu spíše malý (podobný dojem jsem měl z velké části literatury o vyprávění). Vyprávění a skutečný svět – argument pro kontinuitu (D. Carr); narativní rozměr zkušenosti; „historie bez politiky“; vyprávění příběhů v trestních procesech; lidská evoluce jako vyprávění (zde zdůrazňuje důležitost vyprávění v tvrdé vědě a více toto tvrzení rozvíjí na příkladu evoluce); jazyk já; umění, vyprávění a lidská přirozenost; vyprávění o já (Gergen – Gergen); moc žen – já, autonomie a zodpovědnost; ctnosti, jednota lidského života a koncept tradice; etnografie jako vyprávění; vyprávění příběhů a politologie; vyprávění, rozum a komunita; postmoderní environmentální etika – etika jako bioregionální vyprávění. Pozn. aparát za jednotl. příspěvky (obvykle stručný), bg, rejstřík. BL, v.]

Sotinel – Sartre (eds.), L’usage du passé entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge : hommage à Brigitte Beaujard / sous la direction de Claire Sotinel et Maurice Sartre.

Externalizace paměti

Externalizace paměti a krajina

Badatelé: Rudolf Havelka.

Edmonds, Mark R., Ancestral Geographies of the Neolithic: Landscape, Monuments and Memory, London: Routledge 2003. [UB Wien.]

Havelka, Rudolf, „The Significance of Sacred Places: The Contribution and Limits of Cognitive Approaches to Their Research“, Sacra 6/1, 2008, 49-61. [h.]

Schama, Simon, Landscape and Memory, London: Fontana Press 1996. [UB Wien.]

??? Semotanová, Eva, „Historical Landscape and Landscape Memory: On the Example of the Czech Barroque Landscape“, in: Leoš Jeleček – ??? (eds.), Dealing with Diversity, Praha 2003. [Chybný bg údaj, v knize není, c. tit. a obsah. Bylo předneseno na konferenci, ale ve sborníku ani nikde jinde asi nevyšlo.]

Stewart, Pamela J. – Strathern, Andrew (eds.), Landscape, Memory and History: Anthropological Perspectives, London: Pluto 2003. [vi, 246 s.]

Yoffee, Norman, Negotiating the Past in the Past: Identity, Memory, and Landscape in Archaeological Research, Tucson: University of Arizona Press 2007. [UB Wien. FF MU (archeologie).]

Externalizace paměti a tělo

Koch, Sabine C. – Fuchs, Thomas – Summa, Michela – Müller, Cornelia (eds.), Body Memory, Metaphor and Movement, ???: John Benjamins 2012. [475 s., pevná vazba. K dostání bude od 2/2012. Mezioborový soubor studií na téma „Tělesná paměť, metafora a hnutí“ s příspěvky od filosofů, kognitivních vědců, terapeutů hnutí (movement therapists). První část se zaměřuje na definici tělesné paměti a její typologii, druhá se zaměřuje na integraci fenomenologie, přístupů kognitivních věd aj. s cílem vyvinout funkční empirické metody, jak tělesnou paměť zkoumat. Třetí část se zabývá o způsoby a výsledky terapeutické práce s tělesnou pamětí. Pozornost je věnována léčbě traumat a „léčivé“ síle hnutí. Dalším tématem je teorie metafory. Kniha je podle všeho přínosná jako pro humanitní vědy, tak i přírodovědné.]

Pirani, Bianca Maria (ed.), Learning from Memory: Body, Memory and Technology in a Globalizing World, ???: Cambridge Scholars Publishing 2011.

Hmotná kultura a paměť

More bibliographies: after individual articles of Archaeologies of Memory 2003.

Scholars: Jan Krátký.

Bg searches: K. Vaňková (2011).

Alcock, Susan E., Archaeologies of the Greek Past: Landscape, Monuments and Memory, 2002.

Borić, Dušan (ed.), Archaeology and Memory, Oxford – Oakville: Oxbow Books 2010. [vi, 210 s., váz. Sborník příspěvků věnovaných vztahu hmotné kultury a paměti. Úvod – paměť, archeologie a historické podmínky (postupuje po pojetích paměti již od Platóna, tj. široce střižené, ale vypadá dobře); různorodost a přetrvávání paměti; šťastné zapomínání? Zapamatování a rozkouskovávání mrtvých těl ve Vlasac (neolit); zapomínání a pamatování digitální zkušenosti a digitálních dat (zaměřuje se na metodu zapamatování digitálních dat o archeologických výzkumech a jejich udržení při životě namísto „pohřbení“); vrstvy významu: skrývání, paměť a utajení v britské době raně bronzové (argumentuje, že praxe pohřbívání v nádobách atd. je spojeno se schováváním objektů a že je projevem změny praktik spojených se smrtí a chápání vztahu živých a mrtvých, vypadá velmi zajímavě); konstruování válečníka – smrt, připomínání a válečnické umění; paměť a mikrohistorie jedné říše – domácí kontexty v římské Amheidě (Egypt); zobrazení času na Konstantinově oblouku v Římě; archeologie a paměť Západní fronty (konstatuje barbarství „hledačství objektů“, navazuje na vzestup zájmu o archeologii první světové války, spojuje toto téma s pamětí); hmotný svět v jednání mezinárodních soudních tribunálů (materialita ve vyprávěních svědků válečných zločinů apod.); Jugomuzeum v Bělehradě – paměť, nostalgie, ironie; paměť, melancholie a materiálnost (pamět vyžaduje určitou materiální a diskurzivní opakovatelnost k tomu, aby byla udržena, od Foucaulta víme, že toto upakování udržuje subjektivity – 204). Pozn. aparát v textu, bg za jednotlivými příspěvky. BL, v.]

Jones, Andrew, Memory and Material Culture, (Topics in Contemporary Archaeology), Cambridge: Cambridge University Press 2007.

Rubertone, Patricia E. (ed.), Archaeologies of Placemaking: Monuments, Memories, and Engagement in Native North America, Walnut Creek: Left Coast – Oxford: Berg 2003. [BL (v jejich katalogu je obsah).]

Van Dyke, Ruth M. – Alcock, Susan E. (eds.), Archaeologies of Memory, Oxford: Blackwell 2003. [xiv, 240 s., brož. Úvod; Vidžajánagára a/jako historická paměť; materiálnost paměti – přítomnost předků, připomínací praxe a disjunktivní dějiště; roztrhaná paměť – recyklace materiálu (spolia) a byzantský helénismus; rituální aktivity v palácových ruinách na Krétě v rané době železné; fragmenty minulosti v přítomnosti klasických Mayů, 500-1000; tvorba paměti v pravěku – ryté břidlicové destičky jihozápadní Ibérie; valy, paměť a spor o historii Mississippi; paměť a konstrukce společnosti Chacoů; byzantské znovuvyužívání sicilských pravěkých hrobek ve skále; přenos času (filosofický esej vycházející z úvahy o Proustovi a směřující k širší úvaze o paměti a čase). Pozn. aparát (v textu), citovaná literatura (za jednotl. příspěvky, bylo by tu ledacos zajímavého), rejstřík. BL, v.]

Tradition / Tradice

See also Memory, Identity.

Canon / Kánon

For canon in Christianity, see bgkr.

Assmann, Aleida, „Canon and Archive“, in: Astrid Erll – Ansgar Nünning (eds.), A Companion to Cultural Memory Studies, Berlin – New York: Walter de Gruyter 22010, 97-107. [h.]

The genre of commentary / Žánr komentáře, komentářová literatura

Hughes, Aaron, „Presenting the Past: The Genre of Commentary in Theoretical Perspective“, Method and Theory in the Study of Religion, 2003, 15/2, 148-168. [p.]

Innovation

See also Diffusion of innovations.

Dubin, Robert, „Deviant Behavior and Social Structure: Continuities in Social Theory“, Americal Sociological Review 24/2, 1959, 147-164. [JSTOR, p.]

Beliefs / Představy

Belief and believing / Víra a věření

I had a useful e-mail discussion on belief with Liam Sutherland, see nabavira.doc (my local file).

Dennett, Daniel, Breaking the Spell. [Propagates the notion of „belief in belief“, i.e. believing that it is good to believe in something. Some crucial citations in Roubekas, „Belief in Belief...“.]

Lopez, Donald S., „Belief“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago – London: University of Chicago Press 1998 (first ed. 1989), 21-35. [FF MU.]

Roubekas, Nickolas P., „Belief in Belief and Divine Kingship in Early Ptolemaic Egypt: The Case of Ptolemy II Philadelphus and Arsinoe II“, Religio: Revue pro religionistiku 23/1, 2015, 3-23. Also available online. [Useful insights in the category of belief and the debates around it. A good article, even if I do not agree with the argument (or, better, statement) in which the author dismisses the questioning of the concept of belief (5; 20, n. 71).]

Smith, Wilfred Cantwell, Believing: An Historical Perspective, Oxford: Oneworld 1998 (first ed. 1977).

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

Žižek, Slavoj, On Belief, London – New York: Routledge 2001.

Luck / Štěstí

Francis, Leslie J. – Williams, Emyr – Robbins, Mandy, „The Unconventional Beliefs of Conventional Churchgoers: The Matter of Luck“, Implicit Religion 9/3, 2006, 305-314. [Není dostupné online.]

Transmission of ideas and behavior / Šíření představ a chování, přenos představ

See also Diffusion of innovations.

Miscellaneous

Viz též kazatelství.

1979 se konala konference „The Transmission of Ideas in Early Modern Europe, c. 1350-1700“. Vyšel sborník?

Bahna, Vladimír – (eds.), 2008. [Sborník z konference „Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv“.]

Bloch, Essays on cultural transmission. [DZ navrhl k akvizici FF MU, 12. 6. 2011.]

Bourin, Monique, „La circulation des nouvelles dans les communautés paysannes: De la place publique à l’inquisition (XIIe-XIIIe siècle), Cahiers d’histoire 66, 1997, 11-22. [Studie věnovaná oběhu novinek ve venkovských komunitách a jeho vztahu k moci. Článek navrhuje na základě languedockých příkladů typologii novinek (lokální či vzdálená), návrh rytmů a míst šíření aj. Pozn. aparát. CEC (sign. B5944, kopie), v.]

Bulbulia, Joseph, „Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative to The Cultural Maladaptationist Hypothesis“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 67-107. [p.]

Dawkins, Richard, „Memes: The New Replicators“, in: id., The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press 21989, .

Lynch, Aaron, Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society, New York: Basic Books 1996.

Haskins, Charles Homer, „The Spread of Ideas in the Middle Ages“, in: Charles Homer Haskins, Studies in Mediaeval Culture, Oxford: Clarendon Press 1929, 92-104. [ÖNB, c.]

Journals

Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission.

Conspiration theories / Konspirační teorie

Frankfurter.

Prooijen, Jan-Willem van – Krouwel, André P. M. – Pollet, Thomas V., „Political Extremism Predicts Belief in Conspiracy Theories“, Social Psychological and Personality Science, January 12, 2015.

Identity / Identita

Různé

See also Place and identity.

Alijevová, Dilbar, „Osobnostná identita: Kontinuita verzus diskontinuita“, Sociológia: Časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied 32/4, 2000, 319-342. [Stať se zabývá problematikou osobní identity na pozadí dominantních historických koncepcí. Autorka předpokládá, že osobní sebepojetí jednotlivců jsou spojena se současným historickým schématem pokroku a vývoje nebo cyklického vývoje globální společnosti a poukazuje na to, že současná postmoderní situace tvoří nesouvislou, nestabilní a roztříštěnou identitu. c.]

Ashmore, Richard D. – Jussim, Lee (eds.), Self and Identity: Fundamental Issues, New York: Oxford University Press 1997. [256 s., brož. Sborník příspěvků, který představuje historický vývoj zkoumání pojmů „self“ a „identity“ a příbuzných pojmů, provádí jeho kritickou analýzu a také nastiňuje nové pohledy na předkladané otázky. Z obsahu: Eseje jsou rozdělené do tří částí – I. Classic Contrasts: Multiplicity of Self Versus Unity of Identity (Multiplicity of Selves; The Case for Unity in the (Post)Modern Self: A Modest Proposal); II. Classic Contrasts: Personal Self Versus Social Identity (The Personal Self in Social Context: Barriers to Authenticity; Me’s and We’s: Forms and Functions of Social Identities); III. Critical Contexts (The Historical Formation of Selves; Selves as Cultured: As Told by an Anthropologist Who Lacks a Soul; The Self and Society: Changes, Problems, and Opportunities); Conclusion: Fundamental Issues in the Study of Self and Identity – Contrasts, Contexts, and Conflicts. Anotovala GČ.]

Bačová, Viera, „Teórie sociálnej a osobnej identity“, Československá psychologie 38/1, 1994, 28-42. [c.]

Bačová, Viera, „Spoločonská a kultúrna podmienenosť osobnej identity“, Československá psychologie 40/4, 1996, 321-337. [Studie se věnuje fenoménu kulturní relativity identity. Fenomén je uvedený do vztahu k historické evidenci o variacích osobní identity v rozličných společenských historických obdobích. Současná pojednání o kulturních dimenzích nazvaných individualismus a kolektivismus umožňují vytvářet hypotézy o rozdílech v konstruování osobní identity. Po analýze těchto dimenzí jsou zkoumané nezávislé a vzájemně závislé konstrukty sebe. Zdůrazněné je spojení a rozdíly mezi kulturní a psychologickou rovinou osobní identity. c.]

Bačová, Viera, „O veľkých a malých konštrukciách identity“, in: Viera Bačová – Zuzana Kusá (eds.), Identity v meniacej sa spoločnosti, Košice: Spoločenskovedný ústav SAV 1997, 12-21. [GČ nenal.]

Bačová, Viera, „Osobná identita ako text: Sociálnokonštruktivistický pohľad na identitu“, in: Marek Blatný – Mojmír Svoboda (eds.), Sociální procesy a osobnost: Sborník příspěvků, Brno: Psychologický ústav FF MU 1999, 18-23. [Autorka prezentuje pohled na identitu z perspektivy sociálního konstruktivismu jako alternativního způsobu vysvětlování psychologické kategorie „já“. Pro sociální konstruktivismus je charakteristické, že chápe identitu jako text, který zahrnuje čas, místo, kulturu, historii, diskurz, konkrétní aktivity a praktiky, které v každém „momentě“ modelují textuální identitu jednotlivců. c.]

Baumeister, Roy F., Identity: Cultural Change and the Struggle for Self, New York: Oxford University Press 1986. [292 s., váz. Kniha se zabývá otázkou, jak se proces osobní identity měnil v průběhu uplynulých staletí. Popisuje vývoj od relativně jednoduchého a pasivního dosažení identity v dobách feudalismu až po nejistý proces, kterým si moderní muži a ženy vybírají identitu dnes.]

Breakwell, Glynis M., „Social Representation and Social Identity“, Papers on Social Representations 2/3, 1993, 198-217. [p.]

Calhoun, Craig (ed.), Social Theory and the Politics of Identity, Oxford: Blackwell Publishers 1994. [350 s., brož. Soubor jedenácti příspěvků představujících stručný pohled na stav politiky identity v současné teoretické sociologii. Obsah: 1. Social Theory and the Politics od Identity; 2. Reclaiming the Epistemological „Other“: Narrative and the Social Constitution of Identity; 3. Dark Thoughts about the Self; 4. The Politics of Identity in American History; 5. From Universality to Difference: Notes on the Fragmentation of the Idea of the Left; 6. The Formation of We-Images: A Process Theory; 7. Identity Theory, Identity Politics: Psychoanalysis, Marxism, Post-Structuralism; 8. Malcolm X and the Black Public Sphere: Conversionists v. Culturalists; 9. The New Urban Color Line: The State and Fate of the Ghetto in PostFordist America; 10. Emotions and Identity: A Theory of Ethnic Nationalism; 11. Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and Self-Determination. Anotovala GČ. FSS MU, c. tit., kap. 2 a 7 (36-99, 198-215).]

Carosella, Edgardo D. – Saint-Sernin, Bertrand – Capelle, Philippe – Sánchez Sorondo, Marcelo (eds.), L’identité changeante de l’individu: La constante construction du Soi, Paris: L’Harmattan 2008. [260 s. Dosti nezajímavý sborník esejistických příspěvků z oblasti filosofie, teologie, psychologie a genetiky s povětšinou konfesním laděním. Jen výjimečně jsou zajímavější (povětšinou ty filosofičtější), ale stále minimálně. Obsahuje poctu Benediktu XVI. Úvod; dvě pojetí identity; osobní identita a mecanismy konstrukce já; od osobní identifikace k osobě (příspěvek na pomezí psychologie a křesťanského personalismu); priority jako definitor osobních identit; usmíření s identitou (příspěvek na pomezí psychologie a praktické teologie); jednota identity a pluralita individuací (fil.); biologická identita a individualita – role genů (na pomezí genetiky a filosofie); biologické shody a neshody mezi jednovaječnými dvojčaty – genetika, prostředí a náhoda; já – neorobiologická perspektiva; disociace a halucinace; drogy a hledání identity; bioetika a identita lidské osoby; atd. BNF, v.]

Čermák, Ivo, „Hledání životních příběhů: Integrativní funkce narativního já“, in: Petr Macek – Michaela Šafářová (eds.), Integrativní funkce osobnosti: Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc., Brno: Masarykova univerzita v Brně 2000, 34-39. [Příspěvek pojednává o některých tématech souvisejících s narativním já: o narativní psychoterapii, o důležitosti paměti pro narativní identitu, o emoci a tvorbě významu v narativním kontextu, o autorství příběhu a vlivu kultury na narativní já. c.]

Čermák, Ivo – Hřebíčková, Martina – Macek, Petr (eds.), Agrese, identita, osobnost, Brno: Psychologický ústav AV ČR – Tišnov: SCAN 2003. [Z obsahu: Identita jako proces: Vývojový přístup a styly sebedefinování (P. Macek); Osobná identita – konštrukcie – text – hľadanie významu (V. Bačová).]

Fischer-Rosenthal, Wolfram, „Potíže s identitou: Biografie jako řešení některých (post)moderních dilemat“, Biograf 12, 1997, 1-18. [Odkaz Hamar. c.]

Hall, Stuart – Gay, Paul du (ed.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications 1996. [203 s., brož. Sbírka deseti příspěvků různých autorů otevírá řadu významných otázek a nabízí vhled do různých přístupů chápání identity. Zabývá se významem kulturní identity jako sociálního fenoménu a poskytuje pohled na celou řadu nových přístupů k rozvinutí jeho složitosti. Kniha má zásadní význam pro studenty i vědecké pracovníky nejen v sociologii, kulturních studií, ale napříč humanitními vědami. Obsah: 1. Introduction: Who Needs Identity?; 2. From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity; 3. Enabling Identity?: Biology, Choice and the New Reproductive Technologies; 4. Culture’s In-Between; 5. Interrupting Identities: Turkey/Europe; 6. Identity and Cultural Studies – Is That All There Is?; 7. Music and Identity; 8. Identity, Genealogy, History; 9. Organizing Identity: Entrepreneurial Governance and Public Management; 10. The Citizen and the Man About Town. Anotovala GČ. FSS MU, c. tit., 128-151.]

Havelka, Miloš, „Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah“, Dějiny – teorie – kritika 4/2, 2007, 256-270. [c.]

Chrz, Vladimír, „Poetika identity: Kategorie popisu narativní konstrukce“, in: Ivo Čermák – Michal Miovský (eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí: Sborník z konference, Tišnov: SCAN 2002, 40-47. [Příspěvek se zabývá pojetím identity jako narativní konstrukce. Věnuje pozornost několika přístupům popisu narativní konstrukce a v závěru v souvislosti s románem K. Čapka uvažuje o pluralitě příběhů tvořících osobní identitu. c.]

Kanovský, Martin, „Úskalia biografickej sociológie“, Biograf 21, 2000, 79-88. [c.]

Macek, Petr, „Psychologický výzkum identity: Vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?“, in: Marek Blatný (ed.), Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti, Praha: Academia 2006, 72-84. [Článek se zaměřuje na možnosti psychologického zkoumání identity. Věnuje se možnostem zkoumání identity v rámci uvažování o subjektivitě, vztahu identity a tzv. závazku (commitment) a problému autentičnosti a pravdivého já. Identitu také začleňuje do koncepcí celoživotního utváření osobnosti. c.]

McAdams, Dan P., „The Development of a Narrative Identity“, in: David M. Buss – Nancy Cantor (eds.), Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions, New York: Springer 1989. [Příspěvek o narativní identitě zaujímá místo mezi ostatními články, které představují nové trendy a směry v rámci psychologie osobnosti. c.]

Szaló, Csaba, „Sociologie formování sociálních identit“, in: Szaló, C. - Nosál, I., Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 2003, 13-37.

The other, otherness, role of the other in the construction of identity / Jiné, jinakost, úloha „jiného“ v budování identity

See also bgstrv / Minorities, otherness...

Miscellaneous / Různé

Eriksen, Thomas Hylland, Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě, Praha – Kroměříž: Triton 2007. [Autor míní (v návaznosti na starší antropologickou literaturu – DZ), že koncept „jiného“ je velmi důležitý pro vytváření identity „my“. Pokud „jiný“ působí hrozivě a nebezpečně, je to pro „my“ dokonce výhodné, protože je vytvořeno mnohem pevněji. Právě definováním „jiného“ je vymezen jakýsi „společný nepřítel“, „ten druhý“, a tím je také utvrzen silný a solidární celek „my“ (V. Hadová).]

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250. [Jedna z hlavních tezí je, že koncepce odlišnosti blízkého „jiného“ je jiný způsob koncepce „já“. FF MU bis.]

Todorov, Tzvetan, Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996. [l.]

Valtrová, Jana, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011. [h.]

Defining and excluding / Vymezování a vylučování

Alba, Richard, „Bright vs. Blurred Boundaries: Second-Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany, and the United States“, Ethnic and Racial Studies28/1, 2005, 20-49. [p.]

Fuller, Sylvia, „Creating and Contesting Boundaries: Exploring the Dynamics of Conflict and Classification“, Sociological Forum 18/1, 2003, 3-30. [p.]

Nick, Haslam, „Dehumanization: An Integrative Review“, Personality and Social Psychology Review 10/3, 2006, 252-264. [Cited by M. Noutsou.]

Race, race discourses, racism / Rasa, rasové diskursy, rasismus

See also bgstrv / Ethnicity.

Eliav-Feldon, Miriam –  Isaac, Benjamin – Ziegler, Joseph (eds.), The Origins of Racism in the West, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Perkinson, James, „Reversing the Gaze: Constructing European Race Discourse as Modern Witchcraft Practice“, Journal of the American Academy of Religion 72/3, 2004, 603-629. [p.]

Narativní konstrukce identity, narativní identita; životní příběhy a jejich role v tvorbě identity, autobiografie

Amelang, James, „Tracing Lives: The Spanish Inquisition and the Act of Autobiography“, in: Arianne Baggerman – Rudolf Dekker – Michael Mascuch (eds.), Controlling Time and Shaping the Self: Developments in Auto Biographical Writing since 1750, Leiden: E. J. Brill 2011 (vyjde).

Atkinson, Robert G., The Life Story Interview, Thousand Oaks: Sage 1998.

Battersby, James L., „Narrativity, Self, and Self-Representation“, Narrative 14/1, 2006, 27-44. [EBSCO, p.]

Baumeister, Roy F., „How the Self Became a Problem: A Psychological Review of Historical Research“, Journal of Personality and Social Psychology 52/1, 1987, 163-176. [EBSCO, ale MU nemá přístup.]

Bertaux, Daniel (ed.), Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciences, London: Sage 1981.

Bertaux, Daniel – Kohli, Martin, „The Life Story Approach: A Continental View“, Annual Review of Sociology 10, 1984, 215-237.

Bickle, John, „Empirical Evidence for a Narrative Concept of Self“, in: Gary D. Fireman – Ted E. McVay – Owen J. Flanagan (eds.), Narrative and Consciousness: Literature, Psychology and the Brain, New York: Oxford University Press 2003, 115-128. [A neuroscientific approach. FF MU (DZ), s.]

Borneman, John – Peck, Jeffrey M., „Narrative, Genealogy, and the Historical Consciousness: Selfhood in a Disintegrating State“, in: E. Valentine Daniel – Jeffrey M. Peck (eds.), Culture/Context: Explorations in Anthropology and Literary Studies, Berkeley: University of California Press 1996, 214-235.

Braid, Donald, „Personal Narrative and Experiential Meaning“, Journal of American Folklore 109/431, 1996, 5-30. [JSTOR, p.]

Brockmeier, Jens – Carbaugh, Donald (eds.), Narrative and Identity, Philadephia: John Benjamins 2001. [307 s. Z recenzí: Ideální sborník pro začátek nového studia narativity, editorům se podařilo nashromáždit působivé množství článků, které otevírají nové cesty studiu narativity, elegantně psané, plné důležitých informací a závěrů. Obsah: Introduction (Jens Brockmeier and Donal Carbaugh); Part I: Narrative and Self Construction: Theoretical Perspectives - Self-making and world-making (Jerome S. Bruner); Narrative: Problems and promises of an alternative paradigm (Jens Brockmeier and Rom Harré); Metaphysics and narrative: Singularities and multiplicities of self (Rom Harré); Narrative integrity: Autobiographical identity and the meaning of the “good life” (Mark Freeman and Jens Brockmeier); Part II: Worlds of Identity: Life Stories in Cultural Context - “The people will come to you”: Blackfeet narrative as a resource for contemporary living (Donal Carbaugh); Narratives of national identity as group narratives: Patterns of interpretive cognition (Carol Fleisher Feldman); “You’re marked”: Breast cancer, tattoo, and the narrative performance of identity (Kristin M. Langellier); Part III: Between Past and Present: Autobiographical Memory and Narrative Identity - Richard Wagner’s creative vision at La Spezia: or The retrospective interpretation of experience in autobiographical memory as a function of an emerging identity (Jerome R. Sehulster); Identity and narrative in Piaget’s autobiographies (Jacques Vonèche); From the end to the beginning: Retrospective teleology in autobiography (Jens Brockmeier); : Concluding commentary - From substance to story: Narrative, identity, and the reconstruction of the self (Mark Freeman); List of contributors; Credits and acknowledgements; Index. Odkaz László v kontextu ukazujícím, že půjde o důležitý sborník k narativní konstrukci identity.]

Bruner, Jerome, Acts of Meaning, Cambridge, MA: Harvard University Press 21998. [208 s. Zabývá se významem, přisuzováním významu, zdůrazňuje jeho neredukovatelnost na procesy zpracovávání informací. Z recenzí: Jedná se o bystré shrnutí posledních trendů v dané oblasti, poutavé, provokativní, rozhodně stojí za přečtení. Obsah: Preface; 1. The Proper Study of Man; 2. Folk Psychology as an Instrument of Culture; 3. Entry into Meaning; 4. Autobiography and Self; Notes; Subject Index; Name Index. Často cituje László, Hamar. Částečně přístupné na Google Books. FSS MU (vydání z r. 1998).

Bruner, Jerome, „Life as Narrative“, Social Research 54/1, 1987, 11-32. [p.]

Bruner, Jerome, „The Autobiographical Process“, Current Sociology 43/2-3, 161-177.

Bruner, Jerome – Fleischer-Feldman, C., „Group Narrative as a Cultural Context of Autobiography“, in: David C. Rubin (ed.), Remembering our Past, Cambridge: Cambridge University Press 1996. [Odkaz László. FF MU (DZ), s.]

Conway, Martin A. – Rubin, David C. – Spinnler, Hans – Wagenaar, William A. (eds.), Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1992. [Cituje mj. Whitehouse, László.]

De Fina, A., „Crossing Borders: Time, Space and Disorientation in Narrative“, Narrative Inquiry 13/2, 2003, 367-391. [Odkaz László jako na práci o narativní identitě. EBSCO – podrobná citace a abstrakt. GČ nenal.]

De Fina, Anna – Schiffrin, Deborah – Bamberg, Michael (eds.), Discourse and Identity, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [462 s. Odkaz László jako na sborník o narativní identitě. V jednotlivých příspěvcích sborníku autoři ukazují, jak stavíme obrazy sebe sama prostřednictvím jazyka, jak nás společnost modeluje do různých katerogií a jak předvádíme členství v těchto kategoriích. Kniha vrhá nové světlo na skutečnost, jak naše sociální praktiky mohou pomoci při vytváření identit. Z recenzí: Jedná se o sbírku odborných článku na téma jazyk a identita. Obsah: Part I. – Overview: Theory, method and analysis (Narrative and Identity: the double arrow of time; Footing, positioning, voice: Are we talking about the same things?; Small and large identities in narrative (inter)action; From linguistic reference to social reality); Part II. – Private and public identities: Constructing who we are; Part III. – The gendered self: Becoming and being a man; Part IV. – The in-between self: Negotiating person and place. Částečně přístupné na Google Books (jen velmi útržkovitě). Anotovala GČ.]

Denzin, Norman, K., Interpretive Biography, Newbury Park: Sage 1989.

Eakin, Paul John, „Narrative Identity and Narrative Imperialism: A Response to Galen Strawson and James Phelan“, Narrative 14/2, 2006, 180-187. [EBSCO, p.]

Eastmond, Marita, „Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research“, Journal of Refugee Studies 20/2, 2007, 243-264. [EBSCO, p.]

Erikson, Erik H., „Identity and the Life Cycle: Selected Papers“, Psychological Issues 1/1, 1959, 5-165. [Často cituje László jako předchůdce narativní psychologie a teoretika identity. GČ nenal.]

Fivush, Robyn, „Self Narratives in Social and Moral Perspectives“, The American Journal of Psychology 118/3, 2005, 480-484. [JSTOR, p.]

Fivush, Robyn – Haden, Catherine A. (eds.), Autobiographical Memory and the Construction of A Narrative Self: Developmental and Cultural Perspectives, ???: Psychology Press 2003. [256 s. Sborník. Studie jsou různorodé, ale sdílejí perspektivu, podle které jsou já a paměť propojeny a obě jsou konstruovány skrze vyprávění.]

Freeman, Mark, „Mythical Time, Historical Time, and the Narrative Fabric of the Self“, Narrative Inquiry 8/1, 1998, 1-24.

Freeman, Mark Philip, Rewriting the Self: History, Memory, Narrative, London: Routledge 1993. [304 s., brož. Nakolik bude ještě aktuální? Cituje László mezi asi 5 zákl. pracemi o narativní identitě. Za knihu získal autor ocenění „Alpha Sigma Nu National Book Award“ (Národní knižní cena) r. 1994. Na internetu pouze oficiální text nakladatele, nenalezeny žádné přístupné recenze. Obsah: 1. Rewriting the self; 2. The story of a life; 3. In the name of the self; 4. Living to tell about it; 5. Fact and fiction; 6. The primal scenes of selfhood; 7. Who to become; Bibliographical references; Notes; Name index; Subject index. Dle GČ není v Brně.]

Georgakopoulou, Alexandra, „Thinking Big with Small Stories in Narrative and Identity Analysis“, Narrative Inquiry 16/1, 2006, 122-130. [EBSCO – podrobná citace a abstrakt. doc.]

Gergen, Kenneth J. – Gergen, Mary M., „Narratives of the Self“, in: Theodore R. Sarbin – Karl E. Scheibe (eds.), Studies in Social Identity, New York: Praeger 1983, 254-273. [GČ nenal.]

Gergen, Kenneth J. – Gergen, Mary M., „Narrative and the Self as Relationship“, in: Leonard Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology 21, San Diego: Academic Press 1988, 17-55. [Částečně přístupné na books.google (chybí s. 19-20, 25-27, 33-34, 40-41, 47-55).]

Goffman, Erving, Presentation of Self in Everyday Life. [Přeloženo i do češtiny, viz níže.]

Goffman, Erving, Strategic Interaction, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1969. [Klasická práce. Zabývá se tím, jakým způsobem lidé jednají v každodenních situacích -- jak dochází k definicím situací, jak se lidé snaží v různých situacích prezentovat, jakým způsobem druzí tyto jejich sebeprezentace interpretují a v návaznosti na to jednají. FSS MU, p.]

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo. [Překlad Presentation of Self in Everyday Life. „Divadlo“ v českém překladu je proto, že Gofman mimo jiné hovoří utváření jednání v zákulisí a na scéně – jinými slovy o tom, jakým způsobem si člověk udržuje určité intimní prostředí, kde si připravuje svůj „part“, který následně přehrává na scéně (anotoval MF).]

Hamar, Eleonóra, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008. [244 s. h., l.]

Howard, George S., „Culture Tales: A Narrative Approach to Thinking, Cross-Cultural Psychology, and Psychotherapy“, American Psychological Association 46/3, 1991, 187-197. [EBSCO, p.]

Hurst, Allison L., „Telling Tales of Oppression and Dysfunction: Narratives of Class Identity Reformation“, Qualitative Sociology Review 3/2, 2007, 82-104. [EBSCO, p.]

Johnson, Carol, „Narratives of Identity: Denying Empathy in Conservative Discourses on Race, Class, and Sexuality“, Theory and Society 34/1, 2005, 37-61. [JSTOR, p.]

Konopásek, Zdeněk, Auto/biografie a sociologie: Druhá verze, Praha: Institut sociologických studií FSV UK 1994.

Konopásek, Zdeněk, „O relativismu, biografickém výzkumu a pomocné ruce“, Biograf 21/4, 2000, 91-100.

Lejeune, Philippe,On Autobiography, Minneapolis: University of Minnesota Press 1989.

Loseke, Donileen R., „The Study of Identity as Cultural, Institutional, Organizational, and Personal Narratives: Theoretical and Empirical Integrations“, The Sociological Quarterly 48, 2007, 661–688. [EBSCO, p.]

McAdams, Dan P., „Personality, Modernity, and the Storied Self: A Contemporary Framework for Studying Persons“, Psychological Inquiry 7/4, 1996, 295-321. [JSTOR, p.]

McAdams, Dan P., Power, Intimacy, and the Life Story: Personological Inquiries into Identity, New York: Guilford Press 1985.

McAdams, Dan P., „The Psychology of Life Stories“, Review of General Psychology 5/2, 2001, 100-122. [p.]

McAdams, Dan P., The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self, New York – London: Guilford Press 1997. [336 s. Úvod do narativní psychologie. Poněkud popularizující, méně vědecký než László, více psychoterapeutický (role osobního mýtu v osobním růstu, pozitivní citace Josepha Campbella apod.). Přesto cenná práce založená na poznatcích zejm. vývojové psychologie. Obsahuje doklady v podobě příkladů ze životních vyprávění konkrétních lidí. EBSCO ani ProQuest neobsahuje žádné recenze. Cituje často László, v zajímavých kontextech. FF MU (DZ), s., l.]

McAdams, Dan P. – Josselson, Ruthellen – Lieblich, Amia (eds.), Identity And Story: Creating Self in Narrative, American Psychological Association 2006. [Sborník o narativní identitě. Např. témata jako: individuální versus kolektivní autorství příběhů atd.]

McCormack, Coralie,Storying Stories: A Narrative Approach to In-Depth Interview Conversations“, Social Research Methodology 7/3, 2004, 219-236. [EBSCO, p.]

McNamara, Patrick – Wildman, Wesley J., „Evaluating Reliance on Narratives in the Psychological Study of Religious Experiences“, The International Journal for the Psychology of Religion 20, 2010, 223-254. [EBSCO, p.]

Müller-Funk, Wolfgang, „Rod jako narativní konstrukce identity“, Aluze 13/2, http://aluze.cz/2010_02/07_studie_funk.php, [2. 12. 2012].

Müller-Funk, Wolfgang „Der gerissene faden. Narration-Identitat – Ipseität“, in: Sigrid Nieberle – Elisabeth Strowick (ed.), Narration und Geschlecht: Texte, Medien, Episteme, Köln: Böhlau 2006, 159-176.

Ochs, Elinor – Capps, Lisa, Living Narrative, Cambridge – London: Harvard University Press 2001. [352 s. Poučeně vypadající příručka zaměřující se na konkrétní postupy analýzy vyprávění. FF MU (DZ), s.]

Ochs, Elinor – Capps, Lisa, „Narrating the Self“, Annual Review of Anthropology 25, 1996, 19-43. [p.]

Pasupathi, Monisha, „The Social Construction of the Personal Past and Its Implications for Adult Development“, Psychological Bulletin 127/5, 2001, 651-672. [p.]

Pasupathi, Monisha – McLean, Kate C. – Weeks, Trisha, „To Tell or Not to Tell: Disclosure and the Narrative Self“, Journal of Personality 77/1, 2009, 89-123. [EBSCO, p.]

Peacock, James L. – Holland, Dorothy C., „The Narrated Self: Life Stories in Process“, Ethos 21/4, 1993, 367-383. [JSTOR, p.]

Polkinghorne, Donald E., „Explorations of Narrative Identity“, Psychological Inquiry 7/4, 1996, 363-367. [JSTOR, p.]

Ricœur, Paul, „L’identité narrative“, Esprit 7-8, 1988, 295-314. [Ke koupi na http://www.esprit.presse.fr/. Persee.fr nic, GČ nenal.]

Ricœur, Paul, „L’identité narrative“, Revue de sciences humaines 221, 1991, 35-47. [Persee nic.]

Rosenthal, G., „Reconstruction of Life Stories: Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews“, in: R. Josselson – A. Lieblich (eds.), The Narrative Study of Lives I, London: Sage 1993, 59-91. [Odkaz Hamar.]

Smith, Brett – Sparkes, Andrew C., „Contrasting Perspectives on Narrating Selves and Identities: An Invitation to Dialogue“, Qualitative Research 8/1, 2008, 5-35. [Předkládá typologii pojetí narativního utváření identity: psychosociální, intersubjektivní, ?povídkové?, dialogické a performativní, přičemž podle autorů je možná jejich koexistence, není nutné si jedno pojetí vybrat. p.]

Somers, Margaret R., „Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation.“, Social Science History 16/4, 1992, 591-630.

Somers, Margaret R., „The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach“, Theory and Society 23/5, 1994, 605-649. [JSTOR, p.]

Temple, Bogusia, „Investigating Language and Identity in Cross-Language Narratives“, Migrations and Identities 1/1, 2008, 1–18. [EBSCO, p.]

Thomsen, Dorthe Kirkegaard, „There Is More to Life Stories Than Memories“, Memory 17/4, 2009, 445-457. [EBSCO, p.]

Titon, Jeff Todd, „The Life Story“, The Journal of American Folklore 93/369, 1980, 276-292. [JSTOR, p.]

Topinka, Daniel et al. (eds.), Vyprávění – identita – diference: Vybraná témata kulturálních studií, Olomouc: Universita Palackého 2009.

Vollmer, Fred, „The Narrative Self“, Journal for the Theory of Social Behaviour 35/2, 2005, 189-205. [EBSCO, p.]

Yngvesson, B. – Mahoney, M. A., „As One Should, Ought and Wants to Be: Belonging and Authenticity in Identity Narratives“, Theory, Culture, Society 17/6, 2000, 77-110. [Sage, p.]

Hybridity / Hybridita

See also bgstrv / „Bájné bytosti, monstra, monstróznost; bestiáře“.

Excellent lecture on hybridity and hybridization by Peter Burke (MU, 2013).

Engler, Steven, „Ubanda and Hybridity“, Numen 56/5, 2009, 545-577. [p.]

García Canclini, Néstor. Hybrid Cultures. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990.

Kapchan, Deborah and Turner Strong, Pauline, eds. Theorizing the Hybrid. Special issue, Journal of American Folklore, vol. 112, no. 445 (1999).

Debating Cultural Hybridity, ed. by Tariq Modood and Pnina Werbner, 1997, Zed Books

Young, Robert, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, 1995.

Conversion / Konverze

Interesting cases

Weiss, Gillian, „“, in: Keith Cameron – Mark Greengrass – Penny Roberts (eds.), The Adventure of Religious Pluralism in Early Modern France: Papers from the Exeter Conference, April 1999, Oxford: Peter Lang 2000, . [On Muslims in French 17th-c. navy and the problem of religious identity and conversion. Very interesting cases. h.]

Genealogy of groups and movements / Genealogie skupin a hnutí

Haber, Matt, „Phylogenetic Inference“, in: Aviezer Tucker (ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Malden: Blackwell 2009, 231-242. [p.; h.]

Smith, Jonathan Z., „Nothing Human is Alien to Me“, Religion 26, 1996, 297-309. [Summary here. SD, p.]

Zbíral, David, „Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190. [h., p.]

Discourse / Diskurz

See also Michel Foucault.

Foucault, Michel, Diskurs, autor, genealogie: Tři studie, přel. Petr Horák, Praha: Svoboda 1994.

Kalaga, Wojciech, Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace, Brno: Host 2006. [Brož., 288 s. Filosofická práce zkoumající problematiku diskurzu, jeho vzniku, působení i recepce a interpretace ve vztahu k humanitním vědám. „Mlhoviny diskurzu čerpají z Peircova pragmatismu; druhým zdrojem je filozofie Martina Heideggera. Autor se snaží obě tyto velké a odlišné interpretace spojit, přičemž jejich spojením dochází k vlastnímu pojetí interpretace“ (anotace nakladatele). Hlavní výzkumná otázka je, jaké faktory podmiňují možnost existence a působení diskurzů (7). Složitá, dosti abstraktní, filosoficky zaměřená práce bez „manuálu“ k využití, pro sledované problémy religionistické analýzy textových subjektivit a diskurzů, které je formují, v podstatě nepoužitelná. Nicméně zajímavá a velmi srozumitelně (zřejmě i dobře) přeložená. Věnuje se mj. i problematice interpretace. FF MU, v.]

White, Hayden, Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, přel. Ladislav Nagy, Praha: Karolinum 2010. [Zejm. 1. esej. h., p. 39-168, 283-316.]

Power, authority, social hierarchies, leadership / Moc, autorita, sociální hierarchie, vůdcovství

Různé

Dahl, Robert A., „The Concept of Power“, Behavioral Science 2, 1957, 201-215. [Odkaz Given.]

Dumont, Louis, Homo hierarchicus: System kastowy i jego implikacje, Kraków: Nomos 2009.

Morrison, Karl. F., Tradition and Authority in the Western Church, 300-1140, Princeton: Princeton University Press 1969. [Obsahuje poznámky pod čarou. Podrobně se zabývá bojem o investituru (265-360). MSH, v.]

Revault d’Allonnes, Myriam, Le pouvoir des commencements: Essai sur l’autorité, Paris: Seuil 2005. [Esejisticky pojaté, místy užitečné. MSH, v.]

Robertson, Roland – Holzner, Burkart (eds.), Identity and Authority: Explorations in the Theory of Society, Oxford: Basil Blackwell 1980. [Zajímavá kniha zaměřená metodologicky až filozoficky. MSH, v.]

Stoppino, Mario, Potere ed élites politiche: Saggi sulle teorie, Milano: Giuffrè [2000]. [283 s. Rok vydání doplněn podle (c). Výběr z autorových studií na téma moci a politických elit. Přínosné spíše pro politologii než pro teorii vědy či historii. Úvod; politika jako moc – H. D. Lasswell; teorie politiky Bertranda de Jouvenel; moc a politická moc – Bruno Leoni; demokracie a politická třída – kontrontace J. A. Schumpeter a Gaetana Mosky; elity, demokracie a politika. BNF, v.]

Wilentz, Sean (ed.), Rites of Power: Symbolism, Ritual and Politics since the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1984. [Odkaz A. Šimůnková.]

Strategies of resistance to power / Strategie odporu proti moci

Given, James B., Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu, přel. Eva Doležalová – František Doležal, Neratovice: Verbum 2008. [h.]

Scott, James C., Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven: Yale University Press 1990. [251 s., brož. Cituje Given, ISS, 136 v souvislosti se strategiemi odporu (z odkazu nelze určit relevanci). Kniha se zabývá zkušeností nadvlády a nedůstojného zacházení. Autor, sociolog, se zde věnuje pečlivé analýze symbolické poliky odporu podřízených skupin – jejich drby, pomluvy, vtipy, písničky apod., jejich užití anonymity a dvojsmyslů. Současně se také věnuje projevům, jakými se elita naopak snažila zprostředkovat dojem své nadvlády – různé přehlídky nebo státní ceremonie. Z recenze: Kniha je důležitým příspěvkem ke studiu politiky a žité zkušenosti moci. Jedná se o nezbytnou četbu pro každého, kdo se zabývá politikou nadvlády a podřízenosti. Obsah: 1. Behind the Official Story; 2. Domination, Acting, and Fantasy; 3. The Public Transcript as a Respectable Performance; 4. False Consciousness or Laying It on Thick?; 5. Making Social Space for a Dissident Subculture; 6. Voice under Domination: The Arts of Political Disguise; 7. The Infrapolitics of Subordinate Groups; 8. A Saturnalia of Power: The First Public Declaration of the Hidden Transcript; Bibliography; Index. FF MU, FSS MU.]

Zbíral, David, „Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení“, Dějiny – teorie – kritika 9/2, 2012, 193-229.

Zbíral, David, „Současné bádání o středověké inkvizici: Stav, směřování, perspektivy“, Český časopis historický 110/1, 2012, 1-19.

Charisma, charismatic authority / Charisma, charismatická autorita

Weber.

Rychterová, Pavlína, „Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd“, Dějiny – teorie – kritika 3/2, 2006, 191-202. [Též online (ne pdf). p., t.]

Etology, physiology and psychology of authority / Etologie, fyziologie a psychologie autority

Some scholars: Eva Kundtová Klocová.

Kundtová Klocová, Eva, „Body in Ritual Space“ [unpublished manuscript as of 2014]. [klocova-body-in-ritual-and-space-draft1.docx, doc.]

Text, writing, textuality, literacy; textuality and orality; text as technology; text and rationality / Text, psaní, textualita; textualita a oralita; text jako technologie; text a racionalita

See also: bgstrv / „Memory in the Middle Ages“, „Script, print and communication“.

See also: Assmann.

Miscellaneous

Assmann, Jan, Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006. [Summary here. FF MU (DZ), s.]

Chafe, Wallace, „The Relation Between Written and Spoken Language“, Annual Review of Anthropology 16,1987, 383-407. [JSTOR, p.]

Chartier, Roger, Culture écrite et société: L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècle), Paris: Albin Michel 1997. [An oft-cited collection of Chartier’s articles.]

Finnegan, Ruth, Literacy and Orality: Studies in the Technology of Communication, Oxford: Blackwell 1988. [A classic of literacy/orality studies. Collections of papers written between 1969 and 1984 (vi). Focused more on orality than Goody, Ong and McLuhan who used orality as a contrast of textuality, and also avoids their attempts to detect general patterns in the consequences of literacy for society and human development (6). Indeed, no definitive consequences were proven (14). Sides more with authors like Clanchy, Cressy, Street, Shuman, Meggitt, Bauman and Sherzer etc. whose evidence questioned much of the generalizations – often non-empirically based speculations – about literacy and orality (7). Introduction; communication and technology; speech, language and non-literacy in Sierra Leone; literacy versus non-literacy – the significance of „literature“ in non-literate cultures; oral composition and oral literature: evidence from the Pacific; oral and written interactions: South Pacific; relation between composition and performence (three modes); transmission in oral and written traditions – general comments. Bg notes in the text; index. c.]

Goody, Jack (ed.), Literacy in Traditional Societies, Cambridge: Cambridge University Press 1968. [Úvod; důsledky vzdělanosti; důsledky vzdělanosti v tradiční Číně a Indii; vzdělanost v buddhistické vesnici v Thajsku; Kérala; předávání muslimského učení v západním Súdánu; omezená gramotnost v severní Ghaně (Goody); vzdělanost v nomádské společnosti – případ Somálska; astrologie a písmo na Madagaskaru; vzdělanost na Nové Guineji a v Melanésii; měření vzdělanosti v předindustriální Anglii. Bg, rejstřík. KV: MU ani MZK nic. FF MU (DZ).]

Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1988. [Kniha věnovaná odlišnostem v sociální organizaci písemných a nepísemných společností a procesu přechodu od jedné k druhé (xi) v historické, vývojové perspektivě. Využívá hlavně materiál ze západní Afriky a starověkého Předního východu (xii-xiii). Představuje např. koncept „velké a malé tradice“. Psaní a náboženství; psaní a ekonomika; stát, úřad a záznam; litera zákona; přerývky a kontinuity. FF MU, v.]

Goody, Jack – Watt, Ian, „The Consequences of Literacy“, in: Jack Goody (ed.), Literacy in Traditional Societies, Cambridge: Cambridge University Press 1968, 27-68.

Havelock, Eric A., Origins of Western Literacy, Toronto: Ontario Institute for Studies in Education 1976. [A monograph by a scholar of Greek antiquity, oft-cited by Ong.]

Olson, David R. – Cole, Michael (eds.), Technology, Literacy, and the Evolution of Society: Implications of the Work of Jack Goody, Mahwah – London: Lawrence Erlbaum 2006. [xxii, 358 s., váz. Spíše nesourodý sborník. Úvod do historické antropologie Jacka Goodyho; zemědělská civilizace a moderní svět; čínský nástup do vysoké úřednické funkce; řeckokatolické ikony mezi Východem a Západem; kultura a gender v evropské buržoazní společnosti, 1870-1914; příbuzenství a psychologické dispozice – spor ohledně matčina bratra (M. Bloch – D. Sperber); využívání a zneužívání klasifikace; obrazy v květinách (J.-C. Schmitt); oralita v politice; psaní a příbuzenství v severní Ghaně; zapisování sociální organizace a vzdělané situování kognice – rozšíření Goodyho sociálních implikací psaní; dynamika vznikání sociokulturních institučních praxí; nejen slovy – oralita; dokumentární tradice v mysli a společnosti; znovupromýšlení goodyovského mýtu; bibliografie J. Goodyho. FF MU (DZ), s.]

Ong, Walter J., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London: Methuen 1982. [Translated also into Czech (h.).]

Ong, Walter J., Technologizace slova: Mluvená a psaná řeč, přel. Petr Fantys, Praha: Karolinum 2006. [První vyd. angl. originálu: 1982. Významná práce zabývající se dynamickou opozicí mluvení a psaní, textuality a orality. Podává ucelenou koncepci písma jako technologie, která ovlivňuje způsoby užívání jazyka a způsoby myšlení. Využívá poznatků z klasických jazyků, fenomenologie, antropologie i kognitivních přístupů. Základním prvkem knihy je analýza vývoje lidského vyjadřování. Textualita na jedné straně a oralita na druhé mají každá svá pravidla a mechanismy. Orální charakter jazyka Ong považuje za základ veškeré komunikace. Konkrétně čtenáře seznamuje se silou slova (s rozdíly v mluvené a psané formě), vývojem vědomí spjatého s přechodem od orality ke gramotnosti a dále až k nástupu elektronických médií. Navrhuje některé možnosti výzkumu, ale sám netvoří ucelený teoretický systém, spíše předkládá své hypotézy k dalšímu uvažování. Orální charakter jazyka; moderní objev primárně orálních kultur; některé psychodynamické vlastnosti orality; psaní mění strukturu vědomí; tisk, prostor, uzavření; orální paměť, dějová linie a charakterizace postav; některé teorémy. Poznámkový aparát (v textu), seznam literatury, rejstřík. Chastang (lecture) is very critical of this book (but the critique that Ong sees oral culture as deficient does not seem adequate to me). Anotace: DZ, M. Bruzlová. h., k.]

Stock, Brian, The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton: Princeton University Press 1983. [605 s. Dost citované (Arnold, Inq.; Lobrichon in Inventer aj.). Věnuje se rozsáhle i přímo herezi. h., zč. p.]

Street – Besnier, „Aspects of Literacy“, in: Tim Ingold (ed.), Companion Encyclopedia of Anthropology, London: Routledge 1994, 527-562. [c. (šedě a nekvalitně, 2:2), lok. Ingold.]

Writing and power

Goody is a classic of this topic, but he is more positive than Lévi-Strauss who claimed writing to be an instrument of enslavement (which is an alternative to the emic view by intellectuals of writing being an instrument of cultural progress – which is a view present not only in Enlightenment histories, but already, e.g., in Christian writing about Christian missions, e.g. in the treatise by Chrabr the Monk about Slavic writing).

Moreland, John, „Archaeology and Texts: Subservience or Enlightenment“, Annual Review of Anthropology 35, 2006, 135-151. [Notes the growing awareness of texts being also artifacts – artifacts which do not simply record information but are a fruit of technologies that also give power and control. However, the author rejects the overly „pessimistic“ views, inspired by Lévi-Strauss (and postcolonial thought?), that texts are simply means of enslavement, and gives some historical examples to the contrary. The only raison d’être of archives is not the exercise of power (p. 144); writing was also used for petitions etc. (p. 144-145). Writing is a technology of power but it is not its only manifestation (p. 145). The author also reminds that even illiterate people encountered texts on a regular basis (p. 144). JSTOR, p.]

State of research and review articles

Melve, L., „European and Scandinavian Research on Literacy: Some Theoretical and Methodological Aspects“, NOWELE: North-Western European Language Evolution 64-65/1, 2012, 181-225. [Probably not in MU e-resources.]

Orality, oral literature / Oralita, ústní slovesnost

Graham, W. A., Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion, Cambridge: Cambridge University Press 1987.

Murphy, William P., „Oral Literature“, Annual Review of Anthropology 7, 1978, 113-136. [JSTOR, p.]

Textual practices – practices of writing, reading, reciting, interpretation of texts / Textuální praktiky – praktiky psaní, čtení, recitace, interpretace textu

See also bgstrv / Textual practices.

Some scholars: Hugo Lundhaug, Pierre Chastang etc.

Lundhaug, Hugo, „Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 98-120. [Summary here.]

Text and community, textual communities, discourse communities, writing and identity / Text a společenství, textové komunity, diskurzivní komunity, psaní a identita

Assmann, Jan, „Remembering in Order to Belong: Writing, Memory, and Identity“, in: Jan Assmann, Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006, 81-100. [FF MU (DZ), s.]

Rafoth, B. A., „A Discourse Community: Where Readers, Writers, and Texts Come Together“, in: B. A. Rafoth – D. L. Rubin (eds.), The Social Construction of Written Communication, Norwood 1988, 131-146. [Cited by Swanson, „Literacy, Heresy...“.]

Rafoth, B. A., „The Concept of Discourse Community: Descriptive and Explanatory Adequacy“, in: G. Kirsch – D. H. Roen (eds.), „A Sense of Audience in Written Communication“, Written Communication Annual 5, Newbury Park – London – New Deli 1990, 140-153. [Cited by Swanson, „Literacy, Heresy...“.]

Stock, Brian, The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton: Princeton University Press 1983. [605 p. h., zč. p.]

Swanson, Robert N., „Literacy, Heresy, History and Orthodoxy: Perspectives and Permutations for the Later Middle Ages“, in: Peter Biller – Anne Hudson (eds.), Heresy and Literacy, 1000-1530, (Cambridge Studies in Medieval Literature 23), Cambridge: Cambridge University Press 1994, 279-293. [c.; h.]

Scribes, their worlds, their religion / Písaři, jejich světy, jejich náboženství

Droge, A. J., „,The Lying Pen of the Scribes‘: Of Holy Books and Pious Frauds“, Method and Theory in the Study of Religion 15/2, 2003, 117-147. [p.]

Intertextuality / Intertextualita

A big topic of post-structuralist literary theory (Julia Kristeva, Roland Barthes...) and, by extension, post-structuralist antropology (e.g. Konopásek). What could, to my mind, constitute a significant enlargement and revival of theories of intertextuality is the idea of extended memory and extended cognition as presented, for example, in Lundhaug, „Memory and Early...“, where material objects act, alongside with people, as nods in a web facilitating recall (remembering).

Allen, Graham, Intertextuality, (The New Critical Idiom), London 2000. [Ref. Lundhaug as to an overview of the theoretical concepf ot intertextuality.]

Barthes, Roland, „Smrt autora“, Aluze 10/3, 2006, 75-77. [Against the notion of „author“. What we consider as author is mostly a scriptor (scribe) interweaving different cultural resources.]

Hebel, Udo J., Intertextuality, Allusion and Quotation: An International Bibliography of Critical Studies, New York 1989. [Bibliography on intertextuality until the 1980s. Ref. Lundhaug.]

Luz, Ulrich, „Intertexts in the Gospel of Matthew“, Harvard Theological Review 97, 2004, 119-137. [Quoted by Lundhaug for an informative overview of theories of intertextuality and their application on the Gospel of Matthew.]

Lists / Seznamy

Some scholars: Pierre Chastang.

According to Chastang (presentation), and probably many others, the interest in lists was raised in the study of ancient Near East scribal cultures. By whom?

Waring, J., „Literacies of Lists: Reading Byzantine Monastic Inventories“, in: Catherine Holmes – Judith Waring (eds.), Literacy, Education and Manuscript Transmission in Byzantium and Beyond, (The Medieval Mediterranean Peoples, Economies and Cultures 400-1500 42), Leiden: Brill 2002, 165-187.

Law / Právo

Antalík, Dalibor – Starý, Jiří – Vítek, Tomáš (eds.), Zákon a právo v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové 2010.

Categories of behavior, action and experience / Kategorie chování, jednání a prožívání

Experience / Zkušenost, prožívání

Experience in religion, religious experience / Náboženská zkušenost

Bloch, Maurice, Prey into Hunter: The Politics of Religious Experience, [Radikální teorie náboženství založená na pojmu symbolického násilí a na analýze oběti.]

Bullivant, Sephen, „Introducing Irreligious Experiences“, Implicit Religion 11/1, 2008, 7-24. [p.]

James, William, Druhy náboženské zkušenosti, Praha 1930. [Chystáno k vydání v nakladatelství DharmaGaia (týž překlad?).]

Martin, Craig – McCutcheon, Russell T. (eds.), Religious Experience: A Reader, Sheffield – Bristol: Equinox 2012. [Introduction / Russell T. McCutcheon ; "Experience," from Keywords: a vocabulary of culture and society / Raymond Williams ; "Rethinking experience," from Shelter blues: sanity and selfhood among the homeless / Robert Desjarlais ; "Lecture 2: circumscription of the topic," from The varieties of religious experience: a study in human nature / William James ; "James: Varieties," from Varieties of religion today: William James revisited / Charles Taylor ; "Universals in religion," from Types of religious experience: Christian and non-Christian / Joachim Wach ; "Bozeman to Banaras: questions from the passage to India," from Encountering God: a spiritual journey from Bozeman to Banaras / Diana Eck ; "A classic conversion experience" and "Explaining religious experience," from Religous experience / Wayne Proudfoot ; Excerpt from "Conclusion," from Fits, trances, and visions: experiencing religion and explaining experience from Wesley to James / Ann Taves ; "Experience," from Critical terms for religious studies / Robert H. Sharf ; "The evidence of experience," from Critical inquiry / Joan Wallach Scott ; William James in late capitalism: our religion of the status quo / Craig Martin ; I have a hunch / Russell T. McCutcheon. FF MU (suggested by DZ).]

Scott, Joan W., „The Evidence of Experience“, Critical Inquiry 17/4, 1991, 772-797. [Článek věnovaný zkušenosti v historicky zaměřeném výzkumu a problému jejího dokládání (evidence). Cituje i W. Jamese. Poukazuje na diskurzivní aspekty (vylučování celé škály činnosti tím, že nejsou počítány jako zkušenost – 785). p.]

Shushan, Gregory, „Extraordinary Experiences and Religious Beliefs: Deconstructing Some Contemporary Philosophical Axioms“, Method and Theory in the Study of Religion 26/4-5, 384-416.

Wiebe, Donald, „Význam přirozené zkušenosti ‚nepřirozeného‘ světa pro otázku vzniku náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 3-26.

Wiebe, Donald, „Recovering ‚Religious Experience‘ in the Explanation of Religion“, in: Panayotis Pachis – Donald Wiebe (eds.), Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences: Essays in Honor of Luther H. Martin, Thessaloniki: Barbounakis Publications 2010, 511-530.

Emotions / Emoce

For emotions in medieval Europe, see bgstrv.

Biddick, Kathleen, „Desire as a Historical Category“, in: Jamsheed Choksky – Judith Roof – Francesca Sautman (eds.), Encyclopedia of Sex and Gender II, ???: Macmillan 2007, 392-394.

Corrigan, John, The Oxford Handbook of Religion and Emotion, Oxford – New York: Oxford University Press 2008. [xii, 522 s., váz. Kniha s kapitolami různých autorů, vzhledem k přehledovému charakteru knihy a rozsahu tématu mají převážně esejistickou povahu (některé více, jiné méně). Obecně mě moc nepřesvědčila, i když v rámci celkového udržování systematické knihovny k emocím by jistě chybět neměla. Rozdělena do 4 částí. I. Náboženské tradice: buddhismus, islám, hinduismus, japonská náboženství, judaismus, křesťanství, nová náboženská hnutí. II. Náboženský život: Rituál (P. E. Klassen), sexualita a erotika, gender, hudba, hmotná kultura. III. Emoční stavy: extáze, hrůza, naděje, melancholie, láska, náboženská nenávist. IV. Historické a teoretické perspektivy: Augustin; středověká mystika; Kierkegaard; Jonathan Edwards; William James; Émile Durkheim; Friedrich Schleiermacher a Rudolf Otto; konstruktivismus a jeho kritici; výzkum o emocích a náboženská zkušenost. Hodnocení: podrobněji prolistováno několik kap. Kap. o křesťanství je dost neurčitá, samozřejmá, nevýzkumná, zabývá se spíš teoretickým pojetím emocí v dějinách křesťanské teologie (včetně kap. o dyadické vs. triadické duši apod.). Kap. o NNH je o dost lepší. Kap. Rituál: začíná osobním zážitkem s théravádovým klášterem, pak definice rituálu (pracuje s: J. Z. Smith, V. Turner, H. Whitehouse, T. Asad aj.), zabývá se otázkou autenticity ritualizovaných emocí, kognicí. Pozn. aparát a bg za jednotlivými příspěvky, rejstřík. BL, v.; má Eva K.]

Leavitt, John, „Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions“, American Ethnologist 23/3, 1996, 514-539. [JSTOR, p.]

Norris, Rebecca Sachs, „Examining the Structure and Role of Emotion: Contributions Of Neurobiology to the Study of Embodied Religious Experience“, Zygon: Journal of Religion & Science 40/1, 2005, 181-200. [p.]

Plutchik, Robert, „Emotions: A General Psychoevolutionary Theory“, in: Klaus R. Scherer – Paul Ekman (eds.), Approaches to Emotion, Hillsdale: ??? 1984. [Ref. Rosenwein.]

Practice / Jednání

Různé

Bourdieu, Pierre, Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998.

Emirbayer, Mustafa – Mische, Ann, „What is Agency?“, The American Journal of Sociology 103/4, 1998, 962-1023. [JSTOR, p.]

Kužel, Stanislav, „Zákoutí antropologické ‚orientace popisu podle aktéra‘“, in: Jan Horský (ed.), Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, Ústí nad Labem 1999, 87-118. [Mj. nástin kritiky Geertzova pojetí kultury. Odkaz Horský. FF MU, v.; c.]

Nešpor, Zdeněk R., „Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna“, Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38/5, 2002, 553-564. [Analýza teoretické a epistemologické koncepcí subjektivního smyslu jednání u uvedených 3 myslitelů s tím, že každý má koncepci odlišnou. Weber odlišuje chování od jeho významu, Geertz se snaží o údajně hlubší pochopení, než má sám aktér, a Bultmann se zabývá šířeji na jednání ve smyslu všelidské existenciální zkušenosti reality. p., t.]

Ortner, Sherry B., „Theory in Anthropology since the Sixties“, Comparative Studies in Society and History 26/1, 1984, 126-166. [Viz výše. Důležitá část věnovaná jednání. JSTOR, p., k.]

Parsons, Talcott, The Structure of Social Action, New York 1937. [Parsons is an important and oft-cited theorist in the field.]

Prostor k jednání, mantinely jednání, svoboda historického aktéra versus determinismus

Beláňová, Andrea, „Sv. Alžběta ze Schönau: Autorita a moc“ [nepublikovaný rukopis], Brno: Masarykova univerzita 2011. [Belanova_Andrea-Alzbeta-z-Schonau-svatost-a-autorita.doc. Vytvořeno na základě mých inspirací (termín prostor pro jednání, výběr případu).]

Latour, Bruno, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. [Doporučuje MF. Základní teze ve vztahu k prostoru pro jednání: obchází a překonává tradiční dichotomii jedinec-struktura.]

Levi, Giovanni, „Les usages de la biographie“, Annales 44/6, 1989, 1325-1336. [Odkaz v souvislosti s mantinely Chartier, Na okraji, 82. persee.fr, p.]

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“.

Thought / Myšlení

Mytické myšlení, myšlení primitivního člověka – klasické práce

Boas, Franz, Umysł człowieka pierwotnego, Kraków: Nomos 2010.

Frazer, J. G., Zlatá ratolest, Mladá fronta, Praha 21994.

Lévi-Strauss, Claude, Myšlení přírodních národů, přel. Jiří Pechar, Praha – Liberec: Dauphin 21996 (1. vyd. Praha: Československý spisovatel 1971).

Lévy-Bruhl, Lucien, Myšlení člověka primitivního, (Capricorn 2), přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo 1999. [366 p.]

Food, eating / Jídlo, stolování

Alimentární zákazy, alimentární tabu

Diener, Paul – Robkin, Eugene E. – Anderson, Jr., E. N. – Barclay, Harold B. – Bertocci, Peter J. – Brown, K. L. – Centlivres, Pierre – Ghani, Ashraf – Grivetii, Louis Evan – Harris, Marvin – Leeds, Anthony – Orans, Martin – Patai, Raphael – Raum, Johannes W. – Simoons, F. J. – Vayda, Andrew P. – Wagner, Philip L. – Webb, Malcolm C., „Ecology, Evolution, and the Search for Cultural Origins: The Question of Islamic Pig Prohibition [and Comments and Reply]“, Current Anthropology 19/3, 1978, 493-540.

Hunger strike / Protestní hladovka

Tendera, Magdalena, „Tradycja protestów głodowych i paradoks samopoświęcenia“, Nomos 78, 2012, 143-170.

Smell / Vůně, zápach

See also bgstrv.

Corbin, Alain, Narcis a miazma: Pach a společenské představy 18. a 19. století, přel. ???, (Každodenní život ???), Praha: Argo 2004. [Zajímavá antropologická práce propojující pachy s politikou a společenským řádem a se strategiemi „biomoci“ (např. medicínská kontrola skrze pachy).]

Kenna, Margaret E., „Why Does Incense Smell Religious? Greek Orthodoxy and the Anthropology of Smell“, Journal of Mediterranean Studies15/1, 2005, 51-70. [Not in MU e-resources.]

Dress / Oblékání, oblečení

Hume, Lynne, The Religious Life of Dress: Global Fashion and Faith, 2013.

Tarlo, Emma – Moors, Annelies (eds.), Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspectives from Europe and North America, 2013.

Sexuality and sexual identity, gender / Sexualita a sexuální identita, gender

For particular phases of Christian history, see also bgstrv (European Middle Ages), bgkr (other).

Různé

Weeks, Jeffrey, Against Nature: Essays on History, Sexuality and Identity, London: Rivers Oram Press 1991. [x, 244 s., brož. Kniha obsahující různé eseje o teorii a metodologii studia sexuality a sexuální identity, faktograficky uvádí zejm. příklady z anglosaského světa 19. a 20. stol. Úvod – jak psát o sexu; diskurz, touha a úchylka – několik problémů historie homosexuality; inverze, perverze aj. – mužská prostituce a regulace v Anglii 19.-20. stol.; otázky identity; proti přirozenosti (diskuse o esencialismu vs. sociálním konstruktivismu); mužská homosexualita ve věku AIDS; předstírané rodinné vztahy; užívání a zneužívání Foucaulta; Fabian Society a utopie; hodnota odlišnosti. Pozn. aparát, stručný rejstřík. UB GW; BL, v.]

Weeks, Jeffrey, Making Sexual History, Cambridge: Polity Press – Blackwell 2000. [256 s. Studie věnovaná moderní sexualitě: 1. část je věnována různým autorům píšícím o sexualitě (např. Mary McIntosh). 2. část: sexualita v historii, AIDS a regulace sexuality, sexualita ve 20. stol., idea sexuální komunity, odpověď na AIDS: „odgayování“ a „znovuzagayování“ AIDS, vyprávění o experimentech s neheterosexuálními vztahy, sexualita na konci milénia. Navzdory názvu nejde o knihu věnovanou obecné metodologii „sexuálních historií“. BNF, v.]

Encyklopedie

Borneman, Ernest, Encyklopedie sexuality, Praha: Victoria Publishing c1990. [667 s. Abecedně řazená standardní encyklopedie; skutečně jde o encyklopedii sexuality (ne dějin sexuality v křesťanství apod.). FF MU, s.]

Teorie a metodologie

Foucault, Michel, Užívání slastí: Dějiny sexuality II, Praha: Herrmann & synové 2003. [340 s. Přel. Karel Thein – Natálie Darnadyová – Josef Fulka.]

Halperin, David M., „Forgetting Foucault: Acts, Identities, and the History of Sexuality“, Representations 63, 1998, 93-120. [Odkaz Karras jako na zásadní studii důležitého vykladače Foucaulta, kt. ho adaptuje pro hist. výzkum. Přetištěno v How to do...]

Halperin, David M., How to Do the History of Homosexuality, Chicago: University of Chicago Press 2002. [Odkaz Karras.]

Weeks, Jeffrey, „Remembering Foucault“, Journal of the History of Sexuality 14/1-2, 2005, 186-201. [EBSCOhost, p.]

Přehledy

Jeannière, Abel, Anthropologie sexuelle, b.m.: Aubier-Montaigne 21969. [224 s., brož., menší formát. Esejistická, zastaralá, bezcenná práce. Má církevní imprimatur. Sexuální otázka; relativita pohlaví; zvířecí a lidská sexualita; biologický determinismus; zákaz incestu a psychoanalýza; ženství jako vasalství; být mužem a být ženou; tělesná dynamika; muž a žena – dialog a historie; manželská intimita; křehkost lásky. BNF (VV), v.]

Sborníky

Becher, Jeanne (ed.), Women, Religion and Sexuality, Geneva: WWC 1990. [265 s. Sborník. Ženská sexualita a tělesné funkce v židovské tradici, hinduistický pohled, ispánský pohled, akanský pohled (Ghana), buddhistický pohled, rumunské pravoslaví, francouzské pravoslaví, římskokatolické učení o ženské sexualitě, anglikánská církev na Novém Zélandu. Zajímavé studie, povětšinou se stručným poznámkovým aparátem. Obsahuje neprokorigovanou studii Greenbergové, narozdíl od amerického vydání, oznámeného na r. 1991. BNF, v.]

Kulick, Don – Willson, Margaret (eds.), Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork, London – New York: Routledge 1995. [xvi, 283 s. Sborník studií z oblasti tabu a erotické subjektivity jako faktoru v produkci antropologického vědění a textů. Zaměřeno na subjektivní zkušenosti z terénního výzkumu, studie jsou reflexivní, zároveň ovšem velmi osobní. Sexuální život antropologů – erotická subjektivita a etnografická práce; sex, dominance a antropoložky; lesbická láska k předmětu výzkumu; pronikavý intelekt – co znamená být bílý muž v Koreji; erotická setkání; můj „pás cudnosti“ – jak se vyhnout svedení na Tonze; znásilnění v terénu – zkušenost přeživší antropoložky; perspektiva a odlišnost: sexualizace, terén a etnograf. BNF (VV), v.]

Ortner, Sherry B. – Whitehead, Harriet (eds.), Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality, Cambridge: Cambridge University Press 1981. [x, 435 s. Sborník zaměřený převážně na preindustriální společnosti. Přechod od bisexuální tlupy k tlupě patrilokální – původ genderové hierarchie; nový pohled na institucionalizovanou homosexualitu v domorodé severní Americe; ženské rituální vůdkyně u Biminů-Kuskusminů; sexualita a gender – Samoa; mužská sexuální ideologie v andalusijském městě; Amazonie – analýza 6 mýtů; politika a gender v jednoduchých společnostech; ženy, válečníci a patriarchové; gender a sexualita v hierarchických společnostech – Polynésie. Odkazy v textu, bibliografie za jednotlivými studiemi, rejstřík. BNF (VV), v.]

Čítanky

Clark, Anna (ed.), The History of Sexuality in Europe: A Sourcebook and Reader, London – New York: Routledge 2011. [xii, 358 s., brož. Čítanka různých textů – moderních i středověkých či novověkých: al-Andalúsí, Moscovici, Diderot, atd. atd. Pro mé studium i jako četba do kurzů nezajímavé (odlišný diskurz i zaměření). BL, v.]

Regulace a kontrola sexuality – různé

Viz též paralelní kapitoly pod střv. a novověkým kř.

Bernstein, Elizabeth – Schaffner, Laurie (eds.), Regulating Sex: The Politics of Intimacy and Identity, Routledge: New York – London 2005. [313 s. Sborník věnovaný moderní sexualitě, sexuální identitě a jejich regulacím. Liberalismus a úspěch sociálního hnutí v regulaci sodomie v USA; právní zakotvení intimností mezi osobami stejného pohlaví; transgenderové osoby a jejich rovnost; sexuální turismus do Karibiku; sexuální obrana dětí v Norsku; terminologické aspekty dětské prostituce; schopnost, souhlas a konstrukce dospělosti; jak liberální je Nizozemí?; sex a svoboda. BNF, FSS MU, v.; k.]

Bleys, Rudi, The Geography of Perversion: Male-to-Male Sexual Behavior outside the West and the Ethnographic Imagination, 1750-1918, New York: New York University Press 1995. [Odkaz Wiesner-Hanks ChS 178.]

Boag, Peter, Same-Sex Affairs: Constructing and Controlling Homosexuality in the Pacific Northwest. [Recenze: viz níže (pdf). Zaměřeno na Portland (Oregon) na přelomu 19. a 20. stol.]

Murray, Jacqueline – Eisenbichler, Konrad (eds.), Desire and Discipline: Sex and Sexuality in the Premodern West, Toronto: University of Toronto Press 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks aj. Karras odkazuje jako na užitečný sborník.]

Phillips, Richard, „Heterogeneous Imperialism and the Regulation of Sexuality in British West Africa“, Journal of the History of Sexuality 14/3, 2005, 291-315. [EBSCOhost, p.]

Rector, F., The Nazi Extermination of Homosexuals, New York 1981. [Cituje R. Carrasco.]

Ruggiero, Guido, Binding Passions: Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance, New York: Oxford University Press 1993. [286 s. Andriana Savorgnan, manželství, ctnost a pověst ženy v renesanci, kněžky z Latisany (souvisí s benandanty, viz též Gri, Altri modi), předpovědi budoucnosti u Aurelia di Siena. k., FF MU (DZ), s.]

Van Ussel, J., Histoire de la répression sexuelle, Paris 1972. [Odkaz R. Carrasco.]

Weeks, Jeffrey, Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800, London – New York: Longman 21989. [326 s. Odkaz Wiesner-Hanks. 1. vyd. 1981. Sexualita a historik, sexualita a moc; morálka ve viktoriánské ideologii; svátostná rodina; sexualita a pracující třídy; regulace sexuality ve viktoriánské době; konstrukce homosexuality; otázka kontroly porodnosti; teoretizace sexu; feminismus a socialismus; proudy a protiproudy; krize kolem AIDS. BNF, v.]

Sexuální morálka

Frattallone, Raimondo, Antropologia ed etica sessuale, Messina: Coop. S. Tom. 2001. [207 s. Teoreticko-přehledová práce o modelech sexuality v nejrůznějších kulturních tradicích. BNF, v.]

Salazar, Carles, Anthropology and Sexual Morality: A Theoretical Investigation, New York – Oxford: Berghahn Books 2005. [197 s. Teoretická práce. Přístupy k sexualitě (Papua Nová Guinea, Freud, Foucault), případová studie zaměřená na Irsko (2. část knihy) a antropologické závěry: koncept kultury, problém intersubjektivity, subjektivizace a interpretace. BNF, v.]

Homosexualita

Ve středověku: viz Středověk. Represe: viz též výše „Regulace a kontrola sexuality“. V novověku v koloniích: Viz Katolictví 16.-18. stol., kap. věnovanou kř. v koloniích.

Bullough, V. L., Sex, Society, and History, New York 1976.

Danet, J., Discours juridique et perversions sexuelles (XIXème-XXème siècles), Nantes: Université de Nantes 1977.

Dollimore, Jonathan, Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford: Clarendon Press 1991. [FF MU, k.]

Natividade, Marcelo, „Carreiras homossexuais no contexto do Pentecostalismo: Dilemas e soluções“, Religião e Sociedade 23/1, 2003, 132-152. [Not in MU e-resources.]

Sexuální komunity

Eder, Franz X. – Hall, Lesley A.– Hekma, Gert (eds.), Sexual Cultures in Europe: Themes in Sexuality, Manchester : Manchester University Press 1999. [x, 261 s. Dle BNF b.r., c1999. Poznámky s odkazy na literaturu, rejstřík. BNF.]

Weeks, Jeffrey – Holland, Janet (eds.), Sexual Cultures: Communities, Values and Intimacy, Houndmills – London: Macmillan 1996. [317 s. Kniha věnovaná moderní sexualitě: kultura sexuálního povídkářství; homosexuální mozky a geny a feministická vědecká teorie; noviny Freewoman; komunity HIV pozitivních; čí je to orgasmus?; aj. Pro starší dějiny sexuality spíše nezajímavé. BNF, v.]

Gender

Journals: Gender and History...

Viz mnoho odkazů v komentovaných bibliografiích Wiesner-Hanks, Christianity and Sexuality, např. s. 15, a zde speciální kapitoly pod inkvizicí a novověkým kř.

Biddick, Kathleen, „Genders, Bodies, Borders: Technologies of the Visible“, in: Kathleen Biddick, The Shock of Medievalism, Durham – London: Duke University Press 1998, 135-162, 242-260. [FF MU (DZ), s.]

Busoni, Mila, Genere, sesso, cultura: Uno sguadro antropologico, Roma: Carocci 2000. [192 s. 1. vyd. Zajímavá teoretická antropologická práce o pojmu genderu obsahující i některé případové studie na základě soudobé etnografie (např. Nová Kaledonie aj.). Zabývá se též ve zvláštním oddíle pojmem genderu u M. Meadové. BNF, v.]

Bynum, Caroline Walker – Harrell, Stevan – Richman, Paula (eds.), Gender and Religion: On the Complexity of Symbols, Boston: Beacon Press 1986. [326 s. Široce zaměřený sborník. Šofre – od kolektivního k ženskému rituálu v Íránu; mužská iniciace v severothajském buddhismu; muži, ženy a duchové v tchaiwanském lidovém náboženství; kněžství a mateřství v Církvi Ježíše Krista svatých posledních dní; tamilské buddhistické texty; gender a kosmologie v Číně; gender v starověkých gnostických textech; krišnovská poezie a gender; Bynum: ženská imaginace v náboženských textech pozdního středověku (od pohledu nepřináší mnoho nového nad rámec Holy Feast a Jesus as Mother, na které zde i odkazuje jako na úplnější zpracování); psychoanalytický mýtus – mužské a ženské perspektivy. Poznámky pod čarou za jednotlivými studiemi, medailony přispěvatelů, rejstřík. BNF, v.]

Dinshaw, Carolyn, Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern, Durham – London: Duke University Press 1999. [Gender se řeší v různých kapitolách. FF MU (DZ), s.]

Muir, Edward – Ruggiero, Guido (eds.), Sex and Gender in Historical Perspective, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990. [xxii, 234 s. Sborník 8 studií, přeložených z italštiny. 6 příspěvků se týká 16.-18. stol., většina příspěvků se zabývá Itálií. Sexualita a ctnost, ideje související s rozvojem syfilis na konci 15. stol., téma souvislosti pohlavního styku během menstruace s porozením zrůdy, živoucí světice Angela Mellini aj. FF MU (DZ), s., k.]

Paterson, Linda, „Gender Negotiations in France during the Central Middle Ages: The Literary Evidence“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 246-266. [h.]

Sanday, Peggy Reeves, Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality, Cambridge: Cambridge University Press 1981. [xviii, 295 s. Kniha psaná z pozice vyhraněné až středně bojovné formy gender studies. Materiál je čerpán z preindustriálních společností. Scénáře ženské moci; scénáře mužské nadvlády; metafory pro sexuální identity; plány sexuální dělby práce; krev, sex a nebezpečí; základy ženské politické a ekonomické moci a autority; úpadek ženského světa – důsledek kolonialismu; základy mužské nadvlády; přechod ke křesťanství. Poznámkový aparát (257-274), bibliografie, rejstřík. BNF (VV), v.]

Scott, Joan W., „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, American Historical Review 91/5, 1986, 1053-1075. [Ruggiero podává jako velmi užitečnou studii shrnující americkou, angl. a fr. literaturu a podávající program pro budoucnost. JSTOR, p.]

Pohlavní zneužívání a obtěžování

Klérus

Benyei, Candace R., Understanding Clergy Misconduct in Religious Systems: Scapegoating, Family Secrets, and the Abuse of Power, New York – London: The Haworth Pastoral Press 1998. [197 s. Pastorálně-psychoterapeutická studie zpracovávající psychogii klerického zneužívání a obtěžování a nabízející návody k řešení. BNF, v.]

Haliczer, Stephen, Sexuality in the Confessional: A Sacrament Profaned, New York: Oxford University Press 1996. [Odkaz Barahona.]

Sarrión Mora, Adelina, Sexualidad y confesión: La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio, siglos XVI-XIX, Madrid: Alianza 1994. [Historická studie. BNF, v.; obj., ale vyřízeno dodavateli negativně.]

Seruyá Moreno Florido, María, Mujer y transgresión moral ante el Santo Oficio en Canarias (1598-1621), Cabildo de Lanzarote [2000?], 152-191. [BNF, v.]

Sexualita a sexuální identita v literatuře

Turley, Hans, Rum, Sodomy, and the Lash: Piracy, Sexuality, and Masculine Identity, New York – London: New York University Press 1999. [199 s. Mírně esejisticky zaměřená monografie, věnovaná pirátským a trosečnickým sexuálním identitám v literatuře 18. stol. (autor učí britskou literaturu v 18. stol. a gay studies). Nezaměřeno sociologicky, ale okrajově pracuje i s původními pirátskými dokumenty. Středně podrobný poznámkový aparát (159-178), bibliografie (179-193), rejstřík. BNF, v.]

Dance / Tanec

Some scholars: Milan Fujda.

Arcangeli, Alessandro, Davide o Salomè? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna, Treviso: Fondazione Benetton Studi Ricerche – Roma: Viella 2000. [An English translation is in progress.]

LaMothe, Kimerer L., „Why Dance? Towards a Theory of Religion as Practice and Performance“, Method and Theory in the Study of Religion 17/2, 2005, 101-133. [p.]

Takahashi, Melanie – Olaveson, Tim, „Music, Dance and Raving Bodies: Raving as Spirituality in the Central Canadian Rave Scene“, Journal of Ritual Studies 17/2, 2003, 72-87. [p.]

Leisure, free time, pastimes

Arcangeli, Alessandro, Recreation in the Renaissance: Attitudes Towards Leisure and Pastimes in European Culture, c. 1425-1675, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2003.

Violence and aggression / Násilí a agrese

Miscellaneous / Různé

See also bgstrv / Identity and representation.

Das, Veena – Kleinman, Arthur – Ramphele, Mamphela – Reynolds, Pamela (eds.), Violence and Subjectivity, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2000. [x, 380 s. Zajímavý, ale pro sledovaná témata (textové subjektivity, subjekt v procesních pramenech) v podstatě nepoužitelný sborník věnovaný vztahu násilí a subjektivity. Úvod; role „outsiderů“ v násilí na Balkáně; násilí a vidění – protézy a estetika teroru (věnováno Severnímu Irsku); obřízka a mužství – rituální zraňování a kolektivní násilí; jak být mužem – průzkum definice mužství; nestát se teroristou – konflikt na Šrí Lance; státní násilí, rodina a politický aktivismus; orákula ve šrílanském konfliktu; svědectví – násilí, zvrácené vědění a subjektivita; každodenní společenské násilí; sterilizace a přesidlování během stavu nouze v Dilí; lov na orgány; mayský multikulturalismus a násilí vzpomínek; usmíření a paměť v poválčné Nigérii; nálada, okamžik a mysl. Poznámkový aparát (v textu), bibliografie za jednotlivými studiemi, rejstřík. BNF (VV), v.]

Davis, Natalie Zemon, „The Rites of Violence: Religious Riots in 16th-Century France“, Past and Present 57, 1973, 53-91. [One of the first medieval studies works inspired by cultural anthropology (along with Peter Brown).]

Kortüm, Hans-Henning – Heinze, Jürgen (eds.), Aggression in Humans and Other Primates: Biology, Psychology, Sociology, Berlin – Boston: De Gruyter 2013.

Vries, Hent de, Religion and Violence: Philosophical Perspectives from Kant to Derrida, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 2002. [Zaměřeno filozoficky a eticky spíš než na vztah náboženství a násilí v sociálněvědném chápání (ač by se tu jistě daly načerpat zajímavé podněty i pro religionististiku, v rámci širší tradice reflexe o vztahu náboženství a násilí). Od debaty o toleranci přes Kanta a Kierkegaarda po Derridu, ale netvořeno medailony, spíš tématy. ETF Wien, v.]

White, Stephen D., „Repenser la violence: de 2000 à 1000“, Médiévales 37, 1999, 99-113. [h.]

Religion and violence, religious intolerance, repression of otherness in religions / Náboženství a násilí, náboženská netolerance, potlačování jinakosti v náboženstvích

Miscellaneous / Různé

Bruce, Steve, „Religion and Violence: What Can Sociology Offer?“, Numen 52/1, 2005, 5-28. [p.]

Brown, Peter, „Meze nesnášenlivosti“, in: id., Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 41-68, 96-99. [c.; h.]

Kippenberg, Hans G., „Searching for the link between Religion and Violence by Means of Thomas Theorem“, Method and Theory in the Study of Religion 22/???, 2010, 97-115. [Summary by S. Noutsou: An article on the link between (monotheistic) religions and violence. Kippenberg argues that there is such a link but his „counterargument is that the link between worldviews and practical paradigms allowing for violence and the deed is mediated by the actors’ definition of the situation and their choices in framing it“. There is a link between the monotheistic religions and violence but „[i]t depends on how believers define their situation“. Another interesting idea of this article is that by defining (modern) terrorists as „religious“ terrorists terrorism gets a metaphysical character and the only answer to it is force and violence.]

Redekop, Vern Neufeld, „Reconciling Nuers with Dinkas: A Girardian Approach to Conflict Resolution“, Religion 37/1, 2007, 64-84. [p.]

Omar, A. Rashied, „Towards a Polycentric Theory on Religion and Violence“, Journal of the Henry Martin Institute 21/1, 2002, 63-83. Not in MU e-resources.]

Segal, Robert A., „The Frazerian Roots of Contemporary Theories of Religion and Violence“, Religion 37/1, 2007, 4-25. [p.]

Strozier, Charles B., „The Apocalyptic Other: On Fundamentalism and Violence“, Nova Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2007, 84-96. [p.]

Classics

Girard, René, Obětní beránek, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [256 s. Snaží se doložit perzekuční schéma obětního beránka jako základ mýtů a náboženství obecně. Stručný poznámkový aparát.]

Girard, René, La violence et le sacré, Paris: Grasset 1972.

Girard, René, Le Bouc émissaire, Paris: Grasset 1982.

Monotheism and intolerance, monotheism and violence / Monoteismus a intolerance, monoteismus a násilí

Assmann, Jan, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien: Picus 42007 (first ed. 2006). [63 p. Review by Milan Hanyš in Lidé města / Urban People 10/3, 2008; (online 30 Sept 2013 at Academia.edu): brilliant, important for theorizing 1) the relationship between monotheism and intolerance, 2) the holy war or 3) the martyrdom motivated by religion. Argues that the link between monotheism and intolerance is not a necessary one.]

Assmann, Jan, Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, Munich: Hanser 2003. [Also translated into English (summary there).]

Assmann, Jan, The Price of Monotheism, trans. Robert Savage, Stanford: Stanford University Press 2010. [Translated from Die Mosaische... (without the appendices of the German edition, i.e. five articles responding to Moses). Argues against the critics of his Moses the Egyptian. Reiterates the claim that it was indeed Moses who introduced the distinction of true religion and false religion (paganism, heresy and such), thereby conditioning the link between monotheism and intolerance. This thesis emerged as the core of Moses only in the discussions (4-5; originally it was intended as a contribution to Western reception of Egypt, namely of the idea of biblical monotheism having its roots in Egypt – 5 ), and here the author takes the opportunity to refine his ideas. By doing this, he investigates the monotheistic ways of constructing „the Other“ (paganism, idolatry etc.), the role of law and justice and its link to tolerance, and also the attempts to abolish the Mosaic distinction. The Mosaic distinction. Monotheism as counterreligion to what? Memories of Amarna: for the author, unlike Freud, the link between Akhenaten and Moses is indirect: the anti-monotheism after Akhenaten / Achnaton was the source of Egyptian anti-Judaism and the interaction influenced the formation of Mosaic monotheism; according to p. 65, Akhetaten’s religion was the first monotheism. Freud and progress in intellectuality: notes the renewed interest in Freud’s view of Moses (an Egyptian murdered by the Jews), and comments on Freud’s book. The psychohistorical consequences of monotheism (or counterreligion) from the perspective of a theory of cultural memory and mnemohistory. Endnotes. h.]

Bernat, David A. – Klawans, Jonathan (eds.), Religion and Violence: The Biblical Heritage, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2007. [Contains (among others): D. Frankfurter, „The Legacy of Sectarian Rage: Vengeance Fantasies in the New Testament“.]

Horyna, Břetislav, „Monoteismus: Krátké dějiny jedinobožství“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Olomouc 22003, 11-33. [h.]

Reynolds, Thomas E., „Beyond Violence in Monotheism: Interfaith Possibilities in René Girardʼs Theory of Mimetic Rivalry“,  Studies in Interreligious Dialogue 19/1, 2009, 81-101. [Not in MU e-resources.]

Tolerance / Tolerance

Simonutti, Luisa, „Tolleranza, dibattito sulla“, in: Adriano Prosperi (ed.), Dizionario storico dell’Inquisizione III, Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa 2010, 1579-1584. [With further reading. FF MU (DZ), s.]

Rumors, gossip / Klevety, řeči, pomluvy, klepy

See also Social network analysis / Transmission of information. For rumours in medieval Europe, see bgstrv.

Rosnow, R. L. – Fine, G. A., Rumour and Gossip: The Social Psychology of Hearsay, New York: Elsevier 1976.

„Rumeurs et légendes contemporaines“, Communications 52, 1990.

Stewart, Pamela J. – Strathern, Andrew, Witchcraft, Sorcery, Rumors, and Gossip, Cambridge: Cambridge University Press 2004. [xvi, 228 s., brož. Teoreticky zajímavá, interkulturně zaměřená studie snažící se o průnik dvou témat, která jsou dobře prostudovaná, ale málo kladená do souvislosti – čarodějnictví a klepů. Spojitostí je několik druhů: klepy vedou k obviněním; povídačky a klepy fungují podobně jako čarodějnictví proti osobám, což vede ke konfliktu, násilí, „obětnímu beránkovství“. Tato témata kniha studuje v kontextu vzniku a řešení konfliktů (ix). Zpracované oblasti jsou velmi široké: Afrika, Indie, Nová Guinea, Evropa a Amerika. Speciální kapitola o povídačkách a násilí. Závěr – konflikt a koheze. Poznámkový aparát v textu, zajímavá bibliografie, rejstřík. ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Death / Smrt

Assmann, Jan, Smrt jako fenomén kulturní teorie, Praha: Vyšehrad 2003.

Buell, Denise Kimber, „The Afterlife Is Not Dead: Spiritualism, Postcolonial Theory, and Early Christian Studies“, Church History 78/4, 2009, 862-872. [p.]

Zawiła, Małgorzata, Religia i śmierć: Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków: Nomos 2008.

Suicide / Sebevražda

See also Suicide and suicidal fight in Islam.

Benn, James A., „Written in Flames: Self-immolation in Sixthcentury Sichuan“, Tounʼg Pao 92/4-5, 2006, 373-409. [p.]

Lippki, Sławomir, „Samobójstwa sakralne w nowych ruchach religijnych – dziedzictwo czy konieczność?“, Nomos 32-33, 2001, 107-118. [FF MU.]

Masaryk, Tomáš Garrigue, Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Praha: Ústav T. G. Masaryka 41998.

Monestier, Martin, Dějiny sebevražd: Dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné smrti, Praha: Dybbuk 2003. [414 s.: il. Přel. Vladimír Čadský. ISBN 80-903001-8-9.]

Willerslev, Rane, „The Optimal Sacrifice: A Study of Voluntary Death among the Siberian Chukchi“, American Ethnologist 36/4, 2009, 693-704. [p.]

Self-damaging behaviour / Sebepoškozující chování

Grojean, Olivier, „Violence against Oneself“, in: David A. Snow – Donatella della Porta – Bert Klandermans – Doug McAdam (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, Oxford: Blackwell 2013. [DOI: 10.1002/9781405198431.wbespm217. Academia.edu, p.]

Trance / Trans

Greenfied, Sidney M., „Trance States and Accessing Implicit Memories: A Psychosocial Genomic Approach to Reconstituting Social Memory during Religious Rituals“, Current Sociology 53/2, 2005, 275-291. [p.]

Motta, Roberto, „Body Trance and Word Trance in Brazilian Religion“, Current Sociology 53/2, 2005, 293-308. [p.]

Possession / Posednutí

Cohen, Emma.

Chalupa, Aleš, Pýthie.

Physical deformation / Fyzické deformace

Displaying physical deformations, performances / Ukazování fyzických deformací, performance

Bogdan, Robert, Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit, Chicago: University of Chicago Press 1990.

Durbach, Nadja, The Spectacle of Deformity: Freak Shows and Modern British Culture, Berkeley: University of California Press 2009.

Thanem, Torkin, The Monstrous Organization, Cheltenham: Edward Elgar 2011. [Available online.]

Theory of complex systems (including chaos theory) / Teorie komplexních systémů (včetně teorie chaosu)

[Converted to Zotero: https://www.zotero.org/groups/david_zbiral_bibliography and developed there. No longer maintained in this textual bibliography.]

Introductions

Mitchell, Melanie, Complexity: A Guided Tour, Oxford – New York: Oxford University Press 2009. [xvi, 349 p., hardback. Hardback (2009), softback (2011). Introduction to the science of complexity (of which network theory is a part). Stresses interdisciplinarity and the necessity of going beyond the traditional scientific reductionism. The author explores „the relationship between complexity and evolution, artificial intelligence, computation, genetics, information processing, and many other fields“ (from the editor’s summary). I. Background and history: what is complexity?; dynamics, chaos, and prediction; information; computation; evolution; genetics, simplified; defining and measuring complexity. II. Life and evolution in computers: self-reproducing computer programs; genetic algorithms. II. Computation writ large: cellular automata, life, and the universe; computing with particles; information processing in living systems; how to make analogies (if you are a computer); prospects of computer modelling). IV. Network thinking: the science of networks; applying network science to real-world networks; the mystery of scaling; evolution, complexified. V. Conclusion: the past and future of the sciences of complexity. Endnotes, bibliography, index. FF MU (AC/DZ); p.]

Mitchell Waldrop, M., Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, ???: Simon & Schuster 1992.

Applications in the historical disciplines

Horský, Jan, „Teorie chaosu: Nový ‚všelék‘ na bolesti dějezpytu?“ Dějiny a současnost: Kulturně historická revue 24/5, 2002, 33-35. [c.]

Applications in the social sciences

Kiel, L. Douglas – Elliott, Euel W. (eds.), Chaos Theory in the Social Sciences: Foundations and Applications, ???: University of Michigan Press 1997. [A collection of articles: introduction, applications on real data (mainly political and economic). Reviews I have seen are mostly positive, they stress that the book has a common programme of introducing more social scientists to nonlinear dynamics.]

Network science, network theory, network analysis / Věda o sítích, teorie sítí

[Converted to Zotero: https://www.zotero.org/groups/david_zbiral_bibliography.]

Some networks and centers: The Connected Past; RES-HIST (Réseaux et Histoire).

Some scholars: Claire Lemercier; Eivind Heldaas Seland (Bergen); etc.

Software tools

Directories and bibliographies of software tools

<http://historicalnetworkresearch.org/?page_id=484>

About visualisation

<https://vimeo.com/66085662>

Tools for network analysis and network visualisation

See <http://reshist.hypotheses.org> (referenes in the side panel).

histoGraph, <http://www.histograph.eu> [This is a software using automatic face detection and identification through crowd validation to create a social graph of people co-occurring in historical photographs. The developers plan to go open-source soon.]

Bibliographies

<http://historicalnetworkresearch.org> and its Zotero group at <https://www.zotero.org/groups/historical_network_research/items/>.

Journals

Social Networks.

Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales. [ISSN 1579-0185.]

Introductions

Articles

Lemercier, Claire, „Formal Methods When and How“. [Very recommended at http://historicalnetworkresearch.org/first-steps/.]

Weingart, Scott, „Networks Demystified“,

Books

Barabási, Albert-László, Linked: The New Science of Networks, Cambridge: Perseus 2002. [Translated into Czech as V pavučině sítí. FF MU (DZ), s.]

Barabási, Albert-László, V pavučině sítí, trans. František Slanina, Praha – Litomyšl: Paseka 2005. [Translation of Linked. p.]

Estrada, Ernesto, The Structure of Complex Networks: Theory and Applications, Oxford – New York: Oxford University Press 2011. [xii, 465 p., hardback. An introduction (or intermediate textbook), mathematically oriented and with examples from many areas of which social networks are only small part (which is understandable in a general introduction into complex networks). References, index. FF MU (DZ), s.]

Knappett, Carl, An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society, Oxford – New York: Oxford University Press 2011. [x, 251 p., hardback. A nicely written, accessible book trying to show how network analysis helps us to proceed from artifacts to interactions among people. Pays attention also to the history and background of this approach in archaeology. Links network analysis of objects to the ANT which, as the author acknowledges, brings network thinking and objects to the fore; this network thinking is positive already in itself but can still be developed further into real network analysis (9). The author is very interested in the passage from the micro-scale to the meso- (communities of practice) and macro-scales (regional interactions). Most examples are from Bronze Age Crete. References, bibliography, index. FF MU (DZ), s.]

Theory and methods

Miscellaneous

Wang, Tian – Krim, Hamid – Viniotis, Yannis, „Analysis and Control of Beliefs in Social Networks“, <http://www.vissta.ncsu.edu/data/papers/Analysis%20and%20Control%20of%20Beliefs%20in%20Social%20Networks.pdf>, [28. 1. 2015]. [On beliefs in a large sense, e.g. in market studies. Very mathematical. p.]

Interpreting graphs

McGrath – Blythe – Krackhardt, „The Effect of Spatial Arrangement on Judgements and Errors in Interpreting Graphs“ Social Networks 19, 1997, 223-242.

Network extraction (construction) from texts

Miscellaneous

See <http://historicalnetworkresearch.org/?page_id=64>. [Special chapter in the bibliography.]

Software

ConText, <http://context.lis.illinois.edu/>. [Free of charge, modifications permitted.]

Properties of networks

Miscellaneous

Watts, Duncan – Strogatz, Steven H., „Collective Dynamics of ‚Small World‘ Networks“, Nature 393, 1998, 440-442. [Introduces the notion of small-world networks (known also as „six degrees of separation“, distinctive by the combination of high clustering with short characteristic path lengths. Proves in three quite distinct cases (of which one is neural and one social – between actors) that the network in question is small-world. The diffusion of disease is more easy in small-world networks than in either random or regular graphs. MEDLINE, p.]

Resilience of networks

„Recent Progress on the Resilience of Complex Networks“, Jianxi Gao, Xueming Liu, Daqing Li, and Shlomo Havlin, Energies 2015, 8(10), 12187-12210; http://unam.us4.list-manage2.com/track/click?u=0eb0ac9b4e8565f2967a8304b&id=58fe15e3d7&e=55e25a0e3e.

Social network analysis

Introductions and overviews

Bellotti, Elisa, Qualitative Networks: Mixed Methods in Sociological Research, London: Routledge 2014. [How to combine formal network analysis with qualitative materials and statistical tools. Pays attention to social and cultural context. Not in MU or MZK.]

Borgatti, Stephen P. – Mehra, Ajay – Brass, Daniel J. – Labianca, Giuseppe, „Network Analysis in the Social Sciences“, Science 323/5916, 2009, 892-895.

Manzo, Gianluca (ed.), Analytical Sociology: Actions and Networks, Chichester: Wiley 2014. [FF MU (AC).]

Rolfe, Meredith, „Social Networks and Agent-Based Modelling“, in: Gianluca Manzo (ed.), Analytical Sociology: Actions and Networks, Chichester: Wiley 2014, 237-262. [FF MU (AC).]

Scott, J., Social Network Analysis: A Handbook, Los Angeles: Sage 22000.

Wasserman, Stanley – Faust, Katherine, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge: Cambridge University Press 1994. [Reprinted with corrections in 1997.]

Theory – miscellaneous

Granovetter, Mark S., „The Strength of Weak Ties“, American Journal of Sociology 78, 1973, 1360-1380. [Argues that analysis of processes in interpersonal social networks provides the most fruitful micro-macro bridge. This type of analysis allows to go beyond small, well-defined groups and discuss relations between groups. Stresses the cohesive power of weak ties. Cited, e.g., by Collar and by Lutton, Lollardy and..., 182. JSTOR, p.]

Granovetter, Mark S., „The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited“, in: P. V. Mardsen – N. Lin (eds.), Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills – London 1982, 105-130. [Ref. Lutton, Lollardy and..., 182.]

Hage, P., „Graph Theory as a Structural Model in Anthropology“, Annual Review of Anthropology 8, 1979, 115-136.

Nelson, Reed E., „The Strength of Strong Ties: Social Networks and Intergroup Conflict in Organizations“, The Academy of Management Journal 32/2, 1989, 377-401. [Strong ties between particular individuals from distinct groups reduce conflicts between these groups. High- and low-conflict organizations feature significantly different sociometric structures. JSTOR, p.]

Robins et al., „An Introduction to Exponential Random Graph Models for Social Networks“, Social Networks 29, 2007, 173-191.

Skvoretz, J., „Complexity Theory and Models for Social Networks“, Complexity 8, 2002, 47-55.

Watts, Duncan – Dodds, P., „Threshold Models of Social Influence“, in: P. Hedströ - P. Bearman (eds.), The Oxford Handbook of Analytical Sociology, Oxford: Oxford University Press 2009, chapter 20.

Methods and techniques

Ormerod, Paul, „Extracting Deep Knowledge from Limited Information on Evolved Social Networks“, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 378, 2007.

La Violette, R. – Colbaugh, R. – Glass, K., „Deep Information from Limited Observation of Robust Yet Fragile Systems“, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2009.

Homophily in social network analysis

McPherson, M. – Smith-Lovin, L. – Cook, J. M., „Birds of a Feather: Homophily in Social Networks“, Annual Review of Sociology 27, 2001, 415-444. [Focuses on voluntary associations. JSTOR, p.]

Properties of social ties

Some keywords: „weighted networks“.

<http://revistes.uab.cat/redes/issue/view/39> [Thanks to C. Lemercier for the reference.]

Opsahl, Tore – Panzarasa, Pietro, „Clustering in Weighted Networks“, Social Networks 31/2, 2009, 155-163. [SD, p.]

Perception of social networks – cognitive mechanisms

Fonti, F., Maoret, M., & Whitbred, R. 2015. Cognitive categorization and network perception: Cognitive Aggregated Social Structures in opaque networks. In Cognition and Strategy: Advances in Strategic Management (volume 32): 147-179. Gavetti G, Ocasio W (eds). Emerald Group Publishing Ltd: Bingley, UK.

Brashears, M. E. (2013). Humans use compression heuristics to improve the recall of social networks. Scientific reports, 3.

Applications of network analysis in historical sciences

Introductions

Knappett, Carl, An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society, Oxford: Oxford University Press 2011.

Knappett, Carl, „Introduction: Why Networks?“, in: Carl Knappett (ed.), Network Analysis in Archaeology: New Approaches to Regional Interaction, Oxford – London: Oxford University Press 2013, 3-15. [FF MU (AC).]

Introductory and review articles

Brughmans, Tom, „Connecting the Dots: Towards Archaeological Network Analysis“, Oxford Journal of Archaeology 29/3, 2010, 277-303. [Academia.edu, p.]

Lemercier, Claire, „Analyse de réseaux et histoire“, Revue d’histoire moderne et contemporaine 52/2, 2005, 88-112.

Schich...

Websites and portals

<http://historicalnetworkresearch.org/>

Proceedings, collections of articles

Knappett, Carl (ed.), Network Analysis in Archaeology: New Approaches to Regional Interaction, Oxford – London: Oxford University Press 2013. [FF MU (AC).]

Methodology, review articles

Czachesz, István, „The Evolutionary Dynamics of Religious Systems: Laying the Foundations of a Network Model“, in: Armin W. Geertz (eds.), Origins of Religion, Cognition and Culture, London: Equinox 2013, 1-25.

Examples of applications

<http://historicalnetworkresearch.org/bibliography/>. [There are different sessions (Medieval history, etc.).]

Collar, Anna, Religious Networks in the Roman Empire: The Spread of New Ideas, Cambridge: Cambridge University Press 2013. [FF MU (bis).]

Clark, Elizabeth A., The Origenist Controversy: The Cultural Construction of an Early Christian Debate, Princeton: Princeton University Press 1992. [According to Iricinschi – Zellentin, „Making Selves...“, 17, the author „employs network-theory to unravel the highly dense relations of ‚kinship, friendship, hospitality given and received, literary and financial patronage, religious mentorship, travelling companionship‘ which blended in the fourth- and fifth-century clash between Jerome and Rufinus“.]

Czachesz, István, „Women, Charity and Mobility in Early Christianity: Weak Links and the Historical Transformation of Religion“, in: István Czachesz – T. Biró (eds.), Changing Minds: Religion and Cognition Through the Ages II, Leuven: Peeters 2011, 129-154. [p.]

Eidinow, Esther, „Networks and Narratives: A Model for Ancient Greek Religion“, Kernos 24, 2011, 9-38.

Heszer, Catherine, The Social Structure of the Rabbinic Movement in Roman Palestine, (Texts and Studies in Ancient Judaism 66), Tübingen: Mohr Siebeck 1997. [According to Iricinschi – Zellentin, „Making Selves...“, 17, the author „uses network-theory to situate the rise of the Rabbinic movement“. FF MU (DZ), s.]

Larson, Katherine A., „A Network Approach to Hellenistic Sculptural Production“, Journal of Mediterranean Archaeology 26/2, 2013, [Interested in the diffusion of information. Based on sculptors’ signatures, traces their relationships over time and space. EBSCO, p.]

Malkin, Irad, A Small Greek World: Networks in the Ancient Mediterranean, Oxford: Oxford University Press 2011. [Uses network rather as a metaphor but recommended as an introduction.]

Malkin, Irad, „Networks and the Emergence of Greek Identity“, Mediterranean Historical Review 18/2, 2003, 56-75. [Uses the concept network (consciously) as a heuristic metaphor to show convergence which, within a short period of time, led to the rise of a „Greek“ identity. EBSCO, p.]

Monge, Mathilde, „Spatialiser la dissidence à Cologne au XVIe siècle: ‚Geocoding‘ des dissidents religieux dans le paysage urbain d’après le plan d’Arnold Mercator (1571)“ [online], <http://www.esrifrance.fr/SIG2008/pirot_monge.htm>, [23. 10. 2014]. [On Anabaptists in Köln. The aim is to spatialize Anabaptism in the area using the Hypergraph Based Data Structure, and see how Anabaptists were integrated in the society of their time. The author explains her working method in detail (including the creation of a map). p.]

Ruffini, Giovanni, Social Networks in Byzantine Egypt, Cambridge: Cambridge University Press 2008. [Social network analysis based on documents.]

Network theory in textual analysis

Some scholars: Justin Lane.

Mac Carron, Pádraig – Kenna, Ralph, „Universal Properties of Mythological Networks“ [online], Europhysics Letters 99/2, <http://iopscience.iop.org/0295-5075/99/2/28002>, [21. 1. 2015]. [doi doi:10.1209/0295-5075/99/28002. Applies statistics to three narratives (Beowulf, Iliad and Táin Bó Cuailnge) with different degree of fiction and shows how difference between a partly historically based vs. mythological text can be seen through statistics and network analysis. Both authors are from an applied mathematics department. p.]

Diffusion of innovations

See also Rumors, gossip (generally, besides social network analysis).

For a theory of innovations, see Innovations.

Miscellaneous

See also Network theory / Transmission of information.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-cultural_diffusion>

Belen, Selma, The Behaviour of Stochastic Rumors, 2008. Available online at <http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/49472/1/02whole.pdf>, [4 June 2014]. [p.]

Choi, H. – Kim, S-H. – Lee, J., „Role of Network Structure and Network Effects in Diffusion of Innovations“, Industrial Marketing Mangement 39/1, 2010, 170-177.

Collar, Anna, „Network Theory and Religious Innovation“, Mediterranean Historical Review 22/1, 2007, 149-162. [On the transmission of (different types of) monotheism in the 1st to 3rd c. CE, operationalized as transmission of innovation. Opened by an introduction into network theory, a tool to explain how interactions affect change and „influence the success or failure of innovations of ideas“. Academia.edu; k. (DZ, en); p.]

Daley, D. J. – Gani, J., Epidemic Modelling: An Introduction, (Cambridge Studies in Mathematical Biology), Cambridge: Cambridge University Press 1999. [xii, 213 p., softback. First published 1999, first paperback edition 2001, reprinted 2005 (FF MU). Introduction into mathematic modelling of diseases. Describes simple deterministic and stochastic models for epidemics taking place in either homogeneous or stratified populations. These models are contrasted with models for rumours and vector-borne diseases like malaria. Each chapter is extended by exercises. Aims at students of mathematical biology having some basic knowledge of probability and statistics. (Based on the editor’s summary.) FF MU (AC/DZ).]

Daley, D. J. – Kendall, D. G., „Stochastic Rumors“, J. Inst. Maths Applics 1, 1965, 42-55. Available online at <http://imamat.oxfordjournals.org/content/1/1/42.full.pdf>, [4. 6. 2014]. [p.]

Gladstone, Eric C. – Brashears, Matthew, „Innovation from Imitation: Error Correction in Networks Reduces Accuracy and Promotes Innovation“.

Greenhalgh, T. – Robert, G. – Macfarlane, F. – Bate, P. – Kyriakidou, O. – Peacock, R., „Storylines of Research in Diffusion of Innovation: A Meta-narrative Approach to Systematic Review“, Social Science and Medicine 61, 2005, 417-430.

Guare, John, Six Degrees of Separation: A Play, New York: Vintage Books 1990. [Widely cited, e.g. by Strogatz. It is a play (drama) that popularized the earlier hypotheses according to which, in the increasingly interconnected world, any individual can be connected to another in a maximum of six steps.]

Itani, J., „On the Acquisition and Propagation of New Food Habits in the Troop of Japanese Monkeys at Takasakiyama“, Primates 1, 1958, 84-98. [This is the original and widely discussed article on culture transmission in a group of monkeys. (Some later scholars pointed out that there is no direct evidence for imitation in the original study, and conducted experiments trying to assess the role of imitation, unaddressed by the original observation, experimentally.)]

Knapp, R. H., „A Psychology of Rumor“, Public Opinion Quarterly, 8, 1944, 22-27.

Maki, D. P., Mathematical Models and Applications, With Emphasis on Social Life, and Management Sciences, Prentice Hall 1973.

Moreno, Y. – Nekovee, M. – Pacheco, A. F., „Dynamics of Rumour Spreading in Complex Networks“, Physical Review, 2004.

Nekovee, Maziar – Moreno, Y. – Bianconi, G. – Marsili, M., „Theory of Rumour Spreading in Complex Social Networks“, Physica A. Available online at <http://arxiv.org/pdf/0807.1458v1.pdf>, [5 June 2014]. [DOI: 10.1016/j.physa.2006.07.017. Oft-cited; based on data on the spread of rumours through the internet. From the abstract: Focuses on the mathematical expression of a threshold in homogeneous networks and random graphs below which a rumour cannot spread. In scale-free networks, in contrast, this threshold becomes vanishingly small. Scale-free networks are especially prone to the spreading of rumours, just as they are to spreading of infections. p. (pre-print).]

Raynaud, Dominique, Optics and the Rise of Perspective: A Study in Network Knowledge Diffusion, Oxford: Bardwell 2014. [The book seems very interesting from the point of view of methodology also for the diffusion of innovations in religion.]

Rogers, Everett M., Diffusion of Innovations, New York: Simon & Schuster 52003 (first ed. 1962). [576 p., softback. A classic synthetisizing over 500 diffusion studies and building a theory out of them. Classifies the phases of diffusion. The author’s backround is rural sociology, but this study is widely used also by archeologists etc. Pre-dates the development of network theory, otherwise it would perhaps be formulated in a close relation to it. ESF MU (1st ed.); FF MU (5th ed.); FF MU (DZ), s. (5th ed.); epub (5th ed.); p. (3rd ed.).]

Rogers, Everett M. – Shoemaker, F. Floyd, Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach, New York: Free Press 21971. [A follow-up work to Diffusion... adding evaluation of social systems to the original theory; the book is also marked as the 2nd ed. of the Diffusion of Innovations, and so it is probably superseeded by subsequent editions thereof.]

Singhal, Arvind – Dearing, James W. (eds.), Communication of Innovations: A Journey with Ev Rogers, New Delhi – Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 2006.

Sperber, Dan, Rethinking Symbolism, Cambridge: Cambridge University Press 1975.

Sperber, Dan – Wilson, Deirdre, Relevance: Communication and Cognition, Blackwell 1986.

Shennan, S., „Cultural Transmission and Cultural Change“, in: S. van der Leeuw – R. Torrence (eds.), What’s New? A Closer Look at the Process of Innovation, London: Unwin Hyman 1989.

Sudbury, A., „The Proportion of the Population Never Hearing a Rumour“, Journal of Applied Probability 22, 1985, 443-446.

Thomson, K. – Castro Estrada, R. – Daugherty, D. – Cintrón-Arias, A., „A Deterministic Approach to the Spread of Rumors“, <http://mtbi.asu.edu/downloads/Rumors.pdf>, [4. 6. 2014]. [p.]

Diffusion of innovations accross social networks

Robertson, M. – Swan, Jacky – Newell, Sue, „The Role of Networks in the Diffusion of Technological Innovation“, Journal of Management Studies 33/3, 1996, 333-359.

Valente, Thomas W., Network Models of the Diffusion of Innovations, Cresskill: Hampton Press 1995. [xiv, 171 p., softback. A diffusion study of three cases with some features of an introduction into the study of the diffusion of innovations in social networks. The author pays quite an attention to the concepts of threshold and the critical mass. FF MU (DZ), s.]

Valente, Thomas W., „Social Network Thresholds in the Diffusion of Innovations“, Social Networks 18, 1996.

Young, H. Peyton, „The Diffusion of Innovations in Social Networks“, in: Lawrence E. Bloom – Steven N. Durlauf (eds.), The Economy as an Evolving Complex System III, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 267-281. [Available at <http://krieger2.jhu.edu/economics/wp-content/uploads/pdf/papers/el3.pdf>. p.]

Zanette, D. H., „Dynamics of Rumour Propagation on Small-world Networks“, Physical Review, 2002.

Conservatism and diffusion, immunity against the diffusion of innovations, immunology of cultural systems

Sørensen, Jesper, „Religion, Evolution, and an Immunology of Cultural Systems“, Evolution and Cognition 10/1, 2004, 61-63. [Academia.edu, p.]

Modelling communication

Preiser-Kapeller, J. – Daim, F. (eds.), Harbours and Maritime Networks as Complex Adaptive Systems, Mainz 2014. [Contains, e.g., „Northern Emporia and Maritime Networks: Modelling Past Communication using Archaeological Network Analysis“.]

Computational modelling and simulation / Výpočetní modelování a simulace

Introductions and overviews

Epstein, Joshua M., Generative Social Science: Studies in Agent-Based Computational Modeling, Princeton: Princeton University Press 2007.

Epstein, Joshua M. – Axtell, Robert, Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up Washington: Brookings Institution Press 1996.

Gilbert, Nigel – Troitzsch, Klaus, Simulation for the Social Scientist, Open University Press 22005. [A sample chapter at <http://cress.soc.surrey.ac.uk/s4ss/S4SS-sample-chapter.pdf>. A very readable introduction.]

Manzo, Gianluca, „Variables, Mechanisms and Simulations: Can the Three Methods Be Synthesized?“, Revue française de sociologie 48/4, 2007, 35-71.

Mitchell, Melanie, „Prospects of Computer Modeling“, in: Melanie Mitchell, Complexity: A Guided Tour, Oxford – New York: Oxford University Press 2009, 209-224, 316-317. [FF MU (AC/DZ), k.; p.]

Pelánek, Radek, Modelování a simulace komplexních systémů: Jak lépe prozumět světu, Brno: Masarykova univerzita 2011. [p.]

Agent-based modelling (specifically)

See also https://www.zotero.org/groups/294390/ [protected?].

Programmatic articles

Epstein, Joshua M., „Agent-based Computational Models and Generative Social Science“, Complexity 4/5, 1999, 41-57.

Review articles

Kiesling, Elmar – Günther, Markus – Stummer, Christian – Wakolbinger, Lea M., „Agent-Based Simulation of Innovation Diffusion: A Review“, Central European Journal of Operations Research 20/2, 2012, 183-230. [doi:10.1007/s10100-011-0210-y. EBSCO, p.]

Macy, Michael W. – Willer, Robert, „From Factors to Actors: Computational Sociology and Agent-Based Modelling“, Annual Review of Sociology 28, 2002, 143-166. [A very readable and useful review article. ABM is an alternative to modelling of social processes based on interactions among variables. Simple and predictable local interactions can generate global patterns such as the diffusion of information, emergence of norms, coordination of conventions, or participation in collective action. Emergence of social structure and social order out of local interaction. Very nicely presents the principles (and the merit) of bottom-up approach in contrast to top-down approaches of most earlier sociologists. EBSCO, p.; l.]

Agent-based modelling working with real-world data

Dean, Jeffrey S. –Gumerman, George J. – Epstein, Joshua M. – Axtell, Robert L. – Swedlund, Alan C. – Parker, Miles T. – McCarroll, Steven, „Understanding Anasazi Culture Change Through Agent-Based Modeling“, in: Timothy A. Kohler – George J. Gumerman (eds.), Dynamics in Human and Primate Societies: Agent-Based Modeling of Social and Spatial Processes, Oxford – New York: Oxford University Press 2000, 179-206. [Agent-based modelling suggested to overcome the experimental limitations of archaeology in a situation when traditional narrative explanations of prehistory have become increasingly difficult to operationalize. p. (submitted version); EBSCO Academic Books collection (Adobe Digital Editions).]

Cellular automata modelling

Programmatic articles

Hegselmann R. – Flache, A., Understanding Complex Social Dynamics: A Plea for Cellular Automata Based Modelling“, Journal of Artificial Societies and Social Simulation 1/3, 1998, 1.1–1.36. [Recommended by Macy & Willer.]

Implementing cognition into computational modelling

Bainbridge, William Sims, God from the Machine: Artificial Intelligence Models of Religious Cognition, Oxford: AltaMira 2006. [Explores the prospects of computational modelling for the sociology of religion. p.]

Sun, Ron, Cognition and Multi-Agent Interaction: From Cognitive Modeling to Social Simulation, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2006. [This is said to be an important achievement for basing simulation on models of human cognition („cognitive social simulation“).]

Computer-assisted analysis of texts and textual corpora

See also Network theory in textual analysis.

Some scholars: Justin Lane.

Computer assisted text analysis in the social sciences,

Spatial humanities: the humanities and the space

Some scholars: Vojtěch Kaše (has some bibliographies).

Introductions and manuals

Owens, Jack B. – Sandes, Anderson – Stephenson, Barbara – Dixon, David – Zajac, Catherine, A Geographic Information Systems (GIS) Training Manual for Historians and Historical Social Scientists, <https://www.academia.edu/8438126/A_Geographic_Information_Systems_GIS_Training_Manual_for_Historians_and_Historical_Social_Scientists>, [24. 1. 2015]. [p.]

Manifestos and programmatic articles

Goodchild, Michael F. – Janelle, Donald G., „Toward Critical Spatial Thinking in the Social Sciences and Humanities“, GeoJournal 75/1, 2010, 3-13. [EBSCO. p.]

Owens, Jack B., „Understanding the Impact of Nonlinear Dynamics on the Processes of Human Systems“, <https://www.academia.edu/685645/Understanding_the_impact_of_nonlinear_dynamics_on_the_processes_of_human_systems>, [24. 1. 2015]. [Proposes Geographically-Integrated History; understanding of historical processes requires an integration of the natural, social, and cultural environments on the basis of place, space, and time. This can be accomplished thanks to computational tools. p.]

Geographic information systems in history, historical geographical information systems (HGIS) and the spatial humanities

Miscellaneous

See https://www.zotero.org/groups/294390/ [protected?].

Gregory, Ian N., A Place in History: A Guide to Using GIS in Historical Research, Oxford: Oxbow 2003. [The second edition is available online at: http://www.ccsr.ac.uk/methods/publications/ig-gis.pdf, the first edition is available from http://hds.essex.ac.uk/g2gp/gis/index.asp.]

Gregory, Ian N. – Geddes, A. (eds.), Toward Spatial Humanities: Historical GIS and Spatial History, Bloomington: Indiana University Press 2014.

Gregory, Ian N. – Ell, Paul, Historical GIS: Technologies, Methodologies, and Scholarship, (Cambridge Studies in Historical Geography), Cambridge: Cambridge University Press 2007.

Knowles, A. K. (ed.), Past Time, Past Place: GIS for history, Redlands: ESRI Press 2002.

Ott, Thomas – Swiaczny, Frank, Time-integrative Geographic Information Systems: Management and Analysis of Spatio-Temporal Data, Berlin – Heidelberg – New York: Springer 2001. [PřF MU.]

Applications in specialized studies

Taylor, Faye, Mapping Miracles: Early Medieval Hagiography and the Potential of GIS“, in: Alexander von Lünen – Charles Travis (eds.), History and GIS: Epistemologies, Considerations and Reflection, Dodrecht: Springer 2013, 111-125. [p.]

India, Indian religions, hinduism / Indie, indická náboženství, hinduismus

Protoindická kultura

Wheeler, M., Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha 1973.

Zbavitel, D., Starověká Indie, Panorama, Praha 1985.

Prameny – překlady

Benda, F., Pataňdžaliho Jógasútra, Přátelé duchovních nauk, Olomouc 1993. [92 s. Překlad pramenů, komentáře – jóga. Překladatel neuveden. Jógasútru komentuje F. Benda.]

Bhagavadgíta. Zpěv vznešeného, přel. R. Janíček, Santal, Liberec 1998.

Kol., Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997.

Sómadéva, Oceán příběhů, sv. 1-2, přel. D. Zbavitel, Praha: Odeon 1981.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993. [144 s. Odborná literatura – religionistika – hinduismus. Náklad 3000 výtisků. Velmi kvalitní, hutná a přitom zcela srozumitelná úvodní práce o hinduismu. Obsahuje překlad některých starých i moderních pramenů.]

Prameny – převyprávění

Janíček, R., Bůh jsi ty! Odkaz staroindických upanišad, Jaroslav Jiránek, Železný Brod 1945. [69 s. Převyprávění pramenů – hinduismus. Parafráze vybraných upanišad, modliteb...]

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Miltner, V., Příběhy bájné Indie.

Zbavitel, D. et al., Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí, Praha: Vyšehrad 21997. [Převyprávění, místy i překlady.]

Zbavitel, D., Rámájana.

Přehledy

Bečka, J. a kol., Náboženství v asijských společnostech. Tradice a současnost, Orientální ústav AV ČR, Praha 1996.

Knipe, D. M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, Praha: Prostor 1997.

Mittal, Sushil – Thursby, Gene (eds.), Religions of South Asia: An Introduction, London – New York: Routledge 2006. [xvi, 308 s., brož. Obrazové přílohy, seznam literatury, rejstřík. Hindudharma, buddhadharma, sikhská dharma, zoroastrismus, židovství, křesťanství, islám, bahá’í, problémy interpretace. ETF Wien, v.]

Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, Masarykova univerzita, Brno 1995.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993. [144 s. Odborná literatura – religionistika – hinduismus. Náklad 3000 výtisků. Velmi kvalitní, hutná a přitom zcela srozumitelná úvodní práce o hinduismu. Obsahuje překlad některých starých i moderních pramenů.]

Zbavitel, D., Starověká Indie, Panorama, Praha 1985.

Zbavitel, D. et al., Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1964. [294 s. Odborná literatura – religionistika, kulturní historie – hinduismus. Obrazová příloha, bibliografie, podrobný rejstřík. Mimořádně bohatý přehled nejrůznějších tváří hinduismu. Klasické dílo.]

Zbavitel, D. – Vacek, J., Průvodce dějinami staroindické literatury, Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Gods and men / Bohové a lidé

Goddesses, devi / Bohyně, déví

Dempsey, Corine, „Reading and Writing (to) the Devi: Reflections on Unanticipated Ritualized Ethnography“, Method and Theory in the Study of Religion 21/1, 2009, 28-39. [p.]

Practice / Praxe

Různé

Preinhalterová, H., Hinduista od zrození do zrození, Praha: Vyšehrad 1997.

Rituals

Michaels, Axel, Homo Ritualis: Hindu Ritual and Its Significance for Ritual Theory, (Oxford ritual studies series), New York – Oxford: Oxford University Press 2016.

Jóga

Eliade, Mircea, Jóga, nesmrtelnost a svoboda, Praha: Argo 1999.

Kudelska, Marta, „Kriyayoga Model in Śvetaśvatara Upanishad“, Studia religiologica 26, 1993, 39-44. [FF MU.]

Kudelska, Marta, „Sankhja-Joga w Kathopaniszad“, Studia religiologica 24, 1991, 29-40. [FF MU.]

Sacha-Piekło, Małgorzata, Tam gdzie pustka staje się światłem: Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi, Kraków: Nomos 1999.

Stolp, Piotr, „Rola Boga w klasycznej jodze indyjskiej“, Ex nihilo 2, 2009, 155-165. [FF MU.]

Literatura a její dobový kontext

Védy

Kudelska, Marta, „Puruszasukta: Kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka“, Studia religiologica 35, 2002, 91-102. [FF MU.]

Purány

Sacha-Piekło, Małgorzata, „Kosmogonia według Wisznu-Purany“, Studia religiologica 24, 1991, 19-28. [FF MU.]

Šankara

Sacha-Piekło, Małgorzata, „Spory wokół interpretacji doktryny Śankary“, Studia religiologica 25, 1992, 25-36. [FF MU.]

Sacha-Piekło, Małgorzata, „The Conception of Soul in the Śaṃkara’s Doctrine“, Studia religiologica 26, 1993, 65-72. [FF MU.]

Werner, Karel, „Mistr Šankara a buddhismus“.

Bengálský višnuismus

Czyżykowski, Robert, Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim, Kraków: Nomos 2004.

Indičtí reformátoři a myslitelé 19.-21. století

Rammohan Ráj

Fárek, Martin, „Did Rammohan Ray Understand Western Religion?“, Nomos 77, 2012, 64-85.

Šrí Rámakršna (1836-1886)

Ruchel, Małgorzata, Ramakriszna: Filozof – mistyk – święty, Kraków: Nomos 2003.

Nisargadatta Mahárádž (1897-1981)

Trzciński, Łukasz, „Podmiot religijny w ujęciu Śri Nisargadatty Maharadża“, Studia religiologica 35, 2002, 109-117. [FF MU.]

Religions of India, 2000-present / Náboženství Indie, 2000-současnost

Indian Religion in Cyberspace / Indická náboženství v kyberprostoru

Scheifinger, Heinz, „Hinduism and Cyberspace“, Religion 38/3, 2008, 233-249. [p.]

Slovníky, příručky

Kol., Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Votobia – Victoria Publishing, Olomouc – Praha 1996.

Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Brno: Atlantis 1996.

Íránské a perské náboženství

Zoroastrianism / Zoroastrismus

State of research

Stausberg, Michael, „On the States and Prospects of the Study of Zoroastrianism“, Numen 55/5, 2008, 561-600. [p.]

Miscellaneous

Hintze, Almut, „Do ut des: Patterns of Exchange in Zoroastrianism“, Journal of the Royal Asiatic Society 14/1, 2004, 27-45. [p.]

Moazami, Mahnaz, „Evil Animals in the Zoroastrian Religion“, History of Religions 44/4, 2005, 300-317. [p.]

Mazdakismus

Viale, Adrián, „Ortodoxia y herejía en el periodo sasánida: notas para una caracterización religiosa del mazdakismo“.

Islam / Islám

Prameny

Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000. [804 s. Posvátný text – islám. Nejlepší český překlad. Obsáhlý úvod. Vydání v tomto překladu 3., celkem pak 7. Toto je vlastně podle tiráže přetisk 1. vydání (ne nové vydání).]

Usáma ibn Munkiz, Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky, přel. Rudolf Veselý, Praha: Odeon 1971.

Slovníky a encyklopedie

Encyclopedia of Islam. [Available at the MU in the Litterae ante portas interface.]

Fleissig, J. – Bahbouh, Ch., Malá encyklopedie islámu, Dar ibn Rushd, Praha 1993. [Encyklopedie – religionistika – islám. V několika bodech užitečná hesla, hlavně informace o zemích, kde je islám většinovým náb., medailony českých islamistů atd. Islamologové ale tuto encyklopedii nedoporučují.]

Přehledy a obecná pojednání

Islám jako náboženství

Denny, F. M., Islám a muslimská obec, Praha: Prostor 1999.

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 21998. [296 s. Odborná literatura – religionistika – islám. Jedna z nejlepších českých přehledových prací o islámu. Rejstřík.]

Dějiny islámských zemí

Lewis, B., Dějiny Blízkého východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [384 s. Odborná literatura – historie – Blízký východ.]

Tauer, F., Svět islámu. Jeho dějiny a kultura..., Praha: Vyšehrad 1984. [268 s. Odborná literatura – historie – islám. Podrobná práce o dějinách islámských zemí. Šíření islámu, Mogulové atd. Náklad 10 000 výtisků.]

Předislámská Arábie

Breton, Jean-François, Arabia Felix from the Time of the Queen of Sheba: Eighth Cen-tury B.C. to First Century A.D., Notre Dame 1999. [FF MU (DP).]

Hoyland, Robert G., Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, London – New York 2001. [FF MU (podnět DZ).]

Moscati, Sabatino, Staré semitské civilizace, Praha: Odeon 1969. [352 s. Odborná literatura – historie, kulturní historie – Semité. Mezopotámie, Sýrie a Palestina, Izrael, arabská kultura, etiopská kultura. Zásadní publikace. Přehledné členění. Česká bibliografie. Přel. S. Segert.]

Muhammad a vznik islámu

Muhammad

Cook, M., Muhammad, Odeon – Praha: Argo 1994. [104 s. Odborná, populárně vědecká literatura – religionistika – islám, Muhammad.]

Hrbek, Ivan – Petráček, Karel, Muhammad, Praha: Orbis 1967. [228 s. Odborná literatura – historie, religionistika, biografie – islám, Muhammad. I vývoj a šíření islámu, tabulky dnešního rozšíření a výbor z koránu. Výroky známých osobností a myslitelů o Muhammadovi a islámu.]

Vlivy židovství, křesťanství, gnóze a manicheismu na vznikající islám

Bernard, Marie, „La gnose islamique ou la nostalgie d’une connaissance salvatrice“, Heresis 23, 1994, 99-120.

Esmailpour, Abolqasem, „Manichaean Gods and Goddesses in a Classical Arabic Treatise: Kitāb al-Radd-i cla'l-Zandīq al- Lacīn Ibn al-Muqaffaʼ“, Central Asiatic Journal 51/2, 2007, 167-176. [Not in MU e-resources.]

Glassé, Cyril, „Crypto-Manicheism in the ‘Abbasid Empire“, Iqbal Review 41/2, 2000, 71-90. [Dostupné online, http://www.allamaiqbal.com/publications/journals/review/apr00/06.htm, 31. 7. 2013.]

Islámské právo, šarí’a

Potměšil, Jan, Šaría: Úvod do islámského práva, Praha: Grada 2012.

Islám ve středověku

Různé

Bator, Wiesław, „Średniowieczne wyobrażenia religijne i propaganda islamu w Ksieędze tysiąca i jednej nocy (Alf laila wa laila)“, Nomos 69-70, 2010, 11-30. [FF MU.]

Muslimské Španělsko (al-Andalus)

Alonso, Jesús Pérez, El Miragi: Estudio introductorio y edición crítica del texto castellano del siglo XIII, Duisburg 1983. [Polemické dílo; obsahuje úryvky z arabské legendy o al-mirádž s připojením křesťanské polemiky. Edice, ofotografovaný rukopis, představení rukopisu. MZK.]

Brett, Michael, Mauri: Islam na Západe, Bratislava: Tatran 1989.

Kaufmann, H., Maurové a Evropa: Cesty arabské vědy a kultury, Panorama, Praha 1982. [184 s. Odborná literatura – kulturní historie. Obrazová příloha. Zaměřeno spíše na vědu a historii než na náboženství. Dle Hrocha a Skýbové, Králové..., 325 jde o práci problematickou.]

Magic

Travaglia, Pinella, Magic, Causality, and Intentionality: The Doctrine of Rays in Al-Kindi, (Micrologus Library 3), Firenze: SISMEL – Edizioni del Galluzzo 1999. [Není dostupné online.]

Yezidi / Jazídové

Spat, Eszter, „Late Antique Literary Motifs in Yezidi Oral Tradition: The Yezidi Myth of Adam“, Journal of the American Oriental Society 128/4, 2008, 663-680. [p.]

Islam in 16th-18th century / Islám v 16.-18. století

Bashir, Shahzad, „Shah Ismaʼil and the Qizilbash: Cannibalism in the Religious History of Early Safavid Iran“, History of Religions 45/3, 2006, 234-256. [p.]

Islám v Evropě, Evropa a islám, islám na Západě

Různé

Cardini, Franco, Evropa a islám, Praha: Lidové noviny 2004.

Cardini, Franco, L’invenzione del Nemico, Palermo: Sellerio 2006. [249 s. Monografie věnovaná křížovým výpravám a pohledu na islámský svět (není to tatáž, která byla přeložena do češtiny jako Evropa a islám?). Stručnější poznámkový aparát (pod čarou). Neobsahuje bibliografii ani rejstříky. FF MU (DZ).]

Charvát, Petr – Prosecký, Jiří (eds.), Ibrahim ibn Ya‘qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c.800-1300 A.D. Proceedings of the International Colloquy 25-29 April 1994, Praha: Orientální ústav AV ČR 1996. [Orientální motivy v užitých úměních v pozdně avarské a velkomoravské době, pokřesťanštění Slavníkovců, Ibrahímův itinerář, Ibrahímovi „Turci“, islámské mince, textilie, islámské sklo ve středověkých Čechách, maloobchod jihofrancouzských Židů s kořením, latinská mineralogická terminologie ve středověku a orientální jazyky, arabské a perské prameny pro studium středověké historie západoslovanského světa (fr.), Chasdaj ibn Šaprut a chazarský král, „andaluská šu’úbíja“ – Slované proti Arabům, Mahzor Vitry. Obrazová příloha. MZK.]

Constable, Olivia Remie, „Muslim Spain and Mediterranean slavery: The medieval slave trade as an aspect of Muslim-Christian relations“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 264-284. [h.]

Erjavec, Karmen – Voli, Zala, „,We Defend Western Civilization‘: Serbian Representations of a Cartoon Conflict“, Islam and Christian-Muslim Relations 19/3, 2008, 305-321. [Not in MU e-resources.]

Grodź, Stanisław, „Migracje muzułmanów w perspektywie europejskiej i zachodnioafrykańskiej“, Nomos 69-70, 2010, 53-70. [FF MU.]

Kropáček, Luboš, Islám a Západ: Historická paměť a současná krize, Praha: Vyšehrad 2002.

Czech Republic

Pavlíková, Eva, Muslimští migranti a český sekulární stát, Praha: Pavel Mervart 2014.

Polsko

Żaba, Kazimierz Maciej, „Muzułmanie polscy: Religijność a dystans religijno-etniczny“, Studia religiologica 27, 1994, 75-103. [FF MU.]

Representations of Islam in medieval Europe (reference)

See bgstrv.

Akomodace Západu v kultuře islámských zemí

Zaczkowska, Anna, „Burka-Barbie: Mechanizmy adaptacji ikony kultury popularnej Zachodu do kultury islamu“, Nomos 69-70, 2010, 115-122. [FF MU.]

Islam in public space

Klapetek, Martin, „Czy nowoczesna islamska architektura jest częścią europejskiej przestrzeni publicznej?“, Nomos 77, 2012, 98-103.

Jinověrci, islám a jinakost, pronásledování a tolerance

Föcking, Marc – Goetz, Hans-Werner (eds.), Ungläubige, Teufelsdiener, Abtrünnige: Der Umgang mit Andersgläubigen in Geschichte und Gegenwart, Berlin: Lit 2013. [Several texts. FF MU (DZ), s.]

Foltz, Richard, „Muslim ,Orientalism‘ in Medieval Travel Accounts of India“, Studies in Religion / Sciences religieuses 37/1, 2008, 81-95. [p.]

Křesťanské pojetí islámu ve středověku (odkaz)

bgstrv

Islámské právo – šarí’a

Prameny – různé

Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003.

Da’wa

Mendel, Miloš.

Wąs, Adam, „Da’wa: Znaczenie i różnorodność islamskiej misji“, Nomos 69-70, 2010, 103-114. [FF MU.]

Názory a postoje

Zobrazování, ikonoklasmus

Gembalik, Waldemar, „Ikonoklazm w islamie i jego konsekwencje w kulturze muzułmańskiej“, Nomos 69-70, 2010, 39-52. [FF MU.]

Žena

Żwirski, Krzysztof, „Ślady sakralizacji kobiety w kulturze islamu“, Nomos 69-70, 2010, 123-134. [FF MU.]

Sexuální etika

See also Islam / Everyday life.

Bousquet, Georges-Henri, L’éthique sexuelle de l’Islam, Paris: Desclée de Brouwer 1990. [246 s. 1. vyd. 1966, neuvedeno, o kolikáté vydání jde. Obecný úvod o muslimské morálce, křesťanská a muslimská etika tváří v tvář uspokojování sexuálních pudů, zina, co brání manželství, rituální nečistota, obřízka, nahota; konkubinát; manželství; nerovnost ženy v islámu se zřetelem k sexuální; intimní život manželů; závěry; dodatek – „příbuzenství skrze mléko“ v islámském právu. Východiska práce působí poněkud zastarale. Stručný poznámkový aparát. BNF, v.]

Niechciał, Paulina, „Szyickie małżeństwa czasowe w Iranie jako alternatywa dla ‚zachodniej rozwiązłości seksualnej‘“, Ex nihilo 1(3), 2010, 84-113. [FF MU.]

Filozofie

Travaglia, Pinella, Magic, Causality and Intencionality: The Doctrine of Rays in al-Kindi, Florence: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 1999. [Autor si klade za cíl popsat teoretické základy, na kterých al-Kindí staví své dílo De Radiis a chce ukázat, jak je uplatňuje i ve dvou dalších dílech, věnovaných farmakologii a optice. Recenze (Speculum, JSTOR): Kniha má čtenáři co říci o třech spisech al-Kindiho, zejm. o latinských verzích. Téměř pětina díla je věnována užitečným, ačkoliv neúplným průzkumům celého jeho díla. Recenzent upozorňuje na některé závažné nedostatky jako např. problematické užití některých výrazů (označení al-Kindiho jako prvního filozofa čistě arabského myšlení), Travaglia též vážně podceňuje jeden z klíčových prvků, který ovlivnil pohled al-Kindího na svět (vliv Pythagoreismu, zájem o aritmetiku Nikomacha z Gerasy). Tyto problematické momenty způsobují, že kniha má pouze omezenou hodnotu. Z obsahu: I. Al-Kindi in his historical context, II. De Radiis, III. De Aspectibus, IV. De Gradibus, bibliografie, věcný a jmenný rejstřík.]

Vitásková, Magdaléna, „Avicennovo učení o lásce“, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 107-122. [h.]

Lived Islam, Islam as practice / Žitý islám, islám jako praxe

Binsbergen, Wim van, „Islam as a constitutive factor in African ‚traditional‘ religion: The evidence from geomantic divination“, http://www.shikanda.net/african_religion/islampaper_def_2003_RTF.pdf.

Fahd, Toufic, La divination arabe: Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’islam, Strasbourg: Université de Strasbourg 1966. [620 s. Podrobná publikace, zejména o raných obdobích. Káhinové atd. MZK.]

Hart, Kimberly, „The Orthodoxization of Ritual Practice in Western Anatolia“, American Ethnologist 36/4, 2009, 735-749. [p.]

Mauchamp, É, La sorcellerie au Maroc, Paris b.r.

Běžný život, každodennost

Křikavová, Adéla – Mendel, Miloš – Müller, Zdeněk, Islám: Ideál a skutečnost, Praha: Panorama 1990. [368 s., 24 s. černobílé přílohy. Odborná literatura – religionistika, kulturní historie – islám. Publikace zahrnující cenné údaje o konkrétním prostředí islámských zemí a o běžném životě. 2. vyd. cca 2003.]

Książek, Anna, „Miłość i seks w życiu muzułmanina“, Nomos 69-70, 2010, 71-84. [FF MU.]

Mendel, Miloš, Víno a vinařství v dějinách islámu, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky 2010. [h.]

Mendel, Miloš – Müller, Zdeněk, Svět Arabů, Praha: Svoboda 1989.

Svatost v islámu, islámská hagiografie

Aigle, Denise (ed.), Saints orientaux, Paris: De Broccard 1995. [248 s. Sborník. Chorásán, turecký svět, zázrak v islámu, ženská svatost v islámské hagiografii atd. v.]

Súfismus, islámská mystika

Arnaldez, Roger, „Ibn ‘Arabî et la gnose soufie“, Heresis 24, 1995, 43-52.

Brilow, Denis, „Sufizm na Ukrainie: historyczna retrospekcja a stan współczesny“, Nomos 69-70, 2010, 31-38. [FF MU.]

Kehl-Bodrogi, Krisztina – Kellner-Heinkele, Barbara –Otter-Beaujean, Anke (eds.), Syncretistic Religious Communities in the Near East: Collected Papers of the International Symposium „Alevism in Turkey and Comparable Syncretistic Religious Communities in the Near East in the Past and Present“, Leiden: Brill 1997. [ISBN 9004108610. FF MU (podnět LS, DZ).]

Ostřanský, Bronislav, Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky: Úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ‘Arabího, [Praha:] Orientální ústav Akademie věd České republiky 2004.

Moderní islám; islámský fundamentalismus

Kropáček, Luboš, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad 1996. [264 s. Odborná literatura – religionistika – moderní islám. Důležitá přehledová publikace. Zmapování situace v jednotlivých zemích. Podrobné, zhuštěné. Kniha není tak výrazně zaměřená na samotný fundamentalismus jako Mendelova Islámská výzva; spíše moderní islám v různých zemích.]

Kropáček, Luboš, Moderní islám I, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971. [146 s. Odborná literatura – religionistika – islám. Islám v různých částech světa, různá hnutí, nahda, hnutí radikální akce, bahá’ismus.]

Kropáček, Luboš, Moderní islám II, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972. [238 s. Odborná literatura – religionistika – islám. Koránická exegeze, soudobé islámské fil. myšlení, současné vztahy islámu a kř., diskuse o pravosti hadíthů, právní myšlení, antologie z textů vážících se k modernímu islámu.]

Mendel, Miloš, Džihád: Islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997. [232 s. Odborná literatura – religionistika, politologie – islám. Podrobný rozbor různých koncepcí a historických aplikací idey džihádu. Upozornění, že jde o pojem široký a mnohotvárný, nepokrývá jen svatou válku se zbraní v ruce.]

Mendel, Miloš, Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav AV ČR 2008.

Mendel, Miloš, Islámská výzva: Z dějin a současnosti politického islámu, Brno: Atlantis 1994. [248 s. Odborná literatura – religionistika, politologie – moderní islám, islámský fundamentalismus. Důležitá práce o soudobém islámu se zřetelem k méně snášenlivým proudům a hnutím islámu.]

Mendel, Miloš, Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000. [268 s. Odborná literatura – politologie, religionistika, moderní dějiny – Blízký východ; židovský, islámský a kř. fundamentalismus.]

Mendel, Miloš, S puškou a Koránem: Pojmy a argumenty soudobého islámského fundamentalismu, Praha: Orientální ústav AV ČR 2008.

Müller, Z., Islám: Historie a současnost, NS Praha: Svoboda 1997. [192 s. Odborná literatura – religionistika – islám. Přehledová práce o islámu od počátků až po moderní dobu. Kniha angažovaná ve prospěch překonání vzájemných předsudků.]

Mulyadi, Sukidi, „Max Weberʼs Remarks on Islam: The Protestant Ethic Among Muslim Puritans“, Islam and Christian Muslim Relations 17/2, 2006, 195-206. [Not in MU e-resources.]

Rodinson, M., L’Islam: politique et croyance, Fayard, Paris 1995. [Odborná, populárně vědecká literatura – religionistika, politologie – islám. Soubor článků na různá témata týkající se především moderního islámu. MZK.]

Muslimská literatura

Gelder, Geert Jan van, „To Eat or Not to Eat Elephant: A Travelling Story in Arabic and Persian Literature“, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 66/3, 2003, 419-430. [p.]

Oliverius, Jaroslav, Svět klasické arabské literatury, Brno: Atlantis 1995. [338 s. Přehled od předislámské Arábie po 15. stol.]

Islám ve 20.-21. století

Evropa

Kielan-Glińska, Ilona, Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004): W kierunku integracji czy separatyzmu?, Kraków: Nomos 2009.

Pędziwiatr, Konrad, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków: Nomos 2007.

Jednotliví myslitelé

Táriq Ramadán

Nalborczyk, Agata S., „Tariq Ramadan: Europejski intelektualista muzułmański w debacie publicznej“, Nomos 69-70, 2010, 85-102. [FF MU.]

Průřezové jevy

Suicide and suicidal fight in Islam / Sebevražda a sebevražedný boj v islámu

Andriolo, Karin, „Murder by Suicide: Episodes from Muslim History“, American Anthropologist 104/3, 2002, 736-742. [p.]

Japan / Japonsko

Myths / Mýty

Kodžiki. Japonské mýty, přel. V. Krupa, Tatran, Bratislava 1979. [227 s. Překlad pramenů – japonské mýty. Náklad 7000 výtisků.]

Kol., Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Culture / Kultura

Kol., Kulturní tradice Dálného východu, Praha: Odeon 1980. [324 s. Odborná literatura – kulturní dějiny, dějiny umění – Čína, Japonsko. Dobrá publikace, hlavně o umění a kultuře. Obrazové přílohy]

Religion / Náboženství

Miscellaneous

Havlíček, Jakub, Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, Brno: Masarykova univerzita 2011. [h.]

Religion in contemporary Japan

Oracles

Bouchy, Anne, „Des expériences autres du monde: Appréhender le vécu des oracles dans la societé japonaise“, Archives de sciences sociales des religions 55/145, 2009, 51-72. [p.]

Jazyky (učebnice, slovníky, gramatiky atd.)

Lexikografie

Čermák, František – Blatná, Renata (eds.), Manuál lexikografie, H&H, Jinočany 1995. [287 s. Odborná literatura – lexikografie. Důležitý sborník od kolektivu autorů, obsahující příspěvky mj. o teorii a praxi jednojazyčného výkladového slovníku, metajazyku v lexikografii, o frazeologii, onomastické lexikografii, diachronní lexikografii, etymologické lexikografii, překladové lexikografii a nářeční lexikografii. Dle tiráže je sídlo vydavatelství skutečně v Jinočanech; H&H se často umisťuje mylně do Prahy.]

Lexikografický zborník, SPN, Bratislava 1961.

Sekaninová, Ella, Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi, Veda (Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied), Bratislava 1993. [255 s. Odborná literatura – lexikografie, lexikologie. MZK.]

Počítačová lingvistika, strojový překlad

Karau, Jurij N., Analiz metajazyka slovarja s pomoščju EVM [Elektronnaja vyčisliteľnaja mašina]. [MZK.]

Románská lingvistika

Miscellaneous / Různé

Vidos, B. E., Manuale di linguistica romanza, Firenze: Leo S. Olschki 1959. [440 s. Komparativní práce z románské lingvistiky. Navzdory širokému zaměření nejde o učebnici. Poznámky pod čarou. ENC, v.]

Languages of the medieval Iberian peninsula

Menjot, Denis – Darbord, Bernard – Boisselier, Stéphane, Les langues ibériques médiévales: Domaines espagnol et galégo-portugais, (L'Atelier du Médiéviste 12), Turnhout: Brepols 2012.

Angličtina

Slovníky výkladové

Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow: Pearson Education 2009.

Slovníky etymologické

Onions, Charles Talbut (ed.), The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford: Clarendon Press 1966. [c. heslo „narrative“.]

Hoad, T. F. (ed.), The Concise Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford – New York: Oxford University Press 1986. [c. heslo „narrative“.]

Slovníky počítačové terminologie

Hynek, J. – Vítkovský, R., Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií, Fraus, Plzeň 2000.

Říha, P., Slovník počítačové informatiky, Montanex, Ostrava 2002.

Bulharština

Hora, Bulharsko-český slovník. [Velký akademický slovník.]

Čeština

Slovníky

Výkladové

Filipec, Josef – Daneš, František – Machač, Jaroslav – Mejstřík, Vladimír, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha: Academia 2005. [Doporučují studenti bohemistiky.]

Etymologické

Holub, J. – Kopečný, F., Etymologický slovník jazyka českého, 1952.

Holub, Josef – Lyer, Stanislav, Stručný etymologický slovník jazyka českého, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1992.

Machek, V., Etymologický slovník jazyka českého, 1968.

Rejzek, Jiří, Český etymologický slovník, ???: Leda 2001. [752 s.]

Francouzština

Slovníky

Různé

Neumann, Josef – Hořejší, Vladimír a kol., Velký francouzsko-český slovník, Praha: Academia 21992.

Vlasák, Václav – Lyer, Stanislav, Česko-francouzský slovník / Dictionnaire tchèque-français, I-II, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1993.

http://gallica.bnf.fr [Zde sledovat Découverte / Dictionnaires. Ke stažení tu jsou v obrázkovém PDF edice starých slovníků Académie française a desítky dalších. Cenný zdroj.]

Etymologické

Baldinger, Kurt (ed.), Dictionnaire étymologique de l’ancien français, Max Niermeyer Verlag, Tübignen. [Roky vydání min. 1993-1997. FF MU písmena G-H, prézenčně.]

Dubois, Jean – Mitterand, Henri – Dauzat, Albert, Dictionnaire étymologique et historique du français, Larousse, Paris c1993. [Dost stručné heslové stati, ale je jich poměrně hodně. Jde o etym. sl. moderní francouzštiny, takže vymizelá slova tu nejsou. Hesla jsou řazena podle dnešní grafické podoby.]

Meyer-Lübke, Wilhelm, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Winter, Heidelberg 1911. [MZK préz.]

Wartburg, Walther von (dir)., Französisches Etymologisches Wörterbuch: Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes I-XXV, Bonn – Bâle, 1922- . [Řazeno podle etymonů. Od sv. 17 germánské prvky (opět od a). Bibl. údaj: takto ověřeno na tit. str. I E je velké, ale zato d v Darstellung malé a s ve sprachs. taky malé; dle mnoha nezávislých zdrojů vychází od r. 1922, a vychází dodnes; Bonn a Bâle: některé sv. tam, jiné onde (ověřeno přímo v knize, a uvádějí francouzskou variantu Bâle, ne Basel). Přetisk má novou tit. stranu Tübingen 1948; starou neuvádí. Ale další sv. mají Teubner, Berlin – Leipzig 1940 apod., IV je 1974 (!) atd. Tj. na FF MU očividně složeno z různých přetisků. FF MU.]

Gramatiky

Bonnard H.: Code du français courant, Magnard, Paris, 1997

Béchade, H.-D.: Grammaire française, PUF, Paris, 1992

Béchade, H.-D.: Phonétique et morphologie du français moderne et contemporain, PUF, Paris, 1989, 2e éd.

Dubois J. – Lagane, R.: La nouvelle grammaire française, Larousse, Paris, 1995

Ducháček, O. – Bartoš, J.:Grammaire du français contemporain, SPN, Bratislava, 1976

Hendrich, Josef – Radina, Otomar – Tláskal, Jaromír, Francouzská mluvnice, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1992.

Fonetika

Dohalská, Marie – Schulzová, Olga, Fonetika francouzštiny, Praha: Karolinum 2008. [236 s. S CD.]

Janešová, Jarmila, Praktický kurs francouzské výslovnosti, Leda 1995.

Stará francouzština

Slovníky

Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle (1881-1902). [Na serveru Gallica. 10 sv., sv. 5 není t. č. dostupný.]

La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de, Dictionnaire historique de l'ancien langage françois ou Glossaire de la langue françoise depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV. (1875-1882) [Na serveru Gallica. 10 sv., sv. 3 není t. č. dostupný.]

Nicot, Jean (1530?-1600?), Thresor de la langue francoise, tant ancienne que moderne (1606). [Na serveru Gallica.]

Tobler-Lomatsch, Altfranzösisches Wörterbuch, Berlin 1936.

Wartburg, W. von, Französisches etymologisches Wörterbuch I-XXV, Bonn, 1922- . [Velmi významný slovník. FF MU.]

Přehledy

Ostrá, Růžena, Přehled vývoje románských jazyků I: Lidová latina, francouzština, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 21990.

Učebnice a cvičebnice

Ancien français: Exercices de morphologie, [FF MU (sign. 804.0-ANDR1-1). Jinak FF MU pod ancien, stará francouzština, starofranc? nenal. nic.]

Raynaud de Lage, Guy – Hasenohr, Geneviève, Introduction à l’ancien français, Paris: Sedes 22000. [280 s. Kvalitní učebnice staré francouzštiny. Autorství: „Guy Raynaud de Lage, nouvelle édition par Geneviève Hasenohr“. FF MU.]

Zink, Gaston, L’ancien français (XIe-XIIIe siècle), Presses Universitaires de France, Paris c1987. [128 s. Sic, siècle. Stručná učebnice. FF MU.]

Fonetika

Bonnard, Henri, Synopsis de phonétique historique, Paris: Sedes c1982. [64 s. FF MU.]

Specializované odborné práce

Martin, Robert – Wilmet, Marc, Syntaxe du moyen français, Bordeaux, Sobodi 1980. [FF MU.]

Hebrejština moderní

Alcalay, Reuben, The Complete Hebrew-English Dictionary, Shalom 21996; ASIN: 9654481782. [Velmi dobrý.]

Cohn, Marc, Nouveau dictionnaire français-hébreu, Paris: Larousse. [ISBN 2034512111.]

Italština

Slovníky

Spataro, Lodovico (ed.), Italsko-český slovník / Dizionario italiano-ceco, Olomouc: Fin 2001. [hbm.]

Latin / Latina

Tools

Collatinus, <http://outils.biblissima.fr/collatinus/>. [Tool for lemmatization, morphological analysis, scansion and frequency analysis, based on six dictionaries (Calonghi, Du Cange, Gaffiot, Georges, Lewis & Short, Niermeyer).]

Slovníky

Různé

Blaise, M. Albert, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg 1955. [Zřejmě jiné dílo než týž, Lexicon...]

Blaise, Albert, Lexicon latinitatis medii aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandes pertinens, 1975. [MZK, ale dlouhodobá výpůjčka.]

Forcellini, Egidio, Totius latinitatis lexicon I-VI, [MZK préz. (sign. 811.124 FOR). Výkladový latinský slovník.]

Georges, Karl Ernst – Georges, Heinrich, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 81913. [Pak nezměněné přetisky 8. vydání. Dle odborníků špičkový slovník.]

Hederichs, Benjamin, Promptuarium latinitatis probatae et exercitae, oder vollständiges deutsch-lateinisches Lexicon, worinnen ein so honlänglicher Vorrath an Vörtern, und Redensarten aus bewährten, so wohl alten, als neuen, Schriftstellern, insonderheit Cicerons Werken, enthalten ist, als die Jugend auf Schulen zu Verfertigung ihrer lateinischen Uibungen nur ... erfordern kann; nebst zu Ende besonders angehängten Observationen, im gleichen einen kurzen Begriffe der gemeinsten, Leipzig: In Gleditschens Handlung, 1777. [Je v ČR.]

Kábrt, J. et al., Latinsko-český slovník, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 31991.

König, Georg Matthias, Gazophylacium Latinitatis, sive Lexicon novum Latino-Germanicum, inqvo voces, a Latinis Scriptoribus, iisque tam veteribus, quam recentioribus usurpatae..., Norimbergae : Sumtibus Joh. Andreae Endteri, et Wolgangi Junioris Haeredum, 1668. [Je v ČR.]

Kuklica, Peter, Slovník latinských skratiek / Lexicon abbreviaturarum latinarum, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1995.

Pražák, Josef M. – Novotný, František – Sedláček, Josef, Latinsko-český slovník, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1955 (a různá jiná vydání, např. Praha: Koniasch Latin Press 1999).

Quitt, Zdeněk – Kucharský, Pavel, Česko-latinský slovník starověké a současné latiny, Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1992. [901 s.]

Thesaurus linguae Latinae, [FF MU (Ústav klasických studií).]

Dictionarium latinobohemicum, Olomouc 1560, edice faksimile v podobě obrázků na http://knihomol.phil.muni.cz/cd/. [377 obrázků.]

Středověká latina

Glossaire du latin philosophique médiéval, <http://gestion-fiches.irht.cnrs.fr/index/presentation?corpus=glossaire>. [200 000 handwritten notices. IRHT.]

Arnaldi, F. – Smiraglia, P., Latinitatis Italicae Medii Aevi lexicon imperfectum I-III, Addenda i-xii, 1939-1954, 1967-1997.

Bassols de Climent, M. M., Glosario del latín medieval de Cataluña (siglos IX, X y XI),

Boronkaj, Iván (ed.), Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987- . [Jazyk dle katalogizace lat, hun; možná je to i slovník výkladový. ISBN 963-05-4185-8. NK ČR. Pozn.: MLLM v Zerner cit. s malým písmenem v latinitatis.]

Cappelli, Adriano, Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1929. [Zaměřuje se dost na střv. latinu, jak lze vysoudit mj. ze Zerner, HCD, 183. Obsahuje různé zkratky užívané např. v gotické literární kurzívě; užitečné pro vydávání textů, ale nenahrazuje znalost nejdůležitějších zkratek nazpaměť. Vydání z r. 1901 (má MZK): Lexicon Abbreviaturarum: Wörterbuch lateinischer und italianischer Abkürzungen, Leipzig: J. J. Weber 1901, ověřeno; a je na tit. str. velké. MZK; 6. vyd. FF MU.]

Du Cange, Charles Du Fresne et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis I-X, Paris: Librairie des Sciences et des Arts, 1938 [MZK má starší vydání v oddělení starých tisků. FF MU nic. Online verze s vyhledáváním: http://ducange.enc.sorbonne.fr/. Obrázkové PDF na http://gallica.bnf.fr, každý svazek má kolem 60 MB.]

Kostrenčić, Marko – Gortan, Veljko – Herkov, Zlatko (eds.), Lexicon Latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae I-VII, Zagrabiae: Edit. Inst. Historici Acad. scient. et artium Slavorum meridionalium, 1969-1978. [Jazyk: lat. a srbochorvatština. Patrně ale půjde i o výkladový slovník (latinsko-latinský). NK ČR (sign. E 042390).]

Latham, R. E. – Howlett, D. R., Dictionary of Medieval Latin from British Sources I- , [Zatím do sv. XIII (reg-).]

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum / Slovník středověké latiny v českých zemích, Praha: Academia 1977-. [Konstrukce hesla: vždy latinské synonymum či opisný výklad, český překlad, citace výskytů a odkazy na výskyty. Výtečný slovník, velmi rozsáhlý, nedocenitelný pro práci se středověkou latinou. Datum vydání jednotlivých sv.: 3. 1979. Jde povýtce o diferenční slovník, tj. zachycuje jevy, které má střv. latina u nás proti starověké. Různí editoři u různých sv. Silagiová atd. Velká písmena: takto katalogizace NK ČR. Na titul. stranách všechna velká. Zč. c. (a-ecors).]

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum / Slovník středověké latiny v českých zemích I: a-affugo, Praha: Academia 21980. [Neuveden hlavní editor; proto zde dávám „kol.“.]

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden: E. J. Brill 1976. [1138 s. Latinsko-francouzský/anglický slovník. Vyšlo též jako sešity: I-XII, E. J. Brill, Leiden 1954-1976, spojité číslování. Zachycuje zejména prameny období 550-1150 (s. vii). Obsahuje citace z pramenů. 3-0774.316,1. Pozn.: s malým písmenem cit. v latinitatis MLLM i v Zerner.]

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus I-XII, E. J. Brill, Leiden 1954-1976. [Vydání v sešitech.]

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus I: ab-berewicus, E. J. Brill, Leiden 1954.

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus X: prosedere-sequipeda, E. J. Brill, Leiden 1963.

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus XI: sera-vaccaricius, E. J. Brill, Leiden 1964.

Novum glossarium mediae latinitatis, [Mezinárodní projekt zemí západní Evropy založený na národních excerpcích, koordinuje lexikografická sekce IRHT. FF MU (klasická filologie).]

Plazi, M. (ed.), Lexikon mediae et infimae latinitatis Polonorum / Słownik Łaciny średniowiecznej w Polsce, min. 4 sv., Vratislaviae 1975-1977. [FF MU archivnictví préz.]

Rodón Binué, Eulalia, El lenguaje tecnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña: Contribución al estudio del latín medieval, Barcelona: Escuela de filologia 1957. [278 s. Úvodní studie následovaná abecedně seřazenými ministudiemi (většinou do 1 stránky) o jednotlivých slovech. Rejstřík slov. ENC, v.]

Gramatiky

Jiráni, Otakar, Základní latinská mluvnice I-II, 1975.

Novotný, František, Základní latinská mluvnice, 1992.

Quitt, Zdeněk – Kucharský, Pavel, Latinská mluvnice, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1989. [206 s. Standardní mluvnice. Edice „Učebnice pro vysoké školy“.]

Lidová latina

Väänänen, V., Introduction au latin vulgaire, Klincksieck, Paris 1963. [Odkaz Jensen, The Old Provençal...]

Glosáře

Lindsay, Wallace Martin, Studies in Early Medieval Latin Glossaries, Aldershot: Variorum 1996. [XVIII, 394 s., váz. Nezměněné přetisky Lindsayových studií (r. 1916-1936) s původní paginací. Poznámka o užívání glosářů pro slovníky střv. latiny; Placidus; Abolita; Sankt Gallen; Affatim; Abstrusa a Liber Glossarum; Filoxenus; Cyrillus; aj. ENC, v.]

Učebnice

Pech, Jiří, Latina pro gymnázia I-II, Praha: Leda 1998-1999.

Němčina

Staré německé jazyky

Dalen-Oskam, Karina H. van – Depuydt, K. – Pijnenburg, W. J. J. – Schoonberg, T. H. (eds.), Dictionaries of Medieval Germanic Languages: A Survey of Current Lexicographical Projects, Turnhout: Brepols 1997.

Okcitánština

Slovníky

Online and other resources listed by Jan Feistner: see maily112 (local file).

Ukázka okcitánsko-českého glosáře na stránce Jazyky.

Dictionnaire de l’occitan médiéval [online], <http://www.dom-en-ligne.de/>, [26. 11. 2017].

Alibert, Loïs, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Institut d’Études Occitanes, Toulouse 1997. [699 s., 22 cm. Jde o slovník moderní languedočtiny. Je to jiné dílo než Dictionnaire occitan-français citovaný Brenonovou, Les femmes cathares, 196 v kontextu, kde by se zdálo, že mluví o slovnících střv. okcitánštiny? Každopádně tam Brenonová uvádí, že toto a Levy, Petit dictionnaire provençal-français jsou dvě bible okcitánských studií. Také Otis cituje i pro středověk. Lois, nebo Loïs? Spíš Loïs. Brenonová: Louis, což je fr. verze jména.]

Baldinger, Kurt, Dictionnaire onomasiologique de l’ancien occitan I- , Tübingen: Niermeyer [Pečlivý vědecký slovník s rejstříkem. Obsahuje fráze (ve francouzštině – sic) a k nim slovesa ve staré provensálštině, staré frankoprovensálštině, staré limousinštině aj. CEC, v.]

Boissier de Sauvages, Pierre Augustin, Dictionnaire languedocien-françois, Nismes: Gaude 1785. [Ke stažení na http://gallica.bnf.fr jako obrázkový PDF. Jde o slovník tehdejší okcitánštiny, zpracovávající ale i starší prameny.]

Dhéralde, L., Dictionnaire de la langue limousine, Limoges 1885, reedice Limoges 1968. [Zřejmě i (či jen?) středověký materiál, jak lze soudit z toho, jak na tento materiál odkazuje Zerner.]

Lespy, Vastin – Raymond, Paul, Dictionnaire béarnais ancien et moderne, Marrimpouey, 1998. [700 s.]

Levy, Emil, Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg 1909 (přetisk Carl Winter Universitätverlag, Heidelberg 1973). [viii, 88 s., 19 cm. Shrnutí rozsáhlejšího Levy, Provenzalisches... Převážně trubadúrská koiné. Charakteristika: velmi stručný slovníček, obvykle jen 1-3 ekvivalenty a vůbec neobsahuje dokladový materiál, málo poznámek. Jsou tu některá slova, která nefigurují v Supplementu ani v Raynouardovi. Hesel je hodně, ale zpracování je nedostatečné a nevyhovující. NKČR nominálně má, ale zdá se, že z fondu zmizelo. MZK nic (MZK LK: uvádí, sign. zřejmě 3b225, zázn. 183; jinak LK od tohoto Levyho v MZK nic), FF MU nic. I v lístkovém se uvádí, pod sign. 8X621. c.]

Levy, Emil – Appel, Carl, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch: Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards „Lexique roman“ I-VIII, Leipzig 1894-1924 (přetisk G. Olms, Hildesheim – New York 1973). [8 sv. (431 p., 512 p., 623 p., 446 p., 549 p., 632 p., 884 p., 852 p.); 20 cm. Doplněk k Lexique roman od Raynouarda. Struktura: okcitánské heslové slovo, německé ekvivalenty, někdy okcitánský verš či vazba s německým překladem, výjimečně ukázka slova v kontextu veršů. Poměrně sporá hesla. Zpracovaný materiál: zejm. trubadúrská poezie. FF MU nemá (ani na romanistice). ÖNB má: Leipzig, Reisland 1894-1924, sign. 392204-B (též osmisvazkové). Alt Aug; hledat pod Levy, ne pod Appel. Elektronické katalogy: NKČR nic, SKČR nic. Ale v Klementinu by dílo podle vyjádření JP být mělo (patrně v prvním vydání); ověřeno, signaturu rukopisného lístku čtu jako 8X1461 a mělo by tu být všech 8 sv.; vydání Leipzig, Reisland 1894-1924. MZK nic ani v LK. Bibl. údaje celkem ověřeny na internetu. M-O (vol. 5): Available online at https://archive.org/search.php?query=Provenzalisches%20Supplement-W%C3%B6rterbuch. BNF, v., c. ukázka; p. (vol. I-VII).]

Mistral, Frédéric, Lou tresor dóu Felibrige ou dictionnaire provençal-français, embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne... I-II, Raphèle-lès-Arles: Marcel Petit 1979. [Především provensálské, obsahuje i panokcitanismy. Moderní provensálština. 2. svazek je dostupný v obrázkovém PDF na http://gallica.bnf.fr (zde sledovat Découverte / Dictionnaires, pod francouzskými slovníky); doporučuji si nechat generovat ve více částech, ne v jednom souboru, protože tam jsou se stažením často problémy (má asi 140 MB).]

Pons, Teofilo G. – Genre, Arturo, Dizionario del dialetto occitano della val Germanasca, Alessandria: Orso 1997. [Rozšířené a aktualizované vydání slovníku Teofilo Pons z 1973. Obsahuje úvodní studii. FF MU (DZ), s.]

Rapin, Christian, Diccionari francés-occitan I-II, Institut d’études occitanes, 1991-1994. [146 + 297 s. Francouzsko-okcitánský slovník. Patrně moderní okcitánština a spíš menší rozsah.]

Raynouard, François-Juste-Marie, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours I-VI, Silvestre, Paris 1844 (přetisk C. Lacour, Nîmes 1996). [První sv. obsahuje i obecný úvod, výklad gramatiky a ukázky z poezie. Středověká okcitánština. Seznam zkratek je na konci 5. sv. Jde o přetisky původních vydání s novými předmluvami. Titulní strany to má nové, ale přetiskuje i staré – Silvestre, Paris 1844; všechny svazky 1844, ověřeno; také jméno ověřeno (na nové tit. straně; na staré se píše jen M. Raynouard); ovšem vydání na Archive.org je 1842. Základní slovník, ale sám o sobě naprosto nedostatečný, přinejmenším pro překlad jiných textů než trubadúrské poezie. Hodně hnízdovaný, obvykle je potřeba hledat podle kořene. Špatně propracovaná odkazová hesla. FF MU prez. Available at Archive.org, p.]

Rochegude, Henri Pascal de, Essai d’un glossaire occitanien pour servir à l’intelligence des poésies des troubadours, Toulouse: Benichet 1819. [Na Googlu.]

Gramatiky

Anglade, J., Grammaire de l’ancien provençal, Klincksieck, Paris 1921. [Odkaz Jensen.]

Loïs, A., Gramatica occitana segon los parlars lengadocians, Centre d'éstudis occitans, Montpellier 1976. [Alibert, Louis (1884-1959). Moderní okcitánština.]

Paden, William D., An introduction to Old Occitan, New York: Modern Language Association of America 1998.

Romieu, M. – Bianchi, A., La lenga del trobar: precís de gramatica d’occitan ancian = La langue du trobar: précis de grammaire d’ancien occitan, [Talence:] Presses universitaires de Bordeaux 2002. [199 p. : ill. ; 24 cm.]

Učebnice

Hamlin, Frank R. – Ricketts, Peter T. – Hathaway, John, Introduction à l’étude de l’ancien provençal: Textes d’étude, Genève: Librairie Droz 21985. [Krátký úvod do gramatiky, fonetiky atd. (13-41) a texty básní (bez překladů, ale s komentáři). Některé byly vydány podle rukopisů. Knihu doplňuje glosář. Bibl. údaj: titulní strana 1967, ale dál se uvádí: 1. vydání 1967, 2., opravené vydání 1985; zkr. HRH. FF MU.]

Nouvel, Alain, L’Occitan sans peine, Paris: Assimil 1980. [Přístupná učebnice. Fr. institut v Praze. Spíš půjde o moderní okcitánštinu.]

Studie – jazykověda

Různé

Adams, E. L., Word-Formation in Provençal, Macmillan, New York 1913.

Berger, Samuel, Les Bibles provençales et vaudoises, b.n., Paris 1889. [Gallica, p.]

Borghi Cedrini, Luciana, „La lingua dei manoscritti valdesi e gli attuali dialetti delle Valli“, Bollettino della Società di studi valdesi 1980, č. 148, 84-86 (přetištěno v Nuove ricerche di letteratura occitanica, E. Balmas, Milano 1983, 9-21). [První bibliografický údaj je asi chybný pokud jde o stránky. Gallica nemá.]

Borghi, Luciana, La lingua dei manoscritti valdesi e gli attuali dialetti delle Valli.

Cierbide Martinena, R., Estudio lingüistico de la documentación medieval en lengua occitana de Navarra, Bilbao 1988.

Clivio, Gianrenzo P. – Queirazza, Giuliano Gasca (eds.), Lingue e dialetti nell’arco alpino occidentale, Torino: Centro Studi Piemontesi 1978. [x, 334 s. Jazykovědný konferenční sborník. Např. studie A. Brenonové o lokalizaci valdenských rkp. CEC (nerozřezané), v.]

Grafström, Åke, Étude sur la graphie des plus anciennes chartes languedociennes avec un essai d’interprétation phonétique, Uppsala: Almqvist 1958. [274 s. Podrobná a velmi užitečná monografie. Úvod; znaménka akcentů; samohlásky; souhlásky. Odkaz Jensen, The Old Provençal... ENC, v.]

Grafström, Åke, Étude sur la morphologie des plus anciennes chartes languedociennes, Almqvist, Uppsala 1968. [Odkaz Jensen.]

Harris, Marvyn Roy, Occitan Translations of John XII and XIII-XVII from a Fourteenth-Century Franciscan Codex (Assisi, Chiesa Nuova MS. 9), (Transactions of the American Philosophical Society 75/4, 1985), Philadelphia: The American Philosophical Society 1985. [Google.]

Harris, Marvyn Roy, „Old Waldensian: some linguistic and editorial observations“, Romance Philology 38/2, 1984, 200-225. [Recenze Anne Brenonové: Heresis 5, 57.]

Henrichsen, Arne Johan, Les phrases hypothétiques en ancien occitan, Bergen 1955. [Vědecká knihovna v Olomouci (sign. 371.242).]

Jensen, Frede, From Vulgar Latin to Old Provençal, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1972.

Jensen, Frede, Provençal Philology and the Poetry of Guillaume of Poitiers, Odense University Press, Odense c1983. [MZK.]

Jensen, Frede, Syntaxe de l’ancien occitan, Tübingen 21994.

Jensen, Frede, The Old Provençal Noun and Adjective Declension, Odense University Press, Odense 1976. [MZK.]

Jochnowitz, George, Dialect Boundaries and the Question of Franco-Provençal, The Hague : Mouton, 1973. [183 s. NKČR.]

Reimann, P., Die Declination der Substantiva und Adjectiva in der Langue d’Oc bis zum Jahre 1300, diplomová práce, Danzig 1882.

Ricketts, Peter T. (ed.), Contributions à l’étude de l’ancien occitan: Textes lyriques et non-lyriques en vers, AIEO – University of Birmingham, Birmingham 2000. [Bibliografický údaj ověřen na internetu; někdo to píše non lyriques, ale většina non-lyriques.]

Rohlfs, G., Le gascon: Études de philologie pyrénéenne, Tübingen 31977. [Odkaz Zerner, HCD.]

Ronjat, J., Grammaire istorique des parlers provençaux modernes, Montpellier 1930-1937. [Odkaz Jensen a Zerner HCD. Sic, istorique.]

Syntax / Syntaxe

Jense, Frede, The Syntax of Medieval Occitan, Tübingen: Max Niermeyer 1986. [p.]

Dialekty

Gillieron, J., Atlas linguistique de la France.

Meyer, Paul (ed.), Documents linguistiques du Midi de la France I: Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Paris: Honoré Champion 1909. [655 s. Dodnes nesmírně užitečné dílo. Členěno na části podle départementů. Každá část obsahuje úvod, edici pramenů a jazykovědnou studii (grafika, morfologie...). Obsahuje skládané mapy a glosáře. ENC, v.]

Pfister, M., „Beiträge zur altprovenzalischen Grammatik“, Vox romanica 17, 1958, 281-362. [Odkaz HRH Intro, 14.]

Valdenská okcitánština

Bronzat, Franco, „Lingua ‚valdese‘ e occitano alpino: Parentele morfo-fonetiche e lessicali“, Bollettino della Società di studi valdesi 122/197, 2005, 69-112. [Původní, důležitá a podrobná studie s velmi užitečnou několikastránkovou bibliografií. Vyjasňuje souvislosti mezi „valdenštinou“ (jazykem valdenských rukopisů) a alpskou okcitánštinou. Obsahuje mapy a poznámkový aparát. BNF, v.]

Lexikum

Pfeffer, Wendy, Proverbs in Medieval Occitan Literature, Gainesville: University Press of Florida 1997.

Edice textů

Korpusy

Ricketts, Peter T. (ed.), Concordance de l’occitan médiéval, Turnhout: Brepols 2001. [Tzv. COM. Řídí Ricketts, ale texty jsou z velké části převzaty ze starších edic. Podrobný rejstřík osobních a místních jmen, glosář s ekvivalentem a odkazy na text, kde se slovo objevuje (449-495). FF MU.]

Různé

Luchaire, A., Recueil de textes de l’ancien dialecte gascon d’après des documents antérieurs au XIVe siècle, Paris 1881. [Odkaz in Zerner, HCD.]

Listiny

Brunel, Clovis, Les plus anciennes chartes en langue provençale: Recueil des pièces originales antérieures au XIIIe siècle, Paris: Picard 1926 (přetisk Genève 1952). [lxiii, 499 s. Úvodní morfologická studie a kritická edice velkého množství listin, seřazených chronologicky. BNF, v.]

Cierbide Martinena, R., Estudio lingüístico de la documentación medieval en lengua occitana de Navarra, Bilbao 1988. [Listiny?]

Náboženská literatura

Bertran de Marseille, La vie de Sainte Énimie, Paris : Librairie Ancienne Honoré Champion, 1916 -- xv, 77 s. [MZK préz.]

Chabaneau, Camille, „Sermons et préceptes religieux en langue d’oc du XIIe siècle“, Revue des langues romanes 18, 1880, 105-146; 22, 1882, 157-179; 23, 1883, 53-70, 157-169. [Heresis 30, 53; tam i další odkazy na edice. Ověřeno, že to je v RLR; také ověřeny v katalogu BNF ročníky: 18, ač je to jen o 2 roky dřív než roč. 22; 4. část je takto rozdělena, 53-70 a 157-169; v poslední části se ještě píše „à suivre“, ale v ročnících 24-30 už nic nenalezeno. Gallica, p.]

Levy, Emil, „Poésies religieuses du manuscrit de Wolfenbüttel“, Revue des langues romanes 31, 1887, 173-288, 420-435. [Někde se uvádí údaj Poésies religieuses provençales et françaises du manuscrit extravagant 268 de Wolfenbüttel, ale takto přímo titul v RLR; možná že v obsahu je to uvedeno takto. Gallica, p.]

Oroz Arizcuren, Francisco J., La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua, Diputación Foral de Navarra, Pamplona 1972. [Odkaz ověřen na několika místech na internetu. Dle jednoho jde o kritické komentované edice. Řazen v jednom katalogu pod O, ne A.]

Tausend, Monika, Die altokzitanische Version B der «Legenda aurea» (Ms. Paris, Bibl. Nat., n. acq. fr. 6504), Niemeyer, Tübingen 1995. [Bibl. údaj ověřen na několika místech na internetu. Internetová verze na serveru Rialto.]

Viz též nejrůznější čísla Revue des langues romanes na serveru Gallica (obrázkové PDF).

Dějiny literatury

Lafont, Robert, Histoire et anthologie de la littérature occitane I: L’âge classique, 1000-1520, Presses du Languedoc 1997. [35 €.]

Teorie literatury, versifikace

Chambers, Frank M., An Introduction to Old Provençal Versification, Philadelphia: American Philosophical Society, 1985. [NKČR.]

Bibliografie

Brunel, Cl., Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris 1935. [Heresis 11, 1988, 40 pár poznámek.]

Klingebiel, Kathryn, Bibliographie linguistique (1987-2007) de l’occitan médiéval et moderne, Turnhout: Brepols 2012.

Studie – moderní okcitánština

Viaut, Alain – Cheval, Jean-Jacques (eds.), Langues d’Aquitaine, Talence: Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1996. [310 s.]

Irelevantní materiály

Callet, Pierre-Moïse, Glossaire vaudois, G. Bridel, Lausanne 1861. [301 s. Slovník. Dostupný na Gallice. Ve skutečnosti nejde o slovník piemontského dialektu okcitánštiny, nýbrž o krátký slovníček chyb v užívání francouzštiny.]

Ruština

Historické slovníky

Slovar’ russkogo jazyka XI-XVII vv., min. 8 svazků.

Řečtina stará

Slovníky

Du Cange, Charles Du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, 1958. [MZK.]

Lepař, František, Homérovský slovník řecko-český, 1909. [Zaměřený úzce na slovní zásobu Iliady a Odyseje.]

Lepař, František, Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav: Karel Vačlena [1909]. [T. č. (2003) jediný lepší řecko-český slovník; od téhož autora vyšel též homérovský slovník. B. r., ale v katalogizacích se uvádí 1909. Sic, řeckočeský. Zpracovává poměrně úzký okruh pramenů: Platónovy rozmluvy, dramata atd. Nezpracovává prameny středověké. Jde ale o velmi užitečný slovník. c.]

Liddell, Henry George – Scott, Robert – Jones, Henry Stuart, A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press 91940. [A reprinty tohoto vydání, např. 1966. 1. vyd. 1843. Elektronická verze online: viz Slovníky – rozcestník.]

Prach, Václav, Řecko-český slovník, Scriptum, Praha 1993. [588 s. Školní slovník kapesní povahy, obsahuje chyby, nevhodný pro překládání. ISBN 80-85528-22-3.]

Souček, Josef Bohumil, Řecko-český slovník k Novému zákonu, [Praha:] Kalich 2004. [MZK préz.]

Gramatiky

Niederle, Jindřich – Niederle, Václav – Varcl, Ladislav, Mluvnice jazyka řeckého, Praha: Vyšehrad 1998.

Učebnice

Fürst, Kamil, Cvičebnice jazyka řeckého, Profesorské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1947. [Cvičebnice, vzadu slovníček.]

Heilmann, Willibald – Roeske, Kurt – Walter, Rolf, Lexis, b.n. (xerokopie), b.m., b.r. [Překlad a dodatky Petr Peňáz – Jan A. Dus. T. č. (2003) nejlepší česká učebnice řečtiny, 2003 zřejmě oficiálně dosud nevydaná. Tit. str. ΛΕΞΙΣ, zde transliterováno.]

Horáček, Filip – Chlup, Radek, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia 2012. [448 p. h.]

Vývoj řečtiny, dialekty atd.

Bartoněk, A., Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů, Brno 1987.

Srbština a chorvatština

Ettel z Hvozdomilu, J., Kniha srbsko-chorvatsko-české konversace, Josef Vilímek, Praha, b.r. [MZK abs.]

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika,,, Knjiga 4. Kazala Skok, Petar 1974 3-0756.132,4 MZK

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika,,, Knjiga 3. poni- Ž Skok, Petar 1973 3-0756.132,3 MZK

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika,,, Knjiga 2. K-poni Skok, Petar 1972 3-0756.132,2 MZK

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika,,, Knjiga 1. A-J Skok, Petar 1971 3-0756.132,1 MZK

Istorija srpskohrvatskog jezika Popović, Ivan 1955 2-0391.447 MZK

Staroslověnština a staroslověnské písemnictví

Slovníky

Havlová, E. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 1, Praha: Academia 1989. [Souhrn 1.-4. svazku MZK: sign. T 28.446/1. Číslování všech svazků je průběžné.]

Havlová, E. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 2, Praha: Academia 1990.

Havlová, E. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 3, Praha: Academia 1992.

Havlová, E. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 4, Praha: Academia 1994.

Havlová, E. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 5, Praha: Academia 1995.

Havlová, E. – Erhart, A. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 6, Praha: Academia 1996.

Erhart, A. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 7, Praha: Academia 1997.

Erhart, A. a kol., Etymologický slovník jazyka staroslověnského, sv. 8, Praha: Academia 1998.

Kurz, J. (ed.), Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae paleoslovenicae, Praha 1958-1972, sešity 1-15.

Učebnice

Večerka, R., Staroslověnština, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1984. [232 s. Velice dobrý úvod. Vývoj stsl., grafika, fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikologie.]

Večerka, R., Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1996. [112. Jedno z mnoha vydání standardního úvodu. Poznámky o vývoji slovanských jazyků, potom seznámení s gramatikou. Neobsahuje žádný slovníček. Nevýhodou je, že jde o strojopisný text: u speciálních znaků musí volit alternativní zápis.]

Gramatiky

Kurz, Josef, Učebnice jazyka staroslověnského, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1969. [Přehledná gramatika.]

Čítanky

Šafařík, P. J., Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův, Praha 21873. [Život Konstantina a Metoděje, život svatého Symeona = Štěpána Nemanje... K bog. nic.]

Šafařík, P. J., Památky hlaholského písemnictví, Cís. král. dvorská knihtiskárna, Praha 1853. [K bog. nic zajímavého, jen jedna stránka poznámek (zkopírována), text žádný. Dvojí číslování, úvodní studie římským.]

Weingart – Kurz, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského, Praha 1949.

Studie

Vajs, Josef, Nejstarší breviář chrvatsko-hlaholský (Prvý breviář vrbnický), Praha: Královská česká společnost nauk 1910. [CVIII, 100 s. Obrazová příloha. Sic, chrvatsko. Přehled chorvatsko-hlaholské literatury, podrobné popisy breviářů (incipity aj.) a studie o Prvním vrbnickém breviáři (úprava, jazyk...). MZK.]

 

Dějiny studia cizích jazyků

Středověk

Bischoff, Bernhard, „The Study of Foreign Languages in the Middle Ages“, Speculum 36, 1961, 209-224.

Linguistics / Jazykověda (lingvistika)

Různé

Ostrá, R., Přehled vývoje románských jazyků I, Praha 1980. [I další vydání. 1. sv.: francouzstina.]

Ostrá, R., Přehled vývoje románských jazyků II, Praha 1980. [I další vydání. 2. sv.: italština a rumunština. Jen tyto; jazyky jako rétorománština, okcitánština či dalmatština tu nejsou, ani v jednom z dílů.]

Ostrá, R. – Spitzová, E., Úvod do studia románských jazyků, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998. [Velice užitečná příručka. Obecná lingvistika, šíření latiny, lidová latina, hláskové změny v lidové latině, románské jazyky a jejich historie, dějiny jazykovědy atd.]

Vrhel, F., Základy etnolingvistiky, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1981.

Treatises on languages – texts from the history of linguistics

Rousseau, Jean Jacques, Essai sur l’origine des langues suivi de Discours sur les Sciences et les Arts, Tunis: Azzam 1995. [A generous gift from my friend Jihad Taufig. h.]

Fonetika

Pačesová, Jaroslava – Ohnesorg, Karel, Úvod do obecné fonetiky a fonologie – Fonetika francouzštiny, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998. [1. vyd. neuvedeno.]

Lexikologie a sémantika

Ducháček, O., Précis de sémantique française, Universita J. E. Purkyně, Brno 1967. [264 s. Odborná literatura – jazykověda – sémantika. Podrobný rejstřík, bibliografie.]

Cognitive linguistics

Carley, Kathleen, „Extracting Culture through Textual Analysis“,

Judaism / Judaismus

Miscellaneous

Ochmann, Jerzy, „Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej“, Nomos 53-54, 2006, 59-84.

Reszka, Karol, „Żydowska teologia wyzwolenia“, Nomos 53-54, 2006, 97-118.

Kafel, Barbara, „Leo Straussa analiza kwestii żydowskiej i prób jej rozwiązania“, Nomos 53-54, 2006, 119-134.

Overviews

Balabán, M., Hebrejské myšlení, Herrmann a synové, Praha 1993. [142 s. Odborná literatura – religionistika, teologie – judaismus. Mnoho přínosných poznatků, ale také mnoho z hlediska religionistiky dosti problematických tvrzení. SZ z velké části vykládá po křesťanském způsobu skrze NZ a osobu Ježíše.]

Fishbane, M. A., Judaismus. Zjevení a tradice, Praha: Prostor 1999. [200 s. Odborná literatura – religionistika – judaismus. Kvalitní základní přehled.]

Sadek, V. – Šedinová, J. – Franková, A., Židovské dějiny, kultura a náboženství, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1992. [62 s. Odborná literatura – religionistika, hebraistika – judaismus – přehled. Stručná publikace.]

Schubert, Kurt, Židovské náboženství v proměnách věků: Zdroje, teologie, filosofie, mystika, Praha: Vyšehrad 21999. [288 s. Odborná literatura – religionistika – judaismus. Jedna ze základních publikací o judaismu v češtině. První vydání 1995 (v tiráži je uveden rok 1994, ale titulní strana 1995). Přel. Jindřich Slabý.]

Old Semitic cultures, prehistory

Miscellaneous

Bič, M., Palestina od pravěku ke křesťanství, sv. 2. Kult a náboženství, Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, Praha 1949. [396 s. Odborná literatura – religionistika – judaismus. Důležitá, velmi podrobná práce, bádání ovšem od doby vydání dosti pokročilo. Též některé termíny jako „pohanský“, Bábelsko (tj. Babylón) apod. nejsou nejvhodnější. Jako doplněk k novější literatuře je ale kniha velmi vhodná. Podrobně tu jsou taktována jednotlivá důležitější kultovní místa atd. Náklad 2000 výtisků.]

Moscati, Sabatino, Staré semitské civilizace, Praha: Odeon 1969. [352 s. Odborná literatura – historie, kulturní historie – Semité. Mezopotámie, Sýrie a Palestina, Izrael, arabská kultura, etiopská kultura. Zásadní publikace. Přehledné členění. Česká bibliografie. Přel. S. Segert.]

Sérandour, Arnaud, „On the Appearance of a Monotheism in the Religion of Israel: 3rd Century BC or Later?“, Diogenes 52/1, 2005, 33-45. [p.]

Women in old Semitic religions

Römer, Thoma, „Lʼéviction du féminin dans la construction du monothéisme“, Études théologiques et religieuses 78/2, 2004, 253-276. [Not in MU e-resources.]

Kategorie a koncepty ve starověkých semitských náboženstvích

Podsvětí, peklo

Sanders, Seth L., „The First Tour of Hell: From Neo-Assyrian Propaganda to Early Jewish Revelation“, Journal of Ancient Near Eastern Religions 9/2, 2009, 151-169. [p.]

Wyatt, Nick, „The Concept and Purpose of Hell: Its Nature and Development in West Semitic Thought“, Numen 56/2-3, 2009, 161-184. [p.]

Ancient Israel / Starověký Izrael

Hebrew Bible / Hebrejská bible

Assmann, Jan, Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006. [On the canon and the scriptural culture. Summary here. FF MU (DZ), s.]

Bič, M., Ze světa Starého zákona II, Praha: Kalich 1989. [I.+II. díl 800 s., průběžné číslování. Rejstřík jmenný i věcný, rejstřík biblických míst. Důležitá podrobná monografie věnovaná SZ a jeho době. Bohoslužba, nejstarší písemné památky, SZ a obsahy jeho knih, pokanonická lit., Kumrán a esejci, SZ v církvi.]

Kosior, Wojciech, „Synowie bogów i córki człowieka: Kosmiczny ‚mezalians‘ i jego efekty w Księdze Rodzaju 6:1-6“, Ex nihilo 1 (3), 2010, 68-83. [FF MU.]

Pennington, Jonathan T., „Dualism in Old Testament Cosmology: Weltbild and Weltanschauung“, Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology 18/2, 2004, 260-277. [Not in MU e-resources.]

Sikora, Tomasz, „Z zagadnień symbolicznej waloryzacji prostytucji w Biblii hebrajskiej: Próba ujęcia interdyscyplinarnego“, Ex nihilo 1 (3), 2010, 11-25. [FF MU.]

Myths in the Hebrew Bible

Banek, Kazimierz, „Prorok czy mag? Rozważania na temat Mojżesza“, Nomos 78, 2012, 36-57.

Difficult path to monotheism / Složitá cesta k monoteismu

See also Monotheism and intolerance (for a discussion on the implications of monotheism and for some scholarship on the formation of monotheism).

Edelman, Diana, „Hezekiahʼs Alleged Cultic Centralization“, Journal for the Study of the Old Testament 32/4, 2008, 395-434. [p.]

Pakkala, Juha, „The Monotheism of the Deuteronomistic History“, Scandinavian Journal of Old Testament 21/2, 2007, 159-178. [Není dostupné online.]

Römer, Thoma, „Lʼéviction du féminin dans la construction du monothéisme“, Etudes théologiques et religieuses 78/2, 2004, 253-276. [Not in MU e-resources.]

Early Judaism, hellenistic Judaism / Raný judaismus, helénistický judaismus

Sources / Prameny

Flavius Iosephus, Válka židovská I: Válečná předehra, přel. Jaroslav Havelka – Jaroslav Šonka, Praha: Svoboda 21990 (přetisk Praha: Academia 2004). [Obsahuje 1.-3. knihu. Academia uvádí, že jde o přetisk vydání z roku 1990, uvádí svou knihu nicméně jako třetí vydání.]

Flavius Iosephus, Válka židovská II: Zkáza Jeruzaléma, přel. Jaroslav Havelka – Jaroslav Šonka, Praha: Svoboda 21992 (přetisk Praha: Academia 2004).

Miscellaneous / Různé

Annales 51/5, 1996.

Levenson, David B., „The Ancient and Medieval Sources for the Emperor Julian’s Attempt to Rebuild the Jerusalem Temple“, Journal for the Study of Judaism 35/4, 2004, 409-460. [p.]

Simmons, Michael Bland, „The Emperor Julian’s Order to Rebuild the Temple in Jerusalem: A Connection with Oracles?“, Ancient Near Eastern Studies 43, 2006, 68-117. [Not in MU e-resources.]

Postavení Židů v antické společnosti; obsah termínu „židovství“ a „žid“; konverze k judaismu

Cohen, Shaye J. D., „Crossing the Boundary and Becoming a Jew“, The Harvard Theological Review 82/1, 1989, 13-33. [p.]

Kraemer, Ross S., „On the Meaning of the Term ,Jew‘ in Greco-Roman Inscriptions“, The Harvard Theological Review 82/1, 1989, 35-53. [p.]

Early rabbinic theology / Raná rabínská teologie

Eliyahu, Eyal Ben, „The Rabbinic Polemic against Sanctification of Sites“, Journal for the Study of Judaism in the Persian Hellenistic and Roman Period 40/2, 2009, 260-280. [p.]

Jewish diaspora in the Mediterranean / Židovská diaspora ve Středomoří

Stern, Karen B., Inscribing Devotion and Death: Archaeological Evidence for Jewish Populations of North Africa, Leiden: Brill 2007.

Essenes, Qumran / Esejci, Kumrán

Prameny

„The Digital Dead See Scrolls“, http://dss.collections.imj.org.il/.

Flavius Iosephus, Válka židovská I: Válečná předehra, Praha: Svoboda 21990.

Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Šárka Bažantová – Robert Řehák – Stanislav Segert, Praha: Oikúmené 2007. [964 s., 828 Kč.]

Vermes, Geza, The Dead Sea Scrolls, The Folio Society, London 2000. [336 s. Překlad pramenů – esejci. Anglické překlady vybraných svitků od Mrtvého moře. Překlady jsou uvedeny, ale komentář není dostatečný a poznámky pod čarou zcela chybí. Doporučit lze pro rychlou orientaci, ne tomu, kdo se chce esejcům přímo věnovat. MZK.]

Různé

Allegro, J., Rukopisy od Mrtvého moře, Mladá fronta, Praha 1969. [224 s. Odborná literatura – religionistika – esejci. Obrazová příloha. Kvalitní, v některých ohledech zastarávající monografie o kumránských nálezech.]

Amusin, J. D., Rukopisy Mŕtveho mora, Bratislava 1962. [Dle M. Biče tendenční podání.]

Annales 51/5, 1996. [Two articles.]

Flusser, David, Esejské dobrodružství, přel. Petr Sláma, Praha: Oikúmené 1999. [200 s. Odborná literatura – religionistika – esejství. Z něm. originálu přel. Petr Sláma. Důležitá kniha o esejcích od jednoho z předních znalců. Má ovšem své problémy, např. považovat Tolstého a Gándhího za „vzdálené potomky židovského společenství od Mrtvého moře“ (s. 81) je vědecky problematický projekt. Kniha je užitečná, materiál zvládnutý a zajímavě zpracovaný, ale v metodologické oblasti se dílo vyznačuje značnými nedostatky. h.]

Charlesworth, J. H., Ježíš a svitky od Mrtvého moře.

Muchowski, Piotr, Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 22005. [434 s. MZK.]

Segert, Stanislav, „Essenism and Christianity“, in: Iva Doležalová – Břetislav Horyna – Dalibor Papoušek (eds.), Religions in Contact, Brno: Česká společnost pro studium náboženství 1996. [h.]

Segert, Stanislav, „Přínos Rukopisů od Mrtvého moře I“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 129-142.

Segert, Stanislav, Synové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisů, Praha: Orbis 1970. [V českém kontextu důležitá kniha, v mezinárodním kontextu spíše překonaná. h.]

Židovská apokalyptika

Henze, Matthias, „Qoheleth and the Syriac Apocalypse of Baruch“, Vetus Testamentum 58/1, 2008, 28-43. [p.]

Horňanová, Sidonia, Židovská apokalyptika: Úvod do pseudoepigrafických, kumránskych a merkavotických textov, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2007. [210 s. Pečlivá monografie, původně disertace. Poznámkový aparát, bibliografie. MZK abs., v.]

Židovské apokryfy

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy I, Praha: Vyšehrad 1995. [384 s. Překlad pramenů – židovské a křesťanské apokryfy. Obsahuje Aristeův dopis, 1. a 2. knihu Henochovu, Závěti dvanácti patriarchů, Sibylliny věštby a Žalmy Šalomounovy. h.]

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy II, Praha: Vyšehrad 1998. [368 s. Překlad pramenů – židovské a křesťanské apokryfy. Obsahuje knihu Jubilejí, Mučednictví a vidění Izajášovo, 3 Ezd, 4 Ezd, druhou knihu Báruchovu (Báruchovu apokalypsu), Jákobovu modlitbu a Život Adama a Evy.]

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy III, Praha: Vyšehrad 1999. [240 s. Překlad pramenů – židovské a křesťanské apokryfy. Obsahuje 3. a 4. knihu Makabejskou, Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamovu, Nanebevzetí Mojžíšovo, Modlitbu Menašeho, Ódy Šalomounovy, tzv. Syrské žalmy, Josef a Asenat. h.]

Pozn.: termín se významově nekryje s pojmem „starozákonní apokryfy“.

Talmud

Visotzky, Burton, „Goys Aren’t Us: Rabbinic Anti-Gentile Polemic in Yerushalmi Berachot 9,1“, in: Eduard Iricinschi – Holger M. Zellentin (eds.), Heresy and Identity in Late Antiquity,(Texte und Studien zum antiken Judentum 119), Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 299-313.

Zellentin, Holger M., „Margin of Error: Women, Law, and Christianity in Bavli Shabbat 116a-b“, in: Eduard Iricinschi – Holger M. Zellentin (eds.), Heresy and Identity in Late Antiquity,(Texte und Studien zum antiken Judentum 119), Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 339-363.

Středověký judaismus

Sources

Talmud / Talmúd

Pirkej avot / Výroky otců: komentář, Praha: Sefer 1994.

Catalogues of manuscripts

Bobichon, Philippe (ed.), Bibliothèque Nationale de France: Hébreu 704 à 733: Manuscits de théologie, (Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques publiques de France),Turnhout: Brepols 2013.

Ciucu, Cristina, Bibliothèque Nationale de France: Hébreu 763 à 788: Manuscrits Cabalistiques, (Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques publiques de France), Turnhout: Brepols 2013.

Židovská vzdělanost

Abdeljelil, Jameleddine Ben, „Drei jüdische Averroisten: Höhepunkt und Niedergang des jüdischen Averroismus im Mittelalter“, Asiatische Studien: Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft / Études asiatiques: Revue de la Société Suisse-Asie 64/2, 2008, 933-986. [p.]

„Gli Ebrei e le scienze“, Micrologus: Natura, scienze e società medievali 11, 2001. [Tematické číslo o středověké židovské učenosti. Příspěvky v angličtině, francouzštině, italštině. BL, v.]

Židovský kult, židovské rituály

Boušek, Daniel, Židovská pouť a poutní místa na Blízkém východě v hebrejské cestopisné literatuře 12.-16. století, Praha: Karolinum, 2008. [Brož., 380 s., 320 Kč.]

Pilarczyk, Krzysztof, „Liturgia synagogalna – jej pochodzenie, struktura i rozwój“, Studia religiologica 41, 2008, 55-68. [FF MU.]

Židé ve středověké Evropě (odkaz)

See bgstrv.

Židé v Čechách a na Moravě

Pěkný, T., Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 22001. [704 s. Odborná literatura – historie, kulturní historie – Židé, židovství. Velmi podrobná práce. Podává i informaci o Talmudu, kabale, žid. obřadech, středověkém a novověkém judaismu atd. Kniha je očividně psaná z pozic příznivce a několik pasáží (srv. zejm. s. 182) není religionistických. Ale obecně jde o knihu kompozičně i faktograficky velmi dobře zvládnutou. Bibliografie, věcný i jmenný rejstřík.]

Kabala (židovská mystika)

Středověk

Górnicz, Dominika, „Postać Mesjasza a doktryna reinkarnacji w ujęciu Księgi Zohar na podstawie wybranych współczesnych badań nad mistyką żydowską“, Ex Nihilo 2, 2009, 95-107. [FF MU.]

Krawczyk, Mikołaj, „Technika mistyczna Abrahama Abulafii przedstawiona w ‚Ocar‘ eden ha-ganuz“, Studia religiologica 41, 2008, 69-79. [FF MU.]

Sadek, Vladimír, Židovská mystika, Praha: Fra 2003. [220 s. Recenze Religio 2/2004, 293-297.]

Scholem, Gerschom, Počátky kabaly, přel. Mirko Beneš, Praha: Malvern 2009. [Váz., 394 s.]

Lurian Kabbalah

Garb, Jonathan, „The Cult of the Saints in Lurianic Kabbalah“, The Jewish Quarterly Review 98/2, 203-229. [p.]

Astrology in Judaism

Gardner, Gregg, „Astrology in the Talmud: An Analysis of Bavli Shabbat 156“, in: Eduard Iricinschi – Holger M. Zellentin (eds.), Heresy and Identity in Late Antiquity,(Texte und Studien zum antiken Judentum 119), Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 314-338.

Judaismus a Židé v 16.-17. století

Soužití, Židé na převážně křesťanských územích

Pasek, Zbigniew, „Żydzi i chrześcijanie na krakowskim Kazimierzu: Wzajemne stosunki w wiekach XVI-XVIII“, Studia religiologica 27, 1994, 49-73. [FF MU.]

Judaismus a Židé v 18.-21. století

Antisemitismus

Facchini, Cristiana, Infamanti dicerie: La prima autodifesa ebraica dall’accusa del sangue, (Lapislazzuli), Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2014.

Jeziorski, Ireneusz, Od obcości do symulakrum: Obraz Żyda w Polsce w XX wieku, Kraków: Nomos 2009.

Reflexe šoa (holocaustu)

Stier, Oren Baruch, „Torah and Taboo: Containing Jewish Relics and Jewish Identity at the United States Holocaust Memorial Museum“, Numen 57/3-4, 2010, 505-536. [p.]

Judaism as practice / Židovství jako praxe

Healing / Léčitelství, léčení

Popper-Giveon, Ariela – Ventura, Jonathan J., „Blood and Ink: Treatment Practices of Traditional Palestinian Women Healers in Israel“, Journal of Anthropological Research65/1, 2009, 27-49. [Not in MU e-resources.]

Menstruation / Menstruace

Marienberg, Evyatar, La Baraïta de-Niddah: Un texte juif pseudo-talmudique sur les lois religieuses à la menstruation, (Bibliothèque de l'École des hautes études: Sciences religieuses 157), Turnhout: Brepols 2012.

Průřezové jevy

Martyrdom / Mučednictví

Roos, Lena, „A Jewish Ideology of Martyrdom in Comparative Science“, Zeitschrift für Religionswissenschaft 17/1, 2009, 43-59. [Not in MU e-resources.]

Keltové

Prameny

Mabinogi: Keltské pověsti, přel. J. Vilikovský, Brno: „Zvláštní vydání...“ 1995.

Převyprávění keltských mýtů

Hulpach, V., Ossianův návrat, Albatros, Praha 1985.

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Scott, M., Irské báje a pověsti, Ando Publishing, Brno 1996.

Přehledy

Gierek, Bożena,Tradycja celtycka w życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego, Kraków: Nomos 2002.

Puhvel, J., Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [h.]

Slovníky, encyklopedie

Botheroydová, – Botheroyd, P. F., Lexikon keltské mytologie, Praha: Ivo Železný 1998.

Kruta, Venceslas, Les Celtes: Histoire et dictionnaire: Des origines à la romanisation et au christianisme, Paris: Robert Laffont 2000. [1006 s. Přehledová studie následovaná slovníkem. FF MU (DZ), s.]

Náboženství

Gierek, Bożena, „Miejsce wątków soteriologicznych w tradycji celtyckiej“, Studia religiologica 31, 1998, 55-68. [FF MU.]

Sobieraj, Helena, „Celtycka magia słowa“, Studia religiologica 15, 1986, 105-114. [FF MU.]

Christianity / Křesťanství (odkaz)

See bgkr and bgstrv.

Literární věda, teorie literatury, literární teorie

Viz též Religionistika / Vyprávění.

Různé

Sedmidubský, Miloš – Červenka, Miroslav – Vízdalová, Ivana (eds.), Čtenář jako výzva: Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host 2001. [338 s. Soubor šesti studií, jež vznikly v okruhu tzv. kostnické školy recepční estetiky. Jedná se o první uvedení jedné z dnes nejvlivnějších literárněteoretických a estetických škol do češtiny a její představení v jejích základních myšlenkách a podnětech: vztah díla a čtenáře, pohled na literární dějiny z hlediska čtenáře, intertextualita, poměr k českému strukturalismu. Obsah: Hans Robert Jauss: Dějiny literatury jako výzva literární vědě; Wolfgang Iser: Apelová struktura textů: Nedourčenost jako podmínka literární prózy; Rainer Warning: Imitatio a intertextualita; Jurij Striedter: Český strukturalismus a současná diskuse o estetické hodnotě; Karlheinz Stierle: Co je recepce u fikcionálních textů; Renate Lachmannová: Intertextualita a dialogičnost]

Úvody a přehledy

Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction, Minneapolis: University of Minnesota Press 1984. [244 s. Úvod do literární teorie, jedná se o historický přehled nejdůležitějších směrů, jmen a základních pojmů. Užitečné pro první seznámení s literární teorií. Věnuje se pouze „klasickým“ literárně vědným okruhům (hermeneutika, strukturalismus), nezahrnuje moderní teorie. Doporučuje M. Tomeš.]

Eco, Umberto, Six Walks in the Fictional Woods, Cambridge: Harvard University Press, 1994.

Eco, Umverto, Šest procházek literárními lesy, Praha: Votobia 1997.

Hrabák, J., Poetika, Československý spisovatel, Praha 1977.

Hrabák, J., Úvod do studia literatury, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1977. [152 s. Odborná literatura – teorie literatury. Náklad 8000 výtisků.]

Nünning, Ansgar – Trávníček, Jiří – Holý, Jiří (eds.), Lexikon teorie literatury a kultury: Koncepce / osobnosti / základní pojmy, Brno: Host 2006. [912 s. Velmi důležitá, hutná a obsáhlá encyklopedie všeho, co se týká literární, ale i kulturní teorie a vědy. Heslovitě je tam v podstatě všechno. Za hesly jsou odkazy na literaturu, která se mu věnuje. Alfa a omega teorie a metodologie, dobrý rozcestník. Doporučuje M. Tomeš.]

Pechlivanos, Miltos – Rieger, Stefan, Úvod do literární vědy, Praha: Hermann & synové 1999, [Zde také kapitola o narativitě od R. Schardta].

Scholes, Robert, Structuralism in Literature: An Introduction, New Haven: Yale University Press 1974.

Todorov, Tzvetan, Poetika prózy, Praha: Triáda 2000.

Dějiny literární vědy

Fayolle, Roger, La critique littéraire, Armand Colin, Paris 1966. [Úvod do dějin literární kritiky s obsáhlými ukázkami. MZK.]

Interpretace literárního díla: různé

Abrams, Meyer Howard,„Rationality and Imagination in Cultural History: A Reply to Wayne Booth“, Critical Inquiry 3/2, ???, 456-460.

Abrams, Meyer Howard, „Anděl dekonstrukce“,Aluze 13/2, 2010, http://aluze.cz/2010_02/06_studie_abrams.php, [2. 12. 2012].

Bílek, Petr A., Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, Brno: Host 2003. [360 s. Historický přehled a úvod do moderních teorií literární interpretace. Tematicky v podstatě navazuje na Eageltona. Spíše než jménům lit. vědců se věnuje moderním pojmům a koncepcím, metodologii, hodně naratologii. Doporučuje M. Tomeš.]

Booth, Wayne C.,Critical Understanding: The Power and Limits of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 1979.

Eco, Umberto, Interpretácia a naditerpretácia, Bratislava: Archa 1995.

Eco, Umberto, Interpretation and Overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press 1992. [Vyšlo i slovensky.]

Eco, Umberto, Meze interpretace, přel. Ladislav Nagy, Praha: Karolinum 22009 (1. vyd. 2004). [Eco v této knize přezkoumává principy sémiotiky, které dříve formuloval, v polemické výměně s postmodernisty (ze zadní strany obálky). Dva modely interpretace; neomezená sémióza a drift; malé světy; jak interpretovat seriály; jak interpretovat drama; jak interpretovat zvířata; portrét Plinia staršího jako Plinia mladšího; Joyce, sémióza a sémiotika; únos v Uqbaru; Pirandello ridens; kopie a padělky; sémantika, pragmatika a textová sémiotika; presupozice; příběh o pravdě. Doslov (Lubomír Doležel). Pozn. za kapitolami, bg, rejstřík. h.]

Elgin, Catherine Z.With Reference to Reference, Indianopolis: Hackett 1983.

Hirsch, E. D., Validity in Interpretation, New Haven – London: Yale University Press 1967.

Krieger, Murray, „Literární analýza a hodnocení – dvouruký literární badatel“, Aluze 14/3, 2011, http://aluze.cz/2011_03/07_studie_krieger.php, [2. 12. 2012].

Miller, J. Hillis, „Literární badatel jako hostitel“,Aluze 13/2, 2010, http://aluze.cz/2010_02/05_studie_hillis_miller.php, [2. 12. 2012].

Newton, Kenneth M., „Nová kritika a vzestup interpretace“, Aluze 11/2, 2008, http://aluze.cz/2008_02/05_studie_newton.php, [2. 12. 2012].

Newton, Kenneth M., Interpreting the Text: A Critical Introduction to the Theory and Practice of Literary Interpretation, New York: St. Martin’s Press 1990.

Skinner, Quentin, „Pohnutky, záměry a interpretace textu“,Aluze 14/3, 2011, http://aluze.cz/2011_03/08_studie_skinner.php, [2. 12. 2012; pův. vydání Quentin Skinner, „Motives, Intentions and the Interpretation of Texts“, New Literary History 3/2, 1972, 393-408].

Sémiotika

Eco, Umberto, Teorie sémiotiky, přel. Marek Sedláček, Praha: Argo 2009. [448 s., váz. Angl. orig. Theory of Semiotics (1976). Systematická práce věnovaná obecné teorii sémiotiky a usilující o její širší definici, neomezující se jen na literární vědu a blížící se kulturní antropologii (ze záložky) a teorii komunikace. Často reaguje (a navazuje) na Peirce. h.]

Ginzburg, „Clues“.

Peirce.

Archiv a epistemologie archivu

Anheim, Étienne – Poncet, Olivier, „Fabrique des archives, fabrique de l’histoire“, Revue de Synthèse 1/125, 2004, 1-14.

Anheim, Étienne, „Singulières archives: Le statut des archives dans l’épistémologie historique: Une discussion de La mémoire, l’histoire, l’oubli de Paul Ricoeur“, Revue de Synthèse 1/125, 2004, 153-182.

Vyprávění v perspektivě literární vědy, naratologie

Viz též Religionistika / Vyprávění.

Naratologie – různé

Bal, M., Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto: University of Toronto Press 1985. [Odkaz László.]

Barthes, Roland, „Introduction to the Structural Analysis of Narratives“, in: id., The Semiotic Challenge, Berkeley: University of California Press 21988, 95-135. [Odkaz Hamar.]

Barthes, Roland – Duisit, Lionel, „An Introduction to the Structural Analysis of Narrative“, New Literary History 6/2, 1975, 237-272. [p.]

Collington, Tara, „Self and Narrative in Le Ravissement de Lol V. Stein“, Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature 39/2, 2006, 125-141. [ProQuest, p.]

Herman, David (ed.), The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [xiv, 310 s. Přehledová literárněvědná práce o vyprávění. Úvod; definice vyprávění; příběh, zápletka a vyprávění; čas a prostor; postava; dialog; fokalizace; žánr; konverzační vyprávění příběhů; drama a vyprávění; filmové va televizní vyprávění; vyprávění a digitální média; gender; rétorika a etika; ideologie; jazyk; kognice, emoce a vědomí; identita a rozdílnost. Pozn. aparát (za jednotl. kapitolami); strukturovaný seznam literatury (relevantní kap. trochu projity); rejstřík. BNCR, v.]

Paulis, Susanna, La construzione dell’identità: Per un’analisi antropologica della narrativa in Sardegna fra ’800 e ’900, Sassari: Editrice Democratica Sarda 2006. [461 s., 22 barevných obrazových příloh (za textem). Literárněvědná a literárněantropologická monografie analyzující sardinskou prózu v 19. a 20. stol., pro sledovaná témata nezajímavá, zajímavá jen pro literární antropologii a studium sardinské výpravné lit. 19.-20. stol. Úvod; identita a literatura (koncept identity; proti esencialistickému pohledu na identitu; fragmentarizované lidství; identitární rozhodnutí; identita jako konstrukce a příklady; poetiky a rétoriky identity – příspěvek literatury; identity, stereotypy a literatura); antropologie a literatura (antropologie a literární „jinakost“; když antropolog píše literární texty...; literatura v antropologické perspektivě; Grazida Deledda); literatura a identita v sardské výpravné literatuře v 2. pol. 19. stol.; mezi ostrovem a kontinentem; literární místa/krajiny a identita; folklór a identita; lid při slavnosti; tradiční kroj a identita; „sardská duše“ a lidová poezie ve výpravné literatuře 19. a 20. stol.; rodina a znaky proměny v próze G. Deledda; étos a identita; jazyk, archaismus a identita; tradiční Sardinie... Pozn. aparát (za jednotl. kapitolami), bibliografie. BNCR, v.]

Pavel, Thomas G., Mondi di invenzione: Realtà e immaginario narrativo, Torino: Einaudi 1992. [xiv, 256 s., menší formát. Z angl. orig. Fictional Worlds... přel. Andrea Carosso. Literárněvědná práce o fikci (zdá se mi, že je hodně založená na teorii fikčních světů). Pro sledovaná témata spíše okrajová až nepřínosná. Strukturalismus a literární sémantika; referenční teorie fikce; klasický segregacionismus; teorie jazykového aktu fikce; sériovost a marginalita; Meinong; fikce a kauzální teorie jmen; možná nekonečna; duální struktury; náboženské a invenční struktury; od světa k textu – komplikace a legendy; trojdílná povaha narativního imaginárna; diference a distance; mody invence a kulturn ekonomie; rozsah invenčních světů; neúplné světy, rituální emoce; klasický konvencionalismus; Hume a Lewis vs. Saussure; konvence fikce; sémantika tragédie; krajiny představivosti; funkcionalistický přístup k fikci. BNCR, v.]

Schiffrin, Deborah, „Narrative As Self-Portrait: Sociolinguistic Constructions of Identity“, Language in Society 25, 1996, 167-203. [Dopor. lit. v Cambridge Companion to Narrative.]

Jedličková, Alice – Sládek, Ondřej (eds.), Vyprávění v kontextu, Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky 2008. [268 s. Převážně literárněvědně pojatý sborník, ale některé příspěvky jsou zčásti relevantní i k tématu narativní konstrukce identity. Modelování příběhu po strukturalismu; naratologie a teorie fikce; logika a vyprávění; naratologie v kontextu řečových aktů; fikční světy komiksu; ekfráze – deskripce versus narace; vypravěčský hlas ve filmové adaptaci literárního díla; Nabokovovi nespolehliví vypravěči; téma šoa očima viníka; šedesátá léta – proměny narativu z pohledu literárního kritika té doby; Ricœurova cesta k narativní identitě; připomínky ke vztahu naratologie a historiografie (zdůrazňuje v návaznosti na Ricœura rozdíl mezi akademickým psaním historie a fikčním vyprávěním, ukázáno na příkladech: Jirásek, Čech vs. Palacký, Pekař); sémiotické a literárněvědné přístupy k vyprávění. Spíše stručný poznámkový aparát, bibliografie za jednotlivými kapitolami, jmenný rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Narativita a fikce

Viz též „Fikce a realita“.

Baudrillard, Jean, „Reálný únik z hyperreality“, Aluze 10/1, 2007, http://aluze.cz/2007_01/08_Studie_-_predmluva_-_Brazda.php, [2. 12. 2012].

Booth, Wayne C., The Rhetoric of Fiction, Chicago: University of Chicago Press 1961.

Branigan, Edward, Narrative Comprehension and Film, London: Routledge 1992.

Cohn, Dorrit, „Signály fikčnosti: naratologický pohled“, Aluze 11/1, 2008, http://aluze.cz/2008_01/06_studie_cohn.php, [2. 12. 2012; pův. vydání viz Dorrit Cohn, „The Signposts of Fictionality“, in: The Distinction of Fiction, Baltimore – London: John Hopkins University Press, 109-131; české vydání Dorrit Cohn, Co dělá fikci fikcí, Praha: Academia 2009].

Culler, Jonathan, Studie k teorii fikce, Brno – Praha: ÚČL AV ČR 2005.

Genette, Gerard, Fiction and Diction, Ithaca: Cornell University Press 1993.

Harshaw, Benjamin, „Fictionality and Fields of Reference“, Poetics Today 5, 1984, 227-251.

Chatman, Seymour, Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu, Brno: Host 2008.

Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca – London: Cornell University Press 1978. [I česky.]

Lejeune, Philippe, The Rhetoric of Fiction, Chicago: Chicago University Press 1961.

Lewis, David, „Pravda ve fikci“, Aluze 10/2, 2007, http://aluze.cz/2007_02/09_Studie_Lewis.php, [2. 12. 2012].

Martínez-Bonati, Félix, „The Act of Writing Fiction“, New Literary History 11, 1980, 425-434.

Martínez-Bonati, Félix, Fictive Discourse and the Structure of Literature, Ithaca: Cornell University Press 1981.

Pavel, Thomas, Fictional Worlds, Cambridge: Harvard University Press 1986.

Scott, Joan W., „Fantasy Echo: History and the Construction od Identity“, Critical Inquiry 27/2.

Schmidt, Siegfried J., „Toward a Pragmatic Interpretation of ‚Fictionality’“ in: Teun van Dijk (ed.), Pragmatics of Language and Literature, Amsterdam – Oxford: North-Holland Publishing 1976.

Searle, John, „Logický status fikčního diskurzu“, Aluze 10/1, 2007, http://aluze.cz/2007_01/07_Studie_-_Searle.php, [2. 12. 2012].

Sternberg, Meir, „Mimesis and Motivation: Two Faces of Fictional Coherence“, in: Joseph P. Strelka (ed.), Literary Criticism and Philosophy, University Park: Pennsylvania State University Press 1983.

Turner, Joseph W., „The Kinds of Historical Fiction: An Essay in Definition and Methodology“, Genre 12/3, 1979, 333-355.

Role čtenáře; recepční estetika

Eco, Umberto, Lector in fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech, (Možné světy 3), přel. Zdeněk Frýbort, Praha: Academia 2010. [292 s., brož. It. orig. 1979 (jde o překlad Lector in fabula, ne o překlad výboru z esejů The Role of the Reader – záložka). Text a encyklopedie; Peirceova sémiotika; modelový čtenář; úrovně textové kooperace; diskurzivní struktury; narativní struktury; předpoklady a inferenční toulky; struktury světů; aktanční a ideologické struktury; aplikace na konkrétní díla. Poznámkový aparát, bg. h.]

Narativní prostor

Ryan, Marie-Laure, „Narativní prostor“, Aluze 13/3, 2010, http://aluze.cz/2010_03/06_studie_ryanova.php, [2. 12. 2012; pův. vydání Marie-Laure Ryan, „Space“, in: Peter Hühn et al. (eds.), The Living Handbook of Narratology, Hamburg: Hamburg University Press 2009, 420-433, viz http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space; 2. 12. 2012]. 

Zoran, Gabriel, „K teorii narativního prostoru“, Aluze 12/1, 2009, http://aluze.cz/2009_01/06_studie_zoran.php, [2. 12. 2012].

Naratologie a média; naratologie a mediální studia; vyprávění v oboru teorie interaktivních médií

Dunn, Anne, „Televizní zpráva jako narativ“, Aluze 12/2, http://aluze.cz/2009_02/06_studie_dunn.php, [2. 12. 2012].

Fulton, Helen – Husman Rosemary et al.Narrative and Media, New York: Cambridge University Press 2005.

Pöttker, H., „News and Its Communicative Quality: The Inverted Pyramid: When and Why Did It Appear?“, Journalism Series 4/4, 2003, 501-511.

Ytreberg, Espen, „Moving Out of the Inverted Pyramid: Narratives and Descriptions in Television News“, Journalism Studies 3/2, 2001, 357-371.

Strukturalismus a poststrukturalismus

Eco, Meze interpretace. [h.]

, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. [Procházela M. Masláková. FF MU.]

Kyloušek, Petr (ed.), Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu, (Strukturalistická knihovna 10), Brno: Host 2002. [Barthes, Úvod do strukturální analýzy vyprávění; Greimas, Základní prvky teorie interpretace mytického vyprávění; Lévi-Strauss, Jak umírají mýty; Sellier, Co je literární mýtus?; Bremond, Logika narativních možností; Todorov, Kategorie literárního vyprávění; Hamon, Co je to popis?; Jenny, Struktura a funkce klišé; Genette, Hranice vyprávění; Foucault, Vzdálenost, vid, počátek; Ricœur, Struktura a hermeneutika. FF MU, v.]

Logika

Inference

Abdukce

Rešerše G. Svobodová, 2. 8. 2012.

„Abductive Reasoning“, <http://en.wikipedia.org/wiki/Abductive_reasoning>, [16. 4. 2012].

Anderson, Douglas R., „The Evolution of Peirce’s Concept of Abduction“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 22/2, 1986, 145-164. [EBSCO, p.]

Awbrey, Jon – Awbrey, Susan, „Interpretation as Action: The Risk of Inquiry“, Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines 15/1, 1995, 40-52. [pdf.]

Brown, W. M., „The Economy of Peirce’s Abduction“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 19/4, 1983, 397-412. [EBSCO, p.]

Carson, David,Abduction of Sherlock Holmes“, International Journal of Police Science and Management 11/2, 193-202. [EBSCO, p.]

Eco, Umberto – Sebeok, Thomas A. (eds.), The Sign of Three: Dupin, Holmes, Pierce, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 1988. [xiv, 236 p., softback. A very interesting collection of essays relevant to the problem of abduction, conjecture, guessing, signs, and its role in the scientific method. A juxtaposition of Peirce and Holmes; Holmes as applied social psychologist; Ginzburg, Morelli... (not the best translation; a better one is in Clues...); guessing; Peirce, Holmes, Popper; Holmes and modern logic; Holmes formalized; Peirce and Poe; three types of abduction (Eco). h.]

Eiter, Thomas – Gottlob, Georg, „The Complexity of Logic-Based Abduction“, Journal of the ACM 42/1, 1995, 3-42. [pdf.]

Gabbay, Dov – Nossum, Rolf – Woods, John, „Context-Dependent Abduction and Relevance“, Journal of Philosophical Logic 35/1, 2006, 65-81. [JSTOR, přes MU nepřístupné. EBSCO, p.]

Haig, Brian D., „Scientific Method, Abduction, and Clinical Reasoning“, Journal of Clinical Psychology 64/9, 2008, 1013-1018. [EBSCO, p.]

Hartman, Gilbert, „The Inference to the Best Explanation“, The Philosophical Review 74/1, 1965, 88-95. [p.?]

Josephson, John R. – Josephson, Susan G. (eds.), Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology, Cambridge: Cambridge University Press 1995. [306 s. Sbírka příspěvků autorů, kteří jsou povětšinou spojení s laboratoří pro výzkum umělé inteligence na Ohio State University. Zajímavá by mohla být zejm. kapitola první, která je věnovaná filozofickému a teoretickému úvodu – 1. Conceptual Analysis of abduction: What is abduction?; Diagnosis and abductive justification; Doubt and certainty; Explanations give causes; Induction; Taxonomy of basis inferences types; From wonder to understanging.]

Lipton, Peter, Inference to the Best Explanation, London: Routledge 2001.

Magnani, Lorenzo,„Model-Based and Manipulative Abduction in Science“, Foundations of Science 9/3, 2004, 219-247. [EBSCO, p.]

Mayer, Marta Cialdea – Pirri, Fiora, „First order abduction via tableau and sequent calculi“, Logic Journal of the IGPL 1/1, 1993, 99-117. [Má Oxford Journals, přes MU nedostupné.]

Mayer, Marta Cialdea – Pirri, Fiora, „Propositional Abduction in Modal Logic“, Logic Journal of the IGPL 3/6, 1995, 907-919. [Má Oxford Journals, přes MU nedostupné.]

McKaughan, Daniel J., „From Ugly Duckling to Swan: C. S. Peirce, Abduction, and the Pursuit of Scientific Theories“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 44/3, 2008, 446–468. [Článek se zaměřuje na pojetí abdukce u Ch. S. Peire a na jeho tradiční interpretaci. EBSCO, p.]

Menzies, Tim, „Applications of Abduction: Knowledge-Level Modeling“, International Journal of Human-Computer Studies 45/3, 1996, 305-335. [p.]

Morris, David, „Bergsonian Intuition, Husserlian Variation, Peirceian Abduction: Toward a Relation between Method, Sense, and Nature“, The Southern Journal of Philosophy 43/2, 2005, 267-298. [EBSCO, p.]

Myrstad, Johan Arnt, „The Use of Converse Abduction in Kepler“, Foundations of Science 9/3, 2004, 321-338. [EBSCO, p.]

Paavola, Sami, „Abduction as a Logic and Methodology of Discovery: The Importance of Strategies“, Foundations of Science 9/3, 2004, 267-283. [EBSCO, p.]

Palladino, Paolo, „Ginzburg in Harlem: History, Structure and the Politics Of Primitivism“, Culture, Theory and Critique 49/2, 2008, 203-217. [Summary here. p.]

Reichertz, Jo, „Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory“, Forum: Qualitative Social Research 11/1, 2010, 1-16. [EBSCO, p.]

Roth, Robert J., „Anderson on Peirce's Concept of Abduction: Further Reflections“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 24/1, 1988, 131-139. [EBSCO, p.]

Sebeok, Thomas A. – Umiker-Sebeok, Jean, You Know My Method: A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes, Bloomington: Gaslight Publications 1980. [84 s. Kniha se zajímavým obsahem, odborně však ve výsledku nepříliš kvalitní (recenze v Philosophical Review).]

Shanahan, Timothy, „The First Moment of Scientific Inquiry: C. S. Peirce on the logic of Abduction“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 22/4, 1986, 449-466. [EBSCO, p.]

Sharpe, Robert, „Induction, Abduction, and the Evolution of Science“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 6/1, 1970, 17-33. [EBSCO, p.]

Yu, Chong Ho, „Abduction? Deduction? Induction? Is There a Logic of Exploratory Data Analysis?“, Annual Meeting of American Educational Research Association,New Orleans 1994, 1-28. [p.]

Megalitická civilizace

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria, Praha: Oikúmené 1995.

Helšus, J. – Hlušek, A., Kamenné otazníky aneb Megality v Čechách, Svojtka a Vašut, Praha 1991.

Svoboda, K., Tajemné megality, Horizont, Praha 1990.

Moderní mýty

Studie

Burton – Richardson, The Rise of Modern Mythology 1680-1860. [Puhvel, 347.]

Jung, C. G., Tajemno na obzoru. O fenoménech UFO a mimozemských jevech, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Warrick, Patricia – Greensberg, Martin Harry – Olander, Joseph, Science Fiction: Contemporary Mythology, The SFWA-SFRA Anthology. [Komentář dle Justice 1989: 476 s., studie věnované největším mytickým tématům, ilustrativní antologie textů.]

Zbíral, David, „Mýtus v proměnách věků“, Dech draka[7], 2000, č. 6, 26-27. [Pouze vytyčení některých důležitých bodů, které by měly být v budoucnu předmětem podrobnějšího studia.]

Mýty, mytologie

Kerényi. K. – Jung, C. G., Věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995.

Lévi-Strauss, Claude, Mýtus a význam, Archa, Bratislava [bez dat, trans. (c) 1993.]. [Útlá knížečka, dobrá pro rychlé seznámení s některými základními Lévi-Straussovými tezemi.]

Puhvel, J., Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Steblin-Kameninskij, M. I., Mýtus a jeho svět, Praha: Panorama 1984.

Nacismus

Různé

Hamannová, B., Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha: Prostor 1999. [512 s. Odborná literatura – historie. Z něm. orig. Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators přel. Alena Bláhová. Podrobná a kvalitní práce.]

Nacističtí esoterici a okultisté

Viz též pod Artuš, grál / Novodobá recepce, zejm. kapitolu o Ottu Rahnovi.

Přehledové práce

Goodrick-Clarke, Nicholas, Okultní kořeny nacismu: Rakouští a němečtí ariosofisté, 1890-1935: Tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii, Praha: Votobia 1998. [384 s. Odborná literatura – religionistika – okultismus. Z angl. orig. The Occult Roots of Nazism (rok angl. vydání v českém překladu neuveden, ale na internetu nal. 1985 a reedice 1992) přel. Daria Dvořáková. Práce citovaná i světovým bádáním, velmi dobrá, má vědecký charakter. Sic, Praha. MZK préz.]

Giudo von List

List, Giudo von, Walküren-Weihe. Epische Dichtung, Brno 1895. [Odkaz Goodrick-Clarke.]

List, Giudo von, Jung Diether’s Heimkehr. Eine Sonnwend-Geschichte aus dem Jahre 488 n. Chr., Brno 1894. [Odkaz Goodrick-Clarke.]

List, Giudo von, König Vannius. Ein deutsches Königsdrama, Brno 1899. [Odkaz Goodrick-Clarke.]

Jörg Lanz von Liebenfels

Mund, R. J., Jörg Lanz v. Liebenfels und der Neue Templer Orden, Stuttgart 1976.

Karl Maria Wiligut (Weisthor)

Flowers, Stephen E. (trans.) – Moynihan, Michael (ed.), The Secret King: Karl Maria Wiligut, Himmler’s Lord of the Runes, Waterbury – Smithville: Dominion – Rûna-Raven 2001. [160 s. Odborná literatura, edice textů – religionistika – nacistický esoterismus. Obsahuje úvod o Wiligutově (Weisthorově) životě a myšlenkách; po úvodu následuje výbor z Wiligutových textů. Kvalitní práce. V dodatcích text k rituálu SS, interview s Wiligutovou spolupracovnicí atd. Obrazová dokumentace. Kniha se zdá být ve svém celku velmi seriózní; medailon o Ottu Rahnovi obsahuje některé nepřesnosti (stejně jako Goodrick-Clarke). FF MU (DZ), s.]

Mund, Der Rasputin Himmlers,

Nesourodé, neroztříděné nebo nízká relevance

Padfield, P., Himmler – Reichsführer SS, [Životopisné, nic moc zajímavého.]

Tarrant, J., Rommelovo spiknutí, [Román.]

Matthewsová, C., Keltské rituály,

King, B., Runy, [Pozn.: o runách je knih hodně.]

Náboženství a moderní společnost; Nová náboženská hnutí

Různé

Grott, Bogumił, „Jan Stachniuk (1905-1963) i jego doktryna a czasy obecne: Próba podsumowania w stulecie urodzin“, Nomos 51-52, 2005, 35-50.

Karas, Marcin, „Kościół palmariański – nowy ruch religijny w tradycyjnej formie“, Nomos 65-66, 2009, 121-134.

Sołtysiak, Arkadiusz – Szymkiewicz , Maciej, „Od Wotana do człowieka z Kennewick: Koncepcje rasy i społeczeństwa w Ásatrú“, Nomos 51-52, 2005, 75-88.

Ziętek, Dorota, „Indianiści w Polsce jako wspólnota społeczno-kulturowa“, Nomos 51-52, 2005, 89-114.

Obecné, přehledy

Barker, Eileen, Nowe ruchy religijne, Kraków: Nomos 2002.

Barrett, D. V., Sekty, kulty, alternativní náboženství, Praha: Ivo Železný 1998.

Hora, L., Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní orientace mládeže, Univerzita Karlova, Praha 1995. [229 s. Odborná literatura – religionistika, sociologie – nová náboženská hnutí. Propracované, sociologický vhled. Jedna ze základních česky vydaných prací. Podává i orientační přehled nejvýznamnějších hnutí.]

Kol., Malý slovník sekt. Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998. [Antikultovní, ale místy užitečné.]

Lužný, Dušan, Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997. [Toho času zřejmě nejlepší v češtině vydaná publikace o sociologii nových náboženských hnutí. Podává i orientační přehled nejdůležitějších hnutí s citacemi z jejich textů.]

Pejřimovský, J., Náboženství. Původ, zkoumání srovnávání, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1998. [Silně antikultovní, úzkoprsé až fanatické, vhodné pro seznámení s antikultovní argumentací. Nezabývá se jen NNH, nýbrž nevybíravě hodnotí z křesťanských pozic i nejrůznější jiná náboženství.]

Sire, J. W., Průvodce světovými názory, Návrat, Praha 1993. [Silně antikultovní.]

Štampach, O., „Současná spirituální scéna a světská společnost“, in: Religio: Revue pro religionistiku 8, 2000, č. 2, 189-193. [Poznámky k návrhu zákona o církvích a náboženských společnostech.]

Wolf, J., Kdo je / kdo není v hnutí Nového věku, Votobia, Praha 2000. [Již skutečně nejsou v Olomouci. Kniha podřazuje New Age i to, co tam vůbec nepatří. Není antikultovní, ale nezvala v úvahu zásadní práce Barretta a Lužného, omezuje se především na českou literaturu. Velmi sporné je např. zařazení Wiccy do hardsatanismu.][6]

Sborníky

Borowik, Irena – Babiński, Grzegorz (eds.), New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe, Kraków: Nomos 1997.

Leszczyńska, Katarzyna – Pasek, Zbigniew (red.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków: Nomos 2008.

Teorie a metodologie

Václavík, David, „Historicko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 241-258.

Václavík, David, Sociologie nových náboženských hnutí, Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2007. [152 s. h.]

Slovníkové publikace

Bayard, Jean-Pierre – Lebaud, Philippe, Les sociétés secrètes et les sectes, [Paris?] 1997. [ISBN 2-86645-255-0. Přehledová či možná slovníková práce, obsahuje např. informace o Église gnostique Julese Doinela.]

Topics

Body

Kubiak, Anna, „Ciało w nowych ruchach religijnych“, Nomos 14, 1996, 105-116. [FF MU.]

Funerary practices

Pet cemeteries

Brandes, Stanley, „The Meaning of American Pet Cemetery Gravestones“, Ethnology 48/2, 2009, 99-118.[p.]

Religion and religiosity by country, 1870-present / Náboženství a religiozita podle států od r. 1870 do současnosti

For Christianity specifically, see bgkr.

Austria / Rakousko

Hödl, Hans Gerald – Pokorny, Lukas (eds.), Religion in Austria I,

Mormoni

Literatura

Beźnic, Szymon, „Mormoni – kontrowersje wokół poligamii i Księgi Mormona“, Nomos 14, 1996, 37-58. [FF MU.]

New Age

Různé

Lužný, Dušan, „Normativita v New Age a neopaganismu“, in: Bělka, Luboš – Kováč, Milan (eds.), Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita – Bratislava: Chronos 1999.

Přehledy

New Age a novopohanství na těchto stránkách.

Wolf, J., Kdo je / kdo není v hnutí Nového věku, Votobia, Praha 2000. [Již skutečně nejsou v Olomouci. Kniha podřazuje New Age i to, co tam vůbec nepatří. Není antikultovní, ale nezvala v úvahu zásadní práce Barretta a Lužného, omezuje se především na českou literaturu. Velmi sporné je např. zařazení Wiccy do hardsatanismu.][7]

Zamojski, Adam, New Age: Filozofia, religia i paranauka, Kraków: Nomos 2002.

Kritika konceptu New Age

Klippensstein, Janet M., „Imagine no Religion: On Defining ,New Age‘“, Studies in Religion/Sciences Religieuses 34/3-4, 2005, 391-403. [p.]

Vrzal, Miroslav, „Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství?“, Sacra [9]/1, 2011, 54-64. [h.]

Prameny

Kol., Na vlnách změn. Přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference, Radost, Praha [1992]. [130 s. Populárně vědecká, duchovní literatura – transpersonální psychologie. (c) je 1992. Teoretické a empirické základy transpersonální psych., rozpor mezi duchem a přírodou v evropském vědomí, morfické rezonance a kolektivní paměť, současná krize světa, Zdeněk Neubauer...]

Lash, J., Průvodce hledačů absolutna. Encyklopedie duchovních nauk, Votobia, Olomouc 1996. [Nereligionistické, psané spíše z pozic příznivce New Age; velmi užitečné, a to zejména pro pochopení, jak široké spektrum idejí New Age zahrnuje.]

Křesťanská kritika New Age

Danneels, G., Kristus nebo Vodnář?, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1993. [Antikultovní pastýřský list o New Age.]

Groothuis, D. R., Tváří v tvář New Age, Praha: Návrat domů 1995. [Silně antikultovní publikace, kritika vedená z křesťanských pozic.]

Transcendental meditation / Transcendentální meditace

Lenart, Beata, „Transcendentalna medytacja“, Nomos 14, 1996, 23-36. [FF MU.]

Contemporary Paganism (Neo-Paganism) and Wicca / Současné pohanství (novopohanství) a wicca

Různé

Anczyk, Adam, „Dwa oblicza współczesnego druidyzmu: Druidyzm jako denominacja i ponadreligijna forma duchowości“, Ex nihilo 2, 2009, 10-33. [FF MU.]

Biel, Michalina, „Forn Siðr – Ásatrú w Danii“, Ex nihilo 2, 2009, 34-60. [FF MU.]

Furman, Renata, Wicca i wiccanie: Od tradycji do wirtualnej wspólnoty, Kraków: Nomos 2006.

Górka, Anna, „Zjawisko copingu religijnego wśród członków Art of Living“, Ex nihilo 2, 2009, 73-94. [FF MU.]

Grott, Bogumił, „Neopagańska doktryna Jana Stachniuka-Stigniewa jako przedmiot zainteresowania religioznawcy“, Studia religiologica 15, 1986, 19-28. [FF MU.]

Haack, Friedrich Wilhelm, Neopoganizm w Niemczech, Kraków: Nomos 1999.

Lužný, Dušan, „Normativita v New Age a neopaganismu“, in: Bělka, Luboš – Kováč, Milan (eds.), Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita – Bratislava: Chronos 1999.

Mikoś, Kazimiera, „Ideologia volkistowska: U źródeł niemieckiego neopoganizmu“, Nomos 51-52, 2005, 51-74.

Sieradzan, Jacek, „Aleister Crowley jako mistyk neopogański“, Nomos 51-52, 2005, 115-136.

Simpson, Scott, „Immanencja i polityka: Dlaczego polscy i amerykańscy neopoganie są tak podobni, a zarazem tak różni? (opis zjawiska)“, Nomos 51-52, 2005, 11-34.

Simpson, Scott, Native Faith: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century, Kraków: Nomos 2000.

Contemporary Paganism, 1930-1980

Grott, Bogumił, „Jan Stachniuk a Max Weber i Stanisław Brzozowski: Wokół problemu intelektualnych korzeni ruchu Zadruga“, Nomos 37-38, 2002, 49-60. [Intellectual roots of the neo-pagan movement Zadruga in the 1930s. FF MU.]

Contemporary Paganism, 1980-present

Bittarello, Maria Beatrice, „Western Suspicion of Polytheism, Western Thought Structures, and Contemporary Pagan Polytheisms“, Journal of Religion in Europe 3/1, 2010, 68-102. [Dostupné online, http://www.yumpu.com/en/document/view/17160739/western-suspicion-of-polytheism-western-thought-structures-and-, 16. 7. 2013.]

Bowman, Marion I., „Ancient Avalon, New Jerusalem, Heart Chakra of Planet Earth: The Local and the Global in Glastonbury“, Numen 52/2, 2005, 157-190. [p.]

Lucas, Phillip Charles, „Constructing Identity with Dreamstones: Megalithic Sites and Contemporary Nature Spirituality“, Nova Religio 11/1, 2007, 31-60. [p.]

Wallis, Robert, „Sites, Sacredness, and Stories: Interactions of Archaeology and Contemporary Paganism“, Folklore 114/3, 2003, 307-321. [p.]

Astrology

Laishley, Lilan, „Astrology as Religion: Theory and Practice“, Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 1/2, 2007, 172-188. [p.]

Deep ecology / Hlubinná ekologie

Górka, Anna, „Na tropach duchowości: Ekologia głęboka i przewartościowanie dychotomii kultura-natura“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 27-48. [FF MU.]

Scientology / Scientologie

Locke, Simon, „Charisma and the Iron Cage: Rationalization, Science and Scientology“, Social Compass51/1, 2004, 111-131. [p.]

Contemporary spiritism / Současný spiritismus

Vasconcelos, João, „Espíritos Clandestinos: Espiritismo, pesquisa psíquica e antropología da religião entre 1850 e 1920“, Religião e Sociedade 23/2, 2003, 92-126. [Not in MU e-resources.]

Alternativní/nová religiozita v jednotlivých oblastech

Poland / Polsko

Bilska, Małgorzata, „Kobiety jako promotorki kultury Wodnika“, Nomos 59-60, 2007, 93-106.

Dębski, Maciej, „Nowa synteza badań nad religijnością społeczeństwa polskiego“, Nomos 55-56, 2006, 156-164.

Doktór, Tadeusz, „Pluralizm religijny: New Age i fundamentalizm“, Nomos 59-60, 2007, 37-54.

Gibaszewski, Piotr, „Astrologia w Polsce w XX wieku: Od elitaryzmu do egalitaryzmu“, Nomos 59-60, 2007, 121-136.

Hall, Dorota, „New Age na świecie i w Polsce: Problematyka badawcza“, Nomos 59-60, 2007, 11-36.

Hoffmann, Henryk, „Święty Graal, Zakon Syjonu i Kod Leonarda da Vinci“, Nomos 53-54, 2006, 159-163.

Kaczmarek, Kamil, „Wspólnota Kundaliniego: Rys historyczno-religioznawczy“, Nomos 59-60, 2007, 137-156.

Machoń, Henryk, „Ezoteryzm – duchowość współczesnego człowieka?“, Nomos 53-54, 2006, 155-158.

Możdżyński, Paweł, „Sztuka współczesna i nowa duchowość“, Nomos 59-60, 2007, 73-92.

Pełka, Leonard J., „Nowa próba charakterystyki satanizmu polskiego“, Nomos 55-56, 2006, 147-150.

Tomczyk, Magdalena, „Feminizm radykalny: Nurty, źródła, idee“, Nomos 59-60, 2007, 107-120.

Śliwiński, Piotr Jordan, „Hybrydyzacja jako jeden z efektów zetknięcia się New Age z katolicyzmem w Polsce (na wybranych przykładach)“, Nomos 59-60, 2007, 55-72.

Szarszewski, Piotr, „Medialna reaktywacja: Kilka uwag na temat medialnego obrazu grupy Kundaliniego/Pawlisz“, Nomos 59-60, 2007, 157-170.

Tomasiewicz, Jarosław, „Wokoł neopogańskich koncepcji Jana Stachniuka“, Nomos 51-52, 2005, 161-163.

USSR and Russia / SSSR a Rusko

Lambert, Jean-Luc, „Orthodox Christianity, Soviet Atheism and ,Animist’ Practices in the Russianized World“, Diogenes 52/1, 2005, 21-32. [p.]

Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny (Haré Kršna)

Fárek, Martin, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Praha: Karolinum 2008. [Rec. Religio 1/2010.]

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, Oddaní Kršny: Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010.

Jaźwiński, Przemysław, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998, Kraków: Nomos 2000.

Prabhupáda, Š. Š. A. Č. B. S., Bhagavadgíta taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust, b.m., b.r. [820 s. Náboženský text – Haré Kršna. Výkladový slovník jmen a pojmů, rejstřík sanskrtských veršů Gíty, rejstřík citovaných veršů jiných děl, podrobný všeobecný rejstřík. Text v sanskrtu, transkripci i překladu do ČJ.]

Též vyšla česky útlá knížečka přímo o hnutí.

Pohled na nová náboženská hnutí

Reakce etablovaných církví v 19.-21. století

Literatura

Ibek, Małgorzata, „Obraz sekt w polskiej prasie katolickiej na podstawie wybranych tytułów z lat 1989-1994“, Nomos 14, 1996, 59-104. [FF MU.]

Prameny

Enroth, R. et al., Průvodce sektami a novými náboženstvími, Praha: Návrat domů.

Oceánie, polynésie

Kulcsárová, Z. a kol., Světové mytologie. Nábožensko-mytologické systémy národů světa, Praha: Orbis 1973.

Krupa, V., Polynéská kosmogonie, CAD Press, Bratislava.

Pohádky a mýty Oceánie. [h.]

Szyjewski, Andrzej, „Przestrzeń w kosmogonii polinezyjskiej“, Studia religiologica 24, 1991, 9-18. [FF MU.]

Počítač, informatika

Textové editory

Palas, M. – Pechar, J., Word 2000, Grada Publishing, Praha 1999. [Základní příručka pro začátečníky. Složitější, ale i laikem ovládnutelné věci jako makra, hypertextové odkazy či vytváření aktivního obsahu a vytváření stránek neobsahuje.]

Pecinovský, J., Český Microsoft Publisher, Grada Publishing, Praha 1999.

Internet

Bráza, J., Internet.cz. Jak hledat a najít, Grada Publishing, Praha 21999.

Kosek, Jiří – Třísková, Lenka, Iinternet. První kroky českého uživatele, Grada Publishing, Praha 21998. [Úvod pro naprosté začátečníky do užívání MS Internet Exploreru a MS Outlook Expressu.]

Vořech, J. – Morkes, D., 1001 tipů a triků pro internet, Computer Press, Praha 21999. [Dobrá kniha, kterou spíše než začátečník užije mírně pokročilý uživatel, který se chce dovědět o dalších možnostech internetu, z nichž o mnohých nikdy neslyšel. Dnes ale již dost zastaralé.]

Tvorba a správa stránek

WYSIWYG

Krejčí, R., Tvorba WWW stránek v Office 97 a Office 7 snadno a rychle, Grada Publishing, Praha 1998.

Pastyřík, Pavel, Microsoft FrontPage jednoduše, Computer Press, Praha 2001. [118 s. Publikace je velmi přehledná, sympaticky stručná, jasná. Jeden z nejlepších úvodů. Má poněkud malé písmo.]

Voráček, Karel, FrontPage 2002 – tvorba dokonalých stránek. Podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing, Praha 2001. [256 s. Poněkud málo heslovitý a zhuštěný, ale jinak dobrý podrobnější úvod.]

HTML

Viz též kapitolu „HTML, tvorba internetových stránek“ v Rozcestníku.

Broža, Petr, Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky, Computer Press, Praha 1999. [128 s. Kniha je určena těm, kdo začínají programovat v jazyce HTML, tj. přímo editovat zdrojový kód.]

Pirouz, Raymond, HTML kouzla na Webu, UNIS Publishing, Brno 1998. [Šikovná příručka, kde se člověk naučí mnoho postupů jak upravit kód HTML, abychom byli vyhledáni, jak zacházet s obrázky, tabulkami, rámy, okny, písmem a formuláři aj. Zaměřeno i na pěkné grafické efekty. Dnes ale spíše zastaralé.]

JavaScript

Purcell, Lee – Mara, Mary Jane, JavaScript – tvorba dokonalých stránek. Podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing, Praha 1998. [344 s. Poměrně složitý, ale postupný a podrobný úvod do jazyka JavaScript.]

Škultéty, Rastislav, JavaScript: Programujeme internetové aplikace, Computer Press, Praha 2001. [Velmi dobrý úvod, přehledné členění, praktické ukázky i pro ty, kdo JavaScript neovládnou a vlastní skripty se tvořit nenaučí – mohou si je prostě do svých stránek zkopírovat. Obsahuje též podrobnou referenční příručku jazyka JavaScript.]

XHTML

Kol., XHTML. Průvodce vývojáře, Mobil Media, Brno 2002. [Dobrý komplexní úvod včetně podrobných rad ohledně designu webu atd. Formuláře, multimédia, rámce, kaskádové styly, XML. Podrobná referenční příručka týkající se CSS. MZK abs.]

ASP (Active Server Pages)

Kol., Active Server Pages 3.0 profesionálně, Computer Press 2000. [1164 s. Velmi obsáhlá práce určená programátorům. Podrobný rejstřík. MZK abs.]

Operační systémy

Začínáme se systémem Microsoft Windows 98, Microsoft Corporation, b.m., b.r.

Databáze

Písek, Slavoj, Access 2002, Grada Publishing, Praha 2001. [Základní úvod pro začátečníky.]

Riordan, Rebecca M., Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, Praha 2000. [280 s. Dobrá publikace o obecných principech i praxi vytváření databází. Není určeno začátečníkům. Neváže se na jedinou platformu (např. Access).]

Management, marketing, reklama, business

Hlavenka, Jiří, Dělejte byznys na Internetu. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce, Computer Press, Praha 2000. [Spíše obecná publikace, prakticky použitelných rad tam najdeme málo – kromě té, že obchod na internetu potřebuje velký kapitál do začátku a začne se vyplácet až po mnoha letech. Cenná je kapitola „Jak si zajistit návštěvnost“.]

Programování

Visual Basic

Aitken, Peter G., Windows Script Host 1.0. Dávkové soubory pro Windows, Grada Publishing, Praha 2001. [324 s. Přel. Rudolf Pecinovský. Velmi doporučená kniha, přehledná a kvalitní. Ale chtělo by to druhý díl – mnoho velmi potřebných věcí tu chybí.]

Kocich, Pavel – Gürtler, Martin, 1001 tipů a triků pro Visual Basic, Computer Press, Praha 2000. [Velmi užitečná kniha. Práce s disky, adresáři a soubory, formuláře, ovládací prvky, databáze, multimédia a grafika, tisk, systém, sítě.]

Kol., VBScript. Průvodce vývojáře, UNIS Publishing, Brno 2000. [Kvalitní a podrobná kniha.]

Kvoch, Martin – Pokorný, Jan, Programování ve Visual Basicu 5.0, Kopp, České Budějovice 1999.

Roman Steven, Programujeme makra ve Wordu, ComputerPress, 2000.

Walkenbach, John, Microsoft Excel 2000 - Programování ve VBA, Computer Press 1999.

Pomocné vědy historické a edice textů

Souhrnné úvody do pomocných věd historických

Hlaváček, Ivan – Kašpar, Jaroslav – Nový, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, H&H, Jinočany 31997. [Paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numismatika.]

Chronologie

Historická chronologie.

Friedrich, Gustav, Rukověť křesťanské chronologie, Praha – Litomyšl: Paseka 21997. [viii, 338 s. Přetisk. Důležitá příručka s tabulkami, věnovaná křesťanské chronologii. Dodnes základní práce v češtině. Starší vydání (1934): FF MU, s.]

„A medieval English calendar“, <http://www.medievalgenealogy.org.uk/cal/medcal.shtml>

Millesimo <http://millesimo.irht.cnrs.fr/> [Programme for medieval chronology. Designed by Denis Muzerelle.]

Muzerelle, Denis, Calendoscope, logiciel d’aide à l’identification des calendriers liturgiques médiévaux, Paris, site web de l’IRHT, 2005. (Ædilis, Bases de données et logiciels, 2), http://calendoscope.irht.cnrs.fr.

Paleografie

Úvody

Šebánek, Jindřich, Základy pomocných věd historických I: Latinská paleografie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 31976. [136 s. Odborná literatura – paleografie. Standardní úvod do paleografie.]

Čítanky a alba

Cappelli, Adriano, Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano: Ulrico Hoepli 61990. [Obsahuje různé zkratky užívané např. v gotické literární kurzívě; užitečné pro vydávání textů, ale nenahrazuje znalost nejdůležitějších zkratek nazpaměť. Vydání z r. 1901 (má MZK): Lexicon Abbreviaturarum: Wörterbuch lateinischer und italianischer Abkürzungen, Leipzig: J. J. Weber 1901, ověřeno; a je v něm. vydání na tit. str. velké. Něm. vydání MZK; 6. vyd. FF MU.]

Galabert, F. – Lasalle, C., Album de paléographie et de diplomatique: Fac-similés phototypiques de documents relatifs à l’histoire du Midi de la France et en particulier de la ville de Toulouse, Toulouse – Paris 1912. [ENC, o. tit. a část 12. a 13. stol.]

Musée des archives départementales: Recueil de fac-similés héliographiques de documents des préfectures, mairies et hospices, Paris: Imprimerie Nationale 1878. [ENC, v., o. (2681 ad.) tit., obsah, XXIV-XXVI, XXXVI; fig. 85.]

Hlaholská paleografie

Vajs, Josef, Rukověť hlaholské paleografie: Uvedení do knižního písma hlaholského, Praha: Orbis 1932.

Software tools

Enigma, <http://ciham-digital.huma-num.fr/enigma/>. [A smart heuristic tool for reconstructing words difficult to read in medieval manuscripts.]

Codicology / Kodikologie

Norms and standards / Normy a standardy

„Zásady popisu rukopisů“, Sborník Národního muzea v Praze 28/2, 1983, 49-96.

Manuals and introductions / Učebnice a úvody

Hlaváček, Ivan, Úvod do latinské kodikologie, Praha: Univerzita Karlova 21994. [96 s.]

Rouse, M. A. – Rouse, R. H., Authentic Witnesses: Approaches to Medieval Texts and Manuscripts, Notre Dame 1991. [Ref. Sackville.]

Dictionaries / Slovníky

Codicologia, <http://codicologia.irht.cnrs.fr/>, [25. 7. 2014]. [Integrates Muzerelle’s Vocabulaire codicologique.]

Muzerelle, Denis, Vocabulaire codicologique. Available online at <http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/>, [25. 7. 2014]. [Also integrated in the Codicologia, see above.]

Materials / Materiály

Zerdoun Bat-Yehouda, Monique (ed.), Le papier au Moyen Âge. [ÖNB.]

Corrections and annotations / Opravy a poznámky

Wakelin, Daniel, Scribal Correction and Literary Craft, Cambridge: Cambridge University Press 2014.

Diplomatika

Giry, A., Manuel de diplomatique, Paris 1925. [Odkazuje se na to jako na důležitou, klasickou práci.]

Edition of texts / Edice textů

Standards and software tools for critical editions in the digital era

TEI: Text Encoding Initiative, <http://www.tei-c.org/index.xml>, <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html>. [A mark-up standard (not a software; most editors use Oxygen, an advanced XML editor) for text encoding in the XML. Considered as a standard for critical editions at most seminars at the IRHT I have been to (as of 2014).]

Classical Texts Editor, <http://cte.oeaw.ac.at/>. [A word-processor – desktop software – developed at the Austrian Academy of Sciences. Used for typesetting for Brepols. Used at Classical studies, FF MU. Copyrighted (i.e., apparently not open-source).]

Pravěk

Náboženství

Maringer, Johannes, Vorgeschichtliche Religion: Religionen im Steinzeitlichen Europa, Einsiedeln – Zürich – Köln: Benziger Verlag 21956. [Přeloženo z nizozemštiny (1952). Autorův učitel byl mj. Wilhelm Schmidt. Kniha by byla zdrojem zajímavých stereotypů.]

Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů.

Psychology / Psychologie

History of psychology / Dějiny psychologie

Views of psyche before scientific psychology

Koščo, J., Dejiny psychológie. Historický úvod do štúdia psychológie, sv. I, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964.

Stavěl, J., Antická psychologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1972. [Starší vydání: Dějiny psychologie, sv. 1. Psychologie v antice, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1958.]

Tardy, V., Dějiny psychologie do vzniku samostatné psychologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1966.

Hlubinná psychologie

Psychoanalýza, „analytická psychologie“, hlubinná psychologie – obecné práce

Široký, Hugo, Meze a obzory psychoanalýzy, Triton, Praha 2001. [592 s. Odborná literatura –psychologie. Mimořádně obsáhlá práce, vyvážený přehled. Úkazy z kazuistik, základní koncepce analytické psychologie. Zabývá se kulturně-psychologickým rámcem psychoanalýzy a osobními podmínkami Freuda a Junga, pojmovou výstavbou psychoanalýzy, praktickými psychoterapeutickými otázkami, snem, jedincem a společností, nevědomím, libidem (velmi podrobný výklad).]

Sigmund Freud

Freud, Sigmund, Vtip a jeho vztah k nevědomí, přel. Ondřej Bezdíček, Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2005. [251 s.]

Díla C. G. Junga

Jaffé, A. – Jung, C. G., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Brno: Atlantis 1998. [Jungova duchovní (auto)biografie, některé kapitoly sepsal sám a celé dílo korigoval. Slovníček základních pojmů a další přílohy.]

Jung, C. G., Aion: Příspěvky k symbolice bytostného Já, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2003.

Jung, C. G., Aion. Researches into the Phenomenology of the Self, Princeton University Press, Princeton 21978. [334 s. Odborná literatura, duchovní literatura – psychologie – alchymické a gnostické symboly, bytostné Já. Ego, stín, syzygie (anima a animus), bytostné Já, Kristus jako symbol bytostného Já, symbol ryb, Nostradamus, gnostické symboly bytostného Já, struktura a dynamika bytostného Já. Označeno za druhé vydání, jehož je toto „fifth printing, with corrections“, což by spíš podle českých bibliografických zvyklostí znamenalo, že jde o 6. vydání. CJB.]

Jung, C. G., Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Praha: Academia 1993 (2. vyd.). [Zápis přednášek C. G. Junga o základech jeho koncepce včetně diskusí.]

Jung, C. G., Člověk a duše, Praha: Academia 1995. [Přehledová publikace složená z citátů Junga, dobrá pro získání uceleného obrazu jungovské psychologie. Vybrané části Jungovy biografie.Slovníček základních pojmů.]

Jung, C. G., Duše moderního člověka, Brno: Atlantis 1994. [Jungovy práce o různých tématech od psychologického pozadí druhé světové války po různé oblasti kultury.]

Jung, C. G., Mandaly. Obrazy z nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Psychologický výklad mandal, mandaly v nevědomém materiálu západního člověka, interpretovány jako symboly bytostného Já, archetypu celosti.]

Jung, C. G., Tajemno na obzoru. O fenoménech UFO a mimozemských jevech, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Psychologický výklad fenoménu UFO jako symbolů sjednocení protikladů, směřování k bytostnému Já; UFO jako novodobý mýtus.]

Jung, C. G., „The Tibetan Book of the Dead – Psychological Commentary“, in: The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press, London 1973. [Dosti obecný komentář, nevyčerpává problematiku, ale zajímavý.]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1996. [Různé práce z analytické psychologie, analýza snů, schizofrenie, část díla Psychologické typy.]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Ústřední Jungovy výzkumy o kolektivním nevědomí, archetypech a synchronicitě; archetyp matky, archetyp dítěte...]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Vztahy mezi vědomím a nevědomím, hluboká analýza archetypu animy. Přenos (projekce archetypu na psychoterapeuta, lékaře...).]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001. [508 s. + upoutávky. Odborná literatura – hlubinná psychologie. Základní Jungovy práce o náboženství vč. Odpovědi na Jóba.]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. V. Snové symboly individuačního procesu, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 1999. [Psychologické interpretace alchymických symbolů, sny a jejich koreláty v alchymických textech.]

Jung, C. G., Výbor z díla, sv. VI. Představy spásy v alchymii, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 2000. [Alchymická symbolika, souvislost Kamene filosofů a Krista...]

Jung, C. G. – Wilhelm, R., Tajemství zlatého květu. Čínská kniha života, Praha: Vyšehrad 1997. [Těžko přístupný čínský text. Nejde o kritické vydání, chybí religionistické zasazení do celkového náboženského kontextu. Jungův psychologický komentář se zabývá některými základními momenty textu.]

Kerényi. K. – Jung, C. G., Věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995. [Analýza postavy Panny a božského dítěte, především na příkladě řecké mytologie. Jungův psychologický komentář.]

Radin, Paul, – Kerényi, Karl – Jung, Carl Gustav, Mýtus o Šibalovi: Trickster – indiánský mýtus v kontextu světových mytologií, [z originálu ... přeložil Gato]. - Praha: Dobra, 2005.

Jung – sekundární literatura

Balmer, Heinrich H., Die Archetypentheorie von C.G. Jung, Berlin 1972. [MZK.]

Jakobi, J., Psychologie C. G. Junga, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1993. [Originál: The psychology of C.G.Jung, London 1968; je v MZK.]

Jung, Carl Gustav. C.G. Jung Manuskripte-Katalog : Verzeichnis der im C.G. Jung-Archiv der ETH-Bibliothek vorhandenen Manuskripte . - Zürich : ETH-Bibliothek, 1995

Hopcke, Robert H.. Průvodce po sebraných spisech C. G. Junga . - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1994

Jungovi pokračovatelé

Jung, Emma, Animus and Anima, Spring Publications, Zürich 61978. [CJB.]

Franz, M.-L. von, Mýtus a psychologie, Portál, Praha 1999. [Psychologický symbolismus mýtů o stvoření.]

Franz, M.-L. von, Psychologický výklad pohádek, Portál, Praha 1998. [Interpretace pohádek ve světle jungovské psychologie.]

Franz, M.-L. von, Sen a smrt, Portál, Praha 2000. [Psychologický výzkum snů umírajících.]

Hillman, J., Sny a podsvětí, Portál, Praha 1999. [Symbolika snů, nové náhledy.]

Chung-Lyeal Kim. Die Anwendungsmöglichkeit der Tiefenpsychologie von C.G. Jung für die Seelsorge in Korea . - Tübingen : Eberhard-Karls-Universität, 1997 [MZK.]

Kastová, V., Dynamika symbolů, Portál, Praha 2000. [Prakticky zaměřený výzkum symbolů, symboly v psychoterapii.]

Kastová, V., Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, Portál, Praha 1999. [Prakticky zaměřená publikace zabývající se Jungovou metodou aktivní imaginace.]

Moore, T., Kniha o duši, Portál, Praha 1997. [Popularizující, ale kvalitní práce, otvírá nové pohledy. Dobré první seznámení s hlubinnou psychologií, důraz na psychologickou svépomoc.]

Psyche et natura 1, 2000, č. 1. [Časopis zaměřený na jungovskou psychologii a výzkum propojení hmotného a duševního světa.]

Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Praha: Prostor 1990. [Útlá publikace shrnující a rozšiřující některé objevy jungovské psychologie; interpretace psychických hnutí na individuální i kolektivní rovině.]

Kritika Junga

Ginzburg, Carlo, „Freud, the Wolf-Man, and the Werevolves“, in: Carlo Ginzburg, Clues, Myths, and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1992, 146-155, 218-220. [E-brary MU; FF MU (DZ), s.]

Psychologie náboženství

Různé

Další bibliografie: Stríženec, Holm.

Boroński, Łukasz, „Obraz Boga – Freud w świetle późniejszych badań“, Nomos 61-62, 2008, 125-140.

Dziuban, Agata, „Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne“, Nomos 61-62, 2008, 49-62.

Fiedorek, Łukasz, „Pamięć utajona jako świadomość magazynująca: Zbieżność teorii umysłu Edwarda Abramowskiego i poglądów buddyjskiej szkoły jogaćara“, Nomos 61-62, 2008, 79-98.

Frankl, V., Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion, München 1974. [Skalický 85]

Frischknecht, M., Die Religion in der Psychologie C. G. Jung [sic], Bern 1945. [Skalický, Po stopách neznámého Boha, 83]

Fromm, E., Psychoanalysis and Religion, Bantam Books, New York – Toronto – London 1950. [Skalický, 83]

Grof, S., Realms of the Human Unconscious, New York 1976. [Horyna, Úvod, 84]

Höffner, Marta, „Psychologia religii i Jung – wzajemne fascynacje“, Nomos 61-62, 2008, 97-106.

James, William, Druhy náboženské zkušenosti, Praha 1930. [Horyna, Úvod, 82. Chystáno k vydání v nakladatelství DharmaGaia (tentýž překlad?).]

Jung, C. G., Člověk a duše, Praha: Academia 1995.

Jung, C. G., Mandaly: Obrazy z nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998.

Jung, C. G., Tajemno na obzoru: O fenoménech UFO a mimozemských jevech, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Jung, C. G., „The Tibetan Book of the Dead – Psychological Commentary“, in: The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press, London 1973.

Jung, C. G., Výbor z díla II: Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Jung, C. G., Výbor z díla V: Snové symboly individuačního procesu, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Jung, C. G. – Wilhelm, R., Tajemství zlatého květu: Čínská kniha života, Praha: Vyšehrad 1997.

Kerényi. K. – Jung, C. G., Věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995.

Krawczyk, Mikołaj, „Zagadnienie ‚przyjaznej redukcji‘ w kontekście poszukiwań rzeczywistości duchowego doświadczenia“, Nomos 61-62, 2008, 37-48.

Ostrowska, Krystyna, „Psychologia religii a doświadczanie wiary“, Nomos 32-33, 2001, 65-74. [FF MU.]

Podobińska, Anna, „Dynamika wzajemnych oddziaływań cierpienia i nieświadomości w koncepcjach Carla Gustava Junga i Colina Tippinga“, Nomos 61-62, 2008, 107-124.

Pruyser, Paul W., „Procesy intelektualne w religii“, Nomos 32-33, 2001, 31-64. [FF MU.]

Pratt, James Bissett, „Religia (Rozdział I książki Świadomość religijna. Studium psychologiczne, New York 1920, s. 1-21)“, Nomos 61-62, 2008, 19-36.

Ślimko, Emilia, „Doświadczenie niewystarczalności i jego następstwa w ujęciu psychologii wiary Eduarda Sprangera“, Nomos 61-62, 2008, 63-78.

Socha, Paweł M., „Główne kategorie psychologii religii: Próba uporządkowania (artykuł polemiczny)“, Nomos 65-66, 2009, 135-145.

Socha, Paweł M., „Klasycy wciąż uczą: Psychologia religii w świetle jej historii“, Nomos 61-62, 2008, 7-18.

Overviews, introductions and manuals / Přehledy, úvody a učebnice

Holm, N. G., Úvod do psychologie náboženství, Portál, Praha 1998.

Říčan, Pavel, Psychologie náboženství, Praha: Portál 2002.

Říčan, Pavel, Psychologie náboženství a spirituality, Praha: Portál 2007.

Starbuck, E. D., The Psychology of Religion, London 1899. [Horyna, Úvod do rel., 82]

Stríženec, Michal, Psychológia náboženstva, Bratislava: Veda 1996.

Vergote, A., Psicologia religiosa, Borla, Roma 1979. [Skalický, 83.]

Dějiny psychologie náboženství a stav bádání

Doktór, Tadeusz, „Psychologia religii w Polsce: Rys historyczny“, Nomos 32-33, 2001, 119-144. [FF MU.]

Malony, H. Newton – Spilka, Bernard, „W uznaniu dla Paula Pruysera“, Nomos 32-33, 2001, 15-30. [FF MU.]

Zavalloni, R., „Psicologia della religione“, in: Le scienze della religione oggi, L.A.S., Roma 1978. [Skalický, 83.]

Osobnostní rysy a přístup k náboženství

Chaim, Władysław, „Wartości w przyjaźni jako korelaty religijności personalnej“, Nomos 32-33, 2001, 75-86. [FF MU.]

Kość, Janusz, „Postawy wobec religii przestępców kryminalnych – sprawców włamań do obiektów sakralnych oraz przestępstw na szkodę osób duchownych“, Studia religiologica 11, 1984, 97-108. [FF MU.]

Sekerdej, Maciek, „Orientacje religijne a temperament“, Nomos 32-33, 2001, 97-106. [FF MU.]

Socha, Paweł, „Przemiany motywacji stosunku do religii w koncepcjach orientacji religijnych“, Studia religiologica 24, 1991, 65-88. [FF MU.]

Vývojová psychologie náboženství; religiozita dětí

Talata, Małgorzata, „Analiza formalna rozwoju uczuć religijnych dzieci przedszkolnych“, Nomos 32-33, 2001, 87-96. [FF MU.]

Mystika

Czapla, Paweł, Fenomen doświadczenia mistycznego: Analiza filozoficzno-psychologiczna, Kraków: Nomos 2011.

Tradice (v pojetí psychologie náboženství)

Szmyd, Jan, „Tradycja jako kategoria psychologii religii“, Studia religiologica 15, 1986, 115-126. [FF MU.]

Jungovský výklad náboženství

Bertine, E. – Harding, E. – Whitmont, E. C., Three Papers on Jung’s Approach to religion, Analytical Psychology Club of New York, New York 1958-1959. [49 s. Odborná literatura – psychologie náboženství. Podklady přednášek konaných v r. 1958-1959 na Academy of Religion and Mental Health. Úvod do Jungova výkladu náboženství, náboženský symbolismus. CJB.]

Hogenson, George B., „Response to Pietikainen and Stevens“, in: The Journal of Analytical Psychology 43, 1998, č. 3, 357-372.

Jungová, E. – von Franz[ová], M.-L, Legenda o grálu. Hlubinně psychologický výklad středověké legendy, Portál, Praha 2001. [Psychologický výklad legend o grálu.]

Kosior, Wojciech, „Upadek anioła: Psychoanaliza mitu“, Ex nihilo 2, 2009, 130-144. [FF MU.]

McFarland Solomon, H., „Response to Petteri Pietikainen’s ‘Archetypes as symbolic forms’“, in: The Journal of Analytical Psychology 43, 1998, č. 3, 373-377.

Pietikainen, P., „Archetypes as symbolic forms“, in: The Journal of Analytical Psychology 43, 1998, č. 3, 325-343.

Pietikainen, P. „Response to Hester McFarland Solomon, George B. Hogenson and Anthony Stevens“, in: The Journal of Analytical Psychology 43, 1998, č. 3, 379-388.

Piróg, Mirosław, „Popędy i religia: Podejście C. G. Junga“, Studia religiologica 35, 2002, 129-135. [FF MU.]

Schär, Hans, Religion und Seele in der Psychologie C. G. Jungs, Rascher Verlag, Zürich 1946. [CJB.]

Stevens, A., „Response to P. Pietikainen“, in: The Journal of Analytical Psychology 43, 1998, č. 3, 345-355.

Freudovský výklad náboženství

Sigmund Freud – dílo o náboženství

Freud, S., „Budoucnost jedné iluze“, in: id., O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990.

Freud, S., Totem a tabu,

Různé

Farley, Helen, „Freud’s Primal Horde: Fact or Fiction?“, Khthónios 1/1, 2003, 32-42. [Not in MU e-resources.]

Belzen, Jacob A., „Beyond Freud in Psychoanalytic Psychology of Religion? On the Discussion of Religion as Projection“, Journal of Religion in Europe 3/1, 2010, 1-33. [p.]

Žaloudková, Hana, Myšlenky Sigmunda Freuda o náboženství a jejich místo v současné religionistice, bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita 2010. Available online at: <http://is.muni.cz/th/263360/ff_b/>. [Ved. A. Chalupa.]

Pohádky – psychologický výklad

Bettleheim, B., Za tajemstvím pohádek,

Franz, M.-L. von, Individuation in Fairy Tales, Spring Publications, Zürich 1977. [CJB.]

Franz, M.-L. von, Psychologický výklad pohádek, Portál, Praha 1998. [Interpretace pohádek ve světle jungovské psychologie.]

Psychology of interrogation; suggestive interrogation / Psychologie výslechu; sugestivní výslech

See also Autobiographical memory.

Gudjonsson, Gisli H., The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony, Chichester: Wiley 1992. [h.]

Handbook of Psychology of Investigative Interviewing: Current Developments...,

Leo, Richard A., Police Interrogation and American Justice, Cambridge: Harvard University Press 2008. [E-brary MU.]

Shuy, Roger W., The Language of Confession, Interrogation, and Deception, (Empirical Linguistics). [Forensic linguistics.]

Experimental psychology

Intercultural validity

Henrich, Joseph – Heine, Steven J. – Norenzayan, Ara, „Most People Are Not WEIRD“, Nature 466/29, 1 July 2010, 29.

Henrich, Joseph – Heine, Steven J. – Norenzayan, Ara, „The Weirdest People of the World?“, Behavioral and Brain Sciences 33/2-3, 2010, 1-75. [p.]

Neúplné, neověřené, nezhodnocené

Hillman, J., Klíč k duši.

Hillman, J., Duše a sebevražda.

Jaffé, A., Přízraky a zjevení, Portál, Praha.

Starý, R., ?Cheirón, asklépiovská medicína a jungovská psychologie?

Religionswissenschaft, study of religions / Religionistika

Miscellaneous / Různé

Banek, Kazimierz, Religia w świecie człowieka, Kraków: Nomos 2011.

Otto, Rudolf, Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, přel. Jan J. Škoda, Praha: Vyšehrad 1998. [157 s.]

Pejřimovský, J., Náboženství: Původ, zkoumání srovnávání, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1998.

Skalický, Karel, Po stopách neznámého Boha: Náboženství a Bůh v novodobém religionistickém bádání, Svitavy: Trinitas 1999.

Štampach, Ivan Odilo, Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha: Portál 1998.

Programmatic works

McCutcheon, Russell T., Entanglements: Marking Place in the Field of Religion, Sheffield, UK – Bristol, CT: Equinox Publishing 2014. [FF MU (suggested by DZ).]

Manuals, introductions, handbooks / Učebnice, úvody, přehledy

Bronk, Andrzej, Podstawy nauk o religii, (Studia Religiologiczne 4), Lublin: Towarzystwo Naukove Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 22003 (first ed. 1996). [472 p., softback. Second edition (first ed.: Science and Religion, Lublin: Towarzystwo Naukove Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996). Series under the supervision of Henryk Zimoń. Dedicated to Wilhelm Schmidt and Stanisław Kamiński. A big systematic (more than practical/methodological) introduction with different Roman Catholic biases. Terminology; history of the study of religion(s); developments after 1945; methodological status of the SoR; pluralism and unity in the SoR; controversy over the subject and method; definition of religion; presumptions and objectivity; critique of religion; theology of religion; philosophy of religion; analytical philosophy of religion, logic, and the semiotics of religious language; history of religions; ethnology of religions and religio-ethnology; sociology of religion; psycholog of religion; geography and ecology of religion; phenomenology of religion; Eliade’s phenomenology of religion; religious pluralism; religion and truth; religion and rationality; religion and science. English contents and summary, selected inline references, bibliographies after individual chapters. BJ, v.]

Chryssides, George W. – Geaves, Ron, The Study of Religion: An Introduction to Key Ideas and Methods.

Diem-Lane, Andrea, How To Study The Sacred: An Introduction To Religious Studies, California, USA: MSAC Philosophy Group 2014. [FF MU (suggested by DZ).]

Heller, J. – Mrázek, M., Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 1988.

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, Praha: Oikúmené 1994.

Kandert, Josef, Náboženské systémy: Člověk náboženský a jak mu porozumět, Praha: Grada 2010.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita 2002. [180 s. Odborná literatura – religionistika – teorie a metodologie. Základní teze knihy, která se vine všemi kapitolami, je ta, že východisko ovlivňuje pozorování a různé úhly pohledu „vytvářejí“ různé předměty, proto tolik rozporuplných pojetí náboženství. // Poznámkový aparát je spíše stručný, není hypertrofovaný, ale pokud už něco uvádí, tak jsou to většinou odkazy na zásadní publikace. Část věnovaná doporučené literatuře je stručná a dobře zvážená. Překladatelé doplnili do poznámek i doporučené literatury též literaturu českou. Dobrá kniha, přístupná i neodborníkům.]

Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997.

Teaching religious studies / Výuka religionistiky

Andreassen, Bengt-Ove – Lewis, James R. (eds.), Textbook Gods: Genre, Text and Teaching Religious Studies, Sheffield, UK – Bristol, CT: Equinox Publishing 2014. [FF MU (suggested by DZ).]

Smith, Jonathan Z., On Teaching Religion, [FF MU?]

Identity of the study of religions as a field / Identita religionistiky jako oboru

Miscellaneous

Braun, Willi, „Disciplinary Anxieties in the Study of Religion“, Temenos 43/2, 2007, 151-172.

Fitzgerald, Timothy, „Theology, Religious Studies and the Secular Academy: Rhetoric and the Control of Meanings“, Temenos 43/2, 2007, 151-172.

Joy, Morny, „Method and Theory in Religious Studies: Retrospect and Prognostications“, Temenos 43/3, 2007, 199-222.

Masuzawa, Tomoko, „What Do the Critics Want? A Brief Reflection on the Difference between a Disciplinary History and a Discourse Analysis“, Method and Theory in the Study of Religion 20/2, 2008, 139-149. [p.]

Orsi, Robert, „The ,So-Called History‘ of the Study of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 20/2, 2008, 134-138. [p.]

Ellis, Thomas B., „Of and and of: The Politics of Grammar and the Study of Religion”, Method and Theory in the Study of Religion 20/3, 2008, 270-290. [p.]

Strenski, Ivan, „Why is Better to Know some of the Questions than all of the Answers“, Method and Theory in the Study of Religion 15/2, 2003, 169-186. [p.]

Stuckrad, Kocku von, „Discursive Study of Religion: Approaches, Definitions, Implications“, Method and Theory in the Study of Religion 25/1, forthcoming 2013.

Yelle, Robert, „The Trouble with Transcendence: Carl Schmittʼs ,Exception‘ as a Challenge for Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religion 22/2-3, 2010, 189-206. [p.]

Study of religions and theology / Religionistika a teologie

Miscellaneous / Různé

Religio: Revue pro religionistiku 1993 (tematické číslo)

Červenková, Denisa, „Recentní italská teologie náboženství a religionistika“, Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 51-69. [h.]

Knott, Kim, „Religious Studies and its Relationship with Theology: A Spatial Analysis“, Temenos 43/2, 2007, 173-197. [p.]

Kritika (sebe)vymezování religionistiky prostřednictvím odlišení od teologie

Gironi, Fabio, „Turning a Critical Eye on Science and Religion: Theological Assumptions and Soteriological Rhetoric“, Method and Theory in the Study of Religion 22/1, 2010, 37-67. [p.]

Ondrašinová, Michaela, „Barbora Spalová, Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách“, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, ???-???.

Methodology / Metodologie

Úvody, přehledy, příručky, učebnice

Engler, Steven – Stausberg, Michael (eds.), The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, London: Routledge 2011. [Pozitivní odkaz von Stuckrad. FF MU (návrh DZ).]

Honko, Lauri (ed.), Science of Religion: Studies in Methodology, The Hague: Mouton 1979. [FF MU (návrh DZ).]

Ukázky a případové studie

Pye, Michael, Strategies in the Study of Religions I-II.

Ethnographical methods in the study of religions

Slone, Jason D. – Mort, Joel G., „On the Epistemological Magic of Ethnographic Analysis“, Method and Theory in the Study of Religion 16/2, 2004, 149-163. [p.]

Experimental methods in the study of religions

Homo Experimentalis (conference in Brno, 2012).

Richert, Rebekah A., „The Ability to Distinguish Ritual Actions in Children“, Method and Theory in the Study of Religion 18/2, 2006, 144-165. [p.]

Schjoedt, Uffe, „The Religious Brain: A General Introduction to the Experimental Neuroscience of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 21/3, 2009, 310-339. [p.]

Symmetrical approach (in the study of religions and beyond)

Harvey, Graham, „Guesthood as Ethical Decolonising Research Method“, Numen 50/2, 2003, 125-146. [p.]

Discursive study of religion

Stuckrad, Kocku von, „Discursive Study of Religion: From States of the Mind to Communication and Action“, Method and Theory in the Study of Religion 15, 2003, 255-271.

Stuckrad, Kocku von, „Reflections on the Limits of Reflection: An Invitation to the Discursive Study of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 22/2-3, 2010, 156-169. [p.]

Teorie

Různé

Bainbridge, William Sims – Stark, Rodney, Teoria religii, Kraków: Nomos 22007.

Borowik, Irena – Hoffmann, Henryk (ed.), Światopogląd: Między transcendencją, a codziennością, Kraków: Nomos 2004.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 5-32. [Zásadní studie.]

Horyna, Břetislav, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernuft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Stuttgart: Kohlhammer [2011]. [c2011. p., h.]

Horyna, Břetislav, „Tomáš Bubík – Aleš Prázný – Henryk Hoffmann (eds.), Náboženství a věda“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 137-140. [Prázný: sic, je to správně. Velmi ostrá recenze s přesahy do oblasti religionistické teorie, silně se přimlouvá za kultivování teorie v religionistice.]

Libiszowska-Żółtkowska, Maria – Grotowska, Stella (ed.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, Kraków: Nomos 2010.

Luhmann, Niklas, Funkcja religii, Kraków: Nomos 22007.

Murphy, Tim, Representing Religion: Essays in History, Theory and Crisis, London: Equinox 2007. [13. 6. 2012 navrženo k akvizici. MU ebrary.]

Przybył, Elżbieta (ed.), Nadprzyrodzone, Kraków: Nomos 2003.

Smith, Jonathan Z., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago – London: University of Chicago Press 1988. [165 s. Odborná literatura – religionistika – teorie a metodologie. Důležitá práce ukazující nové trendy v religionistice. Vždy na konkrétním problému pocházejícím z různých okruhů od judaismu po Polynésii demonstruje nějaký obecnější problém: komparaci, klasifikaci atd.]

Smith, Jonathan Z., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: University of Chicago Press 21993. [XVI, 329 s. Vydání: 1. vyd. 1978, toto 1993, pořadové číslo vydání neuvedeno. FF MU.]

Szyjewski, Andrzej, Etnologia religii, Kraków: Nomos 2008.

Tullio-Altan, Carlo, Sogetto, simbolo e valore: Per un’ermeneutica antropologica, Milano: Feltrinelli 1992. [253 s. Kniha zaměřená na lepší propracování antropologických kategorií subjektu, symbolu a hodnoty. Spadá do oboru symbolické antropologie a dotýká se přehledně a srozumitelně zcela klíčových otázek. Symbol – interdisciplinární přístupy; objektivace; subjektivace; geneze symbolické zkušenosti – odhistoričnění, proměna a identifikace; koncepty a symboly; velké historické výrazy symbolické kultury; „stavy ducha“ v symbolické zkušenosti; překlad symbolické zkušenosti do sociální reality; mýty a rituály; kritéria třídění symbolů; produkty symbolické zkušenosti – umění, morálka, náboženství; symbolické jednání jako rituál; symbolická proměna každodenního; ethnos a občanství; staré mýty a nové hodnoty – krize ideologií v dnešní společnosti; soukromé symboly, sen, deliriální obrazy; hermeneutický problém, koncept kultury, problém interpretace; možnost jisté formy „kritické empatie“. Velmi stručný poznámkový aparát (v textu), stručná bibliografie. BNF, v.]

Trzcińska, Izabela (ed.), Religia – System – Ewolucja, Kraków: Nomos 2006.

Trzciński, Łukasz (ed.), Mity współczesnej duchowości, Kraków: Nomos 2010.

Widengren, Geo, Fenomenologia religii, Kraków: Nomos 2008.

Concept of religion, definition of religion, theories of religion / Pojem náboženství, vymezení náboženství, definice náboženství, teorie náboženství

See also Formation of concepts.

Miscellaneous / Různé

Bg článku Fitzgerald.

Caldwell Ames, Christine, „Does Inquisition Belong to Religious History?“, American Historical Review 110/1, 2005, 11-37: 25-27. [Zajímavé poznámky k pojmu náboženství. Cituje J. Z. Smithe a T. Asada a poukazuje na myslitelnost vazby mezi náboženstvím a násilím a na to, jak neschopnost ji myslet vedla k mnohým nepochopením v historiografii inkvizice. p., t.]

Engler, Steven – Miller, Dean (eds.), „Review Symposium: Daniel Dubuisson, The Western Construction of Religion“, Religion 36, 2006, 119-178. [El. info zdroje MU, p.]

Kaše Vojtěch, „Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb Kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou)“, Sacra 8/2, 2010, 54-60. [Odpověď na článek E. Klocové. h.]

Kipnis, „The Flourishing of Religion in Post-Mao China and the Anthropological Category of Religion“

Klocová, Eva, „Možnost univerzální definice náboženství: Širší kontext problému“, Sacra 8/1, 2010, 80-86. [h.]

Kvíčalová, Anna, „Limity postkoloniální kritiky pojmu náboženství v díle S. N. Balagangadhary“, Sacra 8/2, 2010, 61-65. [h.]

Nongbri, Brent, „Dislodging ,Embedded‘ Religion: A Brief Note on a Scholarly Trope“, Numen 55/4, 2008, 440-460. [p.]

Papoušek, Dalibor, „Naturalizující pokusy o vymezení náboženství“, in: Ján Komorovský (ed.), Religionistika a teológia náboženstiev: Zborník z vedeckej konferencie Filozofickej fakulty UK a Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev, Bratislava: Univerzita Komenského 1999, 101-107. [ISBN 80-223-1371-8.]

Platvoet, Jan G. – Molendijk, Arie L. (eds.), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999

Smart, Ninian, The World’s Religions, [Předkládá modelovou, sedmidimenzionální definici náboženství. Navrženo k akvizici 11. 6. 2012.]

Smith, Jonathan Z., „Religion, Religions, Religious“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1989, 269-285.

Vido, Roman, „K definici náboženství v sociálních vědách“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 259-274. [h.]

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178. [h., p.]

Zbíral, David, „Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace“, http://www.david-zbiral.cz/fantrel.htm.

History of the concept of religion / Dějiny pojmu náboženství

For the concept of religion in medieval Europe, see bgstrv / Concept of religion.

Bell, Catherine, „Extracting the Paradigm – Ouch!“, Method and Theory in the Study of Religion 20/2, 2008, 114-124. [p.]

Buc, P., The Dangers of Ritual: Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton: Princeton University Press 2001. [Cited by Caldwell Ames, „Medieval Religious...“, in the context of post-Reformation turn to belief in the focus of what religion is (without any page reference – does it mean that this is seen throughout the book?).]

Edwards, John, „Religious Faith, Doubt and Atheism: Reply“, Past and Present 128, 1990, 155-161. [Summary in bgher. Among others, this reply presents a brief overview of the history of the word religio (with useful references). JSTOR, p.]

Feil, Ernst, Religio: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation, (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte), Göttingen 1986. [Cited by J. Valtrová. A big historical overview.]

Martin, Craig, „Delimiting Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 21/2, 2009, 157-176. [p.]

Sheehan, Jonathan, „Sacred and Profane: Idolatry, Antiquarianism and the Polemics of Distinction in the Seventeenth Century“, Past and Present 192/1, 2006, 35-66.

Smith, Jonathan Z., „Religion, Religions, Religious“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1989, 269-285. [FF MU.]

Concepts at the boundary of the concept of religion / Hraniční pojmy pojmu náboženství

Miscellaneous / Různé

Strassberg, Barbara A., „Magic, Religion, Science, Technology, and Ethics in the Postmodern World“, Zygon: Journal of Religion and Science 40/2, 2005, 307-322. [p.]

Superstition; history of the concept of superstition / Pověra; dějiny pojmu pověry

See also superstitio in bgstrv (online) and strv.doc (local file).

Burkardt, Albrecht, „Superstizione“, in: Adriano Prosperi (ed.), Dizionario storico dell’Inquisizione III, Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa 2010, 1549-1551. [With further reading. FF MU (DZ), s.]

Cameron, Euan, Enchanted Europe: Superstition, Reason, and Religion 1250-1750, New York – Oxford: Oxford University Press 2010. [xii, 473 s., váz. Monografie zaměřující se v perspektivě intelektuálních dějin na debatu o místu náboženství ve světě, potažmo o racionalitě, pověře a rozumu, v Evropě 13.-18. století (3), převážně na základě učeneckých diskusí o hranicích a škodlivosti „pověry“. Poukazuje na to, že přinejmenším do poloviny 18. stol. většina lidí v Evropě mínila, že hmotný svět je plný významu (2), avšak jejich interpretace se neodvozovaly od jakéhosi nedisciplinovaného, nahodilého či mystického myšlení (3). Úvod; problémy předmoderního života; hustě obydlený vesmír; užití rituálu; techniky věštění. Učená odpověď na pověry ve středověku: patristické a raně středověké dědictví; scholastická démonologie 12.-13. stol.; démonologické čtení pověr v pozdním středověku: konsensus, nesouhlas; pastorální užití scholastické kritiky pověr. Kontroverze o pověrách – renesance a reformace: vybraní renesanční humanisté a „pověra“; magie, padlý svět a padlé lidstvo – Martin Luther o ďáblu a pověrách; znamení, prozřetelnost a posedlost – protestantský kontext v 16. stol.; protestantská kritika svěcení – katolictví jako pověra; reformovaná doktrína o prozřetelnosti a proměna ďábla; reformované katolictví. Kosmos mění tvar – nová definice pověry: démonologie otevřeně diskutovaná v 17. stol.; obrana „neviditelného světa“ proti „saduceům“; výhled k osvícenství. Pozn. aparát (317-421), bg, rejstřík. NKČR, v.; p., h., k.]

Filotas, Bernadette, Pagan Survivals, Superstitions and Popular Cultures in Early Medieval Pastoral Literature (500-1000) [Ph.D. thesis], Université de Montréal 2000.

Handler, Richard – Linnikin, Jocelyn, „Tradition: Genuine or Spurious“, Journal of American Folklore 97, 1984, 273-290.

Rüpke, Jörg, Superstitio: Devianza religiosa nell’Impero romano, trans. Elisa Groff, Roma: Carocci 2014. [An Italian translation from Aberglauben oder Individualität? Religiöse Abweichung im römischen Reich (Tübingen: Mohr Siebeck 2011). The concept of superstitio; the production of religious norms during the late Republic; religious experiences outside temples; the normative discourse in late Antiquity; the individual; deviance and individualization: from Cicero to Theodosius. h.]

Scheibe, Karl E. – Sarbin, Theodore R., „Towards a Theoretical Conceptualisation of Superstition“, The British Journal for the Philosophy of Science 16, 1965, 143-158. [Anotace J. Večeřové: Cílem článku je navrhnout obecný způsob uvažování o pověře. Ačkoli se některé názory a chování běžně popisují jako „pověry“, filozofové, psychologové a další jsou jen málokdy explicitní ohledně významu tohoto termínu. V závěru dochází autor k názoru, že vědci mohou použít termínu pověra v souvislosti s teorií, která není vědecky podpořena, ale zároveň to nedoporučuje, protože termín pověra má v naší kultuře silný pejorativní význam. JSTOR, p.]

Selberg, Torunn, „Taking Superstitions Seriously“, Folklore 114/3, 2003, 297-306. [Anotace J. Večeřové: Autor se snaží ukázat, jak se používají pojmy pověra a tradice v současných rozpravách o nových náboženstvích. Mnoho sdružení je popisováno v těchto pojmech – někdy polemicky, jindy v obraně náboženské rozmanitosti. Poukazuje na to, jak jsou pojmy pověra a tradice užívány v diskusích věnujících se pojmenování označení představ, jako něčeho dobrého (tradice) či špatného (pověra). p.]

Turcan, Robert, The Cults of the Roman Empire, trans. Antonia Nevill, Oxford: Blackwell 1996, 10-12.

Vyse, Stuart A., Believing in Magic: The Psychology of Superstition, Oxford: Oxford University Press 2000. [According to the paraphrases in http://en.wikipedia.org/wiki/Superstition, this seems a very Entlightenment-like work.]

Williams, Raymond, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, New York: Oxford University Press 1983. [Ref. in the context of superstition: J. Večeřová.]

Paganism, pagans, heathens / Pohanství, pohané

See also bgstrv.

Assmann, Jan, The Price of Monotheism, trans. Robert Savage, Stanford: Stanford University Press 2010. [Summary here. h.]

Cusack, Carole, The Encounter Between Paganism and Christianity: Inventing „Indigenous“ and „World“ Religions in the Early Middle Ages, (Critical Reflections on Indigenous Religions), Edinburgh: University of Edinburgh 2010. [Academia.edu, p.]

Do ut des

Hintze, Almut, „Do ut des: Patterns of Exchange in Zoroastrianism“, Journal of the Royal Asiatic Society 14/1, 2004, 27-45. [p.]

Intercultural challenges to definitions of religion / Interkulturní výzvy při definování náboženství

Cf. Eurocentrism of historiography – criticism and answers; Orientalism and ethnocentrism.

Harrison, Victoria S., „The Pragmatics of Defining Religion in a Multi-cultural World“, International Journal for Philosophy of Religion 59/3, 2006, 133-152. [p.]

Pharo, Lars Kirkhusmo, „The Concept of ,Religion‘ in Mesoamerican Languages“, Numen 54/1, 2007, 28-70. [p.]

Postmodern and postcolonial analyses and critiques of the concept of religion / Postmoderní a postkoloniální rozbory a kritiky pojmu náboženství

See also Orientalism and ethnocentrism; Relativistic epistemology.

Miscelleneous / Různé

Abeysekara, Ananda, „Identity for and against Itself: Religion, Criticism, and Pluralization“, Journal of the The American Academy of Religion 72/4, 2004, 973-1001. [p.]

Hedges, Paul, „Post-Colonialism, Orientalism, and Understanding: Religious Studies and the Christian Missionary Imperative“, Journal of Religious History 32/1, 2008, 55-75. [p.]

Postcolonial critiques / Postkoloniální kritiky

Asad, Talal, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993. [Cituje mj. i Caldwell. Nejde o monografii, nýbrž sbírku textů. Nezabývá se teoretickým problémem genealogií různých náboženství, nýbrž genealogií pojmu náboženství a rituálu. Konstrukce náboženství jako antropologické kategorie; genealogie pojmu rituálu; bolest a pravda ve středověkém křesťanském rituálu; kázeň a pokora ve středověkém křesťanském mnišství; koncept kulturního překladu v britské sociální antropologii; meze náboženské kritiky na Středním východě; multikulturalismus a britská identita v předvečer aféry Rushdie; etnografie, literatura a politika – některá čtení a užití Satanských veršů. FSS prez.; FF MU (DZ), s.]

Dubuisson, Daniel, The Western Construction of Religion: Myths, Knowledge, and Ideology, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2003. [FF MU?]

Fitzgerald, Timothy, „Playing Language Games and Performing Rituals: Religious Studies as Ideological State Apparatus“, Method and Theory in the Study of Religion 15, 2003, 209-254. [Argumentuje, že náboženství je jeden prvek páru náboženství-nenáboženství (sekulárno), hledá kořeny současného pojmu náboženství v protestantské individualizované religiozitě a aplikaci páru náboženské-sekulární v koloniích. p.]

Fitzgerald, Timothy, The Ideology of Religious Studies, Oxford – New York: Oxford University Press 2000.

Fujda, Milan, „Proč nestudovat náboženství: K sociologickému uspořádávání skutečnosti“, Sociální studia 10/3, 2013, 13-43. Available online at <http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Proc%20nestudovat%20nabozenstvi_%20K%20sociologi%20-%20Milan%20Fujda.pdf>. [p.]

Horsley, Richard A., „Religion and Other Products of Empire“, Journal of the American Academy of Religion 71/1, 2003, 13-44. [p.]

McCutcheon, Russel T., Manufacturing Religion, New York – Oxford: Oxford University Press 1997.

Smith, Jonathan Z., „Religion, Religions, Religious“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1989, 269-285. [Moderated criticism.]

Postcolonial histories of the study of religions as a discipline

Chidester, David, Empire of Religion: Imperialism and Comparative Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2013. [History of the study of religions from the point of view of the colonial situation.]

Particular studies inspired by postcolonial criticism of the concept of religion / Dílčí studie inspirované postkoloniální kritikou pojmu náboženství

Smith, Jonathan Z., „The Devil in Mr. Jones“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago – London: University of Chicago Press 1988, 102-120.

Šindelář, Religio.

Valtrová, Jana, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, (Každodenní život 47), Praha: Argo 2011. [h.]

Answer to postcolonial critics / Odpověď postkoloniálním kritikům

See also Criticism of relativistic epistemology.

Franek, Juraj, „Has the Cognitive Science of Religion (Re)defined ‚Religion‘?“, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014, 3-27.

Havlíček, Jakub, „Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách“, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, ???-???.

Lang, Martin – Kaše, Vojtěch, „Proč je potřeba si špinit ruce“, Sacra 10/2, 2013, 56-68. Also available online at <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127320>. [Cited by J. Havlíček, „Existuje...“.]

Schilbrack, Kevin, „The Social Construction of ‚Religion‘ and Its Limits: A Critical Reading of Timothy Fitzgerald“, Method and Theory in the Study of Religion 24/2, 2012, 97-117. [Cited by J. Havlíček, „Existuje...“.]

Strenski, Ivan, „Talal Asadʼs ,Religion‘ Trouble and a Way Out“, Method and Theory in the Study of Religion 22/2-3, 2010, 136-155. [p.]

Theories of religion / Teorie náboženství

Stausberg, Michael (ed.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion, London: Routledge 2009. [FF MU (ter).]

Strenski, Ivan, Thinking about Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion, Malden: Blackwell Publishing 2006. [FF MU.]

Tweed, Thomas A., Crossing and Dwelling: A Theory of Religion, Cambridge – London: Harvard University Press 2006. [FF MU (long-term loan); Ebrary MU.]

Other concepts used in the study of religions / Další pojmy užívané v religionistice

Sacred / Posvátno, posvátné

See also Religious work with space and place.

McAvan, Em, „The Postmodern Sacred“, Journal of Religion and Popular Culture 22/1, 2010, 1-23. [p.]

Gods, god / Bůh, bohové

Miscellaneous / Různé

Pyysiäinen, Ilkka, „Buddhism, Religion, and the Concept of ,God‘“, Numen 50/2, 2003, 147-171. [p.]

Criticism of the concept of god

Lujza Kotryová works on an interesting strand of critique, based on Mesoamerican religions.

Gods and morality

Ara Norenzayan.

Atkinson, Quentin D. – Bourrat, Pierrick, „Beliefs about God, the Afterlife and Morality Support the Role of Supernatural Policing in Human Cooperation“, Evolution and Human Behavior 32/1, 2011, 41-49.

Stark, Rodney, „Gods, Rituals, and the Moral Order“, Journal for the Scientific Study of Religion, 2001. [Claims that „The functionalist ‚law‘ that religion sustains the moral order must be amended ... [R]eligion has this effect only as it is based on belief in powerful, active, conscious, morally-concerned gods“.]

Nature of gods and social structure (social organization)

Émile Durkheim, Bruce Malina, Jan Assman, Ara Norenzayan („big gods hypothesis“).

Luhmann, „Differentiation of Society“.

Peregrine, Peter, „The Birth of the Gods Revisited: A Partial Replication of Guy Swanson’s (1960) Cross-Cultural Study of Religion“, Cross-Cultural Research 30/1, 1996, 84-112. [Identifies problems in the cross-cultural comparison used by Swanson but confirms his hypothesis concerning beliefs in a high god.]

Swanson, Guy E., The Birth of the Gods: The Origin of Primitive Beliefs, Ann Arbor: University of Michigan Press 1960. [This book „analyzes the social structure of 50 primitive peoples to show how it determined the form of their religious worship“. Tries to show that „monotheism is correlated with the number of levels of sovereign organization in a society, that is, with the number of levels of social unit exercising original and independent jurisdiction over some aspect of social life“ (summary by Ivan Vallier). The following patterns are identified: „Belief in reincarnation is most likely to appear in isolated or small communities with simple social structures. Monotheism is characteristic of complex societies in which the individual is subject to a hierarchy of authority. Black Magic seems to be practiced widely when government control is weak“ (publisher’s summary).]

Monotheism / Monoteismus

Assmann, Jan, „Monotheism, Memory, and Trauma: Reflections on Freud’s Book on Moses“, in: id., Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006, 46-62. [Assmann also addressed the issue of Mosaic monotheism and argued that a potential for the dichotomy of true/false religion starts there (but Assmann does not accept straightforward link between monotheism and intolerance). FF MU (DZ), s.]

Guittard, Charles (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan – Non Lieu 2010. [Monoteismus jako historický fakt; je monoteismus originální?; polyteismus, monoteismus a problém typologie náboženství (M. Pye); monoteismus čili paradox agence (G. Benavides); nebezpečí monoteismu (G. Casadio); mezi monoteismem a polyteismy; monoteismus u Etrusků; polyteismus a monoteismus – pseudoproblém? Příklad Kapitolu v Římě; ústní tradice a teosofická reflexe v Oinandě; Pavlovo kázání na Areopagu; polemika a dialog mezi pohany a křesťany; polyteismus, henoteismus, monoteismus za římského císařství; dualismus a problém zla; první křesťané a Mithra; monoteismus a polyteismus v lidových kř. tradicích; etnomonoteismy v postsovětském kontextu (V. Anttonen); regionální a lidová adaptace křesťanského monoteismu u Slovanů; vynalezení kř. Boha v Africe - G. Parrinder; monoteismus a intolerance – současná debata v Německu (P. Antes). FF MU (DZ), s.]

Sacred texts, sacred scriptures / Posvátné texty, posvátná písma

Frohock, Fred M., „Sacred Texts“, Religion 33/1, 2003, 1-21. [p.]

World religions / Světová náboženství

King, Richard, „Taking on the Guild: Tomoko Masuzawa and The Invention of World Religions“, Method and Theory in the Study of Religion 20/2, 2008, 125-133. [p.]

Primitive religions, indigenous religions / Primitivní náboženství, domorodá náboženství

Cox, James, From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions (Ashgate, 2007).

Cox, James (ed.), Critical Reflections on Indigenous Religions.

Religiosity / Religiozita

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

Implicit religion / Implicitní náboženství

See the journal Implicit Religion.

Dupré, Wilhelm, „Why (and When) Should We Speak of  Implicit Religion?“, Implicit Religion 10/2, 2007, 132-150. [p.]

Lord, Karen, „Implicit Religion: Definition and Application“, Implicit Religion 9/2, 2006, 205-219.

Invented religions; religion and fiction / Vynalezená náboženství; náboženství a fikce

Cusack, Carole M., Invented Religions: Imagination, Fiction and Faith, Aldershot: Ashgate 2010. [FF MU (suggested by DZ).]

Syncretism / Synkretismus

Hartman, Sven (ed.), Syncretism, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1969.

Rudolph, Kurt, „Synkretismus: Vom theologischen Scheltwort zum religionswissenschaftlichen Begriff“, in: Humanitas religiosa: Festschrift für Harald Biezais, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1979, 194-212.

Starý, Jiří, „Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících: Několik případových studií k době náboženského přechodu“, Religio: Revue pro religionistiku 22/2, 2014, .

Explanation and interpretation in the study of religions / Vysvětlení a interpretace v religionistice

Discussion at the CSR general assembly, Brno, 2011.

Jensen, Jeppe Sinding, „Explanation and Interpretation in the Comparative Study of Religion“, Religion 39, 2009, 331-339.

Historical study of religions / Historická religionistika

For history of the historical study of religions, see History of the study of religions.

Úvody a učebnice

Rüpke, Jörg, Historische Religionswissenschaft: Eine Einführung, Stuttgart: Kohlhammer 2007. [222 s., brož. Úvod, který mě po prolistování trochu zklamal svou objektovou orientací namísto úvodu do teoretických základů a metodologie historické religionistiky jako disciplíny. Úvod. I. Náboženské texty: mediální náboženství; náboženství a písmo; konstrukce bohů. II. Náboženské směny: náboženství jako systémy komunikace; náboženství a válka; interpretace rituálu; kulty mimo město. III. Náboženská organizace: náboženství a skupina; náboženští specialisté; organizace času náboženských aktivit. IV. Religionistika: religionistika a věda (153-162). FF MU (DZ).]

Sborníky

Przybył, Elżbieta (ed.), Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków: Nomos 2006.

Etnografický výzkum v terénu a religionistika, etnologie náboženství

Szyjewski, Andrzej, „Po co religioznawstwu etnologia religii?“, Nomos 15, 1996, 5-30. [FF MU.]

Klasifikace, typologie

Lloyd, G. E. R., „The Use and Abuse of Classification“, in: David R. Olson – Michael Cole (eds.), Technology, Literacy, and the Evolution of Society: Implications of the Work of Jack Goody, Mahwah – London: Lawrence Erlbaum 2006, 141-164. [FF MU (DZ), s.]

Václavík, David, Religionistická typologie a taxonomie, Brno: Masarykova univerzita 2014. Also available online at <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131689>. [Textbook. h.]

Sémiotika náboženství

Yelle, Robert, Semiotics of Religion: Signs of the Sacred in History, London: Bloomsbury 2013. [The author also wrote on semiotics in the Handbook of Research Methods... FF MU (proposed by DZ).]

Religionistická hermeneutika

Gothóni, René, Words Matter: Hermeneutics in the Study of Religions, Oxford et al. 2011. [xiv, 220 s.]

Murphy, Tim, „Cultural Understandings of ,Religion‘: The Hermeneutical Context of Teaching Religious Studies in North America“, Method and Theory in the Study of Religion 18/3, 2006, 197-218. [p.]

Fenomenologie náboženství

Horyna, review of Knoblauch in Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 136-138.

Cox, James, A Guide to the Phenomenology of Religion, Continuum 2006.

Cox, James, An Introduction to the Phenomenology of Religion, Continuum 2010. [FF MU (suggested by DZ).]

Пылаев, Максим Александрович, „Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто“, Nomos 78, 2012, 122-142.

Obecné teorie náboženství

Různé

Alderink, Larry J., „Walter Burkert and a Natural Theory of Religion“, Religion 30, 2000, 211-227.

Hervieu-Léger, Danielle, Religion as a Chain of Memory, Rutgers University 2010. [Navrženo k akvizici FF MU 2012.]

Sanderson, Stephen K. – Roberts, Wesley W., „The Evolutionary Forms of the Religious Life: A Cross-Cultural, Quantitative Analysis“, American Anthropologist 110/4, 2008, 454-466. [p.]

Religion and culture in evolutionary perspectives, religion and evolution, evolutionism in the study of religions / Náboženství v evoluční perspektivě, náboženství a evoluce, evolucionismus v religionistice

Miscellaneous

For the theory of evolution in general, see Theory of evolution (including Theory of evolution and history).

Bellah, Robert N., Religion In Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age, Cambridge, MA: – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2011. [xxx + 743 pp. A book tracing the biological and cultural origins of religion and the interplay between the two. Ambitious and controversial work. Review by G. G. Stroumsa, „Robert Bellah on the origins of religion: A Critical Review“, Revue de l’histoire des religions ???/4, 2012, 467-477. FF MU?]

Harrison, Jane E., „The Influence of Darwinism on the Study of Religions“, in: Albert C. Seward (ed.), Darwin and Modern Science: Essays in Commemoration of the Centenary of the Birth of Charles Darwin and of the Fiftieth Anniversary of the Publication of the Origin of the Species, Cambridge: Cambridge University Press 1909, 494-511. [Cited by L. H. Martin.]

Macalister, Alexander, Evolution in Church History, Dublin: Hodges and Figgis 1882.

Palmer, Craig T. – Steadman, Lyle B. – Cassidy, Chris – Coe, Kathryn, „Totemism, Metaphor and Tradition: Incorporating Cultural Traditions into Evolutionary Psychology Explanations of Religion“, Zygon 43/3, 2008, 719-735. [p.]

Wunn, Inna, „The Evolution of Religions“, Numen 50/4, 2003, 387-415. [p.]

Axial age religions / Náboženství osové doby, osová doba

Baumard, Nicolas – Hyafil, Alexandre – Morris, Ian – Boyer, Pascal, „Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and Moralizing Religions“, Current Biology 25, 2015, 10-15. [Summary here. p.]

Ritual and prosociality, the prosocial effect of ritual

Norenzayan, Ara, and Azim F. Shariff. “The Origin and Evolution of Religious Prosociality.” Science 322, no. 5898 (October 03, 2008): 58–62.

Henrich, J. (2009). The Evolution of Costly Displays, Cooperation, and Religion: Credibility Enhancing Displays and Their Implications for Cultural Evolution. Evolution and Human Behaviour, 30, 244-260.

Alcorta, Candace S., and Richard Sosis. “Ritual , Emotion , and Sacred Symbols : The Evolution of Religion as an Adaptive Complex.” Human Nature 16, no. 4 (2005): 323–359.

Origin of religious traditions and groups / Původ náboženských tradic a skupin

See also Origin.

Miscellaneous / Různé

Stark, Rodney, Discovering God: The Origins of the Great Religions and the Evolution of Belief,

Psychedelic causation / Psychedelika a vznik náboženských tradic a skupin

Texts advocating such hypotheses

Discussions around soma / haoma.

Discussions around Eurasian shamans and the nature of their experience.

Ruck, Carl A. P. – Heinrich, Clark – Staples, Blaise Daniel, The Apples of Apollo: Pagan and Christian Mysteries of the Eucharist.

Critical assessment

See those texts also for more bg information.

A topic supervised by A. Chalupa (as of 2014).

Chalupa, Aleš, „Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva“, Religio: Revue pro religionistiku 18/1, 2010, 59-84. [h.]

? Nešutová, Eva. [B.A. thesis, manuscript], [Assessment of Wasson and Ruck.]

Religious change / Náboženská změna

More generally, see Historical, cultural and social change.

See also Innovation.

Miscellaneous

„Continuity and change in the evolution of religion and political organization on pre-Columbian Puerto Rico“, Journal of Anthropological Archaeology.

Droogers, Andre – Harskamp, Anton van (eds.), Methods for the Study of Religious Change: From Religious Studies to Worldview Studies, Sheffield, UK – Bristol, CT: Equinox Publishing 2013.

Death of individual religions / Zánik jednotlivých náboženství

Pełka, Leonard J., „Współczesne wizje powrotu względnie zaniku religii“, Nomos 71-72, 2010, 53-66. [FF MU.]

Symbol; sémiotika kultury a náboženství

Bohuszewicz, Jakub, „Mechanizm symboliczny i koniec semiologii: Problem relacji symbolizm – język w ujęciu Dana Sperbera“, Ex nihilo 2, 2009, 61-72. [FF MU.]

Marduła, Zofia, „Minas Tirith i Minas Morgul jako miasta symboliczne“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 49-84. [FF MU.]

Mýtus

For relationship between myth and ritual, see under Ritual.

Some scholars: Jan Bremmer (see his profile at Academia.edu).

Miscellaneous

Chlup, Radek, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 49-80. [h.]

Cornwell, Patricia, „The Mythic Mind Revisited: Myth and History, or Myth versus History: A Continuing Problem in Biblical Studies“, Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology22/2, 2008, 161-175. [Not in MU e-resources.]

Czeremski, Maciej,Struktura mitów: W stronę metonimii, Kraków: Nomos 2009.

Ginzburg, Carlo, „Myth: Distance and Deceit“, in: Carlo Ginzburg, Wooden Eyes: Nine Reflections on Distance, trans. Martin Ryle – Kate Soper, London – New York: Verso 2014, 25-61. [h.]

Hansen, William, „Poverty of Cause in Mythological Narrative“, Folklore 120/3, 2009, 241-252. [p.]

Mieletinski, Eleazar, Pochodzenie eposu bohaterskiego: Wczesne formy i archaiczne zabytki, Kraków: Nomos 2009.

Propp, Władimir, Morfologia bajki magicznej, Kraków: Nomos 2011.

Strensky, Ivan, Four Theories of Myth in the Twentieth-Century History: Cassirer, Eliade, Lévi-Strauss, and Malinowski, London: Macmillan 1987. [viii, 234 s.]

Myths of origins, myths of creation / Mýty o počátcích, mýty o stvoření

Engel, David M., „Origin Myths: Narratives of Authority, Resistance, Disability, and Law“, Law and Society Review 27/4, 1993, 785-826. [JSTOR, p.]

Rituál

Různé

Journal of Ritual Studies. [2 čísla ročně. Projito 2005-2006 všechna čísla; zásadních obecně teoretických příspěvků spíše málo.]

Asad, Talal, „On Ritual and Discipline in Medieval Christian Monasticism“, Economic and Society 16/2, 1987, 159-203. [p.]

Assmann, Jan, „Text and Ritual: The Meaning of the Media for the History of Religion“, in: id., Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006, 122-138. [FF MU (DZ), s.]

Baal, Jan van, „Offering, Sacrifice and Gift“, Numen 23, 1976, 161-178. [JSTOR, p.]

Grimes, Ronald L., Reading, Writing, and Ritualizing: Ritual in Fictive, Liturgical, and Public Places, Washington: The Pastoral Press [1993]. [viii, 312 s. Rok vyd. dle c1993. Středně nesourodý výbor z esejů (nikoli studií, občas i Ich-forma apod.) autora, jednoho ze zakladatelů Journal of Ritual Studies. Studie se vypadají velmi přínosně a originálně. Pestrostí, divokostí, nečekanými příklady a originalitou připomíná eseje J. Z. Smithe. Znovuobjevování rituálu v Americe v režii psychoterapie a životního stylu (nerozlišuje náboženské a nenáboženské) – klade si otázku, zda je rituál skutečně nutně tradiční, kolektivní, předkritický a naplněný významem. Vznikající rituál – zde se zabývá rituální bricolage např. pokud se židé připojí ke kř. při modlitbě, uvádí tu principy, podle kterých to funguje, např.. že komunita nemusí být trvalá (Turnerovo communitas je definováno jako dočasné, příležitostné). Zosobnění (embodiment) rituální autority – zde zkoumá, jak gesta, postoje těla apod. v rituálu proklamují autoritativní vztahy. Procesí a portály: zde pracuje se symbolickým chápáním prostoru, procesí je lineární, obcházení má jiný charakter... Posvátný prostor: zde navazuje na J. Z. Smithe, otvírá reflexi Eliadova pojetí posv. prostoru atd. na příkladu náboženství v USA. Posvátné předměty v muzeálních prostorách: esej o vztahu posvátného a profánního na základě úvahy o prezentaci posvátných předmětů v muzeu, týká se též materiální kultury. Životní historie masky: zabývá se maskou, tím, že bývá nejčastěji vykládána v kontextu performance – rituální či divadelní; poukazuje na to, že maska může být vykládána často i jinak, tj. být spojena s životní historií. Zkoumá toto na příkladu masky kanadské spisovatelky Margaret Laurence. Zabývá se fenoménem ničení masek, obchodu/směny masek apod. Fiktivní rituál. V dalších esejích se zabývá i literaturou. Popírání rituálu – Kierkegaard a jeho Opakování. KTF Wien, v.]

Harvey, Graham (ed.), Ritual and Religious Belief: A Reader, London: Equinox 2005. [Nesourodá kompilace s historickou ambicí, logika výběru není zřejmá. Anotoval VK.]

Chlup, Radek, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 49-80. [h.]

Kreinath, Jens – Snoek, Jan – Stausberg, Michael (eds.), Theorizing Rituals I: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Leiden: Brill 2006. [DP, AC.]

Kreinath, Jens – Snoek, Jan – Stausberg, Michael (eds.), Theorizing Rituals II: Annotated Bibliography of Ritual Theory, 1966-2005, Leiden: Brill 2006. [c.]

Quack, Johannes – Töbelmann, Paul, „Questioning ‚Ritual Efficacy‘“, Journal of Ritual Studies 24/1, 2010, 13-28. [Zabývá se otázkou účinnosti rituálu, tj. např. do jaké míry se ti, kdo provádějí rituál přivolání deště, skutečně snaží přivolat déšť. Zpochybňují stávající teorie pracující s pojmem účinnosti rituálu a jako předběžnou podmínku kladou, aby byl zahrnut nejen efficiens a efficiendum, ale i prostředky, jimiž je sdělováno, že je rituál účinný, a podmínky, o kterých se uvádí, že je rituál musí splňovat, aby účinný byl. Ukazují závislost Catherine Bell 1992 na Durkheimovi (ač tato autorka tvrdí opak). BL, v.]

Sacha, Małgorzata, „Konstrukcja ciała rytualnego w tradycji wedyjskiej i tantryzmie hinduskim“, Nomos 67-68, 2009, 113-128.

Smith, Jonathan Z., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago – London: University of Chicago Press, 1987. [184 s. Odborná literatura – religionistika – teorie a metodologie. Monografie o rituálu. Velmi rozsáhlý poznámkový aparát.]

Szyjewski, Andrzej, „Dlaczego zginął klan Achilpa? Analiza mitu wędrówek przodków Aranda w kontekście dyskursu Eliade – Smith – Gill“, Nomos 67-68, 2009, 25-62.

Theories of ritual / Teorie rituálu

Miscellaneous / Různé

Assmann, Jan, „Officium Memoriae: Ritual as the Medium of Thought“, in: id., Religion and Cultural Memory: Ten Studies, trans. Rodney Livingstone, Stanford: Stanford University Press 2006, 139-154. [FF MU (DZ), s.]

Bell, Catherine, Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford – New York: Oxford University Press 1997. [Hödl hodně doporučuje. FF MU dlouhodobá (religionistika?); FF MU abs. (návrh DZ).]

Bell, Catherine, Ritual Theory, Ritual Practice, 1992.

Blain, Jenny – Wallis, Robert J., „Ritual Reflections, Practitioner Meanings: Disputing the Terminology of Neo-Shamanic ,Performance‘“, Journal of Ritual Studies 20/1, 2006, 21-36. [p.]

Brown, Gavin, „Theorizing Ritual as Performance: Explorations of Ritual Indeterminacy“, Journal of Ritual Studies 17/1, 2003, 3-18. [p.]

Dąsal, Mateusz, „Wieloczynnikowa koncepcja rytuału: Studia nad rytuałem zainspirowane dorobkiem Bensona Salera“, Nomos 67-68, 2009, 75-98.

Gennep, Arnold van, Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [206 s. Odborná literatura – antropologie, etnologie, religionistika – rituály. Typologie rituálů.]

Michaels, Axel, Homo Ritualis: Hindu Ritual and Its Significance for Ritual Theory, (Oxford ritual studies series), New York – Oxford: Oxford University Press 2016.

Nünning, Vera – Rupp, Jan – Ahn, Gregor (eds.), Ritual and Narrative: Theoretical Explorations and Historical Case Studies, (Cultural and Media Studies), Bielefeld: Transcript-Verl 2013. [FSS MU (dlouhodobá); FF MU (suggested by DZ).]

Rappaport, Roy Abraham, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków: Nomos 2008.

Stewart, Pamela J. – Strathern, Andrew (eds.), „The Efficacy of Rituals I“, Journal of Ritual Studies 24/1, 2010. [BL, v.]

Stewart, Pamela J. – Strathern, Andrew (eds.), „The Efficacy of Rituals II“, Journal of Ritual Studies 24/2, 2010. [BL, v.]

Sax, W. S. – Quack, Johannes – Weinhold, J. (eds.), The Problem of Ritual Efficacy, Oxford – New York: Oxford University Press 2010. [FF MU (návrh DZ).]

Turner, Victor, Průběh rituálu, přel. Lucie Kučerová, Brno: Computer Press 2004. [vii, 194 s.; 21 cm. ISBN 80-7226-900-3.]

Cognitive theories of ritual / Kognitivní teorie rituálu

Liénard, Pierre – Boyer, Pascal, „Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behavior“, American Anthropologist2006, 814-827. [p.]

Uro, Risto, „Cognitive and Evolutionary Approaches to Ancient Rituals: Reflections on Recent Theories and Their Relevance for the Historian of Religion“, in: Christian H. Bull – Liv Ingeborg Lied – John D. Turner (eds.), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 76), Leiden – Boston: Brill 2012, 487-510. [This article attempts to organize different recent theories of ritual into a larger framework with examples from ancient mysteries and Gnosticism, it is therefore less an empirical study rooted in cognitive historiography than a useful review of theories. With Grimes, the author criticizes C. Bell for her rejection of universalism and her issue with „hegemony of theory“. He then reviews the recent theories of ritual, dividing them broadly in two strands, one interested in what rituals do, the other in what they mean (494). Ritual might be regarded not as having meaning; attribution of meanings is a response to ritual (493). Cognitive explanations bring a new dimension: the question how rituals are processed in the mind (491). Intelligent comments on magic (and its relation to religion) and ritual efficacy, interesting classification of approaches to ritual (magical × symbolic pole of rituals, the allusions in the Gospel of Philip being closer to the symbolic side). Finally, the text presents the concepf of costly signalling and shows why it is important for ritual studies. Importantly, the conclusion does not pretend that the four-sided chart with two axes (magical-symbolic; individual-social) „is analytical rather than an explanatory model“ (505). BNF, v.]

Pojem rituálu

Asad, Talal, „Toward a Genealogy of the Concept of Ritual“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 55-79. [A „preliminary check“ of the conditions that made ritual visible to and theorizable by modern anthropology. Begins with modern encyclopedias, than goes back to the medieval Christian concept of moral discipline. FSS prez.; FF MU (DZ), s.]

Význam rituálu

Staal, Frits, „The Meaninglessness of Ritual“, Numen 26, 1979, 2-22. [p.]

Velkoborská, Kamila, „Reflecting on Reflecting in the Study of Contemporary Pagan and Magical Ritual“, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014, 211-232. [A very important and eye-opening study going against too rigid view of ritual as something old, unchanging, and also not having a meaning. It focuses on layers of reflexivity in the ritual (including that of the participants). Rituals are being created (218); the participants know what they are doing and have a clear purpose (218).]

Mýtus a rituál – typy vztahů, interakce apod.

Kluckhohn, Clyde, „Myths and Rituals: A General Theory“, The Harvard Theological Review 35/1, 1942, 45-79. [p.]

Szyjewski, Andrzej, „Wstęp: Mit i rytuał w interakcji“, Nomos 67-68, 2009, 7-10.

Přenos rituálu, šíření rituálu

Langer, Robert – Lüddeckens, Dorothea – Radde, Kerstin, Snoek, Jan (eds.), „Transfer of Ritual“, Journal of Ritual Studies 20/1, 2006, 1-10. [Představuje koncept přenosu rituálu k popisu proměn, znovuvynalézání, recepce, proměn, ale i vymizívání rituálů. Rozlišuje kontextuální faktory (média, prostor, ekosystém, kultura, náboženství, politika, ekonomika, společnost, gender, skupina nesoucí rituální tradici, dějiny) a vnitřní faktory (skript, performace, estetika, struktura, přenos obsahu, sebereflexe, interakce, medialita, symbolismus, připsané významy aj.) a toto rozlišení chápe jako analytický nástroj. Výsledek tříletého studia – Heidelberg. BL, v.]

Nuckolls, Charles W., „Boring Rituals“, Journal of Ritual Studies 21/1, 2007, 33-48. [Studie vyjadřující se k Whitehouseovu pojmu „tedium effect“ a dalším podobným, užívaným porůznu HW. Vytýká Whitehouseovi, že nerozvinul přístup k motivaci, který by zohlednil i jiné faktory než zaměřenost na výsledek; alternativní paradigma nalézá ve Freudově psychoanalýze a navrhuje kognitivistům, aby se přestali bát z Freuda čerpat, už proto, že se nudností také zabýval. Nudu navrhuje jako styčný bod k integraci kognitivních věd a psychoanalýzy a k nové teorii motivace vysvětlující emoční uspořádání rituálu.]

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230. [h.]

Účast na rituálu, její druhy

Coleman, Simon, „On Mirrors, Masks and Traps: Ambiguity, Risk and ‚Lateral Participation‘ in Ritual“, Journal of Ritual Studies 23/2, 2009, 43-52. [Studie poukazující na mylnost předpokladu, že všichni účastníci rituálů jsou oddáni praktikám, kterých se účastní, a jsou v nich rozumnou měrou kompetentní. Zavádí pojem „laterální“ účasti a rozvíjí pojmy veřejného rituálu jako zrcadla, masky a pasti za účelem odhalení různých forem účasti na rituálu. Maskování je nápodoba, ale může upadnout do zkreslení či parodie; maskování nejprve pdporuje kolektivní formy reprezentace, ale může také různě zdůraznit vztahy mezi já a jinými a experimentovat s nimi. BL, v.]

Sacrifice / Oběť

McClymond, Kathryn, „The Nature and Elements of Sacrificial Ritual“, Method and Theory in the Study of Religion 16/4, 2004, 337-366. [p.]

Palmer, Craig T., „Traditional Religious Ritual Sacrifice: Cultural Materialism, Costly Signaling, or Descendant-leaving Strategy?“, Journal of Ritual Studies 20/2, 2006, 33-42. [p.]

Palmer, Craig T. – Steadman, Lyle B. – Cassidy, Chris, „Traditional Religious Ritual Sacrifice: Cultural Materialism, Costly Signaling, or Descendant-Leaving Strategy?“, Journal of Ritual Studies 20/2, 2006, 33-42. [Analýza tří pokusů o celkový výklad tradiční rituální oběti, které se shodují na zaměření oběti na výsledek, ale liší se co do povahy výsledků: kulturní materialismus zdůrazňuje ekonomický prospěch jednotlivce, který obětuje; teorie signalizování nákladnosti: prospěch pro obětujícího, komunikační účinek; „descendant-leaving strategy“: též komunikativní účinky, ale v delší perspektivě – vazba oběti a tradice, podporuje kooperaci mezi potomky, vč. velmi vzdálených potomků. BL, v.]

Santos, Maria João, „El sacrificio de hombres y caballos en el contexto peninsular: Propuestas para un nuevo análisis de las realidades rituales“, Bandue 1, 2007, 215-232. [Not in MU e-resources.]

Magic / Magie

See also Disenchantment; bgkr / Magie v křesťanské kultuře.

Miscellaneous

Cusack, Carole – Farley, Helen, „Religion, the Occult, and the Paranormal: An Introduction“, in: Carole M. Cusack – Helen Farley (eds.), Religion, the Occult, and the Paranormal, (Critical Concepts in Religious Studies), London: Routledge 2015, ???-???. [Academia.edu, p.]

Evans, Ian Joseph, Touching Magic: Deliberately Concealed Objects in Old Australian Houses and Buildings I-II, 2010. [p. (rozeslal autor).]

Grębecka, Zuzanna, Słowo magiczne poddane technologii, Kraków: Nomos 2006.

Stewart, Pamela J. – Strathern, Andrew, Witchcraft, Sorcery, Rumors, and Gossip, Cambridge: Cambridge University Press 2004. [xvi, 228 s., brož. Teoreticky zajímavá, interkulturně zaměřená studie snažící se o průnik dvou témat, která jsou dobře prostudovaná, ale málo kladená do souvislosti – čarodějnictví a klepů. Spojitostí je několik druhů: klepy vedou k obviněním; povídačky a klepy fungují podobně jako čarodějnictví proti osobám, což vede ke konfliktu, násilí, „obětnímu beránkovství“. Tato témata kniha studuje v kontextu vzniku a řešení konfliktů (ix). Zpracované oblasti jsou velmi široké: Afrika, Indie, Nová Guinea, Evropa a Amerika. Speciální kapitola o povídačkách a násilí. Závěr – konflikt a koheze. Poznámkový aparát v textu, zajímavá bibliografie, rejstřík. ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Szafrański, Adam, „Nowa antropologia“ wobec dawniejszych koncepcji religii i magii, Kraków: Nomos 2000.

Tambiah, Stanley Jeyaraja, Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality, Cambridge: Cambridge University Press 1990. [Summary here. h.]

Wierciński, Andrzej, Magia i religia: Szkice z antropologii religii, Kraków: Nomos 22010 (1. vyd. 2004).

Magic and religion

Marett, Robert R., „Ritualism as a Disease of Religion“, Folklore 45/4, 1934, 310-316. [The central thesis is that in savage societies, ritualism is good because savages know no better expression of the utility in their rituals but it is detrimental, magical, anti-religious in higher religions. JSTOR, p.]

Náboženství a divadlo

Borowik, Irena, „Nabożeństwo a spektakl“, Studia religiologica 15, 1986, 7-18. [FF MU.]

Náboženství a zvuk

Thematic issue of Temenos (h.); M. Lang.

Staal, Frits, „The Sound of Religion I“, Numen 33/1, 1986, 33-64.

Staal, Frits, „The Sound of Religion II“, Numen 33/2, 1986, 185-224.

Náboženství a hudba

Borzykowski, Krystian – Drożdżowicz, Anna – Grzymała-Moszczyńska, Joanna, „Duchowość i cechy osobowości uczestników festiwalu muzyki gotyckiej Castle Party“, Ex nihilo 1 (3), 2010, 130-143. [FF MU.]

Religion and film / Náboženství a film

Figas, Justyna, „Wizerunek świętego i skalanego w filmie Księżniczka Mononoke Hayao Miyazakiego“, Ex nihilo 2 (4), 2010, 11-26. [FF MU.]

Sorlin, Pierre, „Film and Religion in 20th-Century Europe“, Journal of Modern European History 3/2, 2005, 183-204. [Not in MU e-resources.]

Religion and ecology; ecology of religion / Náboženství a ekologie; ekologie náboženství

Bhagwat, Shonil A., „Ecosystem Services and Sacred Natural Sites: Reconciling Material and Non-Material Values in Nature Conservation“, Environmental Values18/4, 2009, 417-427. [p.]

Religion and gender / Náboženství a gender

Sered, Susan, „Prologue: Negotiating Women’s Roles and Power: The Practice of World Religions in Contemporary Asia“, Religion 37/2, 2007, 111-116. [p.]

Aesthetics of religion / Estetika náboženství

Mikoś, Kazimiera, „Doświadczenie religijne a przeżycie estetyczne“, Nomos 57-58, 2007, 41-72.

Orální historie

Bibliografie: http://www.coh.usd.cas.cz/cs/oralni-historie/48-seznam-relevantni-literatury-k-metode-oral-history.

Perks, Robert – Thomson, Alistair (eds.), The Oral History Reader, London: Routledge 1998.

Thompson, Paul, The Voice of the Past: Oral History, New York: Oxford University Press 1978. [Odkaz mj. Hamar. Asi zákl. práce.]

Vaněk, Miroslav a kol., Orální historie: Metodické a „technické“ postupy, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2003. [78 s. Dostupné též na http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/studijni%20materialy/oralni%20historie_skriptum.pdf. v.]

Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel – Pelikánová, Hana, Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007.

Norma a odchylka

Davis, Natalie Zemon, „Les conteurs de Montaillou“, Annales 34/1, 1979, 61-73. [Anotace zde. persee.fr, pdf, t.]

Chlup, Radek, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 49-80: 53-54.

Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Internationales Round-Table-Gesprach, Krems an der Donau, 7. October 1996, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997. [126 s., brož. Nepříliš zajímavý sborník, postrádá jednotu jak tematickou, tak teoretickou, nepředkládá žádné výrazné koncepce problému normy a odchylky. Reálie každodenního života a uskutečňování normy; soud mezi normou a praxí; ustavení normy jako praxe?; oblečení, plat a norma; norma a praxe v lékařské kultuře; norma a praxe v raném cisterciáckém životě (McGuire). KTF Wien, v.]

Vernsel, Hank, Inconsistencies in Greek and Roman Religion I-II, [c. ID.]

Zbíral, David, „‚Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží‘: ‚Alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217. [c.]

Zbíral, David, „The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‚Alternative‘ Sexual Morals Judged by the Inquisition“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240. [h., p.]

Nekonzistence náboženství a religiozity (inkonzistence, nesoudržnost)

Vernsel, Hank, Inconsistencies in Greek and Roman Religion I-II, [c. ID.]

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

Zbíral, David, bompietro.doc.

Kolonialismus a koloniální historiografie

Viz Wiesner-Hanke, Christianity and Sexuality, 16n.

Gelders, Raf, „Genealogy of Colonial Discourse: Hindu Traditions and the Limits of European Representation“, Comparative Studies in Society and History 51/3, 563-589. [p.]

Lanternari, V., Antropologia e imperialismo, Torino 1974.

Said, Edward, Culture and Imperialism, New York: Knopf 1993.

Orientalism and ethnocentrism / Orientalismus a etnocentrismus

Krupa, Viktor (ed.), Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontáciách, Bratislava: Veda 1999.

Lenoir, Frédéric, Setkávání buddhismu se Západem, Praha: Volvox Globator 2002.

Said, Edward W., Orientalismus: Západní koncepce Orientu, trans. Petra Nagyová, Praha: Paseka 2008. [459 p.]

Slobodník, Martin – Pirický, Gabriel (eds.), Fascinácia a (ne)poznanie: Kultúrne strety Západu a Východu, Bratislava: Chronos 2003.

Textualismus a intelektualismus

Albert, Jean-Pierre, „Ce que dit la parole (et qui souvent se perd)“, Historia, antropologia y fuentes orales 30, 2003, 65-82. [Za použití poznatků lingvistiky a kognitivních věd se snaží poukázat na nedostatek práce se slovem: historikové věnují přílišnou pozornost obsahu a malou pozornost výpovědní situaci. Pokládat text za vzorek kultury či mentality má problematické důsledky. p. autorský rkp.]

Kognitivní věda o náboženství, kognitivní religionistika

Náboženství a kultura v kognitivním a obecně naturalistickém přístupu

Miscellaneous / Různé

Boyer, Pascal, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York: Basic Books 2001. [Základní kniha. h.]

Bulbulia, Joseph, „Are There Any Religions? An Evolutionary Exploration“, Method and Theory in the Study of Religion 17/2, 2005, 71-100. [Article arguing that just like in language, under the apparent diversity, there is only one religion and against cultural relativism viewing religion as a cultural invention or technology for living and understanding. The part on language suffers from a certain simplicity (clearly, Bulbulia is not a linguist) and from mixing up langue and parole (this opposition would make the comparison more complex and the argument more refined). The aim is not to challenge the study of peculiarities and circumstances that most scholars of religion are devoted to (73). p.]

Lewis-Williams, David – Pearce, David, Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, Praha: Academia 2008. [Váz., 398 s., 435 Kč. h.]

Slingerland, Edward, What Science Offers the Humanities: Integrating Body and Culture, Cambridge: Cambridge University Press 2008. [Hlavní teze je, že sociální konstruktivismus jde špatnou cestou a některé věci jsou vrozené. A basic text of the „second wave of consilience“. FF MU (abs.); p. (2:1).]

Teske, John A., „Neuromythology: Brains and Stories“, Zygon 41/1, 2006, 169-196. [p.]

Whitehouse, Harvey, Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission, Walnut Creek 2004. [FF MU (abs.).]

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230. [h.]

Whitehouse, Harvey – Martin, Luther H. (eds.), Theorizing Religions Past: Archaeology, History and Cognition, Waltnut Creek 2004.

Wiebe, Donald, „Význam přirozené zkušenosti ‚nepřirozeného‘ světa pro otázku vzniku náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, ???-???.

Overview and programmatic articles / Přehledové a programové články

Barrett, Justin L. – Lanman, Jonathan A., „The Science of Religious Beliefs“, Religion 38/2, 2008, 109-124. [p.]

Boyer, Pascal, „Out of Africa: Lessons from a By-Product of Evolution“, in: Timothy Light – Brian C. Wilson (eds.), Religion as a Human Capacity: A Festschrift in Honor of E. Thomas Lawson, Leiden: E. J. Brill 2004, 29-43. [p., c.]

Bulbulia, Joseph – Slingerland, Edward, „Religious Studies as a Life Science“, Numen 59/5-6, 2012, 564-613. [A very good article on naturalistic approaches in the study of religions. Also available at http://faculty.arts.ubc.ca/eslingerland/articles.html, p.]

Geertz, Armin W., „Brain, Body and Culture: A Biocultural Theory of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 22/4, 2010, 304-321.

Slingerland, Edward, „Toward a Second Wave of Consilience in the Cognitive Scientific Study of Religion“, Journal of Cognitive Historiography 1/1, 2014, 121-130. [Restates the arguments from What Science Can Offer the Humanities. For the humanities, the only way out of their theoretical and methodological confusion is to reestablish the connections with the sciences and come back to the unified concept of Wissenschaft (121; Slingerland even claims the Victorian spirit of this endeavor, 122). The author reminds that the study of religion started as a scientific project but in the 1970s and 1980s it regrettably dismissed this unified scientific project – and explanation – under the influence of postcolonial and postmodern scholarship. (Here, he underscores, to my mind, the role played by the emancipation of social sciences by M. Weber and by the discussion on laws and Hempel in historical sciences: this divide has much deeper and more complex history, and cannot be bridged without taking this into account – DZ.) The CSR borrows from the sciences some overarching frameworks (evolutionary theory, models of embodied cognition) and some domain-specific hypotheses and experimental methodologies to get out from the postmodern dead-end and integrate the humanities within a much larger intellectual community (122). The inspiration goes both ways, however: „data from dead minds“ are important for scientists, not least to avoid the WEIRD problem (122-123). Studying the dead has the disadvantage of controlled experiments being impossible but also some advantages (123). The author follows D. S. Wilson in stating that historians of religion have the same function as pre-Darwinian natural historians whose „collecting butterflies“ and whose categorizations (even weird ones) enabled Darwin’s theory (124), but he goes further: historians are not mere providers of data because the very category of religion requires humanistic expertise (124). He announces a second, less reductionist wave of conscilience with ref. to Slingerland and Collard 2012 (125), and comments the individual contributions. He tries to keep down too radical views of extended cognition (126; in this, he meets E. T. Lawson). The final remark criticizes the „lone wolf“ model of humanistic research as unsufficient; it will be kept but should be significantly supplemented with team work (127-128).]

Sørensen, Jesper, „Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion“, Numen 52, 2005, 465-494. [p., c.]

Taves, Ann, „No Field Is an Island: Fostering Collaboration between the Academic Study of Religion and the Sciences“, Method and Theory in the Study of Religion 22/2-3, 2010, 170-188. [p.]

Kognitivní teorie rituálu (odkaz)

See Ritual.

Faith and beliefs in cognitive perspective / Víra a představy v kognitivní perspektivě

Miscellaneous

Närhi, Jani, „Beautiful Reflections: The Cognitive and Evolutionary Foundations of Paradise Representations“, Method and Theory in the Study of Religion 20/4, 2008, 339-365. [p.]

Slone, D. Jason, Theological Incorrectness: Why Religious People Believe What They Shouldn’t, Oxford: Oxford University Press 2004. [This book is not on why religious people believe in what others say they should not, but on why they believe in different things than they think to believe. The author claims that mind is built in a such a way that it is „natural to think divergent thoughts simultaneously“. He applies this to three case studies, among which: why Theravada Buddhists say Buddha was a man but worship him as a god, and why Christians and Buddhists believe in luck even if it is not congruent with their official doctrines.]

Belief in supernatural agents / Víra v nadpřirozené aktéry

Pyysiäinen, Ilkka, Supernatural Agents: Why We Believe in Souls, Gods, and Buddhas, Oxford – London: Oxford University Press 2009.

Tremlin, Todd, Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religion, Oxford – London: Oxford University Press 2006.

Kognitivní vědy obecně

Miscellaneous

Krámský, David (ed.),Kognitivní věda dnes a zítra, Liberec: Bor 2009. [Brož., 303 s., 235 Kč.]

Lutterbie, John, Toward a General Theory of Acting: Cognitive Science and Performance, New York: Palgrave Macmillan 2011. [Ústřední knihovna FF MU]

Wilson, Patrik, Second-Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority.

Extended and embodied cognition

Clark, Andy, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, New York: Oxford University Press 2008. [An already classical book calling for embodied and extended cognition.]

Clark, Andy – Chalmers, D., „The Extended Mind“, Analysis 58/1, 1998, 13.

Conterintuitiveness of religious concepts

Barrett, Justin L., „Coding and Quantifying Counterintuitiveness in Religious Concepts: Theoretical and Methodological Reflections“, Method and Theory in the Study of Religion 20/4, 2008, 308-338. [p.]

Kritika kognitivní religionistiky a kognitivni historiografie

Albinus, Lars, „Dangerous Ideas: The Spell of Breaking the Spell“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 54-60. [p.]

Clark, Anne L., „Testing the Two Modes Theory: Christian Practice in the Later Middle Ages“, in: Harvey Whitehouse – Luther H. Martin (eds.), Theorizing Religions Past: Archeology, History and Cognition, Walnut Creek, CA: AltaMira 2004, ???-???.

Clark, Anne L., „Why All the Fuss About the Mind? A Medievalist’s Perspective on Cognitive Theory“, in: Rachel Fulton – Bruce Holsinger (eds.), History in the Comic Mode: Medieval Communities and the Matter of Person, New York: ??? 2007, ???-???.

Geertz, Armin W., „How Not To Do the Cognitive Science of Religion Today“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 7-21. [p.]

Martin, Luther H., „Daniel Dennettʼs Breaking the Spell: An Unapologetic Apology“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 61-66. [p.]

McCutcheon, Russell T., “Will Your Cognitive Anchor Hold in the Storms of Culture?”, Journal of the American Academy of Religion 78/4, 2010, 1182-1193.

Rydving, Håkan, „A Western Folk Category in Mind?“, Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 44/1, 2008, 73-99. [Kritika kognitivní religionistiky. Odpovědi na tento článek: dvě v tomto čísle (S. Sutcliffe, J. Sørensen). h.]

Saler, Benson, „Towards a Realistic and Relevant ,Science of Religion‘“, Method and Theory in the Study of Religion 16/3, 2004, 205-233. [p.]

Seiwert, Hubert, „Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 227-240. [h.]

Seiwert, Hubert, „“, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012,

Schüler, Sebastian, Religion, Kognition, Evolution: Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion, Stuttgart: Kohlhammer 2011. [Má V. Kaše (rec. výtisk).]

Still, Arthur – Costall, Alan (eds.), Against Cognitivism, New York: Harvester Wheatsheaf 1991. [Bude asi vzhledem k datu vydání a rychlému rozvoji disciplíny dost neaktuální.]

Vaněk, David, „Evolution, Politics and the Spell of Language: A Critical Analysis of Daniel Dennettʼs Breaking the Spell“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 45-53. [p.]

Vial, Theodore, „How Does the Cognitive Science of Religion Stack Up as a Big Theory, à La Hume?“, Method and Theory in the Study of Religion 18/4, 2006, 351-371. [p.]

Wiebe, Donald, „Science, Scholarship and the Domestication of Religion: On Dennettʼs Breaking the Spell“, Method and Theory in the Study of Religion 20/1, 2008, 54-60. [p.]

Religionistika a neurovědy

Ratcliffe, Matthew, „Scientific Naturalism and the Neurology of Religious Experience“, Religious Studies 39/3, 2003, 323-345. [p.]

Wildman, Wesley J. – McNamara, Patrick, „Challenges Facing the Neurological Study of Religious Behavior, Belief, and Experience“, Method and Theory in the Study of Religion 20/4, 2008, 212-242. [p.]

Dualita duše a těla

Magisterské státnicové okruhy z religionistiky na Ústavu religionistiky FF MU.

See also Cognitive historiography / Slingerland.

Wierzbicka, Anna, „On Folk Conceptions of Mind, Agency and Morality“, Journal of Cognition and Culture 6, 2006, 165-179. [Užívá příklad Číny proti vrozenému dualismu. Kritizuje Slingerland.]

Religionistická sebereflexe, historiografie religionistického psaní

Bonell, Victoria E. – Hunt, Lynn (eds.), Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture, Berkeley 1999. [S. Raková cituje jako zásadní teoretickou událost a sborník předních amerických teoretiků historické vědy, sociologie a kulturní antropologie. FSS MU.]

Text, textualita

Viz též Jazyk v sociálních vědách; Jazykový obrat v historiografii.

Derrida, Jacques, Texty k dekonstrukci, Bratislava: Archa 1993.

Eco, Umberto, „Knihy, texty a hypertexty“, Kritický sborník 19, 1999-2000, 7-12.

Konopásek, Zdeněk, „Co znamená interpretovat text?“, http://zdenek.konopasek.net/docs/Konopasek-Co-znamena-interpretovat-text.pdf, [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách I: Teoretické motivace“, Biograf 7, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=703 [18. 9. 2011]. [Zabývá se teoretickými východisky interpretace sociálního dění jako textu a problémem vztahu jedince a struktury. V návaznosti na různé myšlenky významných teoretiků sociálních věd (poststrukturalisté, P. Ricœur, R. H. Brown, A. Giddens, P. Bourdieu, B. Latour) 1) rozšiřuje metaforu jazyka pro sociální dění na metaforu textu a 2) odmítá ostrou dichotomii jedince a struktury. V této důslednější textualistické pozici spatřuje vhodné východisko k uchopení makroaktérů – institucí: nejsou jen sedimentovanými interakcemi, nýbrž jsou samy aktéry (aktanty) a mají vlastní činorodost v interakcích. Přiklání se tedy ke komplexnějšímu modelu interakce než lidský aktér-lidský aktér + sedimentace těchto individuálních interakcí. p., c., l.]

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách II: Metodologické motivace“, Biograf 8, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=802 [18. 9. 2011]. [Zabývá se polemikou realistické epistemologie s relativistickou (dosah článku se neomezuje na auto/biografické vyprávění). Ukazuje, že tato polemika s poststrukturalisty ve skutečnosti používá tradiční, realistické pojetí textu, nikoli poststrukturalistické, a proto připisuje textualistické pozici své vlastní, neplodné dichotomie text/realita, znak/realita. Odmítá, že by textuální obrat spočíval v uznání autoreferenčnosti textu a zaměření pouze na text (to chápe naopak jako zoufalý důsledek realistické epistemologie zahnané sebou samou do kouta); spočívá naopak v důsledném uznání reality textu: „Text je reálný, realita je textuální.“ To není redukce reality na „pouhý text“, text totiž není nic „pouhého“. Odmítá běžnou kritiku Derridovy dekonstrukce jako nekvalifikovanou (z Derridy důsledný textuální obrat vychází, ovšem připisuje se mu, podle Konopáska mylně, že v důsledku hlásá autoreferenčnost textu – což je v historických vědách těžko použitelné, mají-li zůstat historickými vědami). p., c., l.]

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách III: Reflexivní impuls“, Biograf 9, 1996, 7-15. Available also online, now upon subscription, at http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=902 [18. 9. 2011]. [Závěrečná část článku. Zaměřuje se na výzkumnou reflexivitu. Představuje sociologii vědy (zejm. B. Latour, J. Law) a přimlouvá se za to, aby se její postupy staly běžnou součástí jakékoli sociologické praxe. Textuální obrat je dobré východisko, jak pěstovat reflexivitu. Reflexivita není něco velmi abstraktního či nějaký vnitřní stav ducha, ale čtení vlastních textů a jejich zahrnování do analýzy. Odmítá námitku, že jde o nekonečný regres: i ve studiu cizích textů se přece ve výzkumné praxi někde zastavíme. p., c., l.]

Lewis, Mark Edward, Writing and Authority in Early China. [Dušan V.]

LaFargue, Michael, Tao and Method: A Reasoned Approach to the Tao Te Ching, Albany: State University of New York Press Press 1994. [Dušan V.]

Ricœur, Paul, „The Model of a Text: Meaningful Action Considered as Text“, Social Research 38/3, 1971, 529-562.

Spiegel, Gabrielle M., The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1997. [Anotace bgstrv. FF MU (DZ), s.]

Spiegel, Gabrielle M., „History, Historicism, and the Social Logic of the Text“, in: ead., The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1997, 3-28. [Důležitá studie vysvětlující celkem přehledně, jak se v historiografii prosazoval jazykový a textuální obrat. Zmiňuje se o Derridovi, EHESS atd. Původně ve Speculum 65, 1990, 59-86; možná tam budou nějaké následné diskuse. FF MU (DZ), s.]

Zvíře, zvířata

Pastoureau, Michel, Medvěd: Dějiny padlého krále, Praha: Argo 2011.

Waldau, Paul – Patton, Kimberley (eds.), A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics, New York: Columbia University Press 2006. [xxiv, 686 s., váz., dvousloupcová sazba. Sborník věnovaný pohledu světových náboženství na zvířata. Vychází z tříletého konferenčního cyklu „Religions of the World and Ecology“ a mimo jiné i proto obsahuje i příspěvky filozofické, nekritické, velmi neurčité a celkově není příliš sourodý, ale některé příspěvky zase působí jako velmi cenné, celkově by nešlo o špatnou investici ke získání přehledu. Osamělost a přítomnost – prolog; úvod; zvířata v náboženství, vědě a etice; tradiční pohled na zvířata v náboženstvích; zvířata v abrahamovských tradicích; oběť ve starém Izraeli; židovská vize naděje na zvířecí království; hierarchie, příbuzenství a odpovědnost – židovský pohled; zvířecí metafory o hereticích; Descartes, křesťanství a soudobý „speciesism“; křesťanský přístup ke zvířatům; zvířata v islámské tradici; k ekologii bytí; ptáci v islámské mystické poezii; zvířata v indické tradici; zvířata a další vtělení átmanu; vegerariánství v povédské Indii; buddhismus; Tibet; džinismus; Čína; taoismus, konfucianismus; zvířata v mýtech; Afrika, Austrálie; myši a lidé v římském myšlení; augurium; santería; vztah krutosti vůči zvířatům a násilí vůči lidem; ochrana zvířat; atd. atd. BL, v.]

Vyprávění (narace); narativní psychologie, naratologie

Čítanky

McQuillan, Martin (ed.), The Narrative Reader, London – New York: Routledge 2000. [Čítanka zdrojů k vyprávění. Forma a diskurz (Platón, Aristotelés; 20. století); strukturalismus (definice; teorie; čtení); post-naratologie (reflexe, odpovědi, co bylo potom); psychoanalýza; sexuální odlišnost; dekonstrukce; fenomenologie (Iser, Cohn, Ricœur); historie; rasa. Pomůcky: chronologie narativní teorie ve 20. stol.; slovníček termínů; doporučená četba. E. Hamar; MZK.]

Různé

Dennett, Daniel C., „Ja jako naratívne ťažisko“, in: id., Záhada ľudského vedomia, Bratislava: Europa 2008, 21-31. [Popularizující studie užívající fyzikální metaforu těžiště (nehmotné, nemá barvu...), je určitou teoretickou fikcí, která má ale přesně vymezenou úlohu. Esej bezcenný pro sledovaná témata. FF MU, v.]

Dennett, Daniel C., „Self as a Center of Narrative Gravity“, in: F. Kesel – P. Cole – D. Johnson (eds.), Self and Consciousness: Multiple Perspectives, Hillsdale, NJ: Erlbaum 1992. [Přeloženo též do slovenštiny, viz výše.]

Ryan, Marie-Laure, Possible Worlds, Artificial Inteligence, and Narrative Theory, Bloomington: Indiana University Press 1991.

Vyprávění v antropologii

Abrahams, Roger D., „Complicity and Imitation in Storytelling: A Pragmatic Folklorist’s Perspective“, Cultural Anthropology 1/2, 1986, 223-237. [JSTOR, p.]

Butler, Gary R., „Indexicality, Authority, and Communication in Traditional Narrative Discourse, Journal of American Folklore 105/415, 1992, 34-56. [JSTOR, p.]

Lyons, Thomas, „Ambiguous Narratives“, Cultural Anthropology 16/2, 2001,183-201. [JSTOR, p.]

Narrative and collective identity, history and identity / Vyprávění a kolektivní identita, historie a identita

See also Myth; Narrative identity (mostly for individual narratives – but the borderline is of course unclear.)

Miscellaneous / Různé

Engel, David M., „Origin Myths: Narratives of Authority, Resistance, Disability, and Law“, Law and Society Review 27/4, 1993, 785-826. [JSTOR, p.]

Linde, Charlotte, „The Acquisition of a Speaker by a Story: How History Becomes Memory and Identity“, Ethos 28/4, 2000, 608-632. [JSTOR, p.]

Wertsch, James V., „The Narrative Organization of Collective Memory“, Ethos 36/1, 2008, 120-135. [EBSCO, p.]

Narrative and protest, narrative and resistance

Peterson, Anna L., „Religious Narratives and Political Protest“, Journal of the American Academy of Religion 64/1, 1996, 27-44. [JSTOR, p.]

Polletta, Francesca, „Contending Stories: Narrative in Social Movements“, Qualitative Sociology. 21/ 4, 1998, 419-446. [EBSCO, p.]

Silbey, Susan – Ewick, Patricia, „Narrating Social Structure: Stories of Resistance to Legal Authority“, The American Journal of Sociology 108/6, 2003, 1328-1372. [JSTOR, p.]

Přínosnější pro sledovaná témata – různé

Boyd, Brian, On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction, ???: Harvard University Press 2009.

Broomhall, Susan, „Identity and Life Narratives of the Poor in Later Sixteenth-Century Tours“, Renaissance Quarterly 57/2, 2004, 439-465. [Studie o autobiografických momentech žádostí o chudinskou podporu v Toursu 16. stol. Studie obsahuje několik zajímavých obecných či zobecnitelných závěrů o konstrukci identity (termín užívaný často autorkou). V závěru poukazuje na různé identity mužů a žen v žádostech, např. muži pracují se svým obrazem manžela-živitele/otce-živitele a kladou důraz na práci, ženy předkládají různorodější obrazy, ale neuvádějí obvykle mnoho detailů (a přesto byly jejich žádosti úspěšné – počestná žena vnímána automatičtěji jako zranitelná a hodná podpory), apod. JSTOR, pdf, k.]

Bruner, Jerome, Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge – London: Harvard University Press 1986. [xiv, 202 s. Soubor esejů z oboru kognitivní psychologie, která se věnuje naraci. Práce představuje autorovu teorii, podle které je vyprávění jeden ze dvou základních modů kognitivního fungování vedle paradigmatického myšlení. Paradigmatické myšlení zdůrazňuje formální kategorizaci, narace strukturuje události podle kalkulu činů, myšlenek a pocitů (cituje a takto charakterizuje Ochs – Capps, 26). Dva mody myšlení; transakční já; inspirace Vygotského; psychologická realita; světy Nelsona Goodmana; myšlení a emoce; jazyk výchovy; teorie vývoje jako kultura. FF MU (DZ), s.]

Bruner, Jerome, „The Narrative Construction of Reality“, Critical Inquiry 18/1, 1991, 1-21. [Velmi základní a obecný článek klasika kognitivní psychologie o naraci jako principu konstrukce reality. Podobně jako Bergerovo základní podání o sociální konstrukci reality ani tento článek nedává konkrétní „manuál“ k analýze narativní konstrukce reality, ale obsahuje některé zajímavé koncepce, která mohou posloužit jako východiska. JSTOR, pdf, k. (?).]

Bruner, Jerome, A Narrative Model of Self-Construction, New York.

Ewick, Patricia – Silbey, Susan S., „Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative“, Law and Society Review 29/2, 1995, 197-226. [Studie věnovaná vyprávění v různých sociálních kontextech – narace jako sociální akty. Zkoumá podmínky vzniku narací se zaměřením na podmínky vzniku (1) příběhů produkujících a udržujících existující vztahy moci a nerovnosti a na (2) subverzivních vyprávění. JSTOR, p.]

Franzosi, Roberto, „Narrative Analysis, or Why (And How) Sociologists Should Be Interested in Narrative“, Annual Review of Sociology 24, 1998, 517-554. [JSTOR, p.]

Geertz, Armin W. – Jensen, Jeppe Sinding (eds.), Religious Narrative, Cognition and Culture: Image and Word in the Mind of Narrative, Sheffield – Oakville: Equinox 2011. [x, 336 s., brož. Značně nesourodý sborník, některé příspěvky se ani netýkají přímo narace, nýbrž spíš rituálu. Rec. výtisk Religio, v.]

Gottschall, Jonathan – Wilson, David Sloan (eds.), The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative, Evanston: Northwestern University Press 2005. [xxvi, 304 s., váz., příjemná sazba (písmo). Sborník. Mnohé je zajímavé, ale . Předmluva z vědecké strny (E. O. Wilson); předmluva z literární strany; úvod – literatura, poslední hranice v evolučním studiu člověka; litreratura, věda a lidská přirozenost; eevoluční sociální konstruktivismus (D. S. Wilson); od Lacana k Darwinovi; Hamlet – psychologické základy dramatu; lidská přirozenost a literární význam – teoretický model; problém romantické lásky – Shakespeare a evoluční psychologie; mužské sblížení v eposech a románech; evoluční teorie umění; vyprávění v duchu reverzního inženýrství; kvantitativní literární studia – manifest a testování hypotéz na studiu ženských pohádek; střídavé pářicí strategie na příkladu britské romantické literatury; erotika a průnik evoluční psychologie a literárních studií. BL, v.; FF MU.]

Hamar, Eleonóra, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008. [244 s. h.]

Jahn, Manfred, „Frames, Preferences, and the Reading of Third-Person Narratives: Towards a Cognitive Narratology“, Poetics Today 18/4, 1997, 441-468. [Naratologická studie. JSTOR, p.]

MacDonald, Michael, „The Fearful Estate of Francis Spira: Narrative, Identity, and Emotion in Early Modern England“, The Journal of British Studies 31/1, 1992, 32-61. [Studie věnovaná italskému protestantovi, který se své víry před inkvizicí r. 1548 zřekl. Článek se zabývá tím, jak byl jeho příběh užíván v dalších staletích, převážně v Anglii. Teoretické problémy a záměry: jak identita Spiry sloužila k budování vlastní identity „recyklantů“; jak se vyhnout nedostatkům psychohistorie, ale přitom použít potenciál psychologie. JSTOR, p.]

Poggio, Barbara, Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali, Roma: Carocci 2004. [191 s., brož., mírně nekvalitní tisk. Velmi přínosná monografie věnovaná navzdory názvu ne speciálně narativní metodě v sociálních vědách a narativní praxi ve vědeckém psaní (ač toto téma se také objevuje), ale komplexnímu přehledovému zpracování problému vyprávění a práce s vyprávěními v sociálních vědách. Smysl narativního jednání a forem; původ a kontaminace (poznání jako interpretativní proces, sociální konstrukce reality...); problém definice vyprávění; narace jako sociální akt; vyprávění, poznání a produkce významu; kulturní přenos a repertoár historek; povaha narací; strukturální prvky; k novým narativním formám; narativní konstrukce identity – identita ne jako substance, ale jako praktika; pozice subjektu; vyprávění identity; rozměry narativní identity; vypravěč; terapeutické vyprávění; autobiografické vyprávění. Rodinné historie: vyprávění; narace jako kontrolní praxe; mezigenerační přenos; narativní konstrukce genderu v rodině. Učení jako narativní praxe: dětská vyprávění; komunita praxe, komunita vyprávění; reflexivita a empowerment v naraci; narace jako metoda výchovy/formování. Vyprávění v organizacích (mnohost hystorií apod.). Analýza narací: narativní výzkum; sbírání historií; narativní rozhovor; analýza – předpoklady, perspektivy, požadavky; validace; sepsání. Výzkumnické zkušenosti: konstrukce genderové identity v rodinných vyprávěních; narativní rekonstrukce manželské zkušenosti; organizační struktury a emoce; dominantní a marginalizované hlasy; závěry. Pozn. aparát (v textu), bibliografie. BNCR; FF MU (DZ), s.]

Smorti, Andrea, Il pensiero narrativo: Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, Firenze: Giunti 1994. [246 s. Zajímavá monografie z oboru metodologie vývojové psychologie, velmi pečlivě a přehledně vyargumentovaná. Úvod; narace jako vědecká metafora (kultura „malých vyprávění“; vyprávění a epistemologie; vyprávění a humanitní vědy; vyprávění a psychologie); vyprávění a myšlení (fabule a syžet; text a kontext; schéma historky; schéma události; problém diskrepancí; limity schematických teorií); co je narativní myšlení (charakteristiky; narace a kognitivní procesy; narativní a paradigmatické myšlení); jak funguje narativní myšlení (problém „klamání“ v paradigmatickém myšlení; je narativní myšlení logickou chybou?; narativní procedury myšlení – hledání antecedentů, analogické myšlení, logika, artikulace mezi akcí a intencí, tropy, validace); narativní myšlení a vývoj konceptů (klasifikace ve vývojové psychologii; klasifikace skrze prototypy a schémata; narativní klasifikace – též její vznik u dětí; „logické“ a „narativní“ děti); narativní myšlení a interaktivní procesy (interakce dítě-dítě, rodič-dítě, intencionální komunikace, reprezentace mentálních stavů, emotivní vztah, hra, monolog). Obsahuje mj. zajímavé pasáže o šíření městských legend (urban legends) – s. 214 ad., čímž kromě jiného dokládá rámování příběhů existujícími kulturními kódy. BNCR; FF MU (DZ), s.]

Dosud nezhodnoceno

Linde, Charlotte, Life Stories: The Creation of Coherence, Oxford: Oxford University Press 1993. [242 s. Velmi pochvalné recenze – inovativní dílo, přehledný úvod do studia příběhů (study of narrative), vynikající příklad interdisciplinární teorie a výzkumu. Často cituje Hamar, László. Obsah: 1. The Creation of Coherence in Life Stories: An Overview; 2. What Is a Life Story?; 3. Methods and Data for Studying the Life Story; 4. Narrative and the Iconicity of the Self; 5. Coherence Principles: Causality and Continuity; 6. Coherence Systems; 7. Common Sense and Its History; 8. Conclusion; References; Index. FSS MU.]

McCabe, Allysa – Peterson, Carole (eds.), Developing Narrative Structure, Hillsdale: Lawrence Erlbaum 1991. [367 s. Sborník z oboru vývojové psychologie. Jednotlivé příspěvky zkoumají např. způsoby, jakými se vyvíjí struktura ústního vyprávění u dětí a jak může být tento vývoj usnadněn. Z recenzí: Jedná se o bohatou směs teorie, výzkumu a další perspektivy v souvislosti s příběhy dětí školního věku. Text je silný zejm. pro své interdisciplinární zaměření. Je to vhodný doplněk pro postgraduální kurzy psychologie nebo pedagogiky, které jsou zaměřeny na vývoj a úlohy myšlení a řeči. Obsah: Preface: Structure as a Way of Understanding (A. McCabe); Memory and Myth: A Perspective on Narrative (J. P. Gee); I. Some Ways in Which Narrative Develops; II. Some Ways to Develop Narrative; Author Index; Subject Index. Částečně na Google Books.]

Mitchell, William John Thomas (ed.), On Narrative, Chicago: The University of Chicago Press 1981. [Velké množství podnětných příspěvků, často citováno. 270 s., brož. Jedná se o sbírku článků, která je vlastně rozšířením speciálního vydání Critical Inquiry 7/1 (1980). Obsahuje veškeré příspěvky v tomto čísle uveřejněné a navíc kritické reakce několika autorů, které obsahovalo vydání Critical Inquiry 7/4 (1981). Eseje poskytují výborný úvod do sofistikovaného studia narativity. (Z přebalu knihy). Na internetu nenalezeny žádné dostupné recenze. Obsah: The Value of Narrativity in the Representation of Reality (H. White); Narration in the Psychoanalytic Dialogue (R. Schafer); The Law of Genre (J. Derrida); Secrets and Narrative Sequence (F. Kermode); Twisted Tales: or, Story, Study, and Symphony (N. Goodman); What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Vesra) (S. Chatman); Social Dramas and Stories about Them (V. Turner); Narrative Time (P. Ricoeur); It Was a Dark and Stormy Night: or, Why Are We Huddling about the Campfire? (Le Guin); Afterthoughts on Narrative; Critical Response; Index. Jednotlivé články přístupné JSTOR, pdf. FSS MU, FF MU (dlouhodobá).]

Sarbin, Theodore R., „A Narrative Approach to ‚Repressed Memories‘“, Journal of Narrative & Life History 5/1, 1995, 51-66. [Článek se zabývá problematikou potlačených vzpomínek, jejich rekonstrukcí a hlavně hledání historické pravdy o jejich zapamatování. Součástí je i ilustrativní případ pětatřicetileté ženy s potlačenými vzpomínkami. EBSCO: podrobná citace a abstrakt. GČ nenal.]

Scheibe, Karl E. – Sarbin, Theodore R., „Towards a Theoretical Conceptualisation of Superstition“, The British Journal for the Philosophy of Science 16, 1965, 143-158. [JSTOR, p.]

Thomson, Alistair, „Fifty Years On: An International Perspective on Oral History“, The Journal of American History 85/2, 1991, 581-595. [JSTOR, p.]

Turner, Victor, „Social Dramas and Stories About Them“, Critical Inquiry 7/1, 1980, 141-168. [Esej pojednává o pojmu „sociální drama“. Turner se zde mj. zabývá interpretačním procesem dramatu a otázkou, jak jsou symbolická dramata obrazem vlastních životů. Odkaz Ochs. Článek je obsažen také v: Mitchell, William John Thomas (ed.), On Narrative, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 137-164. JSTOR, p.]

Vitz, Evelyn Birge, Medieval Narrative and Modern Narratology: Subjects and Objects of Desire, New York – London: New York University Press 1989. [228 s. Zřejmě dost literárněvědné. Kniha obsahuje sedm esejů, které byly samostatně v různých časopisech publikovány mezi roky 1973 a 1983 a zachycují široký průřez středověké literatury. V prvních třech kapitolách autorka zkoumá otázku sebeprezentace ve dvou dílech, která si bere za prototypy autobiografických vyprávění. Ve zbylých čtyřech kapitolách se věnuje různorodým pracím středověké beletrie. Z recenze: Kniha poskytuje velmi mnoho užitečných poznatků o struktuře středověkého vyprávění. Nejsilnějšími částmi jsou pasáže, kde autorka neobchází moderní naratologickou teorii nebo nepřepracovává její ústřední pojmy ve středověkém kontextu. Obsah: I. Abelard’s Historia calamitatum and Medieval Autobiography; II. The “I” of the Roman de la Rose of Guillaume de Lorris; III. Inside/Outside: Guillaume’s Roman de la Rose and Medieval Selfhood; IV. Story, Chronicle, History: La Fille du comte de Pontieu; V. La Vie de saint Alexis: Narrative Analysis and the Quest for the Sacred Subject; VI. The Lais of Marie de France: “Narrative Grammar” and the Literary Text; VII. Desire and Causality in Medieval Narrative: The Roland, Thomas’s Tristan, and Du segretain moine; Conclusions – and Questions; Index. Zčásti přístupné na Google Books (do s. 46 – tj. celý úvod, I. kapitola a část kapitoly II). Anotovala GČ. BNCR (ale 16. 9. 2010 nepřístupné kvůli přeskupování fondu).]

Obecně teoretická a filosofická pojetí vyprávění

Miscellaneous

Abbott, Porter H., The Cambridge Introduction to Narrative, New York: Cambridge University Press 2002.

Bal, Mieke, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto: Toronto University Press 1997.

Booth, Wayne C., „Typy vyprávění“, Aluze 10/2, 2007, http://aluze.cz/2007_02/08_Studie_Booth.php, [2. 12. 2012].

Braudy, Leo, Narrative Form in History and Fiction, 1970. [MZK.]

Carr, David, „Narativ a skutečnost: kontinualistická perspektiva“, Aluze 15/1, 2012, http://aluze.cz/2012_01/11_studie_carr.php, [2. 12. 2012].

Currie, Mark, Postmodern Narrative Theory, London: Macmillan 1998.

Danto, Arthur C., Narration and Knowledge, New York: Columbia University Press 1985.

Dannenberg, Hilary P., „Vývoj narativní struktury a pojem PLOT“, Aluze 10/3, 2007, http://aluze.cz/2007_03/08_studie_dannenberg.php, [2. 12. 2012].

Cohn, Dorrit, „Rozporné vyprávění“,Aluze 14/2, 2011, http://aluze.cz/2011_02/07_studie_cohnova.php, [2. 21. 2012].

Coste, Didier, Narrative as Communication, (Theory and History of Literature 44), Minneapolis: University of Minnesota Press 1989.

Goodman, Nelson – Elginová, Catherine Z., „Interpretace a identita: může dílo přetrvat svět?“, Aluze 14/3, 2011, http://aluze.cz/2011_03/06_studie_goodman.php, [2. 12. 2012].

Genette, Gérard, „Discours du Récit. Essai de Méthode“, in: Gérard Genette, Figures III, Paris: Seuil 1972, 65-273.

Genette, Gérard, Narrative Discourse: An Essay in Method, přel. J. E. Lewin, Ithaca: Cornell University Press 1980.

Genette, Gérard, Narrative Discourse Revisited, Ithaca: Cornell University Press 1988, [česky Gérard Genette, Nový narativní diskurz, přel. Martin Punčochář (diplomová práce), Olomouc: Univerzita Palackého 2006].

Lieblich, Amia – Tuval-Mashiach, Rivka – Zilber, Tamar, Narrative Research: Reading, Analysis and Interpretation, London: Sage 1998.

Kubíček, Tomáš, „Kdo vypráví vypravěče?“, Aluze 10/1, 2007, http://aluze.cz/2007_01/05_Studie_-_predmluva_-_Kubicek.php, [4. 12. 2012].

Meyer-Minnemann, Klaus – Schlickersová, Sabine, „Mise en abyme v naratologii“, Aluze 14/1, 2011, http://aluze.cz/2011_01/08_studie_meyer-minnemann.php, [2. 21. 2012].

Mink, Louis, „Narrative Form as Cognitive Instrument“, in: Robert H. Canary – Henri Kozicki (eds.), The Writing of History, Madison: University of Wisconsin Press 1978.

Pier, John, „Metalepse. Od figury k fikci: Rozhovor s Gérardem Genettem“, Aluze 10/2, 2007, http://aluze.cz/2007_02/05_Rozhovor_Genette.php, [2. 12. 2012].

Prince, Gerald, Narratology: The Form and Functioning of Narrative, (Ianua Linguarum, Series Maior 108), Berlin – New York: Mouton 1982.

Prince, Gerard, A Dictionary of Narratology, Lincoln – Nebraska: Nebraska University Press 1987.

Prince, Gerard, „Ještě k narativitě“, Aluze 12/2, 2009, http://aluze.cz/2009_02/05_studie_prince.php, [2. 12. 2012; pův. vydání Gererd Prince, „Narrativity Revisited“, in: Walter Grünzweig – Andreas Solbach (eds.), Transcending Boundaries: Narratology in Context, Tübingen: Gunter Narr 1999, 43-51].

Ricœur, Paul, Čas a vyprávění I: Zápletka a historické vyprávění, přel. Miroslav Petříček – Věra Dvořáková, Praha: Oikúmené 2000. [320 s. Rozebírá pojem zápletky a otázku, nakolik je historiografie vyprávěním. K narativní povaze historiografie zaujímá umírněně kladné stanovisko: argumentuje, že zde vazba existuje, ale je nepřímá a složitá a že historiografie má v rámci vyprávění určitá specifika (248-249 aj.). FF MU, c. 135-319, l.]

Ricœur, Paul, Čas a vyprávění II: Konfigurace ve fiktivním vyprávění, přel. Miroslav Petříček, Praha: Oikúmené 2002. [FF MU, l.]

Ricœur, Paul, Čas a vyprávění III: Vyprávěný čas, přel. Miroslav Petříček, Praha: Oikúmené 2007. [414 s. FF MU (DZ), s., l.]

Riessman, Catherine Kohler, Narrative Analysis, Newbury Park: Sage 1993.

Rimmon-Kennan, ShlomithPoetika vyprávění, Brno: Host 2001.

Rosaldo, R., Culture and Truth. The Breaking of Social Analysis, Boston: Beacon Press 1993.

Walsch, Richard, „Kdo je vypravěč?“, Aluze 10/1, 2007, http://aluze.cz/2007_01/06_Studie_-_Walsh.php, [2. 12. 2012].

Weimar, Klaus, „Kde a co je vypravěč?“, Aluze 12/1, 2009, http://aluze.cz/2009_01/05_studie_weimar.php, [2. 12. 2012].

Wilenski, Robert, „Story Grammars versus Story Points“, Behavioral and Brain Sciences 6, 1983, 579-623.

Narrative in evolutionary theorizing, evolution of narrative

Hoeg, Jerry, „Why Did Narrative Evolve? (Human) Nature and Narrative“, Studies in the Literary Imagination 42/2, 2009, 1-13,153. [ProQuest, p.]

Scheurich, Neil, „Evolution, Human Enhancement, and the Narrative Self“, Literature and Medicine 27/1, 2008, 1-18. [ProQuest, p.]

Sugiyma, Michelle Scalise, „Food, Foragers, and Folklore: The Role Narrative in Human Subsistence“, Evolution and Human Behavior 22, 2001, 221-240. [SD, p.]

Narativní psychologie

Astington, J. W., „Narrative and the Child’s Theory of Mind“, in: B. K. Britton – A. D. Pellegrini (eds.), Narrative Thought and Narrative Language, Hillsdale: Lawrence Erlbaum 1990. [Odkaz László.]

Crossley, Michele, Introducing Narrative Psychology, Buckingham – Philadelphia: Open University Press 2000. [viii, 200 s. Učebnice narativní psychologie se zaměřením na teorii i na konkrétní psychoterapeutické aplikace. Teorie já a identity; diskurzivní metody a studie já; vyprávění – žití a bytí v čase; postupy narativní analýzy; analýza a sepsání projektu; konkrétní aplikace – jak přežít pohlavní zneužití v dětství, jak se vypořádat s nevyléčitelnou nemocí na příkladu AIDS, jak tvořit význam. FF MU (DZ), s.]

László, János, Cognition and Representation in Literature: The Psychology of Literary Narratives, Akademiai Kiado 1999.

László, János, The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology, London – New York: Routledge 2008. [xiv, 228 s. Přehledně členěný úvod do narativní psychologie od předního maďarského odborníka (v teorii s lehkým zaměřením na pojem kognice, v metodologii na automatizovanou, tj. počítačovou, obsahovou analýzu). Úvod: povaha narativů, narativní analýza, vědecká narativní psychologie; narativní povaha lidského poznání; naratologie; referencialita narativu; reference terapeutických narativů; historie jako narativ; věda jako narativ; narativní kauzalita; hermeneutická kompozice; role času v narativu; žánrová specifičnost; žánrové archetypy; narativní kánony; narativní porozumění; narativní řečové akty; narativní perspektiva; psychonaratologie. Psychologie; poznání reality a pochopení vyprávění; komplexnost narativu; komplexita v evoluční teorii; kulturní evoluce; prostor a vyprávění; čas a vyprávění; záměr a akce ve vyprávění; archeologické paradigma v psychologii; vyprávění jako médium historicko-kulturní psychologie; narativní psychologie jako kulturní a evoluční psychologie; modernita a postmodernita; postmodernismus a psychoanalýza; narativita jako způsob konstrukce významů; narativní literatura a narativní psychologie; předchůdci narativní psychologie; Bartlett; problém významu; komunikace a kognice; sociální kognice a narativní psychologie; zkušenost jako forma reprezentace; aluze; formulace a návrat zkušenosti ve vyprávění; šíření vyprávění; funkce a procesy sociální reprezentace; osobní identita; sociální identita; skupinová identita; McAdamsův model analýzy autobiografií; ego; kořeny poznání já; trauma, terapeutická vyprávění; jazyk a světonázor; jazyk a osobnost; cílená interview; narativní interview; ...; narativní koherence; negace; komputerizace obsahové analýzy v narativní psychologii; co měříme, když testujeme validitu?; typy explanace; historie, vyprávění a identita; sociální a kulturní reprezentace; kolektivní paměť; skupinové vyprávění; co chybí ve vyprávěních; automatizovaná obsahová analýza; dodatky (zejm. zaměřené na počítačovou analýzu dat). FF MU (DZ), s., l.]

Sarbin, Theodore R. (ed.), Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct, New York: Praeger 1986. [321 s. Recenze v American Anthropologist: sborník 14 esejů snažících se doložit narativní psychologii jako alternativu k pozitivistickému myšlení, jak se projevuje v experimentální psychologii. Prosazuje názor, že člověk myslí, vnímá a morálně volí podle narativních struktur. První tři eseje se zaměřují na sebereflexi disciplíny – konstrukci narace, metafory a dalších fikčních technik na konstrukci vědeckých teorií. Další tři se zabývají gramatikou vyprávění a zrodu vypravěčských schopností u dětí. Konečně ostatní se zabývají vyprávěním sebe – konstrukcí já skrze vyprávění příběhů a užíváním různých technik (zejm. psychoanalýzy) k dekonstrukci a novému pospojování vyprávěných obrazů sebe sama. Recenzent vyčítá příliš západní pohled na vyprávění v termínech časové linearity a kauzálního řetězce – antropologové studující já a pojetí času poukázali na tento nedostatek snahy o univerzalizaci vyprávění v západním pojetí. Závěry DZ: sborník bude mírně nesourodý, také je trochu starší v dynamicky se rozvíjející disciplíně, ale některé texty zajímavé. Jde o klasický text, vlastně 1 ze základů narativní psychologie vedle Brunera (tak podává László).]

Zábrodská, Kateřina, „Rodová analýza jako prostor pro nové epistemologie: Poststrukturalismus a diskursivní analýza v psychologii“, Československá psychologie 50/2, 2006, 105-118.

Narativní analýza, rozbor vyprávění, vyprávění jako metoda sociálních věd

Viz též „Historiografie a vyprávění“; „Narativní pojetí antropologie/etnografie“.

Různé

Bruner, Edward M., „Ethnography as Narrative“, in: Victor Witter Turner – Edward M. Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Urbana: University of Illinois Press 1986, 139-158. [FF MU – dlouhodobá. Na Google Books přístupné pouze s. 139-143.]

Hendry, Petra Munro, „Narrative as Inquiry“, The Journal of Educational Research 103/2, 2010, 72-80. [ProQuest, p.]

Hyvärinen, Matti – Mikkonen, Kai – Mildorf, Jarmila, „Introduction: Narrative Knowing, Living, Telling“, Partial Answers 6/2, 2008, 225-231. [ProQuest, p.]

Koven, Michèle, „An Analysis of Speaker Role Inhabitance in Narratives of Personal Experience“, Journal of Pragmatics 34, 2002, 167-217. [SD, p.]

Laslett, Barbara, „Personal Narratives As Sociology“, Contemporary Sociology 28/4, 1999, 391-401. [JSTOR, p.]

Liborsky, Mark R., „Analysis of Multiple Life History Narratives“, Ethos 15/4, 1987,366-381. [JSTOR, p.]

Pentland, Brian T., „Building Process Theory With Narrative: From Description to Explanation“, Academy of Management Review 24/4, 199, 711-724. [JSTOR, p.]

Watson, Karen Ann, „A Rhetorical and Sociolinguistic Model for the Analysis of Narrative“, New Series 75/1, 1973, 243-264. [JSTOR, p.]

Učebnice a přehledy

Polkinghorne, Donald E., Narrative Knowing and the Human Sciences, New York: State University of New York Press 1988. [232 s., brož. Autor zde definuje vyprávění jako příběh o sérii akcí, ať už pravdivých či nepravdivých. Recenze: Kniha zachycuje nadšení pro příběh/vyprávění, které bylo současně živé ve filozofii dějin a literární teorii. Zdařile shrnuje různé názory, ačkoliv některé jeho mohou působit poněkud vágně. Autor je také příliš neurčitý ve tvrzeních o povaze vyprávěných poznatků (např. s. 159). Z obsahu: I. Introduction; II. Narrative Expression; III. History and Narrative; IV. Literature and Narrative; V. Psychology and Narrative; VI. Human Existence and Narrative; VII. Practice and Narrative; Poznámky; Rejstřík. Velmi hojně citovaná práce (László, Hamar aj.), zřejmě zásadního významu pro dané téma. FSS MU.]

Epistemologie a obecná teorie

Erasga, Dennis S., „When Story Becomes Theory: Storytelling as Sociological Theorizing“, Asia-Pacific Social Science Review 10/1, 2010, 21-38. [EBSCO, p.]

Hamar, Eleonóra, „Příběhy religionistického vědění: Podněty narativní a kritické teorie v religionistice“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 155-176. [h., l.]

Jewett, Sarah, „The Stories of People’s Lives: Thematic Investigations and the Development of a Critical Social Studies“, The Social Studies 98/4, 2007, 165-171. [ProQuest, p.]

László, János – Stainton Rogers, W. (eds.), Narrative Approaches in Social Psychology, Budapest: New Mandate 2002. [Obsahuje některé zajímavé příspěvky, např. László o narativně psychologické obsahové analýze (asi obsaženo i v SoS).]

Metodologie

Riessman, Catherine Kohler, Narrative Methods for the Human Sciences, Los Angeles – London et al.: Sage 2008. [x, 251 s., brož. Zabývá se metodou analýzy vyprávění („narativní analýzy“) spíš než teorií. Metody představuje na konkrétních přepisech rozhovorů. Pohled zpět a vpřed; konstrukce vyprávění pro výzkum; tematická analýza; strukturální analýza; dialogická/performanční analýza (selektivní výběr témat předchozích dvou analýz a jejich obohacení dalšími rozměry, zejm. rozměr adresáta vyprávění); vizuální analýza (neomezit se na přepis, pozorovat i dění, také analýza videa a obrazu namalovaného zkoumanou osobou); pravdy a varování. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík, medailon autorky. FF MU (EH). v.]

Spíše nepřínosné pro sledovaná témata

Francia, Adolfo – Verde, Alfredo, Birkhoff, Jutta (eds.), Raccontare delitti: Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico, Milano: FrancoAngeli 1999. [221 s., brož. Konferenční sborník studií od psychiatrů, psychologů, lékařů, právníků a kriminalistů (medailony s. 7) věnovaný problému vyprávění o zločinech a roli vyprávění ve formování kriminalistova myšlení (s určitým zaměřením na literaturu – spíše méně na konkrétní kauzy). Slibné téma, ale ve výsledku jsou obsažené studie pro sledovaná témata nepřínosná. Úvod; psychoanalýza, kriminalistika a vyprávění; vyprávění a komunikace v kriminální akci; role vyprávění v kriminalistově myšlení; funkce vyprávění v psychiatrickém pohledu 20. stol.; velikášství a narcistické ponížení; subjekt si píše vlastní odsudek – na příkladu Procesu od Franze Kafky; E. A. Poe a jeho vyprávění mezi mstou a spravedlností; od triumfu ratio k vítězství inordinatio – detektivky od Dürrenmatta; nevědomí mezi příčinou a vinou – kriminologické poznámky k Dürrenmattovi. BNCR, v.]

Kanzian, Nuria, Autobiografia e conoscenza del Sé: Pensiero narrativo, metodo e racconti, Trieste: Tipografia Triestina 2008. [112 s., brož., velké písmo. Podle názvu a obsahu zajímavě vypadající, ale ve skutečnosti povrchní popularizující kniha o autobiografické metodě s přesahy k tematice kreativního sebepoznání a formování vlastní identity (srov. s. 18). Obsahuje ukázky střípků (bez jakéhokoli kritického přístupu či explicitace metod a výsledků v daných konkrétních případech) autorčiných biografických, literárně stylizovaných textů. V úvodu jsou sice jakési povrchní nástiny metody, definice pojmu autobiografie u různých autorů a některá pravidla, která mohou poskytnout základní vodítka (), ale celkový dojem z knihy je: povrchní, popularizující a vysoce subjektivní práce. BNCR, v.]

Pavel, Thomas G., Mondi di invenzione: Realtà e immaginario narrativo, Torino: Einaudi 1992. [xiv, 256 s., menší formát. Z angl. orig. Fictional Worlds... přel. Andrea Carosso. Literárněvědná práce o fikci (zdá se mi, že je hodně založená na teorii fikčních světů). Pro sledovaná témata spíše okrajová až nepřínosná. Strukturalismus a literární sémantika; referenční teorie fikce; klasický segregacionismus; teorie jazykového aktu fikce; sériovost a marginalita; Meinong; fikce a kauzální teorie jmen; možná nekonečna; duální struktury; náboženské a invenční struktury; od světa k textu – komplikace a legendy; trojdílná povaha narativního imaginárna; diference a distance; mody invence a kulturn ekonomie; rozsah invenčních světů; neúplné světy, rituální emoce; klasický konvencionalismus; Hume a Lewis vs. Saussure; konvence fikce; sémantika tragédie; krajiny představivosti; funkcionalistický přístup k fikci. BNCR, v.]

Schettini, Bruno, Le memorie dell’uomo: Il lavoro narrativo della mente fra retrospettiva, prospetticità e autobiografia, Milano: Guerini 2004. [204 s., brož., menší formát. Sborník věnovaný narativní konstrukci identity na konkrétních příkladech s mírným zaměřením k pedagogice, pro sledovaná témata nepřínosný. Retrospektivní a prospektivní paměť ve vyprávění o já; autobiografická přítomnost v konverzacích ?tra saperi?; autobiografická paměť a vyléčení během života; naratologické paradigma a sebereflexivní techniky v introspektivní pedagogice; učení a mozková plasticita – psychopedagogické poznámky; autobiografický prostor v kurikulech; prospektivní paměť a metapaměť; laboratoř autobiografického výzkumu a výuky; autobiografické techniky u osob s lehkou kognitivní chorobou; vztah s otcem a matkou ve vyprávěních adolescentů; vyprávění o nepodařené integraci. Skrovný pozn. aparát (pod čarou, u některých studií), strukturovaná bibliografie. BNCR, v.]

Subjekt, subjektivita, subjektivity, autobiografie

Ego-dokumenty

Schulze, Winfried (ed.), Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin: Akademie Verlag 1996. [348 s., váz. Konferenční sborník. Příspěvky v němčině (všechny kromě jednoho) a angličtině (jeden). Zřejmě spíše roztříštěné a s malou obecně teoretickou aspirací (asi nebude zvlášť přínosné pro sledovaná témata). Pokrývají širokou škálu možných variant ego-dokumentů. Z obsahu: I. Autobiografické texty: Nacionální a systematické aspekty; II. Administrativní charakter vlastního dotazování; III. Výslechové protokoly jako ego-dokumenty. Příspěvky: ego-dokumenty Nizozemí 16. a 17. stol.; španělská autobiografie v 16. stol. (angl.); autobiografie 16. stol.; náboženská sebereflexe u herrnhutských sester; anglický moderní individualismus; supliky; protireformace jako generační konflikt ve výslechových protokolech; ego-dokumenty v raně novověkém soudním procesu; archiv Bastilly; závěr. Částečně přístupné na Google Books.]

Schulze, Winfried, „Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte?“, http://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Lehren_Lernen/Schulze/Ego-Dokumente.pdf, [8. 2. 2013.] [p.]

Overviews / Přehledy

Misch, Geschichte der Autobiographie I-???, 1959. [Cited by Schmitt, Konverze... as an ambitious history of autobiographical writing.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Buitelaar, Marjo – Zock, Hetty (eds.), Religious Voices in Self-Narratives: Making Sense of Life in Times of Transition, Berlin: De Gruyter 2013. [288 p. A collection of articles inspired by McAdams’ approach to life stories as personal myths. The articles mostly explores the shaping of identity.]

Různé – přínosnější pro sledovaná témata

Biehl, João – Good, Byron – Kleinman, Arthur (eds.), Subjectivity: Ethnographic Investigations, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2007. [xii, 464 s. Zajímavý sborník antropologických studií, rozdělený na 4 části: proměny v sociální zkušenosti a subjektivitě; politické subjekty; šílenství a sociální utrpení; životní technologie. Dílčí měrou užitečný i pro sledovaná témata (konkrétně použitelná jen malá část, ale jde o zajímavé a inspirativní rozšíření obzorů). Témata jednotlivých příspěvků: úvod – nové promýšlení subjektivity; mnoho tváří subjektivity; zkušenostní základ subjektivity – jak se jednotlivci mění během proměny společnosti; jazyk těla – nemoc a životní svět městských chudých; antropologické pozorování a tvorba já; Hamlet a chudoba; přechodná americká mentální choroba; násilí a politika výčitek svědomí – lekce z jižní Afriky; subjekt mentální choroby – psychóza, násilí a subjektivita v Indonésii; kulturní „jiné“ a psychóza; šílenství a sociální osoba ve městě; kulturní studia, psychoanalýza a biologie; lékařská obrazivost – subjektivní zkušenosti klinických vědců a pacientů; subjektivita, udržování při životě a paliativní lékařství; epilog: žití s něčím, co by jinak bylo neúnosné – návrat k subjektivitám. Poznámkové aparáty a bibliografie za jednotlivými studiemi, rejstřík. BNF, v.]

Davis, Natalie Zemon, Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France, Stanford: Stanford University Press 1987. [xiv, 217 s., brož. Klasika historické antropologie. Jde o monografii zabývající se žádostmi lidí obviněných ze zabití, pocházejících převážně z nižších tříd, o prominutí trestu králem ve Francii 16. století. Věnuje se jejich vyprávění o násilí, pohnutkách a vlastní minulosti, jejich vypravěčskému stylu a zarámování příběhu, jakož i způsobu, jímž ve svých vyprávěních dosahovali zdání skutečnosti. Argumentuje, že zjištěná vyprávění nevzdělaných lidí jsou poměrně komplexní a propracovaná (např. 111) a sdílejí některé techniky s literárními díly téže doby. Kniha 1) popírá ostrou hranici mezi lidovou a učenou kulturou (explicitně 112), 2) poukazuje (spíše implicitně) na určitou nedostatečnost klasické pramenné kritiky, snažící se najít skutečné události za pramenem (3, 113), a 3) může být určitým vzorem historickoantropologické práce s archivními a literárními texty. Hovoří o prostupnosti hranice mezi archivním dokumentem a literárním dílem co do problému pravdivosti (113). Úvod; čas vyprávění příběhů; rozhněvaní mužové a sebeobrana; prolévání krve a ženský hlas; závěr. Dodatky (zejm. přepis sedmi žádostí o zmírnění trestu, ve francouzštině). Rozsáhlý pozn. aparát, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Davis, Natalie Zemon, Women on the Margins: Three Seventeenth-Century Lives, Cambridge: Harvard University Press 1995. [372 s. Monografie věnovaná osudům a názorům tří žen z nižší třídy v 17. stol. (Glikl bas Judah Leib, Marie de l’Incarnation, Maria Sibylla Merian). Každá pochází z odlišného prostředí a oblasti (židovství, katolictví, protestantismus; Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika). Psáno hodně subjektivním stylem a s touhou vyprávět příběh těchto tří žen. FF MU (DZ), s.]

Mullan, David George, Narratives of the Religious Self in Early-Modern Scotland, Aldershot: Ashgate 2010. [xx, 434 s., váz. Monografie založená na asi 80 osobních dokumentech (ego-dokumentech) včetně deníků a autobiografií ze Skotska 17. stol. Zabývá se mimo jiné vyprávěními o konverzi a motivacemi stojícími za osobními vyjádřeními víry. Vztahuje se zejm. ke skotskému presbyteriánství a jeho prokreslení skrze konkrétní práci s prameny. Úvod; paměti a vyznání napravených hříšníků; evangelikální služebníci a laičtí učedníci; přežít dětství; vyrovnat se s dospělostí; konverze a afektivní zbožnost; jazyk zbožnosti; metaforika manželství. FF MU (DZ).]

Passerini, Luisa, Storia e soggettività: Le fonti orali, la memoria, Scandicci: La nuova Italia 1988. [X, 226 s., brož., velmi nekvalitní vazba. Výbor z autorčina díla – studie věnované subjektivitě, oralitě a ústním pramenům s důrazem na 19. a zejm. 20. stol. (s. 1). Důležitá pro teorii studia ústní kultury. Založená na antropologické perspektivě, cituje četné antropologické práce věnované orální kultuře. „Diritto all’autobiografia“, 1-30 (mimořádně užitečný přehled studia orální kultury a subjektivity); historické poznání a ústní prameny; problémy paměti a didaktika historie; antagonismy sociálních dějin; k historické kritice orality; program na rádiu jako zdroj; čas a zdroj v didaktice; mytobiografie a archetypy. Stručný poznámkový aparát (pod čarou), komentovaná bibliografie, rejstřík autorů. BNCF, l.; c.]

Schmitt, Jean-Claude, Konverze Hermanna žida: Autobiografie, historie a fikce, přel. Helena Beguivinová, Praha: Academia 2010. [h.]

Spence, Sarah, Texts and the Self in the Twelfth Century, (Cambridge Studies in Medieval Literature 30), Cambridge: Cambridge University Press 1996. [xii, 167 s. Monografie zaměřená na literární texty, ale velmi zajímavá. Hlavní argumentační linie práce je, že existuje přímá korelace nejen mezi textem a tělem, ale i mezi jazykem a já, konkrétně konceptuálními možnostmi, které nabízí latina a lidový jazyk, s tím, že se texty v lidovém jazyce definují vůči lat. textům, ty tím ovšem zůstávají důležitým bodem interpretace (s. 2). V otázce já klade obzvláštní důraz na vědomí prostoru (s. 2). Dva základní předpoklady jsou: (1) fakt, že prostor a tělo začaly zaujímat výsostné postavení, upírané jim v raném středověku, a (2) důležitost prostoru pro vymezování já (s. 2). Autorka argumentuje, že já nevzniklo s moderní dobou, jak (s. 3) míní postmodernisté, nýbrž místně definované já (P. Crisp) je přítomno již v textech z 12. stol. (s. 4). Místy dosti metaforické, v duchu literárněvědného bádání (Marie Francouzská hledá cesty, v jakých lze s tělem zacházet jako s textem – s. 125). Corpus, tělo, text; psaní o těle – Suger, De administratione; text těla – Abélard a Guibert z Nogentu; text o já – Vilém IX. a Jaufre Rudel, Bernard de Ventarodn a Raimbaut d’Aurenga; lejchy Marie Francouzské; závěr. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. BNCR; FF MU (DZ), s.]

Různé – dosud nezhodnocené

Harris, Grace Gredys, „Concepts of Individual, Self, and Person in Description and Analysis“, American Anthropologist 91/3, 1989, 599-612. [Článek přimlouvající se za rozlišování individua, já a osoby v popisném jazyce vědy. JSTOR, p.]

Novotný, Karel – Fridmanová, Milena (eds.), Výzkumy subjektivity: Od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2008. [Brož., 345 s. Z obsahu: I. Subjektivita prožívání – fenomenologický přístup, II. Heidegger a hermeneutická zkušenost subjektivity, III. Foucault a kritika subjektu, IV. Místo závěru (Výzkum subjektivity. Básník a filozof). Jedná se o kolektivní monografii, která se snaží o oživení pojmu „subjektivita“ a snaží se jej nahlížet z nejrůznějších hledisek a východisek. „Sborník přirozeně vychází z mapování Husserlových východisek i analýzy a kritiky ústředních pojmů fenomenologie a propracovává se k vnímání já a těla coby východiska k chápání subjektu umístěného v prostoru a ve světě. Měli by ho povinně číst všichni metodologové postižení traumatem údajné epistemologické sterility a interdisciplinární strnulosti tuzemských společenskovědních oborů.“ (Z recenze v mediích: Milan Ducháček, A2, 6. 1. 2010.) Anotovala GČ.]

Robin, R., „L’histoire orale rend-elle la parole à ceux qui en sont privés ou Le récit de vie est-il un lieu hors-pouvoir?“, in: M. Vilanova (ed.), El poder en la sociedad: Historia y fuente oral, Barcelona: Antoni Bosch 1986. [Odkaz Passerini. Mohlo by být zajímavé.]

Spíše nepřínosné pro sledovaná témata

Arfuch, Leonor (ed.), Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires: Prometeo Libros 22005. [198 s.; 21×15 cm. Sociologie kultury, identity, subjektivita. Sborník zajímavých studií věnovaných subjektivitě a identitě. Jejich zaměření vyvěrá nikoli z filosofie, nýbrž ze sociologie kultury. Pro téma textových subjektivit v procesních pramenech má spíše druhořadou důležitost, ale určitě větší než některé jiné práce v této kapitole. Problematika identity; autofikce a chybějící subjekt; ztracený objekt; veřejná paměť státní hrůzovlády – parky, muzea a památníky v Buenos Aires; paměť a památník – umění v hranicích reprezentace; diskrétní identity; současné kulturní reprezentace sexuální odlišnosti; mediální prezentace transvestitů v Buenos Aires. Stručné poznámkové aparáty (pod čarou), společná bibliografie. BNF, v.]

Aurégan, Pierre, Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance, Paris: Ellipses 1998. [160 s. Monografie učebnicového charakteru, sledující reprezentace a reflexe já ve filosofické literatuře od 16. stol. do poloviny 20. stol. Pro sledovaná témata v podstatě zcela neužitečná. Od renesance ke kartezianismu – geneze subjektu; od Kantovy kritiky k hegelovskému idealismu; pochybnost o já – Marx a já v revoluci, Nietzsche a dekonstrukce subjektu, Freud a hlubiny já; Husserl; Heidegger; Merleau-Ponty; strukturalismus a smrt člověka; znovunalezené já; geneze já a morální zkušenost – význam etické zkušenosti pro já; já a norma; Machiavelli a zrod moderní politické reflexe; nástup politického subjektu za klasicismu; Marx a politika jako ovládání; individualismus a modernita; Hannah Arendtová aneb smíření subjektivity a politiky; já a dílo; mluvit o sobě aneb autobiografická zkušenost; divadlo a dramatizace já; fikce a subjektivita; tvoření a subjektivita; zrod moderního umění a triumf já; a recepce?; závěr. Neobsahuje poznámkový aparát. Za jednotlivými kapitolami stručné bibliografie (spíš učebnicového rázu – odkazy na nemnohé zdroje kapitoly, např. na Descarta). BNF, v.]

Bernstein, Susan David, Confessional Subjects: Revelations of Gender and Power in Victorian Literature and Culture, Chapel Hill – London: The University of North Carolina Press 1997. [206 s. Zpověď a gender – mocenský proces; genderové příznaky a zpověď; historie a fikce viktoriánské zpovědi; představitelky ženské zdegenerovanosti v Lady Audley’s Secret; gender a rasa v Daniel Deronda; stav „nenedotčenosti“, sexuální a textové násilí. Poznámkový aparát (165-190), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Bodei, Remo – Cantillo, Giuseppe – Ferrara, Alessandro, Kurotschka, Vanna Gessa – Maffettone, Sebastiano (eds.), Ricostruzione della soggettività / Reconstruction of Subjectivity / Rekonstruktion der Subjektivität, Napoli: Liguori 2004. [x, 412 s., brož. Sborník studií z analytické filosofie a z dějin filosofie v italštině, angličtině a němčině. Pro sledovaná témata v podstatě bezcenný s možnou výjimkou 1-2 studií (nutno zhodnotit, blíže neprojity). Úvod – otázka neredukovatelnosti vědomí; meze poznání a soběporozumění u Kanta a Diltheye; kritické poznámky k nejen terminologické otázce u Kanta a Hegela; subjektivita a nihilismus – hegeliánské chápání modernity; já, intencionalita a sebe-vědomí; transcendentální a empirická subjektivita; transcendentální struktura subjektivity – Kohelet; nové ocenění pojmu hlubiny; intersubjektivní subjektivita jako překročení modernity; rozpuštění subjektu v kultuře 19. stol.; zrod vědomí ve zkušenosti času; mimetické základy subjektu; víra a subjektivita; normativní teorie já; postkritický pohled – trvání na subjektivitě v současné politické teorii. Poznámkový aparát (pod čarou). BNF, v.]

Brakke, David – Satlow, Michael L. – Weitzman, Steven (eds.), Religion and the Self in Antiquity, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 2005. [x, 268 s., pevná vazba. Sborník vysoce zajímavých studií o já a subjektu v antické kultuře. Proměny já v pozdní antice; prchavé já v hebrejské bibli; Pavel a otročící já; královnina modlitba – Esteřino náboženské já v Septuagintě; židovské votivní ofěry v pozdní antice – něco za něco; já v Artemidórově Snáři; proměna vnímání v Deuteronomiu; lokalizace vnímajícího těla a náboženská identita; vnímající já v hymnech Rómana Hudce (?); od mistra moudrosti k duchovnímu mistru; odporné tělo v rabínské sebetvorbě; já a mnišství – Evagrius Ponticus; studentské já v pozdní antice. Vesměs podrobné poznámkové aparáty (za jednotlivými studiemi), věcný rejstřík, rejstřík pramenů. BNF, v.]

Brooks, Peter, Troubling Confessions: Speaking Guilt in Law and Literature, Chicago – London: The University of Chicago Press 2000. [207 s. Zajímavá, ale pro studium výpovědi před inkvizicí jen vzdáleně relevantní práce od badatele, který se zabývá literární analýzou narací v právních výpovědích. Kniha se zaměřuje na moderní dobu (začíná Clintonovou výpovědí pod přísahou, že neměl pohlavní styk s Lewinskou). Pak se vrací k Rousseauovi a jeho Vyznáním a k Bratrům Karamazovovým, další kapitola se pak věnuje těžkostem, které právní diskurz pociťuje tváří v tvář psychoanalytickým verzím „pravdy“ doznání. V širokém chápání „zpovědi“ a „doznání“ obsahuje dost užitečné podněty. Kniha trochu připomíná Tamblinga. Stručnější poznámkový aparát (173-193), rejstřík. BNF, v.]

Cirio, Patrizia (ed.), Individui, sogetti e storia: Problemi teorici, metodologici e didattici sulla storiografia della soggettività, Milano: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 1991. [224 s., brož. Nesourodý sborník, pro sledovaná témata nezajímavý. Za jednotlivými příspěvky následují diskuse. Téma subjektu v historiografické perspektivě; středověcí měšťané jako subjekt historie?; sociální aktér; ženská a mužské já – gender, identita a individualismus; operativnost žen a vztah k nstitucím; mentalita a společnost; subjektivita a intersubjektivita v univerzitních experimentech s didaktikou a výukou; mladý školní subjekt; historie hranic; ženská historie; ženská subjektivita mezi didaktickou zkušeností a generační proměnou; dějiny mládeže. Neobsahuje průběžné poznámkové aparáty. BNCF, v.]

Constantini, Michel, L’image du sujet, Paris: L’Harmattan 2002. [126 s. Esejisticky pojatá filosofická práce popisující vývoj subjektu na Západě (7) od starých Řeků po dnešek. Zcela bezcenná pro sledovaná témata. BNF, v.]

Crespo, Eduardo – Soldevilla, Carlos (eds.), La constitución social de la subjetividad, Madrid: Catarata 2001. [269 s. Sborník filosofických a antropologických (dosti obecných) studií. Pro sledovaná témata spíše nezajímavý, byť potenciálně ne zcela a v úplnosti. Prvky pro genealogii moderní subjektivity (se zaměřením na pojem lidské přirozenosti); diskurzivní konstrukce identity; zkušenostní prostory a subjektivita genderu; metafory subjektivity; úzkost od Kierkegaarda k Bergamínovi; genealogický model analýzy podle Dohlížet a trestat M. Foucaulta; nejasnost identity; dokonalá manželka – obraz ženy ve španělském středověku; rétorika a kulturní rozmanitost; mysl jako rétorika; Lacanova filosofie jako psychosociální teorie; analýza konverzace a intersubjektivity; identita – od osobního k sociálnímu; teorie a metoda zkoumání reflexivity (227-244; jde o jistou „reflexi postmodernistické reflexivity“, ale jen středně zajímavou); psychosociogeneze techniky. Poznámky za jednotlivými studiemi. BNF, v.]

Dal Pozzo, Francesco, Soggettività „naturale“ e cognitivismo etico-giuridico: Appunti per una riflessione sulla giustizia come problema della persona, Torino: Giappichelli 1991. [141 s., brož. Studie z oblasti filosofie práva. Pro sledovaná témata zcela nezajímavá. Ideologicko-kulturní souvislosti konceptu osobní identity (ontologický referent, přirozený subjekt, nový humanismus, současný problém právní subjektivity); „kognitivistické“ poslání filosofie a práva (gnozeologicko-existenciální problém; moudrost a vědění, filosofie a právo; společnost, právo a ústřednost osoby; etičnost a správnost ve zdůvodnění norem; spravedlnost jako osobní akt; přirozená subjektivita a osobní práva). BNCF, v.]

Daniel, Claus, Theorien der Subjektivität: Einführung in die Soziologie des Individuums, Frankfurt – New York: Campus-Verlag 1981. [251 s., malý formát. Přehledová filosofická práce o teoriích subjektivity. Přínosný, byť zřejmě silně zastarávající úvod. Pro sledovaná témata ovšem spíše neužitečný. Nástin problému; duch kapitalismu; Freud; Fromm; Adorno a Marcuse; Riesman; Cohen, L. Taylor, E. Goffman; narcis bez zrcadla; teorie subjektu jako ideologie? M. Foucault, L. Althusser. BNF, v.]

Danziger, Kurt, La costruzione del soggetto: Le origini storiche della ricercha psicologica, Roma: Laterza 1995. [321 s., brož. Angl. orig. Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research, 1990. Práce z dějin psychologie od Wundta dále, zaměřená na tematiku subjektu a dějiny metod jejího studia, pro sledovaná témata nezajímavé. BNCR, v.]

De Rita, Carlo, Desiderio e istituzione: Per un’antropologia politica della soggettività, Milano: FrancoAngeli [1997]. [224 s., měkká vazba. Rok vydání doplněn podle (c); FrancoAngeli dohromady: sic. Práce z oblasti teorie vědy, která zdůrazňuje roli institucí v utváření subjektu. Otvírá spíše obecné otázky týkající se moderní doby a základů státoprávní teorie než např. interpretace dokumentů zachycujících modality subjektivity, přesto může být zčásti zajímavá i pro téma textových subjektivit. Subjektivita a reprezentace; subjekt a společnost; instituční autonomie a subjektivita; instituční subjektivizace a normativní podřízení; reprezentace, konstitutivní moc a sebetvorba společnosti; instituční autonomie a občanství; závěry. Poznámky pod čarou, stručný jmenný rejstřík. BNF, v.]

Discutendo di storia: Soggettività, ricerca, biografia, Torino: Rosenberg & Sellier 1990. [126 s. Jako autor je uvedena „Società Italiana delle Storiche“ (její stanovy jsou vydány na konci knihy). Sborník studií věnovaných ženské subjektivitě a ženské historii; nezajímavá pro procesní subjektivity, ale zajímavá pro subjektivitu jako takovou. Subjektivita a dějiny žen; jakou historickou paměť přiřadit italskému ženskému hnutí?; historičky, matky a několik mýtů konce století; rituál manželství – kolektivní subjekt, individuální subjekt a politický konflikt (vysoce zajímavá studie věnovaná symbolickému „jazyku“ uzavírání manželství v letech 1566-1759: zdůrazňuje, že jazykový systém je rovnostářský, ale obrazový systém je systémem obětování nevěsty a její čistoty a krásy: nevěsta má v rituálu vyšší symbolický význam, je jakoby zbožím, o které v transakci jde, autorka např. poukazuje na zářivou barvu svatebních šatů v kontrastu k anonymnímu, zaměnitelnému a tmavému obleku ženicha a ostatních žen v kostele, které nemají být v bílém; založeno též na analýze obrazů v konkrétní svatební kapli – obrazová příloha); od okraje k centru – ženská subjektivita, rodina a moderní stát v Toskánsku 16.-18. stol. (též zajímavá studie). BNCF, v.]

Freire, P. Martínez – Arregui, J. V. – García González, J. A. – Parrilla, M. V. (eds.), Cuerpos, subjetividades y artefactos, b.m.: b.n. [2004]. [354 s., velký formát (A4), vydání asi kopírováním, vl. n., studie nicméně mají jednotnou sazbu. Rok vyd. 2004 doplněn podle čísla dep. leg. a podle katalogizace BNF. Nesourodý sborník filosofických a v menší míře i antropologických studií ve španělštině na téma těla, subjektivit a artefaktů. Pro sledovaná témata neužitečný. Kulturní obraz lidského těla; sociální konstrukce subjektivity – příklad sociologie krize osobní identity; umělecká hodnota přítomnosti; chápání těla v Řecku; kognitivní subjekt v těle; politická anatomie těla; technotěla; nematerialistický materialismus – tělo u Feuerbacha; Taylor; těla, mysli a osobní identita; prchavý subjekt – subjekt jako konstrukce; tělo v dance music; chápání těla jiného – Husserlova 5. karteziánská meditace; zkušenost těla jako reflexe; Merleau-Ponty a Levinas; subjektivita a tělesnost v heideggerovské hermeneutice; tělo a pohled na svět v antice a středověku; člověk jako psychosomatická jednota ve starozákonním světě; vývoj Ricœurova myšlení 1950-1990; technika a existencialismus – neosobní technika a odpovědnost; vliv sociokulturních faktorů na chápání těla a zdraví; lidské tělo u Tomáše Akvinského; já u Mircei Eliada; nekarteziánský Descartes; tělesnost u Montaigne; vznik radikálního konstruktivismu; subjektivita a existence u Schopenhauera; symboly tělesnosti; hermeneutika u Platóna; filosofické čtení filmu Blade Runner. BNF, v.]

Koťátko, Petr, Interpretace a subjektivita, Praha: Filosofia 2006. [512 s., váz. Filosofická práce věnovaná subjektivitě myšlenkových a komunikativních aktů a možnosti jejího zachycení v interpretaci (13). Pracuje s teorií mluvních aktů. Realismus versus konstruktivismus (autor se přiklání na stranu intuitivního realismu); psychologické pojmy v teorii významu a interpretace; vrstvy interpretace; jak fungují deskripce; kontextové prvky obsahu; sociální zdroje obsahu; jazyk jako hra; jazykové konvence a standardy racionálního připisování intencí; význam promluvy jako shoda intence a interpretace; text a dílo; slovník klíčových pojmů. Pro sledovaná témata neužitečné. Stručný pozn. aparát (v textu), literatura za jednotlivými kapitolami, bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU, v.]

Il soggetto e la storia: Biografia e autobiografia in L. A. Muratori. Atti della II giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 ottobre 1993), Firenze: Leo S. Olschki 1994. [vi, 223 s. Konferenční sborník 6 studií věnovaných biografii a autobiografii u L. A. Muratoriho. Pro sledovaná témata nepřínosný, kromě studie o modenských hereticích u Muratoriho (tam ale pro herezi, ne subjektivitu). Stručnější pozn. aparáty (pod čarou), rejstřík. BEFR, v.]

Lo Castro, Gaetano, Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico: Contribuito allo studio delle persone morali, Milano: Giuffrè 1974. [251 s., brož. Velmi zajímavá a usebraná monografie z oblasti teorie práva věnovaná morální osobě a právní subjektivitě v kanonickém právu 20. století (těsně před Codexem, přípravné práce na Codexu a Codex). Pro sledovaná témata zajímavá spíše na obecné rovině, odmítnutím esencializace právní osoby (s. 11 aj.). Vydal Giuffrè pro Università di Catania (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza 73). Zdůrazňuje, že právní systém nutně potřebuje právní osobu (s. 4). Konstatuje, že diskuse o právní osobě nenalezla dosud u kanonistů žádoucího ohlasu (s. 5) a z toho vychází při koncipování knihy. Důsledně se chce vyhýbat esencializaci právní osoby, aniž by se ale zase snažil dokládat její neexistenci, to není jeho cílem (s. 10-11). Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), jmenný rejstřík. BNCF, v.]

Oehler, Klaus, Subjektivität und Selbstbewußtsein in der Antike, Würzburg: Königshausen und Neumann 1997. [106 s., malý formát. Studie z dějin filosofie, věnovaná subjektivitě v antické filosofii. Pro sledované téma neužitečná. Vznik filosofického sebe-vědomí u Řeků atd. Minimalistický poznámkový aparát (91-97), bibliografie, jmenný rejstřík. BNF, v.]

Palombella, Gianluigi, Causalità e soggettività giuridica, Pisa: ETS 1985. [77 s., menší formát, větší písmo. Filosofická studie o vazbě kauzality a subjektivity (podle autora mezi nimi existuje úzké propojení). Minimální poznámkový aparát; neobsahuje bibliografii. Kauzalita a normativita; Kant, nebo Hume – donucování, nebo „artificio“ (?)?; právní subjekt; kognitivní napětí a právní subjekt. Pro sledovaná témata nezajímavé. BNCF, v.]

Pile, Steve, The Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity, London – New York: Routledge 1996. [x, 276 s., váz. Esejistická práce věnovaná síti vztahů mezi subjektem, místem a politikou, zaměřená na moderní dobu a psaná z populárně-psychoanalytického úhlu pohledu. Pro sledovaná témata zcela neužitečná. Úvod; prostředí, chování a mysl; geografie lidského jednání; geografové a psychoanalýza; traumata a dramata dětství; umístění já do pole jiného; psychoanalýza a prostor; touha a odpor k tělům, tělo a prostor; stav mysli a těla; závěr – místa pro politiku subjektu. Stručný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Piras, Aldo, Figure soggettive, enti soggetti, soggetti di diritto: Il problema della soggettività giuridica, Milano: Giuffrè 1967. [65 s., brož. Zajímavá studie z oblasti filosofie práva. Předkládá vícero zajímavých myšlenek, ať už všeobecně uznávaných (netotožnost fyzické a právní osoby, 5) či ne, ale pro sledovaná témata neužitečná (prolistována celkem podrobně). Neobsahuje poznámkový aparát ani bibliografii. BNCF, v.]

Ronchetti, Laura – Serafini, Vittoria – Tola, Miriam (eds.), Resistenze: Soggettività delle donne tra passato e presente, Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri 2001. [141 s., 24 cm, brož. Vydalo Oddělení pro rovné příležitosti Rady ministrů. Sborník ze semináře, věnovaný převážně občanskému odporu ve prospěch práv žen od 2. světové války do současnosti. Sborník projit; pro sledovaná témata zcela neužitečný. Spíše forma vystoupení než přepracovaných studií. Představivost jako oblast konfliktů; ženy národního odporu a kinematografie; vyprávění; občanský vzdor; ženské zkušenosti z války na jižní frontě; poválečné „zpátky k plotně?“; občanská a sociální práva žen v poválečné Itálii; limity práva; práva gayů a lesbiček; občanská práva prostitutek; občanská práva přistěhovalkyň a přistěhovalců. Poznámkové aparáty žádné či minimální, některé studie mají bibliografii. BNCF, v.]

Stock, Brian, Augustine the Reader: Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of Interpretation, Cambridge – London: Hardvard University Press 1996. [463 s. Studie o Augustinově pokusu položit teoretické základy pro čtení (interpretaci) kultury a o tom, jak zásadní roli v prostředkování reality v této Augustinově teorii mají slova a obrazy. Naučit se číst: slova, čtení a psaní, sebezlepšování; intelektuální horizonty: manicheismus, Ambrož, novoplatonismus; čtení a konverze: Alypius, Simplicianus, Ponticianus, Augustin; etika interpretace; k teorii: tradice a víry, „neučení“, kř. učení; paměť, změna sebe sama a čas; subjekt: jazyk myšlení, čtenář a cogito, cesta k moudrosti. Podrobný poznámkový aparát (283-418), bibliografie, rejstřík. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Tambling, Jeremy, Confession: Sexuality, Sin, the Subject, Manchester – New York: Manchester University Press 1990. [FF MU (DZ), s.]

Thomas, Yan, „Aux origines de la notion juridique de personne“, in: L’architecture du droit: Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris 2006, 951-976. [Chiffoleau s Thomasem připravoval monografii, ale asi z toho sešlo.]

Timm, Eitel – Mendoza, Kenneth – Gowen, Dale (eds.), Textuality and Subjectivity: Essays on Language and Being, Columbia: Camden House 1991. [106 s. Sborník filosoficky a literárněvědně zaměřených studií, nezajímavý pro téma textových subjektivit v procesních pramenech. Autopoiésis a poetika; rétorika a kritika; poetický jazyk v 20. stol.; politika v díle Milana Kundery; poezie Paula Celana; objektivita lyrického pocitu; Robert Smith; projekt Walker Percy; Paul Celan a postmoderní teorie. Poznámky pod čarou. BNF, v.]

Zatti, Paolo, Persona giuridica e soggettività: Per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive, Padova: CEDAM 1975. [VIII, 409 s. Monografie z teorie práva, věnovaná „právnické osobě“ jako kolektivnímu tělesu s „fingovanou“ právní subjektivitou. Má sloužit k promýšlení základů současného práva, navíc se věnuje ne procesní subjektivitě individua, nýbrž právní subjektivitě právnické osoby, tj. pro sledovaná témata spíše neužitečná. Učení o právní osobě; demytizace problému; tendence k popírání právní osoby; nutnost třetí cesty; problém pravdy a právní osoba; role analytického přístupu; popírání právní osoby a koncepce subjektu; odpor k popírání; možné alternativy; problém universitas ve středověké fictio; novověk – od osoby k právnímu subjektu; restaurace; pozitivismus a návrat objektivismu; od formalistické „geometrie“ k současnému pluralismu; k analytické definici osoby; problém vztahu faktů a právních záznamů; titularita – výroky typu „X má právo...“ a funkce subjektu; připsání práv a povinností; objektivizace právních situací; závěry. Poznámkový aparát (pod čarou); neobsahuje rejstříky ani bibliografii. BNCF, l.]

Zink, Michel, La subjectivité littéraire: Autour du siècle de saint Louis, Paris: Presses universitaires de France 1985. [269 s. Literárněvědná monografie s přesahy do oblasti sociologie literatury. Pro téma textových subjektivit v procesních pramenech neužitečné. Úvod; proměna literárního vědomí – románový jazyk; od lyrické poezie k poezii osobní – ideál lásky a příměry já; doby a data v literárních dílech; alegorie a subjektivita; existují středověké autobiografie?; vybraná díla – Řehoř Veliký, Guibert z Nogentu, Filip z Novary, Abélard a jeho Historia calamitatum, Raimundus Lullus. Stručné poznámky pod čarou. BNF, v.]

Žižek, Slavoj, Nepolapitelný subjekt: Chybějící střed politické ontologie, Chomutov: L. Marek 2007. [440 s., brož., 21 cm. MZK: Chomutov [i.e. Brno], v knize je uv. jen Chomutov. Z anglického originálu přeložil Michael Hauser. Břitce a esejisticky psaná filosofická monografie snažící se „znovu potvrdit karteziánský subjekt“, jejž tak horlivě odmítá celý akademický svět – postmodernisté, feministky, holisté, postmarxisté, kognitivních vědci atd. (5). ISBN 978-80-87127-02-5. MZK prez., v., c. tit., obsah.]

Mysl, vědomí

Cohen, Anthony P. – Rapport, Nigel (eds.), Questions of Consciousness, London – New York: Routledge 1995. [x, 244 s. Velmi zajímavý sborník z antropologické konference věnované vědomí (nikoli svědomí), byť není přínosný pro sledovaná témata (všechny příspěvky prolistovány). Příspěvky nejsou roztříštěnými detailními studiemi nebo terénními zprávami, nýbrž vždy směřují k obecnějším závěrům. Příklady a způsob argumentace mají jednoznačně antropologický střih. Vědomí v antropologii – úvod; snaha o proměnu vědomí a o dosažení „milosti“ (osobní svědectví s přesahy do metodologie); reflexe, sny a hledání vědomí v antropologické metodě na příkladu dvoutýdenní návštěvy Nepálky v Británii; vědomí dětí, vědomí, že je člověk dítě, a tělo jako viditelné měřítko sociálního já (zajímavá studie); romanopiscovo vědomí; snění jako sociální proces a jeho důsledky pro vědomí; trans a léčení; kouzelnictví a pohyb vědomí; návrat mnohočetného vědomí – úpadek a postmodernita ve vymezení psychopatologie; role sebeuvědomění v sociální akci; islámské vědomí v Zanzibaru; byrokrati Evropské komise a otázka „evropského vědomí“. Poznámky za jednotlivými studiemi, rejstřík. BNF, v.]

Rationality, rationalization, disenchantment of the world / Racionalita, racionalizace, odkouzlení světa

Různé

Bauman, Zygmunt, Modernita a holocaust, přel. Jana Ogrocká, Praha: Sociologické nakladatelství 22010. [330 s., brož. Bauman zde odmítá, že by byl holocaust návratem k barbarství, naopak jej chápe jako produkt modernity a spojuje jej s racionalizačními procesy. h.]

Bauman, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, Cambridge: Polity Press 2000 (first ed. Oxford: Blackwell 1989). [Moral inhibitions against violence atrocities tend to be eroded once three conditions (either of them or all) are met: the authorization of violence (by official orders), routinization of actions (by rule-governed practices and the exact specification of roles), and dehumanization of the victims of the violence (by ideological definitions or indoctrinations). Translated also into Czech (h.).]

Boudon, Raymond, „Toward a Synthetic Theory of Rationality“, International Studies of Philosophy of Science 7, 1993, 5-19.

D’Avray, David L., Rationalities in History: A Weberian Essay in Comparison, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2010. [x, 214 s., brož. Cílem knihy je rozvinout pojem hodnotové racionality, který by vysvětlil, proč se lidé tak zavile drží svých přesvědčení, a vyvážit to s pozorováním, že se hodnoty i přesto mění; dále chce diskreditovat zvláštní vazbu mezi formální racionalitou a modernitou a ukázat, jak hodnotově založené instrumentální uvažování tvoří hranici mezi formální a substantivní právní racionalitou (1). Obsahuje též určitou kritiku teorie racionální volby, kterou nicméně chápe jako teoreticky důležitý útvar v její extrémnosti spočívající ve vztažení instrumentální racionality na racionalitu vůbec a uzávorkování hodnotové racionality do přihrádky „preference“ (1-2). Úvod; univerzální a specifické racionality – teorie; struktura hodnot a postojů; dynamika hodnot a postojů; rozhraní instrumentálně-postojové racionality; formální racionalita; formálně-substantivní rozhraní. Pozn. aparát, bg, rejstřík. h., k. (Vít Marša, cs).]

Gellner, Ernest, Rozum a kultura: Historická úloha racionality a racionalismu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. [192 s., váz. Esejistická kniha věnovaná významným pojetím racionality v evropském myšlení (v historické perspektivě). Descartes, Hume, Kant, Durkheim, Freud aj. Spíše dějiny idejí či populární filozofie, pro projekt Racionalit nezajímavé. Autorova pozice je v doslovu charakterizována jako „poosvícenský racionalismus“ (178). Rozum a kultura; kořeny nátlaku; s čím se rozum střetává; světští nepřátelé rozumu; choroby rozumu; protiproudy; racionalita jako způsob života; zmatený Prometheus; rekapitulace. Neobsahuje pozn. pod čarou. v.]

Horský, Jan, Dějepisectví...

Horský, Jan, „Racionalita dějinného jednání: Podněty Weberovy sociologie pro dějezpytné bádání“, Soudobé dějiny 6/1, 1999, 71-90. [c.]

Konopásek, Zdeněk, „Vyhánění ďábla“. [Jak pracuje psychiatrie se zkušenostmi jako setkání s Pannou Marií apod., problém rozdělení rolí mezi teologií a medicínou. Možná bude k tématu zajímavá.]

Tambiah, Stanley Jeyaraja, Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality, Cambridge: Cambridge University Press 1990. [xii, 187 p., softback (eleventh printing 2006, h.). A classical book. Uncovers the long intellectual history of magic in the context of science, religion and rationality. Tambiah establishes that this influence history has framed anthropological works on magic, and then turns to the contents and implications of three interpretive approaches: intellectualist and evolutionary theories by Tylor and Frazer, Malinowski’s functionalism, and Lévy-Bruhls distinction between mystical and logical mentalities (he criticizes all of them but seems to give a balanced view based on close reading). This is followed by a discussion of rationality, relativism, and translation of cultures. h.]

White, Hayden, „Iracionálno a problém historického vědění v době osvícenství“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, přel. Ladislav Nagy, Praha: Karolinum 2010, 169-185. [Zabývá se otázkou pojetí iracionálna jako kauzálního faktoru v dějinách ve vybraných klasických dílech z 18. století. h.]

Conference proceedings / Sborníky

Jensen, Jeppe Sinding – Martin, Luther H. (eds.), Rationality and the Study of Religion, London – New York: Routledge 22003 (1. vyd Aarhus: Aarhus University Press 1997). [FF MU (prez.).]

Theories of rationalization / Teorie racionalizace

Abramowski, Günter, Das Geschichtsbild Max Webers: Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalem Rationalisierungsprozesses, Stuttgart: Ernst Klett [1966]. [190 s., váz. c1966. Analýza Weberova implicitního pojetí univerzální historie (10). Pozn. aparát, bibliografie (takřka výhradně německá). ETF Wien, v.; h.]

Reflexion and critique of the rationalization theories / Reflexe a kritika teorií racionalizace

Gane, Nicholas, Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment, Houndmills: Palgrave 2002. [x, 194 p., softback. Originally a Ph.D. thesis (Guildhall University). Part I (Max Weber’s theory and critique of rationalization) presents Max Weber’s theory of rationalization. Part II puts it into the context of Lyotard’s, Foucault’s and Baudrillard’s thought. The book aims at establishing the ways in which Lyotard, Foucault and Baudrillard develop and respond to the work of Weber (p. 4). The main, controversial, thesis of the book is that Weber influenced postmodern theorists, mainly by his criticism of modern culture with its nihilism. This book is not an introduction into postmodern critique of Max Weber’s „grand narratives“. FF MU (DZ), s.; p.]

Falkenstein, Lorne, „Hume’s Project in ,The Natural History of Religion‘“, Religious Studies 39/1, 2003, 1-21. [p.]

Rationality and rationalization in ancient Europe / Racionalita a racionalizace ve starověké Evropě

Miscellaneous

Chalupa, Aleš, „Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě“, Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 253-275. [Místy esejisticky rozvolněné, ale velmi zajímavé poznámky o racionalizaci občanského náboženství (vychází zejm. z R. Gordona).]

Rüpke, Jörg, Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change, 2012.

Civil Religion / Občanské náboženství

Rüpke, Jörg, Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change, 2012.

Silk, Mark, „Numa Pompilius and the Idea of Civil Religion in the West“, Journal of the American Academy of Religion 72/4, 2004, 863-896. [p.]

Rationality and rationalization in medieval Europe (reference) / Racionalita ve středověké Evropě, racionalita ve středověkém křesťanství (odkaz)

bgstrv

Disenchantment of the world / Odkouzlení světa (odkouzlování světa)

Asprem, Egil, Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse 1900-1939, (Numen Book Series: Studies in the History of Religions 147), Leiden – Boston: Brill 2014. [ISBN 9789004251922.]

Bailey, Michael D., „The Disenchantment of Magic: Spells, Charms, and Superstition in Early European Witchcraft Literature“, The American Historical Review 111/2, 2006, 383-404. [p.]

Brooke, John – Maclean, Ian (eds.), Heterodoxy in Early Modern Science and Religion, Oxford – New York: Oxford University Press 2005. [Otázka heterodoxie a vědy: Kopernik, Galilei, Hobbes, Gassendi, Newton, Donne aj. KTF Wien, v.]

Cameron, Euan, Enchanted Europe: Superstition, Reason, and Religion 1250-1750, New York – Oxford: Oxford University Press 2010. [Summary here. NKČR, v.; p., h., k.]

Clark, Stuart, Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford – New York: Oxford University Press 1997. [Summary in bgher. h.]

Delumeau, Jean, Dějiny ráje: Zahrada rozkoše, přel. Zdeněk Müller, Praha: Argo 2003. [Kniha zabývající se křesťanskými představami o ráji, zejména ve středověku a raném novověku, s přesahy ke starověkým židovským a křesťanským apokalypsám i „zmizení kouzelné zahrady“ (souvislost s odkouzlením světa). Kněz Jan. h.]

Gauchet, Marcel, Odkouzlení světa: Dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. [259 s., váz. Kniha věnovaná politickým dějinám náboženství. Esejistický styl, mnoho zjednodušení. Hlavní teze: církve přetrvávají a víra zůstává; originalita mod. Západu je v tom, že se sakrální prvek dostal do středu lidských vztahů a činností; lidská společnost se přetváří nejen mimo náb., ale i po směru a proti směru původní náb. logiky; kř. je náboženstvím rozchodu s náboženstvím. Pro Webera „vyloučení magického jako prostředku spásy“, zde v širším smyslu, „zánik vlády neviditelného“. Stát jako činitel náboženských změn: hierarchie, nadvláda, dobývání, axiální období. Dynamika transcendence: Boží odstup a vnímání světa, lidská svoboda, od mýtu k rozumu, od závislosti k samostatnosti. Od závislosti na přírodě k jejímu přetváření: vztah k věcem, nadpřirozený vs. přivlastněný svět, praktické pojetí úplnosti života. Moc božského subjektu: náboženství rozchodu s náboženstvím, Izrael a monoteismus, Ježíš – bohočlověk, křesťanská revoluce. Podoby lidského subjektu: vědomé a nevědomé bytí sebou, spolubytí a ovládání budoucnosti (byrokracie aj.), mezi-já a vstřebání jiného, náboženství po náboženství. Cituje mj. Vido 2011: 101. FSS MU, v.]

Hannegraff, Wouter J., „How Magic Survived the Disenchantment of the World“, Religion 33/4, 2003, 357-380. [p.]

Keitt, A., „Religious Enthusiasm, the Spanish Inquisition, and the Disenchantment of the World“, Journal of the History of Ideas 65/2, 2004, 231-250.

Scribner, Bob [Robert W.], „Reformation and Desacralisation: From Sacramental World to Moralised Universe“, in: Ronnie Po-chia Hsia – Robert W. Scribner (eds.), Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe, Wiesbaden: Harrassowitz 1997, 75-92. [c.]

Thomas, Keith, Religion and the Decline of Magic, Penguin Books 1991. [Velká klasika. N. Z. Davis, „Les conteurs...“, 72, n. 2, kritizuje za užívání normativních kategorií (podobně jako Le Roy Ladurie). h.]

Walsham, Alexandra, „The Reformation and ‚the Disenchantment of the World‘ Reassessed“, The Historical Journal 51/2, 2008, 497-528. [CJO, p.]

Reenchantment of the world / Znovuzakouzlení světa

Berman, Morris, The Reenchantment of the World, Ithaca – London: Cornell University Press [Analyzes the holistic tradition destroyed by Cartesianism; opts for a new relation between man and nature.]

Maffesoli, Michel, Le réenchantement du monde, 2007. [Zřejmě nezajímavé, moralizující, přimlouvající se za znovuzakouzlení a návrat náboženství do života.]

Partridge, Christopher H., The Re-enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture I, London – New York: T&T Clark 2004. [FF MU.]

Partridge, Christopher H., The Re-enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture II, London – New York: T&T Clark 2005. [FSS MU.]

Ruickbie, Leo, The Re-Enchanters: Theorising Re-Enchantment and Testing for its Presence in Modern Witchcraft [Ph.D. thesis], [A sociological analysis of contemporary witchcraft including Wicca from the perspective of re-enchantment.]

Stuckrad, Kocku von, „Reenchanting Nature: Modern Western Shamanism and Nineteenth-Century Thought“, Journal of the American Academy of Religion 70/4, 2002, 771-800. [p.]

Wallis, „The New Age and the (Re)Enchantment of Modernity“. [p.]

Rational choice theory / Teorie racionální volby

bg d’Avray, Medieval Relig. Rationalities, 28.

Kalenda, Jan – Lužný, Dušan, „Čeští stoupenci reverenda Moona z hlediska teorie racionální volby“, Religio: Revue pro religionistiku 21/2, 2013, ???-???.

Historical cases

Hrubý, Jakub – Vávra, Dušan, „‚Kronika dynastie Han‘: Debaty o reformách státních kultů v době císaře Chenga (32-7 př. n. l.)“, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014. [Shows a dynamic between reformists, willing to subjugate ritual practice to an abstract order, and fears of the gods’ wrath, between philosophy and anthropomorfism.]

Irelevantní tituly

Griffin, David Ray, Reenchantment without Supernaturalism: A Process Philosophy of Religion, Ithaca – London: Cornell University Press 2001. [ETF Wien, v.]

Krize, přerývky a proměny v náboženstvích

Ries, Julien (ed.), Crises, ruptures, mutations dans les traditions religieuses, Turnhout: Brepols [2005]. [328 s. Datum vyd. podle (c). Překlad z it. Crisi, rottue e cambiamenti..., Milano: Jaca Book 1995. Nekonferenční sborník, studie jsou ovšem ve výsledku dost přehledové a málo zaměřené na deklarovaný problém, spíše nezajímavá kniha. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie (za jednotl. kapitolami), medailony autorů. Úvod; buddhismus (dost přehledová studie, málo zaměřená na problém v titulu); konfucianismus (idem); orfismus mezi kontinuitou a inovací; manichejská gnóze (Ries, též ); humanismus a renesance a jejich pohled na člověka; náboženská krize za osvícenství a sekularizace; současné přerývky v křesťanství a jeho budoucnost; souhrnný epilog. BEFR, v.]

Dumézilova trojfunkční indoevropská ideologie

Ginzburg, Carlo, „Germanic Mythology and Nazism: Thoughts on an Old Book by Georges Dumézil“, in: Carlo Ginzburg, Clues, Myths, and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1992, 126-145, 214-218. [E-brary MU; FF MU (DZ), s.]

Chalupa, Aleš, Četl Caesar Dumézila? „Ideologie tripartie“ a její přínos pro studium římského náboženství, nepublikovaný rukopis, Brno 2005.

History of the study of religions / Dějiny religionistiky, dějiny bádání o náboženství

Middle Ages (reference)

See bgstrv / Concept of religion.

Bádání o náboženství, 1750-1870

Stroumsa, Guy G., A New Science: The Discovery of Religion in the Age of Reason, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2010. [ISBN 978-0674048607. A history of the study of religion as a discipline. ÚK FF MU.]

Piwowarczyk, Darius J., „Anthropos: A Journal for Missionaries and a Source Venue for Science of Religion: The Hegemony of ‚Progress‘ 1906-1918“, Nomos 71-72, 2010, 67-82. [FF MU.]

Bádání o náboženství, 1870-1949

Piwowarczyk, Darius J., „Anthropos: A Journal for Missionaries and a Source Venue for Science of Religion: The Hegemony of ‚Progress‘ 1906-1918“, Nomos 71-72, 2010, 67-82. [FF MU.]

Stausberg, Michael, „The Study of Religion(s) in Western Europe I: Prehistory and History until World War II“, Religion 37/4, 2007, 204-318. [p.]

Wright, George R. H., „History of Religion, History and Religion: Croce, Collingwood and Kristensen“, Journal of Prehistoric Religion 18, 2004, 32-47. [Not in MU e-resources.]

Bádání o náboženství od roku 1950

Pantheon 6/1, 2011. [Japonsko, Brazílie, Turecko, střední a východní Evropa. h.]

Bubík, Tomáš – Hoffmann, Henryk (eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened: The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Leiden – Boston: Brill 2015. [FF MU (suggested by DZ).]

Cox, James L. – Sutcliffe, Steven J., „Religious Studies in Scotland: A Persistent Tension with Divinity“, Religon 36/1, 2006, 1-28. [p.]

Diez de Velasco, Francisco, „The History (Study) of Religions in Spain and the SECR (Sociedad Española de Ciencias de las Religiones/Spanish Association for the Sciences of Religions)“, Bandue 3, 2009, 123-136. [p.]

Horyna, Břetislav – Pavlincová, Helena, Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001. [464 s. Kromě medailonů pěti desítek religionistů a ukázek z jejich děl, často v češtině dosud nepublikovaných, obsahuje kniha úvodní sedmdesátistránkovou studii o dějinách religionistiky. Velká pozornost je v ní věnována „prehistorii“ vědy o náboženstvích, menší pozornost samotnému vývoji religionistiky, zejména pak chybí zevrubnější pojednání o vývoji v 2. pol. 20. století.]

„Le scienze delle religioni nel mondo“, Humanitas 66/1, 2011. [Tematické číslo s italskými příspěvky. EBSCO.]

Marcos, Maria del Mar, „The Study of Religions in Spain“, Bandue 3, 2009, 191-214.

Massenzio, Marcello, „The Italian School of ,History of Religions‘“, Religion 35/4, 2005, 209-222. [p.]

Stausberg, Michael, „The Study of Religion(s) in Western Europe II: Institutional Developments after World War II“, Religion 38/4, 2008, 305-318. [p.]

Stausberg, Michael, „The Study of Religion(s) in Western Europe III: Further Developments after World War II“, Religion 39/3, 2009, 261-282. [p.]

Česká a slovenská religionistika

Bubík, Tomáš, České bádání o náboženství ve 20. století: Možnosti a meze.

Kováč, Milan, „Metodologické otázky komparatívnej mytológie Jána Komorovského“, Axis mundi 7/2, 2012, 12-17. [h.]

Nešpor, Zdeněk R., Ne/náboženské naděje intelektuálů: Vývoj české sociologie náboženství, Praha: Scriptorium 2008. [432 s. Překračuje rámec sociologie náboženství. Zabývá se i situací po r. 1989. Rec. Religio 2/2010.]

Slodička, Andrej a kol., Dejiny religionistiky na Slovensku, Prešov: Prešovská univerzita 2012. [164 s.]

Worschech, Udo, „Alois Musil als Vermittler zwischen den arabischen Stämmen im Ersten Weltkrieg“, Archiv Orientální 75/1, 2007, 1-16. [Not in MU e-resources.]

Polská religionistika

Kabaj, Józef – Szydłowski, Piotr, „Decennary of the Institute for the Study of Religion in Cracow“, Studia religiologica 11, 1984, 135-143. [FF MU.]

New perspectives on classical theories / Nové pohledy na klasické teorie

Joy, Morny, „Method and Theory in Religious Studies: Retrospect and Prognostications“, Temenos 43/3, 2007, 199-222.

Xygalatas, Dimitris – McCorkle, William W. Jr. (eds.), Mental Culture: Classical Social Theory and the Cognitive Science of Religion, Bristol – Durham: Acumen 2013. [A book based on an intriguing concept: contemporary cognitive scholars are writing each about one classic in study of religion. Review by T. Hampejs in Religio 2/2014.]

Individual authors / Jednotliví autoři

Mircea Eliade

Texts

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria, Praha: Oikúmené 1995.

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství, Praha: Oikúmené 1996.

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení III. Od Muhammada po dobu křesťanských reforem, Praha: Oikúmené 1997.

Eliade, Mircea, Jóga, nesmrtelnost a svoboda, Praha: Argo 1999.

Eliade, Mircea, Kováři a alchymisté, Praha: Argo 2000.

Eliade, Mircea, Mefisto a androgyn, Praha: Oikúmené 1997.

Eliade, Mircea, Myth and Reality, Harper&Row, New York – Evanston 1968. [212 s. Z fr. přel. Willard R. Trask. Struktura mýtů, magie počátků, rituály obnovy, eschatologie a kosmogonie, překonat čas, ontologie a historie, paměť a zapomínání, přežívání a kamufláže mýtů, mýty a pohádky. Stručná bibliografie. MZK abs.]

Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 1993.

Eliade, Mircea, Mýty, sny a mystéria, Praha: Oikúmené 1998.

Eliade, Mircea, Od Zalmoxida k Čingischánovi. Srovnávací studie o náboženstvích a folkloru Dácie a východní Evropy, Praha: Argo 1997. [222 s. Odborná literatura – religionistika – Dácie a východní Evropa. Studie o symbolice vlka ve válečnických bratrstvech, Zalmoxidovi, kosmogonickém skoku do vody, rituálním lovu, náboženském folklóru, „šamanismu“ u Rumunů, kultu beladony v Rumunsku a jasnovidné ovečce.]

Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, Česká křesťanská akademie, Praha 1994.

Eliade, Mircea, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Praha: Argo 1997.

Eliade, Mircea – Culianu, I. P., Slovník náboženství, Český spisovatel, Praha 1993.

Literature on Eliade

Allen, Douglas, „Prologue: Encounters with Mircea Eliade and his Legacy for the 21st Century“, Religion 38/4, 2008, 319-327. [p.]

Gardaz, Michel, „,The Trojan Horse of philosophia perennis: Mircea Eliadeʼs Quest of Spiritual Transformation“, Religion 38/4, 2008, 338-345. [p.]

Piróg, Mirosław, „Mircei Eliadego koncepcja symbolu“, Nomos 15, 1996, 47-56. [FF MU.]

Rennie, Bryan, „Mircea Eliade: ,Secular Mysticism‘ and the History of Religions“, Religion 38/4, 2008, 328-337. [p.]

Spineto, Natale, „The Notion of Archetype in Eliadeʼs Writings“, Religion 38/4, 2008, 366-374. [p.]

Jonathan Zittel Smith

 

Literature on Smith

Parrish, John W., „You Show Your Smith and I’ll Show Mine: Selection, Exegesis, and the Politics of Citation“, Method and Theory in the Study of Religion 21/2, 2009, 437-459. [p.]

Religionistika a náboženství – interakce

Vliv religionistiky a antropologie na proměny náboženství

Famous cases: M. Murray’s and Yates’ influence on Wicca.

Houseman, M., „Des rituels contemporains de première menstruation“, Ethnologie française 40/1, 57-66.

Hutton, R., „Modern Pagan Festivals: A Study in the Nature of a Tradition“, Folklore 119, 2008, 251-273.

Sborníky – různé

Různé

Hoppál, Mihály – Szabó, Péter S. (eds.), Science of Religion in Hungary, Budapest: King Sigmund College – Hungarian Association for the Academic Study of Religions 2011. [Křesťanská liturgie jako ekosémióza; nonverbální komunikace s duchy v rituálech mongolských šamanů; náboženství a etnicita; minimální fenomenologie v religionistice (B. Hoppál, hájí fenomenologii jako základ jednotné religionistiky); encyklopedie uralských mytologií; kalvínské rolnické prorokyně ve 20. stol.; funkce náboženství v CEE; migrace bohyně Ereškigal; prehistorické vědění o obloze a spiritualita (E. Pásztor, ta je dobrá); vyvolávání duchů a změněný stav vědomí; teorie a metodologie u maďarského katolického filozofa O. Prohászka; mezietnické vztahy malých protestantských církví za Rakouska-Uherska; politická role mongolského buddhismu po přechodu; maďarské pohledy na hagiografii a kult svatých ve Skandinávii a Anglii (V. Voigt). h.]

History of religions and myths – overviews / Dějiny náboženství a mýtů – přehledové práce

Banek, Kazimierz, Historia religii: Religie niechrześcijańskie, Kraków: Nomos 2007. [560 p., hardback, 1000 exemplars. Broad overview with several maps. Near East (including Judaism); Middle and Far East; ancient religions of Europe; religions of pre-Columbian America; islam. Basic footnote references, useful indexes (gods and important figures; scholars; subject index). BJ, v.]

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria, Praha: Oikúmené 1995.

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství, Praha: Oikúmené 1996.

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení III. Od Muhammada po dobu křesťanských reforem, Praha: Oikúmené 1997.

Eliade, Mircea – Culianu, I. P., Slovník náboženství, Český spisovatel, Praha 1993.

Jordan, M., Světové mýty, Volvox Globator, Praha 1997. [Výbor, v podstatě ničím výjimečný. Uvádí prameny a zapisovatele, což je třeba knize připsat k dobru, ale celkově nic zvlášť zajímavého.]

Kol., Kniha o náboženstvích, Albatros, Praha 1993. [Populární zpracování.]

Kol., Larousse Encyclopedia of Mythology, Batchworth Press Limited, London 1959.

Vlček, Miroslav, Úvod do religionistiky: Přehled dějin náboženského myšlení I, Praha: Oeconomica 2004. [162 s., brož., 30 cm. Skripta pro studenty VŠE. Spíše rudimentární úvod, po něm hlavní část knihy – přehled judaismu, křesťanství a islámu. ISBN 80-245-0768-4. MZK, v.]

Ekonomika náboženských skupin

Svoboda, František – Rosenmayer, Tomáš, Úvod do ekonomiky církevních organizací: Projekt Ekonomika církví a náboženských společností, Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru c2004. [16 s.]

Slovníky, encyklopedie

Braun, Willi – McCutcheon, Russell T. (eds.), Guide to the Study of Religion, London – New York: Cassell 2000. [560 s. Odborná literatura – religionistika – slovníky. FF MU.]

Eliade, Mircea – Culianu, I. P., Slovník náboženství, Český spisovatel, Praha 1993.

Geografie náboženství

Atlasy, náboženství v jednotlivých zemích, poutní místa

Matlovič, Geografia..., [Slovenská práce.]

Wilson, C., Místa, kde se lidé setkávají s bohy, přel. Dušan Zbavitel, Knižní klub – Balios, Praha 1998. [192 s. Populární literatura – geografie náboženství. Dobrá publikace, místy nereligionistická. Obsahuje jednak podrobnější popis vybraných lokalit, jednak podrobný stručný přehled mnohem většího počtu posvátných míst. MZK abs.]

Atlas of Religion? [FF MU.]

Vliv geografie na náboženství

Heresis 2000: odkaz na kolokvium Náboženství a hory, nepochybně existuje nějaký sborník.

Náboženství a nová média

Náboženství a internet

Přímo k tématu

Anderson, Walter Truett, „Communities in a World of Open Systems“, Futures 31, 1999, 457-463.

Arnold, Philip P., „Determining the Place of Religion: Native American Traditions and the WWW“,

Arthur, Shawn, „Technophilia and Nature Religion: the Growth of a Paradox“, Religion 32, 2002, 303-314.

Brasher, Brenda E., Give Me That Online Religion, Jossey-Bass, San Francisco 2001.

Dawson, Lorne L., „Cyberspace and Religious Life: Conceptualizing the Concerns and Consequences“, http://www.cesnur.org/2001/london2001/dawson.htm.

Hadden, Jeffrey K. – Cowan, Douglas E. (eds.), Religion on the Internet: Research Prospects and Promises, JAI, Amsterdam 2000.

Helland, Christopher, „Surfing for Salvation“, Religion 32, 2002, 293-302.

Karaflogka, Anastasia, „Religious Discourse and Cyberspace“, Religion 32, 2002, 279-291.

Kovács, Attila, „Virtuální umma: Islám a islámští radikálové v kyberprostoru“, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 181-188.

MacWilliams, Mark, „Virtual Pilgrimages on the Internet“, Religion 32, 2002, 317-337.

Martínková, Libuše, Kyberprostor jako náboženský prostor, magisterská práce, Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Praha 2004.

Maxwell, Patrick, „Virtual Religion in Context“, Religion 32, 2002, 343-354.

O’Leary, Stephen, „Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks“, Journal of the American Academy of Religion 64, 1996, 781-808.

Schroeder, Ralph – Heather, Noel – Lee, Raymond M., „The Sacred and the Virtual: Religion in Multi-User Virtual Reality“, http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue2/schroeder.html. [Velmi cenná práce. Zašifrovává identitu studované internetové církve i konkrétních účastníků. Důležité poznámky o etice vědecké práce s daty získanými při internetových obřadech.]

Stahl, William A., God and the Chip: Religion and the Culture of Technology, Waterloo: Wilfrid Laurier Press 1999.

Swatos, William H. – Kivisto, Peter, Sociology of Religion: Contemporary Developments, Altamira Press, Walnut Creek 2002.

Zbíral, David, „Náboženství a internet“, http://www.david-zbiral.cz/nabinternet.htm.

Další odkazy v bibliografiích těchto prací.

Práce týkající se tématu jen částečně až vzdáleně

Cinquegrani, Riccardo, „Futurist networks: cases of epistemic community?“, Futures 34, 2002, 779-783.

Náboženství a počítačové hry

„Religion in Digital Games: Multiperspective and Interdisciplinary Approaches“ [thematic issue], Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet 5, 2014, <http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/issue/view/1449/showToc>. [One article by Alessandro Testa.]

Testa, Alessandro, „Religion(s) in Videogames: Historical and Anthropological Observations“, Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet 5, 2014, <http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/article/view/12170>.

Religionistické časopisy (včetně výběrové evidence dostupnosti)

Ex nihilo: bibliograficky zpracováno (vše v této bibliografii) a má FF MU (díky výměně za Religio): 2, 2009; 1 (3), 2010; 2 (4), 2010.

Nomos: bibliograficky zpracováno (vše v této bibliografii) a má FF MU (díky výměně za Religio): 12-13, 1995/96; 14???; 15, 1996; 17, 1997; 32-33, 2001; 37-38, 2002; 45-46, 2004; 47-48, 2004; 57-58, 2007; 59-60, 2007; 65-66, 2009; 69-70, 2010; 71-72, 2010.

Studia religiologica: bibliograficky zpracováno (vše v této bibliografii) a má FF MU (díky výměně za Religio): 11, 1984; 13, 1984; 15, 1986; 23, 1990 až 27, 1994; 31, 1998; 32, 1999; 35, 2002; 41, 2008.

Renesance

Zde pouze literatura a kultura; naprostá většina ostatního je pod kapitolou „Středověk“ a pod křesťanstvím v raném novověku.

Italská renesance – různé

Politika a společnost

Bertelli, Sergio et al., The Courts of the Italian Renaissance, New York – Oxford: Facts on File 1986. [279 s. Velmi nepříznivé recenze: asi desítka spoluautorů, na obálce neuvedených, autorství částí nejasné; bezcenné.]

Pellegrino Prisciani (1435?-1510)

Rukopisy Priscianiho děl

Historiae Ferrariae (též Annales Ferrariensis). Modena, Archivio di Stato di Modena, Biblioteca, Sez. mss., ms. 98 a 129-133. [Nedochovaly se celé. 129: Kniha I (autograf, ms. 134 obsahuje opis téhož svazku ze 17. století), 130: Kniha IV (autograf), 131: Kniha VII (autograf); 98: Kniha VII (opis autografu vyhotovil Francesco Clerici da Legnago), 132: Kniha VIII (autograf, obsahuje přepis libellu Armanna řečeného Pungilupa); 133: Kniha IX (autograf).] Modena, Biblioteca Estense, mss. Campori 181, α, E.1.4 [Kniha I (psal a opatřil poznámkami Alfonso Gioia)], α. K. 2. 27. (Lat. 1254) [kopie knih I a části II (psáno v 18. století)]. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, Cl. I, 192. [Kniha I (18. století); ivi 388, Kniha I a část II (17. století); ivi 428 Kniha I (psal Antenore Scalabrini, 18. století)] a Cl. II, 287 [Kniha I a II (17. století)]. Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 2773 [Kniha I (kopie ze 17.-18. století)].

Oratio in nuptiis Alphonsi Estensis et Lucretiae Borgiae, Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea, Cl. I, 205. [Vydala Pandolfi (viz níže).]

Peregrini Prisciani Collectanea, Archivio di Stato di Modena, Bibl. Sez. ms. 137. [Výbor spisů. Obsahuje také Oratione per Peregrino Prisciani facta piutosto more stoico et stilo philosocphico quam oratorio.]</